Page 1

POLITIKER PER LÄN 2012

Vilka är lokalpolitikerna i Jönköpings län? Hur nöjda är medborgarna?

1


2


Korta fakta - Jönköpings län Sveriges Kommuner och Landsting har i den här rapporten, som är baserad på SCB-statistik, tittat på vad som är utmärkande för de lokala politikerna i Jönköpings län. Vilka är de? Vilka är det som lägger merparten av sin tid på att ta ansvar för allas vardag, att prioritera och att fatta beslut som påverkar och skapar förutsättningar för dem som bor och arbetar i Jönköpings län? De allra flesta, 98 procent av de drygt två tusen förtroendevalda i Jönköpings län, är fritidspolitiker och sköter därmed sina uppdrag vid sidan av studier eller ordinarie arbeten. De flesta samhällsgrupper är väl representerade bland de förtroendevalda. Till exempel är gruppen småbarnsföräldrar relativt väl representerad i såväl kommunerna som i landstinget. De förtroendevalda kommer från olika yrkessektorer i samhället med en god representation av privatanställda. I rapporten redovisas även hur nöjda medborgarna är med den kommunala verksamheten och vilket förtroende de har för lokalpolitikerna. Den lokala demokratin och den kommunala verksamheten får högt betyg samtidigt som de förtroendevalda, som ju är ytterst ansvariga för hur verksamheten fungerar, paradoxalt nog får lägre betyg. Så ser det ut i Jönköpings län liksom i landet i sin helhet.

3


Innehåll Vilka är de förtroendevalda i Sverige? ............................................................. 5 Fler kommuner med jämn könsfördelning ............................................................ 5 Flertalet är fritidspolitiker ...................................................................................... 7 Högt valdeltagande i Jönköpings län ............................................................... 8 Jönköpings län har 2 034 förtroendevalda … ...................................................... 9 … varav 98 procent är fritidspolitiker.................................................................... 9 Vilka är de förtroendevalda i kommunerna i Jönköpings län? ...................11 Jönköping har jämnast könsfördelning............................................................... 11 Vaggeryd har flest unga ..................................................................................... 12 Utrikes födda är väl representerade i Aneby ...................................................... 12 Många är gifta .................................................................................................... 13 Gnosjö har största andelen småbarnsföräldrar .................................................. 13 Gnosjö har flest i näringslivet ............................................................................. 14 Många är välutbildade ........................................................................................ 15 Vilka är de förtroendevalda i Landstinget i Jönköpings län? ......................16 Könsfördelningen är jämn .................................................................................. 16 Sammanfattning av de förtroendevalda i Jönköpings län ...........................18 Förtroendet för lokalpolitiker och verksamheten .........................................19 Sju av tio i Sverige är nöjda med den kommunala demokratin .......................... 19 Medborgarna är nöjda med verksamheten ........................................................ 20 Sammanfattande kommentarer - förtroende .................................................21

4


Vilka är de förtroendevalda i Sverige? Statistiska centralbyrån (SCB) har under 2011 genomfört en undersökning om de förtroendevalda i Sveriges kommuner och landsting1. Undersökningen har gjorts med finansiellt stöd från Sveriges Kommuner och Landsting. Analyserna är baserade på uppgifter som landets samtliga kommuner och landsting har skickat in till SCB. Undersökningen visar att antalet förtroendevalda i kommunerna har minskat med omkring 1 000 personer till cirka 38 000 sedan den förra undersökningen år 2007. I landstingen har antalet förtroendevalda ökat marginellt till knappt 4 600 under samma tid.

Fler kommuner med jämn könsfördelning Kvinnor, unga och utrikes födda är underrepresenterade bland de förtroendevalda. Andelen kvinnor har dock ökat med en procentenhet jämfört med undersökningen 2007 och utgör nu 43 procent. Könsfördelningen brukar betraktas som jämn då andelen kvinnor respektive män ligger mellan 40 och 60 procent. I totalt 208 av landets 290 kommuner är andelen kvinnliga förtroendevalda högre än 40 procent vilket är en ökning med cirka 30 kommuner sedan år 2007. Landstingen har en jämnare könsfördelning bland de förtroendevalda än kommunerna och andelen kvinnor är som tidigare undersökning 48 procent. Diagram 1 visar köns- och åldersfördelningen bland de förtroendevalda. Noterbart är att könsfördelningen är förhållandevis jämn i gruppen mellan 18 och 50 år.

1

I denna rapport används ordet landsting som ett samlingsnamn för landsting och regioner. 5


Diagram 1 Antal förtroendevalda i kommunen efter kön och ålder. År 2011 900 800 700 600 500 400 300 200 100 0 18 22 26 30 34 38 42 46 50 54 58 62 66 70 74 78 82 86 90 man

kvinna

Jämfört med hela befolkningen är unga i åldrarna 18-29 år underrepresenterade bland de förtroendevalda i såväl kommuner som landsting. SCB:s statistik visar att Stockholms län har den högsta andelen unga förtroendevalda tillsammans med storstadsområdena Göteborg och Malmö och universitetsstäder som Umeå, Karlstad, Växjö och Uppsala. Gruppen förtroendevalda i åldern 65 år och äldre har ökat sedan 2007 i både kommuner och landsting. I kommunerna är denna grupp inte längre underrepresenterad totalt sett. Åldersstrukturen bland de förtroendevalda åren 2003, 2007 och 2011 visas i diagram 2 där en stark representation för gruppen 50- och 60-åringar framgår. Åldersfördelningen är stort sett densamma vid varje tillfälle, även om kurvan har förskjutits framåt med fyra års intervall. Diagram 2 Förtroendevalda i kommunerna efter ålder år 2003, 2007 och 2011. Andel Procent 4

3

2

1

0 18 22 26 30 34 38 42 46 50 54 58 62 66 70 74 78 82 86 90+ år 2011

år 2007

år 2003

6


Utrikes födda är underrepresenterade, men jämfört med 2007 års undersökning är andelen oförändrad. Andelen är högst i Stockholmsområdet och i södra delarna av landet medan Norrlandslänen har en något lägre andel. Dock har Norrlandslänen även en lägre andel utrikes födda totalt sett i hela befolkningen vilket gör att utrikes födda är relativt väl representerade. Däremot är Haparanda den kommun som har den största andelen utrikes födda bland de förtroendevalda i hela landet, 27 procent. Gruppen är dock underrepresenterad i förhållande till sin andel av befolkningen.

Flertalet är fritidspolitiker Majoriteten av de förtroendevalda i kommuner och landsting sköter sina uppdrag på fritiden vid sidan av studier och ordinarie arbete. I kommunerna utgör fritidspolitikerna 97 procent medan motsvarande siffra i landstingen är 94 procent. Offentliganställda är överrepresenterade medan knappt hälften av politikerna är sysselsatta i det privata näringslivet. Gifta förtroendevalda är överrepresenterade jämfört med befolkningen i övrigt. Var tionde är småbarnsförälder vilket gör denna grupp endast marginellt underrepresenterad. Högsta andelen förtroendevalda småbarnsföräldrar finns i Stockholms, Uppsala, Örebro och Västerbottens län. Personer med eftergymnasial utbildning är överrepresenterade bland de förtroendevalda i kommunerna och än mer i landstingen. Utbildningsnivån är högst i storstadsområdena och universitetsstäderna samt i Halland och på Gotland.

7


Högt valdeltagande i Jönköpings län Valen till kommun- och landstingsfullmäktige ger medborgarna möjlighet att påverka vilken politik som ska föras på lokal och regional nivå. Eftersom kommuner och landsting ansvarar för en stor del av välfärdssektorn innebär det ett mer direkt inflytande över vardagsnära tjänster som vård, skola och omsorg. Fullmäktigeledamöterna är folkvalda medan ledamöter i styrelser och nämnder tillsätts av fullmäktige bland de förtroendevalda. Valdeltagandet varierar mellan olika samhällsgrupper men är generellt sett högt i Jönköpings län, till och med något högre än i övriga Sverige. Det varierar från 80 procent i Gislaved till 87 procent i Habo. Inom kommunerna finns det också skillnader mellan olika valdistrikt, det vill säga att valdeltagandet skiljer sig åt mellan olika geografiska områden i kommunerna. Jönköping har den största differensen mellan det lägsta och högsta valdeltagandet medan Aneby och Mullsjö har den minsta skillnaden. Tabell 1 Valdeltagande och differens inom kommun (procent) 2010 Kommuner Aneby Eksjö Gislaved Gnosjö Habo Jönköping Mullsjö Nässjö Sävsjö Tranås Vaggeryd Vetlanda Värnamo Jönköpings läns landsting Hela riket kommunval Hela riket landstingsval

Valdeltagande 83 82 80 81 87 83 86 83 83 83 83 82 82 82 82 81

Differens 3 13 21 11 10 31 3 18 7 18 15 17 29

8


Jönköpings län har 2 034 förtroendevalda … Det finns 1 830 kommun- och 204 landstingspolitiker i Jönköpings län. Det går alltså i genomsnitt 184 invånare på varje kommunpolitiker vilket i princip är genomsnittet för landets kommuner. Siffran kan jämföras med riksdagen där det går 27 000 invånare per riksdagsledamot. Högst andel förtroendevalda per invånare har de mindre kommunerna Aneby, Mullsjö och Vaggeryd där var nittionde invånare är politiker. I det folkrikare Jönköping är det en lägre andel politiker per invånare. I Jönköpings läns landsting är det av naturliga skäl betydligt färre politiker per invånare än i kommunerna, men de är ändå fler än i övriga landsting. Tabell 2 Antal förtroendevalda och invånare per förtroendevald 2011 Kommuner Aneby Eksjö Gislaved Gnosjö Habo Jönköping Mullsjö Nässjö Sävsjö Tranås Vaggeryd Vetlanda Värnamo Alla kommuner i Jönköpings län Jönköpings läns landsting Hela riket (kommuner) Hela riket (landsting)

Antal förtroendevalda 73 115 185 88 103 332 79 161 108 134 146 136 170 1 830 204 38 012 4 579

Invånare per förtroendevald 88 141 157 108 104 384 89 182 100 135 89 193 193 184 1 651 186 1 838

… varav 98 procent är fritidspolitiker Totalt 40 personer i kommunerna och 9 i landstinget har ett hel- eller deltidsuppdrag som politiker (två procent). Det betyder att av de 2 034 förtroendevalda är det 1 985 (98 procent) som sköter sina uppdrag på fritiden vid sidan av studier eller ordinarie arbeten.

9


Tabell 3 Antal förtroendevalda på heltid, deltid och fritid 2011 Kommuner Aneby Eksjö Gislaved Gnosjö Habo Jönköping Mullsjö Nässjö Sävsjö Tranås Vaggeryd Vetlanda Värnamo Alla kommuner i Jönköpings län Jönköpings läns landsting

Heltid 1 1 2 1 1 4 1 2 1 1 2 1 1

Deltid 2 2 2 1 1 4 1 2 0 1 0 3 2

19 4

21 5

Fritid 70 112 181 86 101 324 77 157 107 132 144 132 167 1 790 195

10


Vilka är de förtroendevalda i kommunerna i Jönköpings län? Det är bra om sammansättningen av förtroendevalda återspeglar befolkningens sammansättning, bland annat när det gäller kön, ålder, utbildning, inkomst och födelseland. Olika grupper har olika erfarenheter och perspektiv vilket är en resurs i beslutsfattandet. I stort motsvarar sammansättningen i kommunerna i Jönköpings län den genomsnittliga, även om det förstås varierar mellan kommunerna.

Jönköping har jämnast könsfördelning Jönköpings län har en ojämnare könsfördelning bland de förtroendevalda än riket som helhet. Män är överrepresenterade i samtliga kommuner. Jönköping har den jämnaste könsfördelningen medan Eksjö är en av de kommuner i Sverige som har den lägsta andelen kvinnor, men jämfört med undersökningen 2007 har kvinnornas representation ökat. Tabell 4 Kön (procent) år 2011 Kommun Aneby Eksjö Gislaved Gnosjö Habo Jönköping Mullsjö Nässjö Sävsjö Tranås Vaggeryd Vetlanda Värnamo Alla kommuner i Jönköpings län Hela riket

Män 67 70 61 68 63 55 67 65 59 56 65 62 56

Kvinnor 33 30 39 32 37 45 33 35 41 44 35 38 44

61 57

39 43

Jmf 2007 kvinnor 3 6 5 -8 0 -2 -2 0 0 3 2 1 2 1 1 11


Vaggeryd har flest unga Åldersfördelningen följer samma mönster som landet som helhet. Framför allt är de unga (18-29 år) underrepresenterade men även personer över 65 år. I Vaggeryd är unga bäst representerade medan Habo och Eksjös äldre förtroendevalda väl motsvarar sin andel i befolkningen. Tabell 5 Ålder (procent) 2011 Kommun

18-29 år Valda

Aneby Eksjö Gislaved Gnosjö Habo Jönköping Mullsjö Nässjö Sävsjö Tranås Vaggeryd Vetlanda Värnamo Alla kommuner i Jönköpings län Hela riket

Befolkn

30-49 år Valda

50-64 år

65 år -

Befolkn

Valda

Befolkn

Valda

Befolkn

3 9 9 2 3 11 8 7 6 7 12 1 8

18 17 18 18 16 23 17 18 17 18 18 17 18

27 28 40 43 36 32 33 30 30 28 36 31 28

29 28 34 34 38 32 31 31 30 30 33 31 33

51 35 39 36 38 36 38 47 42 43 32 42 46

28 27 24 26 24 22 27 25 25 23 25 25 25

19 29 12 20 23 21 22 17 22 22 21 26 18

25 28 24 22 21 23 25 27 27 29 24 27 25

7 8

20 20

32 32

32 33

40 37

24 24

20 23

25 23

Utrikes födda är väl representerade i Aneby Representativiteten bland utrikes födda i Jönköpings län stämmer väl överens med riket som helhet. Det är relativt stora variationer kommunerna emellan men de flesta har en ganska jämn fördelning. I de kommuner som har den största andelen utrikes födda i befolkningen är ungefär var tionde förtroendevald utrikes född. Aneby har samma andel utrikes födda förtroendevalda som deras andel av befolkningen.

12


Tabell 6 Utrikes födda (procent) 2011 Kommun Aneby Eksjö Gislaved Gnosjö Habo Jönköping Mullsjö Nässjö Sävsjö Tranås Vaggeryd Vetlanda Värnamo Alla kommuner i Jönköpings län Hela riket

Förtroendevalda 8 4 8 8 3 12 1 9 5 7 8 5 9

Befolkningen 8 9 20 23 7 16 9 12 12 11 15 11 19

7 9

15 17

Många är gifta Gifta personer är överrepresenterade i samtliga kommuner i Jönköpings län liksom i övriga landet. I Aneby är till exempel 73 procent av de förtroendevalda gifta medan motsvarande andel bland alla invånare i kommunen är 50 procent. Tabell 7 Andel gifta (procent) 2011 Kommun Aneby Eksjö Gislaved Gnosjö Habo Jönköping Mullsjö Nässjö Sävsjö Tranås Vaggeryd Vetlanda Värnamo Alla kommuner i Jönköpings län Hela riket

Förtroendevalda 73 65 67 69 76 64 67 68 71 67 67 70 72

Befolkningen 50 47 49 52 55 46 51 49 51 46 52 48 50

68 60

48 43

Gnosjö har största andelen småbarnsföräldrar Småbarnsföräldrar är relativt väl representerade i kommunerna. Nästan var tionde förtroendevald har barn under 6 år. Högst andel i förhållande till

13


befolkningen finns i Gnosjö och Tranås medan Habo är den kommun där småbarnsföräldrar är mest underrepresenterade. Tabell 8 Småbarnsföräldrar (procent) 2011 Kommun Aneby Eksjö Gislaved Gnosjö Habo Jönköping Mullsjö Nässjö Sävsjö Tranås Vaggeryd Vetlanda Värnamo Alla kommuner i Jönköpings län Hela riket

Förtroendevalda 8 8 9 14 7 8 10 9 9 10 10 4 8

Befolkningen 10 9 11 11 17 11 12 10 10 10 12 10 11

8 10

11 11

Gnosjö har flest i näringslivet De förtroendevalda i Jönköpings län arbetar inom olika sektorer. Drygt hälften arbetar i den privata sektorn och länets andel är högre än i landet som helhet. Variationerna är relativt stora kommunerna emellan. I Gnosjö arbetar till exempel två tredjedelar i den privata sektorn. Kommunanställda är väl representerade i samtliga kommuner även om siffran är lägre än i landet som helhet. Den största andelen förtroendevalda som är kommunanställda finns i Eksjö och Tranås. Tabell 9 Anställningssektor (procent) 2011 Sektor Aneby Eksjö Gislaved Gnosjö Habo Jönköping Mullsjö Nässjö Sävsjö Tranås Vaggeryd Vetlanda Värnamo Alla kommuner i Jönköpings län Hela riket

Statlig 7 11 4 2 6 16 13 11 4 7 10 4 2

Kommun 33 39 32 25 26 30 32 31 31 39 26 24 27

Landsting 4 5 1 5 7 9 4 11 5 2 3 7 13

Privat 54 44 62 67 60 45 51 43 60 51 60 62 57

Kommunalt bolag 2 2 1 2 0 0 0 5 0 0 1 4 0

8 10

30 35

7 6

54 47

1 2 14


Många är välutbildade I samtliga kommuner i Jönköpings län liksom i landet som helhet är personer med eftergymnasial utbildning överrepresenterade bland de förtroendevalda, samtidigt som de med endast förgymnasial utbildning är underrepresenterade. Eksjö och Jönköping är tydliga exempel på detta där mer än varannan förtroendevald har eftergymnasial utbildning. Tabell 10 Utbildningsnivå (procent) Utbildning Aneby Eksjö Gislaved Gnosjö Habo Jönköping Mullsjö Nässjö Sävsjö Tranås Vaggeryd Vetlanda Värnamo Alla kommuner i Jönköpings län Hela riket Aneby Eksjö

Förgymnasial

Gymnasial

Eftergymnasial

Valda 16 9 17 28 17 8 16 14 15 11 19 18 12

Befolkning 26 21 30 34 21 18 25 24 29 23 26 26 24

Valda 41 38 49 47 42 33 39 41 49 45 47 47 42

Befolkning 52 51 52 50 50 46 51 53 51 55 52 53 52

Valda 42 53 34 25 42 60 44 45 36 44 34 35 46

Befolkning 22 28 18 17 28 35 25 23 20 22 22 21 24

14 10 16 9

23 19 26 21

42 40 41 38

50 47 52 51

44 50 42 53

27 34 22 28

15


Vilka är de förtroendevalda i Landstinget i Jönköpings län? I Landstinget i Jönköpings län finns det 204 förtroendevalda varav fyra är heltidsengagerade, fem är deltidsengagerade och 195 är fritidspolitiker. Valdeltagandet på 82 procent är något högre än i landet som helhet.

Könsfördelningen är jämn I Landstinget i Jönköpings län är könsfördelningen jämnare än bland länets kommuner och genomsnittet för övriga landsting. Det är nästan lika många kvinnor som män bland de förtroendevalda. Unga och personer över 65 år är underrepresenterade även i landstinget liksom utrikes födda. Småbarnsföräldrar är däremot relativt väl representerade i landstingspolitiken. Tabell 11 Landstingspolitikernas struktur 2011 Kön

Män 51

Ålder

-29 år Valda 7

Kvinnor 49 30-49 år

Befolkn Valda 20 29

Befolkn 32

50-64 år Valda 44

Utrikes födda

Förtroendevalda 4

Befolkningen 15

Gifta

Förtroendevalda 72

Befolkningen 48

Förtroendevalda 7

Befolkningen 11

Småbarnsföräldrar

Befolkn 24

65 årValda 21

Befolkn 25

16


De arbetar i många sektorer i samhället Till skillnad mot kommunpolitikerna i länet arbetar majoriteten av landstingspolitikerna inom den offentliga sektorn. De har olika utbildningslängd men fler än hälften har eftergymnasial utbildning och gruppen är därmed starkt överrepresenterad i förhållande till befolkningen.

Tabell 12 Förtroendevaldas anställning och utbildning- landsting 2011 (procent) Anställning

Utbildningsnivå

Statlig

Kommun

Landsting

Privat

Kommunalt bolag

6

40

23

30

1

Förgymnasial Valda 6

Befolkn 23

Gymnasial Valda 37

Befolkn 50

Eftergymnasial Valda 56

Befolkn 27

17


Sammanfattning av de förtroendevalda i Jönköpings län Det politiska uppdraget innebär att förtroendevalda fattar beslut för medborgarnas räkning. De ska värdera olika synpunkter och förslag, göra avvägningar och prioriteringar och ta ställning till vad som bäst tillgodoser det samlade medborgarintresset. I kommunerna i Jönköpings län är de förtroendevalda 1 830 till antalet och i landstinget 204. Av alla dessa är 98 procent fritidspolitiker och bara två procent hel- eller deltidspolitiker. De förtroendevalda har olika bakgrund och erfarenheter och avspeglar väl medborgarna vilket är viktigt för olika perspektiv i beslutsfattandet. Det underlättar också möjligheten till kontakt mellan de förtroendevalda och allmänheten. I Jönköpings läns landsting är det nästan lika många kvinnor som män bland de förtroendevalda och gruppen småbarnsföräldrar är relativt väl representerad i såväl kommunerna som landstinget. De förtroendevalda representerar även olika yrkessektorer i samhället och privatanställda är väl representerade bland kommunpolitikerna. Närheten till de förtroendevalda gör det lättare för medborgarna att ha kontakt med politikerna. Det är enklare att kontakta den lokala eller regionala företrädaren än en riksdagspolitiker för att framföra åsikter och argument. Det går i genomsnitt en kommunalpolitisk företrädare på 184 medborgare i Jönköpings län och en landstingspolitiker på 1 651 invånare, vilket är en något högre andel politiker per invånare än i landet i övrigt på såväl kommun- som landstingsnivå. Siffrorna kan även jämföras med 349 riksdagsledamöter på hela Sveriges befolkning.

18


Förtroendet för lokalpolitiker och verksamheten Här redovisas hur medborgarna ser på sina lokalpolitiker och hur nöjda de är med skötseln av de kommunala verksamheterna.

Sju av tio i Sverige är nöjda med den kommunala demokratin SOM-institutet2 vid Göteborgs universitet gör varje år en nationell undersökning för att kartlägga den svenska allmänhetens vanor och attityder på temat samhälle, politik och medier. Nedan redovisas resultatet från 2011 och de tre frågor som handlar om hur medborgarna ser på demokratin, verksamheten och de förtroendevalda i kommunerna. Svaren visar att invånarna är nöjda med hur demokratin fungerar i kommunerna och ganska nöjda med hur den kommunala servicen fungerar, medan förtroendet för kommunstyrelserna är något lägre. Tabell 13 1. Hur nöjda invånarna är med hur demokratin fungerar i den egna kommunen (procent)

Kommun

Mycket nöjd

Ganska nöjd

Inte särskilt nöjd

Inte alls nöjd

10

59

24

7

2. Hur invånarna bedömer att den offentliga servicen fungerat de senaste 12 månaderna i den egna kommunen (procent) Mycket bra Kommun

8

Ganska bra 46

Varken bra eller dåligt 36

Ganska dåligt

Mycket dåligt

8

2

3. Förtroende för kommunstyrelserna (procent)

Kommun

Mycket stort

Ganska stort

Varken eller

Ganska litet

Mycket litet

2

20

51

20

7

2

SOM-institutet är centrum för den undersöknings- och seminarieverksamhet som drivs gemensamt av Institutionen för journalistik, medier och kommunikation (JMG) och Statsvetenskapliga institutionen vid Göteborgs universitet. 19


Medborgarna är nöjda med verksamheten Vid sidan av den nationella mätningen görs även lokala mätningar. I Jönköpings län har sedan 2010 åtta av länets tretton kommuner med hjälp av Statistiska centralbyrån gjort egna omfattande medborgarundersökningar. Nedan redovisas svaren på några av de frågor som rör uppfattningen om kommunen som en plats att bo på, hur de kommunala verksamheterna sköts och vilket inflytande invånarna anser sig ha i sin kommun. De svarande har fått betygsätta kommunen på en skala på 1-10 där 1 är det lägsta betyget. Invånarna i Jönköpings län liksom i landet som helhet är mer nöjda med sina kommuner som en plats att bo och leva på och med hur den kommunala verksamheten fungerar än med möjligheten till insyn och inflytande över de kommunala besluten och verksamheterna. Tabell 143 Hur nöjd är du med …

Aneby (2011) Gislaved (2011) Jönköping (2012) Nässjö (2011) Sävsjö (2011) Tranås (2012) Vaggeryd (2012) Värnamo (2011) Hela riket (2011)

… din kommun i dess helhet som en plats att bo och leva på? 6,7 6,4 7,6 6,1 7,0 7,3 7,4 6,9 6,9

… hur din kommun sköter sina olika verksamheter? 6,1 6,0 6,6 5,8 6,3 6,7 6,3 6,1 6,1

… den insyn och det inflytande invånarna har över kommunens beslut och verksamheter? 5,0 4,9 5,1 4,7 5,1 5,3 5,0 4,6 4,8

Några av frågorna berör specifikt förtroendet för de förtroendevalda. Förtroendebetygen varierar mellan de olika kommunerna men är generellt sett lägre än betygen för vad invånarna tycker om kommunen som boplats och för hur nöjda de är med de kommunala verksamheterna. Tabell 15 Hur nöjd är du med…

Aneby (2011) Gislaved (2011) Jönköping (2012) Nässjö (2011) Sävsjö (2011) Tranås (2012) Vaggeryd (2012) Värnamo (2011) Hela riket (2011)

3

… hur kommunens politiker lyssnar till invånarnas synpunkter? 5,0 4,9 5,0 4,5 5,3 5,2 5,2 4,4 4,7

… hur kommunens politiker arbetar för kommunens bästa? 6,0 5,6 5,9 5,2 5,9 6,1 5,7 5,2 5,5

Svar i en skala från 1 till 10 där 1 är det lägsta betyget. 20


Sammanfattande kommentarer - förtroende Resultaten från undersökningarna4 visar att medborgarna är nöjda med det demokratiska systemet i de kommuner de bor i. De är även ganska nöjda med den egna kommunens service medan de är mindre nöjda med sina möjligheter till inflytande och de har lägre förtroende för de förtroendevalda. Kommunerna i Jönköpings län liksom riket som helhet har lägre värden på frågor om förtroendet för förtroendevalda än för den verksamhet som politikerna ansvarar för. Att de förtroendevalda får lägre betyg än verksamheterna kan bero på att de i sitt uppdrag måste göra svåra avväganden och ibland fatta obekväma beslut. Det kan vara svårt för medborgarna att se kopplingen till helhetsansvaret. Vidare kan det lägre förtroendet bero på att invånarna har mer kontakt med verksamheterna direkt än med politikerna. De ser vad personalen gör men inte vad politikerna uträttar. Siffrorna kan dock ge en missvisande bild. Det finns undersökningar som visar att medborgare vid djupintervjuer tenderar att först svara att de har lågt förtroende för politiker medan de vid ett längre samtal ger en mer nyanserad bild. 5

4

SOM-institutets Riks-SOM 2011 och SCB:s medborgarundersökning Politikens meningslöshet – om misstro, cynism och utanförskap, Tommy Möller, Stockholms universitet. 5

21


Vilka är lokalpolitikerna i Jönköpings län? Sveriges Kommuner och Landsting har i den här rapporten, som är baserad på SCB-statistik, tittat på vad som är utmärkande för de lokala politikerna i Jönköpings län. Vilka är de? Vilka är det som lägger merparten av sin tid på att ta ansvar för allas vardag, att prioritera och att fatta beslut som påverkar och skapar förutsättningar för dem som bor och arbetar i Jönköpings län? I rapporten redovisas även hur nöjda medborgarna är med den kommunala verksamheten och vilket förtroende de har för lokalpolitikerna.

Upplysningar om innehållet Martin Lidhamn, martin.lidhamn@skl.se Björn Kullander, bjorn.kullander@skl.se © Sveriges Kommuner och Landsting, 2012 ISBN: 978-91-7164-873-0

Beställ eller ladda ner på www.skl.se/publikationer. ISBN 978-91-7164-873-0

Post: 118 82 Stockholm Besök: Hornsgatan 20 Telefon: 08-452 70 00 www.skl.se

7164 873 0  
7164 873 0  

http://webbutik.skl.se/bilder/artiklar/pdf/7164-873-0.pdf