Page 22

Del 1. Revision i kommuner och regioner

7. Revisionsuppdragen 7.1 Revisorernas uppdrag i kommun och kommunalförbund 7.1.1 Omfattning och revisionsobjekt

KL 12 kap 1 § 1 st

"Revisorerna granskar årligen i den omfattning som följer av god revisionssed all verksamhet som bedrivs inom nämndernas verksam­ hetsområden. De granskar på samma sätt, genom de revisorer eller lekmannarevisorer som utsetts i företag enligt 10 kap. 2–6 §§, även verksamheten i de juridiska personerna." Granskningen ska vara så omfattande att revisorerna årligen kan pröva och uttala sig om ansvarstagandet för samtliga revisionsobjekt, det vill säga styr­ elser, nämnder och beredningar. Begreppet all verksamhet avser den verksamhet som bedrivs inom styrel­ sens och nämndernas respektive ansvarsområden. Verksamheten kan bedrivas i egen regi, i samverkansformer eller med externa utförare. Begreppet verksamhet avser också kommunens samlade verksamhet ur ett övergripande ägar-/styrperspektiv samt gemensamma funktioner och pro­ cesser i såväl förvaltning som företag. Ansvaret för dessa uppgifter vilar ofta på styrelsen. I revisorernas uppdrag ingår att granska styrelsens uppsikts­ plikt som är av stor betydelse härvid. Uppdragets bredd ställer krav på helhetssyn i riskanalys, granskning och prövning. 7.1.2 Granskningsuppdragen

KL 12 kap 1 § 2 st

"Revisorerna prövar om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt, om räkenskap­ erna är rättvisande och om den interna kontrollen som görs inom nämnderna är tillräcklig." 7.1.2.1 Om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt

Att verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt innebär att >> verksamhetens resultat lever upp till fullmäktiges mål, beslut och riktlinjer samt gällande lagstiftning och andra föreskrifter som gäller för verksamheten, >> verksamheten klarar att genomföra sitt uppdrag med tillgängliga resurser, >> styrelsen och nämnden har en styrning och uppföljning mot mål och beslut, >> verksamheten bedrivs med god ekonomisk hushållning utifrån fullmäkti­ ges beslut. Revisionens granskning fokuserar på de uppdrag som fullmäktige överlämnat till styrelsen eller nämnden och de mål som ställts upp av fullmäktige.

20 God revisionssed i kommunal verksamhet 2018

Profile for Sveriges Kommuner och Landsting

7585 698 8  

https://webbutik.skl.se/bilder/artiklar/pdf/7585-698-8.pdf

7585 698 8  

https://webbutik.skl.se/bilder/artiklar/pdf/7585-698-8.pdf