Page 14

Del 1. Revision i kommuner och regioner

KL 12 kap 5 § KL 12 kap 1 §

ABL 10 kap 3 §

Revisorernas demokratiska förankring synliggörs genom den konstitutio­ nella modellen med förtroendevalda och genom revisionsuppdragets inne­ håll, med granskning av såväl verksamhetens genomförande och resultat som ekonomi och intern kontroll. Genom att utse förtroendevalda revisorer som arbetar oberoende på upp­ drag av fullmäktige, markeras en demokratisk vilja att tillförsäkra fullmäktige – och därigenom indirekt medborgarna – insyn i och kontroll över hur fattade beslut genomförs i verksamheten. I kommunala företag har lekmannarevi­ sorer/revisorer motsvarande uppdrag. Revisorerna har kompetens om hur kommunen är organiserad och om lokala förhållanden.4 Revisorerna anlitar sakkunniga med professionell revisions­ kunskap. Kombinationen med förtroendevalda revisorer och sakkunniga säkerställer en revision som är demokratiskt förankrad och professionellt genomförd.

4. God revisionssed i kommunal verksamhet God revisionssed är de goda principer och föredömliga tillvägagångs­ sätt som är allmänt vedertagna där revision utförs. Med allmänt vedertagen menas den praxis som råder i en kvalitativt representativ krets av revisorer. God revisionssed i kommunal verksamhet avser granskning och prövning av de som ansvarar för beredning, verkställighet och förvaltning inom det kom­ munala ansvarssystemet. God revisionssed i kommunal verksamhet omfattar alla revisionsuppdrag till vilka fullmäktige utser revisorer. God revisionssed i kommunal verksamhet utgår från den kommunala sek­ torns förutsättningar. Revisionen sker under offentlig insyn. Förtroende­ valda revisorer ansvarar för revisionen. Revisorernas demokratiska uppdrag är ett särskilt förhållande som påverkar innehåll och utveckling av god revi­ sionssed. Varje revisor i kommunerna och lekmannarevisor/revisor i de kommunala företagen samt den som anlitas som sakkunnig ska följa god revisionssed i kommunal verksamhet. Att vidmakthålla och utveckla den goda revisionsseden är både ett indivi­ duellt och gemensamt ansvar. En tydlig och aktiv tillämpning och utveckling av god revisionssed stärker förtroendet för den kommunala revisionen. 4

Not. 4. Proposition 2016/17:171 En ny kommunallag.

12 God revisionssed i kommunal verksamhet 2018

Profile for Sveriges Kommuner och Landsting

7585 698 8  

https://webbutik.skl.se/bilder/artiklar/pdf/7585-698-8.pdf

7585 698 8  

https://webbutik.skl.se/bilder/artiklar/pdf/7585-698-8.pdf