Page 1

POLITIKER PER LÄN 2012

Vilka är lokalpolitikerna i Västra Götalands län? Hur nöjda är medborgarna?

1


2


Korta fakta – Västra Götalands län Sveriges Kommuner och Landsting har i den här rapporten, som är baserad på SCB-statistik, tittat på vad som är utmärkande för de lokala politikerna i Västra Götaland. Vilka är de? Vilka är det som lägger merparten av sin tid på att ta ansvar för allas vardag, att prioritera och att fatta beslut som påverkar och skapar förutsättningar för dem som bor och arbetar i Västra Götaland? De allra flesta, 97 procent av de cirka 6 900 förtroendevalda i Västra Götaland, är fritidspolitiker och sköter därmed sina uppdrag vid sidan av studier eller ordinarie arbeten. De flesta samhällsgrupper är väl representerade bland de förtroendevalda. Till exempel motsvarar andelen småbarnsföräldrar relativt väl gruppens andel av befolkningen. I flera kommuner finns till och med en viss överrepresentation av småbarnsföräldrar, och nästan var tionde förtroendevald har barn under 6 år. I rapporten redovisas även hur nöjda medborgarna är med den kommunala verksamheten och vilket förtroende de har för lokalpolitikerna. Den lokala demokratin och den kommunala verksamheten får högt betyg samtidigt som de förtroendevalda, som ju är ytterst ansvariga för hur verksamheten fungerar, paradoxalt nog får lägre betyg. Så ser det ut i Västra Götaland liksom i landet i sin helhet.

3


Innehåll Vilka är de förtroendevalda i Sverige? ............................................................. 5 Fler kommuner med jämn könsfördelning ............................................................ 5 Flertalet är fritidspolitiker ...................................................................................... 7 Högt valdeltagande i Västra Götaland ............................................................. 8 Västra Götaland har 6 889 förtroendevalda … .................................................... 9 … varav 97 procent är fritidspolitiker.................................................................. 11 Vilka är de förtroendevalda i Västra Götalands kommuner? ......................13 Tranemo har den jämnaste könsfördelningen ................................................... 13 Unga är bäst representerade i Lerum ................................................................ 14 Utrikes födda är väl representerade i Bollebygd ................................................ 16 Många är gifta .................................................................................................... 17 Skara har största andelen småbarnsföräldrar .................................................... 18 Öckerö har flest i näringslivet ............................................................................. 19 Många är välutbildade ........................................................................................ 21 Vilka är de förtroendevalda i Västra Götalandsregionen? ...........................23 Könsfördelningen är jämn .................................................................................. 23 Regionpolitikerna arbetar i olika sektorer i samhället ........................................ 23 Sammanfattning av de förtroendevalda i Västra Götaland ..........................25 Förtroendet för lokalpolitiker och verksamheten .........................................26 Sju av tio i Sverige är nöjda med den kommunala demokratin .......................... 26 Medborgarna är nöjda med verksamheten ........................................................ 27 Sammanfattande kommentarer - förtroende .................................................29

4


Vilka är de förtroendevalda i Sverige? Statistiska centralbyrån (SCB) har under 2011 genomfört en undersökning om de förtroendevalda i Sveriges kommuner och landsting1. Undersökningen har gjorts med finansiellt stöd från Sveriges Kommuner och Landsting. Analyserna är baserade på uppgifter som landets samtliga kommuner och landsting har skickat in till SCB. Undersökningen visar att antalet förtroendevalda i kommunerna har minskat med omkring 1 000 personer till cirka 38 000 sedan den förra undersökningen år 2007. I landstingen har antalet förtroendevalda ökat marginellt till knappt 4 600 under samma tid.

Fler kommuner med jämn könsfördelning Kvinnor, unga och utrikes födda är underrepresenterade bland de förtroendevalda. Andelen kvinnor har dock ökat med en procentenhet jämfört med undersökningen 2007 och utgör nu 43 procent. Könsfördelningen brukar betraktas som jämn då andelen kvinnor respektive män ligger mellan 40 och 60 procent. I totalt 208 av landets 290 kommuner är andelen kvinnliga förtroendevalda högre än 40 procent vilket är en ökning med cirka 30 kommuner sedan år 2007. Landstingen har en jämnare könsfördelning bland de förtroendevalda än kommunerna och andelen kvinnor är som tidigare undersökning 48 procent. Diagram 1 visar köns- och åldersfördelningen bland de förtroendevalda. Noterbart är att könsfördelningen är förhållandevis jämn i gruppen mellan 18 och 50 år.

1

I denna rapport används ordet landsting som ett samlingsnamn för landsting och regioner. 5


Diagram 1 Antal förtroendevalda i kommunen efter kön och ålder. År 2011 900 800 700 600 500 400 300 200 100 0 18 22 26 30 34 38 42 46 50 54 58 62 66 70 74 78 82 86 90 man

kvinna

Jämfört med hela befolkningen är unga i åldrarna 18-29 år underrepresenterade bland de förtroendevalda i såväl kommuner som landsting. SCB:s statistik visar att Stockholms län har den högsta andelen unga förtroendevalda tillsammans med storstadsområdena Göteborg och Malmö och universitetsstäder som Umeå, Karlstad, Växjö och Uppsala. Gruppen förtroendevalda i åldern 65 år och äldre har ökat sedan 2007 i både kommuner och landsting. I kommunerna är denna grupp inte längre underrepresenterad totalt sett. Åldersstrukturen bland de förtroendevalda åren 2003, 2007 och 2011 visas i diagram 2 där en stark representation för gruppen 50- och 60-åringar framgår. Åldersfördelningen är stort sett densamma vid varje tillfälle, även om kurvan har förskjutits framåt med fyra års intervall. Diagram 2 Förtroendevalda i kommunerna efter ålder år 2003, 2007 och 2011. Andel Procent 4

3

2

1

0 18 22 26 30 34 38 42 46 50 54 58 62 66 70 74 78 82 86 90+ år 2011

år 2007

år 2003

6


Utrikes födda är underrepresenterade, men jämfört med 2007 års undersökning är andelen oförändrad. Andelen är högst i Stockholmsområdet och i södra delarna av landet medan Norrlandslänen har en något lägre andel. Dock har Norrlandslänen även en lägre andel utrikes födda totalt sett i hela befolkningen vilket gör att utrikes födda är relativt väl representerade. Däremot är Haparanda den kommun som har den största andelen utrikes födda bland de förtroendevalda i hela landet, 27 procent. Gruppen är dock underrepresenterad i förhållande till sin andel av befolkningen.

Flertalet är fritidspolitiker Majoriteten av de förtroendevalda i kommuner och landsting sköter sina uppdrag på fritiden vid sidan av studier och ordinarie arbete. I kommunerna utgör fritidspolitikerna 97 procent medan motsvarande siffra i landstingen är 94 procent. Offentliganställda är överrepresenterade medan knappt hälften av politikerna är sysselsatta i det privata näringslivet. Gifta förtroendevalda är överrepresenterade jämfört med befolkningen i övrigt. Var tionde är småbarnsförälder vilket gör denna grupp endast marginellt underrepresenterad. Högsta andelen förtroendevalda småbarnsföräldrar finns i Stockholms, Uppsala, Örebro och Västerbottens län. Personer med eftergymnasial utbildning är överrepresenterade bland de förtroendevalda i kommunerna och än mer i landstingen. Utbildningsnivån är högst i storstadsområdena och universitetsstäderna samt i Halland och på Gotland.

7


Högt valdeltagande i Västra Götaland Valen till kommun- och landstingsfullmäktige ger medborgarna möjlighet att påverka vilken politik som ska föras på lokal och regional nivå. Eftersom kommuner och landsting ansvarar för en stor del av välfärdssektorn innebär det ett mer direkt inflytande över vardagsnära tjänster som vård, skola och omsorg. Fullmäktigeledamöterna är folkvalda medan ledamöter i styrelser och nämnder tillsätts av fullmäktige bland de förtroendevalda. Valdeltagandet varierar mellan olika samhällsgrupper men är generellt sett högt i Västra Götaland liksom i övriga Sverige, både i kommun- och regionvalet. Det varierar från 73 procent i Strömstad till 88 procent i Lerum och Öckerö. Inom kommunerna finns det också skillnader mellan olika valdistrikt, det vill säga att valdeltagandet skiljer sig åt mellan olika geografiska områden i kommunerna. Göteborg har den största differensen mellan det lägsta och högsta valdeltagandet. Essunga har minst skillnad mellan sina valdistrikt. Tabell 1 Valdeltagande och differens inom kommun (procent) 2010 Kommuner Ale Alingsås Bengtsfors Bollebygd Borås Dals-Ed Essunga Falköping Färgelanda Grästorp Gullspång Göteborg Götene Herrljunga Hjo Härryda Karlsborg Kungälv

Valdeltagande 83 84 75 86 82 75 83 82 81 83 81 79 84 83 84 86 84 86

Differens 17 15 10 3 38 9 2 15 6 4 13 48 13 11 6 21 8 16

8


Lerum Lidköping Lilla Edet Lysekil Mariestad Mark Mellerud Munkedal Mölndal Orust Partille Skara Skövde Sotenäs Stenungsund Strömstad Svenljunga Tanum Tibro Tidaholm Tjörn Tranemo Trollhättan Töreboda Uddevalla Ulricehamn Vara Vårgårda Vänersborg Åmål Öckerö Västra Götalandsregionen Hela riket kommunalvalet Hela riket landstingsvalet

88 85 78 82 81 83 78 79 84 84 85 83 82 83 84 73 80 79 82 83 86 83 82 79 82 83 82 84 83 79 88 81 82 81

14 22 8 16 14 17 14 5 21 6 23 13 29 10 21 24 7 10 13 13 14 13 30 14 25 9 8 12 28 15 9

Västra Götaland har 6 889 förtroendevalda … Det finns 6 108 kommun- och 781 regionpolitiker i Västra Götaland. Det går i genomsnitt 259 invånare på varje kommunpolitiker vilket är färre förtroendevalda per invånare än rikssnittet. Siffran kan jämföras med riksdagen där det går 27 000 invånare per riksdagsledamot. Den största andelen förtroendevalda per invånare har de mindre kommunerna som Dals- Ed, Essunga och Gullspång där det går färre än hundra invånare per politiker. I storstaden Göteborg är det en lägre andel politiker per invånare. I Västra Götalandsregionen är det av naturliga skäl betydligt färre politiker per invånare än i kommunerna och övriga landsting.

9


Tabell 2 Antal förtroendevalda och invånare per förtroendevald 2011 Kommuner Ale Alingsås Bengtsfors Bollebygd Borås Dals-Ed Essunga Falköping Färgelanda Grästorp Gullspång Göteborg Götene Herrljunga Hjo Härryda Karlsborg Kungälv Lerum Lidköping Lilla Edet Lysekil Mariestad Mark Mellerud Munkedal Mölndal Orust Partille Skara Skövde Sotenäs Stenungsund Strömstad Svenljunga Tanum Tibro Tidaholm Tjörn Tranemo Trollhättan Töreboda Uddevalla Ulricehamn Vara Vårgårda Vänersborg

Antal förtroendevalda 140 209 66 80 302 80 72 166 75 56 69 503 111 115 73 109 82 138 151 205 100 113 142 170 90 79 191 88 144 130 165 82 101 96 79 114 95 118 130 78 182 71 144 103 96 71 152

Invånare per förtroendevald 196 181 148 105 342 59 77 190 89 103 77 1 021 119 81 121 316 82 299 255 186 126 129 167 199 102 129 319 173 244 141 312 110 241 123 130 109 111 107 115 149 304 128 360 222 164 154 242

10


Åmål Öckerö Alla kommuner i Västra Götaland Västra Götalandsregionen Hela riket (kommuner) Hela riket (landsting)

81 101

152 123

6 108 781 38 012 4 579

259 2 021 186 1 838

… varav 97 procent är fritidspolitiker Totalt 186 personer i kommunerna och 34 personer i regionen har ett hel- eller deltidsuppdrag som politiker (tre procent). Det betyder att av de 6 889 förtroendevalda är det 6 669 (97 procent) som sköter sina uppdrag på fritiden vid sidan av studier eller ordinarie arbeten. Tabell 3 Antal förtroendevalda på heltid, deltid och fritid 2011 Kommuner Ale Alingsås Bengtsfors Bollebygd Borås Dals-Ed Essunga Falköping Färgelanda Grästorp Gullspång Göteborg Götene Herrljunga Hjo Härryda Karlsborg Kungälv Lerum Lidköping Lilla Edet Lysekil Mariestad Mark Mellerud Munkedal Mölndal Orust Partille Skara Skövde Sotenäs Stenungsund Strömstad Svenljunga Tanum Tibro Tidaholm

Heltid 2 2 1 1 5 1 1 3 1 1 1 21 2 1 1 2 1 2 2 2 1 1 0 2 1 1 5 1 2 0 3 1 1 1 1 1 1 2

Deltid 0 0 0 1 0 0 0 5 1 0 2 0 1 1 3 0 1 0 0 1 1 1 3 6 0 1 0 4 0 3 2 3 5 7 1 4 1 0

Fritid 138 207 65 78 297 79 71 158 73 55 66 482 108 113 69 107 80 136 149 202 98 111 139 162 89 77 186 83 142 127 160 78 95 88 77 109 93 116

11


Tjörn Tranemo Trollhättan Töreboda Uddevalla Ulricehamn Vara Vårgårda Vänersborg Åmål Öckerö Alla kommuner i Västra Götaland Västra Götalandsregionen

1 1 3 1 2 1 1 1 3 1 1

4 2 0 1 14 5 3 1 0 0 4

125 75 179 69 128 97 92 69 149 80 96

94 16

92 18

5 922 747

12


Vilka är de förtroendevalda i Västra Götalands kommuner? Det är bra om sammansättningen av förtroendevalda återspeglar befolkningens sammansättning, bland annat när det gäller kön, ålder, utbildning, inkomst och födelseland. Olika grupper har olika erfarenheter och perspektiv vilket är en resurs i beslutsfattandet. I stort motsvarar sammansättningen i Västra Götalands kommuner den genomsnittliga, även om den förstås varierar mellan kommunerna.

Tranemo har den jämnaste könsfördelningen Västra Götaland har en något ojämnare könsfördelning bland de förtroendevalda än riket som helhet. Män är överrepresenterade i samtliga kommuner även om det finns tydliga skillnader kommunerna emellan. Tranemo har den jämnaste könsfördelningen. Andelen kvinnliga förtroendevalda har ökat i flera kommuner sedan undersökningen 2007, till exempel i Dals-Ed, Essunga, Mariestad, Tanum, Tjörn och Vara. Tabell 4 Kön (procent) år 2011 Kommun Ale Alingsås Bengtsfors Bollebygd Borås Dals-Ed Essunga Falköping Färgelanda Grästorp Gullspång Göteborg Götene

Män 59 56 59 69 57 59 57 57 60 59 61 55 61

Kvinnor 41 44 41 31 43 41 43 43 40 41 39 45 39

Jmf 2007 kvinnor -2 4 -1 -4 1 7 7 0 -2 0 5 0 -3

13


Herrljunga Hjo Härryda Karlsborg Kungälv Lerum Lidköping Lilla Edet Lysekil Mariestad Mark Mellerud Munkedal Mölndal Orust Partille Skara Skövde Sotenäs Stenungsund Strömstad Svenljunga Tanum Tibro Tidaholm Tjörn Tranemo Trollhättan Töreboda Uddevalla Ulricehamn Vara Vårgårda Vänersborg Åmål Öckerö Alla kommuner i Västra Götaland Hela riket

63 59 63 60 58 56 59 57 63 58 58 57 65 59 60 58 58 56 61 59 58 65 59 58 60 56 50 58 55 56 63 57 62 61 58 59

37 41 37 40 42 44 41 43 37 42 42 43 35 41 40 42 42 44 39 41 42 35 41 42 40 44 50 42 45 44 37 43 38 39 42 41

-4 2 0 3 3 0 1 -3 -7 7 2 0 2 2 -3 -3 3 1 0 -4 6 3 7 -3 2 7 1 0 5 3 0 7 -1 -7 2 5

58 57

42 43

1 1

Unga är bäst representerade i Lerum Åldersfördelningen följer samma mönster som landet som helhet. Framför allt är de unga (18-29 år) underrepresenterade. I kommuner som Götene, Lerum, Partille och Vara är de dock relativt väl representerade. Till skillnad från riket är även personer över 65 år underrepresenterade. Mölndal och Sotenäs har den största andelen personer över 65 år bland de förtroendevalda.

14


Tabell 5 Ålder (procent) 2011 Kommun

18-29 år Valda Befolkn Ale 9 17 Alingsås 10 18 Bengtsfors 6 15 Bollebygd 8 15 Borås 12 21 Dals-Ed 6 18 Essunga 10 16 Falköping 8 19 Färgelanda 7 15 Grästorp 9 16 Gullspång 9 14 Göteborg 14 25 Götene 12 16 Herrljunga 4 17 Hjo 3 16 Härryda 2 16 Karlsborg 4 14 Kungälv 8 18 Lerum 14 16 Lidköping 8 18 Lilla Edet 7 17 Lysekil 9 15 Mariestad 6 17 Mark 6 17 Mellerud 6 15 Munkedal 8 17 Mölndal 7 19 Orust 1 14 Partille 15 19 Skara 8 19 Skövde 10 23 Sotenäs 4 13 Stenungsund 3 17 Strömstad 7 17 Svenljunga 8 15 Tanum 7 15 Tibro 3 17 Tidaholm 3 18 Tjörn 5 15 Tranemo 4 16 Trollhättan 9 21 Töreboda 6 16 Uddevalla 10 19 Ulricehamn 4 16 Vara 14 17 Vårgårda 6 18 Vänersborg 6 17 Åmål 6 15 Öckerö 6 15 Alla kommuner i 8 20

30-49 år Valda Befolkn 33 37 23 32 33 27 23 35 30 33 43 28 33 30 36 30 37 29 39 31 28 26 41 36 31 31 33 31 41 29 29 41 26 27 33 35 33 39 33 32 46 33 23 27 28 30 29 32 31 26 33 29 27 39 22 28 27 37 36 31 41 32 24 26 31 36 27 31 27 29 26 28 44 30 31 30 29 29 35 30 34 34 37 29 33 32 29 31 34 30 35 33 39 32 42 29 36 33 33 34

50-64 år Valda Befolkn 33 24 40 25 41 27 53 27 34 22 30 26 36 27 38 24 36 28 43 27 41 30 32 21 43 27 44 26 47 27 39 24 44 27 28 24 26 24 39 25 31 27 46 28 40 25 39 26 46 27 33 26 32 23 52 29 32 24 38 25 35 23 38 29 42 24 47 25 42 28 48 27 37 25 42 24 43 28 44 26 35 23 45 28 38 24 45 26 40 26 44 26 39 25 28 26 41 26 38 23

65 år Valda Befolkn 26 22 27 25 20 31 18 22 24 23 21 28 21 27 18 27 20 28 9 26 23 31 14 18 14 26 18 26 10 28 29 19 27 32 30 24 26 22 20 25 16 23 22 31 25 29 25 26 18 31 27 29 34 20 25 29 26 21 17 25 15 22 34 32 25 22 19 26 24 27 19 30 16 28 25 27 22 27 18 27 23 23 13 27 19 25 22 27 13 27 15 23 16 26 23 30 18 25 21 23

15


Västra Götaland Hela riket

8

20

32

33

37

24

23

23

Utrikes födda är väl representerade i Bollebygd Utrikes födda är underrepresenterade i likhet med landet som helhet. Bollebygd, Essunga, Orust och Tidaholm har dock samma eller något större andel som andelen i befolkningen. Trollhättan har högst andel förtroendevalda som är födda i ett annat land än Sverige. Tabell 6 Utrikes födda (procent) 2011 Kommun Ale Alingsås Bengtsfors Bollebygd Borås Dals-Ed Essunga Falköping Färgelanda Grästorp Gullspång Göteborg Götene Herrljunga Hjo Härryda Karlsborg Kungälv Lerum Lidköping Lilla Edet Lysekil Mariestad Mark Mellerud Munkedal Mölndal Orust Partille Skara Skövde Sotenäs Stenungsund Strömstad Svenljunga Tanum Tibro Tidaholm Tjörn

Förtroendevalda 6 7 8 10 15 9 7 7 1 0 3 15 1 5 4 6 2 8 7 8 8 5 3 4 10 3 12 7 10 4 8 4 1 6 6 7 7 8 6

Befolkningen 16 10 13 9 21 15 7 10 9 6 12 26 9 10 7 12 6 9 11 9 15 10 11 12 12 9 16 6 17 10 14 8 10 23 12 10 11 8 7

16


Tranemo Trollhättan Töreboda Uddevalla Ulricehamn Vara Vårgårda Vänersborg Åmål Öckerö Alla kommuner i Västra Götaland Hela riket

6 17 3 8 8 3 4 8 7 2

14 19 8 13 10 8 10 10 10 5

8 9

17 17

Många är gifta Gifta personer är överrepresenterade i samtliga kommuner i Västra Götaland liksom i övriga landet. I Stenungsund är till exempel 76 procent av de förtroendevalda gifta medan motsvarande andel bland alla invånare i kommunen är 49 procent. Tabell 7 Andel gifta (procent) 2011 Kommun Ale Alingsås Bengtsfors Bollebygd Borås Dals-Ed Essunga Falköping Färgelanda Grästorp Gullspång Göteborg Götene Herrljunga Hjo Härryda Karlsborg Kungälv Lerum Lidköping Lilla Edet Lysekil Mariestad Mark Mellerud Munkedal Mölndal Orust Partille

Förtroendevalda 64 64 59 69 54 63 57 61 67 66 57 47 60 71 66 70 71 52 70 60 71 55 53 69 60 72 64 67 55

Befolkningen 49 47 42 50 43 39 45 44 43 46 45 37 50 47 45 52 47 49 54 46 45 48 46 48 46 45 46 49 50 17


Skara Skövde Sotenäs Stenungsund Strömstad Svenljunga Tanum Tibro Tidaholm Tjörn Tranemo Trollhättan Töreboda Uddevalla Ulricehamn Vara Vårgårda Vänersborg Åmål Öckerö Alla kommuner i Västra Götaland Hela riket

61 64 66 76 61 72 66 64 66 72 67 57 66 53 66 61 65 66 51 68

44 42 49 49 43 47 46 48 43 52 49 43 46 44 47 43 48 45 42 56

62 60

43 43

Skara har största andelen småbarnsföräldrar Småbarnsföräldrar är relativt väl representerade i kommunerna. Nästan var tionde förtroendevald har barn under 6 år. I flera kommuner finns till och med en viss överrepresentation av småbarnsföräldrar. Skara är det tydligaste exemplet på detta. Tabell 8 Småbarnsföräldrar (procent) 2011 Kommun Ale Alingsås Bengtsfors Bollebygd Borås Dals-Ed Essunga Falköping Färgelanda Grästorp Gullspång Göteborg Götene Herrljunga Hjo Härryda Karlsborg

Förtroendevalda 14 8 12 13 8 11 10 8 9 14 4 10 10 13 11 8 4

Befolkningen 13 12 8 13 11 9 10 11 10 11 6 12 11 10 9 17 8

18


Kungälv Lerum Lidköping Lilla Edet Lysekil Mariestad Mark Mellerud Munkedal Mölndal Orust Partille Skara Skövde Sotenäs Stenungsund Strömstad Svenljunga Tanum Tibro Tidaholm Tjörn Tranemo Trollhättan Töreboda Uddevalla Ulricehamn Vara Vårgårda Vänersborg Åmål Öckerö Alla kommuner i Västra Götaland Hela riket

9 8 7 8 10 5 14 3 9 5 6 6 15 7 7 14 6 11 10 12 8 9 14 10 13 13 8 13 13 7 12 9

13 15 11 11 9 9 11 8 10 14 9 14 10 11 7 13 10 9 9 10 9 10 10 12 9 11 10 10 12 11 9 12

9 10

11 11

Öckerö har flest i näringslivet Knappt hälften av de förtroendevalda i Västra Götaland arbetar i den privata sektorn vilket motsvarar andelen i Sverige som helhet. På Öckerö är 60 procent verksamma inom den privata sektorn. I likhet med övriga landet är kommunanställda väl representerade i Västra Götaland. I Lysekil arbetar en majoritet av de förtroendevalda i den kommunala sektorn.

19


Tabell 9 Anställningssektor (procent) 2011 Sektor Ale Alingsås Bengtsfors Bollebygd Borås Dals-Ed Essunga Falköping Färgelanda Grästorp Gullspång Göteborg Götene Herrljunga Hjo Härryda Karlsborg Kungälv Lerum Lidköping Lilla Edet Lysekil Mariestad Mark Mellerud Munkedal Mölndal Orust Partille Skara Skövde Sotenäs Stenungsund Strömstad Svenljunga Tanum Tibro Tidaholm Tjörn Tranemo Trollhättan Töreboda Uddevalla Ulricehamn Vara Vårgårda Vänersborg Åmål Öckerö Alla kommuner i Västra Götaland Hela riket

Statlig 11 8 10 16 10 4 8 13 10 10 5 9 6 8 8 8 13 5 7 12 12 7 10 10 5 4 9 9 8 13 17 10 4 12 7 4 4 12 9 10 9 4 8 6 7 10 11 12 3

Kommun 30 42 46 34 39 31 35 42 24 41 43 32 41 33 38 29 36 46 38 38 32 54 33 36 45 38 31 26 30 31 26 35 29 44 36 41 37 51 24 50 27 42 34 43 43 33 43 33 32

Landsting 4 6 5 2 8 8 0 9 12 0 8 9 1 0 10 5 4 6 8 5 1 0 7 5 3 2 4 8 10 6 8 8 8 3 4 3 3 3 11 3 9 6 6 3 3 0 10 4 4

Privat 49 40 38 46 42 50 57 34 50 49 38 46 49 56 44 55 47 41 45 41 49 38 50 46 47 52 51 53 47 48 49 45 58 41 47 49 56 33 50 36 52 44 50 47 47 58 36 52 60

Kommunalt bolag 5 4 0 2 2 6 0 1 5 0 5 4 2 3 0 3 0 1 3 4 7 1 1 3 0 4 5 4 5 2 0 3 1 0 7 3 0 1 7 0 4 4 3 1 0 0 1 0 1

9 10

36 35

6 6

47 47

3 2

20


Många är välutbildade I samtliga kommuner i Västra Götaland liksom i landet som helhet är personer med eftergymnasial utbildning överrepresenterade bland de förtroendevalda, samtidigt som de med endast förgymnasial utbildning är underrepresenterade. Det finns variationer kommunerna emellan och Partille har till exempel näst intill lika stor andel förtroendevalda med förgymnasial utbildning som i befolkningen. Skara och Öckerö har den största skillnaden gentemot befolkningen vad gäller eftergymnasial utbildning. Tabell 10 Utbildningsnivå (procent) Utbildning Ale Alingsås Bengtsfors Bollebygd Borås Dals-Ed Essunga Falköping Färgelanda Grästorp Gullspång Göteborg Götene Herrljunga Hjo Härryda Karlsborg Kungälv Lerum Lidköping Lilla Edet Lysekil Mariestad Mark Mellerud Munkedal Mölndal Orust Partille Skara Skövde Sotenäs Stenungsund Strömstad Svenljunga Tanum Tibro Tidaholm Tjörn Tranemo Trollhättan Töreboda Uddevalla

Förgymnasial Valda 16 10 14 10 9 14 15 16 16 7 14 4 13 16 11 7 7 4 5 12 15 7 10 12 18 13 9 16 13 10 9 16 14 9 20 9 9 19 9 23 10 10 13

Befolkning 23 19 28 24 23 31 27 24 29 24 29 16 26 29 22 17 21 19 16 19 27 23 22 27 29 25 16 23 16 23 19 23 18 25 33 25 26 28 21 33 20 26 20

Gymnasial Valda 39 36 41 45 34 51 47 40 39 43 58 26 55 39 45 43 37 36 45 47 47 51 43 37 42 49 31 43 36 33 37 39 35 46 42 57 45 52 46 31 43 44 38

Befolkning 53 49 53 49 47 51 55 52 53 55 54 39 52 51 53 45 53 50 48 52 55 52 54 50 52 56 42 52 45 52 49 52 51 51 51 51 54 54 50 49 50 55 51

Eftergymnasial Valda 45 54 45 45 58 35 38 45 45 50 28 70 32 45 44 50 56 60 50 41 38 42 47 51 40 38 60 41 51 57 54 45 51 44 38 35 45 30 44 46 47 46 50

Befolkning 25 32 18 27 30 18 18 24 18 21 17 45 22 20 26 38 26 31 36 28 18 25 24 23 19 18 42 25 39 25 32 24 31 24 16 24 20 19 29 18 30 18 30 21


Ulricehamn Vara Vårgårda Vänersborg Åmål Öckerö Alla kommuner i Västra Götaland Hela riket

15 8 10 7 6 10

27 27 26 20 23 22

31 56 44 41 47 28

49 54 52 51 54 48

54 35 46 52 47 62

24 19 22 29 23 30

11 10

20 19

40 40

46 47

49 50

34 34

22


Vilka är de förtroendevalda i Västra Götalandsregionen? I Västra Götalandsregionen finns det 781 förtroendevalda varav 16 är heltidsengagerade, 18 är deltidsengagerade och 747 är fritidspolitiker. Valdeltagandet på 81 på samma nivå som genomsnittet bland landstingen.

Könsfördelningen är jämn Västra Götalandsregionen har jämnare könsfördelning än genomsnittet för länets kommuner och övriga landsting. Regionen har i likhet med såväl kommunerna som övriga landsting en låg andel unga och äldre i förhållande till befolkningen. I likhet med övriga landet är även utrikes födda underrepresenterade. Småbarnsföräldrar är relativt väl representerade i regionpolitiken. Tabell 11 Landstingspolitikernas struktur 2011 Kön

Män 51

Ålder

-29 år Valda 7

Kvinnor 49 30-49 år

Befolkn Valda 20 33

Befolkn 34

50-64 år Valda 43

Utrikes födda

Förtroendevalda 9

Befolkningen 17

Gifta

Förtroendevalda 61

Befolkningen 43

Förtroendevalda 9

Befolkningen 11

Småbarnsföräldrar

Befolkn 23

65 årValda 17

Befolkn 23

Regionpolitikerna arbetar i olika sektorer i samhället Regionpolitikerna är yrkesverksamma i flera olika sektorer. Många arbetar inom den offentliga sektorn men mer än var tredje förtroendevald är verksam i den privata.

23


Regionpolitikerna har olika utbildningslängd men de med eftergymnasial utbildning är starkt överrepresenterade i förhållande till befolkningen.

Tabell 12 Förtroendevaldas anställning och utbildning- landsting 2011 (procent) Anställning

Utbildningsnivå

Statlig

Kommun

Landsting

Privat

Kommunalt bolag

9

37

19

34

2

Förgymnasial Valda 6

Befolkn 20

Gymnasial Valda 34

Befolkn 46

Eftergymnasial Valda 59

Befolkn 34

24


Sammanfattning av de förtroendevalda i Västra Götaland Det politiska uppdraget innebär att förtroendevalda fattar beslut för medborgarnas räkning. De ska värdera olika synpunkter och förslag, göra avvägningar och prioriteringar och ta ställning till vad som bäst tillgodoser det samlade medborgarintresset. I kommunerna i Västra Götaland är de förtroendevalda 6 108 till antalet och i Västra Götalandsregionen 781. Av alla dessa är 97 procent fritidspolitiker och bara tre procent hel- eller deltidspolitiker. De förtroendevalda har olika bakgrund och erfarenheter och avspeglar väl medborgarna vilket är viktigt för olika perspektiv i beslutsfattandet. Det underlättar också möjligheten till kontakt mellan de förtroendevalda och allmänheten. De flesta samhällsgrupper är väl representerade bland de förtroendevalda i kommunerna och regionen. Till exempel är småbarnsföräldrar relativt väl representerade. I flera kommuner finns till och med en viss överrepresentation av småbarnsföräldrar. Närheten till de förtroendevalda gör det lättare för medborgarna att ha kontakt med politikerna. Det är enklare att kontakta den lokala eller regionala företrädaren än en riksdagspolitiker för att framföra åsikter och argument. Det går i genomsnitt en kommunalpolitisk företrädare på 259 medborgare i Västra Götaland och en regionpolitiker på 2 021 invånare. Siffrorna kan jämföras med 349 riksdagsledamöter på hela Sveriges befolkning.

25


Förtroendet för lokalpolitiker och verksamheten Här redovisas hur medborgarna ser på sina lokalpolitiker och hur nöjda de är med skötseln av de kommunala verksamheterna.

Sju av tio i Sverige är nöjda med den kommunala demokratin SOM-institutet2 vid Göteborgs universitet gör varje år en nationell undersökning för att kartlägga den svenska allmänhetens vanor och attityder på temat samhälle, politik och medier. Nedan redovisas resultatet från 2011 och de tre frågor som handlar om hur medborgarna ser på demokratin, verksamheten och de förtroendevalda i kommunerna. Svaren visar att invånarna är nöjda med hur demokratin fungerar i kommunerna och ganska nöjda med hur den kommunala servicen fungerar, medan förtroendet för kommunstyrelserna är något lägre. Tabell 13 1. Hur nöjda invånarna är med hur demokratin fungerar i den egna kommunen (procent)

Kommun

Mycket nöjd

Ganska nöjd

Inte särskilt nöjd

Inte alls nöjd

10

59

24

7

2. Hur invånarna bedömer att den offentliga servicen fungerat de senaste 12 månaderna i den egna kommunen (procent) Mycket bra Kommun

8

Ganska bra 46

Varken bra eller dåligt 36

Ganska dåligt

Mycket dåligt

8

2

3. Förtroende för kommunstyrelserna (procent)

Kommun

Mycket stort

Ganska stort

Varken eller

Ganska litet

Mycket litet

2

20

51

20

7

2

SOM-institutet är centrum för den undersöknings- och seminarieverksamhet som drivs gemensamt av Institutionen för journalistik, medier och kommunikation (JMG) och Statsvetenskapliga institutionen vid Göteborgs universitet. 26


Medborgarna är nöjda med verksamheten Vid sidan av den nationella mätningen görs även lokala mätningar. Sedan 2010 har 34 av de 49 kommunerna i Västra Götaland med hjälp av Statistiska centralbyrån gjort egna omfattande medborgarundersökningar. Nedan redovisas svaren på några av de frågor som rör uppfattningen om kommunen som en plats att bo på, hur de kommunala verksamheterna sköts och vilket inflytande invånarna anser sig ha i sin kommun. De svarande har fått betygsätta kommunen på en skala på 1-10 där 1 är det lägsta betyget. Invånarna i Västra Götaland liksom i landet som helhet är mer nöjda med sina kommuner som en plats att bo och leva på och med hur den kommunala verksamheten fungerar än med möjligheten till insyn och inflytande över de kommunala besluten och verksamheterna. Tabell 143 Hur nöjd är du med … … din kommun i dess helhet som en plats att bo och leva på? Ale (2010) 6,8 Alingsås (2011) 7,5 Bengtsfors (2010) 6,4 Borås (2011) 7,4 Dals-Ed (2010) 7,4 Falköping (2011) 6,7 Färgelanda (2010) 6,1 Götene (2012) 6,4 Härryda (2010) 7,7 Karlsborg (2011) 7,0 Kungälv (2012) 7,1 Lerum (2011) 7,3 Lilla Edet (2010) 5,2 Lysekil (2011) 6,4 Mariestad (2010) 6,8 Mellerud (2010) 6,6 Munkedal (2011) 6,5 Mölndal (2011) 7,1 Orust (2011) 6,8 Partille (2011) 7,5 Skara (2011) 6,6 Skövde (2010) 7,4 Sotenäs (2010) 7,5 Stenungsund (2011) 7,4 Strömstad (2011) 7,4 Tanum (2011) 7,1 Tibro (2011) 7,0 Tjörn (2012) 7,2 Trollhättan (2010) 7,3 Uddevalla (2011) 7,0 Ulricehamn (2012) 7,0 Vänersborg (2011) 6,6 Åmål (2012) 7,2 Öckerö (2010) 8,3 Hela riket (2011) 6,9 3

… hur din kommun sköter sina olika verksamheter? 5,9 6,2 5,7 6,5 6,3 6,0 4,7 5,3 6,5 6,2 6,2 6,4 4,6 5,1 5,7 6,0 5,9 6,3 5,5 6,5 6,2 6,8 6,1 6,1 6,6 5,9 6,5 5,7 6,8 5,9 6,0 5,6 6,0 6,3 6,0

… den insyn och det inflytande invånarna har över kommunens beslut och verksamheter? 4,8 5,0 4,7 5,0 5,2 4,7 3,5 4,2 5,3 5,1 5,1 5,1 4,0 3,9 4,3 4,7 4,8 4,8 4,4 5,1 5,0 5,4 5,0 4,8 5,1 5,0 5,4 4,4 5,5 4,8 4,6 4,1 4,9 4,9 4,8

Svar i en skala från 1 till 10 där 1 är det lägsta betyget. 27


Några av frågorna berör specifikt förtroendet för de förtroendevalda. Förtroendebetygen varierar mellan de olika kommunerna men är generellt sett lägre än betygen för vad invånarna tycker om kommunen som boplats och för hur nöjda de är med de kommunala verksamheterna. Tabell 15 Hur nöjd är du med…

Ale (2010) Alingsås (2011) Bengtsfors (2010) Borås (2011) Dals-Ed (2010) Falköping (2011) Färgelanda (2010) Götene (2012) Härryda (2010) Karlsborg (2011) Kungälv (2012) Lerum (2011) Lilla Edet (2010) Lysekil (2011) Mariestad (2010) Mellerud (2010) Munkedal (2011) Mölndal (2011) Orust (2011) Partille (2011) Skara (2011) Skövde (2010) Sotenäs (2010) Stenungsund (2011) Strömstad (2011) Tanum (2011) Tibro (2011) Tjörn (2012) Trollhättan (2010) Uddevalla (2011) Ulricehamn (2012) Vänersborg (2011) Åmål (2012) Öckerö (2010) Hela riket (2011)

… hur kommunens politiker lyssnar till invånarnas synpunkter? 4,6 4,8 4,4 4,5 5,4 4,2 3,5 3,9 5,2 5,1 4,1 4,9 4,1 3,4 3,8 4,4 5,0 4,4 4,0 4,5 5,0 5,3 5,3 4,4 5,2 4,5 5,2 4,2 5,4 4,5 4,3 3,9 4,5 4,6 4,7

… hur kommunens politiker arbetar för kommunens bästa? 5,3 5,9 5,8 5,7 6,3 5,0 3,5 4,5 6,2 5,8 4,8 5,9 4,7 4,2 4,4 5,3 5,6 5,5 4,9 6,0 5,8 6,3 6,2 5,2 5,8 5,9 6,0 4,8 6,5 5,3 5,2 4,1 5,4 5,4 5,5

28


Sammanfattande kommentarer - förtroende Resultaten från undersökningarna4 visar att medborgarna är nöjda med det demokratiska systemet i de kommuner de bor i. De är även ganska nöjda med den egna kommunens service medan de är mindre nöjda med sina möjligheter till inflytande och de har lägre förtroende för de förtroendevalda. Kommunerna i Västra Götalands län liksom riket som helhet har lägre värden på frågor om förtroendet för förtroendevalda än för den verksamhet som politikerna ansvarar för. Att de förtroendevalda får lägre betyg än verksamheterna kan bero på att de i sitt uppdrag måste göra svåra avväganden och ibland fatta obekväma beslut. Det kan vara svårt för medborgarna att se kopplingen till helhetsansvaret. Vidare kan det lägre förtroendet bero på att invånarna har mer kontakt med verksamheterna direkt än med politikerna. De ser vad personalen gör men inte vad politikerna uträttar. Siffrorna kan dock ge en missvisande bild. Det finns undersökningar som visar att medborgare vid djupintervjuer tenderar att först svara att de har lågt förtroende för politiker medan de vid ett längre samtal ger en mer nyanserad bild. 5

4

SOM-institutets Riks-SOM 2011 och SCB:s medborgarundersökning Politikens meningslöshet – om misstro, cynism och utanförskap, Tommy Möller, Stockholms universitet. 5

29


Vilka är lokalpolitikerna i Västra Götalands län? Sveriges Kommuner och Landsting har i den här rapporten, som är baserad på SCB-statistik, tittat på vad som är utmärkande för de lokala politikerna i Västra Götaland. Vilka är de? Vilka är det som lägger merparten av sin tid på att ta ansvar för allas vardag, att prioritera och att fatta beslut som påverkar och skapar förutsättningar för dem som bor och arbetar i Västra Götaland? I rapporten redovisas även hur nöjda medborgarna är med den kommunala verksamheten och vilket förtroende de har för lokalpolitikerna.

Upplysningar om innehållet Martin Lidhamn, martin.lidhamn@skl.se Björn Kullander, bjorn.kullander@skl.se © Sveriges Kommuner och Landsting, 2012 ISBN: 978-91-7164-870-9

Beställ eller ladda ner på www.skl.se/publikationer. ISBN 978-91-7164-870-9

Post: 118 82 Stockholm Besök: Hornsgatan 20 Telefon: 08-452 70 00 www.skl.se

7164-870-9  

http://webbutik.skl.se/bilder/artiklar/pdf/7164-870-9.pdf