Page 1

En reflektionsbok om uppdraget som politisk ledare


Framgångsrika politiker kommer att vara människor med många kontakter 
 som lever mitt i livet – inte de som sitter på flest möten

Anders Knape, ordförande i Sveriges Kommuner och Landsting


Förord Det politiska ledarskapet har förändrats. När jag kom in i politiken

Det här en reflektionsbok om uppdraget som toppolitiker. Ledande

på 1970-talet var styrelseordförandeskapet, sett med historiska glas-

politiker medverkar på filmer och berättar om svåra frågor i vardagen

ögon, omgivet av en överdriven respekt och hög status. Sedan dess

och hur de tänker kring sitt politiska ledarskap. Dessa vävs samman

har ledarskapet ifrågasatts och utvecklats. Idag handlar det mycket

med utmaningar som påverkar ledarskapet utifrån olika delar. Vår för-

om att möta medborgarnas behov av service, kvalité och delaktighet

hoppning är att du ska bli inspirerad och ge dig tid att reflektera över

samtidigt som man ska klara krav på effektivitet och förnyelse. Frå-

ditt uppdrag och ditt ledarskap. 


gorna blir mer komplexa och det behövs fler infallsvinklar för att fatta bra beslut. Det blir allt viktigare att arbeta tillsammans med med-

Jag hoppas också att du ska bli stärkt och känna vilket otroligt arbete

borgarna, brukarna, civilsamhället, intresseorganisationer och andra

du gör som ledande förtroendevald i din kommun, din region eller

grupper. Ibland även över blockgränserna. Det ställer krav på ledar-

ditt landsting.

skapet som påverkar arbetssätt, förhållningssätt och maktutövandet.

Stort tack till dig som har medverkat i filmerna och generöst delat med dig av dina erfarenheter och reflektioner.

Nationella och internationella händelser påverkar också den lokala nivån. På nationell nivå lyfts hållbar utveckling, åldrande befolkning, social sammanhållning och integration på arbetsmarknaden som utmaningar för den närmaste framtiden. För dessa frågor ansvarar eller påverkas den lokala nivån, lokalsamhället. Anders Knape
 Att arbeta med lokal politik är oerhört stimulerande och roligt. 


Ordförande 


Det ger stora möjligheter att påverka och göra skillnad. 


Sveriges Kommuner och Landsting

Ledarskapet har stor betydelse, är avgörande.


Innehåll

1. Uppdraget som demokratiaktör – att skapa delaktighet och medskapande på ett tidigt stadium för att tillsammans bygga bra beslut.

2. Ett ledarskap som får genomslag och ger resultat - att styra och leda en stor organisation och att leverera välfärdstjänster utifrån ekonomiska förutsättningar och behov.

3. Skapa ett hållbart ledarskap – att stärka och utveckla det politiska ledarskapet för att klara uppdraget som toppolitiker.

3


Uppdraget som demokratiaktör Att vara demokratibärare är det centrala i uppdraget för de flesta toppolitiker. 
 Alla har en stark vilja och en vision om att bygga ett bra samhälle för medborgarna. Förtroendet från väljarna är det centrala och drivkraften i uppdraget.


Vi lever i ett samhälle som blir allt mer komplext och där fler vill va-

kräver prioriteringar. Medborgarna blir allt viktigare i samhällsut-

ra med och forma samhället. Det handlar om medborgare, brukare,

vecklingen, många är redan delaktiga samtidigt som fler behöver bli

civilsamhället, intresseorganisationer och näringslivet. Idag behövs

det. Utmaningen är att öppna upp för möjligheten att påverka och

också samarbete med många för att fatta bra beslut. Även för att

att skapa viljan att vara delaktig i komplexa frågor.

skapa förståelse för helheten. Ofta handlar det om svåra frågor som

Svagt medborgarintresse innan skolan pekades ut

Jan-Erik Larsson, kommunstyrelsens ordförande, Flens kommun Pia Tingvall, kommunstyrelsens ordförande, Kinda kommun 5


Att lyssna på medborgare, brukare, intresseorganisationer och and-

för medborgarnas tillit till det demokratiska systemet. Många sam-

ra grupper blir ett sätt att komma fram till bra beslut. Utmaningen

arbetar idag över partigränserna för att fatta strategiska beslut. För

är att bygga delaktighet och medskapande på ett tidigt stadium, in-

att lyckas med detta fokuserar de på helheten och respekterar var-

nan det finns färdiga förslag. Även att få medborgare och grupper

andra. Många styr även i koalitioner vilket gör att det blir viktigt att

att ta ett större ansvar och medverka i prioriteringar. Här ligger ock-

tydliggöra politiken för medborgarna.

så vikten av rättvis behandling vilket är ett av grundfundamenten

Att stärka den lokala demokratin

Per Wahlberg, Landstingsstyrelsens ordförande, Landstinget Västernorrland Mikael Johansson, Kommunstyrelsens ordförande, Kils kommun 6


Det blir allt vanligare att leda omfattande förändringar som påver-

genom att presentera fakta och ge medborgarna möjlighet att på-

kar människors vardag och hela orten. Det kan handla att lägga ner

verka på ett tidigt stadium. Det handlar även om att medverka på

en skola eller ett sjukhus. Ett bra förarbete gör besluten lättare att

möten för att lyssna och för att lära. Utmaningen kan vara att möta

genomföra och förhoppningsvis undviks protester efter beslut. Det

medborgare och organisationer och inte ha svar på alla frågor.

handlar om att skapa förståelse för vilka förutsättningar som råder

Medborgarnas medverkan i budgeten

Omvänd remisshantering gav kloka förslag

Nina Lagh, landstingsråd, Landstinget i Uppsala län Åsa Eriksson, kommunstyrelsens ordförande, Norbergs kommun

Mikael Johansson, Kommunstyrelsens ordförande, Kils kommun Per Wahberg, Landstingsstyrelsens ordförande, Landstinget Västernorrland 7


I och med att komplexiteten ökar blir det svårare att förutse och för-

möten för att uppnå resultat. Systematisk medborgardialog kan an-

stå det som händer. Det innebär att det finns många perspektiv att

vändas för att nå resultat. Utmaningen är ofta att använda det som

förhålla sig till för att fatta de rätta besluten för medborgarnas bäs-

kommer fram i dialogen, i besluten och i styrningen.

ta. Det gör att arbetet innan beslut, ofta tar längre tid. Visst är det ett annat samhälle idag. Med förändrade värderingar, Att skapa förtroende och bygga tillit är en viktig dimension i ledar-

kanske främst hos ungdomarna. Medborgarna är generellt mer på-

skapet. Verktyget är dialogen. Det behövs dock en struktur i alla

lästa och vill vara delaktiga i frågor som berör dem i vardagen.

Ett bra förarbete och is i magen gör besluten lättare att genomföra

Lena Palmén, kommunalråd, Borås stad Mikael Johansson, kommunstyrelsens ordförande, Kils kommun

Vem har rätt i prioriteringen?

Mattias Olsson, kommunstyrelsens ordförande, Vårgårda kommun

8


Medborgarna måste bli en del av samhällsutvecklingen

Mer inspiration Medborgardialog som del i styrprocessen I denna skrift gör vi ett försök att beskriva de byggstenar som krävs för att skapa en dialog som är meningsfull för förtroendevalda, medborgare och tjänstemän. 
 Tryck här för att ladda ner till din bokhylla

Reflektera! Peter Helander, kommunalråd, Mora kommun Aida Hadzialic, kommunalråd, Halmstad kommun

Rätt väg mot det bästa beslutet

• Vad kan ni göra för att utveckla er lokala demokrati? • Vad tänker du om ett medskapande ledarskap som involverar medborgarna och organisationer i utvecklingsfrågor och innan beslut? Hur kan det stärkas hos er? • Hur hanterar du medborgarnas förväntningar och behov? Vad tänker du för framtiden?

Susanne Nordling, Kommunalråd, Solna stad Mikael Johansson, Kommunstyrelsens ordförande, Kils kommun

9


Ett ledarskap som får genomslag och ger resultat Att vara ansvarig för kommuner, regioner och landsting handlar om att styra och leda stora och komplexa organisationer för medborgarnas bästa. Det kräver både styrning och ledning. Resultat uppnås av tydlighet, långsiktighet, lagarbete, samarbete, struktur, processer, delaktighet, mål, uppföljning och förtroenden.

Nina Lagh, landstingsråd, Landstinget i Uppsala län

Ett ledarskap som får genomslag och ger resultat


En utmaning som kommer att påverka uppdraget är att leverera väl-

till förnyelse. Samtidigt krävs legitimitet och förtroende hos medbor-

färdstjänster utifrån medborgarnas förväntningar och ekonomiska

garna för att få genomslag och resultat av besluten.

förutsättningar. Fokus kommer att ligga på effektivitet och förmåga

Bästa resultat för kommuninvånarna

Caisa Abrahamsson, Kommunstyrelsens ordförande, Sorsele kommun

Mattias Olsson, Kommunstyrelsens ordförande, Vårgårda kommun

11


Kommuner, regioner och landsting är inte längre ensamma aktörer

Befolkningsstrukturen och de ekonomiska förutsättningarna kom-

på välfärdsområdet. En ökad konkurrensutsättning och valfrihet på-

mer troligen att kräva omprioritering av befintlig verksamhet. Det är

verkar styrning och ledning. Utmaningen kan vara att styra egenre-

en stor utmaning för många redan idag, att fatta svåra beslut och

gin och att involvera privata utförare i utvecklingen av helheten. Tyd-

samtidigt behålla förtroendet hos medborgarna och medarbetarna.

liga styrsystem och uppföljningsrutiner påverkar.

Att jobba med upphandlade verksamheter

Verksamhetsbesök för att lära och lyssna

Susanne Nordling, Kommunalråd, Solna stad Lena Palmén, Kommunalråd, Borås stad

Maria Dellham, Landstingsråd, Landstinget Västmanland Nina Lagh, Landstingsråd, Landstinget i Uppsala län 12


Ökat välstånd skapar förväntningar på mer välfärd. Ny forskning

Långsiktiga strategier och komplexa frågor löser många genom att

och nya tekniska lösningar gör att vi numera klarar mer än tidigare.

samarbeta brett med partierna i styrelsen. En central erfarenhet för

En ökad välfärd kostar dock pengar. För att underlätta denna finansi-

att strategiskt viktiga beslut ska kunna genomföras med invånarnas

ering behövs både förnyelse och effektivitet samt samarbete och

bästa för ögonen, är att det finns ett bra samarbete. Att samarbeta

medskapande. Nationella och internationella händelser påverkar

över gränserna kan vara svårt eftersom det kan upplevas att man

den lokala nivån mer än tidigare. Händelser som vi inte alltid kan

sviker sina löften till medborgarna i gemensamma uppgörelser. Det

kontrollera eller påverka. Vi lever i en tid som kräver både snabba

är inte alltid helt lätt att se oppositionen som en del av viktiga be-

och långsamma beslut. Beslutskraften påverkas för många av okla-

slut heller.

ra majoriteter. Tid läggs på att samla, samtala och förhandla för att få till ett beslut. Ett sätt att undvika återremisser som skapar långa beslutsprocesser.

Att styra i samverkan

Per Wahlberg, landstingsstyrelsens ordförande, Landstinget Västernorrland Susanne Nordling, kommunalråd, Solna stad

13


Ett bra samarbete med chefstjänstemännen ökar också

För att styrningen ska fungera behövs mål och uppföljning.

möjligheten för att de politiska besluten ska få genomslag och

Svårigheten kan vara att få målen att genomsyra hela

skapa resultat för medborgarna. Det är ofta en lång väg för ett

organisationen och att formulera lagom tydliga mål så att varje

beslut till att det verkställs i mötet med brukaren, där det också

nivå i organisationen känner att de kan bidra utifrån sin kompetens

bedöms. Att hantera komplexa vardagsfrågor tillsammans kräver

och erfarenhet. Även uppföljningen av målen kan upplevas svåra

ett bra samarbete och förtroende för varandra. Resultat blir bättre

att få till på ett bra sätt. Att avsätta tid för att lära av resultatet för

styrning, ledning och demokrati.

förbättring är också en utmaning.

Resultat genom få mål, trovärdighet och att omvärlden finns med

Pia Tingvall, Kommunstyrelsens ordförande, Kinda kommun Anne-Marie Wigertz, Oppositionsråd, Nyköpings kommun

14


Politik idag är ett lagarbete Mer inspiration Utmaningar för det politiska ledarskapet i valfrihetssystem Skriften baseras på intervjuer med ledande politiker i kommuner, landsting och regioner. Att införa valfrihetssystem har för de intervjuade politikerna lett till en ökad medvetenhet om de olika politiska rollerna och ökat fokus på medborgarna. 
 Tryck här för att ladda ner till din bokhylla Clas Jacobsson, Oppositionsråd, Landstinget Dalarna Catherine Persson, Oppositionsråd, Trelleborgs kommun

Bra beslutsunderlag

Reflektera! • Vilka är de svåra utmaningarna i ditt uppdrag framöver? • Vad behöver du göra för att öka genomslag och reslutat? • Hur skapar du tydlighet i ditt ledarskap och med vilka bygger du förtroenden? Idag och i framtiden?

Pia Tingvall, Kommunstyrelsens ordförande, Kinda kommun Anne-Marie Wigertz, Oppositionsråd, Nyköpings kommun

15


Skapa ett hållbart ledarskap Du som ledare påverkar andra genom ditt ledarskap. Det kan handla om förhållningssätt och styrning i mötet med andra. Även vilken kultur och vilka värderingar som ska gälla. I ditt uppdrag samarbetar du med många vilket gör att kommunikation och dialog är centralt. Det kan vara tufft och ensamt på toppen. Det är många svåra beslut att fatta, både politiskt och gentemot medborgarna Det gäller att hitta en bra balans mellan uppdraget och privatlivet för att orka vara en bra ledare. Det kan handla om att prioritera och delegera för att göra rätt saker.

Åsa Eriksson Kommunstyrelsens ordförande Norbergs kommun

Skapa ett hållbart ledarskap


Förväntningarna från medborgarna är höga på tillgänglighet, kvalité

Bra beslut idag förutsätter samarbete och dialog med många

och delaktighet. Ledarskapet gör skillnad och du har stor makt att

människor. Komplexiteten ökar och det finns inga enkla svar. Det

bestämma hur styrningen och ledningen ska utformas. För att

kan handla om att gå utanför tidigare naturliga gränser eller att ingå

underlätta uppdraget bör du hitta ditt naturliga ledarskap för att

i samverkansorgan som inte fattar beslut i traditionell mening. Det

möta medborgarna och framtiden.

kan också handla om att våga diskutera komplexa frågor med medborgarna. Eller att samarbeta brett med partierna i styrelsen.

Min makt

Clas Jacobsson, Oppositionsråd, Landstinget Dalarna

Catherine Persson, Oppositionsråd, Trelleborgs kommun

17


Vardagen handlar om att hantera svåra frågor som kräver tillit och

gränser hårdnar. Att möta många grupper av invånare för att lyssna,

öppenhet. För det behövs modiga ledare som involverar och lyss-

förklara, skapa delaktighet och därmed större förståelse blir mer

nar. En utmaning är att det finns flera olika uppfattningar om det po-

självklart och att dela makten blir ett sätt att bygga förtroende. Det

litiska ledarskapet. Många tycker att det är förtroendevaldas upp-

är ett stort steg från den traditionella bilden som finns på den poli-

drag att fatta beslut, andra tycker att det är självklart att få vara del-

tiska ledaren.

aktiga och en tredje grupp upplever att innanförskapets osynliga

Att använda mitt ledarskap

Jan-Erik Larsson, Kommunstyrelsens ordförande, Flens kommun Dag Bergentoft , Oppositionsråd, Oxelösunds kommun

Förbättrat mitt ledarskap genom bra styrsystem

Lena Palmén, Kommunalråd, Borås stad

18


Nutidens medborgare är mer pålästa och mer benägna att ställa

En annan del i uppdraget är att fatta svåra beslut som påverkar män-

krav. Det betyder att ledande politiker allt oftare blir ifrågasatta,

niskors vardag. Det kan påverka att det politiska näthatet och trakas-

granskade och bedömda. Både medborgare och media kräver att

serier och hot mot toppolitiker har ökat. Det är självklart ett brott

toppolitiker är tillgängliga 24 timmar om dygnet. Någon som skri-

mot den enskilde både i lagens mening och ur ett mänskligt per-

ver ett mejl 23:47 en fredagskväll blir förvånad om svaret dröjer till

spektiv. Det påverkar även demokratin.

måndag. Den privata sfären försvinner och många upplever stress.

Man har ett annat liv också

Investera i politikers kunskap för att öka förtroendet

Pia Tingvall, Kommunstyrelsens ordförande Kinda kommun Catherine Persson, Oppositionsråd, Trelleborgs kommun

Peter Helander Kommunalråd, Mora kommun Aida Hadzialic Kommunalråd, Halmstad kommun 19


Till stor del handlar ledarskapet om att bygga samarbete, relationer

Som ledare har man makt och inflytande att påverka, utveckla och

och förtroende med många grupper av människor. För det krävs ett

förändra. Det innebär även att makten finns att välja hur en föränd-

öppet, ärligt och respektfullt samarbetsklimat. Dialogen är verkty-

ring ska genomföras. Kommuner, regioner och landsting har ansvar

get. Dialog handlar om att lyssna och tänka tillsammans för att där-

för stora utmaningar framöver. En tid som ger möjlighet att påverka

efter kunna fatta bättre beslut. Öppenhet är för många ett nyckel-

och göra skillnad. Ditt ledarskap har stor betydelse.

ord. Kulturen som finns i toppen sprider sig i och utanför organisationen.

Alla olika förväntningar

Reflektera! • Vad kan du göra för att ditt uppdrag ska 
 bli mer hållbart? • Hur vill du förbättra ditt ledarskap? • Vad är makt för dig? Catherine Persson, Oppositionsråd, Trelleborgs kommun Pia Tingvall, Kommunstyrelsens ordförande, Kinda kommun 20


Källor: Alla toppolitiker runt om i landet från kommuner, landsting och regioner som har medverkat i våra nätverk och ledarprogram under åren och generöst delat med sig av erfarenheter och utmaningar i uppdraget och sitt politiska ledarskap. Ett stort tack till er!

Uppdrag och samspel mellan ledande politiker och tjänstemän. SKL 2012. Svenska framtidsutmaningar – slutrapport från regeringens framtidskommission Ds 2013:19 Framtidsutmaningar. Redaktör Jesper Strömbäck

Hans Abrahamsson, docent i freds- och utvecklingsforskning på Institutionen för Globala studier vid Göteborgs universitet och 
 gästprofessor vid Globala Politiska studier vid Malmö Högskola.

21


Upplysningar om innehållet: Lena Lindgren, telefon +46 8 452 76 10 lena.lindgren@skl.se © Sveriges Kommuner och Landsting, 2013 ISBN: 978-91-7585-019-1 Text: Lena Lindgren, Avd. för ekonomi och styrning på SKL. Foto & video: Erik Engren Omslagsbild; Ninni Oljemark, Kombinera Produktion: Byrån för Särskild Informationsteknik Ladda ner på webbutik.skl.se

Post: 118 82 Stockholm Besök: Hornsgatan 20 Telefon: 08-452 70 00 www.skl.se

7585 019 1  

http://webbutik.skl.se/bilder/artiklar/pdf/7585-019-1.pdf

7585 019 1  

http://webbutik.skl.se/bilder/artiklar/pdf/7585-019-1.pdf