Page 1

KPP Psykiatri 2016 MYCKET MER ÄN KOSTNAD PER PATIENT KPP Psykiatri 2016

1


KPP Psykiatri 2016

2


Förord Sedan 1999 pågår ett successivt införande av patientrelaterad kostnadsredovisning (KPP) i landstingens hälso- och sjukvård. Syftet är att få ett bättre underlag för uppföljning, styrning och effektivisering av vården. Sveriges Kommuner och Landsting stödjer aktivt landstingen i detta arbete. I dagsläget bidrar 20 landsting och regioner med data till den nationella KPP-databasen för den specialiserade somatiska vården. KPP-data för psykiatri har samlats in sedan 2004 och omfattar idag 15 landsting/ regioner. Årliga rapporter kring den psykiatriska vården har publicerats sedan 2012 vilka då bygger på det KPP-data som inkommit till SKL. Rapporterna ger exempel på analyser som kan vara till nytta vid verksamhetsutveckling, förbättringsarbete och resursfördelning inom psykiatrin. Vår förhoppning är att årets rapport ytterligare ska öka intresset för patientrelaterad kostnadsredovisning inom psykiatrin och stimulera till fortsatt införande och användning i landsting och regioner. Denna rapport har författats av Jenny Sandgren och Leif Lundstedt handläggare på Sveriges Kommuner och Landsting i samråd med konsulten Bengt André. Stockholm, 2018-02-01 Peter Fitger Avdelningen för ekonomi och styrning Statistiksektionen

KPP Psykiatri 2016

3


Innehåll Sammanfattning ................................................................................................. 7 Inledning ............................................................................................................. 9 Bakgrund .............................................................................................................. 9 Syfte och mål...................................................................................................... 9 Vad är KPP?....................................................................................................... 9 Metod och användning ....................................................................................11 1.1

Metod......................................................................................................11

1.2

Urval och avgränsningar ........................................................................11

1.3

Begrepp/termer, grupperingar och beräkningsmetoder .........................12

Resultat 2016 ....................................................................................................13 2.1

Inledning .................................................................................................13

2.2 Övergripande resultat samtliga verksamhetsområden – vuxenpsykiatri, barn & ungdomspsykiatri samt rättspsykiatri .....................................................13 2.3

Kostnader inom de olika verksamhetsområdena ...................................14

2.4

Andel av olika yrkesgrupper i öppenvård per verksamhetsområde .......15

2.5

Andel patienter uppdelade efter kön per verksamhetsområde ..............15

2.6

Andel patienter uppdelade i åldersgrupper per verksamhetsområde ....16

2.7

Andel patienter uppdelade diagnosgrupper per verksamhetsområde ...17

2.8

Kvalitet - kostnader och diagnos- & åtgärdsregistrering ........................18

2.9

Andel privat öppenvård per landsting .....................................................20

2.10

I vilka verksamhetsområden vårdas patienterna? .................................21

Resultat vuxenpsykiatri 2016 ..........................................................................22 3.1

Inledning .................................................................................................22

3.2

Övergripande resultat på för vuxenpsykiatrin.........................................22

3.3

Fördelning av patienterna mellan sluten och öppen vård ......................23

3.4

Diagnosgruppering av patienter inom vuxenpsykiatrin ..........................24

3.5

Slutenvård ..............................................................................................25

3.6

Öppenvård ..............................................................................................26

3.7

Åldersfördelning .....................................................................................27

3.8

Könsfördelning .......................................................................................28

3.9

Yrkeskategorier i öppenvård ..................................................................29

Resultat barn- och ungdomspsykiatri 2016 ..................................................30 4.1

Inledning .................................................................................................30

4.2

Övergripande resultat för barn- och ungdomspsykiatrin ........................30

4.3

Fördelning av patienter mellan sluten och öppenvård ...........................31

KPP Psykiatri 2016

4


4.4

Diagnosgruppering av patienterna inom BUP ........................................32

4.5

Slutenvård ..............................................................................................33

4.6

Öppenvård ..............................................................................................34

4.7

Åldersfördelning .....................................................................................35

4.8

Könsfördelning .......................................................................................35

4.9

Yrkeskategorier i öppenvård ..................................................................36

Resultat rättspsykiatri 2016 ............................................................................37 5.1

Inledning .................................................................................................37

5.2

Övergripande resultat för rättspsykiatrin ................................................37

5.3

Fördelning av sluten öppen vård ............................................................38

5.4

Andel patienter per diagnosgrupp ..........................................................39

5.5

Slutenvård ..............................................................................................40

5.6

Öppenvård ..............................................................................................41

5.7

Åldersfördelning .....................................................................................42

5.8

Könsfördelning .......................................................................................42

5.9

Yrkeskategorier i öppenvård ..................................................................43

Care Need Index och konsumtion av vuxen-psykiatrisk vård .....................44 6.1

Inledning .................................................................................................44

6.2

CNI per landsting ....................................................................................45

6.3

Korrelationskoefficienter per landsting ...................................................46

6.4

CNI per kommun och landsting/region ...................................................48

6.4.1 Samtliga kommuner ................................................................................48 6.4.2 Norrbotten ...............................................................................................48 6.4.3 Västerbotten ............................................................................................50 6.4.4 Västernorrland .........................................................................................51 6.4.5 Gävleborg ................................................................................................52 6.4.6 Värmland .................................................................................................53 6.4.7 Uppsala ...................................................................................................54 6.4.8 Västmanland ...........................................................................................55 6.4.9 Sörmland .................................................................................................56 6.4.10 Östergötland ..........................................................................................57 6.4.11 Västra Götaland ....................................................................................58 6.4.12 Kalmar ...................................................................................................59 6.4.13 Halland ..................................................................................................60 6.4.14 Kronoberg..............................................................................................61 6.4.15 Blekinge.................................................................................................62 6.4.16 Skåne ....................................................................................................63

KPP Psykiatri 2016

5


Bilaga 1 ..............................................................................................................64 Sammandrag av uppgifter kring den psykiatriska vården 2016, vuxen, barn & ungdoms och rättspsykiatri ................................................................................64 Bilaga 2 ..............................................................................................................65 Diagnosgruppering i KPP Psykiatri ....................................................................65

KPP Psykiatri 2016

6


Sammanfattning SKL driver ett arbete med att stödja och följa upp införandet av patientrelaterad kostnadsredovisning i sjukvården. Systemet benämns Kostnad per patient - KPP och innebär att kostnaden beräknas för varje individuell vårdkontakt. KPP utgör ett bra verktyg för att beskriva kostnader per patient. Kostnader kan relateras till medicinska och andra vårdadministrativa variabler. Kvaliteten i kostnadsredovisningarna kan ses som relativt god, men ett fortsatt arbete med metodiken är nödvändig. Genom att kostnaderna kan relateras till andra variabler finns stora möjligheter till att göra fördjupade analyser. KPP metoden utvecklas och förfinas kontinuerligt. Detta arbete sker inom ramen för SKL:s ordinarie verksamhet i samverkan med landstingen och Socialstyrelsen. Psykiatridata har samlats in till den nationella KPP-databasen sedan 2004. Den här rapporten använder sig av information från åren 2016. Femton landsting/ regioner medverkar i rapporten. Det är Norrbotten, Västernorrland, Gävleborg, Värmland, Uppsala, Västmanland, Östergötland, Sörmland, Kalmar, Blekingen, Kronoberg, Halland, Skåne, Västra Götaland, samt Västerbotten. I rapporten finns särredovisningar för de olika verksamheterna, vuxen-, barn- och ungdomspsykiatri (BUP) samt rättspsykiatri. Patienterna har delats in i diagnosgrupper, där en individ endast kan tillhöra en diagnosgrupp (se bilaga 2). Fördelning mellan olika diagnosgrupper skiljer sig åt mellan landstingen. De vanligaste förekommande diagnosgrupperna är ångestsyndrom, bipolära och övriga förstämningssyndrom samt neuropsykiatriska diagnoser. Mellan landstingen finns kvalitetsskillnader i registreringen av diagnoser, åtgärder och distanskontakter. Största bortfallet av diagnoser förekommer för patienter med få vårdkontakter i enbart öppenvård. Allmänt finns en hel del skillnader i kostnader, produktion och konsumtion mellan landsting/regioner. Dessa skillnader kan inte enbart förklaras av utbud och organisation utan hänsyn måste även tas till demografi och socioekonomiska förhållanden. Inom psykiatrin finns många studier som visar på en högre efterfrågan, det vill säga högre prevalens i storstadsregioner. Detta gäller främst inom områden med en sämre socioekonomisk situation. Därför kan inte några direkta slutsatser dras utifrån de jämförelser som görs. En annan orsak till skillnader kan vara glesbygdsområden med stora avstånd mellan patienterna och den öppna psykiatriska vården. I årets rapport finns, förutom ordinarie redovisningar av vårdproduktionen och dess kostnader, även ett stycke kring hur CNI-index per kommun samvarierar med konsumtionen av och kostnader för den allmänna psykiatriska vården för vuxna.

KPP Psykiatri 2016

7


Det totala invånarantalet som berörs i rapporten är 6,6 miljoner invånare (15 landsting/regioner), vilket motsvarar ungefär 66 procent av Sveriges befolkning. Den totala kostnaden uppgår till 13,7 mdkr där vuxenpsykiatrin andel är 72%, BUP 15% och rättspsykiatrin 13%. Vuxenpsykiatri

Kostnaden per patient inom vuxenpsykiatrin uppgår i genomsnitt till 46 770 kr och varierar det från 37 430 kr till 62 770 kr. Uppgifterna bygger på data från 15 landsting (209 399 patienter). 85% av patienter vårdades enbart inom den öppna vården. Endast 2% av patienterna vårdades inom slutenvården utan att även ha haft någon öppenvårdskontakt under 2016. Att vissa patienter enbart förekommer i slutenvård kan förklaras av att det förekommer privat psykiatrisk öppenvård som inte finns med i den nationella KPP-databasen. Hur resurserna inom vuxenpsykiatrin fördelas mellan öppen- och slutenvård varierar mellan landstingen (37 - 55%). De flesta besöken sker hos sjuksköterskor (39%). Här varierar andelen mellan 26 och 46%. 20% av alla besök inom vuxen-psykiatrin är hos läkare. Patienternas medelålder är 41,6 år och 53% är kvinnor. Barn och ungdomspsykiatri

14 landsting/regioner redovisar uppgifter kring sin barn- & ungdomspsykiatri (71 626 patienter). Kostnaden per patient uppgår i genomsnitt till 29 061 kr och varierar mellan 21 135 kr till 47 016 kr. 93% av patienterna har endast öppenvårdskontakter. Psykologer är den vanligaste yrkeskategorin som patienterna träffar. De mest förekommande diagnoserna finns i gruppen ”Neuropsykiatri” där 31% av patienterna återfinns. Patienternas medelålder är 13 år och 57% är av manligt kön. Rättspsykiatri

12 landsting/regioner redovisar uppgifter kring sin rättspsykiatri (2 013 patienter). Kostnaden per patient uppgår i genomsnitt till 886 438 kr och varierar mellan 617 591 kr till 1 028 109 kr. En tredjedel av patienterna har endast öppenvårdskontakter och 49% av patienterna har endast slutenvård. ”Schizofreni” och ”Övriga psykotiska syndrom” tillhör de mest frekventa diagnosgrupperna. Patienternas medelålder är 39 år och 86% är män.

KPP Psykiatri 2016

8


Inledning Bakgrund Syfte och mål

Ansatsen i den här rapporten är att beskriva den psykiatriska vården för de femton landsting som lämnat KPP-data till SKL för 2016, både på en övergripande nivå men även som jämförelser mellan olika landsting. Rapporten ska försöka belysa frågeställningar kring:    

Vad kostade vården 2016? Var vårdades patienten (öppen- & slutenvård)? Vilken vård fick olika patientgrupper? Finns det samband mellan konsumtion av psykiatrisk vård och CNI (Care Need Index)?

Målsättningen är att kunna beskriva ovanstående frågeställningar så att det stödjer verksamhetsledningens behov av uppföljning för att kunna styra, leda och förbättra verksamheten. Målsättningen är också att det ska stimulera till fördjupade analyser på lokal nivå. Inom psykiatrin är det viktigt att kunna beskriva verksamheten med utgångspunkt från individdata, vilket är förutsättningen för att få en bild över de olika behandlingsprocesserna som pågår. Vad är KPP?

Kostnad per patient eller patientrelaterad kostnadsredovisning är en metod för att beräkna sjukvårdsproducentens kostnad för varje enskild vårdkontakt. SKL har i samråd med landsting/regioner och Socialstyrelsen tagit fram nationella anvisningar för vilket kostnadsunderlag som ska vara utgångspunkt samt vilka beräknings-, matchnings- och redovisningsprinciper som gäller (se ”Nationella KPP-principer, ver. 3” på SKL:s webbplats). SKL stödjer införandet av KPP med informationsinsatser och expertiskunskap. I dagsläget arbetar samtliga regioner och landsting utom Gotland med att införa KPP-system inom hälsooch sjukvårdsområdet. KPP-metoden innebär att kostnaderna bryts ner så att de kan knytas till varje vård-kontakt och patient. Vissa kostnader, som kostnader för forskning, utbildning, politiker, ambulansverksamhet, receptförskrivna läkemedel och köpt vård ingår inte i beräkningarna. All information är individbaserad, det vill säga patienten är kostnadsbärare vilket gör att uppföljningen är processorienterad och organisationsoberoende. Modellen utgår från att vårdkontaktens kostnader kalkyleras på lägsta nivå (klin/mott). Kostnaden aggregeras sedan uppåt, ”bottomup-metod”, för att bilda sjukhusets bruttokostnad. Befintlig information i journal- och patientadministrativa system används varför mycket lite kompletterande registrering krävs.

KPP Psykiatri 2016

9


Förutom information kring kostnader finns i KPP även information om patientens kön, ålder och hemort, var patienten vårdats samt vilka diagnoser som föranlett vård-kontakten och vilka insatser/ åtgärder som utförts. Informationen i KPP möjliggör därmed studier av vården utifrån ett patientperspektiv vilket öppnar för jämförelser av resursfördelningen mellan sluten- & öppenvård, olika patientgrupper, kön, geografiska områden m.m.

KPP Psykiatri 2016

10


KAPITEL

Metod och användning 1.1 Metod Vi använder systematiskt KPP-databasen för att försöka komma till ökad klarhet om varför det finns skillnader samt om man kan uttala sig om kvalitet i vården. Löpande priser har använt vid alla jämförelser, dvs. inga försök har gjorts för att justera för prisökningar med konsument- eller landstingsprisindex. Rapporten ger exempel på hur man kan söka svar på följande frågor:   

Vad kostar respektive patient och olika vårdkontakter? Hur fördelar sig vårdtillfällen, vårddagar och besök för olika sjukdomsgrupper och totalt? Hur är fördelningen ut mellan män och kvinnor?

Finns det något samband mellan CNI och konsumtion av psykiatrisk vård?

1.2 Urval och avgränsningar Femton landsting/regioner medverkar i rapportens kapitel 2 ”Resultat totalt 2016”. Det är Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland, Gävleborg, Värmland, Uppsala, Västmanland, Östergötland, Kalmar, Halland, Västra Götaland och Sörmland. I kapitlen som är indelade i rättspsykiatri respektive barn- och ungdomspsykiatri ingår inte alla landsting. I redovisningen kring vuxenpsykiatri (kapitel 3) ingår endast patienter över 17 år finns med i jämförelserna när det gäller vuxenpsykiatrin (som fyller 18 under 2016). Här ingår alla medicinska verksamhetsområden utom 931 BUP och 943 Rättspsykiatri (förutom vårdtyp=31). I redovisningen kring barn- och ungdomspsykiatri (kapitel 4) ingår patienter som fyller 18 år 2016 och yngre. All slutenvård och öppenvård inom medicinska verksamhetsområdet 931 BUP, samt all slutenvård inom vuxenpsykiatri för de patienter inom åldersspannet som vårdats inom BUP. I redovisningen kring rättspsykiatrin (kapitel 5) ingår samtliga vårdkontakter inom medicinska verksamhetsområdet 943 Rättspsykiatri samt vårdkontakter inom vuxenpsykiatrin med vårdtyp=32. Inget urval baseras här på ålder. Västerbotten, Sörmland och Blekinge har inte lämnat uppgifter för rättspsykiatrisk vård.

1

Vårdtyp: För KPP psykiatri anges en kod för vilken typ av psykiatri vården avser. 1=Psykiatri (allmän vuxna & barn), 2=Beroendevård, 3=Rättspsykiatri. 2 Vårdtyp: För KPP psykiatri anges en kod för vilken typ av psykiatri vården avser. 1=Psykiatri (allmän vuxna & barn), 2=Beroendevård, 3=Rättspsykiatri.

KPP Psykiatri 2016

11

1


I kapitel 6, som handlar om den vuxna befolkningens konsumtion av vuxenpsykiatri, tittar vi på sambanden mellan CNI och kostnad/antal vårdkontakter. Rensning har skett i det ursprungliga data som inkommit till SKL med hänsyn till: 

 

Poster med extremt låga kostnader (SV, ÖV) har exkluderats i rapporten. Minimigränsen för ett slutenvårdstillfälle har satts till 3 000 kronor eller om kostnaden per vårddag understiger 1 300 kronor. När det gäller öppenvården har gruppbesök under 100 kronor och övriga besök under 200 kronor exkluderats. Vårdhändelser som saknar huvuddiagnos ingår i alla analyser. Vid diagnosgrupperingen hämtas diagnosen från någon annan av patientens eventuella vårdkontakter. Distanskontakter ingår i samtliga tabeller och diagram

1.3 Begrepp/termer, grupperingar och beräkningsmetoder Patienterna har delats in i diagnosgrupper baserade på huvuddiagnos. Indelningen följer i princip den gruppering av psykiatriska diagnoser (”Lf-grupper”) som dåvarande Landstingsförbundet tog fram 2001. Patienterna har först klassats i Lf-grupper vilka sedan samlats i tolv diagnosgrupper och tre övrigt-grupper. Vid indelningen har psykiatriska diagnoser fått företräde framför somatiska och slutenvårdsdiagnoser har fått företräde över öppenvårdsdiagnoser. Därefter har datum varit utslagsgivande – det senaste utskrivnings- eller besöksdatumet har fått företräde. Varje individuell patient före-kommer bara en gång i en av diagnosgrupperna. Ingen indelning i medicinskt verksamhetsområde har skett vid diagnosgrupperingen, d.v.s. en patient som vårdats exempelvis inom både rättspsykiatri och vuxenpsykiatri har alltså räknats till samma diagnosgrupp i bägge analyser. Till utomlänspatienter räknas både patienter med kommunkod utanför landstinget och de patienter som saknar hemort/ kommunkod. Utomlänspatienter ingår inte i det kapitel som rör jämförelserna med CNI De ingår i övriga redovisningar, om inte annat anges i diagrammet eller tabellen. Begreppet landsting avser i denna rapport både landsting och regioner. Inom KPP psykiatri rapporteras även vårdtillfällen som inte avslutats. Dessa ingår i alla resultat, om inte annat anges i diagrammet eller tabellen. Kostnaderna för slutenvården gäller kalenderåret, även för vårdtillfällen som påbörjades före 2016.

KPP Psykiatri 2016

12


KAPITEL

Resultat 2016 2.1 Inledning I nuläget har SKL fått in KPP-data från närmare hälften av den samlade specialiserade psykiatriska öppenvården och ungefär 60% av all psykiatrisk slutenvård. Uppskattningen bygger på en jämförelse med den verksamhetsstatistik (VI2000) som SKL årligen samlar in och Socialstyrelsens patientregister.

2.2 Övergripande resultat samtliga verksamhetsområden – vuxenpsykiatri, barn & ungdomspsykiatri samt rättspsykiatri I tabellen nedan återfinns en sammanfattning av samtliga vårdkontakter som inkommit till SKL avseende 2016 från de 15 landsting/regioner som arbetar med KPP inom den förvaltningsdrivna specialiserad psykiatrisk vård. Redovisningen nedan inkluderar vuxenpsykiatri, barn- och ungdomspsykiatri samt rättspsykiatri. Tabell 1 Vårdtillfällen och öppenvårdskontakter samt antal patienter per landsting för hela psykiatrin (vuxen-, barn & ungdoms- och rättspsykiatri)

Landsting/region

Antal Antal Antal öppenvårdsslutenvårds- kontakter patienter 1) tillfällen (tusental)

Andel kostnad öppenvård

Totalkostnad

(%)

(mkr)

Uppsala

3 822

122,1

15 739

54

785,0

Sörmland

2 891

115,4

14 070

66

577,1

Östergötland

3 100

203,8

22 226

49

819,7

Kronoberg

1 809

62,1

6 549

36

659,3

Kalmar

2 910

115,9

12 376

54

521,4

Blekinge

1 169

84,5

8 227

66

366,4

Skåne

11 628

573,5

57 616

54

2 427,5

Halland

2 506

108,3

13 876

51

555,0

Västra Götaland

16 826

573,5

62 432

49

3 601,7

Värmland

1 975

109,7

15 243

61

605,8

Västmanland

1 766

82,3

9 014

46

496,6

Gävleborg

2 122

128,7

12 710

67

488,0

Västernorrland

2 862

86,9

10 170

42

606,9

Västerbotten

2 924

155,0

13 280

63

638,9

Norrbotten Totalt 1)

3 035

87,9

9 549

43

591,7

61 345

2 640,5

283 077

52 %

13 741,9

endast avslutande vårdtillfällen.

KPP Psykiatri 2016

13

2


Kommentar De två stora regionerna, Skåne och VGR, dominerar och utgör nästa halva underlaget (46,4% av slutenvårdkontakterna och 44,7% av öppenvårdskontakterna). Kostnadsmässigt utgör dom 43,9% av totalkostnaden.

2.3 Kostnader inom de olika verksamhetsområdena Diagram 1 Antal patienter, totalkostnad (SV+ÖV) samt kostnad per patient, vuxenpsykiatri, BUP och rättspsykiatri

Vuxenpsykiatri

BUP

Rättspsykiatri

Antal patienter

209 399

71 626

2 013

Summa Kostnad (mkr)

9 793,5

2 081,5

1 706,4

46 770 kr

29 061 kr

Kostnad per patient

886 438 kr

Kommentar Rättspsykiatrin har 0,7% av de psykiatriska patienterna och tar 12,4% av psykiatrins totala kostnad. Deras patienter kostar i genomsnitt 19 gånger mer än en vuxenpsykiatripatient.

KPP Psykiatri 2016

14


2.4 Andel av olika yrkesgrupper i öppenvård per verksamhetsområde Diagram 2 Andel öppenvårdskontakter per yrkeskategorier, vuxenpsykiatri, BUP och rättspsykiatri

Kommentar Inom vuxenpsykiatrin sker de flesta öppenvårdskontakterna med sjuksköterskor medan man inom barn- & ungdomspsykiatrin i hälften av fallen träffar en psykolog eller kurator. Den höga andelen ”Övriga yrkeskategorier” inom rättspsykiatrin kan till stor del förklaras med att Region Skåne, som utgör över hälften av besöken, har vissa problem med att registrera yrkeskategori. Inom rättspsykiatrin utgör sjuksköterska och skötare hälften av besöken.

2.5 Andel patienter uppdelade efter kön per verksamhetsområde Diagram 3 Andel patienter per kön, vuxenpsykiatri, BUP och rättspsykiatri

KPP Psykiatri 2016

15


Kommentar Männen dominerar klart inom rättspsykiatrin samt i viss mån inom barn- & ungdomspsykiatrin. Inom vuxenpsykiatrin är andel kvinnor marginellt fler.

2.6 Andel patienter uppdelade i åldersgrupper per verksamhetsområde Diagram 4 Andel patienter per åldersgrupp, vuxenpsykiatri, BUP och rättspsykiatri.

Kommentar De flesta av vuxen- och rättspsykiatrins patienter finns i åldersspannet 18-59 år med tonvikt på åldrarna 18-49. När det gäller barn- & ungdomspsykiatrin är 61% av patienterna över 12 år. I resultatet för vuxenpsykiatri ingår endast patienter >17 år. För BUP endast patienter <19 år. Inget urval baserat på ålder för rättspsykiatrin.

KPP Psykiatri 2016

16


2.7 Andel patienter uppdelade diagnosgrupper per verksamhetsområde Diagram 5 Andel patienter per diagnosgrupp, vuxenpsykiatri, BUP och rättspsykiatri

Kommentar Inom vuxenpsykiatrin dominerar diagnoserna ångestsyndrom (21%), övriga förstämningssyndrom (14%) och neuropsykiatri (14%). Inom barn- & ungdomspsykiatrin har närmare vart tredje barn en neuropsykiatrisk diagnos och när det gäller rättspsykiatrin är diagnoserna schizofreni (21%) och övriga psykotiska syndrom (19%) mest förekommande. Inom rättspsykiatrin saknas dock huvuddiagnos för 16% av patienterna.

KPP Psykiatri 2016

17


2.8 Kvalitet - kostnader och diagnos- & åtgärdsregistrering Tabell 2 Andel vårdtillfällen/besök med kostnad över kostnadsgränsen, huvuddiagnos, bidiagnos och minst en åtgärd (vuxen-, BUP & rättspsykiatri) Vårdkontakter under kostnadsgränser har rensats bort ur övriga diagram och tabeller. Kostnadsgränser är: Öppenvård: Gruppbesök <100 kronor, Övriga besök <200 kronor Slutenvård: Vårdtillfällen < 3 000 kr eller <1300 kr dag.

SLUTENVÅRDEN 1) andel vårdtillfällen …

%

ÖPPENVÅRDEN andel besök …

Med kostnad över min. kostnadsgränsen

som har huvuddiagnos

med minst en bidiagnos

som har minst en åtgärdskod

Med kostnad över min. kostn.gränsen

som har huvuddiagnos

med minst en bidiagnos

som har minst en åtgärdskod

Uppsala

94,0

99,9

67,2

82,4

100,0

26,2

12,2

24,5

Sörmland

100

98,9

43,0

99,5

100,0

77,8

10,7

76,9

Östergötland

99,0

99,7

48,9

82,1

100,0

85,8

21,7

83,0

Kronoberg

97,7

97,4

43,2

34,5

100,0

97,2

39,8

74,9

Kalmar

100

95,5

50,1

86,5

100,0

75,0

22,8

70,9

Blekinge

99,3

97,6

34,7

97,3

100,0

94,3

13,4

79,4

Skåne

99,9

99,3

35,0

58,1

100,0

97,1

63,6

51,1

Halland

100

94,6

70,6

91,3

100,0

94,7

27,0

90,6

Västra Götaland

99,5

99,5

42,0

76,2

100,0

98,7

25,0

82,5

Värmland

99,5

89,2

71,5

85,8

100,0

97,3

40,7

88,9

Västmanland

100

96,7

39,3

91,9

100,0

82,4

22,3

80,5

Gävleborg

100

100

50,2

83,8

100,0

99,7

36,8

86,3

Västernorrland

98,7

81,3

28,1

65,3

100,0

94,5

16,6

50,7

Västerbotten

100

97,1

43,3

75,5

100,0

12,4

3,5

10,9

Landsting/ Region

Norrbotten

Totalt

99,8

99,6

55,2

85,2

100,0

95,4

99,2 %

97,6 %

45,4 %

75,8 %

100 %

85,7 %

1) endast avslutade vårdtillfällen

Kommentar Väldig få poster faller bort p.g.a. orimligt låg kostnad. Uppsala har ett viss bortfall inom sin slutna vård (6%). Vad gäller förekomst av huvuddiagnos ser det bra ut i slutenvården med undantag för Västernorrland och Värmland som ligger under 90%. När det gäller den öppna vården är registreringen inte så bra på vissa håll. Här utmärker sig Västerbotten (12%) och Uppsala (26%) med låga värden. I Uppsala finns endast krav på diagnosregistrering vid läkarkontakt, övriga registrera ej diagnos. I Västerbotten finns tekniska problem med överföringen av diagnosinformationen.

KPP Psykiatri 2016

18

39,6 32,4 %

71,7 66,8 %


Registrering av åtgärdskoder enligt KVÅ sker väldigt olika. Inom slutenvården har totalt 76% av vårdtillfällena minst en åtgärdskod. Flera landsting ligger över 80-90%-nivån medan Kronoberg (35%) och Skåne (58%) ligger sämre till. Tittar man på förekomsten av åtgärder inom den öppna vården är läget sämre. Totalt ligger registreringen här på 67%. Flera landsting ligger väldigt lågt, bl.a. Västerbotten 11% och Uppsala 25%, medan Halland och Värmland ligger på 90%.

KPP Psykiatri 2016

19


2.9 Andel privat öppenvård per landsting Tabell 3 Andel öppenvårdsbesök i privatdriven vård av all landstingsfinansierad vård 2016 Källa Statistik om hälso- och sjukvård samt regional utveckling, 2016 (SKL)

Landsting Uppsala Sörmland Östergötland Kronoberg Kalmar Blekinge Skåne Halland Västra Götaland Värmland Västmanland Gävleborg Västernorrland Västerbotten Norrbotten

Vuxen psyk

BUP

Rättspsyk

31,2

0,0

0,0

1,0

0,0

0,0

15,1

26,2

0,0

5,3

0,0

-

0,5

0,0

0,0

0,0

0,0

-

29,7

0,0

0,0

21,3

0,0

0,0

9,1

3,2

0,0

0,8

0,0

0,0

4,3

0,0

0,0

1,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Kommentar Uppgifterna baseras på SKL:s verksamhetsstatistik (VI2000), där uppgifter om besök samlas in uppdelat på landstingsdriven och landstingsfinansierad vård. I KPP-databasen ingår endast landstingsdriven vård för psykiatrin. Av tabellen framgår att andelen privatdriven landstingsfinansierad vård (som därmed inte kommer med i denna rapport) utgör en tredjedel av öppenvården för vuxenpsykiatrin i Skåne och Uppsala. Även i Östergötland och Halland utgör den en betydande andel. Inom Barn- och ungdomspsykiatrin är det Östergötland som främst upphandlat vård i privat regi. Den rättspsykiatriska vården drivs enbart av landstingen själva.

KPP Psykiatri 2016

20


2.10 I vilka verksamhetsområden vårdas patienterna? Tabell 4 Andel patienter och var de vårdats (vuxen-, BUP & rättspsykiatri)

% Landsting/ Region

Fördelning av patienterna och i vilka MVO de vårdats Endast Vuxenpsyk

Vuxenpsyk + BUP + Rättspsyk

Vuxenpsyk + BUP

Vuxenpsyk + Rättspsyk

Endast BUP

BUP + Rättspsyk

Endast Rättspsyk

Uppsala

72,0

1,2

0,0

0,1

26,5

0,0

0,3

Sörmland

70,3

1,6

0,0

0,0

28,1

0,0

0,0

Östergötland

73,7

3,1

0,0

0,2

22,5

0,0

0,6

Kronoberg

72,6

0,6

0,0

0,3

23,6

0,0

2,9

Kalmar

77,3

1,7

0,0

0,4

20,3

0,0

0,4

Blekinge

71,2

1,3

0,0

0,0

27,5

0,0

0,0

Skåne

66,0

1,1

0,0

0,1

32,3

0,0

0,5

Halland

65,4

1,3

0,0

0,3

32,8

0,0

0,2

Västra Götaland

77,1

1,3

0,0

0,3

20,8

0,0

0,5

Värmland

75,1

1,8

0,0

0,1

22,7

0,0

0,3

Västmanland

98,7

0,0

0,0

0,4

i.u.

i.u.

1,0

Gävleborg

67,2

2,0

0,0

0,1

30,7

0,0

0,1

Västernorrland

71,9

1,2

0,0

0,3

24,9

0,0

1,7

Västerbotten

79,4

1,1

0,0

0,0

19,5

0,0

0,0

Norrbotten

74,7

0,8

0,0

0,7

22,6

0,0

1,2

0,0 %

0,2 %

24,8 %

Totalt

73,1 %

1,4 %

0,0 %

Kommentar De flesta patienterna vårdas inom vuxenpsykiatrin (73%) eller inom barn- och ungdomspsykiatrin (25%). Endast ett fåtal patienter går mellan de olika organisatoriska vårdspecialiteterna. Endast 0,5% av patienterna har vårdats inom det rättspsykiatriska verksamhetsområdet.

KPP Psykiatri 2016

21

0,5 %


KAPITEL

Resultat vuxenpsykiatri 2016 I detta kapitel redovisas uppgifter kring den förvaltningsdrivan allmänna vuxenpsykiatriska vården för år 2016 ur ett antal olika perspektiv Kommentarer finns under respektive tabell/graf för att vägleda läsare till eventuellt avvikande eller likformiga värden.

3.1 Inledning Uppgifter från 15 landsting/regioner redovisas i ett antal tabeller och grafer. Det totala invånarantalet som berörs i rapporten är drygt 5,3 miljoner invånare, 18 år och äldre, vilket motsvarar ungefär 66 procent av Sveriges befolkning över 18 år. Den totala summan vårdkostnader som redovisas på patientnivå i denna rapport för 2016 uppgår till 9,8 miljarder kronor och omfattar 209 399 patienter. I resultaten för vuxenpsykiatrin ingår endast patienter 18 år och äldre.

3.2 Övergripande resultat på för vuxenpsykiatrin Tabell 5 Antal vårdkontakter och kostnader per landsting - vuxenpsykiatri Uppgifterna är exklusive patienter under 18 år. KostnadAndel Summa Kostnad Landsting/ Antal index slutenkostnad, region patienter per patient per vårdstotalt (kr) (mkr) patient kostnad Uppsala 11 505 53 046 113 786,7 45 Sörmland

10 033

48 538

Östergötland

Antal vårdtillfällen 1

Antal besök2 (1000-tal)

3 701

99,3

104

575,4

40

2 910

93,8

16 516

29 569

63

811,5

41

2 986

153,6

Kronoberg

4 810

62 770

134

659,8

45

1 719

45,5

Kalmar

9 776

37 430

80

509,3

47

2 705

90,7

Blekinge

5 949

50 988

109

362,9

38

1 128

69,5

38 629

46 151

99

2 421,1

48

11 265

452,4

Skåne Halland

9 103

42 827

92

546,8

55

2 318

72,8

Västra Götaland

48 693

53 241

114

3 570,5

49

16 113

469,2

Värmland

11 337

37 859

81

598,0

38

1 983

88,1

Västmanland

8 914

41 827

89

496,2

40

1 756

81,8

Gävleborg

8 740

42 464

91

482,1

37

2 040

96,1

Västernorrland Västerbotten Norrbotten Totalt

7 452

49 316

105

607,2

53

2 809

63,9

10 667

50 884

109

638,6

40

2 896

138

7 275

53 359

114

593,3

49

2 744

68,9

209 399

46 770

100

13 659,4

46 %

59 073

1

2 083,5

Inklusive pågående vårdtillfällen 2 Inklusive distanskontakter. Distanskontakter inbegriper kontakter via telefon, brev, mail, web, skype, video eller liknade kontakter där patient och vårdpersonal är rumsligt åtskilda.

KPP Psykiatri 2016

22

3


Kommentar Lägsta kostnaden per patient inom vuxenpsykiatrin redovisar Östergötland (29,5 tkr) medan Kronoberg ligger högst med närmare 63 tkr per patient. Tittar man på hur kostnaderna fördelar sig mellan slutenvård och öppenvård ser man att Halland har 55% av kostnaderna i den slutna vården medan man i Blekingen, Värmland och Gävleborg endast lägger 37-38% av sina kostnader i slutenvården.

3.3 Fördelning av patienterna mellan sluten och öppen vård Diagram 6 Andel patienter per vårdform och per landsting/region - vuxenpsykiatri Uppgifterna är exklusive utomlänspatienter. Uppgifterna är exklusive patienter under 18 år.

Kommentar Värmland har högst andel patienter som enbart haft öppenvård. Norrbotten och Västernorrland har en högre andel som både haft öppen och slutenvård. Västra Götalandsregionen har högst andel som bara vårdats i slutenvård.

KPP Psykiatri 2016

23


3.4 Diagnosgruppering av patienter inom vuxenpsykiatrin Tabell 6 Andel patienter per diagnosgrupp och landsting/region (%)- vuxenpsykiatri Patienterna har delats in i diagnosgrupper baserat på huvuddiagnos (se bilaga 2). En individuell patient kan bara räknas till en diagnosgrupp. Uppgifterna är exklusive patienter under 18 år. Landsting/region Diagnosgrupp

Usala

Sörm

Ögötl

Kronb

Kalm

Blek

Skåne

Hall

VGR

Värml

Västml

Gävle

Vnorrl

Vbott

Nbott

Totalt

Organiska psykosyndrom

1,3

0,8

0,6

2,7

0,7

4,1

1,1

4,3

3,8

0,6

0,7

0,9

1,0

0,6

0,9

1,8

Missbruk

10,1

9,9

10,5

8,5

6,5

7,2

12,0

5,8

13,8

6,4

7,7

4,9

8,1

7,2

7,3

10,0

Schizofreni

4,1

4,3

3,5

7,3

3,4

4,2

4,3

3,1

4,2

2,5

4,8

5,1

3,6

4,0

5,6

4,1

Övriga psykotiska syndrom

4,0

5,2

4,1

7,5

3,8

4,3

5,5

4,2

6,0

3,5

6,0

4,9

4,8

3,0

5,2

5,0

Bipolära syndrom

9,8

8,8

7,1

8,6

7,0

7,1

5,7

10,4

8,8

7,2

9,3

14,5

9,5

8,5

13,9

8,5

Övriga förstämningssyndrom

13,5

14,2

13,4

13,7

14,9

14,0

17,2

12,7

12,8

12,2

13,9

15,7

18,9

10,6

16,4

14,3

Ångestsyndrom

16,5

23,9

14,3

25,7

29,7

28,0

23,7

15,6

17,1

31,9

20,2

16,3

24,1

17,0

16,7

20,5

Ätstörningar

1,2

1,4

1,2

1,0

0,5

1,5

1,6

1,9

1,4

1,3

0,5

0,4

1,2

0,5

1,2

1,2

Mental retardation

0,6

1,2

1,0

1,1

1,1

0,8

1,0

1,0

1,2

0,8

1,9

1,0

0,8

0,7

0,6

1,0

Utvecklingsavvikelser

0,5

1,7

0,5

0,7

0,5

6,6

3,0

2,9

4,2

1,3

1,6

0,9

1,8

0,9

5,2

2,5

Neuropsykiatri

13,9

14,4

15,9

12,8

18,8

10,6

8,5

22,3

11,1

19,7

17,1

22,1

14,5

14,0

16,3

13,8

Personlighetsstörningar

2,1

4,0

3,1

4,0

2,1

4,2

2,8

3,1

3,7

1,5

2,7

3,5

2,5

1,7

2,3

3,0

Övriga psykiatriska diagnoser

3,4

1,8

1,6

0,6

1,0

1,8

0,9

0,2

0,5

1,1

0,5

0,7

1,3

1,6

1,9

1,1

Övriga diagnoser

5,2

6,5

9,2

5,5

5,0

4,7

9,6

9,9

9,9

7,8

9,6

9,1

5,7

1,9

6,0

8,0

Huvuddiagnos saknas

13,7

2,0

13,8

0,2

5,3

1,0

3,0

2,5

1,6

2,5

3,5

0,1

2,4

28,0

0,5

5,1

Summa %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

Antal patienter

11505

10033

16516

4810

9776

5949

38629

9103

48692

11337

8914

8740

7452

10667

7275

209399

Kommentar Flest antal patienter finns i diagnosgruppen ”Ångestsyndrom” (21%). Andel varierar dock mycket beroende på landsting (14-32%). Näst vanligaste diagnoserna är ”Övriga förstämningssyndrom” och ”Neuropsykiatri” (14%).Läs mer om diagnosgruppsindelningen och vilka huvuddiagnoser som ingår i respektive grupp i bilaga 2.

KPP Psykiatri 2016

24


3.5 Slutenvård Tabell 7 Patienter som vårdats i slutenvård per landsting/region - vuxenpsykiatri KostnadSumma Antal Kostnad MedelLandsting/ Antal index kostnad, vårdper patient vårdtid region patienter per totalt 1 (kr) (utskrivna) tillfällen (mkr) patient Uppsala 1 687 162 923 122 274,9 3 701 11,0 Sörmland

1 670

117 668

Östergötland

1 801 892

Kronoberg Kalmar Blekinge

(%)

4,9

88

196,5

2 910

9,7

2,6

111 672

83

201,1

2 986

10,8

2,7

150 737

112

134,5

1 719

13,6

i.u.

1 496

113 864

85

170,3

2 705

9,3

5,6

725

156 992

117

113,8

1 128

18,7

3,3

Skåne

6 118

140 238

105

858,0

11 265

13,5

1,4

Halland

1 407

152 153

114

214,1

2 318

10,0

2,9

Västra Götaland

9 454

134 652

101

1 273,0

16 113

12,7

2,6

Värmland

1 275

127 407

95

162,4

1 983

12,2

3,1

Västmanland

1 100

135 412

101

149,0

1 756

12,0

2,2

Gävleborg

1 297

105 549

79

136,9

2 040

12,4

5,4

Västernorrland

1 530

126 892

95

194,1

2 809

11,5

4,5

Västerbotten

1 603

136 142

102

218,2

2 896

14,0

2,7

Norrbotten

1 444

131 668

98

190,1

2 744

7,9

4,7

33 499

133 943

100

4 487,0

Totalt 1

Andel vårddagar till utomlänspat.

59 073

12,1

Inklusive pågående vårdtillfällen

Kommentar Slutenvårdskostnaden per patient uppgår i genomsnitt till 134 tkr och varierar mellan 163 tkr ner till 105 tkr beroende på landsting. Kortast redovisade medelvårdtid har Norrbotten med 7,9 dagar. Längts medelvårdtid har Blekingen med 18,7 dagar.

KPP Psykiatri 2016

25

3,5 %


3.6 Öppenvård Tabell 8 Patienter som vårdats i öppenvård per landsting - vuxenpsykiatri KostnadSumma Antal Kostnad Landsting/ Antal index kostnad, öppenvårdsper patient region patienter per totalt (kr) kontakter (mkr) patient Uppsala 11 102 30 215 115 335,4 99 333 Sörmland Östergötland

9 696

29 958

varav distanskontakter 9 166

114

290,5

93 824

0

ÖVkontakter per patient 8,9

Andel utomlänspatienter i ÖV % 5,0

9,7

2,2

16 327

17 593

67

287,2

153 557

25 861

9,4

2,5

Kronoberg

4 531

36 961

141

167,5

45 450

0

10,0

3,8

Kalmar

9 384

20 841

79

195,6

90 650

0

9,7

2,5

Blekinge Skåne Halland

5 853

32 379

123

189,5

69 546

2 621

11,9

2,8

37 121

24 913

95

924,8

452 411

26 181

12,2

0,9

8 738

20 117

77

175,8

72 829

0

8,3

3,1

Västra Götaland

45 978

28 697

109

1 319,4

469 151

0

10,2

1,5

Värmland

11 125

23 979

91

266,8

88 121

1 118

7,9

1,9

Västmanland

8 907

25 137

96

223,9

81 766

0

9,2

1,3

Gävleborg

8 525

27 477

105

234,2

96 113

14 924

11,3

1,1

Västernorrland Västerbotten Norrbotten Totalt

7 176

24 158

92

173,4

63 863

5 325

8,9

1,9

10 464

31 015

118

324,5

137 965

0

13,2

2,0

7 153

27 689

105

198,1

68 899

0

9,6

2,7

202 080

26 260

100

5 306,6

85 196

10,3

1,9 %

2 083 488

Kommentar Kostnaden för patienternas öppenvårdskontakter uppgår i genomsnitt till 26 tkr och varierar mellan 18 till 37 tkr beroende på landsting. Patienterna i Västerbotten har flest öppenvårdskontakter per patient med ett snitt på 13,2. I Värmland ligger däremot det genomsnittliga antalet öppenvårdskontakter per patient på 7,9 st.

KPP Psykiatri 2016

26


3.7 Åldersfördelning Diagram 7 Andel patienter som vårdats i sluten och/eller öppenvård per åldersgrupp och landsting - vuxenpsykiatri

Kommentar Västerbotten, Norrbotten och Uppsala har en högre andel yngre personer som möter vuxenpsykiatrin. Andelen yngre i åldrarna 18-39 år ligger här närmare 60%. I Kronoberg ligger den andelen på endast 41%. Andelarna påverkas givetvis av hur åldersstrukturen ser ut i respektive landsting/region.

KPP Psykiatri 2016

27


3.8 Könsfördelning Diagram 8 Andel patienter som vårdats i sluten och/eller öppenvård per kön och landsting vuxenpsykiatri

Kommentar Totalt är det fler kvinnor som träffar vuxenpsykiatrin (52,7%) och andelen varierar mellan landstingen, från 54,8% i Kronoberg ner till 49,2% i Östergötland. Missbruksvården, vilken utgör cirka 10% av vuxenpsykiatrin, domineras kraftig av män vilket påverkar könsfördelningen.

KPP Psykiatri 2016

28


3.9 Yrkeskategorier i öppenvård Tabell 9 Andel vårdkontakter i öppenvård per yrkeskategori och per landsting/region (%)vuxenpsykiatri Yrkeskategori Landsting/ region

Arbetsterapeut

Kurator Läkare

Psykolog

Fysioterapeut

Ssk

Skötare

Övriga yrkes-kat.

Totalt %

Uppsala

1,7

7,2

27,1

21,5

0,0

30,3

11,5

0,7

100

Sörmland

5,7

3,4

19,0

12,7

0,8

26,3

9,5

22,8

100

Östergötland

5,5

3,7

21,9

8,3

2,5

38,1

19,2

0,8

100

Kronoberg

3,8

1,6

19,1

15,3

0,9

42,6

14,7

1,9

100

Kalmar

0,7

7,4

20,5

14,1

0,0

33,4

23,2

0,7

100

Blekinge

2,1

3,7

20,0

8,0

2,0

33,4

22,0

8,8

100

Skåne

2,5

4,9

20,9

9,7

3,1

37,0

5,0

16,8

100

Halland

2,5

8,4

24,3

13,2

1,4

46,2

3,2

1,1

100

Västra Götaland

4,4

7,4

16,1

13,9

3,0

45,3

8,2

1,6

100

Värmland

3,8

14,3

19,8

11,5

3,7

36,3

5,4

5,1

100

Västmanland

2,8

9,9

20,6

16,0

2,7

38,1

9,7

0,3

100

Gävleborg

0,6

6,9

18,4

9,5

0,0

45,2

18,3

1,1

100

Västernorrland

1,6

7,4

25,5

12,8

0,0

43,0

9,3

0,4

100

Västerbotten

4,1

7,6

14,4

10,7

1,8

39,5

19,8

2,0

100

Norrbotten

8,3

8,3

19,6

8,9

3,3

31,3

16,9

3,3

100

Totalt %

3,4

6,6

19,7

12,1

2,2

38,9

11,1

6,1

100

Distanskontakter ingår.

Kommentar Andel patienter som har en läkarkontakt uppgår till närmare 20% totalt men varierar mellan 14 till 27% beroende på landsting. Sjuksköterska är den yrkesgrupp som har de flesta öppenvårdskontakterna (39%). Andelen varierar dock mycket mellan landsting (26-46%).

KPP Psykiatri 2016

29


KAPITEL

4

Resultat barn- och ungdomspsykiatri 2016 I detta kapitel redovisas uppgifter kring den förvaltningsdrivan barn- och ungdomspsykiatriska vården för år 2016 ur ett antal olika perspektiv. Kommentarer finns under respektive tabell/graf för att vägleda läsare till eventuellt avvikande eller likformiga värden.

4.1

Inledning

Uppgifter från 14 landsting/regioner redovisas i ett antal tabeller och grafer. Det totala invånarantalet som berörs i rapporten är drygt 1,4 miljoner invånare, 0-18 år, vilket motsvarar ungefär 63 procent av Sveriges befolkning (<19 år). Den totala summan vårdkostnader som redovisas på patientnivå i denna rapport för 2016 uppgår till 2,1 miljarder kronor och omfattar 71 626 patienter.

4.2 Övergripande resultat för barn- och ungdomspsykiatrin Tabell 10 Antal vårdkontakter och kostnader per landsting. Patienter <19 år. Även slutenvård inom vuxenpsykiatrin ingår för patienter som vårdats inom BUP. Öppenvården gäller enbart BUP. Landsting/ Region

Antal patienter

116,5

Andel Slutenvårdskostnad (%) 30,6

75

88,4

2,7

71

20,7

24 956

86

127,5

20,6

151

44,4

73,3

5,0

31

16,5

95,2

21,5

164

20,3

Kostnad per patient (kr)

Uppsala

4 193

Sörmland

4 049

21 835

Östergötland

5 110

(mkr)

Antal slutenvårdstillfällen1 237

Antal besök 2 (tusental)

22,3

1 560

47 016

162

Kalmar

2 488

38 259

132

Blekinge

2 064

28 871

99

59,6

15,1

73

13,5

Skåne

18 756

21 135

73

396,4

15,3

598

136,2

Halland

4 683

25 730

89

120,5

21,0

139

32,2

556,1

23,3

912

95,9

Västra Götaland

13 461

41 314

142

Värmland

3 696

25 760

89

95,2

4,3

37

18,9

Gävleborg

4 007

22 640

78

90,7

6,3

94

31,1

Västernorrland

2 612

32 293

111

84,3

2,7

90

22,3

Västerbotten

2 731

35 069

121

95,8

17,6

142

17,0

2 216

36 936

127

81,9

32,2

211

17,0

71 626

29 061

2 081,5

17,7 %

2 950

508,3

Totalt 2

Summa kostnad, totalt

Kronoberg

Norrbotten

1

27 795

Kostnadindex per patient 96

100

inklusive pågående vårdtillfällen inklusive distanskontakter

KPP Psykiatri 2016

30


Kommentar Högsta kostnaden per patient redovisar Kronoberg (47 tkr) medan Skåne ligger betydligt lägre (21 tkr). Andelen kostnad som går till slutenvården varierar mycket mellan landstingen, från drygt 30% i Uppsala och Norrbotten till endast 3-5% i Västernorrland, Värmland och Kronoberg. All slutenvård inom både BUP och vuxenpsykiatri har räknats med för de patienter som vårdats inom BUP.

4.3 Fördelning av patienter mellan sluten och öppenvård Diagram 9 Andel patienter per vårdform och per landsting/region - BUP

Kommentar De flesta patienterna omhändertas i öppenvård. I VGR och Norrbotten förekommer dock viss andel vård i slutenvård.

KPP Psykiatri 2016

31


4.4 Diagnosgruppering av patienterna inom BUP Tabell 11 Andel patienter per diagnosgrupp och landsting - BUP Landsting/region Diagnosgrupp

Usala

Sörm

Ögötl

Kronb

Kalm

Blek

Skåne

Hall

VGR

Värml

Gävle

Vnorrl

Vbott

Nbott

Totalt

Organiska psykosyndrom

0,0

0,0

0,0

0,1

0,0

0,1

0,0

0,0

0,0

0,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Missbruk

0,3

0,2

0,2

0,3

0,4

0,1

0,7

0,1

0,6

0,2

0,1

0,2

0,1

0,1

0,4

Schizofreni

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Övriga psykotiska syndrom

0,2

0,1

0,1

0,1

0,3

0,1

0,0

0,1

0,2

0,2

0,1

0,1

0,3

0,3

0,1

Bipolära syndrom

0,8

0,3

0,2

0,2

0,1

0,2

0,2

0,3

0,4

0,2

0,5

0,2

0,4

0,5

0,3

Övriga förstämningssyndrom

7,4

5,3

5,3

4,6

9,9

6,5

4,3

8,3

9,5

4,2

6,2

10,8

6,3

9,1

6,7

Ångestsyndrom

8,3

17,0

13,7

14,0

20,0

22,7

14,4

6,8

20,1

11,8

8,7

17,1

11,1

10,4

14,6

Ätstörningar

1,2

2,1

2,0

2,8

2,9

2,0

1,7

0,7

2,5

1,0

1,5

2,3

2,1

0,7

1,8

Mental retardation

0,1

0,4

0,6

0,5

1,0

0,4

0,2

0,3

0,6

0,8

0,8

0,5

0,4

0,6

0,4

Utvecklingsavvikelser

1,7

1,7

8,5

3,0

1,8

2,5

3,0

8,4

12,2

2,7

7,2

4,7

2,1

1,6

5,5

Neuropsykiatri

40,5

40,3

29,4

40,8

34,1

26,2

11,4

48,8

29,2

55,1

54,1

40,5

35,3

28,2

30,8

Personlighetsstörningar

0,0

0,0

0,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,1

0,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Övriga psykiatriska diagnoser

2,0

12,5

9,5

3,0

6,2

4,1

3,0

1,5

4,5

2,4

6,9

3,7

2,2

3,7

4,5

Övriga diagnoser

3,8

17,6

9,4

27,2

22,3

32,0

53,5

22,0

19,8

20,3

13,7

18,8

4,8

36,1

27,1

Huvuddiagnos saknas

33,6

2,4

20,9

3,5

1,0

3,1

7,6

2,5

0,3

0,9

0,1

1,1

35,0

8,7

7,7

Summa %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

Antal patienter

4193

4049

5110

1560

2488

2064

18756

4683

13461

3696

4007

2612

2731

2216

71626

Kommentar Neuropsykiatriska diagnoser har närmare en tredjedel av patienterna. I Värmland och Gävleborg ligger denna andel på runt 55% medan diagnosen i Skåne endast utgör 11%. Den näst vanligaste diagnosgruppen är ”övriga diagnoser”. Dessa patienter har uteslutande vårdats inom öppenvård. Hälften av dem har fått huvuddiagnosen Z004 ”Allmän psykiatrisk undersökning som ej klassificeras annorstädes” alternativt Z032 ”Observation för misstänkta psykiska sjukdomar och beteendestörningar”. Ångestsyndrom har i genomsnitt 14% av patienterna. Här varierar landstingens andelar mellan 8% i Uppsala och 22% i Blekinge.

KPP Psykiatri 2016

32


4.5 Slutenvård Tabell 12 Patienter som vårdats i slutenvård per landsting/region. Även slutenvård inom vuxenpsykiatrin ingår för patienter som vårdats inom BUP. Landsting/ region

Antal patienter

Kostnad per patient (kr)

Uppsala Sörmland

145

245 788

Kostnadindex per patient 134

Summa kostnad, totalt (mkr)

35,6

Antal vårdtillfällen1 237

Varav vtf inom vuxenpsykiatri 52

Medelvårdtid (utskrivna)

Andel vårddagar till utomlänspat. (%)

7,2

18,1

49

47 857

26

2,3

71

71

3,3

13,7

109

241 342

132

26,3

151

10

10,5

34,1

17

213 574

116

3,6

31

14

5,9

1,2

114

179 802

98

20,5

164

7

5,0

39,6

56

160 895

88

9,0

73

3

5,3

33,7

Skåne

398

152 157

83

60,6

598

55

13,1

5,7

Halland

103

245 407

134

25,3

139

14

13,2

31,2

Västra Götaland

627

206 501

113

129,5

912

119

12,2

11,1

Värmland

18

229 311

125

4,1

37

24

10,7

1,6

Gävleborg

61

94 009

51

5,7

94

94

10,0

14,2

Östergötland Kronoberg Kalmar Blekinge

Västernorrland

69

32 420

18

2,2

90

25

4,2

22,8

Västerbotten

104

161 912

88

16,8

142

10

7,5

18,0

Norrbotten

138

190 890

104

26,3

211

28

9,4

6,0

100

368,0

2 950

526

Totalt

2 008

183 277

Kommentar Halland redovisar den högsta kostnaden per slutenvårdspatient (245 tkr) medan Västernorrland och Sörmland har de lägsta kostnader för patienter i slutenvård (32 resp. 48 tkr). De senare har kortast medelvårdtid (4,2 resp. 3,3 dagar). Längst medelvårdtid har Halland och Skåne med i medel 13 dagar.

KPP Psykiatri 2016

33

10,3

13,3 %


4.6 Öppenvård Tabell 13 Patienter som vårdats i öppenvård per landsting - BUP

Uppsala

4 179

19 360

Kostnadindex per patient 81

80,9

22 313

567

Sörmland

4 049

21 255

89

86,1

20 701

0

5,1

5,2

Östergötland

5 107

19 820

83

101,2

44 446

11 071

8,7

6,5

Kronoberg

1 559

44 717

186

69,7

16 518

0

10,6

10,5

Kalmar

2 466

30 289

126

74,7

20 301

0

8,2

7,8

Landsting/ region

Blekinge Skåne Halland Västra Götaland

Kostnad per patient (kr)

Summa kostnad, totalt (mkr)

Antal öppenvårdskontakter 1

varav distanskontakter

ÖVkontakter per patient 1 5,3

Andel utomlänspatienter i ÖV % 6,8

2 063

24 517

102

50,6

13 468

1 418

6,5

7,8

18 725

17 936

75

335,9

136 180

18 233

7,3

2,8

4 664

20 415

85

95,2

32 246

0

6,9

5,6

13 408

31 820

133

426,6

95 857

0

7,1

5,6

Värmland

3 694

24 657

103

91,1

18 862

2 214

5,1

4,0

Gävleborg

4 007

21 208

88

85,0

31 135

6 672

7,8

4,9

Västernorrland

2 609

31 472

131

82,1

22 258

2 874

8,5

4,4

Västerbotten

2 717

29 052

121

78,9

17 027

0

6,3

4,2

Norrbotten

2 186

25 392

106

55,5

16 954

0

7,8

3,0

71 433

23 988

100

1 713,5

508 266

43 049

7,1

5,0 %

Totalt 1

Antal patienter

inklusive distanskontakter

Kommentar Lägst kostnad per patient redovisar Skåne (18 tkr). Högst kostnad har Kronoberg (45 tkr), vilket kan förklaras av att man har många ÖV-kontakter per patient (10,6 st) jämfört md övriga landsting. Uppsala, Sörmland och Värmland träffar sina BUP-patienter i genomsnitt endast 5 ggr/år.

KPP Psykiatri 2016

34


4.7 Åldersfördelning Diagram 12 Andel patienter som vårdats i sluten och/eller öppenvård per åldersgrupp och landsting - BUP

Kommentar Blekinge och Halland har en något högre andel yngre patienter jämfört med övriga landsting. Uppsala och Kalmar har däremot fler patienter i åldrarna 13-18 år.

4.8 Könsfördelning Diagram 13 Andel patienter som vårdats per kön och landsting (i sluten och/eller öppenvård) - BUP

Kommentar Övervägande män inom barn- och ungdomspsykiatrin vilket kan bero på att männen är överrepresenterade i gruppen neuropsykiatriska diagnoser. Västernorrland och Norrbotten har en något högre andel kvinnor än övriga landsting.

KPP Psykiatri 2016

35


4.9 Yrkeskategorier i öppenvård Tabell 14 BUP Andel vårdkontakter i öppenvård per yrkeskategori och landsting/region (%)BUP Yrkeskategori Landsting/ region

Arbetsterapeut

Kurator Läkare

Psykolog

Fysioterapeut

Ssk

Skötare

Övriga yrkes-kat.

Totalt %

Uppsala

1,3

3,4

19,3

38,2

1,4

22,8

8,9

4,7

100

Sörmland Östergötland

1,6

24,4

17,3

36,8

0,0

15,5

0,8

3,5

100

4,3

24,0

19,4

23,2

1,3

6,9

19,9

1,0

100

Kronoberg

5,4

16,1

15,3

27,1

1,7

17,3

13,1

3,9

100

Kalmar

0,4

20,4

20,3

35,5

0,9

15,8

4,4

2,3

100

Blekinge

1,6

20,7

25,7

30,3

0,0

9,5

7,8

4,3

100

Skåne

0,5

17,2

15,9

25,6

1,0

17,7

2,4

19,6

100

Halland

3,9

14,1

16,7

27,8

0,0

24,5

5,0

8,1

100

Västra Götaland

0,6

19,2

15,9

42,3

0,1

16,0

0,6

5,5

100

Värmland

1,9

36,2

20,8

10,2

0,7

17,2

7,0

6,1

100

Gävleborg

1,8

16,0

24,1

16,8

0,0

30,1

9,6

1,6

100

Västernorrland

3,2

29,9

17,5

30,1

1,1

13,3

3,3

1,6

100

Västerbotten

1,2

30,7

30,6

19,3

1,1

14,4

2,6

0,1

100

Norrbotten

0,1

28,0

15,1

28,5

0,1

10,4

0,3

17,6

100

Totalt %

1,6

19,8

18,1

29,2

0,7

16,9

5,1

6,1

100

Totalt %

1,6

19,8

18,1

29,2

0,7

16,9

5,1

6,1

100

Kommentar Vilka yrkeskategorier som är involverade i den öppna vården skiljer sig mycket mellan landstingen. Den yrkesgrupp som förekommer mest i öppenvården är psykologer. Förekomsten av dessa skiljer sig dock väldigt mycket mellan landstingen, från 10% i Värmland till 42% i Västra Götalandsregionen. Kuratorer förekommer även flitigt (20%). Även här är det stora skillnader mellan landstingen, från 3% i Uppsala till 36% i Värmland. 30% av BUPpatienterna har en läkarkontakt medan endast 15% av patienterna i Kronoberg, Skåne, Västra Götaland och Norrbotten träffar läkare. Sjuksköterskebesöken varierar mellan 7% till 30% beroende landsting. Skåne och Norrbotten har en stor andel kontakter med ”Övriga yrkeskategorier”.

KPP Psykiatri 2016

36


5

KAPITEL

Resultat rättspsykiatri 2016 5.1 Inledning I det följande avsnittet beskrivs den rättspsykiatriska vården utifrån ett försök att beskriva hur olika grupper av patienter får sin vård, vilken typ av omhändertagande som förekommer (öppen- resp. slutenvård) och vilka yrkeskategorier som utför vården. I detta ingår även att beskriva vilka kostnader som uppkommer. I redovisningen ingår de 12 landsting som rapporterat rättspsykiatrisk vård. Den totala summan vårdkostnader som redovisas på patientnivå i denna rapport för 2016 uppgår till närmare 1,8 miljarder kronor och omfattar 2 013 patienter.

5.2 Övergripande resultat för rättspsykiatrin Tabell 15 Antal vårdkontakter och kostnader inom rättspsykiatrin per landsting. Till rättspsykiatri räknas Medicinskt verksamhetsområde 943 samt vårdkontakter med värde vårdtyp=3 (rättspsykiatri) Kostnadindex per patient

Summa kostnad, totalt (mkr)

1 070 068

121

59,9

164

1 192 660

135

215

1 323 583

149

Landsting/ region

Antal patienter

Uppsala

56

Östergötland Kronoberg Kalmar

94

Kostnad per patient (kr)

512 462

Andel slutenvårdskostnad (%)

Antal Antal vård2 1 besök tillfällen

Andel utomläns patienter (%)

96

35

741

3,6

195,6

99

133

595

29,3

284,6

100

231

0

75,8

58

48,2

98

117

452

36,2

Skåne

329

735 117

83

241,9

81

246

11 047

4,0

Halland

59

617 591

70

36,4

90

19

1 214

3,4

Västra Götaland

510

827 470

93

422,0

97

514

2 712

19,8

Värmland

61

1 206 583

136

73,6

97

61

150

50,8

116

123,4

96

94

472

28,3

Västmanland

120

1 028 109

Gävleborg

21

965 362

109

20,3

100

27

0

0

Västernorrland

202

769 063

87

155,4

100

194

550

55,0

Norrbotten

182

677 136

76

123,2

98

221

1 958

14,3

100

1 784,4

96 %

1 892

19 891

28,1

Totalt

2 013

886 438

1

inklusive pågående vårdtillfällen 2 inklusive distanskontakter

KPP Psykiatri 2016

37


Kommentar Här ligger 96% kostnaderna inom den slutna vården. Skåne har dock en viss andel av sina resurser som läggs på den öppna vården (19%). Högsta kostnad per patient uppvisar Kronoberg (1,3 mkr) medan Kalmar och Halland ligger på halva kostanden (512 resp. 618 tkr). Kronoberg, Västernorrland och Östergötland driver regionkliniker och har en hög andel patienter från andra landsting. Även Värmland och Kalmar har en hög andel utomlänspatienter. Gävleborgs rättspsykiatri består enbart av utslussningsverksamhet av egna patienter.

5.3 Fördelning av sluten öppen vård Diagram 15 Andel patienter per vårdform och per landsting/region - rättspsykiatri Uppgifterna är exklusive utomlänspatienter.

Kommentar Slutenvården dominerar på flera håll men t.ex. i Halland och Skåne finns en rätt stor andel av patienterna som endast haft öppenvårdskontakter under 2016. Kronoberg bedriver endast rättspsykiatrisk slutenvård. Gävleborgs rättspsykiatri utgörs av utslussningsverksamhet av landstingets egna patienter.

KPP Psykiatri 2016

38


5.4 Andel patienter per diagnosgrupp Tabell 16 Andel patienter per diagnosgrupp och landsting/region - rättspsykiatri Landsting/region Diagnosgrupp

Usala

Ögötl

Kronb

Kalm

Skåne

Hall

VGR

Värml

Västml

Gävle

Vnorrl

Nbott

Totalt

Organiska psykosyndrom

0,0

2,4

0,5

1,1

1,5

3,4

1,4

1,6

0,0

0,0

1,0

0,5

1,2

Missbruk

12,5

7,3

0,9

5,3

4,0

5,1

13,7

11,5

5,0

4,8

7,9

9,9

7,9

Schizofreni

17,9

24,4

6,0

7,4

38,6

32,2

20,4

9,8

15,0

57,1

8,9

27,5

21,1

Övriga psykotiska syndrom

16,1

22,0

10,2

20,2

17,9

23,7

22,4

14,8

21,7

33,3

9,9

20,3

18,5

Bipolära syndrom

7,1

2,4

1,4

3,2

3,3

5,1

3,5

3,3

1,7

0,0

3,0

11,0

3,8

Övriga förstämningssyndrom

0,0

2,4

2,3

0,0

2,4

0,0

4,7

0,0

5,0

0,0

0,5

4,9

2,8

Ångestsyndrom

1,8

4,9

4,7

26,6

1,8

1,7

11,4

11,5

5,0

0,0

7,9

8,2

7,6

Ätstörningar

0,0

0,0

0,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Mental retardation

1,8

1,2

0,9

6,4

1,5

0,0

1,4

3,3

4,2

4,8

1,0

0,5

1,7

Utvecklingsavvikelser

1,8

0,6

2,3

1,1

3,3

0,0

2,5

1,6

2,5

0,0

1,5

1,6

2,1

Neuropsykiatri

10,7

7,9

7,0

12,8

10,9

10,2

4,5

3,3

5,0

0,0

4,0

9,3

7,2

Personlighetsstörningar

3,6

9,1

9,3

5,3

5,2

11,9

4,1

4,9

3,3

0,0

5,0

2,7

5,4

Övriga psykiatriska diagnoser

1,8

1,2

0,0

1,1

1,8

1,7

1,4

1,6

2,5

0,0

0,5

3,3

1,4

Övriga diagnoser

0,0

1,2

2,8

4,3

6,7

3,4

5,7

0,0

0,0

0,0

1,5

0,0

3,4

Huvuddiagnos saknas

25,0

12,8

51,2

5,3

0,9

1,7

2,9

32,8

29,2

0,0

47,5

0,0

15,9

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

56

164

215

94

329

59

510

61

120

21

202

182

2013

Summa % Antal patienter

Kommentar Diagnosgruppen schizofreni dominerar inom den rättspsykiatriska vården (21%) följd av ”Övriga psykotiska syndrom” (19%). Det är stora skillnader i diagnosfördelningen. I Uppsala, Västra Götaland och Värmland är diagnosen ”Missbruk” inte ovanlig (12-14%). I Kalmar är ”Ångestsyndrom” den vanligast förekommande diagnosen (27%). Diagnosgruppen neuropsykiatri förekommer även på flera håll. På flera håll saknas diagnos för en stor andel av patienterna (Uppsala 25%, Kronoberg 51%, Värmland 33%, Västmanland 29% och Västernorrland 48%). I resultaten ingår även pågående vårdtillfällen, som i vissa landsting har något sämre diagnosregistrering. För Västernorrlands och Värmlands del utgörs alla patienter som saknar huvuddiagnos av patienter med enbart ett pågående vårdtillfälle och ingen öppenvård. I tabell 17 framgår andelen av dessa patienter för varje landsting. Även Kronobergs och Västmanlands andel som saknar huvuddiagnos beror till stor del på detta. För Uppsalas del bidrar även den bristfälliga diagnosregistreringen inom öppenvården.

KPP Psykiatri 2016

39


5.5 Slutenvård Tabell 17 Patienter som vårdats i rättspsykiatrisk slutenvård per landsting/region rättspsykiatri KostnadKostnad Summa Antal MedelLandsting/ Antal index per kostnad, vårdvårdtid region patienter per patient totalt (utskrivna) tillfällen1 (kr) (mkr) patient Uppsala 34 1 685 583 148 57,3 35 572,9

0,0

1 687 775

148

194,1

133

303,9

55,7

25,1

Kronoberg

215

1 323 583

116

284,6

231

385,5

51,2

67,2

Kalmar

77

612 259

54

47,1

117

101,3

6,5

13,9

Skåne

160

1 232 168

108

197,1

246

196,8

20,6

2,2

3

8,8

16

2 042 360

179

32,7

19

84,2

-

412

991 173

87

408,4

514

162,1

27,4

7,1

Värmland

53

1 344 539

118

71,3

61

319,1

37,7

44,5

Västmanland

83

1 426 034

125

118,4

94

297,0

47,0

19,5

Gävleborg

21

965 362

85

20,3

27

287,5

38,1

0,0

Västernorrland

182

852 059

75

155,1

194

141,7

54,4

54,1

Norrbotten

131

917 289

81

120,2

221

120,3

22,9

20,4

1 499

1 138 385

100

1 706,4

1 892

197,6

35,4 %

28,8 %

Totalt

3

(%)

115

Västra Götaland

2

Andel vårddagar till utomlänspat.

Östergötland

Halland

1

Andel pat med endast ett pågående vtf 2 (%) 29,4

inklusive pågående vårdtillfällen andel slutenvårdspatienter som ej öppenvårdats och vars enda vårdkontakt är ett pågående vårdtillfälle uppgift saknas

Kommentar Halland redovisar den högsta kostnaden per patient (2 042 tkr) vilket ligger betydlig högre än vad som redovisas i Kalmar (612 tkr). Medelvårdtiden för utskrivna patienter visar dock att Halland har den kortaste medelvårdtiden (84 dagar). Uppsala ligger här med en medelvårdtid på 573 dagar.

KPP Psykiatri 2016

40


5.6 Öppenvård Tabell 18 Patienter som vårdats i rättspsykiatrisk öppenvård per landsting/region rättspsykiatri Kostnad- Summa Antal varav Kostnad Landsting/ Antal index kostnad, öppenvårdsdistansper patient region patienter per totalt (kr) kontakter 1 kontakter (mkr) patient Uppsala 36 72 611 74 2,6 741 0 Östergötland

65

23 110

23

1,5

595

86

9,2

3,5

0

0

-

0

0

0

-

-

Kronoberg Kalmar

27

38 054

39

1,0

452

0

16,7

6,2

Skåne

242

184 738

188

44,7

11 047

1 272

45,6

0,7

Halland

53

70 946

72

3,8

1 214

0

22,9

0,0

168

81 229

83

13,6

2 712

0

16,1

3,4

Värmland

17

137 706

140

2,3

150

0

8,8

15,3

Västmanland

52

96 389

98

5,0

472

0

9,1

3,8

0

0

-

0

0

0

-

-

Västra Götaland

Gävleborg Västernorrland

41

6 732

7

0,3

550

0

13,4

9,6

Norrbotten

91

33 780

34

3,1

1 958

0

21,5

2,3

792

98 434

100

78,0

19 891

1 358

25,1

1,8 %

Totalt 1

ÖVAndel kontakter utomlänsper patienter patient 1 i ÖV % 20,6 1,2

inklusive distanskontakter

Kommentar Några landsting har inga öppenvårdskontakter alls inom den rättspsykiatriska vården medan däremot t.ex. Skåne har 242 patienter som har återkommande besök. Antal ÖV-kontakter per patient och år varierar även mycket, från 9 till 45 st. Västernorrlands öppenvårdskostnad upplevs som låg, med en kostnad på 6 732 kronor per patient (502 kr per besök), trots att antalet besök per patient är i samma storleksordning som många andra landsting.

KPP Psykiatri 2016

41


5.7 Åldersfördelning Diagram 16 Andel patienter som vårdats i sluten och/eller öppenvård per åldersgrupp rättspsykiatri

Kommentar Värmland har en hög andel av patienter under 18 år jämfört med övriga landsting (7%). Västernorrland och Norrbotten har många patienter i åldern 18-29 år jämfört med t.ex. Halland som endast har 12% av sina patienter i den åldersgruppen. Skåne och Västmanland har högre andel äldre patienter (50 år och äldre) än övriga landsting (32 resp. 28%). I Gävleborg är bara 10% av patienterna över 50 år. Med tanke på de fåtal patienter som vårdas i rättspsykiatri inverkar slumpmässiga variationer på bilden.

5.8 Könsfördelning Diagram 17 Andel patienter som vårdats i sluten och/eller öppenvård per kön och landsting rättspsykiatri

KPP Psykiatri 2016

42


Kommentar Av Gävleborgs 21 patienter var ingen av kvinnligt kön. Halland hade 32% kvinnor (19 st). Med tanke på de fåtal patienter som vårdas i rättspsykiatri inverkar slumpmässiga variationer på bilden.

5.9 Yrkeskategorier i öppenvård Tabell 19 Andel vårdkontakter i öppenvård per yrkeskategori och landsting/region (%) rättspsykiatri Yrkeskategori Landsting/ region Uppsala

Arbetsterapeut

Kurator

Läkare

Psykolog

Fysioterapeut

Ssk

Skötare

Övriga

Totalt %

2,7

0,1

11,6

49,1

0

36,4

0

0

100

Östergötland

0

0

15,5

3,0

0

63,0

18,5

0

100

Kalmar

0

0

8,2

1,1

0

49,6

24,5

16,6

100

Skåne

1,5

4,6

12,5

3,7

0

19,2

6,7

51,9

100

0

1,1

1,5

0,2

0

95,2

2,0

0

100

Västra Götaland

2,0

7,0

8,2

2,5

0

80,3

0

0

100

Värmland

26,7

0,7

14,0

7,3

0

50,7

0,7

0

100

Västmanland

0

0

7,6

10,6

0

50,2

31,6

0

100

Västernorrland

0

0,7

5,5

0

0

58,2

35,6

0

100

Norrbotten

0

0

2,6

0,3

0

30,7

66,5

0

100

1,4

3,6

9,9

4,7

0

38,0

13,2

29,2

100

Halland

Totalt %

Kommentar Vilka yrkeskategorier som är involverade i den öppna rättspsykiatriska vården varierar mellan landstingen. Gemensamt för alla är att sjuksköterskekontakterna dominerar. Här ligger andelen mellan 95% (Halland) och 31% (Norrbotten). Uppsala har en stor andel öppenvårdskontakter med psykologer (49%) vilket inte övriga landsting har. Värmland har en stor andel arbetsterapeut-kontakter (27%). Norrbotten har många skötare verksamma (66%) medan Uppsala, Västra Götaland och Värmland inte alls använder denna yrkeskategori. Skåne redovisar en stor andel som ”Övriga yrkeskategorier” (52%), vilket även påverkar andelen för databasen totalt, då Region Skåne utgör över hälften av öppenvårdsbesöken här.

KPP Psykiatri 2016

43


KAPITEL

Care Need Index och konsumtion av vuxenpsykiatrisk vård 6.1 Inledning I detta avsnitt undersöks hur Care Need Index samvarierar med kostnaden och konsumtionen av vuxenpsykiatrisk vård per landsting och kommun. Utomlänspatienter ingår inte i jämförelserna. CNI-index för 2016 har inhämtats från SCB. CNI- metoden bygger på att man för samtliga s.k. SAMS-områden3 i Sverige med data från SCB kunnat bestämma förekomsten av sju socioekonomiska variabler. Uppgifterna hämtas för varje individ från befolkningsregistret (RTB) och registret över integrationsvariabler (STATIVA). Ett högt CNI indikerar att man har en befolkning med fler personer som ingår i någon av CNI-variablerna. CNI är ett relativt mått som beräknas mot en referens. Exempelvis har referensen i avsnitten kring CNI per kommun i denna rapport varit värdet för hela det aktuella landstinget. I en enkät till ett stort antal distriktsläkare har man bett dessa att på en skala från 0 – 9 ange hur man bedömer att variablerna påverkar arbetsbelastningen, och därefter kunnat skatta betydelsen (beräkna relativa vikter) för variablerna. Relevansen av dessa uppskattningar har sedan verifierats med empiriska data kring ökad sjuklighet i ett antal sjukdomsgrupper och förekomsten av ett antal riskfaktorer. Tabell 20 CNI-variabler

Variabler i CNI

Vikt

Personer yngre än 5 år Äldre än 65 år och ensamboende Utlandsfödd (ej EU) Ensamstående med barn under 18 år Inflyttad (1 år och äldre) Arbetslös eller i åtgärd (16-64 år) Lågutbildad (25-64 år)

3,23 6,15 5,72 4,19 4,19 5,13 3,97

3

SAMS står för Small Areas for Market Statistics, och är en indelning som bygger på kommunernas delområden (NYKO) i de större kommunerna och på valdistrikt i de mindre. Antalet SAMS-områden i Sverige är cirka 9 200.

KPP Psykiatri 2016

44

6


Korrelationskoefficienten har ett värde mellan 1 och -1, där 0 anger inget samband, 1 anger maximalt positivt samband och -1 anger maximalt negativt samband Ekvationen fÜr korrelationskoefficienten är:

där đ?&#x2018;Ľ och đ?&#x2018;Ś är medelvärden fĂśr matris 1 och 2

6.2 CNI per landsting Diagram 18 CNI per landsting ĂĽr 2016 (referens = Riket)

Kommentar Grafen visar CNI-index per landsting fÜr ür 2016. HÜgst index (socioekonomiskt tyngre befolkning) bland de landsting som ingür i KPP Psykiatri har SÜrmland (1,156) fÜljt av Gävleborg (1,122) och Västmanland (1,116). Lägst index har Halland (0,871) fÜljt av Norrbotten (0,884) och Västerbotten (0,890).

KPP Psykiatri 2016

45


6.3 Korrelationskoefficienter per landsting Tabell 21 Korrelationskoefficienter per landsting (referensvärde = respektive landsting/region) Landsting/ region

Kostnad per invånare >17 år & CNI

Uppsala

- 0,33

- 0,32

Sörmland

+ 0,63

+ 0,67

Östergötland

+ 0,36

+ 0,23

Kronoberg

- 0,42

- 0,24

Kalmar

- 0,08

+ 0,09

Blekinge

+ 0,34

+ 0,03

Skåne

+ 0,40

+ 0,57

Halland

+ 0,39

+ 0,77

Västra Götaland

- 0,05

+ 0,11

Värmland

+ 0,24

+ 0,28

Västmanland

+ 0,26

+ 0,32

Gävleborg

+ 0,37

+ 0,46

Västernorrland

+ 0,34

+ 0,43

Västerbotten

- 0,23

- 0,34

Norrbotten

- 0,61

- 0,46

Totalt

- 0,19

+ 0,05

Antal Patienter per 1000 invånare & CNI

Kommentar Tabellen sammanfattar korrelationskoefficienterna inom de 15 landsting som medverkar i KPP för psykiatrin. I några landsting/regioner finns samband mellan högt CNI och höga kostnader/fler patienter (Sörmland, Skåne, Halland, Gävleborg och Västernorrland) medan andra landsting/regioner uppvisar negativa samband mellan CNI och både kostnader och konsumtion, dvs ju högre CNI desto mindre kostnad/ konsumtion (Uppsala, Kronoberg, Västerbotten och Norrbotten). Uppgifterna redovisas även i diagram 19 och 20 nedan.

KPP Psykiatri 2016

46


Diagram 19 Kostnad per invånaren >17år och CNI (referensvärde CNI = Riket)

Diagram 20 Antal patienter per 1000 invånare och CNI (referensvärde CNI = Riket)

Kommentar Sett ur ett nationellt perspektiv ser man inga samband mellan landsting/regioner med ett högt CNI och deras konsumtion av psykiatrisk vård. Sambanden blir tydligare när man går ner på respektive landsting och deras kommuner, vilket framgår i följande avsnitt.

KPP Psykiatri 2016

47


6.4 CNI per kommun och landsting/region 6.4.1 Samtliga kommuner Diagram 21 CNI per 5 topp/botten kommuner i riket (referensvärde CNI = Riket)

Kommentar Grafen visar de 5 kommuner med högst CNI och de 5 kommuner med lägst CNI. Index 1,000 är här beräknat för hela riket. I de följande graferna per landsting är indexet 1,000 beräknat för respektive landsting/region. 6.4.2 Norrbotten Diagram 22 CNI och patienter per 1000 invånare (referensvärde CNI = Norrbotten)

Diagram 23 CNI och kostnad per invånare >17år (referensvärde CNI = Norrbotten)

KPP Psykiatri 2016

48


Kommentar I Norrbotten finns ett hyfsat starkt negativt samband mellan bĂĽde prevalens och konsumtionen av vuxenpsykiatri och CNI.

KPP Psykiatri 2016

49


6.4.3 Västerbotten Diagram 24 CNI och patienter per 1000 invånare (referensvärde CNI = Västerbotten)

Diagram 25 CNI och kostnad per invånare >17år (referensvärde CNI = Västerbotten)

Kommentar Ingen samvariation mellan CNI och vårdkonsumtion eller prevalens. Umeå, Skellefteå och Lycksele kommun har en fler patienter och högre kostnader per invånare än vad man skulle kunna förvänta sig utifrån deras CNI.

KPP Psykiatri 2016

50


6.4.4 Västernorrland Diagram 26 CNI och patienter per 1000 invånare (referensvärde CNI = Västernorrland)

Diagram 27 CNI och kostnad per invånare >17år (referensvärde CNI = Västernorrland)

Kommentar En viss positiv korrelation mellan CNI och prevalens och kostnad. Ånge och Härnösand kommun uppvisar lägre värden jämfört med det CNI man har.

KPP Psykiatri 2016

51


6.4.5 Gävleborg Diagram 28 CNI och patienter per 1000 invånare (referensvärde CNI = Gävleborg)

Diagram 29 CNI och kostnad per invånare >17år (referensvärde CNI = Gävleborg)

Kommentar Även här en viss positiv korrelation mellan CNI och prevalens/kostnad. Ovanåker, Hofors och Ockelbo kommun uppvisar lägre värden jämfört med det CNI man har.

KPP Psykiatri 2016

52


6.4.6 Värmland Diagram 30 CNI och patienter per 1000 invånare (referensvärde CNI = Värmland)

Diagram 31 CNI och kostnad per invånare >17år (referensvärde CNI = Värmland)

Kommentar Det finns en svag positiv korrelation mellan CNI och prevalens/kostnad. Årjäng, Torsby, Säffle, Storfors och Filipstads kommun uppvisar lägre värden jämfört med det CNI man har.

KPP Psykiatri 2016

53


6.4.7 Uppsala Diagram 32 CNI och patienter per 1000 invånare (referensvärde CNI = Uppsala)

Diagram 33 CNI och kostnad per invånare >17år (referensvärde CNI = Uppsala)

Kommentar Här råder en svag negativ korrelation. Några kommuner uppvisar högre prevalens/kostnad (Knivsta, Håbo, Enköping och Uppsala). Älvkarleby och Tierps kommun har betydligt lägre värden än vad skulle kunna förvänta sig utifrån deras CNI.

KPP Psykiatri 2016

54


6.4.8 Västmanland Diagram 34 CNI och patienter per 1000 invånare (referensvärde CNI = Västmanland)

Diagram 35 CNI och kostnad per invånare >17 år (referensvärde CNI = Västmanland)

Kommentar Det finns en svag positiv korrelation mellan CNI och prevalens/kostnad. Surahammar, Sala och Köpings kommun uppvisar högre värden jämfört med det CNI man har.

KPP Psykiatri 2016

55


6.4.9 Sörmland Diagram 36 CNI och patienter per 1000 invånare (referensvärde CNI = Sörmland)

Diagram 37 CNI och kostnad per invånare >17år (referensvärde CNI = Sörmland)

Kommentar Även här finns starka samband mellan både patienter per 1000 invånare och kostnad per invånare för vuxenpsykiatri. Flen har en lägre prevalens och konsumtion än vad man skulle kunna förvänta sig.

KPP Psykiatri 2016

56


6.4.10 Östergötland Diagram 38 CNI och patienter per 1000 invånare (referensvärde CNI = Östergötland)

Diagram 39 CNI och kostnad per invånare >17år (referensvärde CNI = Östergötland)

Kommentar I Östergötland är sambanden inte så starka. Här har Söderköping, Ydre och Motala ett avvikande mönster.

KPP Psykiatri 2016

57


6.4.11 Västra Götaland Diagram 40 CNI och patienter per 1000 invånare (referensvärde CNI = VGR)

Diagram 41 CNI och kostnad per invånare >17år (referensvärde CNI = VGR)

Kommentar Här finns ingen korrelation mellan CNI och prevalens/kostnader. Man ser några kommuner som mer avviker från CNI. Överum (+), Kungälv (+), Ale (+), Sotenäs (-), Munkedal (-), Lysekil (-), Tibro (-), Gullspång (-) och Mellerud (-).

KPP Psykiatri 2016

58


6.4.12 Kalmar Diagram 42 CNI och patienter per 1000 invånare (referensvärde CNI = Region Kalmar)

Diagram 43 CNI och kostnad per invånare >17år (referensvärde CNI = Region Kalmar)

Kommentar Inte heller här finns det någon korrelation mellan CNI och prevalens/kostnader. Man ser några kommuner som tydligt avviker från CNI, bl.a. Oskarshamn (+), Vimmerby (+), Västervik (+), Kalmar (+), Borgholm (-), Emmaboda (-) och Högsby (-).

KPP Psykiatri 2016

59


6.4.13 Halland Diagram 44 CNI och patienter per 1000 invånare (referensvärde CNI = Halland)

Diagram 45 CNI och kostnad per invånare >17år (referensvärde CNI = Halland)

Kommentar Här finns ett starkt samband mellan antal vuxenpsykiatriska patienter och CNI medan kostnadssambandet är svagare. Hylte har en lägre kostnad än förväntat medan Varberg och Halmstad har en högre.

KPP Psykiatri 2016

60


6.4.14 Kronoberg Diagram 46 CNI och patienter per 1000 invånare (referensvärde CNI = Kronoberg)

Diagram 47 CNI och kostnad per invånare >17år (referensvärde CNI = Kronoberg)

Kommentar Här råder ett omvänt förhållande. Korrelationen är svagt negativ. Ljungby och Växjö har både fler patienter per 1000 invånare och höga kostnader i förhållande till deras CNI. Lessebo med regionens högsta CNI har däremot en förhållandevis låg kostnad.

KPP Psykiatri 2016

61


6.4.15 Blekinge Diagram 48 CNI och patienter per 1000 invånare (referensvärde CNI = Blekinge)

Diagram 49 CNI och kostnad per invånare >17år (referensvärde CNI = Blekinge)

Kommentar Det finns ingen samvariation alls mellan CNI och antal patienter inom den vuxna psykiatrin. Det finns däremot en viss korrelation mellan CNI och kostnader. Kommunerna Karlskrona, Sölvesborg och Karlshamn har högre värden vad gäller prevalens och kostnader jämfört med deras CNI.

KPP Psykiatri 2016

62


6.4.16 Skåne Diagram 50 CNI och patienter per 1000 invånare (referensvärde CNI = Skåne)

Diagram 51 CNI och kostnad per invånare >17år (referensvärde CNI = Skåne)

Kommentar I Skåne finns ett rätt starkt samband mellan CNI och antal patienter i vuxenpsykiatrin, skillnaderna mellan de olika kommunerna är dock stor. Kommunerna Bjuv, Helsingborg, Östra Göinge och Malmö har färre patienter än vad deras CNI skulle kunna indikera. Vad gäller sambandet mellan CNI och kostnader per 1000 invånare är det svagare. Några kommuner som i större grad avviker från det förväntade värdet med tanke på deras CNI är Lomma (+), Staffanstorp (+), Höör (+), Lund (+), Trelleborg (+), Hörby (+), Eslöv (+), Båstad (-), Bromölla (-), Örkelljunga (-), Osby (), Hässleholm (-), Bjuv (-), Åstorp (-), Helsingborg (-), Östra Göinge (-) och Malmö (-).

KPP Psykiatri 2016

63


Bilaga 1 Sammandrag av uppgifter kring den psykiatriska vården 2016, vuxen, barn & ungdoms och rättspsykiatri Landsting

Summa kostnad Totalt

Summa kostnad SV

Summa kostnad ÖV

Uppsala

785,0

363,7

421,3

46,3

15 739

3 822

48 920

Sörmland

577,1

197,6

379,5

34,2

14 070

2 891

Östergötland

819,7

420,7

399,0

51,3

22 226

3 100

Kronoberg

659,3

421,7

237,6

64,0

6 549

Kalmar

521,4

237,9

283,5

45,6

12 376

Blekinge

366,4

122,8

243,6

33,5

2 427,5

1 112,0

1 315,5

555,0

273,8

281,2

Skåne Halland Västra Götaland

% Antal Antal Vtf Vårddgr % dagar till under året utomlänskostnad patient (endast avslutade) sv er patient

Summa besök

4,5

123 158

30 667

2,7

61 577

13,2

1 809

72 255

2 910

34 685

8 227

1 169

45,8

57 616

49,3

13 876

% distans besök

% besök till utomlänspat.

7,9

5,4

115 410

-

2,8

203 848

18,7

3,9

52,0

62 096

-

5,6

7,9

115 917

-

3,5

15 377

4,2

84 355

4,8

3,7

11 628

195 134

1,8

603 509

7,7

1,3

2 506

26 373

5,6

108 302

-

3,9

3 601,7

1 820,5

1 781,3

50,5

62 432

16 826

289 049

3,9

573 513

-

2,2

Värmland

605,8

235,7

370,1

38,9

15 243

1 975

33 930

13,7

109 665

3,1

2,5

Västmanland

496,6

267,5

229,0

53,9

9 014

1 766

38 383

10,3

82 274

-

1,3

Gävleborg

488,0

160,3

327,7

32,8

12 710

2 122

29 635

4,8

128 691

16,9

2,1

Västernorrland

606,9

350,5

256,4

57,8

10 170

2 862

79 040

32,2

86 882

9,5

2,6

Västerbotten

638,9

235,3

403,6

36,8

13 280

2 924

42 913

3,3

155 031

-

2,3

Norrbotten

592,7

335,9

256,8

56,7

9 549

3 035

47 632

11,9

87 873

-

2,7

13 741,9

6 555,9

7 186,0

47,7

283 077

61 345 1 045 570

10,6

2 640 524

5,0

2,6

Totalt

KPP Psykiatri 2016

64


Bilaga 2 Diagnosgruppering i KPP Psykiatri Patienterna har delats in i diagnosgrupper baserade på huvuddiagnos. En patient kan bara förekomma i en diagnosgrupp. Psykiatriska diagnoser har fått företräde framför somatiska och slutenvårdsdiagnoser har fått företräde över öppenvårdsdiagnoser. Därefter har datum varit utslagsgivande där det senaste utskrivningseller besöksdatumet har fått företräde. Diagnosindelningen är en vidaregruppering av den gruppering av psykiatriska diagnoser (”Lf-grupper”) som Landstingsförbundet tog fram 2001. Ingen indelning i medicinskt verksamhetsområde har skett vid diagnosgrupperingen (d.v.s. en patient som vårdats exempelvis inom både rättspsykiatri och vuxenpsykiatri har alltså räknats till samma diagnosgrupp i bägge analyser). Diagnosgrupp

ICD-10

Organiska psykossyndrom

F00 - F09

Missbruk

F10 - F19, F55

Schizofreni

F200 - F206, F209 (alla F20 utom F208)

Övriga psykotiska syndrom

F208, F21 - F29, F531

Bipolära syndrom

F30 - F31, F340

Övriga förstämningssyndrom

F32 - F33, F341 - F399, F530

Ångestsyndrom

F40 - F42 (utom, F420-21, F428-429), F43, F44 - F48, F62

Ätstörningar

F50

Mental retardation

F70-79

Utvecklingsavvikelser

F80-F84 (utom F840-41 F845), F88-90 (utom F900A-F900X), F95, F980-F981

Neuropsykiatri

F420-21, F428-429, F840-41, F845, F900A-F900X, F952, Q860, Q980-82 Q984

Personlighetsstörningar

F60-F61, F688

Övriga psykiatriska diagnoser

”Schizofreni och övriga psykotiska syndrom” som en grupp i vissa diagram ”Bipolära och övriga förstämningssyndrom” som en grupp i vissa diagram

F91-F94, F982-F989 ,F51 - F52,F59, F63 - F66, F680 - F681

Övriga diagnoser

Somatiska diagnoser, orsaksdiagnoser, Z-diagnoser förutom Z032 och Z711 F53-, F538,F539, F69, F99, R-diagnoser

Huvuddiagnos saknas

Saknas

KPP Psykiatri 2016

65


KPP Psykiatri 2016 Mycket mer än kostnad per patient Kostnad per patient (KPP) är en metod för att beräkna sjukhusets/klinikens kostnad per vårdkontakt. SKL samlar årligen in denna information tillsammans med annan information kring patienten och den vård som utförts. Syftet med denna rapport är att visa på de analysmöjligheter som KPP-databasen ger inom den psykiatriska vården. Rapporten redovisar kostnader per verksamhetsområden vuxenpsykiatri, barn- och ungdomspsykiatri samt rättspsykiatrin uppdelade i sluten- respektive öppenvård, kön, ålder och diagnosgrupp som bedrivs inom de femton landsting/regioner som lämnar uppgifter till SKL:s nationella KPP-databas. Det görs även ett försök att titta på om CNI (care need index) per kommun har samband med konsumtionen av den allmänna vuxenpsykiatriska vården.

Upplysningar om innehållet Jenny Sandgren, jenny.sandgren@skl.se Leif Lundstedt, leif.lundstedt@skl.se

© Sveriges Kommuner och Landsting, 2018 ISBN: 978-91-7585-506-6

ISBN 978-91-7585-506-6 Beställ eller ladda ner på webbutik.skl.se Post: KPP 118 82 Stockholm Psykiatri 2016 | Besök: Hornsgatan 20 Telefon: 08-452 70 00 | www.skl.se

1

7585 506 6  
7585 506 6  

https://webbutik.skl.se/bilder/artiklar/pdf/7585-506-6.pdf