Issuu on Google+

Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2009


Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2009


Tidigare publicering:

isbn 91-7344-803-6 isbn 91-618-0330-8 isbn 91-618-0372-3 isbn 91-618-0421-5 isbn 91-7099-255-x isbn 91-7099-313-0 isbn 91-618-0697-8 isbn 91-7099-486-2 isbn 91-7099-537-0 isbn 91-7099-611-3 isbn 91-7099-721-7 isbn 91-7099-822-1 isbn 91-7099-903-1 isbn 91-7289-021-5 isbn 91-7289-085-1 isbn 91-7289-181-5 isbn 91-7289-249-8 isbn 91-7164-064-9 isbn 978-91-7164-165-6 isbn 978-91-7164-257-8 isbn 978-91-7164-365-0 isbn 978-91-7164-460-2

Producent:

sveriges kommuner och landsting

(Bokslut 1987) (Bokslut 1988) (Bokslut 1989) (Bokslut 1990) (Bokslut 1991) (Bokslut 1992) (Bokslut 1993) (Bokslut 1994) (Bokslut 1995) (Bokslut 1996) (Bokslut 1997) (Bokslut 1998) (Bokslut 1999) (Bokslut 2000) (Bokslut 2001) (Bokslut 2002) (Bokslut 2003) (Bokslut 2004) (Bokslut 2005) (Bokslut 2006) (Bokslut 2007) (Bokslut 2008)

WebOr-gruppen 118 82 Stockholm

statistiska centralbyrån Avdelningen för nationalräkenskaper Enheten för Offentlig Ekonomi 701 89 Örebro Förfrågningar:

Hans Ekholm (tabell 10) skl 08-452 78 78 Derk de Beer (tabell 4, 5 & 11) skl 08-452 7742 Bengt-Olof Knutsson (tabell 4 & 5) skl 08-452 76 37 Anders Nilsson (tabell 1, 2 & 3) skl 08-452 76 42 Peter Sjöquist (tabell 6, 7, 8a, 8b & 8c) skl 08-452 7744 Signild Östgren (tabell 9) skl 08-452 7745 Ingela Johansson, scb 019-17 61 69

© 2010, Statistiska centralbyrån och Sveriges Kommuner och Landsting 1:a upplagan issn 1100-6943 isbn 978-91-7164-551-7 Grafisk form och produktion: Elisabet Jonsson Omslagsnycklar: Ordförrådet Bertil Örtenstrand ab. Tryckeri: Ljungbergs Tryckeri ab, Klippan. Satt i BerlingNova och Charlotte Sans SKL, tabeller i Helvetica-Narrow. Tryckt på Trucard 1 gloss 220 gr (omslag) och Profimatt 100 gr (inlaga)

2

Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2009


Förord Hur står det till med ekonomin och vad kostar olika verksamheter i en kommun? För politiker, tjänstemän och allmänhet är det intressant att analysera den egna kommunen, men också att kunna jämföra den med andra. Kommunal verksamhet spänner över många olika verksamhetsområden och jämförelser är ofta komplicerade. Svaren på varför skillnader mellan olika kommuner ibland kan vara så stora finns inte alltid i denna skrift. Jämförelsetalen kan dock ge uppslag till frågor att arbeta vidare med. I år utkommer denna rapport med sin tjugotredje årgång. Under årens lopp har rapporten ständigt förändrats och förbättrats. Sedan några år tillbaks finns huvuddelen av den kommunalekonomiska statistiken i olika databaser som är tillgängliga via Internet. Fortfarande finns det dock ett behov av att även publicera ett urval av dessa uppgifter i denna tryckta form. Nyckeltalen bygger på det räkenskapssammandrag för år 2009 som kommunerna lämnat in till Statistiska centralbyrån (scb). Vi vill tacka kommunerna för deras omfattande arbete med att redovisa dessa uppgifter. Sveriges Kommuner och Landsting (skl) och scb är gemensamt ansvariga för denna publikation. Projektansvarig på förbundet är Hans Ekholm; Ingela Johansson vid scb är ansvarig för merparten av grundmaterialet till tabellerna. Stockholm, den 7 juli 2010 Agneta Rönn

Heather Bergdahl

Avd. för ekonomi och styrning Statistiksektionen Sveriges Kommuner och Landsting

Avd. för nationalräkenskaper Enheten för Offentlig Ekonomi Statistiska centralbyrån

Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2009

3


Innehåll Inledning ...................................................................................................................................... 5 Att jämföra kommuner... .................................................................................................. 9

Tabeller 1 2 3 4 5 6 7 8a 8b 8c 9 10 11

Resultaträkning 2009 .............................................................................................. 18 Balansräkning 2009 .................................................................................................. 40 Finansiella nyckeltal 2009 .................................................................................. 62 Kostnader för olika verksamheter 2009 .................................................... 84 Köp av verksamhet som andel av verksamheternas kostnad 2009 .............................................................................................................. 106 Nyckeltal för utbildning 2009 ........................................................................ 117 Nyckeltal för förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg 2009 ................................................................................................................ 129 Nyckeltal för omsorg om äldre och personer med funktionsnedsättning 2009 .............................................................................. 152 Nyckeltal för äldreomsorg 2009 .................................................................... 176 Nyckeltal för omsorg om personer med funktionsnedsättning 2009 ............................................................................ 206 Nyckeltal för individ- och familjeomsorg 2009 ................................ 233 Nyckeltal för personal, skattesatser m.m. 2009 ................................ 245 Kostnader jämfört med standardkostnad 2009 .................................. 257

4

Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2009


Inledning I denna rapport redovisas både finansiella nyckeltal och nyckeltal avseende olika verksamheter. I verksamhetsredovisningen är det framförallt utbildning, förskoleverksamhet, individ- och familjeomsorg, äldresamt handikappomsorg som redovisas. Övriga kommunala verksamhetsområden redovisas med mer övergripande nyckeltal. Vår avsikt med denna publikation är bland annat att ge en återrapportering till kommuner från det mycket omfattande räkenskapssammandrag som kommunerna varje år lämnar in till scb. Nyckeltal av denna art, och jämförelser med andra kommuner, innehåller mycket intressant information. Hela sanningen om tillståndet i en kommun och dess verksamheter är dock svårfångad. I första hand kan denna rapport ge impulser till fortsatta analyser. De redovisade nyckeltalen bör därför ses som indikatorer på inom vilka områden som det kan vara intressant att analysera vidare i den egna kommunen.

Aktuellt Kommungruppsindelning Kommungruppsindelningen som används är den som gällde från och med den 1 januari 2005. Varje kommuns grupptillhörighet framgår av tabell 10. För den som vill veta mer om hur indelningen är gjord och vilka variabler som mäts hänvisar vi till vår webbplats på www.skl.se. Klicka på: Vi arbetar med, Statistik, Om statistiken. Kostnader jämfört med strukturkostnader 2009 I tabell 11 redovisas kostnaderna för vissa kärnverksamheter jämfört med den kostnad kommuner skulle ha om man bedrev verksamheten i nivå med de strukturella faktorerna, såsom de beräknas i det statliga kostnadsutjämningssystemet. Då Vad kostar verksamheten 2009 trycks finns endast tillgång till preliminära beräkningar av standardkostnader. Definitiva värden kommer till årsskiftet. Uppdaterade värden kommer att läggas in i databaserna och i tabellerna som uppdateras och kan hämtas på scb:s webbplats.

Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2009

5


Vägda och ovägda genomsnitt Genomsnitten för de olika kommungrupperna är ovägda, det vill säga alla kommuner väger lika tungt vid beräkning av genomsnitten. De ovägda genomsnitten beräknas som summan av kommunernas nyckeltal i form av kostnad per invånare eller per målgrupp, dividerat med antalet kommuner. För riket redovisas i tabellerna även vägda genomsnitt. I de vägda genomsnitten beaktas kommunstorleken vilket till exempel innebär att en stor kommun påverkar nyckeltalen mer än en liten kommun. De vägda genomsnitten för hela riket beräknas som summan av kommunernas belopp i absoluta tal dividerat med antalet invånare i riket. I anslutning till varje tabell finns en beskrivning av vilka definitioner som styrt de presenterade nyckeltalen samt vissa analysinstruktioner.

Rapportens disposition Rapporten innehåller tretton olika tabeller med olika typer av nyckeltal som presenteras kommunvis sorterade per län. Nyckeltalen redovisas i kronor per invånare, kronor per viss målgrupp, som indextal eller som procenttal. Dessutom presenteras även nyckeltal summerade efter folkmängdsstorlek, kommungrupper, total och egen skattesats. Av tabell 10 framgår vilken kommungrupp varje kommun tillhör.

Rapportens uppgifter i digital form Skriften och tabellerna Denna skrift samt länkar till Exceltabeller finns utlagd på Sveriges Kommuner och Landstings webbplats (www. skl.se). Klicka på: Vi arbetar med, Statistik, Publikationer-Statistik. Sedan mitten av maj har scb lagt ut merparten av de tabeller som presenteras i denna skift på sin webbsida (www.scb.se) i Excelformat. Gå in under rubriken Statistik efter ämne och klicka på Offentlig ekonomi samt Räkenskapssammandrag för kommuner. Av olika orsaker kan enstaka nyckeltal saknas för några kommuner. I tabellernas Excelfil på scb:s webbplats (www.scb.se) kommer uppdateringar att ske när nya kommunuppgifter blir tillgängliga. Grafisk presentation med tidsserier Under hösten 1999 utvecklade dåvarande Kommunförbundet en dataapplikation (WebOr) som presenterar ett flertal av de nyckeltal som finns i Vad kostar verksamheten i Din kommun grafiskt, i diagramform.

6

Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2009


De senaste tio årens nyckeltal har lagts in vilket innebär att nyckeltal på ett enkelt sätt kan analyseras trendmässigt över tiden. Denna applikation är nu uppdaterad med 2009 års nyckeltal. Adressen är: www.webor.se. Databaser Under 2010 påbörjades utvecklingen av en ny databas kallad kldb där de viktigaste nyckeltalen för kommuner och landsting kommer att publiceras. Nyckeltalen från Vad kostar verksamheten i Din kommun? kommer i framtiden att publiceras i den nya databasen så fort den står färdig. Alla nyckeltalen i WebOr inklusive analysfunktioner kommer även de att flyttas över så fort det är möjligt. WebOr kommer sedan under 2011 att stängas av när den nya databasen kldb är i full funktion. I höst kommer tabellverket i denna rapport att finnas tillgängligt i Sveriges statistiska databaser. Databasen nås via scb:s webbplats.

Rapportens underlag Uppgifterna grundar sig till största delen på den bokslutsstatistik som scb varje år samlar in från kommuner genom det så kallade räkenskapssammandraget (rs). Om enstaka uppgifter inte är tillgängliga eller bedöms som alltför osäkra för att presenteras så anges detta med två punkter [..] i tabellerna. Om intet finns att redovisa (värdet noll) markeras detta med ett streck [–] i tabellerna. För att förbättra jämförbarheten mellan kommuner har vissa justeringar av kommunernas inlämnade underlag gjorts. Detta kan ibland avvika från de redovisningsprinciper som kommuner använt i sina separata bokslut. Förändring av mättidpunkt kan påverka jämförelser med tidigare år i tabell 8a–c och 11 Flera nyckeltal i dessa tabeller bygger på statistik från Socialstyrelsen. En övergång har skett till individbaserad statistik, vilket har påverkat mättidpunkten. Statistiken visar i övergångsskedet sådana brister att vissa nyckeltal inte går att redovisa (se tabell 8c), medan vissa andra redovisas med förändrade definitioner (se tabell 8a). Statistiken i tabellerna avser 1 oktober 2009. Förändringen av mättidpunkt kan påverka statistiken.

Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2009

7


Tips om andra skrifter, rapporter och webbplatser För fördjupade analyser av olika delområden inom den kommunala sektorn kan vi tipsa om följande publikationer och webbplatser. Från Sveriges Kommuner och Landsting, www.skl.se: • Aktuellt om skola och barnomsorg • Aktuellt om äldreomsorgen • Ekonomirapporten. • Förvaltningsnyckeln – nyckel och jämförelsetal för kommunal fastighetsförvaltning • Handikappnycklar – en modell för analys och reflekterande • Kommunal personal • Kommunernas marknadsanvändning • Kommunernas väghållning • Parkering på gatumark – parkeringsavgifter, felparkeringsavgifter m m i kommunerna • Öppna jämförelser: Grundskola, Äldreomsorg, Vård och omsorg om äldre, Trygghet och säkerhet, Folkhälsa Förutom WebOr finns även dessa databaser med statistik från landsting och regioner på vår webbplats. Välj Vi arbetar med, Statistik: • kpp – Kostnad per patient • Sjukvårdsdata i fokus • Vårdbarometern • Väntetider i vården Från Statistiska centralbyrån. På webbplatsen www.scb.se, välj Statistik efter ämne, Offentlig ekonomi. Där finns bland annat: • Årsbok för Sveriges kommuner • Statistiska meddelanden, serie oe • Publikation Offentlig ekonomi Rådet för främjande av kommunala analyser och jämförelser • www. kommundatabas.se • www.kldb.se från år 2011 Från Socialstyrelsen, www.socialstyrelsen.se: • Jämförelsetal för socialtjänsten Från Skolverket, www.skolverket.se: • Barnomsorg, skola och vuxenutbildning i siffror • Jämförelsetal för skolhuvudmän

8

Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2009


Att jämföra kommuner... Den främsta avsikten med denna sammanställning av nyckel- och jämförelsetal för kommuner är att ge möjligheter till jämförelser mellan dem. För att en jämförelse ska var möjlig krävs dock att uppgifterna är insamlade på samma sätt och att samma definitioner har tillämpats – kort sagt att uppgifterna mäter samma saker. Eftersom rs spänner över en stor mängd uppgifter kan det, trots olika kontroller både på kommunnivå och av scb, finnas fel i det redovisade materialet. Vid jämförelser av olika slag är det viktigt att noga analysera vad uppgifterna står för och vilka förklaringar som är tänkbara till uppkomna skillnader.

…hur var det förra året? I denna utgåva av Vad kostar verksamheten i Din kommun? redovisas enbart uppgifter för år 2009. Vi har prioriterat en så snabb redovisning som möjligt. Vid skapandet av tidsserier måste också uppgifter som gäller olika år justeras så att de faktiskt omfattar samma sak även om regelförändringar givit olika definitioner olika år. Kommunerna har dock möjlighet att själva göra jämförelser med motsvarande nyckeltal föregående år. Kommunen vet ju bäst vilka förändringar som eventuellt kan ha skett såväl regelmässigt som inom kommunen som förklarar en större skillnad över tiden. Det kan vara stora strukturella förändringar som påverkar den kommunala verksamheten eller det kan vara någon tillfällig händelse som gör att siffrorna ser helt annorlunda ut för någon viss företeelse vid olika mättillfällen. Jämförelser mellan olika kommuner kan ge impulser och kunskaper om hur verksamheter kan bedrivas så effektivt som möjligt. Skillnader i nyckeltal och jämförelsetal kan bero på flera olika saker och den kunskap om verksamheten som finns i kommunerna kan väl tas tillvara vid analyser och diskussioner om uppgifterna i tabellerna.

Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2009

9


Vid jämförelser mellan kommuner måste man också ta hänsyn till skillnaderna i kommunernas befolkningsstruktur och andra bakgrundsfaktorer. Dessa uppgifter finner man enklast på våra respektive webbplatser (www.scb.se och www.webor.se). I anslutning till tabelldefinitionerna till tabellerna 8b och 11 har vi via exempel försökt visa hur man kan genomföra en lite mer djupgående analys. Nedan har vi sammanställt några vanligt förekommande frågor och tänkbara svar till de övriga tabellerna.

Frågor och tänkbara svar Tabell 1 – Resultaträkning 2009 Varför varierar verksamhetens intäkter? • Kommuner har i olika hög grad valt att organisera avgiftsfinansi-

erad verksamhet i kommunen eller i kommunala företag. • Omfattningen av verksamhet som finansieras med riktade stats-

bidrag eller eu-bidrag varierar. • När verksamhet bedrivs via entreprenader kan avtalen vara ut-

formade så att bruttoredovisningen av kommunens intäkter och kostnader jämfört med egen regi blir missvisande. • Olika policy i synen på avgiftsfinansiering. Varför varierar verksamhetens kostnader? • Samma förklaring som de tre första punkterna ovan. • Skillnader i struktur vad gäller såväl ålder som geografisk eller

social struktur. • Den kommunala servicen är olika utbyggd. • Kvalitet och effektivitet. Varför varierar skatteintäkter och generella statsbidrag? • Kommuner har olika skattekraft och olika skattesatser. • Det statliga utjämningssystemet innebär att vissa kommuner får

betala för utjämning och andra kommuner får finansiella tillskott via statsbidrag och utjämning. Hur ska extraordinära intäkter analyseras? • Posterna är av engångskaraktär, de bör därför inte ses som en fi-

nansieringskälla för den ordinarie driftverksamheten. • I det lagstadgade balanskravet (från och med år 2000) får i regel

inte dessa intäkter medräknas.

10

Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2009


Tabell 2 – Balansräkning 2009 Varför har kommuner stora skillnader i värdet av sina anläggningstillgångar? • Kommuner har valt olika organisationsformer, allt från att bedri-

va det mesta i egen regi till en långtgående bolagisering eller entreprenaddrift. • Anläggningstillgångarna kan vara uppförda vid olika tidpunkter och därmed i olika penningvärden. Tillgångarna värderas enligt principen om ursprungligt anskaffningsvärde med planenliga avskrivningar av detta värde. • Någon enstaka kommun kan ha beräknade värden för äldre tillgångar som inte är värderade enligt principen om ursprungligt anskaffningsvärde. Varför varierar kommunernas skuldsättning? • Kommuner har olika policy beträffande lånefinansiering respek-

tive självfinansiering av investeringar. • Den finansiella ställningen varierar i olika kommuner. • Behoven av nyinvesteringar varierar mellan kommuner. • Kommuner har valt olika organisationsformer, allt från att bedri-

va det mesta i egen regi till en långtgående bolagisering eller entreprenaddrift.

Tabell 3 – Finansiella nyckeltal 2009 Vad betyder ett högt värde för verksamhetens självfinansieringsgrad? • Det indikerar att kommunen tar ut högre avgifter från verksam-

heten än andra kommuner. Det kan även innebära att kommunen till exempel säljer mycket verksamhet till andra kommuner eller att kommunen har erhållit mer riktade statsbidrag än andra kommuner. Vad betyder det när summan av de två nyckeltalen om nettoinvesteringarnas finansiering tillsammans överstiger 100 procent? • Varje nyckeltal visar hur mycket som kan användas till att finan-

siera investeringarna, var för sig. Om summan överstiger 100 procent har kommunen antagligen inte behövt låna till sina investeringar. Det är också troligt att kommunens likviditet förstärkts.

Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2009

11


Varför varierar soliditeten? • Kommuner har finansierat sina tillgångar på olika sätt. En hög

soliditet visar att kommuner i hög grad självfinansierat sina tillgångar vilket indikerar en finansiell uthållighet på lång sikt. • Om en hög andel av affärsverksamheten är organiserad i kommunen brukar det i regel innebära att soliditeten är lägre då anläggningstillgångarna i dessa verksamheter ofta har lånefinansierats.

Tabell 4 – Kostnader för olika verksamheter 2009 Tabellen innehåller kostnader och nettokostnader. Varför varierar kostnaden per invånare? • Skillnader i åldersstruktur, vilket särskilt gäller utbildning, förs-

• • • •

koleverksamhet samt omsorg om äldre och personer med funktionsnedsättning. Skillnader i geografisk och social struktur. Skillnader i utbuds- och servicenivåer. Skillnader i kvalitet och effektivitet. Politiska prioriteringar.

Varför varierar nettokostnaden per invånare? Utöver förklaringarna som redovisats för föregående fråga kan skillnader förklaras av: • Skillnader i avgiftsfinansiering • Skillnader i de riktade statsbidrag som finns kvar.

Tabell 5 – Köp av verksamhet som andel av verksamheternas kostnader 2009 Ingår så kallade interkommunala ersättningar för elevplatser i begreppet Köp av verksamhet? • Ja, alla sammanhållna tjänster som kommunen köper av en an-

nan juridisk person ingår (se definitionen till tabell 5). Av vad består skillnaden mellan de två kolumnerna Totalt och Därav föreningar och övriga företag? • Skillnaden mellan de två talen visar den andel av verksamheten

som bedrivs av organisationer och företag som kontrolleras eller ägs av stat, kommuner och landsting.

12

Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2009


Tabell 6 – Nyckeltal för utbildning 2009 Varför varierar kostnaden per grundskoleelev? • Skillnader i geografisk struktur det vill säga stora avstånd och

gles bebyggelse. • Samordning av skola/barnomsorg med exempelvis integrerad skolbarnsomsorg i skolans regi. • Skillnader i beräkning av lokalkostnader, olika kapitalkostnadsmetoder samt olika policy vid hyressättning. Varför kostar gymnasieeleven olika? • Elevens programval där variationen i kostnad är mycket stor, från

”billiga” teoretiska till dyrare specialinriktade yrkesprogram. • Skillnader i geografisk struktur det vill säga stora avstånd och gles bebyggelse. • Skillnader i beräkning av lokalkostnader, olika kapitalkostnadsmetoder samt olika policy vid hyressättning. Varför varierar kostnaden per heltidsstuderande för Komvux? Skolverket har etablerat ett nytt sätt att beräkna antalet heltidsstuderande för Komvux. Från och med 2008 används begreppet verksamhetspoäng i stället för elever. Detta kan innebära att kostnaden per heltidsstuderande påverkas om man har elever som studerar men inte tar poäng i proportion till deltagandet. En fördjupad redovisning av olika nyckeltal inom skolan för 2009 kommer under hösten 2009 att redovisas i Skolverkets rapport Jämförelsetal för skolhuvudmän.

Tabell 7 – Nyckeltal för förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg 2009 Varför varierar kostnaden för barnomsorg? Olika mycket utbyggd barnomsorg och i olika former. Olika personaltäthet och personalsammansättning. Skillnader i vistelsetider och öppettider. Barngruppens storlek och ålderssammansättning. Skillnader i beräkning av lokalkostnader, olika kapitalkostnadsmetoder samt olika policy vid hyressättning. • Andelen barn i behov av särskilt stöd varierar. • • • • •

Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2009

13


Kostnad per heltidsbarn Kostnad per heltidsbarn i förskolan, familjedaghem och fritidshem beräknas inte längre pga för gamla underlag vid beräkning av vistelsetid.

Tabellerna 8a, b & c – Nyckeltal för omsorg om äldre och personer med funktionsnedsättning 2009 Varför så stora skillnader i kostnad per pensionär och funktionshindrad? • Kommunerna har tagit över olika mycket verksamhet från lands-

tingen. • Kommunen kan ha relativt sett fler äldre som är mer vårdkrä-

vande än yngre pensionärer. • Variationer i ohälsotillstånd. • Olika organisation av verksamheten för hjälp i hemmet eller mer

av särskilt boende. • Skillnader i geografisk struktur, det vill säga stora avstånd och

gles bebyggelse. • Variationer i personaltäthet • Anhöriginsatserna varierar • Skillnader i beräkning av lokalkostnader, olika kapitalkostnadsmetoder samt olika policy vid hyressättning. Flera nyckeltal i dessa tabeller bygger på statistik från Socialstyrlesen. En övergång har skett till individbaserad statistik. Statistiken uppvisar i år sådana brister att vissa nyckeltal inte gått att redovisa med samma definition som tidigare (se vidare tabell 8a). Statistiken i tabellerna avser 1 oktober 2009. Förändringen av mättidpunkt kan påverka statistiken. Ett exempel på hur äldreomsorgen kan analyseras framgår av definitionen till tabell 8b på sidan 176. En fördjupad redovisning av olika nyckeltal inom socialtjänstens område kommer under hösten 2010 att redovisas av Socialstyrelsen i Jämförelsetal för socialtjänsten 2010.

Tabell 9 – Nyckeltal för individ- och familjeomsorg 2009 Varför varierar kostnaden för ekonomiskt bistånd? • Olika social struktur. • Skillnader i arbetslöshet. • Skillnader i andelen invandrare. • Hyreskostnaderna varierar

14

Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2009


Varför varierar kostnaden för arbetsmarknadsåtgärder? • Olika social struktur. • Skillnader i arbetslöshet.

Tabell 10 – Nyckeltal för personal, skattesatser m m 2009 Varför varierar antalet årsarbetare? • Den kommunala servicen är olika utbyggd. • Kommunerna har tagit över verksamhet från landstingen i varie-

rande grad. • Bolagisering och entreprenader. • Skillnad i kvalitet och effektivitet. I tabellsamlingen Kommunal Personal 2009 (publicerad på www.skl.se i maj 2010; se Vi arbetar med, Statistik, Statistik Personal) finns möjlighet till många intressanta kommunvisa jämförelser av den kommunala personalen. Se vidare definitionen till denna tabell på sidan 245.

Tabell 11 – Kostnader jämfört med strukturkostnader 2008 Se definitionen till denna tabell på sidan 257. Varför skiljer sig värdena i boken från de uppdaterade värdena som kommer att publiceras i databaserna? Då boken trycks finns endast tillgång till preliminära beräkningar av standardkostnader. Definitiva värden kommer först under hösten. Uppdaterade värden kommer att läggas in i databaserna och i tabellerna som uppdateras och kan hämtas på scb:s webbplats.

Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2009

15


Teckenförklaring I tabellerna har nedanstående tecken använts: .. Uppgift ej tillgänglig eller för osäker för att anges. – Intet finns att redovisa (värdet noll).

Slutord Efter denna genomgång av frågor och tänkbara svar är det mycket troligt att det återstår frågor som inte alltid är så lätta att besvara. De nyckeltal som vi presenterar i denna publikation handlar främst om kostnader och prestationer, det vill säga en analys som är mer av produktivitetskaraktär. I en fortsatt analys kan det vara lämpligt att ställa sig följande frågor: • Hur mäts eller bedöms kvaliteten/nyttan av de tjänster som produceras och överensstämmer detta med kommunens mål med verksamheten. • Skapar tjänsten ett värde som svarar mot kostnaden för att skapa detta värde? Nästa steg och fråga som kan ställas på vägen från analys till handling är: • Vad kan vi lära av andra kommuner och vad har vi för erfarenheter att dela med oss av? Vår förhoppning är att denna publikation ska kunna användas som ett första steg i en sådan analys.

16

Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2009


Tabeller ➤

Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2009

17


1

Tabell 1 – Resultaträkning 2009 En resultaträkning visar årets resultat med fördelning på olika slag av intäkter och kostnader. I tabellen redovisas resultaträkningar både för kommunen och för kommunkoncernen. I koncernen har räkenskaperna för kommunägda företag konsoliderats med kommunens räkenskaper. Företagen ingår i regel med proportionell ägarandel. De delägda företagen konsolideras normalt med dess ägarandel om kommunen har en ägarandel om 20 procent eller mer. Kommunkoncernens interna kostnader och intäkter är eliminerade. I de jämförelsetal som redovisas har vi reducerat beloppen med den landstingskommunala verksamheten i Gotland. Den kommunala verksamheten har uppskattats till 65 procent av de ursprungligt redovisade kostnaderna och intäkterna. För Gotlands koncern är den landstingskommunala verksamheten medräknad i sin helhet.

Definitioner Verksamhetens intäkter Här redovisas verksamhetens externa intäkter i form av avgifter, försäljningsintäkter, specialdestinerade statsbidrag med mera. Verksamhetens kostnader Här redovisas huvuddelen av kommunens löpande externa kostnader, till exempel löner, arbetsgivaravgifter, hyror, bidrag, förändrad pensionsavsättning, utbetalda pensioner, inköp av varor och tjänster etc. Avskrivningar Till avskrivningar hör planenliga avskrivningar på kommuners anläggningstillgångar. Även nedskrivningar hänförs normalt till avskrivningar, i de fall de inte klassificeras som extraordinära. Verksamhetens nettokostnader Verksamhetens nettokostnader är summan av verksamhetens intäkter minskat med kostnader för avskrivningar och verksamhetskostnader. Nettokostnaden blir negativ eftersom kostnaderna är högre än verksamhetens intäkter. Nettokostnaden visar hur stor del av verksamheten som kommunen måste finansiera med skattemedel, generella statsbidrag och utjämning samt räntenetto.

18

Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2009


Skatteintäkter De skatteintäkter som redovisas är kommunens preliminära skatteintäkter 2009 baserade på kommunernas egna skatteunderlag. Förbundets prognos för slutavräkningen för 2009 (–1 212 kr/inv.) samt definitiv korrigering av slutavräkning för 2008 (+36 kr/inv.) ingår. Denna periodiceringsmetod rekommenderas av Rådet för kommunal redovisning. Även mellankommunal kostnadsutjämning enligt överenskomna regler inom respektive län redovisas här. Preliminär begravningsavgift för Stockholm och Tranås ingår. De statliga utjämningssystemen redovisas inte under generella statsbidrag och utjämning. Generella statsbidrag och utjämning Här redovisas anslaget för kommunalekonomisk utjämning (inkomstutjämning, kostnadsutjämning, strukturbidrag samt införandebidrag). Även lss-utjämningen och den kommunala fastighetsavgiften redovisas här. Finansnetto Finansnettot utgörs av skillnaden mellan finansiella intäkter och kostnader. Nedskrivningar och återföring av värdet för finansiella tillgångar redovisas här. Även ränta på pensionsavsättning ingår. Resultat före extraordinära poster Denna resultatnivå (summeringsnivå) visar resultatet för kommunens löpande verksamhet före eventuellt förekommande extraordinära poster. Extraordinära poster Här redovisas kostnader och intäkter av väsentliga belopp som härrör från verksamheter som klart saknar samband med kommunens ordinarie verksamhet och som inte inträffar ofta eller regelbundet. Exempel på poster som kan klassificeras som extraordinära är till exempel utförsäljningar av kommunala företag. I koncernen redovisas även företagens skattekostnader som extraordinära kostnader. Årets resultat Här summeras kommunernas samtliga kostnader och intäkter. Ett överskott visar hur mycket kommunens bokförda nettoförmögenhet (= eget kapital i balansräkningen) ökat jämfört med föregående år.

Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2009

19

1


Tabell 1 – Resultaträkning 2009, kr per invånare

Kommun

Kommunen Verksamhetens intäkter kostnader

Stockholms län Botkyrka Danderyd Ekerö Haninge Huddinge Järfälla Lidingö Nacka Norrtälje Nykvarn Nynäshamn Salem Sigtuna Sollentuna Solna Stockholm Sundbyberg Södertälje Tyresö Täby Upplands Väsby Upplands-Bro Vallentuna Vaxholm Värmdö Österåker Länet

9 083 15 003 8 689 8 923 7 888 11 724 9 998 10 025 29 813 8 704 10 094 9 074 12 293 11 435 9 902 13 094 13 309 11 137 9 890 13 229 10 086 11 898 8 593 8 206 15 394 7 020 11 327

– 49 173 –54 420 – 48 662 – 47 280 – 49 344 – 48 274 –51 853 – 45 599 –67 503 – 47 043 – 47 911 – 48 558 – 49 030 – 48 408 –39 776 –50 165 – 44 391 –56 424 – 47 771 – 48 901 – 47 999 – 48 562 – 47 281 – 46 548 –53 581 – 44 917 – 49 207

–2 308 –2 235 –1 719 –665 –592 –1 597 –1 994 –1 702 –1 843 –2 526 –1 765 –2 240 –2 144 –1 111 –1 110 –756 –1 644 –880 –1 476 –1 537 –1 245 –983 –1 340 –1 978 –1 164 –1 195 –1 529

– 42 398 – 41 652 – 41 692 –39 021 – 42 048 –38 148 – 43 850 –37 276 –39 533 – 40 866 –39 582 – 41 724 –38 881 –38 084 –30 984 –37 827 –32 726 – 46 167 –39 356 –37 208 –39 159 –37 647 – 40 028 – 40 320 –39 352 –39 092 –39 409

30 299 12 382 55 151 –13 752 40 159 3 437 34 159 6 014 35 069 6 710 35 986 2 318 50 867 –6 146 40 149 –1 033 33 291 7 580 37 349 3 035 33 810 6 293 36 911 6 048 35 414 5 067 39 862 243 34 604 –5 031 36 500 –205 35 330 –563 32 894 11 344 38 225 2 421 44 098 –5 593 36 506 2 640 33 484 4 579 35 411 5 458 41 590 835 38 391 3 364 37 902 1 937 37 823 2 284

Uppsala län Enköping Heby Håbo Knivsta Tierp Uppsala Älvkarleby Östhammar Länet

8 678 8 272 8 763 7 308 10 169 9 275 6 453 9 904 8 603

– 48 238 –53 529 – 45 310 –51 627 –52 527 – 47 913 – 48 910 –51 258 – 49 914

–1 690 –383 –2 213 –607 –2 183 –1 749 –1 148 –2 441 –1 552

– 41 250 – 45 640 –38 761 – 44 926 – 44 541 – 40 388 – 43 605 – 43 795 – 42 863

35 180 33 964 40 787 39 856 31 655 36 941 36 862 37 666 36 614

Län

1

Avskriv- Verksam- Skatteningar hetens intäkter nettokostnader

20

Generella statsbidrag och utjämning

6 984 11 260 –15 3 189 13 263 4 346 7 292 6 991 6 664

Finansnetto

Resultat ExtraÅrets före ordinära resultat extraposter ordinära poster

897 305 –950 83 1 511 452 262 –62 388 689 –161 – 458 –198 1 167 2 534 1 678 987 1 670 –210 1 236 171 25 163 –1 224 83 93 428

1 181 51 953 1 235 1 242 608 1 133 1 778 1 726 207 360 777 1 402 3 188 1 123 145 3 028 –259 1 079 2 533 158 440 1 003 882 2 486 840 1 127

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 181 51 953 1 235 1 242 608 1 133 1 778 1 726 207 360 777 1 402 3 188 1 123 145 3 028 –259 1 079 2 533 158 440 1 003 882 2 486 840 1 127

79 93 –959 3 698 –226 139 –34 –56 342

993 –323 1 052 1 818 150 1 038 516 806 756

0 0 0 0 0 0 0 0 0

993 –323 1 052 1 818 150 1 038 516 806 756

Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2009


Tabell 1 – Resultaträkning 2009, kr per invånare

Län Kommun

Koncernen Verksamhetens intäkter kostnader

Avskrivningar

Verksamhetens nettokostnader

Skatteintäkter o gen. statsbidrag

Finansnetto

Resultat före extraordinära poster

ExtraÅrets ordinära resultat poster o skattekostnader

Stockholms län Botkyrka Danderyd Ekerö Haninge Huddinge Järfälla Lidingö Nacka Norrtälje Nykvarn Nynäshamn Salem Sigtuna Sollentuna Solna Stockholm Sundbyberg Södertälje Tyresö Täby Upplands Väsby Upplands-Bro Vallentuna Vaxholm Värmdö Österåker Länet

23 653 15 335 11 163 12 948 24 137 18 975 12 114 11 383 38 504 13 872 15 947 9 074 20 760 28 036 21 835 35 862 54 698 71 077 14 765 13 740 20 025 18 401 9 420 8 304 18 325 12 612 21 345

–60 984 –54 446 –50 153 – 49 141 –55 690 –53 332 –52 959 – 46 570 –73 022 – 49 875 –51 975 – 48 558 –54 285 –59 035 – 48 671 –59 067 –62 555 –106 871 –50 730 – 49 627 – 46 850 –52 096 – 47 503 – 46 504 –53 686 – 46 803 –55 038

–3 371 –2 266 –2 101 –1 815 –2 698 –2 463 –2 141 –1 909 –3 380 –3 377 –3 390 –2 240 –3 509 –2 627 –2 547 –3 158 –5 045 – 4 320 –2 129 –1 540 –2 381 –2 141 –1 353 –2 051 –2 046 –3 358 –2 668

– 40 702 – 41 377 – 41 092 –38 009 –34 251 –36 819 – 42 985 –37 095 –37 898 –39 380 –39 418 – 41 724 –37 033 –33 626 –29 383 –26 363 –12 902 – 40 114 –38 094 –37 426 –29 206 –35 835 –39 437 – 40 252 –37 408 –37 549 –36 361

42 681 41 399 43 596 40 173 41 779 38 304 44 721 39 116 40 871 40 384 40 103 42 959 40 481 40 105 29 573 36 295 34 767 44 238 40 646 38 505 39 146 38 063 40 869 42 425 41 755 39 839 40 107

–394 231 –1 478 –699 –2 167 –571 295 –173 –826 –915 –1 052 – 458 –1 818 –131 1 012 – 462 –2 940 –3 879 –1 249 1 048 –766 –1 396 194 –1 258 –1 608 –1 020 –865

1 585 252 1 025 1 465 5 362 914 2 030 1 848 2 147 89 –367 777 1 630 6 348 1 202 9 469 18 924 245 1 302 2 127 9 174 831 1 626 915 2 740 1 270 2 882

– 427 0 –20 –24 –984 –60 –242 – 47 –131 0 –29 0 0 – 404 0 –2 610 0 –137 0 1 –1 058 0 –1 –22 –84 –302 –253

1 157 252 1 005 1 441 4 377 854 1 788 1 801 2 016 89 –396 777 1 630 5 944 1 202 6 859 18 924 109 1 302 2 128 8 116 831 1 625 893 2 656 968 2 629

Uppsala län Enköping Heby Håbo Knivsta Tierp Uppsala Älvkarleby Östhammar Länet

20 353 11 208 14 627 11 129 15 768 17 470 14 962 16 801 15 290

–57 360 –53 952 – 48 140 –51 728 –55 574 –53 302 –54 593 –56 277 –53 866

–3 349 –1 286 –3 365 –1 662 –3 184 –3 266 –2 325 –3 174 –2 701

– 40 356 – 44 029 –36 878 – 42 261 – 42 990 –39 098 – 41 956 – 42 651 – 41 277

42 164 45 224 40 772 43 045 44 918 41 287 44 154 44 657 43 278

–948 –1 239 –2 234 –531 –1 720 –1 089 –535 –589 –1 111

860 – 44 1 659 254 209 1 099 1 663 1 418 890

–58 0 –86 –363 0 58 21 –134 –70

802 – 44 1 574 –109 209 1 157 1 684 1 284 820

Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2009

21

1


Tabell 1 – Resultaträkning 2009, kr per invånare

Län

1

Kommun

Kommunen Verksamhetens intäkter kostnader

Avskriv- Verksam- Skatteningar hetens intäkter nettokostnader

Generella statsbidrag och utjämning

Finansnetto

Resultat ExtraÅrets före ordinära resultat extraposter ordinära poster

Södermanlands län Eskilstuna 11 100 Flen 9 766 Gnesta 9 361 Katrineholm 9 903 Nyköping 11 910 Oxelösund 7 595 Strängnäs 8 321 Trosa 8 325 Vingåker 9 307 Länet 9 510

–53 002 –53 053 –51 796 –55 715 –52 262 – 46 560 – 49 202 – 46 848 –52 147 –51 176

–1 398 –2 105 –656 –1 479 –1 783 –810 –1 426 –2 136 –1 487 –1 476

– 43 301 – 45 392 – 43 091 – 47 291 – 42 134 –39 776 – 42 308 – 40 659 – 44 328 – 43 142

34 670 33 674 35 540 34 479 36 840 39 499 38 222 39 855 35 012 36 421

9 893 11 154 8 304 12 516 6 453 –162 4 615 1 616 11 747 7 348

–6 323 722 1 016 180 972 37 76 –188 348

1 257 –240 1 475 720 1 339 533 565 888 2 243 976

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 257 –240 1 475 720 1 339 533 565 888 2 243 976

Östergötlands län Boxholm 7 887 Finspång 7 595 Kinda 9 128 Linköping 8 728 Mjölby 12 480 Motala 11 803 Norrköping 10 257 Söderköping 11 445 Vadstena 14 985 Valdemarsvik 11 927 Ydre 10 540 Åtvidaberg 8 307 Ödeshög 12 098 Länet 10 552

– 49 337 – 49 585 –51 649 – 47 854 –51 465 –52 580 –51 076 –52 837 –55 111 –53 863 –52 667 – 48 904 –53 325 –51 558

–1 258 –1 370 –1 293 –728 –2 517 –1 926 –1 421 –1 241 –1 648 –1 974 –2 798 –1 636 –1 919 –1 671

– 42 708 – 43 360 – 43 814 –39 854 – 41 503 – 42 702 – 42 240 – 42 633 – 41 773 – 43 910 – 44 925 – 42 234 – 43 146 – 42 677

33 647 36 095 32 364 34 367 33 185 34 128 34 085 35 226 35 756 33 428 32 947 35 238 32 224 34 053

8 959 7 528 12 093 5 299 9 234 9 402 9 818 9 182 7 262 10 986 10 054 10 146 11 809 9 367

–216 –121 237 2 743 – 402 –106 492 –529 36 –304 –177 –606 –514 41

–318 141 881 2 555 513 722 2 154 1 246 1 281 200 –2 102 2 545 372 784

0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

–318 141 883 2 555 513 722 2 154 1 246 1 281 200 –2 102 2 545 372 784

Jönköpings län Aneby Eksjö Gislaved Gnosjö Habo Jönköping Mullsjö Nässjö Sävsjö Tranås Vaggeryd Vetlanda Värnamo Länet

– 48 891 –59 488 – 49 864 –51 193 – 43 720 –51 098 – 47 649 –51 734 –56 750 –57 209 –55 657 –50 580 –52 236 –52 005

–1 535 –795 –2 214 –2 646 –2 502 –2 246 –1 734 –1 371 –2 717 –1 460 –2 847 –2 354 –2 256 –2 052

– 42 922 – 44 390 – 42 761 – 43 788 –37 483 – 40 377 – 41 191 – 43 390 – 44 977 – 43 778 – 43 304 – 42 978 – 43 992 – 42 718

34 320 36 918 35 965 38 600 34 018 35 951 35 488 34 675 32 642 33 825 33 792 35 227 36 675 35 238

9 572 7 899 7 983 6 684 5 137 6 723 7 070 10 177 13 759 10 554 10 175 8 633 7 947 8 639

– 436 853 154 –260 –26 –84 –199 –247 –295 727 131 75 404 61

535 1 279 1 341 1 236 1 647 2 213 1 169 1 214 1 129 1 328 794 958 1 033 1 221

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

535 1 279 1 341 1 236 1 647 2 213 1 169 1 214 1 129 1 328 794 958 1 033 1 221

7 505 15 892 9 318 10 052 8 739 12 967 8 191 9 715 14 490 14 890 15 200 9 956 10 500 11 340

22

Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2009


Tabell 1 – Resultaträkning 2009, kr per invånare

Län Kommun

Koncernen Verksamhetens intäkter kostnader

Avskrivningar

Verksamhetens nettokostnader

Skatteintäkter o gen. statsbidrag

Finansnetto

Resultat före extraordinära poster

ExtraÅrets ordinära resultat poster o skattekostnader

Södermanlands län Eskilstuna 24 269 Flen 17 451 Gnesta 13 845 Katrineholm 16 793 Nyköping 16 550 Oxelösund 32 151 Strängnäs 20 236 Trosa 13 668 Vingåker 13 305 Länet 18 696

–61 916 –59 115 –53 195 –59 053 –54 826 –65 179 –55 982 –50 165 –53 255 –56 965

–3 882 –3 141 –1 857 –3 537 –2 763 –3 443 –3 732 –5 076 –2 914 –3 372

– 41 528 – 44 805 – 41 207 – 45 797 – 41 040 –36 471 –39 478 – 41 574 – 42 864 – 41 640

44 563 44 828 43 844 46 995 43 293 39 337 42 837 41 471 46 759 43 770

–1 612 – 422 –1 004 –387 –644 –1 330 –2 060 –1 086 –1 495 –1 116

1 423 –398 1 633 812 1 609 1 536 1 297 –1 188 2 400 1 014

0 0 –52 –6 –64 – 495 0 515 0 –11

1 423 –398 1 581 806 1 545 1 041 1 297 –673 2 400 1 002

Östergötlands län Boxholm Finspång Kinda Linköping Mjölby Motala Norrköping Söderköping Vadstena Valdemarsvik Ydre Åtvidaberg Ödeshög Länet

16 022 17 486 14 713 51 876 21 056 18 386 18 397 13 769 20 808 12 113 15 626 10 815 15 022 18 930

–54 674 –56 032 –55 446 –78 741 –56 942 –56 907 –56 806 –54 260 –60 523 –53 686 –56 593 –50 588 –54 796 –57 384

–2 906 –3 535 –2 350 –6 027 –3 859 –2 974 –2 460 –1 694 –2 414 –2 162 –3 410 –2 124 –2 702 –2 971

– 41 558 – 42 081 – 43 082 –32 891 –39 744 – 41 495 – 40 869 – 42 186 – 42 130 – 43 735 – 44 377 – 41 897 – 42 476 – 41 425

42 606 43 623 44 457 39 666 42 419 43 530 43 903 44 408 43 018 44 414 43 001 45 384 44 033 43 420

–1 266 –1 403 – 425 –1 403 –1 414 –894 –839 –1 036 – 414 – 424 –868 –921 –1 174 –960

–218 138 951 5 372 1 260 1 141 2 195 1 186 474 253 –2 244 2 566 383 1 035

0 0 –7 –733 0 –138 29 0 217 0 0 –1 0 – 49

–218 138 944 4 639 1 260 1 003 2 224 1 186 691 253 –2 244 2 565 383 986

Jönköpings län Aneby Eksjö Gislaved Gnosjö Habo Jönköping Mullsjö Nässjö Sävsjö Tranås Vaggeryd Vetlanda Värnamo Länet

12 189 29 954 17 744 12 805 17 364 27 806 14 216 20 699 19 368 26 525 22 247 20 357 16 878 19 858

–52 428 –66 914 –56 112 –53 022 –50 317 –62 011 –51 437 –59 317 –60 026 –65 118 –60 583 –57 967 –55 943 –57 784

–2 412 – 4 035 –3 365 –3 051 –3 703 – 4 217 –2 699 –3 401 –3 697 –3 089 – 4 051 –3 882 –3 416 –3 463

– 42 651 – 40 995 – 41 733 – 43 267 –36 656 –38 422 –39 920 – 42 019 – 44 355 – 41 682 – 42 388 – 41 492 – 42 482 – 41 389

43 892 44 817 43 948 45 284 39 155 42 674 42 558 44 852 46 401 44 379 43 967 43 860 44 622 43 878

–740 –1 401 –388 –766 –642 –1 584 –1 425 –814 –698 –590 –548 –701 –595 –837

501 2 421 1 827 1 251 1 857 2 667 1 214 2 019 1 348 2 107 1 032 1 667 1 545 1 650

–1 –240 –146 0 –57 –127 0 –271 –31 –186 0 –150 –131 –103

500 2 180 1 681 1 251 1 800 2 540 1 214 1 748 1 317 1 920 1 032 1 517 1 413 1 547

Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2009

23

1


Tabell 1 – Resultaträkning 2009, kr per invånare

Kommun

Kommunen Verksamhetens intäkter kostnader

Kronobergs län Alvesta Lessebo Ljungby Markaryd Tingsryd Uppvidinge Växjö Älmhult Länet

16 385 15 655 11 577 9 947 13 428 11 036 13 286 11 220 12 816

–58 075 –57 473 –51 965 –50 229 –57 876 –56 752 –53 166 – 48 684 –54 277

–1 456 –2 535 –2 324 –2 311 –2 256 –2 239 –1 070 –2 325 –2 064

– 43 146 – 44 354 – 42 713 – 42 593 – 46 703 – 47 955 – 40 950 –39 789 – 43 525

34 387 33 576 34 712 32 590 33 829 35 269 34 869 35 810 34 380

9 511 10 911 8 562 10 403 14 039 13 190 6 268 4 839 9 715

913 1 019 947 1 257 –98 21 862 –172 593

1 664 1 152 1 509 1 657 1 066 525 1 049 689 1 163

0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 664 1 152 1 509 1 657 1 066 525 1 049 689 1 163

Kalmar län Borgholm Emmaboda Hultsfred Högsby Kalmar Mönsterås Mörbylånga Nybro Oskarshamn Torsås Vimmerby Västervik Länet

9 259 9 280 10 782 14 551 10 805 10 058 9 145 11 191 13 559 12 149 12 049 10 307 11 095

–54 677 –56 424 –58 433 –60 140 –51 951 –50 907 – 49 987 –52 575 –56 597 –57 332 –55 680 –54 184 –54 907

–2 236 –1 236 –1 737 –1 537 –1 620 –2 499 –2 250 –2 229 –2 671 –725 –1 686 –1 317 –1 812

– 47 655 – 48 379 – 49 388 – 47 126 – 42 766 – 43 348 – 43 092 – 43 612 – 45 709 – 45 907 – 45 317 – 45 194 – 45 624

32 785 36 217 34 408 32 538 36 636 35 929 34 067 34 650 38 717 33 210 34 923 34 155 34 853

15 822 12 229 15 622 16 470 7 503 8 371 9 806 10 676 5 146 12 599 9 833 10 843 11 243

– 424 478 357 621 – 44 1 773 55 –31 4 710 310 312 –101 668

528 545 999 2 502 1 329 2 724 836 1 683 2 864 212 –249 –296 1140§

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

528 545 999 2 502 1 329 2 724 836 1 683 2 864 212 –249 –296 1140§

Gotlands län Gotland* Länet

13 102 13 102

–53 216 –53 216

–2 451 –2 451

– 42 565 – 42 565

32 217 32 217

10 953 10 953

–233 –233

372 372

0 0

372 372

Blekinge län Karlshamn Karlskrona Olofström Ronneby Sölvesborg Länet

10 564 12 073 9 388 8 687 7 846 9 712

–50 549 –52 888 –50 955 – 48 016 – 48 064 –50 094

–2 225 –1 679 –1 902 –2 244 –1 395 –1 889

– 42 211 – 42 494 – 43 469 – 41 573 – 41 613 – 42 272

37 259 35 338 37 187 36 059 35 160 36 201

5 963 6 063 8 159 6 429 6 474 6 618

439 931 11 –137 236 296

1 451 –163 1 887 778 257 842

0 0 0 0 0 0

1 451 –163 1 887 778 257 842

Län

1

Avskriv- Verksam- Skatteningar hetens intäkter nettokostnader

Generella statsbidrag och utjämning

Finansnetto

Resultat ExtraÅrets före ordinära resultat extraposter ordinära poster

*Den primärkommunala delen har beräknats enligt definition på sidan 18.

24

Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2009


Tabell 1 – Resultaträkning 2009, kr per invånare

Län Kommun

Koncernen Verksamhetens intäkter kostnader

Avskrivningar

Verksamhetens nettokostnader

Skatteintäkter o gen. statsbidrag

Finansnetto

Resultat före extraordinära poster

ExtraÅrets ordinära resultat poster o skattekostnader

Kronobergs län Alvesta Lessebo Ljungby Markaryd Tingsryd Uppvidinge Växjö Älmhult Länet

25 397 22 320 19 716 11 260 18 734 14 158 29 750 15 524 17 837

–63 413 –61 430 –56 418 –50 709 –60 858 –58 940 –62 366 –51 916 –50 888

–3 324 – 4 113 – 4 193 –2 768 –3 511 –2 239 – 4 305 –3 848 –3 537

– 41 340 – 43 223 – 40 894 – 42 217 – 45 635 – 47 021 –36 921 – 40 240 –36 588

43 898 44 487 43 274 42 993 47 868 48 459 41 137 40 649 44 095

–887 –753 –289 1 057 –719 –382 –2 346 –830 –595

1 671 511 2 091 1 833 1 513 1 056 1 870 – 420 6 911

–30 –13 –290 –31 –113 0 –112 234 – 44

1 641 498 1 801 1 802 1 400 1 056 1 758 –186 6 866

Kalmar län Borgholm Emmaboda Hultsfred Högsby Kalmar Mönsterås Mörbylånga Nybro Oskarshamn Torsås Vimmerby Västervik Länet

18 245 21 078 16 897 16 884 25 909 17 588 14 307 19 356 25 374 27 836 30 808 20 251 21 211

–59 674 –63 710 –62 521 –61 736 –61 487 –55 747 –53 011 –57 661 –64 146 –69 825 –69 764 –60 624 –61 659

– 4 716 –3 968 –2 823 –1 926 – 4 622 –3 888 –3 126 –3 854 – 4 023 –2 308 –5 818 –2 848 –3 660

– 46 146 – 46 601 – 48 447 – 46 778 – 40 199 – 42 047 – 41 829 – 42 158 – 42 796 – 44 296 – 44 774 – 43 221 – 44 108

48 607 48 446 50 030 49 008 44 139 44 300 43 873 45 326 43 863 45 809 44 756 44 998 46 096

–1 135 –640 –297 275 –1 930 1 075 –1 018 –874 1 866 –1 135 –586 –1 050 – 454

1 326 1 206 1 286 2 504 2 010 3 327 1 025 2 294 2 934 377 –604 727 1 534

–77 –76 –29 0 –50 –350 –11 –129 –143 –22 –302 –320 –126

1 249 1 130 1 257 2 504 1 960 2 977 1 014 2 165 2 790 356 –906 408 1 409

25 101 25 395 26 820 21 891 17 956 23 433

–60 645 –62 256 –61 555 –56 302 –55 136 –59 179

– 4 400 –3 385 – 4 648 –5 291 –3 343 – 4 213

–39 944 – 40 245 –39 383 –39 703 – 40 522 –39 959

43 222 41 401 45 346 42 488 41 634 42 818

–1 230 –1 665 –1 710 –1 741 –595 –1 388

2 048 –509 4 253 1 044 517 1 471

–238 –149 –353 10 0 –146

1 810 –658 3 900 1 053 517 1 324

Gotlands län Gotland Länet Blekinge län Karlshamn Karlskrona Olofström Ronneby Sölvesborg Länet

Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2009

25

1


Tabell 1 – Resultaträkning 2009, kr per invånare

Kommun

Kommunen Verksamhetens intäkter kostnader

Skåne län Bjuv Bromölla Burlöv Båstad Eslöv Helsingborg Hässleholm Höganäs Hörby Höör Klippan Kristianstad Kävlinge Landskrona Lomma Lund Malmö Osby Perstorp Simrishamn Sjöbo Skurup Staffanstorp Svalöv Svedala Tomelilla Trelleborg Vellinge Ystad Åstorp Ängelholm Örkelljunga Östra Göinge Länet

8 245 7 369 6 819 12 283 11 971 13 365 8 665 9 917 9 802 17 933 14 616 11 474 7 911 15 650 7 618 12 356 10 028 11 517 8 114 10 680 10 666 9 967 7 710 18 258 7 066 9 462 10 150 8 218 13 060 8 268 12 591 12 078 9 319 10 701

– 46 592 – 46 622 – 43 662 – 48 778 –52 396 –51 031 – 49 796 – 44 791 – 47 917 – 48 826 –51 489 –51 063 – 41 785 –55 149 – 45 338 – 48 090 – 48 462 – 49 923 – 46 073 –51 058 – 46 853 – 46 649 – 42 556 –57 293 – 43 716 – 46 617 – 47 515 – 41 645 – 48 256 – 46 548 – 47 636 – 47 707 –50 732 – 47 956

–1 360 –1 731 –1 779 –2 366 –1 417 –1 848 –1 580 –2 248 –1 685 –1 608 –2 567 –2 306 –1 150 –2 943 –1 926 –1 992 –1 993 –2 384 –1 446 –1 954 –1 424 –1 936 –751 –1 532 –1 853 –1 337 –2 165 –2 185 –2 444 –907 –1 799 –1 978 –1 842 –1 831

–39 708 – 40 984 –38 623 –38 861 – 41 842 –39 514 – 42 711 –37 123 –39 800 –32 501 –39 440 – 41 895 –35 024 – 42 442 –39 646 –37 727 – 40 428 – 40 790 –39 405 – 42 332 –37 612 –38 618 –35 598 – 40 568 –38 503 –38 492 –39 531 –35 611 –37 640 –39 187 –36 844 –37 608 – 43 255 –39 087

29 885 35 176 29 903 36 365 30 358 33 906 31 515 35 821 28 882 31 676 29 507 33 321 32 945 29 948 40 143 36 437 30 616 32 969 30 894 31 904 29 783 31 144 33 960 30 569 34 419 29 791 31 372 39 258 33 156 28 428 32 871 27 184 33 993 32 367

10 415 6 497 9 523 3 839 11 409 6 181 11 466 3 927 11 480 8 343 10 927 9 232 3 439 11 900 –1 020 1 875 11 672 8 695 8 998 11 173 8 559 8 301 2 626 10 004 4 606 10 008 8 882 –3 092 5 534 11 746 5 851 10 803 10 855 7 717

–179 118 1 605 –83 599 1 082 1 318 –54 165 181 59 431 928 2 078 1 242 415 160 685 143 153 327 24 685 –3 –76 251 –94 1 534 316 259 199 3 171 51 536

414 807 2 409 1 260 524 1 654 1 589 2 571 728 7 699 1 052 1 088 2 289 1 483 720 1 001 2 020 1 559 630 898 1 057 851 1 673 3 446 1 558 629 2 089 1 366 1 247 2 077 3 550 1 644 1 533

0 0 0 1 0 –15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 –74 0 0 0 –3

414 807 2 409 1 261 524 1 639 1 589 2 571 728 7 699 1 052 1 088 2 289 1 483 720 1 001 2 020 1 559 630 898 1 057 851 1 673 3 446 1 558 629 2 089 1 366 1 173 2 077 3 550 1 644 1 530

Hallands län Falkenberg Halmstad Hylte Kungsbacka Laholm Varberg Länet

9 290 16 011 13 479 9 479 9 153 7 260 10 779

–51 381 –50 652 –53 671 – 48 756 – 48 275 – 45 127 – 49 644

–1 556 –2 140 –2 165 –2 254 –1 769 –1 322 –1 868

– 43 647 –36 781 – 42 357 – 41 531 – 40 891 –39 189 – 40 733

32 946 32 953 33 294 41 824 31 794 33 109 34 320

11 321 6 839 10 692 1 358 10 250 6 740 7 867

282 2 442 –105 40 391 153 534

901 5 452 1 525 1 690 1 544 813 1 988

0 0 0 0 0 0 0

901 5 452 1 525 1 690 1 544 813 1 988

Län

1

Avskriv- Verksam- Skatteningar hetens intäkter nettokostnader

26

Generella statsbidrag och utjämning

Finansnetto

Resultat ExtraÅrets före ordinära resultat extraposter ordinära poster

Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2009


Tabell 1 – Resultaträkning 2009, kr per invånare

Län Kommun

Koncernen Verksamhetens intäkter kostnader

Avskrivningar

Verksamhetens nettokostnader

Skatteintäkter o gen. statsbidrag

Finansnetto

Resultat före extraordinära poster

ExtraÅrets ordinära resultat poster o skattekostnader

Skåne län Bjuv Bromölla Burlöv Båstad Eslöv Helsingborg Hässleholm Höganäs Hörby Höör Klippan Kristianstad Kävlinge Landskrona Lomma Lund Malmö Osby Perstorp Simrishamn Sjöbo Skurup Staffanstorp Svalöv Svedala Tomelilla Trelleborg Vellinge Ystad Åstorp Ängelholm Örkelljunga Östra Göinge Länet

12 371 17 237 15 646 15 902 17 356 55 612 15 321 16 785 12 014 11 435 19 580 23 450 12 417 25 719 7 570 45 520 19 319 16 354 14 005 15 304 15 634 13 313 11 340 20 008 10 476 13 814 20 097 10 229 25 975 9 837 17 017 13 965 16 582 17 794

– 49 000 –53 176 – 49 652 –50 543 –55 649 –87 057 –54 371 – 49 772 – 49 089 – 48 541 –55 211 –59 030 – 44 081 –61 427 – 45 028 –74 688 –55 160 –52 850 – 49 893 –53 974 –50 113 – 48 502 – 44 084 –57 096 – 45 401 – 49 312 –54 494 – 42 877 –56 954 – 46 012 –50 180 – 48 439 –56 681 –52 980

–2 022 –3 397 –2 974 –3 112 –2 098 –5 058 –2 759 –3 333 –2 438 –2 357 –3 165 – 4 465 –2 053 – 4 085 –2 068 –5 359 –3 318 –2 835 –2 334 –2 458 –2 198 –2 468 –1 916 –2 408 –2 456 –2 118 –3 520 –2 681 – 4 344 –1 651 –2 836 –2 693 –2 755 –2 901

–38 651 –39 336 –36 980 –37 753 – 40 391 –36 504 – 41 810 –36 320 –39 513 –39 463 –38 796 – 40 045 –33 717 –39 793 –39 525 –34 527 –39 159 –39 331 –38 221 – 41 127 –36 677 –37 658 –34 660 –39 496 –37 381 –37 616 –37 917 –35 330 –35 323 –37 825 –35 999 –37 168 – 42 853 –38 087

40 300 41 673 39 426 40 204 41 767 40 087 42 981 39 748 40 362 40 019 40 434 42 553 36 384 41 848 39 123 38 312 42 288 41 664 39 892 43 077 38 342 39 445 36 586 40 573 39 025 39 799 40 254 36 166 38 690 40 174 38 722 37 987 44 848 40 083

–1 059 –1 238 678 –953 – 454 –1 089 408 –294 –3 –1 152 – 442 –1 241 – 43 1 334 1 116 –1 181 –295 – 435 –325 –1 087 –154 –548 –519 –880 –762 –224 –1 206 1 176 –1 105 –794 – 469 2 860 – 405 –327

590 1 098 3 125 1 498 922 2 494 1 580 3 133 847 –595 1 195 1 267 2 624 3 389 714 2 604 2 834 1 898 1 346 863 1 510 1 238 1 407 197 882 1 958 1 131 2 012 2 262 1 555 2 255 3 680 1 590 1 670

0 –96 –248 –14 –93 200 3 – 400 0 –223 –6 –102 –94 0 4 – 432 –186 –100 –158 –5 –138 –75 215 – 45 –122 –8 –157 –15 –316 42 –74 0 –13 –80

590 1 002 2 877 1 484 829 2 694 1 582 2 733 847 –818 1 189 1 165 2 531 3 389 717 2 172 2 648 1 798 1 189 858 1 372 1 163 1 622 152 759 1 951 974 1 997 1 946 1 598 2 180 3 680 1 577 1 589

Hallands län Falkenberg Halmstad Hylte Kungsbacka Laholm Varberg Länet

19 639 30 899 16 600 12 225 13 026 21 712 19 017

–58 700 –60 275 –55 465 – 49 980 –50 396 –55 551 –55 061

–2 982 – 4 540 –2 833 –2 784 –2 480 –3 731 –3 225

– 42 042 –33 916 – 41 697 – 40 539 –39 850 –37 570 –39 269

44 267 39 792 43 986 43 182 42 044 39 849 42 187

–549 212 –384 –807 – 407 –1 025 – 493

1 677 6 088 1 906 1 836 1 787 1 254 2 425

–199 –378 0 0 0 178 –67

1 478 5 710 1 906 1 836 1 787 1 432 2 358

Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2009

27

1


Tabell 1 – Resultaträkning 2009, kr per invånare

Län

1

Kommun

Kommunen Verksamhetens intäkter kostnader

Västra Götalands län Ale 11 706 Alingsås 11 970 Bengtsfors 17 948 Bollebygd 6 907 Borås 10 963 Dals-Ed 22 050 Essunga 10 123 Falköping 10 779 Färgelanda 8 612 Grästorp 10 208 Gullspång 16 812 Göteborg 13 130 Götene 18 286 Herrljunga 7 491 Hjo 9 852 Härryda 10 682 Karlsborg 12 174 Kungälv 11 091 Lerum 8 840 Lidköping 13 770 Lilla Edet 8 598 Lysekil 14 885 Mariestad 18 243 Mark 9 380 Mellerud 11 432 Munkedal 10 131 Mölndal 11 713 Orust 11 230 Partille 10 746 Skara 16 071 Skövde 12 770 Sotenäs 25 517 Stenungsund 13 189 Strömstad 17 482 Svenljunga 10 093 Tanum 13 854 Tibro 16 383 Tidaholm 10 996 Tjörn 12 445 Tranemo 12 911 Trollhättan 10 880 Töreboda 13 066 Uddevalla 13 918 Ulricehamn 6 934

–52 469 –54 235 –62 600 – 44 431 –53 691 –66 419 – 49 837 –53 017 –52 685 –50 688 –60 536 –54 220 –58 994 – 48 221 – 49 129 –50 269 –52 447 – 49 985 – 48 545 –54 597 –51 590 –59 097 –58 534 –52 161 –57 452 –52 068 –51 261 –50 672 –50 932 –55 520 –50 168 –65 493 –50 451 –58 055 –53 056 –52 268 –56 647 –50 507 –53 028 –52 624 –53 672 –54 511 –60 706 – 49 069

Avskriv- Verksam- Skatteningar hetens intäkter nettokostnader

–1 783 –1 040 –2 371 –1 590 –1 803 –2 241 –1 974 –1 779 –1 717 –1 823 –1 747 –1 407 –1 252 –1 645 –1 604 –2 052 –1 378 –1 989 –2 352 –2 789 –768 –1 504 –1 942 –1 733 –1 611 –1 861 –1 709 –1 839 –1 120 –1 304 –2 341 –3 453 –2 217 –1 121 –1 690 –2 539 –1 447 –1 893 –1 124 –2 751 –1 109 –1 991 –2 058 –1 470

– 42 546 – 43 306 – 47 023 –39 114 – 44 531 – 46 610 – 41 688 – 44 016 – 45 790 – 42 304 – 45 470 – 42 497 – 41 960 – 42 375 – 40 881 – 41 639 – 41 651 – 40 883 – 42 057 – 43 616 – 43 761 – 45 716 – 42 233 – 44 514 – 47 631 – 43 798 – 41 257 – 41 281 – 41 305 – 40 753 –39 739 – 43 429 –39 479 – 41 694 – 44 653 – 40 954 – 41 711 – 41 404 – 41 708 – 42 464 – 43 902 – 43 436 – 48 846 – 43 605

37 516 36 666 33 761 38 715 35 246 34 481 33 285 33 619 32 346 33 894 34 245 38 313 35 157 35 051 34 978 39 426 35 472 39 520 38 935 35 362 37 347 38 531 35 223 33 863 33 529 34 604 40 012 38 311 38 758 34 873 35 752 38 408 39 740 33 600 32 638 33 672 33 346 33 663 40 421 34 829 36 100 30 865 35 847 33 374

28

Generella statsbidrag och utjämning

6 431 8 486 13 545 722 9 205 14 169 8 446 11 448 10 884 9 617 12 694 4 663 7 579 7 748 7 852 3 504 7 373 2 613 3 981 7 394 6 954 7 896 8 077 10 312 15 888 10 430 2 661 5 643 3 312 7 752 5 029 6 031 2 520 9 441 12 001 8 992 9 585 9 746 1 108 8 359 7 823 13 118 9 075 10 078

Finansnetto

Resultat ExtraÅrets före ordinära resultat extraposter ordinära poster

–117 837 –32 –85 182 –757 1 –314 –122 –155 – 401 608 163 127 –222 –168 –130 –113 339 5 149 –203 186 –271 352 –991 –501 130 – 455 550 162 –121 11 – 452 131 –84 –384 717 1 027 1 081 –20 1 083 34 104 288

1 284 2 683 252 238 101 1 284 44 736 –2 682 1 053 1 068 1 088 940 552 1 726 1 124 1 064 1 138 1 199 4 289 338 898 796 13 795 736 1 546 2 218 1 315 2 034 922 1 022 2 330 1 478 –98 1 326 1 937 3 032 903 705 1 105 581 –3 820 135

0 0 0 0 220 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 –991 0 0 0 0 0 0

1 284 2 683 252 238 321 1 284 44 736 –2 682 1 053 1 068 1 088 940 552 1 726 1 124 1 064 1 138 1 199 4 289 338 898 796 13 795 736 1 546 2 218 1 315 2 034 922 1 022 2 330 1 478 –98 1 326 1 937 2 041 903 705 1 105 581 –3 820 135

Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2009


Tabell 1 – Resultaträkning 2009, kr per invånare

Län Kommun

Koncernen Verksamhetens intäkter kostnader

Västra Götalands län Ale 16 760 Alingsås 21 351 Bengtsfors 22 467 Bollebygd 9 233 Borås 25 407 Dals-Ed 26 242 Essunga 12 805 Falköping 13 152 Färgelanda 12 263 Grästorp 10 545 Gullspång 18 902 Göteborg 47 208 Götene 24 156 Herrljunga 21 368 Hjo 17 044 Härryda 17 214 Karlsborg 24 279 Kungälv 18 842 Lerum 10 986 Lidköping 21 427 Lilla Edet 10 663 Lysekil 30 568 Mariestad 26 400 Mark 14 849 Mellerud 16 129 Munkedal 12 481 Mölndal 24 960 Orust 13 862 Partille 21 500 Skara 25 272 Skövde 21 693 Sotenäs 34 426 Stenungsund 20 877 Strömstad 25 462 Svenljunga 13 702 Tanum 16 876 Tibro 23 292 Tidaholm 18 848 Tjörn 15 213 Tranemo 16 145 Trollhättan 22 886 Töreboda 14 288 Uddevalla 29 026 Ulricehamn 13 113

–55 019 –58 983 –65 583 – 45 435 –65 016 –69 190 –50 849 –54 581 –55 411 –50 845 –62 339 –80 167 –62 908 –59 537 –55 111 –54 759 –62 098 –54 478 – 49 688 –59 763 –50 912 –70 409 –64 006 –55 362 –60 345 –53 619 –60 199 –52 019 –55 288 –61 912 –56 531 –70 876 –54 120 –60 241 –55 232 –54 229 –61 936 –56 377 –53 626 –54 424 –59 410 –55 404 –71 543 –52 855

Avskrivningar

Verksamhetens nettokostnader

–3 027 –3 092 –2 988 –2 129 –3 708 –3 066 –2 485 –2 151 –2 222 –1 972 –1 942 –5 994 –2 130 –3 277 –2 426 –2 929 –2 684 –3 465 –2 880 – 4 603 –2 239 – 4 238 –3 229 –2 927 –2 625 –2 191 –3 131 –2 208 –3 333 –2 675 –3 466 –5 334 –3 817 –3 698 –1 915 –3 017 –2 248 –2 924 –2 226 –3 741 – 4 087 –2 119 – 4 660 –2 741

– 41 285 – 40 724 – 46 103 –38 331 – 43 317 – 46 014 – 40 529 – 43 580 – 45 371 – 42 272 – 45 379 –38 953 – 40 882 – 41 446 – 40 493 – 40 474 – 40 503 –39 101 – 41 582 – 42 939 – 42 488 – 44 080 – 40 835 – 43 440 – 46 841 – 43 329 –38 370 – 40 365 –37 121 –39 315 –38 304 – 41 785 –37 060 –38 477 – 43 444 – 40 370 – 40 892 – 40 453 – 40 639 – 42 019 – 40 611 – 43 234 – 47 177 – 42 483

Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2009

Skatteintäkter o gen. statsbidrag

Finansnetto

Resultat före extraordinära poster

43 947 45 152 47 306 39 437 44 451 48 650 41 731 45 067 43 230 43 511 46 939 42 976 42 736 42 799 42 830 42 930 42 845 42 133 42 916 42 756 44 301 46 427 43 300 44 175 49 417 45 034 42 673 43 954 42 070 42 625 40 781 44 439 42 260 43 041 44 639 42 664 42 931 43 409 41 529 43 188 43 923 43 983 44 922 43 452

–993 –845 –721 – 432 –729 –1 269 –350 –569 –368 –186 – 485 –1 915 – 403 –706 –323 –913 –628 –788 76 4 246 –1 394 –1 115 –1 103 – 424 –1 974 –840 –591 –1 293 –291 –348 –686 –1 352 –1 370 –2 653 –271 –696 377 214 –709 –263 –1 567 –61 –1 335 – 44

1 669 3 583 482 673 404 1 368 852 919 –2 509 1 053 1 075 2 108 1 452 648 2 014 1 543 1 714 2 244 1 410 4 063 420 1 233 1 363 310 602 866 3 712 2 296 4 658 2 962 1 791 1 302 3 830 1 911 924 1 597 2 416 3 170 182 907 1 745 688 –3 590 925

29

ExtraÅrets ordinära resultat poster o skattekostnader

–129 –187 0 –261 372 0 0 – 46 0 0 0 –521 0 –66 –84 –62 –8 –244 0 285 0 –55 0 –98 0 0 –329 –13 0 –201 –229 –79 – 426 –132 0 0 –23 1 –154 0 –265 0 –31 –226

1 541 3 396 482 412 776 1 368 852 873 –2 509 1 053 1 075 1 587 1 452 582 1 930 1 481 1 706 2 000 1 410 4 349 420 1 178 1 363 213 602 866 3 382 2 283 4 658 2 762 1 561 1 223 3 404 1 779 924 1 597 2 393 3 171 28 907 1 481 688 –3 620 700

1


Tabell 1 – Resultaträkning 2009, kr per invånare

Län

1

Kommun

Kommunen Verksamhetens intäkter kostnader

Avskriv- Verksam- Skatteningar hetens intäkter nettokostnader

Generella statsbidrag och utjämning

Finansnetto

Resultat ExtraÅrets före ordinära resultat extraposter ordinära poster

Västra Götalands län, forts Vara 12 164 –51 535 Vårgårda 11 471 –50 915 Vänersborg 10 583 –53 706 Åmål 14 903 –62 454 Öckerö 13 536 –55 011 Länet 12 631 –53 881

–2 441 –1 819 –1 683 –1 921 –882 –1 789

– 41 812 – 41 263 – 44 806 – 49 472 – 42 358 – 43 040

33 000 33 683 38 672 35 300 39 252 35 780

10 064 8 691 7 608 13 437 4 160 8 044

35 –72 –175 179 52 147

1 287 1 040 1 299 –556 1 106 931

0 0 0 0 0 –16

1 287 1 040 1 299 –556 1 106 915

Värmlands län Arvika Eda Filipstad Forshaga Grums Hagfors Hammarö Karlstad Kil Kristinehamn Munkfors Storfors Sunne Säffle Torsby Årjäng Länet

11 656 11 479 16 278 13 005 12 162 14 394 11 654 16 783 8 530 12 122 18 449 13 237 15 722 16 644 17 552 12 432 13 881

–52 341 –53 337 –63 075 –54 960 –55 259 –60 262 –54 287 –54 395 –50 634 –54 397 –64 096 –57 820 –59 512 –60 388 –64 391 –55 404 –57 160

–1 848 –3 278 –2 100 –2 445 –1 406 –1 752 –1 603 –2 128 –1 222 –1 859 –2 434 –1 695 –2 469 –2 521 –2 617 –2 564 –2 121

– 42 533 – 45 137 – 48 897 – 44 399 – 44 503 – 47 620 – 44 236 –39 741 – 43 325 – 44 134 – 48 081 – 46 278 – 46 260 – 46 265 – 49 456 – 45 536 – 45 400

32 874 31 354 33 868 34 437 36 759 36 511 40 449 37 026 35 340 36 152 34 815 36 543 32 714 34 302 33 881 29 148 34 761

10 191 13 004 14 393 10 891 8 680 12 001 4 348 4 357 9 253 8 852 13 901 10 425 13 971 12 669 17 170 16 234 11 271

1 416 501 1 173 –308 –295 – 489 –116 –5 –264 –278 –355 –574 –155 1 020 –647 –13 38

1 948 –277 537 621 641 402 445 1 636 1 003 591 280 116 271 1 726 948 –167 670

0 0 0 0 0 187 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12

1 948 –277 537 621 641 589 445 1 636 1 003 591 280 116 271 1 726 948 –167 682

Örebro län Askersund Degerfors Hallsberg Hällefors Karlskoga Kumla Laxå Lekeberg Lindesberg Ljusnarsberg Nora Örebro Länet

8 224 12 028 13 844 11 982 9 978 10 913 8 340 6 496 11 677 11 346 6 862 13 668 10 447

–50 693 –57 471 –53 728 –56 354 –52 676 –50 941 –54 227 – 46 169 –56 947 –56 207 –52 347 –53 574 –53 445

–1 512 –2 149 –2 068 –2 262 –1 505 –2 220 –699 –636 –581 –2 257 –1 138 –1 610 –1 553

– 43 981 – 47 592 – 41 952 – 46 633 – 44 203 – 42 248 – 46 586 – 40 309 – 45 851 – 47 118 – 46 624 – 41 517 – 44 551

35 992 37 719 34 494 35 652 38 649 31 910 37 198 34 772 35 819 32 575 37 318 34 253 35 529

9 204 8 984 8 830 11 671 6 079 10 247 9 934 5 924 9 603 15 140 9 592 9 273 9 540

–99 – 415 –845 –518 21 668 96 532 456 – 454 158 946 46

1 117 –1 303 527 172 547 577 643 920 27 143 444 2 955 564

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 117 –1 303 527 172 547 577 643 920 27 143 444 2 955 564

30

Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2009


Tabell 1 – Resultaträkning 2009, kr per invånare

Län

Koncernen Verksamhetens intäkter kostnader

Avskrivningar

Verksamhetens nettokostnader

Västra Götalands län, forts Vara 13 622 –52 521 Vårgårda 15 382 –53 569 Vänersborg 14 469 –55 799 Åmål 20 705 –64 655 Öckerö 14 554 –54 593 Länet 19 447 –58 240

–2 621 –2 387 –2 350 –3 681 –1 954 –2 999

Värmlands län Arvika Eda Filipstad Forshaga Grums Hagfors Hammarö Karlstad Kil Kristinehamn Munkfors Storfors Sunne Säffle Torsby Årjäng Länet

18 843 16 662 21 382 17 174 16 106 17 915 16 051 32 642 15 153 20 171 23 521 19 344 18 940 19 798 21 732 16 467 19 494

–57 110 –57 230 –66 403 –58 012 –58 126 –61 337 –56 955 –65 011 –54 516 –61 171 –67 385 –63 283 –61 389 –62 392 –67 034 –58 192 –60 972

Örebro län Askersund Degerfors Hallsberg Hällefors Karlskoga Kumla Laxå Lekeberg Lindesberg Ljusnarsberg Nora Örebro Länet

17 889 19 101 26 867 19 774 21 890 19 562 14 098 9 547 23 670 14 121 13 615 24 336 18 706

–58 596 –61 342 –64 880 –62 457 –60 101 –54 736 –56 420 – 46 814 –62 669 –57 282 –56 901 –61 121 –58 610

Kommun

Skatteintäkter o gen. statsbidrag

Finansnetto

Resultat före extraordinära poster

– 41 520 – 40 574 – 43 680 – 47 632 – 41 993 – 41 792

43 064 42 374 46 280 48 737 43 412 43 823

–235 –549 –1 111 –1 594 –863 –662

1 309 1 252 1 489 – 489 557 1 369

–8 0 –32 0 –70 –68

1 301 1 252 1 458 – 489 487 1 302

–3 396 –3 881 –2 379 –3 149 –2 142 –3 465 –2 907 – 4 421 –2 970 –2 646 –3 516 –2 373 –3 007 –3 073 –3 860 – 4 373 –3 222

– 41 664 – 44 449 – 47 400 – 43 987 – 44 162 – 46 887 – 43 811 –36 790 – 42 333 – 43 646 – 47 380 – 46 312 – 45 457 – 45 667 – 49 162 – 46 098 – 44 700

43 065 44 358 48 261 45 328 45 439 48 512 44 797 41 383 44 593 45 004 48 716 46 968 46 685 46 971 51 051 45 382 46 032

817 –94 –151 –903 –1 063 –730 –822 –1 420 –1 064 –960 –1 112 –1 346 –746 436 –1 073 –622 –678

2 219 –185 710 437 215 895 164 3 173 1 197 398 224 –690 482 1 740 816 –1 338 654

–71 0 –69 35 0 0 –68 –376 80 228 –2 0 –10 0 4 0 –16

2 148 –185 641 472 215 895 95 2 797 1 277 626 222 –690 471 1 740 821 –1 338 638

–2 071 – 4 097 –2 931 –2 727 –3 417 – 4 430 –2 661 –1 750 –3 331 –3 176 –2 375 –3 042 –3 001

– 42 778 – 46 338 – 40 944 – 45 411 – 41 628 –39 604 – 44 983 –39 017 – 42 329 – 46 337 – 45 661 –39 826 – 42 905

45 196 46 703 43 324 47 323 44 728 42 157 47 132 40 696 45 422 47 715 46 910 43 526 45 069

–671 –1 771 –1 821 –1 773 –1 317 –1 167 –1 835 –694 –925 –1 046 –1 244 – 482 –1 229

1 748 –1 405 559 139 1 783 1 386 315 985 2 168 332 4 3 217 936

–194 0 –15 0 –284 –211 0 –19 –1 294 0 0 –160 –181

1 554 –1 405 544 139 1 499 1 175 315 966 874 332 4 3 057 755

Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2009

31

ExtraÅrets ordinära resultat poster o skattekostnader

1


Tabell 1 – Resultaträkning 2009, kr per invånare

Län

1

Kommun

Kommunen Verksamhetens intäkter kostnader

Avskriv- Verksam- Skatteningar hetens intäkter nettokostnader

Generella statsbidrag och utjämning

Finansnetto

Resultat ExtraÅrets före ordinära resultat extraposter ordinära poster

Västmanlands län Arboga 11 170 Fagersta 11 505 Hallstahammar 11 327 Kungsör 13 386 Köping 15 191 Norberg 10 679 Sala 11 754 Skinnskatteberg 11 951 Surahammar 7 334 Västerås 12 000 Länet 11 630

–52 236 –56 043 –55 869 –58 136 –57 379 –54 655 –52 929 –52 764 – 48 146 –50 291 –53 845

–2 941 –1 698 –1 718 –1 968 –1 551 –1 774 –1 798 –1 798 –2 676 –2 096 –2 002

– 44 007 – 46 236 – 46 259 – 46 718 – 43 739 – 45 750 – 42 973 – 42 612 – 43 488 – 40 387 – 44 217

35 418 39 195 34 830 37 531 36 681 37 413 34 706 36 961 37 680 35 940 36 636

8 607 6 716 11 412 9 861 7 755 9 501 9 196 6 417 6 833 5 084 8 138

175 1 437 345 144 360 –667 –274 301 –763 865 192

193 1 112 328 817 1 057 497 655 1 068 262 1 501 749

0 0 1 265 0 0 0 0 181 0 0 145

193 1 112 1 593 817 1 057 497 655 1 249 262 1 501 894

Dalarnas län Avesta Borlänge Falun Gagnef Hedemora Leksand Ludvika Malung–Sälen Mora Orsa Rättvik Smedjebacken Säter Vansbro Älvdalen Länet

12 604 10 879 8 566 6 718 8 262 8 744 13 448 19 126 9 804 13 769 12 963 6 041 8 667 15 954 15 068 11 374

–55 200 –53 056 –52 071 –50 093 –55 863 – 49 816 –57 892 –64 120 –52 783 –58 265 –62 110 – 48 741 –51 686 –61 607 –62 326 –55 709

–1 120 –1 498 –1 593 –1 718 –1 654 –2 054 –2 491 –2 940 –1 841 –2 182 –921 –1 263 –1 540 –3 133 –3 236 –1 946

– 43 716 – 43 675 – 45 099 – 45 093 – 49 254 – 43 126 – 46 936 – 47 935 – 44 821 – 46 678 –50 067 – 43 963 – 44 558 – 48 786 –50 495 – 46 280

38 389 36 896 38 946 35 297 36 122 36 525 37 344 33 266 36 833 32 642 33 934 39 150 36 853 32 845 32 830 35 858

6 482 7 724 5 947 10 179 13 384 8 084 10 151 14 913 9 822 15 533 14 609 5 595 8 800 15 699 19 666 11 106

– 47 70 291 –273 166 –173 247 244 105 – 421 845 –697 371 –1 585 – 491 –90

1 108 1 016 85 110 418 1 310 806 488 1 940 1 076 –679 85 1 466 –1 827 1 510 594

0 0 0 0 0 0 –175 0 0 0 0 0 0 0 0 –12

1 108 1 016 85 110 418 1 310 630 488 1 940 1 076 –679 85 1 466 –1 827 1 510 582

Gävleborgs län Bollnäs Gävle Hofors Hudiksvall Ljusdal Nordanstig Ockelbo Ovanåker Sandviken Söderhamn Länet

18 426 11 187 10 429 13 088 12 308 11 478 10 481 8 764 11 692 11 958 11 981

–61 056 –51 631 –56 740 –55 045 –58 666 –56 731 –53 514 –53 007 –53 029 –56 973 –55 639

–1 909 –964 –850 –2 134 –2 092 –1 093 –1 089 –1 620 –1 872 –1 709 –1 533

– 44 539 – 41 409 – 47 161 – 44 091 – 48 450 – 46 346 – 44 122 – 45 864 – 43 209 – 46 723 – 45 191

32 606 36 927 39 979 35 271 34 297 33 884 36 514 34 741 38 613 34 742 35 757

11 697 5 624 7 660 9 610 14 980 13 073 11 638 10 177 5 338 12 553 10 235

608 879 1 112 145 –113 –239 –542 354 –268 59 200

373 2 020 1 589 935 715 372 3 487 –592 474 630 1 000

4 457 0 0 0 0 0 0 0 0 –241 422

4 830 2 020 1 589 935 715 372 3 487 –592 474 389 1 422

32

Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2009


Tabell 1 – Resultaträkning 2009, kr per invånare

Län Kommun

Koncernen Verksamhetens intäkter kostnader

Avskrivningar

Verksamhetens nettokostnader

Skatteintäkter o gen. statsbidrag

Finansnetto

Resultat före extraordinära poster

ExtraÅrets ordinära resultat poster o skattekostnader

Västmanlands län Arboga Fagersta Hallstahammar Kungsör Köping Norberg Sala Skinnskatteberg Surahammar Västerås Länet

17 620 32 488 17 969 20 078 28 016 10 679 28 461 11 951 23 340 41 181 23 178

–56 168 –75 761 –59 961 –61 150 –67 654 –54 655 –65 604 –52 764 –61 272 –72 442 –62 743

–3 878 –1 816 –3 306 –3 771 –3 260 –1 774 –3 939 –1 798 – 4 363 –5 448 –3 335

– 42 426 – 45 089 – 45 297 – 44 842 – 42 898 – 45 750 – 41 082 – 42 612 – 42 295 –36 710 – 42 900

44 025 45 911 46 242 47 392 44 436 46 914 43 902 43 378 44 513 41 024 44 774

–1 187 1 231 –239 –1 148 –350 –667 –1 617 301 –2 596 –1 035 –731

412 2 052 706 1 402 1 188 497 1 203 1 068 –378 3 279 1 143

–122 –347 1 265 –83 18 0 –272 181 0 –982 –34

289 1 705 1 971 1 319 1 207 497 931 1 249 –377 2 297 1 109

Dalarnas län Avesta Borlänge Falun Gagnef Hedemora Leksand Ludvika Malung–Sälen Mora Orsa Rättvik Smedjebacken Säter Vansbro Älvdalen Länet

16 044 31 419 23 858 12 677 20 711 16 965 24 531 29 755 15 094 18 948 21 512 21 553 12 660 19 690 16 739 20 144

–55 762 –66 432 –61 489 –54 695 –64 495 –55 779 –65 318 –69 765 –54 711 –62 733 –66 120 –61 216 –54 620 –64 048 –63 471 –61 377

–2 507 –5 290 – 4 644 –2 420 –3 962 –3 144 – 4 125 – 4 915 –3 385 –2 738 –3 015 –3 104 –2 178 –3 684 –3 487 –3 507

– 42 226 – 40 303 – 42 274 – 44 438 – 47 746 – 41 959 – 44 911 – 44 925 – 43 002 – 46 523 – 47 623 – 42 766 – 44 138 – 48 042 –50 219 – 44 740

44 871 44 620 44 893 45 476 49 506 44 609 47 495 48 179 46 655 48 175 48 543 44 745 45 653 48 544 52 496 46 964

–1 394 –1 654 –1 744 –1 091 –1 027 –1 091 –1 142 –1 214 –1 506 –758 –1 558 –1 461 13 –2 038 –676 –1 223

1 251 2 664 875 –53 734 1 559 1 442 2 039 2 147 895 –637 517 1 529 –1 535 1 601 1 002

0 – 448 –245 –1 –33 –38 – 468 –570 – 47 17 23 56 0 0 0 –117

1 251 2 216 630 –54 701 1 521 974 1 470 2 100 912 –614 573 1 529 –1 535 1 601 885

Gävleborgs län Bollnäs Gävle Hofors Hudiksvall Ljusdal Nordanstig Ockelbo Ovanåker Sandviken Söderhamn Länet

28 123 32 260 24 288 19 945 22 365 14 505 17 285 17 255 28 726 25 661 23 041

–67 789 –65 317 –64 037 –60 232 –64 876 –58 457 –58 129 –58 462 –66 701 –67 518 –63 152

–3 563 – 4 862 – 4 760 –2 919 –3 644 –1 707 –2 250 –5 020 – 4 502 – 4 034 –3 726

– 43 230 –37 919 – 44 509 – 43 206 – 46 155 – 45 660 – 43 095 – 46 226 – 42 477 – 45 891 – 43 837

44 303 42 551 47 639 44 881 49 277 46 957 48 152 44 918 43 951 47 295 45 992

–150 –1 418 –1 317 –560 –1 495 –874 –1 617 –705 –1 462 –1 308 –1 091

924 3 214 1 813 1 114 1 629 423 3 440 –2 014 12 96 1 065

–146 –193 –284 – 49 –174 0 –125 –154 –141 –260 –153

778 3 021 1 529 1 066 1 455 423 3 315 –2 167 –129 –164 913

Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2009

33

1


Tabell 1 – Resultaträkning 2009, kr per invånare

Län

1

Kommun

Kommunen Verksamhetens intäkter kostnader

Avskriv- Verksam- Skatteningar hetens intäkter nettokostnader

Generella statsbidrag och utjämning

Finansnetto

Resultat ExtraÅrets före ordinära resultat extraposter ordinära poster

Västernorrlands län Härnösand 9 519 Kramfors 15 142 Sollefteå 17 102 Sundsvall 9 750 Timrå 10 746 Ånge 12 721 Örnsköldsvik 9 016 Länet 11 999

–61 143 –63 568 –66 521 –51 673 –52 862 –65 206 –52 203 –59 025

–541 –1 560 –2 028 –2 119 –1 473 –1 364 –1 542 –1 518

–52 165 – 49 987 –51 448 – 44 041 – 43 589 –53 850 – 44 729 – 48 544

38 399 36 805 36 564 40 157 37 789 36 927 37 801 37 777

9 414 13 794 15 551 4 170 6 856 15 529 6 886 10 314

316 –312 –144 123 –183 1 244 584 233

– 4 036 301 523 410 873 –151 541 –220

0 0 0 0 0 0 0 0

– 4 036 301 523 410 873 –151 541 –220

Jämtlands län Berg Bräcke Härjedalen Krokom Ragunda Strömsund Åre Östersund Länet

9 992 14 272 16 028 10 059 14 017 12 697 15 076 11 624 12 971

–64 927 –73 540 –69 999 –56 435 –69 521 –67 673 –60 108 –54 019 –64 528

–1 674 –3 073 –2 235 –1 771 –2 356 –2 189 –1 624 –2 126 –2 131

–56 609 –62 341 –56 206 – 48 148 –57 859 –57 164 – 46 656 – 44 521 –53 688

33 369 35 618 34 823 34 344 36 882 35 402 33 299 37 862 35 200

23 133 26 455 21 051 15 553 19 991 22 897 15 775 8 282 19 142

589 –1 343 834 –260 –1 031 –89 –201 107 –174

483 –1 611 502 1 489 –2 017 1 046 2 216 1 729 480

0 0 0 0 0 0 0 0 0

483 –1 611 502 1 489 –2 017 1 046 2 216 1 729 480

Västerbottens län Bjurholm 16 188 Dorotea 14 554 Lycksele 18 429 Malå 16 392 Nordmaling 12 569 Norsjö 18 629 Robertsfors 12 857 Skellefteå 15 894 Sorsele 27 801 Storuman 13 525 Umeå 11 352 Vilhelmina 20 916 Vindeln 15 016 Vännäs 26 488 Åsele 27 585 Länet 17 880

–64 384 –66 844 –68 027 –68 457 –58 872 –70 290 –58 499 –60 437 –80 777 –67 279 –50 218 –76 545 –65 839 –76 593 –81 910 –67 665

–2 489 – 4 952 –2 867 –2 062 –2 628 –2 760 –2 464 –2 026 –2 643 –3 020 –2 241 –2 222 –2 417 –2 733 –3 036 –2 704

–50 685 –57 242 –52 465 –54 127 – 48 931 –54 421 – 48 106 – 46 568 –55 619 –56 774 – 41 107 –57 851 –53 241 –52 838 –57 361 –52 489

32 040 35 783 36 984 39 250 36 199 36 879 35 210 37 451 34 633 35 665 37 980 33 110 35 795 35 923 33 709 35 774

19 948 25 842 16 762 15 146 14 577 17 398 14 511 10 415 21 743 20 408 3 636 24 678 18 195 17 653 27 486 17 893

–1 074 –827 304 –113 –519 834 – 423 1 118 160 –503 129 627 –213 –228 –211 –63

228 3 557 1 585 155 1 326 690 1 193 2 416 917 –1 203 639 564 535 511 3 623 1 116

0 0 0 –399 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 –27

228 3 557 1 585 –243 1 326 690 1 193 2 416 917 –1 203 639 564 535 511 3 623 1 089

34

Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2009


Tabell 1 – Resultaträkning 2009, kr per invånare

Län Kommun

Koncernen Verksamhetens intäkter kostnader

Avskrivningar

Verksamhetens nettokostnader

Skatteintäkter o gen. statsbidrag

Finansnetto

Resultat före extraordinära poster

ExtraÅrets ordinära resultat poster o skattekostnader

Västernorrlands län Härnösand 24 955 Kramfors 25 913 Sollefteå 18 880 Sundsvall 23 307 Timrå 17 631 Ånge 18 656 Örnsköldsvik 26 958 Länet 22 329

–72 638 –69 898 –66 451 –61 366 –57 494 –68 136 –68 196 –66 311

–3 050 –3 655 – 4 118 – 4 023 –2 588 –3 104 – 4 006 –3 506

–50 733 – 47 640 –51 690 – 42 082 – 42 452 –52 584 – 45 244 – 47 489

47 813 50 599 52 115 44 327 44 645 52 456 44 687 48 092

–929 –1 473 –774 –1 649 –1 109 –363 –2 358 –1 236

–3 849 1 487 –349 597 1 084 – 492 –2 915 –634

–26 –1 0 0 –32 –7 353 41

–3 875 1 486 –349 597 1 052 – 499 –2 562 –593

Jämtlands län Berg Bräcke Härjedalen Krokom Ragunda Strömsund Åre Östersund Länet

22 171 14 721 40 292 15 370 14 016 16 630 17 299 35 609 22 014

–71 533 –72 214 –87 703 –59 879 –69 521 –70 504 –59 399 –70 438 –70 149

– 4 324 –5 172 – 4 919 –2 670 –2 356 –2 919 –2 987 –6 811 – 4 020

–53 686 –62 666 –52 330 – 47 180 –57 861 –56 793 – 45 087 – 41 640 –52 155

56 502 62 073 55 874 49 897 56 873 58 299 49 074 46 144 54 342

–1 801 –1 403 –505 –993 –1 031 –342 –1 644 –1 135 –1 107

1 015 –1 996 3 039 1 724 –2 019 1 165 2 343 3 368 1 080

0 0 – 448 0 0 –14 0 –353 –102

1 015 –1 996 2 591 1 724 –2 019 1 151 2 343 3 015 978

Västerbottens län Bjurholm Dorotea Lycksele Malå Nordmaling Norsjö Robertsfors Skellefteå Sorsele Storuman Umeå Vilhelmina Vindeln Vännäs Åsele Länet

16 193 21 322 24 696 19 484 14 099 20 034 14 362 67 834 30 432 37 887 34 854 27 185 18 172 27 218 33 878 27 177

–64 389 –71 081 –72 077 –68 788 –59 283 –70 309 –59 674 –99 308 –80 718 –90 499 –67 043 –81 282 –66 769 –76 990 –88 169 –74 425

–2 489 –6 538 – 4 128 –3 743 –3 056 –3 341 –2 576 –9 299 – 4 906 –3 510 –5 643 –2 751 –3 053 –2 927 – 4 426 – 4 159

–50 685 –56 297 –51 509 –53 048 – 48 240 –53 616 – 47 889 – 40 773 –55 192 –56 123 –37 831 –56 848 –51 650 –52 700 –58 718 –51 408

51 988 61 625 53 746 54 396 50 776 54 277 49 721 47 866 56 376 56 073 41 616 57 788 53 990 53 576 61 195 53 667

–1 074 –2 081 –612 –1 378 –849 31 –629 –2 345 –548 –1 086 –2 313 139 –633 –325 –945 –977

228 3 247 1 625 –30 1 687 692 1 204 4 748 636 –1 136 1 472 1 079 1 707 551 1 533 1 283

0 –21 16 –14 –170 0 0 –1 038 –15 17 –78 0 0 0 0 –87

228 3 226 1 642 – 44 1 517 692 1 204 3 710 621 –1 119 1 394 1 079 1 707 551 1 533 1 196

Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2009

35

1


Tabell 1 – Resultaträkning 2009, kr per invånare

Län

1

Kommun

Kommunen Verksamhetens intäkter kostnader

Norrbottens län Arjeplog 30 480 Arvidsjaur 25 106 Boden 12 366 Gällivare 12 924 Haparanda 15 027 Jokkmokk 19 095 Kalix 12 054 Kiruna 10 864 Luleå 11 801 Pajala 14 075 Piteå 9 867 Älvsbyn 11 676 Överkalix 17 621 Övertorneå 19 256 Länet 15 872

–78 734 –76 499 –59 469 –60 627 –59 276 –66 888 –58 695 –58 490 –52 736 –70 166 –51 862 –60 425 –68 404 –73 392 –63 976

Avskriv- Verksam- Skatteningar hetens intäkter nettokostnader

– 4 255 –2 281 –2 545 –2 330 –2 286 –3 738 –2 473 –2 759 –2 968 –2 289 –1 676 –2 575 – 4 926 –3 317 –2 887

–52 508 –53 674 – 49 648 –50 032 – 46 535 –51 530 – 49 114 –50 384 – 43 903 –58 379 – 43 671 –51 324 –55 709 –57 453 –50 990

34 417 36 165 37 626 42 450 32 110 36 570 37 375 43 865 38 856 34 546 37 820 35 367 36 259 32 715 36 867

36

Generella statsbidrag och utjämning

18 750 17 303 13 224 9 368 16 250 17 107 11 948 7 680 6 378 24 946 6 065 16 814 20 461 24 944 15 088

Finansnetto

737 –69 106 504 –1 264 –399 –393 –146 269 –675 360 –217 –319 680 –59

Resultat ExtraÅrets före ordinära resultat extraposter ordinära poster

1 396 –276 1 308 2 290 561 1 748 –184 1 016 1 600 438 574 641 691 886 906

0 0 0 0 0 0 0 –336 0 0 0 0 0 0 –24

1 396 –276 1 308 2 290 561 1 748 –184 680 1 600 438 574 641 691 886 882

Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2009


Tabell 1 – Resultaträkning 2009, kr per invånare

Län Kommun

Norrbottens län Arjeplog Arvidsjaur Boden Gällivare Haparanda Jokkmokk Kalix Kiruna Luleå Pajala Piteå Älvsbyn Överkalix Övertorneå Länet

Koncernen Verksamhetens intäkter kostnader

37 239 36 297 27 262 19 740 18 985 26 631 15 833 21 256 30 678 16 861 27 293 22 047 22 699 23 347 24 726

–83 899 –83 488 –69 789 –64 967 –61 497 –71 872 –60 449 –66 014 –66 929 –71 357 –64 034 –67 737 –72 014 –75 398 –69 960

Avskrivningar

Verksamhetens nettokostnader

– 4 951 – 4 918 – 4 960 –3 681 –2 861 – 4 989 –3 403 –5 322 –5 068 –3 176 – 4 574 – 4 222 –5 807 – 4 396 – 4 452

–51 612 –52 109 – 47 487 – 48 908 – 45 373 –50 230 – 48 019 –50 081 – 41 319 –57 672 – 41 315 – 49 912 –55 122 –56 447 – 49 686

Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2009

Skatteintäkter o gen. statsbidrag

Finansnetto

Resultat före extraordinära poster

53 167 53 468 50 850 51 818 48 360 53 677 49 323 51 545 45 234 59 492 43 885 52 181 56 720 57 659 51 956

283 –1 813 –825 –373 –2 100 –1 561 –513 –1 140 –1 037 –1 370 –1 057 –972 –862 –4 –953

1 838 – 453 2 537 2 537 886 1 886 791 324 2 877 449 1 513 1 297 736 1 208 1 316

37

ExtraÅrets ordinära resultat poster o skattekostnader

0 –24 –314 –53 –12 –55 –118 –337 –299 123 –164 –76 0 –217 –110

1 838 – 477 2 223 2 485 874 1 831 672 –13 2 579 572 1 349 1 221 736 991 1 206

1


Tabell 1 – Resultaträkning 2009, kr per invånare

Län

1

Kommun

Kommunen Verksamhetens intäkter kostnader

Avskriv- Verksam- Skatteningar hetens intäkter nettokostnader

Generella statsbidrag och utjämning

Finansnetto

Resultat ExtraÅrets före ordinära resultat extraposter ordinära poster

Hela riket vägt medelvärde 12 731 ovägt medelvärde 12 093

–56 290 –54 338

–2 005 –1 897

– 45 565 – 44 143

35 464 35 514

10 861 9 384

146 215

906 971

22 14

928 985

Folkmängd 0– 4 999 5 000– 9 999 10 000– 14 999 15 000– 19 999 20 000– 29 999 30 000– 49 999 50 000– 99 999 100 000–199 999 200 000–899 999

18 909 12 354 11 767 11 727 11 176 11 009 12 099 11 493 12 084

–67 639 –56 875 –54 164 –53 260 –52 366 –50 965 –52 611 –50 483 –50 949

–2 957 –2 013 –1 785 –1 893 –1 837 –1 799 –1 725 –1 773 –1 385

–51 687 – 46 534 – 44 183 – 43 425 – 43 027 – 41 756 – 42 238 – 40 764 – 40 250

35 102 34 721 34 923 35 133 35 841 37 001 36 781 35 510 35 143

17 620 12 472 10 130 9 162 7 851 5 497 6 068 6 144 5 376

–121 –74 158 127 255 430 617 690 815

913 585 1 029 998 920 1 172 1 229 1 581 1 084

–15 0 –13 45 92 0 0 20 0

898 585 1 016 1 043 1 012 1 172 1 229 1 601 1 084

12 084 10 033 11 614 10 593 16 166 11 603 12 279 Övr 12 500–25 000 12 373 Övr <12 500 inv 11 986

–50 949 – 48 064 –51 923 –50 951 –65 803 –52 926 –54 433 –55 319 –55 058

–1 385 –1 581 –1 730 –1 688 –2 595 –1 972 –1 946 –1 845 –1 794

– 40 250 –39 612 – 42 040 – 42 046 –52 231 – 43 295 – 44 100 – 44 791 – 44 866

35 143 38 302 35 926 34 921 34 912 35 116 35 474 35 223 34 217

5 376 2 210 6 859 8 159 18 104 8 881 8 988 10 250 11 468

815 332 659 81 –128 479 418 87 –170

1 084 1 232 1 404 1 114 656 1 182 780 769 648

0 0 7 –1 –10 0 118 3 5

1 084 1 232 1 412 1 113 646 1 182 899 772 654

Total kommunal skattesats 28,89–30,49 10 932 – 47 469 30,50–30,99 11 672 –50 380 31,00–31,49 10 703 –50 433 31,50–31,99 11 354 –52 210 32,00–32,49 12 102 –53 697 32,50–32,99 12 379 –56 109 33,00–33,49 13 831 –60 561 33,50–34,17 13 253 –62 124

–1 594 –1 951 –1 793 –1 703 –1 817 –2 061 –2 174 –1 822

–38 131 – 40 659 – 41 523 – 42 559 – 43 412 – 45 791 – 48 904 –50 693

35 473 33 937 34 625 35 761 35 334 36 212 35 884 36 827

3 363 7 570 7 734 7 275 8 861 10 285 13 985 14 301

1 016 382 237 468 293 42 –224 –97

1 722 1 230 1 072 945 1 077 749 741 338

0 –4 0 167 4 –1 –7 –26

1 722 1 226 1 072 1 112 1 081 748 734 311

Skattesats till kommun 17,12–19,99 10 195 20,00–20,49 12 400 20,50–20,99 11 153 21,00–21,49 11 409 21,50–21,99 11 794 22,00–22,49 12 075 22,50–22,99 14 024 23,00–23,64 15 755

–1 582 –1 785 –1 863 –1 809 –1 855 –1 996 –2 135 –2 238

–38 564 –39 846 – 40 903 – 42 726 – 43 822 – 45 851 – 48 923 –55 547

37 254 32 907 33 312 35 285 35 337 36 359 35 656 37 996

2 036 7 675 8 486 8 149 9 137 10 269 14 389 17 340

575 681 336 397 248 9 –219 –144

1 301 1 418 1 232 1 105 900 786 903 –354

0 –3 202 5 0 0 –3 –39

1 301 1 414 1 434 1 110 901 786 899 –394

Kommungrupp Storstäder Förortskommuner Större städer Pendlingskomm Glesbygdskomm Varuprod. komm Övr >25 000 inv

– 47 177 –50 460 –50 193 –52 326 –53 761 –55 930 –60 813 –69 064

38

Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2009


Tabell 1 – Resultaträkning 2009, kr per invånare

Län Kommun

Koncernen Verksamhetens intäkter kostnader

Avskrivningar

Verksamhetens nettokostnader

Skatteintäkter o gen. statsbidrag

Finansnetto

Resultat före extraordinära poster

ExtraÅrets ordinära resultat poster o skattekostnader

Hela riket vägt medelvärde ovägt medelvärde

21 176 –61 904 20 453 –59 698

–3 463 –3 300

– 44 191 – 42 545

46 325 44 898

–848 –818

1 286 1 535

–86 –95

1 200 1 439

Folkmängd 0– 4 999 5 000– 9 999 10 000– 14 999 15 000– 19 999 20 000– 29 999 30 000– 49 999 50 000– 99 999 100 000–199 999 200 000–899 999

22 950 17 774 17 869 19 280 19 462 19 937 26 897 34 245 34 129

–70 284 –59 694 –58 059 –58 276 –57 704 –56 125 –62 920 –67 822 –64 798

–3 911 –3 020 –2 962 –3 221 –3 384 –3 245 –3 853 – 4 422 – 4 156

–51 245 – 44 940 – 43 152 – 42 216 – 41 626 –39 433 –39 876 –37 999 –34 825

52 722 47 193 45 053 44 295 43 692 42 498 42 849 41 654 40 519

–776 –815 –789 –758 –759 –634 –1 095 –1 174 –890

701 1 438 1 113 1 321 1 307 2 431 1 876 2 480 4 803

–6 –20 –62 –24 –150 –126 –181 –185 –1 105

694 1 417 1 050 1 296 1 156 2 304 1 695 2 295 3 698

34 129 16 165 32 998 15 198 22 307 19 343 22 623 20 138 17 506

–64 798 –51 146 –67 609 –53 734 –69 779 –56 970 –61 407 –60 370 –58 846

– 4 156 –2 532 – 4 618 –2 688 –3 843 –3 284 –3 710 –3 316 –2 691

–34 825 –37 513 –39 229 – 41 223 –51 315 – 40 911 – 42 495 – 43 548 – 44 031

40 519 40 512 42 785 43 080 53 016 43 997 44 462 45 473 45 685

–890 –587 –1 477 –850 –956 – 438 –689 –856 –886

4 803 2 412 2 079 1 006 744 2 649 1 277 1 069 766

–1 105 –138 –185 – 43 – 49 –97 –131 –50 –5

3 698 2 273 1 893 962 695 2 551 1 146 1 018 761

Total kommunal skattesats 28,89–30,49 19 310 –52 687 30,50–30,99 20 207 –56 361 31,00–31,49 19 114 –55 654 31,50–31,99 18 939 –57 252 32,00–32,49 21 484 –60 020 32,50–32,99 21 609 –61 456 33,00–33,49 20 533 –65 076 33,50–34,17 20 147 –66 333

–2 851 –3 231 –3 123 –2 984 –3 304 –3 706 –3 347 –3 493

–36 228 –39 386 –39 663 – 41 297 – 41 839 – 43 553 – 47 889 – 49 680

38 836 41 507 42 359 43 036 44 195 46 497 49 869 51 128

–1 –661 –717 –555 –909 –1 042 –1 065 –1 051

2 607 1 459 1 978 1 182 1 447 1 902 915 397

–215 –111 –98 –68 –101 –102 –38 –59

2 391 1 348 1 880 1 114 1 345 1 799 877 338

Skattesats till kommun 17,12–19,99 16 841 20,00–20,49 26 003 20,50–20,99 19 782 21,00–21,49 19 188 21,50–21,99 20 313 22,00–22,49 21 169 22,50–22,99 20 883 23,00–23,64 19 976

–2 518 –3 463 –3 311 –3 095 –3 373 –3 565 –3 417 –3 565

–36 097 –37 543 –39 875 – 41 510 – 42 404 – 43 724 – 47 840 –54 929

39 290 40 582 41 798 43 434 44 474 46 628 50 045 55 336

–340 –818 –639 –642 –836 –1 019 –1 097 –891

2 852 2 220 1 284 1 282 1 234 1 884 1 108 – 483

–215 –173 –98 –56 –97 –80 – 44 –15

2 637 2 047 1 185 1 226 1 136 1 803 1 064 – 499

Kommungrupp Storstäder Förortskommuner Större städer Pendlingskomm Glesbygdskomm Varuprod. komm Övr >25 000 inv Övr 12 500–25 000

Övr <12 500 inv

–50 420 –60 084 –56 347 –57 603 –59 343 –61 328 –65 306 –71 340

Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2009

39

1


Tabell 2 – Balansräkning 2009 2

Balansräkningen visar vilka tillgångar och skulder kommunen har vid årets slut. Tillgångarna delas grovt upp i anläggningstillgångar och omsättningstillgångar. Skulderna delas upp i avsättningar, långfristiga och kortfristiga skulder. Skillnaden mellan tillgångar och skulder benämns som Eget kapital och kan beskrivas som kommunens bokförda nettoförmögenhet. Den förändring som sker av det Egna kapitalet under ett år är i princip liktydigt med resultatnivån Årets resultat som redovisas i resultaträkningen. I de jämförelsetal som redovisas har vi för kommunen Gotland uppskattat att 65 procent av tillgångarna och skulderna tillhör den kommunala verksamheten. För Gotlands koncern är den landstingskommunala verksamheten medräknad i sin helhet.

Definitioner Materiella anläggningstillgångar Här redovisas mark, byggnader, tekniska anläggningar, maskiner, inventarier. Tillgångarna ska värderas efter anskaffningsvärdet minus planenliga avskrivningar. Förekommande immateriella anläggningstillgångar ingår också i denna summa. Finansiella anläggningstillgångar Här redovisas värdepapper som förvärvats för långfristig placering samt långfristiga fordringar. Bidrag till statlig infrastruktur Här redovisas de sammanlagda beslutade bidragen. Omsättningstillgångar Här redovisas förråd, kundfordringar, kortfristiga placeringar, likvida medel samt övriga kortfristiga tillgångar. Eget kapital Eget kapital är summan av tillgångar minus skulder och avsättningar.

40

Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2009


Avsättningar för pensioner och löneskatt Här redovisas pensionsskulden och särskild löneskatt enligt blandad modell för kommunens avtalspensioner. Därutöver redovisas även andra pensionsliknande skulder här, till exempel garantipensioner. I koncernbalansräkningen har denna rubrik slagits ihop med rubriken ”Andra avsättningar”. Företagens pensionsskuld är inte beräknad enligt blandad modell, hela pensionsskulden ingår för dem. Andra avsättningar Här redovisas sådana skulder som har en oklar förfallotid eller viss osäkerhet vad gäller storlek. Långfristiga skulder Här redovisas långfristiga skulder, det vill säga skulder som förfaller till betalning senare än ett år från bokslutsdagen. Kortfristiga skulder Här redovisas de skulder som förfaller till betalning inom ett år från bokslutsdagen. Pensionsförpliktelser och löneskatt som ej redovisas i balansräkning Här anges det pensionsåtagande som kommunen har till sin nuvarande och tidigare personal som är intjänade före år 1998 och som enligt redovisningslagen inte ska redovisas i balansräkningen. Övriga borgens- och ansvarsförbindelser Här anges de borgens- och ansvarsförbindelser som kommunen påtagit sig. Vanligtvis är de riktade till kommunala företag samt småhusoch egnahemsägare.

Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2009

41

2


Tabell 2 – Balansräkning 2009, kr per invånare

Län Kommun

2

Kommunen Anläggningstillgångar materiella finansiella

Bidrag till statlig infrastruktur

Omsätt- Eget ningskapital tillgångar

Avsättning för pensioner och löneskatt

Andra avsättningar

Långfristiga skulder

Kortfristiga skulder

Stockholms län Botkyrka Danderyd Ekerö Haninge Huddinge Järfälla Lidingö Nacka Norrtälje Nykvarn Nynäshamn Salem Sigtuna Sollentuna Solna Stockholm Sundbyberg Södertälje Tyresö Täby Upplands Väsby Upplands-Bro Vallentuna Vaxholm Värmdö Österåker Länet

37 397 41 657 34 016 10 392 10 408 29 020 35 684 32 796 26 444 47 203 32 044 43 702 33 897 29 306 19 368 54 773 33 727 10 679 26 254 31 633 30 043 18 665 26 111 47 055 21 976 10 460 29 796

29 116 641 355 13 287 29 151 7 448 18 279 1 627 34 640 48 933 7 549 2 558 1 173 25 968 44 282 6 618 20 315 133 071 1 959 2 828 3 535 16 423 582 5 500 2 859 1 175 17 687

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6 501 15 698 7 833 8 702 13 732 4 880 4 474 3 295 7 880 8 753 13 708 5 407 4 289 11 352 5 760 46 069 18 995 10 611 5 839 14 988 3 543 15 797 9 677 4 834 9 481 10 401 10 480

39 983 39 423 8 423 11 708 32 646 24 804 42 174 21 554 27 369 52 129 22 468 27 483 17 805 52 326 55 433 58 260 51 769 31 130 14 483 35 633 20 021 22 173 25 348 6 546 15 819 10 106 29 500

3 588 2 163 2 878 2 714 2 977 2 365 1 408 2 565 2 173 4 219 2 726 2 193 4 121 2 018 2 251 3 501 2 147 2 066 2 578 2 383 2 996 2 855 2 240 1 469 2 614 1 698 2 573

421 0 0 28 0 4 0 0 2 0 0 0 31 8 518 9 648 3 458 0 1 279 0 104 129 0 0 56 0 603

10 554 5 035 18 737 8 467 6 616 3 691 3 453 4 852 17 970 39 457 17 339 9 822 3 735 18 40 4 878 4 951 77 953 7 863 3 270 5 210 12 530 3 40 587 2 649 1 041 11 950

18 468 11 375 12 166 9 464 11 052 10 484 11 402 8 747 21 450 9 084 10 768 12 169 13 667 12 256 11 168 31 173 10 712 43 212 7 849 8 163 8 790 13 198 8 779 8 787 13 178 9 191 13 336

Uppsala län Enköping Heby Håbo Knivsta Tierp Uppsala Älvkarleby Östhammar Länet

27 139 6 229 37 176 10 828 32 884 28 821 22 097 36 191 25 170

6 641 12 627 1 193 38 629 3 609 22 845 7 492 1 205 11 780

915 0 0 0 0 0 0 0 114

11 720 9 186 4 353 7 621 6 028 5 235 10 664 5 847 7 581

31 890 9 817 7 086 32 795 21 624 30 804 11 725 24 099 21 230

1 964 4 021 2 086 229 1 701 2 210 1 835 1 013 1 881

0 0 0 0 96 57 61 178 49

1 817 5 816 23 465 13 142 8 868 7 925 16 262 4 789 10 260

10 744 8 388 10 085 10 912 10 232 15 905 10 370 13 164 11 225

42

Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2009


Tabell 2 – Balansräkning 2009, kr per invånare

Län Kommun

Koncernen Borgensförbindelser Anläggningstillgångar pensionsför- övriga materiella finanpliktel o löne- borgens- o siella skatt ej redov ansvarsi balansräkn förbindelser

Omsätt- Eget Avsätt- Långningskapital ningar fristiga tillgångar totalt skulder

Stockholms län Botkyrka Danderyd Ekerö Haninge Huddinge Järfälla Lidingö Nacka Norrtälje Nykvarn Nynäshamn Salem Sigtuna Sollentuna Solna Stockholm Sundbyberg Södertälje Tyresö Täby Upplands Väsby Upplands-Bro Vallentuna Vaxholm Värmdö Österåker Länet

19 875 17 593 17 316 18 465 18 394 24 146 19 230 17 435 20 630 17 778 21 131 18 499 22 142 17 668 18 451 18 951 16 892 21 390 18 400 21 897 24 389 22 702 16 858 10 665 14 060 17 953 18 958

24 513 2 222 16 442 19 052 71 073 23 956 3 721 337 20 566 927 22 815 12 700 36 786 3 206 40 997 1 518 61 309 26 198 36 015 4 810 14 505 43 090 5 626 4 737 36 765 51 915 22 530

72 370 42 590 51 849 41 960 101 603 62 126 41 991 35 051 58 084 84 796 69 722 43 702 84 400 72 975 56 756 143 472 125 402 143 063 62 441 31 645 73 223 73 881 26 544 52 156 68 280 69 682 68 837

14 583 641 359 397 12 876 6 970 19 461 648 624 12 177 2 731 2 558 166 8 660 31 748 5 503 9 422 2 142 831 128 171 1 634 561 401 1 276 1 567 5 316

9 524 13 994 8 194 9 566 9 934 5 409 7 460 3 564 12 488 9 889 16 555 5 407 6 033 11 742 10 159 8 573 50 321 23 325 6 091 20 989 15 786 17 407 10 706 4 904 9 744 12 646 12 323

Uppsala län Enköping Heby Håbo Knivsta Tierp Uppsala Älvkarleby Östhammar Länet

18 196 19 649 16 897 9 547 23 858 20 435 23 645 22 439 19 333

31 024 26 245 33 295 2 796 33 274 2 948 12 259 25 474 20 914

63 293 44 219 77 092 48 769 70 320 68 331 56 090 64 570 61 585

755 1 147 149 2 230 244 3 061 3 676 698 1 495

10 335 12 876 7 316 9 299 7 877 3 983 12 720 6 442 8 856

Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2009

43

31 513 5 577 38 580 2 164 9 842 3 301 13 065 4 289 26 404 9 394 31 309 3 169 49 437 1 413 22 070 2 993 25 006 4 071 52 409 4 516 25 592 2 888 27 483 2 193 26 031 4 525 54 921 4 236 44 345 4 787 113 709 16 675 55 469 5 618 14 158 6 631 18 095 4 739 31 849 2 417 56 119 3 500 23 333 3 668 26 252 2 244 6 557 1 471 19 366 2 813 11 718 1 951 32 870 4 278

29 741 9 972 10 362 25 222 21 686 27 406 29 973 26 393 22 594

1 126 4 021 2 670 4 074 2 027 2 627 2 009 1 522 2 509

Kortfristiga skulder

26 014 5 075 34 437 23 702 71 358 29 343 7 057 4 852 18 125 39 457 48 342 9 822 44 086 20 043 27 920 5 864 99 669 85 944 37 322 7 885 16 614 51 315 490 40 587 42 820 58 504 32 947

33 373 11 406 12 822 10 867 17 257 10 684 11 005 9 348 23 994 10 480 12 186 12 169 15 957 14 177 21 611 21 300 24 389 61 797 9 207 10 611 12 947 14 606 8 825 8 846 14 301 11 722 16 380

31 547 33 566 60 482 17 471 41 849 18 993 27 702 28 909 32 564

11 969 10 683 11 043 13 531 12 879 26 349 12 802 14 886 14 267

2


Tabell 2 – Balansräkning 2009, kr per invånare

Län Kommun

2

Kommunen Anläggningstillgångar materiella finansiella

Bidrag till statlig infrastruktur

Omsätt- Eget ningskapital tillgångar

Avsättning för pensioner och löneskatt

Andra avsättningar

Långfristiga skulder

Kortfristiga skulder

Södermanlands län Eskilstuna 28 943 Flen 23 701 Gnesta 6 310 Katrineholm 15 693 Nyköping 23 703 Oxelösund 22 827 Strängnäs 11 879 Trosa 31 076 Vingåker 24 830 Länet 20 995

16 715 7 607 23 249 22 895 11 367 40 448 66 336 6 866 1 090 21 841

0 0 0 1 381 1 113 1 076 0 0 0 397

7 428 9 107 9 290 12 254 10 000 6 389 5 891 4 533 3 530 7 602

16 934 27 634 25 824 30 273 25 560 20 131 9 571 21 890 10 026 20 871

524 1 886 840 3 414 3 113 781 2 449 4 045 90 1 905

0 1 873 1 381 1 381 0 1 164 3 675 1 487 895 1 317

23 998 0 1 178 4 024 4 456 37 543 59 230 2 621 7 874 15 658

11 630 9 022 9 626 13 131 13 054 11 121 9 181 12 432 10 565 11 084

Östergötlands län Boxholm 20 700 Finspång 29 749 Kinda 20 077 Linköping 9 591 Mjölby 42 600 Motala 31 766 Norrköping 30 098 Söderköping 25 242 Vadstena 24 864 Valdemarsvik 30 212 Ydre 37 720 Åtvidaberg 21 817 Ödeshög 32 313 Länet 27 442

2 832 21 742 1 280 53 542 758 983 59 897 2 053 1 730 4 985 3 271 1 397 3 776 12 172

0 0 0 0 582 2 294 0 0 0 0 0 0 0 221

8 028 6 771 14 173 40 234 5 455 6 101 8 385 4 371 7 877 6 807 10 367 9 908 8 314 10 522

9 034 18 218 24 363 73 791 19 850 22 270 45 854 6 166 18 508 15 623 27 630 4 145 14 439 23 068

1 721 2 353 303 2 088 2 378 871 1 935 292 1 249 1 850 43 594 516 1 246

1 072 87 5 103 1 458 1 211 1 153 683 100 67 768 1 120 113 639 1 044

9 904 27 010 263 3 425 15 095 6 075 23 222 15 698 3 265 12 201 13 671 15 793 17 971 12 584

9 829 10 594 5 498 22 605 10 861 10 775 26 686 9 410 11 382 11 562 8 894 12 477 10 838 12 416

Jönköpings län Aneby Eksjö Gislaved Gnosjö Habo Jönköping Mullsjö Nässjö Sävsjö Tranås Vaggeryd Vetlanda Värnamo Länet

2 406 8 084 634 1 358 87 1 455 25 080 131 1 053 15 183 9 097 2 799 1 012 5 259

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5 654 8 942 5 627 9 150 8 078 4 918 7 272 7 357 8 646 6 886 4 172 6 663 12 104 7 343

12 074 18 944 30 021 28 426 19 750 22 676 8 149 20 333 22 857 27 720 37 996 20 302 32 873 23 240

381 372 424 87 1 152 1 965 2 459 626 230 703 1 133 523 1 480 887

0 183 587 2 696 429 259 0 74 60 691 669 153 4 731 810

9 525 0 0 10 277 12 179 3 579 32 660 5 378 14 120 545 364 6 385 48 7 312

9 966 10 893 9 921 11 186 8 578 12 381 9 612 8 688 14 635 10 546 14 530 11 058 10 138 10 933

23 886 13 366 34 692 42 164 33 923 34 487 20 528 27 611 42 203 18 136 41 423 28 959 36 154 30 579

44

Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2009


Tabell 2 – Balansräkning 2009, kr per invånare

Län Kommun

Koncernen Borgensförbindelser Anläggningstillgångar pensionsför- övriga materiella finanpliktel o löne- borgens- o siella skatt ej redov ansvarsi balansräkn förbindelser

Omsätt- Eget Avsätt- Långningskapital ningar fristiga tillgångar totalt skulder

Kortfristiga skulder

Södermanlands län Eskilstuna 20 628 Flen 24 033 Gnesta 16 438 Katrineholm 27 439 Nyköping 22 282 Oxelösund 26 304 Strängnäs 18 516 Trosa 13 664 Vingåker 23 768 Länet 21 452

29 757 21 217 66 081 16 401 13 514 15 220 11 073 23 288 37 368 25 991

71 038 55 806 51 289 61 085 51 331 77 754 88 771 75 767 65 462 66 478

121 182 11 799 162 7 288 632 6 986 3 877 892 3 548

9 248 11 775 10 501 12 481 11 061 8 300 7 949 5 006 5 402 9 080

18 000 31 455 25 492 32 223 31 473 27 591 12 428 24 622 12 976 24 028

2 863 3 759 2 222 4 035 2 253 6 348 7 898 5 532 985 3 988

43 964 20 842 34 369 21 373 23 685 37 680 69 316 39 805 44 776 37 312

15 580 11 707 11 506 16 097 12 269 15 067 14 064 14 691 13 019 13 777

Östergötlands län Boxholm Finspång Kinda Linköping Mjölby Motala Norrköping Söderköping Vadstena Valdemarsvik Ydre Åtvidaberg Ödeshög Länet

22 164 24 362 22 912 19 679 24 276 22 409 22 820 21 483 25 004 24 781 22 761 25 241 21 143 23 002

33 193 18 790 24 232 30 470 14 360 18 560 100 11 463 22 340 183 17 881 10 291 19 390 17 019

53 749 69 418 50 196 114 465 74 372 59 820 77 485 41 679 51 123 35 562 57 356 31 842 55 293 59 412

2 082 2 997 911 27 403 1 229 831 6 506 1 424 786 313 1 054 127 1 208 3 605

12 123 9 957 14 683 29 332 7 887 7 732 9 286 4 833 8 366 6 727 12 032 13 160 9 353 11 190

11 668 2 793 21 218 3 214 29 617 5 407 54 248 10 179 28 802 4 443 29 060 113 36 318 6 095 9 519 439 20 334 1 316 15 848 2 618 27 628 1 339 4 178 1 226 14 908 1 154 23 334 3 102

39 941 43 950 24 683 56 866 36 862 25 932 22 895 26 274 17 887 12 201 30 528 25 629 36 598 30 788

13 552 13 990 6 083 49 907 13 381 13 278 27 969 11 704 20 738 11 935 10 947 14 096 13 194 16 982

Jönköpings län Aneby Eksjö Gislaved Gnosjö Habo Jönköping Mullsjö Nässjö Sävsjö Tranås Vaggeryd Vetlanda Värnamo Länet

23 028 26 461 21 287 17 631 18 363 22 928 24 756 24 961 25 028 23 484 20 835 24 994 20 807 22 658

22 641 49 907 14 887 16 423 25 232 46 673 36 26 119 19 434 23 768 18 813 23 026 7 501 22 650

35 434 79 818 57 062 59 047 65 272 89 493 41 131 59 069 58 936 58 055 67 937 56 543 65 163 60 996

2 251 242 1 222 796 78 152 130 797 297 761 8 010 615 1 009 1 258

8 681 12 413 7 667 9 898 10 673 7 290 8 486 10 316 8 838 13 613 4 931 10 181 14 011 9 769

11 127 22 219 37 876 28 467 24 247 29 429 4 358 24 263 24 265 32 923 40 472 22 605 41 943 26 476

19 866 51 281 13 938 26 492 38 033 47 707 32 660 30 978 27 338 21 947 18 713 28 360 19 654 28 997

13 539 17 424 12 349 11 899 11 009 16 079 10 270 11 977 15 928 14 519 19 585 14 793 12 374 13 980

Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2009

45

1 834 1 549 1 788 2 883 2 734 3 720 2 459 2 964 540 3 040 2 108 1 581 6 212 2 570

2


Tabell 2 – Balansräkning 2009, kr per invånare

Län Kommun

2

Kommunen Anläggningstillgångar materiella finansiella

Bidrag till statlig infrastruktur

Omsätt- Eget ningskapital tillgångar

Avsättning för pensioner och löneskatt

Andra avsättningar

Långfristiga skulder

Kortfristiga skulder

Kronobergs län Alvesta Lessebo Ljungby Markaryd Tingsryd Uppvidinge Växjö Älmhult Länet

27 429 42 699 36 266 30 035 36 510 29 259 16 131 41 223 32 444

10 002 23 770 13 722 3 792 1 392 431 20 696 1 710 9 439

0 0 0 0 0 0 0 0 0

10 121 9 091 8 797 31 171 8 109 16 084 7 855 8 127 12 419

22 356 25 392 44 250 48 438 25 285 24 410 30 318 30 656 31 388

300 145 304 2 029 377 1 941 1 715 495 913

0 1 513 903 839 1 055 1 098 515 1 181 888

10 716 33 650 2 653 1 575 7 283 4 185 1 605 6 744 8 551

14 180 14 860 10 675 12 117 12 011 14 140 10 529 11 984 12 562

Kalmar län Borgholm Emmaboda Hultsfred Högsby Kalmar Mönsterås Mörbylånga Nybro Oskarshamn Torsås Vimmerby Västervik Länet

32 755 20 567 27 544 30 856 28 362 34 067 46 768 41 728 41 417 11 657 42 124 13 436 30 940

355 4 906 452 19 226 2 268 5 206 401 850 67 214 14 907 17 705 42 966 14 704

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6 573 9 496 10 651 16 351 8 574 18 176 12 077 12 378 28 377 11 333 15 870 5 023 12 906

11 701 16 346 16 658 11 074 21 943 39 759 21 403 19 040 81 301 16 909 39 084 17 547 26 063

2 619 2 302 1 360 1 719 1 889 732 1 153 1 233 2 564 1 175 1 560 1 807 1 676

0 236 0 1 568 542 1 009 77 0 1 394 113 592 406 494

16 375 3 246 7 418 34 902 4 467 4 550 26 400 22 810 40 348 8 333 21 238 28 470 18 213

8 988 12 839 13 211 17 170 10 363 11 399 10 213 11 873 11 401 11 367 13 225 13 195 12 103

Gotlands län Gotland* Länet

33 700 33 700

1 502 1 502

0 0

5 556 5 556

18 293 18 293

3 470 3 470

705 705

8 102 8 102

10 189 10 189

Blekinge län Karlshamn Karlskrona Olofström Ronneby Sölvesborg Länet

29 551 26 208 23 192 39 269 23 258 28 295

13 281 43 340 10 978 15 741 13 884 19 444

0 0 0 0 0 0

6 437 7 803 8 792 4 774 5 723 6 705

30 518 16 651 23 866 18 129 28 780 23 588

47 2 016 4 478 821 311 1 534

0 1 0 383 93 95

8 251 46 392 5 087 29 924 3 572 18 645

10 453 12 291 9 531 10 527 10 109 10 582

*Den primärkommunala delen har beräknats enligt definition på sidan 40.

46

Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2009


Tabell 2 – Balansräkning 2009, kr per invånare

Län Kommun

Koncernen Borgensförbindelser Anläggningstillgångar pensionsför- övriga materiella finanpliktel o löne- borgens- o siella skatt ej redov ansvarsi balansräkn förbindelser

Omsätt- Eget Avsätt- Långningskapital ningar fristiga tillgångar totalt skulder

Kortfristiga skulder

Kronobergs län Alvesta Lessebo Ljungby Markaryd Tingsryd Uppvidinge Växjö Älmhult Länet

23 431 21 762 21 815 24 692 23 397 25 319 21 311 20 039 22 720

54 321 44 372 20 917 237 39 517 7 867 57 600 17 814 30 330

82 146 109 187 67 947 37 453 75 138 41 067 112 374 65 916 73 903

10 330 17 540 13 361 59 1 571 2 113 1 009 1 076 5 882

14 466 9 734 11 043 31 874 9 684 17 969 6 454 6 874 13 512

25 007 24 969 40 654 50 637 30 703 26 216 34 636 35 165 33 498

1 331 2 494 3 311 3 103 2 664 3 104 5 888 1 753 2 956

63 930 93 824 34 232 3 040 39 426 15 948 57 947 25 320 41 708

16 674 15 174 14 154 12 606 13 600 15 881 21 366 11 628 15 135

Kalmar län Borgholm Emmaboda Hultsfred Högsby Kalmar Mönsterås Mörbylånga Nybro Oskarshamn Torsås Vimmerby Västervik Länet

20 201 22 810 28 452 26 606 20 341 19 048 19 355 23 299 26 324 21 183 22 279 23 875 22 814

24 496 55 273 24 590 137 44 274 26 625 27 761 24 414 512 21 473 24 077 123 22 812

67 599 85 222 54 505 53 028 95 484 68 352 78 281 77 179 116 203 51 655 85 648 60 577 74 477

571 3 611 2 689 97 495 113 104 352 364 447 348 1 183 864

10 824 10 485 12 029 18 564 13 023 20 984 15 674 13 237 30 430 15 673 17 956 4 948 15 318

18 515 21 002 22 720 14 485 24 236 43 349 23 703 24 985 86 286 18 437 39 902 19 738 29 779

5 115 5 068 1 653 3 414 4 296 2 070 1 378 2 362 4 966 1 945 4 859 2 287 3 284

41 713 60 739 29 391 34 902 60 103 29 391 56 284 50 089 41 213 32 171 44 826 30 130 42 579

13 651 12 509 15 459 18 888 20 367 14 639 12 694 13 332 14 532 15 222 14 365 14 553 15 017

Gotlands län Gotland* Länet

26 994 26 994

13 687 13 687

Blekinge län Karlshamn Karlskrona Olofström Ronneby Sölvesborg Länet

23 061 22 773 26 491 22 453 19 447 22 845

31 212 3 074 72 211 45 177 24 887 35 312

78 088 73 287 97 565 105 251 55 653 81 968

352 369 382 319 523 389

13 581 9 257 12 952 6 463 11 315 10 713

30 183 15 431 16 784 20 629 19 489 20 503

2 052 4 206 7 915 2 610 1 105 3 577

42 418 47 799 73 439 75 428 30 809 53 978

17 368 15 477 12 761 13 366 16 088 15 012

*Den primärkommunala delen har beräknats enligt definition på sidan 40.

Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2009

47

2


Tabell 2 – Balansräkning 2009, kr per invånare

Län Kommun

2

Kommunen Anläggningstillgångar materiella finansiella

Bidrag till statlig infrastruktur

Omsätt- Eget ningskapital tillgångar

Avsättning för pensioner och löneskatt

Andra avsättningar

Långfristiga skulder

Kortfristiga skulder

Skåne län Bjuv Bromölla Burlöv Båstad Eslöv Helsingborg Hässleholm Höganäs Hörby Höör Klippan Kristianstad Kävlinge Landskrona Lomma Lund Malmö Osby Perstorp Simrishamn Sjöbo Skurup Staffanstorp Svalöv Svedala Tomelilla Trelleborg Vellinge Ystad Åstorp Ängelholm Örkelljunga Östra Göinge Länet

27 178 24 488 32 813 34 621 23 736 34 777 32 943 33 287 33 570 17 187 29 893 31 783 16 220 35 449 43 667 27 022 39 184 40 264 22 884 32 491 26 865 32 049 12 216 29 553 26 114 23 377 39 280 32 441 52 276 11 142 32 216 40 030 31 739 30 387

12 855 2 122 19 543 2 524 12 137 54 449 15 970 8 264 6 343 6 659 11 039 14 516 9 786 4 019 13 301 19 557 5 208 13 456 17 886 9 350 17 334 1 567 13 098 5 423 6 119 1 075 5 744 13 286 16 254 38 817 11 975 32 760 1 513 12 847

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 379 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 133

4 252 8 618 15 557 6 559 6 892 17 434 5 562 13 604 6 833 20 811 5 877 9 300 9 823 30 130 4 215 4 422 11 763 6 738 6 659 10 592 11 480 7 285 11 315 4 097 7 315 11 557 8 081 8 582 13 227 9 534 8 413 6 364 7 807 9 718

13 701 19 984 54 031 26 164 31 053 77 089 38 142 36 849 26 617 32 665 24 237 39 871 26 188 53 796 41 444 33 535 37 646 38 726 19 146 29 026 32 164 25 109 27 403 19 166 22 951 19 032 31 512 34 576 44 121 21 494 39 987 46 858 24 194 32 984

158 205 341 308 608 690 622 797 460 215 315 312 373 2 358 662 2 118 3 373 338 372 270 107 490 384 591 397 202 2 675 1 172 629 175 639 456 242 699

0 157 5 134 56 352 2 134 0 711 0 58 0 577 182 757 885 202 370 0 0 0 179 34 346 16 28 0 0 1 019 0 0 56 0 0 402

19 573 5 567 39 7 667 0 9 470 3 152 5 556 9 132 0 12 350 1 166 0 2 030 8 572 5 920 481 10 890 19 462 8 550 15 392 6 622 142 11 140 7 082 5 063 4 304 8 284 20 404 29 269 2 219 21 441 6 085 8 092

10 853 9 315 8 368 9 509 10 752 17 277 12 559 11 242 10 537 11 719 9 907 13 673 9 086 10 657 9 620 9 226 14 285 10 504 8 449 14 587 12 216 8 646 8 354 8 160 9 090 11 712 14 614 9 258 16 603 8 555 9 703 10 399 10 538 10 908

Hallands län Falkenberg Halmstad Hylte Kungsbacka Laholm Varberg Länet

27 523 42 532 35 884 35 586 23 244 28 968 32 290

32 752 40 732 190 3 956 6 081 13 669 16 230

0 0 0 0 0 4 847 808

10 697 8 587 4 265 5 447 10 329 10 000 8 221

22 362 75 164 14 020 27 432 26 864 32 689 33 089

3 575 596 438 2 178 1 554 2 978 1 887

0 0 987 242 180 4 188 933

33 239 2 473 15 374 6 091 1 943 6 417 10 923

11 796 13 618 9 520 9 046 9 113 11 212 10 718

48

Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2009


Tabell 2 – Balansräkning 2009, kr per invånare

Län Kommun

Koncernen Borgensförbindelser Anläggningstillgångar pensionsför- övriga materiella finanpliktel o löne- borgens- o siella skatt ej redov ansvarsi balansräkn förbindelser

Omsätt- Eget Avsätt- Långningskapital ningar fristiga tillgångar totalt skulder

Kortfristiga skulder

Skåne län Bjuv Bromölla Burlöv Båstad Eslöv Helsingborg Hässleholm Höganäs Hörby Höör Klippan Kristianstad Kävlinge Landskrona Lomma Lund Malmö Osby Perstorp Simrishamn Sjöbo Skurup Staffanstorp Svalöv Svedala Tomelilla Trelleborg Vellinge Ystad Åstorp Ängelholm Örkelljunga Östra Göinge Länet

18 161 20 299 17 080 18 852 20 372 20 088 20 863 20 412 17 043 17 437 20 877 21 518 16 121 20 031 18 547 20 355 20 854 22 323 19 900 21 401 15 218 17 567 17 719 18 214 18 807 19 311 21 486 16 121 21 243 9 425 17 987 19 088 23 723 19 043

1 950 45 645 34 146 32 999 26 751 33 051 18 717 4 612 12 068 58 603 4 370 41 896 22 629 32 931 8 440 33 975 8 315 47 971 17 186 32 029 4 335 28 589 57 073 21 053 19 215 23 083 31 494 17 794 39 434 2 894 25 384 2 033 15 628 24 433

51 276 73 630 73 281 70 082 56 606 88 589 54 962 56 728 51 732 62 910 45 421 85 707 50 565 69 624 47 224 97 585 73 538 62 099 44 279 70 038 46 846 57 807 72 855 54 259 47 312 49 366 81 597 48 161 94 904 47 045 68 521 56 228 53 682 62 559

644 4 737 8 910 2 166 10 957 1 965 15 034 1 307 5 688 4 043 293 1 032 9 453 1 977 12 893 3 457 996 8 250 2 377 6 065 4 869 1 101 9 881 4 060 5 870 850 1 481 12 692 504 481 7 480 20 017 993 5 228

5 325 14 002 18 099 7 667 7 026 27 025 7 328 14 828 7 698 22 075 7 395 10 539 10 541 32 812 4 456 13 638 13 454 8 993 9 265 12 589 12 466 9 877 15 818 4 733 9 799 13 505 11 745 8 558 14 224 10 764 8 694 7 785 10 234 11 908

16 571 265 22 947 3 091 49 864 5 929 25 909 961 32 503 1 976 50 264 3 468 41 361 622 42 332 3 002 31 647 802 25 814 1 045 26 507 2 253 36 356 2 019 30 631 1 246 54 635 3 873 41 401 1 547 36 765 10 751 46 641 7 252 41 235 1 103 19 848 2 205 31 127 450 26 293 1 223 27 475 1 106 31 509 1 106 21 136 1 186 27 129 425 7 761 278 37 642 3 679 32 311 2 235 42 959 2 068 18 455 641 45 643 1 471 48 602 1 890 28 550 482 33 328 2 171

28 289 52 373 31 274 37 767 27 567 40 319 21 364 13 644 20 870 52 607 13 277 41 853 28 421 30 107 11 943 51 033 16 421 25 535 19 347 40 321 16 311 29 490 55 744 29 880 25 452 27 327 35 402 24 600 51 088 29 461 26 612 22 098 22 895 30 324

12 120 13 958 13 223 15 278 12 543 23 528 13 977 13 885 11 799 9 562 11 072 17 050 10 261 15 798 9 682 16 131 17 674 11 469 14 521 16 794 20 355 10 714 10 195 10 850 9 975 28 355 18 100 10 265 13 517 9 733 10 969 11 440 12 982 13 872

Hallands län Falkenberg Halmstad Hylte Kungsbacka Laholm Varberg Länet

20 884 21 286 21 396 18 364 21 435 20 570 20 655

9 343 13 002 11 104 23 952 28 362 30 301 19 344

70 623 93 574 51 207 68 068 53 643 77 480 69 099

852 8 126 201 3 343 4 563 2 227 3 218

13 200 7 446 4 666 6 548 11 994 13 305 9 526

24 309 77 842 16 502 29 885 28 233 36 980 35 625

40 998 12 189 27 221 34 780 30 264 36 113 30 260

13 722 16 656 10 926 10 861 9 970 15 192 12 887

Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2009

49

5 646 2 459 1 425 2 433 1 733 4 727 3 070

2


Tabell 2 – Balansräkning 2009, kr per invånare

Län Kommun

2

Kommunen Anläggningstillgångar materiella finansiella

Västra Götalands län Ale 24 765 Alingsås 11 018 Bengtsfors 35 453 Bollebygd 23 701 Borås 30 459 Dals-Ed 54 362 Essunga 31 236 Falköping 35 338 Färgelanda 36 142 Grästorp 28 460 Gullspång 30 761 Göteborg 26 639 Götene 20 794 Herrljunga 24 790 Hjo 26 098 Härryda 35 557 Karlsborg 23 822 Kungälv 34 913 Lerum 30 820 Lidköping 43 501 Lilla Edet 15 377 Lysekil 27 918 Mariestad 27 270 Mark 22 207 Mellerud 34 050 Munkedal 33 622 Mölndal 28 904 Orust 39 191 Partille 14 377 Skara 19 482 Skövde 47 989 Sotenäs 61 700 Stenungsund 32 036 Strömstad 27 910 Svenljunga 36 742 Tanum 46 609 Tibro 18 392 Tidaholm 28 417 Tjörn 22 224 Tranemo 49 812 Trollhättan 11 748 Töreboda 20 802 Uddevalla 33 176 Ulricehamn 24 739

946 18 687 2 092 1 472 5 810 2 685 2 503 862 1 279 929 3 703 27 826 42 270 20 702 2 465 1 442 1 112 10 210 5 181 35 380 5 206 8 403 660 11 306 856 3 073 13 392 373 5 898 15 321 1 574 4 566 5 745 7 040 2 373 2 125 11 860 6 078 4 513 8 135 24 179 3 561 33 055 28 499

Bidrag till statlig infrastruktur

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 511 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Omsätt- Eget ningskapital tillgångar

10 303 16 129 11 707 8 573 34 028 9 864 5 804 8 839 8 080 5 340 7 270 21 126 8 877 5 972 6 536 9 579 13 104 16 323 13 345 12 402 8 433 8 212 10 083 12 399 7 774 9 558 10 232 11 879 10 457 10 636 9 084 7 604 9 610 11 082 3 740 7 727 8 429 14 462 6 633 6 801 10 771 13 577 7 646 8 833

50

20 105 29 103 26 483 17 949 32 193 27 742 24 775 22 158 19 032 18 177 7 054 14 022 20 392 36 535 18 478 24 434 20 878 28 535 28 515 70 233 8 405 15 747 15 546 33 444 14 206 14 153 37 059 14 369 20 289 20 616 31 230 46 253 5 039 31 255 26 385 24 161 27 378 35 292 13 854 35 565 29 661 22 085 19 574 33 158

Avsättning för pensioner och löneskatt

1 502 1 522 329 1 201 1 518 669 290 1 439 1 434 163 2 706 2 829 282 468 420 2 124 216 2 056 329 2 282 630 1 363 317 880 2 291 830 2 142 1 770 2 182 332 1 509 368 1 222 2 107 1 560 1 884 168 486 2 068 1 967 2 793 456 840 312

Andra avsättningar

Långfristiga skulder

Kortfristiga skulder

620 2 809 508 474 6 393 1 030 1 309 112 27 0 937 616 517 1 592 0 0 880 160 1 679 347 31 428 0 1 345 1 579 1 485 1 603 861 0 0 1 933 944 5 670 0 3 712 1 319 0 0 1 103 1 736 895 1 244 6 775 1 510

2 263 4 8 841 5 081 3 184 22 403 1 999 9 097 12 139 4 830 10 185 35 496 38 331 3 209 6 536 7 847 6 486 11 597 9 626 5 765 10 779 14 736 8 701 196 12 958 16 348 0 21 672 0 13 248 9 807 15 170 23 619 894 268 18 514 60 2 897 5 295 12 907 1 774 0 35 030 17 987

11 524 12 396 13 091 9 041 27 009 15 067 11 170 12 233 12 869 11 559 20 852 22 628 12 419 9 660 9 665 12 173 9 578 19 098 9 197 12 656 9 681 12 259 13 449 10 047 11 646 13 437 11 724 12 771 8 261 11 243 14 168 11 135 11 841 11 776 10 930 10 583 11 075 10 282 11 050 12 573 11 575 14 155 11 658 9 104

Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2009


Tabell 2 – Balansräkning 2009, kr per invånare

Län Kommun

Koncernen Borgensförbindelser Anläggningstillgångar pensionsför- övriga materiella finanpliktel o löne- borgens- o siella skatt ej redov ansvarsi balansräkn förbindelser

Västra Götalands län Ale 20 730 Alingsås 22 160 Bengtsfors 25 201 Bollebygd 16 903 Borås 19 911 Dals-Ed 22 119 Essunga 22 726 Falköping 22 914 Färgelanda 23 321 Grästorp 23 621 Gullspång 26 742 Göteborg 21 736 Götene 20 192 Herrljunga 20 577 Hjo 19 096 Härryda 18 373 Karlsborg 24 057 Kungälv 22 195 Lerum 20 103 Lidköping 25 018 Lilla Edet 18 875 Lysekil 30 279 Mariestad 26 776 Mark 21 345 Mellerud 22 321 Munkedal 22 607 Mölndal 21 474 Orust 20 421 Partille 20 600 Skara 21 255 Skövde 21 353 Sotenäs 24 702 Stenungsund 14 871 Strömstad 20 291 Svenljunga 21 916 Tanum 19 952 Tibro 22 555 Tidaholm 23 115 Tjörn 21 349 Tranemo 22 300 Trollhättan 22 619 Töreboda 20 338 Uddevalla 22 706 Ulricehamn 22 349

23 584 43 585 22 351 17 872 4 218 26 517 16 011 12 554 17 356 5 598 3 906 6 110 13 252 26 452 15 493 2 427 28 541 15 569 1 793 25 498 35 893 47 830 23 191 20 869 28 123 16 236 44 202 24 294 36 424 7 544 8 674 53 590 25 326 78 241 9 641 12 860 9 648 22 826 37 034 12 724 42 791 5 118 14 155 4 642

Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2009

57 240 70 087 60 776 43 324 71 779 83 104 49 194 48 600 55 092 29 315 34 873 126 862 39 510 59 851 34 394 63 528 47 818 67 815 40 560 74 021 53 887 86 412 58 357 52 710 58 907 48 615 80 436 64 359 72 174 43 433 78 001 117 192 73 680 109 877 45 473 63 434 32 772 48 111 60 003 70 853 85 519 26 688 86 319 60 559

496 10 089 1 036 1 357 840 254 1 075 860 188 470 554 1 105 29 648 562 2 221 1 123 570 199 393 34 629 2 505 399 434 124 251 2 425 357 353 5 020 722 216 3 439 239 6 464 2 278 497 11 514 268 4 351 265 887 3 345 432 12 549

51

Omsätt- Eget Avsätt- Långningskapital ningar fristiga tillgångar totalt skulder

11 261 16 353 15 781 9 371 8 017 9 606 6 040 10 479 8 013 5 594 7 458 14 392 10 261 10 814 9 718 9 751 16 195 16 862 13 809 14 855 10 136 12 693 14 604 11 744 13 100 10 596 12 416 14 035 15 278 9 998 12 949 8 733 9 986 18 262 4 902 6 523 12 475 18 382 8 950 8 090 11 448 13 940 10 886 9 102

27 195 2 121 32 726 5 848 30 546 1 279 19 909 2 106 35 338 9 111 26 700 1 700 25 058 1 599 24 272 1 551 19 049 1 535 18 170 163 4 188 3 847 35 796 12 863 22 671 798 24 414 3 583 19 640 1 504 30 882 2 499 23 581 1 489 33 946 3 794 30 483 2 917 74 167 3 067 10 037 232 17 516 2 992 20 903 1 941 31 634 2 353 12 811 3 870 15 626 2 316 37 338 4 995 16 164 2 998 39 509 3 213 25 860 1 675 46 993 4 219 53 672 2 596 14 825 7 214 36 852 3 681 27 556 5 272 24 916 3 204 31 768 363 34 344 564 17 705 3 329 36 660 3 954 30 116 5 158 22 304 1 700 25 806 9 206 39 524 2 748

27 046 42 359 30 292 22 166 21 233 48 700 17 610 20 896 29 326 5 345 13 656 63 726 41 160 29 384 13 410 27 386 25 334 26 109 10 981 32 048 44 741 61 569 33 672 20 056 40 997 29 277 36 920 45 649 38 430 13 330 22 272 59 270 49 525 79 072 8 363 31 164 11 145 17 095 39 082 25 116 48 568 5 502 48 193 27 996

Kortfristiga skulder

12 635 15 596 15 476 9 871 14 954 15 864 12 042 13 220 13 383 11 701 21 194 29 974 14 790 13 846 11 779 13 635 14 179 21 027 10 381 14 223 11 518 17 427 16 879 10 535 14 580 14 417 13 956 13 936 11 320 13 288 17 682 13 826 12 341 14 998 11 462 11 170 13 485 14 758 13 188 13 478 14 012 14 467 14 432 11 942

2


Tabell 2 – Balansräkning 2009, kr per invånare

Län Kommun

2

Kommunen Anläggningstillgångar materiella finansiella

Västra Götalands län, forts Vara 34 384 Vårgårda 28 453 Vänersborg 33 574 Åmål 22 692 Öckerö 13 296 Länet 29 913

Bidrag till statlig infrastruktur

Omsätt- Eget ningskapital tillgångar

Avsättning för pensioner och löneskatt

Andra avsättningar

Långfristiga skulder

Kortfristiga skulder

333 2 323 1 984 7 208 8 142 8 476

0 0 0 0 0 10

10 627 5 503 7 740 5 493 14 797 10 266

33 325 19 965 22 263 19 108 22 961 24 472

816 720 1 876 650 2 143 1 234

34 2 735 1 831 0 0 1 200

0 1 824 4 746 5 630 0 9 387

11 169 11 035 12 582 10 005 11 131 12 372

Värmlands län Arvika Eda Filipstad Forshaga Grums Hagfors Hammarö Karlstad Kil Kristinehamn Munkfors Storfors Sunne Säffle Torsby Årjäng Länet

27 905 43 542 25 050 42 734 27 354 44 518 26 439 38 792 20 529 32 811 36 866 33 330 35 307 39 418 46 043 41 928 35 160

4 829 7 582 11 526 1 624 24 440 935 1 830 33 490 15 206 5 824 1 789 3 858 640 11 438 3 454 7 595 8 503

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

22 984 8 222 8 729 4 132 7 809 7 997 5 617 8 490 4 865 8 121 7 225 10 039 8 136 5 288 8 137 3 280 8 066

42 902 48 445 17 613 27 044 3 419 15 189 16 417 39 469 8 993 17 885 22 610 16 022 22 370 32 205 18 904 34 581 24 004

1 446 966 265 381 600 334 254 2 122 647 383 690 2 023 2 385 759 394 1 381 939

232 0 1 285 0 317 204 674 175 0 1 635 254 0 145 299 0 0 326

557 0 11 187 8 069 44 308 25 607 6 799 26 672 20 611 15 107 8 261 16 712 7 668 9 275 26 197 6 984 14 625

10 581 9 935 14 955 12 996 10 959 12 116 9 742 12 334 10 349 11 746 14 065 12 470 11 515 13 606 12 139 9 857 11 835

Örebro län Askersund Degerfors Hallsberg Hällefors Karlskoga Kumla Laxå Lekeberg Lindesberg Ljusnarsberg Nora Örebro Länet

25 684 28 586 46 297 22 124 23 960 37 998 7 473 8 319 6 207 27 044 10 717 24 840 22 437

3 213 2 635 2 830 4 225 28 630 7 618 16 968 12 166 15 587 4 489 7 767 4 916 9 254

0 0 0 368 0 0 0 0 0 0 0 0 31

7 957 10 966 9 338 9 041 3 901 7 033 6 765 8 880 9 734 12 480 8 235 20 780 9 592

18 696 12 366 9 185 6 641 10 994 40 037 232 20 514 13 960 15 359 14 653 34 286 16 410

1 361 1 018 1 440 2 385 1 377 621 453 884 6 326 149 2 427 1 741 1 682

102 412 26 368 0 0 0 0 429 0 0 1 300 219

6 693 15 387 31 154 15 246 31 367 1 418 21 175 0 1 761 17 360 0 826 11 866

10 002 13 004 16 660 11 119 12 753 10 573 9 346 7 967 9 052 11 145 9 639 12 383 11 137

52

Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2009


Tabell 2 – Balansräkning 2009, kr per invånare

Län Kommun

Koncernen Borgensförbindelser Anläggningstillgångar pensionsför- övriga materiella finanpliktel o löne- borgens- o siella skatt ej redov ansvarsi balansräkn förbindelser

Omsätt- Eget Avsätt- Långningskapital ningar fristiga tillgångar totalt skulder

Kortfristiga skulder

Västra Götalands län, forts Vara 22 245 Vårgårda 18 752 Vänersborg 22 747 Åmål 28 510 Öckerö 20 853 Länet 21 983

9 851 19 954 22 584 40 891 48 061 22 283

45 255 50 746 61 949 74 521 64 813 61 893

84 1 900 371 547 115 3 061

10 861 5 795 7 858 6 779 16 868 11 265

43 541 21 524 24 156 22 217 23 411 27 837

992 3 819 3 887 649 2 866 3 171

0 21 428 29 410 45 777 42 115 31 100

11 667 11 670 12 725 13 204 13 404 14 113

Värmlands län Arvika Eda Filipstad Forshaga Grums Hagfors Hammarö Karlstad Kil Kristinehamn Munkfors Storfors Sunne Säffle Torsby Årjäng Länet

22 849 23 575 29 330 24 751 24 243 29 584 21 313 22 298 23 379 22 952 24 697 25 516 20 480 26 697 28 106 20 575 24 396

26 394 20 076 15 745 23 726 231 23 303 41 488 9 911 23 850 14 836 23 893 25 350 13 468 11 855 12 228 24 911 19 454

63 311 65 986 49 829 70 003 51 863 67 513 65 309 88 821 61 146 58 191 59 218 60 547 53 105 63 731 66 688 68 823 63 380

3 523 6 369 0 219 277 551 237 6 336 612 274 232 585 319 7 836 1 252 7 399 2 251

25 592 9 812 12 940 4 771 9 170 9 364 7 659 10 781 5 935 10 435 9 825 11 838 9 080 8 120 9 947 4 440 9 981

51 269 52 296 18 090 28 604 3 337 15 533 19 173 46 767 10 376 22 576 24 107 15 424 23 920 34 831 22 928 36 516 26 609

1 837 1 055 1 626 391 1 037 681 1 630 5 592 1 392 2 562 1 612 2 022 2 545 1 151 917 1 725 1 735

26 255 17 489 26 341 32 368 44 308 48 098 40 724 35 109 44 014 32 538 27 476 42 124 24 696 26 596 40 612 31 802 33 784

13 065 11 327 16 712 13 630 12 628 13 116 11 678 18 470 11 911 11 224 16 080 13 400 11 343 17 109 13 430 10 619 13 483

Örebro län Askersund Degerfors Hallsberg Hällefors Karlskoga Kumla Laxå Lekeberg Lindesberg Ljusnarsberg Nora Örebro Länet

22 967 27 998 25 855 26 882 29 733 19 160 29 759 19 627 27 182 26 185 26 495 23 331 25 431

17 987 43 715 34 542 33 987 1 601 57 779 39 267 21 444 49 617 18 011 34 525 40 339 32 734

49 809 71 777 78 453 57 275 68 412 104 636 65 510 46 524 70 589 47 227 51 621 85 179 66 417

2 571 326 1 230 2 046 466 5 369 884 352 1 854 2 558 676 944 1 606

11 645 15 313 10 108 10 910 6 446 9 415 14 180 7 518 16 740 13 385 9 344 17 053 11 838

23 905 3 002 12 660 1 603 9 676 2 258 6 040 2 495 18 270 4 471 46 447 1 497 3 916 3 009 20 783 915 16 253 10 344 17 471 148 12 895 2 547 38 421 5 881 18 894 3 180

24 533 57 435 61 530 47 866 36 151 58 295 59 219 22 583 49 242 34 519 33 303 44 697 44 114

12 585 15 718 16 327 13 830 16 432 13 181 14 430 10 113 13 344 11 032 12 896 14 177 13 672

Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2009

53

2


Tabell 2 – Balansräkning 2009, kr per invånare

Län Kommun

2

Kommunen Anläggningstillgångar materiella finansiella

Bidrag till statlig infrastruktur

Omsätt- Eget ningskapital tillgångar

Avsättning för pensioner och löneskatt

Andra avsättningar

Långfristiga skulder

Kortfristiga skulder

Västmanlands län Arboga 53 008 Fagersta 17 888 Hallstahammar 23 075 Kungsör 21 279 Köping 26 631 Norberg 26 674 Sala 31 742 Skinnskatteberg 26 902 Surahammar 24 853 Västerås 22 247 Länet 27 429

11 302 22 240 22 521 8 899 8 589 406 4 889 928 6 907 35 709 12 239

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6 285 14 070 10 389 9 123 10 470 10 766 4 183 20 112 9 213 8 404 10 301

39 494 40 807 35 344 24 137 25 387 6 035 19 131 32 966 8 886 33 975 26 616

2 672 3 052 431 3 059 2 250 1 812 1 205 986 2 500 2 938 2 090

132 0 476 142 221 633 0 835 889 129 345

16 358 79 5 667 0 3 971 17 714 9 108 712 22 151 20 848 9 660

11 939 10 260 14 067 11 963 13 861 11 652 11 370 12 443 6 547 8 470 11 257

Dalarnas län Avesta Borlänge Falun Gagnef Hedemora Leksand Ludvika Malung-Sälen Mora Orsa Rättvik Smedjebacken Säter Vansbro Älvdalen Länet

11 727 23 458 22 968 29 048 21 293 28 542 37 383 51 343 27 999 31 867 10 860 25 897 24 080 57 520 51 370 30 357

48 867 15 147 10 959 9 701 2 252 1 878 1 176 4 346 7 663 5 823 30 969 3 430 1 880 387 445 9 662

919 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 61

2 583 8 627 6 120 5 399 13 807 5 884 6 271 6 992 8 871 9 830 10 424 3 061 19 585 9 960 5 005 8 161

8 603 31 428 13 323 13 509 24 470 19 473 22 235 28 244 28 288 19 603 18 576 -4 433 31 107 24 294 19 940 19 911

2 833 1 615 1 548 731 2 333 1 760 3 743 202 1 546 3 434 990 4 849 214 3 719 1 198 2 048

1 228 21 241 308 0 0 86 1 219 0 0 0 0 0 75 0 212

41 513 2 075 13 846 19 599 0 5 094 8 211 19 335 3 498 12 312 21 071 21 632 4 719 28 945 25 112 15 131

9 919 12 093 11 089 10 001 10 549 9 977 10 555 13 681 11 201 12 171 11 616 10 340 9 505 10 834 10 570 10 940

Gävleborgs län Bollnäs Gävle Hofors Hudiksvall Ljusdal Nordanstig Ockelbo Ovanåker Sandviken Söderhamn Länet

34 995 13 453 8 017 27 587 36 788 14 751 25 192 24 248 33 185 28 661 24 687

22 767 68 165 21 853 13 856 4 481 3 143 9 967 5 467 12 827 37 792 20 031

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5 515 9 901 10 602 9 472 5 583 10 802 13 966 17 062 5 233 7 716 9 585

46 474 31 880 26 003 35 534 23 933 8 652 9 091 28 271 23 334 21 774 25 494

2 723 2 166 1 806 1 460 1 962 1 816 997 2 580 1 764 3 075 2 034

0 321 54 163 498 127 0 0 0 27 119

2 356 47 073 2 032 2 852 7 073 4 859 26 797 2 949 9 127 36 815 14 193

11 724 10 079 10 577 10 906 13 386 13 242 12 240 12 977 17 020 12 478 12 462

54

Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2009


Tabell 2 – Balansräkning 2009, kr per invånare

Län Kommun

Koncernen Borgensförbindelser Anläggningstillgångar pensionsför- övriga materiella finanpliktel o löne- borgens- o siella skatt ej redov ansvarsi balansräkn förbindelser

Omsätt- Eget Avsätt- Långningskapital ningar fristiga tillgångar totalt skulder

Kortfristiga skulder

Västmanlands län Arboga Fagersta Hallstahammar Kungsör Köping Norberg Sala Skinnskatteberg Surahammar Västerås Länet

26 116 28 086 24 965 25 724 25 723 25 294 25 236 23 785 25 011 19 783 24 972

18 917 3 773 38 764 41 184 31 067 498 15 163 721 21 616 2 163 17 386

95 368 30 249 62 778 65 755 61 872 26 674 95 500 26 902 64 036 89 141 61 827

8 119 22 643 20 157 8 005 6 801 406 773 928 1 544 3 971 7 334

10 729 20 331 12 422 11 928 11 437 10 766 9 592 20 112 12 443 17 359 13 711

40 352 46 010 37 932 28 638 28 545 6 035 27 870 32 966 784 48 893 29 802

3 216 5 651 958 3 223 3 148 2 445 1 817 1 821 3 957 8 952 3 518

49 214 6 560 39 752 38 905 32 815 17 714 63 163 712 58 044 38 101 34 498

21 434 15 002 16 715 14 922 15 602 11 652 13 015 12 443 15 238 14 525 15 054

Dalarnas län Avesta Borlänge Falun Gagnef Hedemora Leksand Ludvika Malung-Sälen Mora Orsa Rättvik Smedjebacken Säter Vansbro Älvdalen Länet

26 050 22 921 25 918 25 449 31 863 26 341 29 255 24 941 24 876 25 140 24 675 25 928 21 372 25 931 25 348 25 733

958 69 968 51 372 16 380 31 925 26 209 26 276 35 369 39 801 16 532 41 814 26 051 9 744 17 658 7 794 27 856

61 296 105 189 81 187 52 539 67 285 58 048 80 125 100 975 69 625 46 868 79 900 59 848 38 847 75 969 58 327 69 068

2 036 11 612 1 546 961 632 417 300 2 953 7 277 4 851 3 287 1 481 380 588 520 2 589

3 761 10 569 7 453 6 977 18 526 7 574 9 840 9 979 9 674 11 517 16 186 6 255 18 470 11 270 5 872 10 261

10 067 34 946 15 155 13 476 34 472 20 663 29 883 43 644 29 973 20 502 18 718 569 32 252 25 129 20 475 23 328

3 464 5 840 4 512 1 016 5 351 2 018 5 802 5 133 1 848 3 556 1 619 5 429 213 3 906 1 196 3 393

41 956 70 194 54 991 35 386 32 912 30 685 40 635 46 989 42 372 25 534 58 772 46 767 14 974 47 109 31 910 41 412

11 606 16 390 15 528 10 599 13 708 12 673 13 945 18 141 12 383 13 644 20 264 14 819 10 258 11 683 11 138 13 785

Gävleborgs län Bollnäs Gävle Hofors Hudiksvall Ljusdal Nordanstig Ockelbo Ovanåker Sandviken Söderhamn Länet

26 834 20 709 25 483 23 550 25 656 25 088 22 701 24 893 24 310 26 692 24 591

26 751 11 051 34 286 19 133 29 634 15 431 29 653 26 984 30 800 7 707 23 143

68 955 101 423 70 313 50 285 75 963 34 681 66 114 60 927 81 029 73 652 68 334

15 017 6 688 922 12 782 1 595 1 371 1 737 819 2 155 291 4 337

4 302 8 650 15 669 10 754 9 529 11 828 17 078 15 490 11 216 11 060 11 557

46 879 36 470 30 457 39 052 27 337 9 257 11 068 29 500 31 494 24 384 28 589

2 724 7 516 4 558 2 368 4 094 1 943 1 467 2 919 4 951 5 450 3 799

24 869 59 050 34 660 19 089 40 334 20 560 57 097 30 535 36 516 39 792 36 250

13 802 13 725 17 229 13 312 15 322 16 120 15 297 14 282 21 439 15 377 15 590

Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2009

55

2


Tabell 2 – Balansräkning 2009, kr per invånare

Län Kommun

2

Kommunen Anläggningstillgångar materiella finansiella

Bidrag till statlig infrastruktur

Omsätt- Eget ningskapital tillgångar

Avsättning för pensioner och löneskatt

Andra avsättningar

Långfristiga skulder

Kortfristiga skulder

Västernorrlands län Härnösand 8 971 Kramfors 29 218 Sollefteå 29 303 Sundsvall 34 903 Timrå 18 954 Ånge 11 061 Örnsköldsvik 30 242 Länet 23 236

12 681 8 864 9 196 38 964 6 067 16 345 6 729 14 120

0 0 0 0 0 0 0 0

14 873 10 093 11 098 7 889 9 376 9 623 10 171 10 446

20 874 15 947 23 367 22 519 8 237 21 003 32 608 20 650

3 083 1 967 510 1 323 1 919 4 493 1 379 2 096

371 1 665 1 533 230 298 451 97 663

27 13 932 10 790 45 851 10 683 0 1 905 11 884

12 170 14 664 13 397 11 833 13 260 11 082 11 153 12 508

Jämtlands län Berg Bräcke Härjedalen Krokom Ragunda Strömsund Åre Östersund Länet

18 075 63 240 25 251 29 441 40 052 26 202 28 672 30 592 32 690

18 546 968 1 309 1 937 267 1 774 51 225 17 183 11 651

0 0 0 0 0 0 0 0 0

10 505 9 027 47 488 8 386 10 225 17 417 9 594 7 188 14 978

26 128 20 343 50 509 17 995 1 293 25 436 28 069 42 711 26 560

568 2 498 2 090 1 820 740 3 173 2 101 1 683 1 834

2 122 538 6 018 131 0 2 713 67 590 1 522

6 446 33 186 1 426 8 990 34 237 0 45 019 0 16 163

11 862 16 670 14 005 10 828 14 274 14 071 14 235 9 979 13 240

Västerbottens län Bjurholm 39 758 Dorotea 70 907 Lycksele 33 547 Malå 21 870 Nordmaling 37 151 Norsjö 27 263 Robertsfors 31 810 Skellefteå 34 298 Sorsele 43 308 Storuman 45 470 Umeå 37 879 Vilhelmina 40 076 Vindeln 38 455 Vännäs 63 097 Åsele 49 366 Länet 40 950

414 840 5 481 37 797 1 377 4 630 147 193 890 2 665 14 425 71 151 5 276 3 320 664 2 414 22 966

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10 412 24 407 20 764 22 637 8 972 27 263 10 578 19 678 19 653 15 421 3 723 26 493 14 971 17 267 16 033 17 218

6 481 54 856 35 257 25 645 19 212 44 024 15 689 173 143 18 266 31 135 30 217 51 616 25 229 26 306 40 730 39 853

220 575 737 2 193 238 249 237 1 617 1 037 707 1 832 196 257 2 480 340 861

0 1 398 1 818 0 114 0 1 456 0 1 537 0 2 395 0 0 0 514

26 777 25 280 5 231 39 705 17 584 0 14 535 57 508 28 912 25 911 69 359 1 178 14 495 38 197 8 633 24 887

17 106 14 045 16 749 14 761 10 352 14 883 12 073 15 142 17 411 16 026 11 345 16 460 16 765 14 045 18 110 15 018

56

Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2009


Tabell 2 – Balansräkning 2009, kr per invånare

Län Kommun

Koncernen Borgensförbindelser Anläggningstillgångar pensionsför- övriga materiella finanpliktel o löne- borgens- o siella skatt ej redov ansvarsi balansräkn förbindelser

Omsätt- Eget Avsätt- Långningskapital ningar fristiga tillgångar totalt skulder

Kortfristiga skulder

Västernorrlands län Härnösand 30 451 Kramfors 32 079 Sollefteå 30 852 Sundsvall 23 956 Timrå 22 937 Ånge 26 425 Örnsköldsvik 26 562 Länet 27 608

63 956 34 647 18 836 7 063 22 657 56 889 77 744 40 256

62 818 70 025 53 801 82 803 48 682 72 514 110 037 71 525

298 496 3 582 232 3 151 14 133 5 633 3 932

20 090 12 798 11 675 9 160 10 030 12 254 13 604 12 801

30 658 19 077 20 624 20 996 11 646 22 742 29 997 22 248

7 821 4 336 2 175 3 421 3 007 4 987 3 068 4 116

27 048 42 989 28 335 52 970 31 794 55 743 80 379 45 608

17 679 16 917 17 924 14 808 15 416 15 429 15 830 16 286

Jämtlands län Berg Bräcke Härjedalen Krokom Ragunda Strömsund Åre Östersund Länet

29 072 33 412 32 144 28 113 31 801 32 060 21 566 27 264 29 429

53 991 8 743 41 872 22 797 1 813 9 837 752 28 515 21 040

99 805 63 268 93 797 54 587 40 052 37 802 79 607 134 387 75 413

1 200 551 958 1 681 267 240 5 750 1 940 1 573

12 000 12 864 53 284 9 285 10 225 19 301 9 885 20 810 18 456

24 550 7 447 19 623 3 212 69 404 12 638 19 648 2 270 1 293 740 26 758 6 400 32 148 2 167 70 223 15 496 32 955 6 296

66 483 39 003 46 163 30 712 34 237 8 597 45 019 51 569 40 222

14 525 14 845 19 834 12 923 14 274 15 588 15 908 19 849 15 968

Västerbottens län Bjurholm Dorotea Lycksele Malå Nordmaling Norsjö Robertsfors Skellefteå Sorsele Storuman Umeå Vilhelmina Vindeln Vännäs Åsele Länet

27 606 31 814 33 103 30 905 28 369 28 894 26 472 31 205 36 996 26 958 20 397 32 192 26 311 30 267 33 855 29 689

2 624 31 367 23 238 411 9 898 20 014 4 374 29 163 24 778 10 455 8 729 27 825 21 701 4 138 15 168 15 592

39 758 105 350 66 130 62 796 47 232 50 507 36 210 175 714 64 618 61 653 132 491 72 460 62 198 68 888 78 853 74 990

463 2 971 370 171 1 378 103 796 10 879 121 1 004 920 2 382 73 212 2 042 1 592

10 498 26 285 21 984 23 774 11 071 27 358 11 306 23 298 23 524 21 681 9 955 28 766 17 581 17 788 19 387 19 617

6 525 221 57 672 1 972 39 382 2 562 28 943 2 192 20 725 569 44 303 249 15 926 240 90 566 12 214 18 224 1 037 30 461 2 281 42 958 6 555 54 229 2 849 27 125 257 26 568 2 479 42 689 4 947 36 419 2 708

26 777 58 221 26 459 39 705 26 750 17 705 19 969 83 533 49 365 28 890 77 089 28 252 34 511 43 604 33 117 39 596

17 196 16 741 20 081 15 901 11 637 15 711 12 177 23 578 19 637 22 706 16 764 18 278 17 959 14 237 19 529 17 475

Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2009

57

2


Tabell 2 – Balansräkning 2009, kr per invånare

Län Kommun

2

Norrbottens län Arjeplog Arvidsjaur Boden Gällivare Haparanda Jokkmokk Kalix Kiruna Luleå Pajala Piteå Älvsbyn Överkalix Övertorneå Länet

Kommunen Anläggningstillgångar materiella finansiella

67 025 29 976 37 397 32 485 48 249 46 736 45 749 40 995 59 771 44 580 33 069 34 724 30 753 54 828 43 309

623 6 141 8 395 1 522 6 650 2 163 3 389 32 125 661 9 234 14 357 2 266 9 163 7 854 7 467

Bidrag till statlig infrastruktur

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Omsätt- Eget ningskapital tillgångar

17 270 5 354 11 096 18 175 8 096 18 158 6 962 8 702 5 269 11 370 21 561 10 276 17 483 31 785 13 682

58

43 200 26 682 39 271 34 783 21 709 33 106 23 615 31 973 46 876 22 647 51 009 21 332 15 428 62 789 33 887

Avsättning för pensioner och löneskatt

2 856 1 092 2 281 945 2 965 265 2 642 1 127 1 395 2 087 2 288 1 656 1 346 2 517 1 818

Andra avsättningar

Långfristiga skulder

Kortfristiga skulder

0 15 340 1 373 0 0 737 1 593 887 0 232 790 0 1 657 544

19 446 1 510 2 590 1 204 25 633 12 711 17 484 35 169 1 712 24 439 0 12 712 23 971 14 898 13 819

19 416 12 172 12 406 13 877 12 688 20 975 11 622 11 960 14 831 16 011 15 458 10 776 16 654 12 606 14 389

Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2009


Tabell 2 – Balansräkning 2009, kr per invånare

Län Kommun

Norrbottens län Arjeplog Arvidsjaur Boden Gällivare Haparanda Jokkmokk Kalix Kiruna Luleå Pajala Piteå Älvsbyn Överkalix Övertorneå Länet

Koncernen Borgensförbindelser Anläggningstillgångar pensionsför- övriga materiella finanpliktel o löne- borgens- o siella skatt ej redov ansvarsi balansräkn förbindelser

28 103 31 946 29 605 33 189 25 794 33 384 32 453 36 142 25 692 39 243 26 681 31 231 29 553 33 234 31 160

23 477 52 747 34 633 41 412 16 633 33 114 37 797 15 148 27 271 18 648 41 349 32 164 15 064 22 503 29 425

Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2009

88 047 90 155 82 404 70 318 69 956 77 734 79 418 80 445 114 803 68 016 102 821 70 328 49 596 76 768 80 057

2 792 171 969 683 5 443 652 3 077 2 520 339 5 859 381 1 706 4 480 3 798 2 347

59

Omsätt- Eget Avsätt- Långningskapital ningar fristiga tillgångar totalt skulder

17 552 6 268 15 578 18 981 9 857 16 248 8 753 12 496 8 457 14 067 26 104 16 779 20 402 35 074 16 186

44 008 27 591 43 740 37 734 24 853 30 436 26 279 33 933 60 726 23 703 56 113 26 170 17 739 62 848 36 848

3 294 1 183 6 491 2 812 2 966 649 3 549 3 054 5 553 2 089 7 513 2 681 1 503 4 175 3 393

41 489 53 458 32 315 32 759 43 288 42 219 47 605 40 660 38 348 43 573 46 823 46 589 37 347 34 954 41 530

Kortfristiga skulder

19 600 14 362 16 405 16 677 14 149 21 330 13 815 17 814 18 972 18 577 18 857 13 373 17 889 13 663 16 820

2


Tabell 2 – Balansräkning 2009, kr per invånare

Län Kommun

2

Kommunen Anläggningstillgångar materiella finansiella

Bidrag till statlig infrastruktur

Omsätt- Eget ningskapital tillgångar

Avsättning för pensioner och löneskatt

Andra avsättningar

Långfristiga skulder

Kortfristiga skulder

Hela riket vägt medelvärde ovägt medelvärde

31 641 30 434

19 216 12 633

69 78

14 180 10 315

33 625 26 748

1 945 1 237

1 475 658

12 928 12 402

15 065 12 113

Folkmängd 0– 4 999 5 000– 9 999 10 000– 14 999 15 000– 19 999 20 000– 29 999 30 000– 49 999 50 000– 99 999 100 000–199 999 200 000–899 999

42 447 31 396 28 938 31 246 29 871 28 487 29 432 28 022 40 198

5 637 7 649 8 825 7 979 12 793 12 679 28 763 32 933 13 217

.. .. .. .. .. .. .. .. ..

17 467 10 220 9 366 9 491 9 430 10 504 8 764 14 756 26 319

31 313 21 211 22 350 25 239 26 660 30 003 36 529 41 442 36 642

888 1 011 1 066 929 1 345 1 550 1 636 1 533 2 604

449 601 538 579 574 798 676 1 261 3 544

17 812 14 285 11 729 9 957 12 062 7 495 14 766 14 775 13 618

14 852 11 922 11 216 11 968 11 192 11 608 13 141 16 328 22 695

40 198 28 043 28 540 28 143 38 509 31 199 30 670 Övr 12 500–25 000 29 325 Övr <12 500 inv 28 075

13 217 9 377 37 354 9 037 7 360 12 882 16 998 9 002 4 282

.. .. .. .. .. .. .. .. ..

26 319 9 314 11 229 8 903 14 662 9 526 10 115 8 681 9 429

36 642 26 841 41 159 21 076 27 735 28 398 30 665 22 957 17 347

2 604 1 521 1 421 1 030 1 094 866 1 641 1 131 1 098

3 544 509 827 478 691 825 732 406 617

13 618 6 899 18 835 12 510 16 725 12 249 12 029 10 619 10 645

22 695 10 598 14 734 10 869 14 022 11 090 12 537 11 663 11 825

Total kommunal skattesats 28,89–30,49 30 097 30,50–30,99 30 457 31,00–31,49 30 214 31,50–31,99 27 498 32,00–32,49 29 353 32,50–32,99 30 888 33,00–33,49 35 009 33,50–34,17 28 316

18 781 13 698 10 348 12 830 13 995 12 829 8 873 10 015

.. .. .. .. .. .. .. ..

11 974 11 704 9 220 10 779 9 923 9 197 11 207 12 465

39 193 34 035 27 231 26 168 25 655 25 336 22 158 21 313

1 107 915 1 266 1 302 1 275 1 181 1 162 1 708

1 281 382 692 968 424 618 707 447

7 659 9 385 9 160 9 891 13 070 13 463 17 955 13 912

11 585 11 126 11 302 12 462 12 570 12 036 12 875 12 999

Skattesats till kommun 17,12–19,99 31 079 20,00–20,49 28 363 20,50–20,99 30 486 21,00–21,49 29 093 21,50–21,99 28 834 22,00–22,49 31 247 22,50–22,99 33 879 23,00–23,64 33 417

12 644 23 499 11 319 12 395 12 533 12 063 8 418 8 865

.. .. .. .. .. .. .. ..

10 381 11 250 9 678 10 254 9 591 9 447 12 033 14 057

32 213 35 604 32 540 25 676 25 532 24 128 22 206 23 787

1 560 1 208 976 1 204 1 189 1 166 1 140 1 847

644 454 692 912 533 675 653 772

8 439 11 967 5 876 11 341 12 003 14 430 17 084 15 281

10 905 13 763 11 456 12 448 11 446 12 108 12 981 14 204

Kommungrupp Storstäder Förortskommuner Större städer Pendlingskomm Glesbygdskomm Varuprod. komm Övr >25 000 inv

60

Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2009


Tabell 2 – Balansräkning 2009, kr per invånare

Län Kommun

Koncernen Borgensförbindelser Anläggningstillgångar pensionsför- övriga materiella finanpliktel o löne- borgens- o siella skatt ej redov ansvarsi balansräkn förbindelser

Omsätt- Eget Avsätt- Långningskapital ningar fristiga tillgångar totalt skulder

Kortfristiga skulder

Hela riket vägt medelvärde ovägt medelvärde

21 902 18 756

20 864 28 106

84 292 66 867

4 041 3 293

12 077 12 278

40 859 29 007

Folkmängd 0– 4 999 5 000– 9 999 10 000– 14 999 15 000– 19 999 20 000– 29 999 30 000– 49 999 50 000– 99 999 100 000–199 999 200 000–899 999

22 982 20 133 18 104 18 889 19 084 16 894 18 234 16 867 16 544

23 417 25 221 29 797 30 712 29 087 28 992 31 018 24 372 9 283

64 530 57 789 61 481 63 987 68 603 68 550 83 640 91 453 114 624

1 428 2 343 3 096 2 806 3 270 4 705 4 706 4 921 2 534

19 090 12 166 11 442 11 659 11 651 13 258 11 250 14 293 12 139

32 126 1 769 22 344 2 056 24 471 2 274 27 682 2 316 30 407 2 958 34 722 3 192 35 844 4 710 40 004 6 347 65 382 11 861

34 872 33 621 35 071 33 997 36 402 34 032 40 737 41 893 28 670

16 042 14 016 13 913 14 426 13 471 14 255 17 945 22 038 22 982

Kommungrupp Storstäder Förortskommuner Större städer Pendlingskomm Glesbygdskomm Varuprod. komm Övr >25 000 inv Övr 12 500–25 000 Övr <12 500 inv

16 544 15 155 18 231 16 519 23 258 18 495 19 281 20 361 19 310

9 283 28 944 31 376 25 610 28 396 26 022 29 830 31 704 26 019

114 624 60 573 97 823 58 385 68 374 63 722 72 688 65 732 52 683

2 534 4 885 3 674 2 669 2 087 4 669 4 211 2 483 1 507

12 139 11 808 12 933 10 188 16 701 11 788 12 416 11 115 11 666

65 382 11 861 29 423 2 640 39 210 5 748 23 030 1 942 29 822 2 422 30 931 2 669 34 676 3 788 24 797 2 218 19 013 2 128

28 670 31 672 48 494 33 508 38 648 32 599 35 392 37 201 30 305

22 982 13 080 20 690 12 598 16 001 13 710 15 224 14 869 14 171

Total kommunal skattesats 28,89–30,49 15 057 30,50–30,99 16 156 31,00–31,49 17 187 31,50–31,99 17 015 32,00–32,49 18 229 32,50–32,99 20 471 33,00–33,49 22 008 33,50–34,17 22 210

20 665 29 899 26 535 21 826 32 392 31 024 25 206 33 608

65 380 67 262 65 184 62 257 69 666 70 678 65 450 62 974

8 895 3 592 3 037 3 627 3 689 2 103 1 312 3 165

11 031 14 202 11 932 10 437 12 212 12 063 13 263 14 527

41 866 35 486 30 944 28 744 27 710 26 380 24 839 23 277

3 764 2 246 2 807 3 303 2 814 3 119 2 642 2 898

25 093 33 315 31 862 29 710 38 986 39 961 37 414 38 379

14 566 13 951 14 320 14 221 15 652 15 127 14 908 15 531

Skattesats till kommun 17,12–19,99 15 042 20,00–20,49 15 170 20,50–20,99 16 895 21,00–21,49 17 840 21,50–21,99 18 508 22,00–22,49 20 780 22,50–22,99 21 612 23,00–23,64 24 823

24 215 29 359 29 957 22 308 31 256 30 019 27 680 28 828

63 111 74 735 68 494 63 014 66 889 70 447 65 679 60 841

7 221 4 277 4 464 2 853 3 639 1 633 1 781 2 160

11 556 13 744 11 320 10 702 11 910 12 087 14 273 15 757

36 623 34 971 34 443 29 040 27 846 25 474 24 879 25 253

3 045 3 065 2 901 3 212 2 737 3 111 2 477 3 193

29 222 35 408 31 888 29 656 37 274 40 451 38 791 33 651

12 642 19 044 15 065 14 424 14 267 14 889 15 255 16 204

Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2009

61

5 878 2 925

35 733 17 940 35 338 14 898

2


Tabell 3 – Finansiella nyckeltal 2009 3

I denna tabell presenteras ett antal finansiella nyckeltal som hämtats från kommunernas resultaträkningar, finansieringsanalyser och balansräkningar.

Definitioner Verksamhetens nettokostnader som andel av summan av skatteintäkter, generella statsbidrag, utjämning och fastighetsavgift Underlagen är hämtade från resultaträkningen. Nyckeltalet visar om skatteintäkterna med mera täcker in den löpande verksamhetens kostnader. Finansnettot som andel av skatteintäkter, generella statsbidrag, utjämning och fastighetsavgift Underlagen är hämtade från resultaträkningen. Finansnettot visar kommunens finansiella kostnader minskade med de finansiella intäkterna. Observera hur nyckeltalet är konstruerat: Är nyckeltalet negativt (–) betyder det att kommunen har ett positivt finansnetto. Resultat före extraordinära poster som andel av skatteintäkter, generella statsbidrag, utjämning och fastighetsavgift Underlagen är hämtade från resultaträkningen. Nyckeltalet beskriver resultat före extraordinära (eo) poster i förhållande till omsättningen (definierad som skatteintäkter med mera). Är nyckeltalet negativt (–) har kommunen ett underskott på denna resultatnivå. Årets resultat som andel av skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning Underlagen är hämtade från resultaträkningen. Nyckeltalet beskriver årsresultatet (det vill säga inklusive eo poster) i förhållande till omsättningen (definierad som skatteintäkter med mera). Är nyckeltalet negativt (–) har kommunen ett underskott som årsresultat. Verksamhetens självfinansieringsgrad Underlag hämtas från resultaträkningen. Nyckeltalet beskriver i procent hur stor del av kostnaderna som finansieras med avgifter, hyror och riktade statsbidrag, det vill säga alla intäkter utom kommunalskatt, generella statsbidrag, räntor och eo intäkter.

62

Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2009


Investeringar som andel av skatteintäkter, generella statsbidrag, utjämning och fastighetsavgift Underlagen är hämtade från resultaträkningen och finansieringsanalysen. Investeringsbegreppet är här definierat som kommunens bruttoinvesteringar i anläggningstillgågar minskat med erhållna investeringsbidrag. Nyckeltalet beskriver investeringarnas omfattning i förhållande till skatteintäkter, generella statsbidrag, utjämning och fastighetsavgift. Försäljning av anläggningstillgångar som andel av skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning Underlagen är hämtade från finansieringsanalysen och resultaträkningen. Nyckeltalet beskriver omfattningen av försäljning av anläggningstillgångarna i förhållande till skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning. Nyckeltalet ger även en indikation på om investeringarna kan ha finansierats via försäljning av anläggningstillgångar. Driftöverskott som andel av skatteintäkter, generella statsbidrag, utjämning och fastighetsavgift Underlagen är hämtade från finansieringsanalysen och resultaträkningen. Driftöverskottet definieras i finansieringsanalysens summeringsrad för löpande verksamhet. Nyckeltalet beskriver driftöverskottets storlek i förhållande till skatteintäkter, generella statsbidrag, utjämning och fastighetsavgift. Nyckeltalet ger även en indikation på om investeringarna kan ha finansierats via årets driftöverskott. Likvida medel i förhållande till externa kostnader Underlagen är hämtade från balansräkningen och resultaträkningen. Nyckeltalet beskriver en del av kommuners betalningsberedskap. Likvida medel har definierats som de medel som redovisas som kassa och bank i balansräkningen. De externa kostnaderna är summan av resultaträkningens samtliga kostnader. Soliditet enligt balansräkningen Eget kapital dividerat med summa tillgångar i balansräkningen. Nyckeltalet beskriver hur stor andel av tillgångarna som är finansierade med egna medel. Soliditet enligt balansräkningen inklusive alla pensionsåtaganden Eget kapital i balansräkningen har minskats med de pensionsåtaganden som är intjänade före 1998 och som anges som en ansvarsförbindelse.

Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2009

63

3


Tabell 3 – Finansiella nyckeltal 2009

Län Kommun

3

Kommunen Andel av skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning, % verksamfinans resultat årets hetens netto* exkl resultat nettokostn eo poster

Verksamhetens självfinansierings-

Andel av skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning, % investeförsäljning av driftöverringar anläggn tillgångar skott

grad

Stockholms län Botkyrka Danderyd Ekerö Haninge Huddinge Järfälla Lidingö Nacka Norrtälje Nykvarn Nynäshamn Salem Sigtuna Sollentuna Solna Stockholm Sundbyberg Södertälje Tyresö Täby Upplands Väsby Upplands-Bro Vallentuna Vaxholm Värmdö Österåker Länet

99 101 96 97 101 100 98 95 97 101 99 97 96 95 105 104 94 104 97 97 100 99 98 95 94 98 98

–2 –1 2 0 –4 –1 –1 0 –1 –2 0 1 0 –3 –9 –5 –3 –4 1 –3 0 0 0 3 0 0 –1

3 0 2 3 3 2 3 5 4 1 1 2 3 8 4 0 9 –1 3 7 0 1 2 2 6 2 3

3 0 2 3 3 2 3 5 4 1 1 2 3 8 4 0 9 –1 3 7 0 1 2 2 6 2 2

18 26 17 19 16 24 19 21 43 18 20 18 24 23 24 26 29 19 20 26 20 24 18 17 28 15 22

20 8 5 3 4 13 11 10 10 25 7 9 16 13 10 12 14 4 8 17 25 8 9 17 14 4 11

0 1 0 0 1 2 3 3 0 0 0 2 0 5 0 5 4 0 0 0 1 3 1 0 0 1 1

14 18 14 10 –5 11 10 13 20 21 13 13 15 9 19 14 19 –4 13 14 10 2 7 13 9 10 12

Uppsala län Enköping Heby Håbo Knivsta Tierp Uppsala Älvkarleby Östhammar Länet

98 101 95 104 99 98 99 98 99

0 0 2 –9 1 0 0 0 –1

2 –1 3 4 0 3 1 2 2

2 –1 3 4 0 3 1 2 2

17 15 18 14 19 19 13 18 17

9 1 7 11 6 6 9 7 7

0 0 0 1 0 0 1 0 0

7 3 15 8 9 12 7 10 9

*Negativt tecken (–) betyder positivt finansnetto. Läs mer på sidan 62.

64

Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2009


Tabell 3 – Finansiella nyckeltal 2009

Län Kommun

Likvida medel/ Externa kostnader

Soliditet, % enligt inkl balanspensionsräkningen åtaganden före 1998

Koncernen Andel av skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning verksam- finans resultat årets hetens netto exkl eo resultat nettokostn

Soliditet, % enligt balansräkningen

poster

inkl pensionsåtaganden före 1998

Stockholms län Botkyrka Danderyd Ekerö Haninge Huddinge Järfälla Lidingö Nacka Norrtälje Nykvarn Nynäshamn Salem Sigtuna Sollentuna Solna Stockholm Sundbyberg Södertälje Tyresö Täby Upplands Väsby Upplands-Bro Vallentuna Vaxholm Värmdö Österåker Länet

4 6 10 11 6 5 2 0 3 0 20 7 2 11 6 0 15 0 4 5 0 8 9 6 6 16 6

55 68 20 36 61 60 72 57 40 50 42 53 45 79 80 54 71 20 43 72 54 44 70 11 46 46 52

28 38 –21 –21 27 2 39 11 10 33 3 17 –11 52 53 37 48 6 –12 28 –12 –1 23 –7 5 –36 13

95 100 94 95 82 96 96 95 93 98 98 97 91 84 99 73 37 91 94 97 75 94 96 95 90 94 90

1 –1 3 2 5 1 –1 0 2 2 3 1 4 0 –3 1 8 9 3 –3 2 4 0 3 4 3 2

4 1 2 4 13 2 5 5 5 0 –1 2 4 16 4 26 54 1 3 6 23 2 4 2 7 3 8

3 1 2 4 10 2 4 5 5 0 –1 2 4 15 4 19 54 0 3 6 21 2 4 2 6 2 7

33 67 16 25 21 42 72 56 35 49 29 53 29 59 45 72 30 8 26 60 63 25 69 11 24 14 40

12 37 –12 –10 6 10 44 12 6 32 5 17 4 40 26 60 21 –4 0 19 36 1 25 –7 7 –7 15

Uppsala län Enköping Heby Håbo Knivsta Tierp Uppsala Älvkarleby Östhammar Länet

8 12 5 2 5 1 13 4 6

69 35 17 57 51 54 29 56 46

30 –35 –23 41 –5 18 –30 4 0

96 97 90 98 96 95 95 96 95

2 3 5 1 4 3 1 1 3

2 0 4 1 0 3 4 3 2

2 0 4 0 0 3 4 3 2

39 17 12 42 28 36 41 37 32

15 –17 –8 26 –3 9 9 6 5

Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2009

65

3


Tabell 3 – Finansiella nyckeltal 2009

Län Kommun

3

Kommunen Andel av skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning, % verksamfinans resultat årets hetens netto* exkl resultat nettokostn eo poster

Verksamhetens självfinansierings-

Andel av skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning, % investeförsäljning av driftöverringar anläggn tillgångar skott

grad

Södermanlands län Eskilstuna 97 Flen 101 Gnesta 98 Katrineholm 101 Nyköping 97 Oxelösund 101 Strängnäs 99 Trosa 98 Vingåker 95 Länet 99

0 –1 –2 –2 0 –2 0 0 0 –1

3 –1 3 2 3 1 1 2 5 2

3 –1 3 2 3 1 1 2 5 2

20 18 18 17 22 16 16 17 17 18

8 6 2 8 16 7 10 23 4 9

1 14 4 0 6 2 27 1 1 6

13 9 10 10 11 15 8 16 5 11

Östergötlands län Boxholm Finspång Kinda Linköping Mjölby Motala Norrköping Söderköping Vadstena Valdemarsvik Ydre Åtvidaberg Ödeshög Länet

100 99 99 100 98 98 96 96 97 99 104 93 98 98

1 0 –1 –7 1 0 –1 1 0 1 0 1 1 0

–1 0 2 6 1 2 5 3 3 0 –5 6 1 2

–1 0 2 6 1 2 5 3 3 0 –5 6 1 2

16 15 17 18 23 22 20 21 26 21 19 16 22 20

3 5 6 33 9 6 13 6 3 6 4 5 8 8

0 2 0 1 1 0 7 1 0 0 0 1 1 1

5 9 13 –34 14 0 47 7 6 6 6 14 4 7

98 99 97 97 96 95 97 97 97 99 98 98 99 97

1 –2 0 1 0 0 0 1 1 –2 0 0 –1 0

1 3 3 3 4 5 3 3 2 3 2 2 2 3

1 3 3 3 4 5 3 3 2 3 2 2 2 3

15 26 18 19 19 24 17 18 24 25 26 19 19 21

4 2 10 4 7 13 3 3 8 5 17 5 11 7

0 1 0 0 7 0 0 17 0 22 0 1 1 4

2 12 12 14 15 20 12 11 13 11 19 12 15 13

Jönköpings län Aneby Eksjö Gislaved Gnosjö Habo Jönköping Mullsjö Nässjö Sävsjö Tranås Vaggeryd Vetlanda Värnamo Länet

*Negativt tecken (–) betyder positivt finansnetto. Läs mer på sidan 62.

66

Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2009


Tabell 3 – Finansiella nyckeltal 2009

Län Kommun

Likvida medel/ Externa kostnader

Soliditet, % enligt inkl balanspensionsräkningen åtaganden före 1998

Koncernen Andel av skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning verksam- finans resultat årets hetens netto exkl eo resultat nettokostn

Soliditet, % enligt balansräkningen

poster

inkl pensionsåtaganden före 1998

Södermanlands län Eskilstuna 3 Flen 10 Gnesta 7 Katrineholm 11 Nyköping 8 Oxelösund 5 Strängnäs 2 Trosa 0 Vingåker 0 Länet 5

32 68 66 58 55 28 11 52 34 45

–7 9 24 5 7 –9 –11 19 – 47 –1

93 100 94 97 95 93 92 100 92 95

4 1 2 1 1 3 5 3 3 3

3 –1 4 2 4 4 3 –3 5 2

3 –1 4 2 4 3 3 –2 5 2

22 46 35 43 44 31 12 29 18 31

–3 11 12 6 13 1 –6 13 –15 4

Östergötlands län Boxholm Finspång Kinda Linköping Mjölby Motala Norrköping Söderköping Vadstena Valdemarsvik Ydre Åtvidaberg Ödeshög Länet

9 7 24 8 4 6 0 0 6 5 14 14 3 8

29 31 69 71 40 54 47 19 54 37 54 13 33 42

– 42 –11 4 52 –9 0 23 – 48 –19 –22 9 –64 –15 –11

98 96 97 83 94 95 93 95 98 98 103 92 96 95

3 3 1 4 3 2 2 2 1 1 2 2 3 2

–1 0 2 14 3 3 5 3 1 1 –5 6 1 3

–1 0 2 12 3 2 5 3 2 1 –5 6 1 2

17 26 45 32 34 41 39 20 34 37 39 9 23 30

–15 –4 10 20 5 9 14 –25 –8 –21 7 – 47 –9 –5

Jönköpings län Aneby Eksjö Gislaved Gnosjö Habo Jönköping Mullsjö Nässjö Sävsjö Tranås Vaggeryd Vetlanda Värnamo Länet

6 10 7 11 13 3 8 12 7 5 0 6 19 8

38 62 73 54 47 55 15 58 44 69 69 53 67 54

–34 –25 21 20 3 –1 –31 –13 –4 11 31 –12 24 –1

97 91 95 96 94 90 94 94 96 94 96 95 95 94

2 3 1 2 2 4 3 2 2 1 1 2 1 2

1 5 4 3 5 6 3 5 3 5 2 4 3 4

1 5 4 3 5 6 3 4 3 4 2 3 3 4

24 24 57 41 32 30 9 35 36 45 50 34 52 36

–26 –5 25 16 8 7 – 41 –1 –1 13 24 –4 26 3

Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2009

67

3


Tabell 3 – Finansiella nyckeltal 2009

Län Kommun

3

Kommunen Andel av skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning, % verksamfinans resultat årets hetens netto* exkl resultat nettokostn eo poster

Verksamhetens självfinansierings-

Andel av skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning, % investeförsäljning av driftöverringar anläggn tillgångar skott

grad

Kronobergs län Alvesta Lessebo Ljungby Markaryd Tingsryd Uppvidinge Växjö Älmhult Länet

98 100 99 99 98 99 100 98 99

–2 –2 –2 –3 0 0 –2 0 –1

4 3 3 4 2 1 3 2 3

4 3 3 4 2 1 3 2 3

28 26 21 19 22 19 24 22 23

9 10 29 8 6 2 4 9 10

2 1 0 0 0 3 0 0 1

7 5 16 14 10 6 10 12 10

Kalmar län Borgholm Emmaboda Hultsfred Högsby Kalmar Mönsterås Mörbylånga Nybro Oskarshamn Torsås Vimmerby Västervik Länet

98 100 99 96 97 98 98 96 104 100 101 100 99

1 –1 –1 –1 0 –4 0 0 –11 –1 –1 0 –2

1 1 2 5 3 6 2 4 7 0 –1 –1 2

1 1 2 5 3 6 2 4 7 0 –1 –1 2

16 16 18 24 20 19 18 20 23 21 21 19 20

3 6 6 3 6 7 14 12 10 2 33 49 13

0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 36 3

6 14 8 –5 12 15 3 14 17 6 5 12 9

Gotlands län Gotland Länet

99 99

1 1

1 1

1 1

24 24

9 9

2 2

11 11

Blekinge län Karlshamn Karlskrona Olofström Ronneby Sölvesborg Länet

98 103 96 98 100 99

–1 –2 0 0 –1 –1

3 0 4 2 1 2

3 0 4 2 1 2

20 22 18 17 16 19

10 7 4 9 13 9

0 1 29 1 1 6

11 7 11 11 11 10

*Negativt tecken (–) betyder positivt finansnetto. Läs mer på sidan 62.

68

Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2009


Tabell 3 – Finansiella nyckeltal 2009

Län Kommun

Likvida medel/ Externa kostnader

Soliditet, % enligt inkl balanspensionsräkningen åtaganden

Koncernen Andel av skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning verksam- finans resultat årets hetens netto exkl eo resultat

före 1998

nettokostn

Soliditet, % enligt balansräkningen

poster

inkl pensionsåtaganden före 1998

Kronobergs län Alvesta Lessebo Ljungby Markaryd Tingsryd Uppvidinge Växjö Älmhult Länet

9 6 10 11 8 20 4 8 10

47 34 75 75 55 53 68 60 58

–2 5 38 37 4 –2 20 21 15

94 97 95 98 95 97 90 99 96

2 2 1 –2 2 1 6 2 2

4 1 5 4 3 2 5 –1 3

4 1 4 4 3 2 4 0 3

23 18 44 73 36 43 29 48 39

1 2 20 37 8 1 11 20 13

Kalmar län Borgholm Emmaboda Hultsfred Högsby Kalmar Mönsterås Mörbylånga Nybro Oskarshamn Torsås Vimmerby Västervik Länet

3 9 5 8 6 13 6 10 15 11 9 0 8

29 47 43 17 56 69 36 35 59 45 52 29 43

–21 –18 –31 –23 4 36 3 –8 40 –11 22 –10 –1

95 96 97 95 91 95 95 93 98 97 100 96 96

2 1 1 –1 4 –2 2 2 –4 2 1 2 1

3 2 3 5 5 8 2 5 7 1 –1 2 4

3 2 3 5 4 7 2 5 6 1 –2 1 3

23 21 33 20 22 48 25 28 59 27 38 30 31

–2 –2 –8 –17 4 27 5 2 41 –4 17 –6 5

Gotlands län Gotland Länet

3 3

45 45

–21 –21

97 97

2 2

1 1

1 1

33 33

–11 –11

Blekinge län Karlshamn Karlskrona Olofström Ronneby Sölvesborg Länet

7 1 10 3 7 6

62 22 56 30 67 47

15 –8 –6 –7 22 3

92 97 87 93 97 93

3 4 4 4 1 3

5 –1 9 2 1 3

4 –2 9 2 1 3

33 19 15 18 29 23

8 –9 –9 –2 0 –2

Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2009

69

3


Tabell 3 – Finansiella nyckeltal 2009

Län Kommun

3

Kommunen Andel av skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning, % verksamfinans resultat årets hetens netto* exkl resultat nettokostn eo poster

Verksamhetens självfinansierings-

Andel av skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning, % investeförsäljning av driftöverringar anläggn tillgångar skott

grad

Skåne län Bjuv Bromölla Burlöv Båstad Eslöv Helsingborg Hässleholm Höganäs Hörby Höör Klippan Kristianstad Kävlinge Landskrona Lomma Lund Malmö Osby Perstorp Simrishamn Sjöbo Skurup Staffanstorp Svalöv Svedala Tomelilla Trelleborg Vellinge Ystad Åstorp Ängelholm Örkelljunga Östra Göinge Länet

99 98 98 97 100 99 99 93 99 81 98 98 96 101 101 98 96 98 99 98 98 98 97 100 99 97 98 98 97 98 95 99 96 97

0 0 –4 0 –1 –3 –3 0 0 0 0 –1 –3 –5 –3 –1 0 –2 0 0 –1 0 –2 0 0 –1 0 –4 –1 –1 –1 –8 0 –1

1 2 6 3 1 4 4 6 2 19 3 3 6 4 2 3 5 4 2 2 3 2 5 0 1 4 2 6 4 3 5 9 4 4

1 2 6 3 1 4 4 6 2 19 3 3 6 4 2 3 5 4 2 2 3 2 5 0 1 4 2 6 4 3 5 9 4 4

17 15 15 24 22 25 17 21 20 36 27 21 18 27 16 25 20 22 17 20 22 21 18 31 16 20 20 19 26 17 25 24 18 21

10 6 21 8 5 13 18 13 24 29 6 10 8 10 24 10 15 7 1 17 12 6 24 5 5 6 10 12 16 4 8 9 4 11

1 3 1 4 0 2 9 0 3 70 1 0 0 2 0 1 3 0 0 9 9 8 26 0 0 0 1 0 1 0 5 1 0 5

9 14 10 7 8 24 13 21 11 3 14 14 15 12 11 7 12 11 12 12 9 15 10 3 10 13 13 11 25 9 12 16 13 12

Hallands län Falkenberg Halmstad Hylte Kungsbacka Laholm Varberg Länet

99 92 96 96 97 98 96

–1 –6 0 0 –1 0 –1

2 14 3 4 4 2 5

2 14 3 4 4 2 5

18 30 24 19 18 16 21

10 21 7 11 10 6 11

0 20 0 0 0 8 5

13 1 8 14 13 8 10

*Negativt tecken (–) betyder positivt finansnetto. Läs mer på sidan 62.

70

Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2009


Tabell 3 – Finansiella nyckeltal 2009

Län Kommun

Likvida medel/ Externa kostnader

Soliditet, % enligt inkl balanspensionsräkningen åtaganden före 1998

Koncernen Andel av skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning verksam- finans resultat årets hetens netto exkl eo resultat nettokostn

Soliditet, % enligt balansräkningen

poster

inkl pensionsåtaganden före 1998

Skåne län Bjuv Bromölla Burlöv Båstad Eslöv Helsingborg Hässleholm Höganäs Hörby Höör Klippan Kristianstad Kävlinge Landskrona Lomma Lund Malmö Osby Perstorp Simrishamn Sjöbo Skurup Staffanstorp Svalöv Svedala Tomelilla Trelleborg Vellinge Ystad Åstorp Ängelholm Örkelljunga Östra Göinge Länet

3 13 26 4 4 15 3 23 8 24 7 10 16 4 3 0 6 9 11 11 8 6 14 1 8 11 8 6 14 6 12 6 11 9

31 57 80 60 73 72 70 67 57 73 52 72 73 77 68 66 67 64 40 55 54 61 75 49 58 53 59 64 54 36 76 59 59 62

–10 –1 54 17 25 53 32 30 20 34 7 33 28 49 37 26 30 27 –2 15 28 18 26 2 10 –1 19 34 28 20 42 35 1 23

96 94 94 94 97 91 97 91 98 99 96 94 93 95 101 90 93 94 96 95 96 95 95 97 96 95 94 98 91 94 93 98 96 95

3 3 –2 2 1 3 –1 1 0 3 1 3 0 –3 –3 3 1 1 1 3 0 1 1 2 2 1 3 –3 3 2 1 –8 1 1

1 3 8 4 2 6 4 8 2 –1 3 3 7 8 2 7 7 5 3 2 4 3 4 0 2 5 3 6 6 4 6 10 4 4

1 2 7 4 2 7 4 7 2 –2 3 3 7 8 2 6 6 4 3 2 4 3 4 0 2 5 2 6 5 4 6 10 4 4

29 25 50 32 44 43 53 58 49 29 50 37 43 52 64 32 53 52 35 35 41 40 32 34 43 12 40 47 39 32 54 58 44 42

–3 3 33 9 16 26 27 30 22 9 11 15 21 33 35 14 29 24 0 11 17 14 14 5 13 –18 17 23 20 15 33 35 7 17

Hallands län Falkenberg Halmstad Hylte Kungsbacka Laholm Varberg Länet

14 3 1 4 15 12 8

32 82 35 61 68 57 56

2 59 –18 20 14 21 16

95 85 95 94 95 94 93

1 –1 1 2 1 3 1

4 15 4 4 4 3 6

3 14 4 4 4 4 6

29 71 29 38 40 38 41

4 52 –9 15 10 17 15

Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2009

71

3


Tabell 3 – Finansiella nyckeltal 2009

Län Kommun

3

Kommunen Andel av skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning, % verksamfinans resultat årets hetens netto* exkl resultat nettokostn eo poster

Västra Götalands län Ale 97 Alingsås 96 Bengtsfors 99 Bollebygd 99 Borås 100 Dals-Ed 96 Essunga 100 Falköping 98 Färgelanda 106 Grästorp 97 Gullspång 97 Göteborg 99 Götene 98 Herrljunga 99 Hjo 95 Härryda 97 Karlsborg 97 Kungälv 97 Lerum 98 Lidköping 102 Lilla Edet 99 Lysekil 98 Mariestad 98 Mark 101 Mellerud 96 Munkedal 97 Mölndal 97 Orust 94 Partille 98 Skara 96 Skövde 97 Sotenäs 98 Stenungsund 93 Strömstad 97 Svenljunga 100 Tanum 96 Tibro 97 Tidaholm 95 Tjörn 100 Tranemo 98 Trollhättan 100 Töreboda 99 Uddevalla 109

0 –2 0 0 0 2 0 1 0 0 1 –1 0 0 1 0 0 0 –1 –12 0 0 1 –1 2 1 0 1 –1 0 0 0 1 0 0 1 –2 –2 –3 0 –2 0 0

3 6 1 1 0 3 0 2 –6 2 2 3 2 1 4 3 2 3 3 10 1 2 2 0 2 2 4 5 3 5 2 2 6 3 0 3 5 7 2 2 3 1 –9

3 6 1 1 1 3 0 2 –6 2 2 3 2 1 4 3 2 3 3 10 1 2 2 0 2 2 4 5 3 5 2 2 6 3 0 3 5 5 2 2 3 1 –9

Verksamhetens självfinansierings-

Andel av skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning, % investeförsäljning av driftöverringar anläggn tillgångar skott

grad

22 22 28 15 20 32 20 20 16 19 27 24 30 15 19 20 23 21 17 24 16 25 30 17 19 19 22 21 21 28 24 37 25 30 18 25 28 21 23 23 20 23 22

5 22 7 4 8 11 8 10 21 9 5 6 4 2 5 10 1 12 7 13 11 9 6 5 5 8 14 20 1 3 20 16 9 10 12 11 5 5 13 18 5 4 7

0 1 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 9 12 0 0 0 0 2 0 7 0 0 0 0 0 1 2 1 1 3 0 1 0 1 0 0 1 0 0 13 1

11 14 7 10 5 12 9 11 5 12 10 –1 11 10 12 14 10 14 13 9 7 6 11 10 10 5 14 14 9 4 11 10 21 15 10 9 9 11 22 14 11 13 12

*Negativt tecken (–) betyder positivt finansnetto. Läs mer på sidan 62.

72

Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2009


Tabell 3 – Finansiella nyckeltal 2009

Län Kommun

Likvida medel/ Externa kostnader

Soliditet, % enligt inkl balanspensionsräkningen åtaganden före 1998

Västra Götalands län Ale 11 Alingsås 11 Bengtsfors 11 Bollebygd 10 Borås 4 Dals-Ed 9 Essunga 6 Falköping 10 Färgelanda 7 Grästorp 6 Gullspång 5 Göteborg 4 Götene 6 Herrljunga 9 Hjo 7 Härryda 11 Karlsborg 16 Kungälv 5 Lerum 10 Lidköping 16 Lilla Edet 4 Lysekil 7 Mariestad 8 Mark 16 Mellerud 8 Munkedal 9 Mölndal 11 Orust 11 Partille 13 Skara 7 Skövde 3 Sotenäs 5 Stenungsund 10 Strömstad 9 Svenljunga 2 Tanum 6 Tibro 5 Tidaholm 10 Tjörn 7 Tranemo 7 Trollhättan 10 Töreboda 21 Uddevalla 7 Ulricehamn 14

56 63 54 53 46 41 63 49 42 52 17 19 28 71 53 52 55 46 58 77 28 35 41 73 33 31 71 28 66 45 53 63 11 68 62 43 71 72 42 55 64 58 26 53

–2 15 3 3 17 8 5 –2 –9 –16 – 47 –10 0 31 –2 13 –8 10 17 50 –35 –33 –30 26 –19 –18 30 –12 –1 –1 17 29 –21 24 10 7 12 25 –22 20 15 5 –4 17

Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2009

Koncernen Andel av skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning verksam- finans resultat årets hetens netto exkl eo resultat nettokostn

94 90 97 97 97 95 97 97 105 97 97 91 96 97 95 94 95 93 97 100 96 95 94 98 95 96 90 92 88 92 94 94 88 89 97 95 95 93 98 97 92 98 105 98

73

Soliditet, % enligt balansräkningen

poster

2 2 2 1 2 3 1 1 1 0 1 4 1 2 1 2 1 2 0 –10 3 2 3 1 4 2 1 3 1 1 2 3 3 6 1 2 –1 0 2 1 4 0 3 0

4 8 1 2 1 3 2 2 –6 2 2 5 3 2 5 4 4 5 3 10 1 3 3 1 1 2 9 5 11 7 4 3 9 4 2 4 6 7 0 2 4 2 –8 2

4 8 1 1 2 3 2 2 –6 2 2 4 3 1 5 3 4 5 3 10 1 3 3 0 1 2 8 5 11 6 4 3 8 4 2 4 6 7 0 2 3 2 –8 2

39 34 39 37 44 29 45 40 30 51 10 25 29 34 42 42 37 40 56 60 15 18 28 49 18 25 40 21 43 48 52 41 18 27 52 35 56 51 24 46 31 51 26 48

inkl pensionsåtaganden före 1998

9 11 7 6 19 5 4 2 –7 –15 –53 10 3 5 1 17 –1 14 19 40 –13 –13 –8 16 –13 –11 17 –5 20 9 28 22 0 12 11 7 16 17 –5 18 8 4 3 21

3


Tabell 3 – Finansiella nyckeltal 2009

Län Kommun

3

Kommunen Andel av skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning, % verksamfinans resultat årets hetens netto* exkl resultat nettokostn eo poster

Verksamhetens självfinansierings-

Andel av skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning, % investeförsäljning av driftöverringar anläggn tillgångar skott

grad

Västra Götalands län, forts Ulricehamn 100 Vara 97 Vårgårda 97 Vänersborg 97 Åmål 102 Öckerö 98 Länet 98

–1 0 0 0 0 0 0

0 3 2 3 –1 3 2

0 3 2 3 –1 3 2

14 23 22 19 23 24 22

6 5 5 20 5 5 9

0 0 1 0 0 2 1

11 15 17 16 5 10 11

Värmlands län Arvika Eda Filipstad Forshaga Grums Hagfors Hammarö Karlstad Kil Kristinehamn Munkfors Storfors Sunne Säffle Torsby Årjäng Länet

99 102 101 98 98 98 99 96 97 98 99 99 99 98 97 100 99

–3 –1 –2 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 –2 1 0 0

5 –1 1 1 1 1 1 4 2 1 1 0 1 4 2 0 2

5 –1 1 1 1 1 1 4 2 1 1 0 1 4 2 0 2

22 20 25 23 21 23 21 30 16 22 28 22 25 26 26 21 23

5 10 3 7 6 19 10 9 6 5 5 2 5 15 8 9 8

1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 5 1

12 13 12 10 9 11 6 10 12 12 9 6 10 12 10 12 10

Örebro län Askersund Degerfors Hallsberg Hällefors Karlskoga Kumla Laxå Lekeberg Lindesberg Ljusnarsberg Nora Örebro Länet

97 102 97 99 99 100 99 99 101 99 99 95 99

0 1 2 1 0 –2 0 –1 –1 1 0 –2 0

2 –3 1 0 1 1 1 2 0 0 1 7 1

2 –3 1 0 1 1 1 2 0 0 1 7 1

16 20 25 20 18 21 15 14 20 19 13 25 19

9 4 12 3 6 16 3 2 2 6 3 6 6

2 0 0 0 0 6 0 0 1 8 0 4 2

11 10 11 11 9 12 7 10 4 9 9 1 9

*Negativt tecken (–) betyder positivt finansnetto. Läs mer på sidan 62.

74

Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2009


Tabell 3 – Finansiella nyckeltal 2009

Län Kommun

Likvida medel/ Externa kostnader

Soliditet, % enligt inkl balanspensionsräkningen åtaganden

Koncernen Andel av skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning verksam- finans resultat årets hetens netto exkl eo resultat

före 1998

nettokostn

Soliditet, % enligt balansräkningen

poster

inkl pensionsåtaganden före 1998

Västra Götalands län, forts Vara 14 Vårgårda 6 Vänersborg 9 Åmål 3 Öckerö 16 Länet 9

73 55 51 54 63 51

24 3 –1 –27 6 2

96 96 94 98 97 95

1 1 2 3 2 1

3 3 3 –1 1 3

3 3 3 –1 1 3

77 37 34 27 29 37

38 5 2 –8 3 6

Värmlands län Arvika Eda Filipstad Forshaga Grums Hagfors Hammarö Karlstad Kil Kristinehamn Munkfors Storfors Sunne Säffle Torsby Årjäng Länet

12 8 5 0 7 6 5 1 5 9 4 10 7 1 7 1 6

77 82 39 56 6 28 48 49 22 38 49 34 51 57 33 65 46

36 42 –26 5 –35 –27 –14 21 –35 –11 –5 –20 4 10 –16 27 –3

97 100 98 97 97 97 98 89 95 97 97 99 97 97 96 102 97

–2 0 0 2 2 2 2 3 2 2 2 3 2 –1 2 1 1

5 0 1 1 0 2 0 8 3 1 0 –1 1 4 2 –3 2

5 0 1 1 0 2 0 7 3 1 0 –1 1 4 2 –3 1

55 64 29 38 5 20 26 44 15 33 35 21 38 44 29 45 34

31 35 –18 5 –34 –18 –3 23 –19 –1 –1 –14 6 10 –7 20 1

Örebro län Askersund Degerfors Hallsberg Hällefors Karlskoga Kumla Laxå Lekeberg Lindesberg Ljusnarsberg Nora Örebro Länet

9 11 10 11 1 7 6 13 8 14 11 6 9

51 29 16 19 19 76 1 70 44 35 55 68 40

–12 –37 –29 –57 –33 40 –95 3 – 42 –25 – 44 22 –26

95 99 95 96 93 94 95 96 93 97 97 92 95

1 4 4 4 3 3 4 2 2 2 3 1 3

4 –3 1 0 4 3 1 2 5 1 0 7 2

3 –3 1 0 3 3 1 2 2 1 0 7 2

37 14 11 9 24 39 5 38 18 28 21 37 23

1 –18 –18 –30 –15 23 –32 2 –12 –14 –22 15 –10

Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2009

75

3


Tabell 3 – Finansiella nyckeltal 2009

Län Kommun

3

Kommunen Andel av skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning, % verksamfinans resultat årets hetens netto* exkl resultat nettokostn eo poster

Verksamhetens självfinansierings-

Andel av skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning, % investeförsäljning av driftöverringar anläggn tillgångar skott

grad

Västmanlands län Arboga 100 Fagersta 101 Hallstahammar 100 Kungsör 99 Köping 98 Norberg 98 Sala 98 Skinnskatteberg 98 Surahammar 98 Västerås 98 Länet 99

0 –3 –1 0 –1 1 1 –1 2 –2 0

0 2 1 2 2 1 1 2 1 4 2

0 2 3 2 2 1 1 3 1 4 2

20 20 20 22 26 19 21 22 14 23 21

8 2 4 11 9 2 8 10 6 6 7

4 0 2 24 0 0 2 1 0 8 4

11 12 11 5 12 12 7 17 15 6 11

Dalarnas län Avesta Borlänge Falun Gagnef Hedemora Leksand Ludvika Malung–Sälen Mora Orsa Rättvik Smedjebacken Säter Vansbro Älvdalen Länet

97 98 100 99 99 97 99 99 96 97 103 98 98 100 96 98

0 0 –1 1 0 0 –1 –1 0 1 –2 2 –1 3 1 0

2 2 0 0 1 3 2 1 4 2 –1 0 3 –4 3 1

2 2 0 0 1 3 1 1 4 2 –1 0 3 –4 3 1

22 20 16 13 14 17 22 29 18 23 21 12 16 25 23 19

4 5 5 8 5 7 6 11 9 7 5 5 3 3 10 6

0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 12 0 0 0 2 1

12 15 7 6 7 12 12 6 13 13 11 12 8 11 9 10

Gävleborgs län Bollnäs Gävle Hofors Hudiksvall Ljusdal Nordanstig Ockelbo Ovanåker Sandviken Söderhamn Länet

101 97 99 98 98 99 92 102 98 99 98

–1 –2 –2 0 0 1 1 –1 1 0 0

1 5 3 2 1 1 7 –1 1 1 2

11 5 3 2 1 1 7 –1 1 1 3

29 21 18 23 20 20 19 16 21 20 21

18 14 2 5 7 2 20 6 8 5 9

3 10 0 0 0 0 6 1 2 0 2

15 9 11 13 21 7 13 13 17 9 13

*Negativt tecken (–) betyder positivt finansnetto. Läs mer på sidan 62.

76

Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2009


Tabell 3 – Finansiella nyckeltal 2009

Län Kommun

Likvida medel/ Externa kostnader

Soliditet, % enligt inkl balanspensionsräkningen åtaganden

Koncernen Andel av skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning verksam- finans resultat årets hetens netto exkl eo resultat

före 1998

nettokostn

Soliditet, % enligt balansräkningen

poster

inkl pensionsåtaganden före 1998

Västmanlands län Arboga Fagersta Hallstahammar Kungsör Köping Norberg Sala Skinnskatteberg Surahammar Västerås Länet

7 9 10 8 11 13 2 29 11 0 10

56 75 63 61 56 16 47 69 22 51 52

19 23 19 –4 –1 –51 –15 19 –39 21 –1

96 98 98 95 97 98 94 98 95 89 96

3 –3 1 2 1 1 4 –1 6 3 2

1 4 2 3 3 1 3 2 –1 8 3

1 4 4 3 3 1 2 3 –1 6 3

35 63 40 33 36 16 26 69 1 44 36

12 24 14 3 4 –51 2 19 –31 26 2

Dalarnas län Avesta Borlänge Falun Gagnef Hedemora Leksand Ludvika Malung–Sälen Mora Orsa Rättvik Smedjebacken Säter Vansbro Älvdalen Länet

0 9 4 6 17 5 6 2 9 10 10 1 9 11 3 7

13 67 33 31 66 54 50 45 64 41 36 –14 68 36 35 42

–27 18 –31 –27 –20 –19 –16 5 8 –12 –12 –94 21 –2 –10 –15

94 90 94 98 96 94 95 93 92 97 98 96 97 99 96 95

3 4 4 2 2 2 2 3 3 2 3 3 0 4 1 3

3 6 2 0 1 3 3 4 5 2 –1 1 3 –3 3 2

3 5 1 0 1 3 2 3 5 2 –1 1 3 –3 3 2

15 27 17 22 40 31 33 38 35 32 19 1 56 29 32 28

–24 9 –12 –20 3 –9 1 16 6 –7 –6 –38 19 –1 –8 –5

Gävleborgs län Bollnäs Gävle Hofors Hudiksvall Ljusdal Nordanstig Ockelbo Ovanåker Sandviken Söderhamn Länet

–1 2 12 5 6 6 20 3 4 5 6

73 35 64 70 51 30 19 60 46 29 48

31 12 1 24 –4 –57 –28 7 –2 –7 –2

98 89 93 96 94 97 89 103 97 97 95

0 3 3 1 3 2 3 2 3 3 2

2 8 4 2 3 1 7 –4 0 0 2

2 7 3 2 3 1 7 –5 0 0 2

53 31 35 53 31 19 13 38 33 29 34

23 13 6 21 2 –33 –14 6 8 –3 3

Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2009

77

3


Tabell 3 – Finansiella nyckeltal 2009

Län Kommun

3

Kommunen Andel av skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning, % verksamfinans resultat årets hetens netto* exkl resultat nettokostn eo poster

Verksamhetens självfinansierings-

Andel av skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning, % investeförsäljning av driftöverringar anläggn tillgångar skott

grad

Västernorrlands län Härnösand 109 Kramfors 99 Sollefteå 99 Sundsvall 99 Timrå 98 Ånge 103 Örnsköldsvik 100 Länet 101

–1 1 0 0 0 –2 –1 0

–8 1 1 1 2 0 1 0

–8 1 1 1 2 0 1 0

15 23 25 18 20 19 17 20

1 5 4 9 2 2 6 4

0 0 0 0 0 0 7 1

–1 13 7 13 10 8 8 8

Jämtlands län Berg Bräcke Härjedalen Krokom Ragunda Strömsund Åre Östersund Länet

100 100 101 96 102 98 95 96 99

–1 2 –1 1 2 0 0 0 0

1 –3 1 3 –4 2 5 4 1

1 –3 1 3 –4 2 5 4 1

15 19 22 17 20 18 24 21 20

4 3 7 10 3 2 4 28 8

0 0 0 0 0 0 0 0 0

11 8 14 10 9 10 12 15 11

Västerbottens län Bjurholm Dorotea Lycksele Malå Nordmaling Norsjö Robertsfors Skellefteå Sorsele Storuman Umeå Vilhelmina Vindeln Vännäs Åsele Länet

97 93 98 100 96 100 97 97 99 101 99 100 99 99 94 98

2 1 –1 0 1 –2 1 –2 0 1 0 –1 0 0 0 0

0 6 3 0 3 1 2 5 2 –2 2 1 1 1 6 2

0 6 3 0 3 1 2 5 2 –2 2 1 1 1 6 2

24 20 26 23 20 26 21 25 33 19 22 27 22 33 32 25

5 17 5 5 7 4 3 8 2 8 16 3 3 12 13 7

0 0 1 0 0 1 0 0 8 0 0 0 0 0 0 1

8 17 14 9 –4 9 12 23 11 7 7 5 19 17 16 11

*Negativt tecken (–) betyder positivt finansnetto. Läs mer på sidan 62.

78

Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2009


Tabell 3 – Finansiella nyckeltal 2009

Län Kommun

Likvida medel/ Externa kostnader

Soliditet, % enligt inkl balanspensionsräkningen åtaganden före 1998

Koncernen Andel av skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning verksam- finans resultat årets hetens netto exkl eo resultat nettokostn

Soliditet, % enligt balansräkningen

poster

inkl pensionsåtaganden före 1998

Västernorrlands län Härnösand 9 Kramfors 10 Sollefteå 8 Sundsvall 8 Timrå 8 Ånge 11 Örnsköldsvik 5 Länet 8

57 33 47 28 24 57 69 45

–26 –33 –15 –2 – 43 –15 13 –17

106 94 99 95 95 100 101 99

2 3 1 4 2 1 5 3

–8 3 –1 1 2 –1 –7 –2

–8 3 –1 1 2 –1 –6 –1

37 23 30 23 19 23 23 25

0 –16 –15 –3 –18 –4 3 –8

Jämtlands län Berg Bräcke Härjedalen Krokom Ragunda Strömsund Åre Östersund Länet

13 6 8 9 10 19 5 8 10

55 28 68 45 3 56 31 78 46

–6 –18 25 –25 –60 –15 7 28 –8

95 101 94 95 102 97 92 90 96

3 2 1 2 2 1 3 2 2

2 –3 5 3 –4 2 5 7 2

2 –3 5 3 –4 2 5 7 2

22 26 47 30 3 47 34 45 32

–4 –18 25 –13 –60 –9 11 27 –5

Västerbottens län Bjurholm Dorotea Lycksele Malå Nordmaling Norsjö Robertsfors Skellefteå Sorsele Storuman Umeå Vilhelmina Vindeln Vännäs Åsele Länet

8 31 8 25 9 8 10 11 11 10 0 12 15 15 8 12

13 57 59 31 40 74 37 70 28 41 27 72 44 32 60 46

– 42 24 4 –6 –19 26 –25 57 –29 6 9 27 –2 –5 10 2

97 91 96 98 95 99 96 85 98 100 91 98 96 98 96 96

2 3 1 3 2 0 1 5 1 2 6 0 1 1 2 2

0 5 3 0 3 1 2 10 1 –2 4 2 3 1 3 2

0 5 3 0 3 1 2 8 1 –2 3 2 3 1 3 2

13 43 45 33 35 57 33 43 21 36 30 52 34 31 43 37

– 42 19 7 –2 –13 20 –22 28 –21 4 16 21 1 –4 9 1

Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2009

79

3


Tabell 3 – Finansiella nyckeltal 2009

Län Kommun

3

Norrbottens län Arjeplog Arvidsjaur Boden Gällivare Haparanda Jokkmokk Kalix Kiruna Luleå Pajala Piteå Älvsbyn Överkalix Övertorneå Länet

Kommunen Andel av skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning, % verksamfinans resultat årets hetens netto* exkl resultat nettokostn eo poster

99 100 98 97 96 96 100 98 97 98 100 98 98 100 98

–1 0 0 –1 3 1 1 0 –1 1 –1 0 1 –1 0

3 –1 3 4 1 3 0 2 4 1 1 1 1 2 1

3 –1 3 4 1 3 0 1 4 1 1 1 1 2 1

Verksamhetens självfinansierings-

Andel av skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning, % investeförsäljning av driftöverringar anläggn tillgångar skott

grad

37 32 20 21 24 27 20 18 21 19 18 19 24 25 23

13 5 5 5 5 8 7 10 13 3 18 3 7 4 8

0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 7 11 8 9 13 10 13 18 10 16 7 15 15 11

*Negativt tecken (–) betyder positivt finansnetto. Läs mer på sidan 62.

80

Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2009


Tabell 3 – Finansiella nyckeltal 2009

Län Kommun

Norrbottens län Arjeplog Arvidsjaur Boden Gällivare Haparanda Jokkmokk Kalix Kiruna Luleå Pajala Piteå Älvsbyn Överkalix Övertorneå Länet

Likvida medel/ Externa kostnader

6 2 4 14 5 6 6 9 2 7 27 11 14 9 8

Soliditet, % enligt inkl balanspensionsräkningen åtaganden

51 64 69 67 34 49 42 39 71 35 74 45 27 66 52

Koncernen Andel av skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning verksam- finans resultat årets hetens netto exkl eo resultat

före 1998

nettokostn

18 –13 17 3 –6 0 –16 –5 32 –25 35 –21 –25 31 2

97 97 93 94 94 94 97 97 91 97 94 96 97 98 95

Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2009

81

Soliditet, % enligt balansräkningen

poster

–1 3 2 1 4 3 1 2 2 2 2 2 2 0 2

3 –1 5 5 2 4 2 1 6 1 3 2 1 2 3

3 –1 4 5 2 3 1 0 6 1 3 2 1 2 2

41 29 44 42 29 32 29 36 49 27 43 29 24 54 36

inkl pensionsåtaganden före 1998

15 –5 14 5 –1 –3 –7 –2 28 –18 23 –6 –16 26 4

3


Tabell 3 – Finansiella nyckeltal 2009

Län Kommun

3

Kommunen Andel av skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning, % verksamfinans resultat årets hetens netto* exkl resultat nettokostn eo poster

Verksamhetens självfinansierings-

Andel av skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning, % investeförsäljning av driftöverringar anläggn tillgångar skott

grad

Hela riket vägt medelvärde ovägt medelvärde

99 98

–1 0

3 2

3 2

22 21

.. 8

.. 2

.. 10

Folkmängd 0– 4 999 5 000– 9 999 10 000– 14 999 15 000– 19 999 20 000– 29 999 30 000– 49 999 50 000– 99 999 100 000–199 999 200 000–899 999

98 98 97 98 98 98 98 97 99

0 0 0 0 0 –1 –1 –1 –2

1 1 2 2 2 2 3 3 2

1 1 2 2 2 2 3 4 2

26 20 20 21 20 20 21 22 23

7 6 7 9 8 11 10 12 11

0 1 2 2 1 2 2 2 2

10 9 10 11 11 11 11 9 8

Kommungrupp Storstäder Förortskommuner Större städer Pendlingskomm Glesbygdskomm Varuprod. komm Övr >25 000 inv Övr 12 500–25 000 Övr <12 500 inv

99 97 98 97 98 98 99 98 98

–2 0 –1 0 0 –1 0 0 0

2 3 3 2 1 2 1 1 1

2 3 3 2 1 2 2 1 1

23 20 21 19 23 20 21 21 20

11 10 10 9 6 7 11 7 5

2 1 2 3 1 2 3 1 1

8 11 10 10 10 12 11 9 8

Total kommunal skattesats 28,89–30,49 98 30,50–30,99 97 31,00–31,49 97 31,50–31,99 98 32,00–32,49 98 32,50–32,99 98 33,00–33,49 98 33,50–34,17 99

–2 0 0 –1 0 0 0 0

4 3 2 2 2 1 1 0

4 3 2 2 2 1 1 0

21 22 20 20 21 20 21 20

13 9 10 9 8 7 7 5

4 5 1 2 2 1 0 0

9 11 11 10 10 10 10 9

Skattesats till kommun 17,12–19,99 98 20,00–20,49 98 20,50–20,99 97 21,00–21,49 98 21,50–21,99 98 22,00–22,49 98 22,50–22,99 97 23,00–23,64 100

–1 –1 0 0 0 0 0 0

3 3 3 2 2 1 1 0

3 3 3 2 2 1 1 0

20 23 21 20 20 20 21 22

12 11 12 8 8 7 7 4

2 2 4 1 3 1 0 0

12 9 11 10 10 10 10 8

*Negativt tecken (–) betyder positivt finansnetto. Läs mer på sidan 62.

82

Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2009


Tabell 3 – Finansiella nyckeltal 2009

Län Kommun

Likvida medel/ Externa kostnader

Soliditet, % enligt inkl balanspensionsräkningen åtaganden

Koncernen Andel av skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning verksam- finans resultat årets hetens netto exkl eo resultat

före 1998

nettokostn

Soliditet, % enligt balansräkningen

poster

inkl pensionsåtaganden före 1998

Hela riket vägt medelvärde ovägt medelvärde

6 8

52 49

18 1

92 94

2 1

6 3

5 2

41 35

19 4

Folkmängd 0– 4 999 5 000– 9 999 10 000– 14 999 15 000– 19 999 20 000– 29 999 30 000– 49 999 50 000– 99 999 100 000–199 999 200 000–899 999

13 9 7 9 8 8 5 3 3

46 42 47 51 51 57 55 55 46

1 –11 –3 1 2 14 16 24 19

97 96 95 95 95 92 93 91 85

1 1 1 1 1 1 2 3 2

1 1 2 2 3 6 4 6 12

1 1 2 2 2 5 4 5 9

37 30 32 36 36 41 36 36 50

1 –6 1 5 7 15 12 16 33

Kommungrupp Storstäder Förortskommuner Större städer Pendlingskomm Glesbygdskomm Varuprod. komm Övr >25 000 inv Övr 12 500–25 000 Övr <12 500 inv

3 8 4 8 10 8 7 7 9

46 55 54 45 45 52 53 49 40

19 12 19 –1 –4 6 10 –6 –19

85 92 91 95 96 95 95 95 96

2 1 3 1 1 1 1 1 1

12 6 4 2 1 3 3 2 1

9 5 4 2 1 3 2 2 1

50 39 34 32 33 39 38 31 29

33 13 13 1 –1 9 11 0 –9

Total kommunal skattesats 28,89–30,49 8 30,50–30,99 9 31,00–31,49 7 31,50–31,99 7 32,00–32,49 7 32,50–32,99 7 33,00–33,49 8 33,50–34,17 11

64 60 53 52 49 46 39 42

30 21 8 8 1 –7 –13 –15

93 94 93 95 94 95 96 96

0 1 1 1 2 2 2 2

6 3 4 2 3 2 1 0

6 3 4 2 3 2 1 0

49 41 38 38 33 30 29 28

25 17 10 8 4 –1 –6 –8

Skattesats till kommun 17,12–19,99 7 20,00–20,49 7 20,50–20,99 8 21,00–21,49 7 21,50–21,99 7 22,00–22,49 8 22,50–22,99 9 23,00–23,64 10

59 56 62 50 50 43 39 43

20 21 21 4 1 –11 –13 –14

91 92 95 95 95 95 95 99

0 2 1 1 1 2 2 1

7 5 3 3 2 2 2 –1

7 5 2 2 2 2 2 –1

45 38 40 38 33 29 29 31

20 16 14 8 3 –3 –5 –9

Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2009

83

3


Tabell 4 – Kostnader för olika verksamheter 2009

4

I tabell 4 presenteras kommunernas driftskostnader fördelade på tio verksamhetsområden. Den verksamhetsindelning som används är definierad i anvisningarna till räkenskapssammandraget (rs) för 2009. Principerna för kostnadsfördelningen innebär att alla direkta och indirekta kostnader påförs verksamheterna. Detta innebär till exempel att administration och kommungemensamma nyttigheter fördelats på de olika verksamhetsområdena. Sådana fördelningar är i vissa fall komplicerade att göra då kommuners organisation och ekonomistyrning ger en annan struktur på kostnader och intäkter än den som efterfrågas i rs. I många fall kan uppdelningar och fördelningar endast göras via olika schablonmetoder. Observera att två olika kostnadsbegrepp används: Kostnad avser kommunernas kostnader för egen konsumtion och definieras enligt följande: Från kommunens bruttokostnad i rs driftsredovisning förs dels avdrag för interna intäkter (det vill säga intäkter från andra kommunala förvaltningar), dels avdrag för försäljning av verksamhet till andra kommuner och landsting (motsvarar kostnader för verksamhet som inte konsumeras inom kommunen). Nettokostnad erhålls genom att minska driftredovisningens bruttokostnader med samtliga intäkter, i huvudsak riktade statsbidrag, taxor och avgifter, hyresintäkter samt andra försäljningsintäkter.

Definitioner Politisk verksamhet Här redovisas kostnader för nämnd- och styrelseverksamhet, stöd till politiska partier, kostnader för allmänna val, överförmyndarverksamhet samt den administration som är direkt knuten till kommunens politiker som politiska sekreterare, sammanträdesadministration, nämnd sekreterare och liknande. Kostnader för förvaltningschefer och liknande personal ska i likhet med övriga personalkostnader fördelas inom verksamhetsområdena. Infrastruktur, skydd m m I kostnaderna för infrastruktur och skydd ingår fysisk och teknisk planering, bostadsförbättring, näringslivsfrämjande åtgärder, turistverksamhet, gator och vägar, parkering, parker, räddningstjänst, miljö- och hälsoskydd samt totalförsvar och samhällskydd. Fritid Här redovisas kostnader för kommunens fritidsverksamhet, bland annat stöd

84

Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2009


till föreningar, idrotts- och fritidsanläggningar samt fritidsgårdar. Kultur Här redovisas kostnader för kommunens kulturverksamhet, bland annat bibliotek, stöd till kulturella föreningar och studieorganisationer, museum samt musik- och kulturskola. Förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg Här ingår kommunens kostnader för all förskoleverksamhet (inklusive öppen förskola) och skolbarnsomsorg samt öppen fritidsverksamhet. Förskoleklass ingår i Utbildning. Utbildning Här redovisas kommunens kostnader för utbildning (inklusive förskoleklass). Kostnader för egna elever som utbildar sig i andra kommuner ingår medan avdrag gjorts för de elever som kommer från andra kommuner. Omsorg om äldre och personer med funktionsnedsättning Här redovisas kommunens kostnader för vård och omsorg av äldre och personer med funktionsnedsättning. I detta innefattas boende i särskilda boendeformer, sjukhem, hemtjänst, färdtjänst. Även omsorg om psykiskt utvecklingsstörda ingår. Individ- och familjeomsorg Här redovisas kommunens kostnader för socialbidrag, institutions- och familjehemsvård, familjerätt, öppenvård och behandling. Särskilt riktade insatser Här redovisas kostnader för flyktingar som tas emot inom ramen för det kommunala flyktingmottagandet och kostnader för sysselsättningsfrämjande åtgärder. Summa egentlig verksamhet En summering har gjorts av kostnaderna för den verksamhet som räknas till kommunernas egentliga verksamhet, det vill säga kommunernas totala verksamhet exklusive affärsverksamheten. Affärsverksamhet Här redovisas den affärsmässiga verksamhet som bedrivs i förvaltningsform. De mest omfattande verksamheterna är energi, vatten och avfallshantering. Kollektivtrafik, bostads- och hamnverksamhet är exempel på andra verksamheter som också redovisas här.

Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2009

85

4


Tabell 4 – Kostnader för olika verksamheter 2009, kr per invånare Län Kommun

4

Politisk verksamhet kostnettonader kostn

Infrastruktur, skydd m m kostnettonader kostn

Fritid kostnader

nettokostn

Kultur kostnettonader kostn

Förskoleverks Utbildning o skolbarnsoms. kostnettokostnetto- nader kostn nader kostn

Stockholms län Botkyrka Danderyd Ekerö Haninge Huddinge Järfälla Lidingö Nacka Norrtälje Nykvarn Nynäshamn Salem Sigtuna Sollentuna Solna Stockholm Sundbyberg Södertälje Tyresö Täby Upplands Väsby Upplands-Bro Vallentuna Vaxholm Värmdö Österåker Länet

686 564 484 636 427 501 388 469 478 551 719 594 503 639 566 556 762 649 411 377 736 512 503 612 605 498 555

669 561 473 624 419 474 377 452 463 539 708 577 485 629 544 534 751 632 393 366 666 494 475 600 589 484 538

2 234 3 043 2 172 2 269 3 463 3 560 3 480 2 289 3 376 2 689 3 411 2 135 3 520 2 475 3 272 4 668 2 685 3 173 2 870 3 023 3 126 2 481 2 255 4 249 2 582 3 190 2 988

1 917 2 722 1 651 1 911 2 903 2 429 3 081 1 912 2 737 2 121 2 803 1 850 2 587 1 893 1 489 3 057 1 573 2 233 2 419 2 570 2 739 2 054 1 944 2 974 1 776 2 667 2 308

1 303 1 365 642 1 059 1 378 1 227 1 408 1 135 985 588 999 970 1 425 1 061 1 210 1 044 1 208 1 285 1 217 1 234 1 238 1 224 1 496 1 023 1 197 1 138 1 156

1 120 1 215 546 918 1 236 1 059 1 165 1 034 910 539 896 945 1 230 1 000 1 038 796 1 060 1 216 1 161 1 006 999 1 036 1 337 852 1 105 956 1 014

1 128 788 901 850 642 767 773 1 297 921 1 229 763 822 979 705 741 1 243 719 1 155 911 626 784 640 886 755 844 532 862

1 078 8 175 665 9 345 829 9 979 799 7 535 598 9 358 703 8 462 654 10 177 1 167 9 769 835 5 714 1 106 8 340 718 6 933 695 9 569 825 8 025 604 9 896 681 6 611 1 072 8 476 663 7 778 981 7 205 836 8 647 527 8 585 702 7 000 588 8 198 801 9 643 630 10 533 775 10 553 484 8 365 770 8 572

6 829 7 283 8 283 6 215 7 668 6 869 8 160 7 739 4 847 6 669 5 833 8 019 6 801 7 561 5 590 7 292 6 484 6 100 6 992 6 459 5 360 6 799 7 113 8 418 8 659 6 489 6 944

17 168 14 473 17 816 15 718 17 287 15 064 14 201 14 918 14 606 16 019 14 847 17 985 16 455 15 757 8 448 12 116 11 165 15 285 16 429 15 158 14 162 15 401 17 739 16 765 17 118 15 479 15 292

16 375 13 998 17 233 15 043 16 581 14 464 13 651 14 448 13 947 15 590 14 370 17 418 15 906 15 174 8 107 11 464 10 783 14 650 15 664 14 458 13 592 14 622 17 213 16 356 16 368 15 004 14 711

Uppsala län Enköping Heby Håbo Knivsta Tierp Uppsala Älvkarleby Östhammar Länet

487 714 570 764 602 401 643 749 616

471 701 451 746 569 381 629 691 580

2 571 2 485 2 319 3 255 3 023 3 135 2 994 4 884 3 083

2 248 2 184 2 059 2 437 2 803 2 214 2 344 3 989 2 535

1 346 1 345 1 381 1 018 1 796 983 1 128 1 120 1 265

1 105 1 179 1 185 724 1 730 892 1 071 819 1 088

1 018 878 754 622 950 1 182 742 752 862

936 6 891 850 5 736 688 8 952 558 10 761 902 5 867 945 6 589 696 5 669 696 5 838 784 7 038

5 814 4 878 7 254 8 678 5 034 5 323 4 802 4 938 5 840

15 644 19 107 18 616 17 982 16 348 14 024 15 401 16 888 16 751

15 054 18 643 17 781 17 665 15 762 13 280 14 709 16 469 16 170

86

Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2009


Tabell 4 – Kostnader för olika verksamheter 2009, kr per invånare Län

Kommun

Omsorg äldre o pers m funk nedsättning kostnettonader kostnad

Individ- och familjeomsorg kostnettonader kostnad

Särskilt riktade insatser kostnettonader kostnad

Summa egentlig verksamhet kostnettonader kostnad

Affärsverksamhet kost- netto nader kostnad

Stockholms län Botkyrka Danderyd Ekerö Haninge Huddinge Järfälla Lidingö Nacka Norrtälje Nykvarn Nynäshamn Salem Sigtuna Sollentuna Solna Stockholm Sundbyberg Södertälje Tyresö Täby Upplands Väsby Upplands-Bro Vallentuna Vaxholm Värmdö Österåker Länet

12 984 15 272 14 510 12 616 10 931 12 241 18 206 10 473 15 340 10 738 15 360 10 954 11 195 12 811 12 573 13 541 13 018 16 549 11 330 14 005 12 546 10 476 11 780 12 456 10 834 12 804 12 906

11 181 12 922 12 360 9 756 9 046 10 011 15 536 9 013 13 342 9 165 12 040 8 544 9 094 11 046 10 768 11 430 10 937 14 063 9 062 11 365 10 914 7 832 10 015 10 367 8 224 10 855 10 726

4 521 1 098 1 965 4 241 3 910 3 408 1 485 2 768 2 359 2 558 4 116 2 454 3 304 3 156 3 246 4 271 3 699 6 655 3 418 2 018 3 737 3 269 2 235 1 916 3 170 2 354 3 128

4 175 1 017 1 806 3 795 3 756 3 194 1 312 2 491 2 231 2 495 3 661 2 359 3 110 2 772 2 942 3 769 3 083 6 280 3 178 1 897 3 294 2 929 1 960 1 869 2 690 2 146 2 854

848 460 278 729 869 912 310 517 394 596 630 988 2 559 513 1 309 515 1 059 3 304 648 148 500 843 378 390 1 149 229 811

36 – 40 130 220 325 111 14 283 204 196 275 442 280 127 118 79 145 870 170 45 8 77 86 87 282 49 178

49 046 46 408 48 748 45 653 48 263 46 141 50 427 43 636 44 174 43 310 47 777 46 470 47 966 47 013 37 976 46 430 42 093 55 259 45 882 45 174 43 831 43 045 46 915 48 700 48 051 44 587 46 268

43 380 40 345 43 311 39 281 42 531 39 313 43 949 38 538 39 516 38 421 41 304 40 849 40 318 40 806 31 277 39 491 35 478 47 024 39 875 38 693 38 274 36 431 40 943 42 152 40 468 39 135 40 042

1 062 3 172 2 132 1 336 0 1 562 2 094 1 737 3 555 1 208 2 104 1 145 2 298 31 710 3 738 1 791 26 1 978 1 816 1 686 2 552 1 037 1 292 3 390 650 1 696

267 –208 –6 115 0 –28 69 –149 465 –106 382 254 222 –177 2 –22 319 –193 170 –124 43 290 7 19 –3 –11 61

Uppsala län Enköping Heby Håbo Knivsta Tierp Uppsala Älvkarleby Östhammar Länet

14 871 17 579 8 948 10 029 17 586 14 216 15 137 16 486 14 357

12 993 14 507 6 837 8 498 14 775 12 697 12 816 13 857 12 123

3 082 2 799 3 260 2 566 4 086 4 236 3 023 2 080 3 142

2 936 2 738 2 944 2 480 3 744 4 026 2 921 1 871 2 958

785 452 335 1 006 1 072 1 194 1 482 1 100 928

310 82 211 336 87 515 571 283 299

46 696 51 094 45 135 48 003 51 330 45 960 46 217 49 896 48 041

41 867 45 761 39 409 42 121 45 406 40 273 40 560 43 613 42 376

2 209 2 810 2 550 1 556 4 135 1 363 687 3 858 2 396

449 655 289 676 1 328 990 624 1 336 793

Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2009

87

4


Tabell 4 – Kostnader för olika verksamheter 2009, kr per invånare Län Kommun

4

Politisk verksamhet kostnettonader kostn

Infrastruktur, skydd m m kostnettonader kostn

Fritid kostnader

nettokostn

Kultur kostnettonader kostn

Förskoleverks Utbildning o skolbarnsoms. kostnettokostnetto- nader kostn nader kostn

Södermanlands län Eskilstuna 636 Flen 1 001 Gnesta 569 Katrineholm 823 Nyköping 909 Oxelösund 579 Strängnäs 581 Trosa 743 Vingåker 944 Länet 754

608 889 558 805 897 546 570 731 872 720

3 268 3 891 2 520 4 167 2 911 3 294 3 031 3 690 3 104 3 320

2 315 3 505 1 963 3 010 2 398 2 561 2 329 3 164 2 757 2 666

1 523 1 167 935 1 503 1 250 1 072 1 305 1 791 1 112 1 295

1 353 1 004 842 1 249 1 190 1 059 1 200 1 648 921 1 162

1 326 918 630 1 240 815 969 854 865 940 950

1 126 837 580 1 176 712 848 787 832 822 857

7 064 5 893 7 455 5 598 7 378 5 242 6 665 7 442 5 930 6 518

6 097 5 015 6 330 4 718 6 294 4 299 5 314 6 021 4 920 5 445

13 375 16 215 16 109 17 369 14 734 13 036 16 913 15 449 17 730 15 658

12 532 15 196 15 617 16 168 14 074 12 562 16 428 15 224 16 910 14 967

Östergötlands län Boxholm 812 Finspång 636 Kinda 657 Linköping 514 Mjölby 488 Motala 695 Norrköping 532 Söderköping 613 Vadstena 942 Valdemarsvik 740 Ydre 846 Åtvidaberg 827 Ödeshög 1 202 Länet 731

750 597 622 443 476 676 486 538 912 719 817 814 1 083 687

3 130 2 937 2 997 3 402 3 599 3 198 3 338 2 257 3 260 4 014 3 953 3 090 3 988 3 320

2 832 2 483 2 433 2 760 2 995 2 530 2 404 1 589 2 724 3 432 3 485 2 769 3 491 2 764

1 309 1 733 536 1 220 1 789 1 180 1 264 1 183 1 440 905 535 754 941 1 138

1 111 1 610 499 871 1 688 1 029 1 133 1 095 1 009 742 524 703 837 989

1 024 623 958 1 242 939 868 1 503 955 1 045 935 945 573 1 007 971

965 565 905 1 100 878 795 1 143 845 988 853 845 540 926 873

5 140 5 910 5 725 7 045 6 565 6 566 6 563 7 034 5 977 5 087 7 326 6 533 4 773 6 173

4 303 5 061 4 779 5 889 5 517 5 471 5 552 5 797 5 146 4 358 6 299 5 514 3 913 5 200

14 824 15 609 16 797 13 621 14 941 15 947 13 558 17 913 15 203 16 904 17 907 16 009 17 944 15 937

14 466 15 226 16 114 12 745 14 098 15 216 13 039 16 994 14 495 16 225 17 436 15 531 17 432 15 309

Jönköpings län Aneby Eksjö Gislaved Gnosjö Habo Jönköping Mullsjö Nässjö Sävsjö Tranås Vaggeryd Vetlanda Värnamo Länet

633 727 519 527 664 364 1 055 830 746 897 796 700 553 693

2 830 4 531 3 286 4 190 3 885 4 058 2 506 3 681 4 030 4 718 3 946 4 254 3 665 3 814

2 510 3 800 2 816 3 208 2 814 2 959 2 298 3 261 3 282 3 781 3 224 2 953 3 015 3 071

846 1 147 1 537 1 502 1 098 1 305 1 037 1 272 1 598 1 386 1 363 556 1 512 1 243

769 879 1 350 1 113 1 008 1 042 896 1 056 1 252 1 024 1 235 535 1 365 1 040

878 1 239 1 142 923 784 1 138 760 806 749 986 808 897 972 929

811 1 045 1 077 867 713 1 016 665 758 695 883 696 824 882 841

4 986 6 324 6 969 6 292 9 365 7 668 7 582 6 303 6 079 6 529 7 490 5 386 7 264 6 787

4 115 5 219 5 894 5 179 8 020 6 621 6 466 5 235 5 090 5 413 6 466 4 394 6 281 5 723

18 213 15 709 16 867 17 744 14 988 13 967 16 277 15 570 16 734 14 665 16 858 16 261 15 783 16 126

17 615 14 202 16 436 17 241 14 796 13 484 15 979 14 420 16 060 13 578 16 298 15 489 15 070 15 436

659 774 545 587 680 432 1 157 895 797 951 942 716 613 750

88

Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2009


Tabell 4 – Kostnader för olika verksamheter 2009, kr per invånare Län

Kommun

Omsorg äldre o pers m funk nedsättning kostnettonader kostnad

Individ- och familjeomsorg kostnettonader kostnad

Särskilt riktade insatser kostnettonader kostnad

Summa egentlig verksamhet kostnettonader kostnad

Affärsverksamhet kost- netto nader kostnad

Södermanlands län Eskilstuna 15 762 Flen 18 237 Gnesta 15 049 Katrineholm 17 438 Nyköping 15 481 Oxelösund 14 892 Strängnäs 13 850 Trosa 13 489 Vingåker 18 910 Länet 15 900

12 926 14 918 12 473 15 134 12 639 12 938 11 611 11 244 14 330 13 134

5 520 3 884 2 194 3 683 2 907 3 861 2 947 1 455 2 961 3 268

5 112 3 636 2 132 3 483 2 804 3 604 2 744 1 410 2 799 3 080

2 250 2 352 491 1 446 734 568 757 879 1 016 1 165

608 301 –38 515 279 107 267 304 371 301

50 724 53 557 45 950 53 268 47 119 43 514 46 903 45 805 52 648 48 832

42 676 45 300 40 457 46 257 41 285 38 524 41 250 40 578 44 701 42 336

742 743 3 677 622 3 482 543 2 681 2 818 1 536 1 871

588 687 916 495 949 236 1 072 554 938 715

Östergötlands län Boxholm 15 581 Finspång 17 928 Kinda 16 965 Linköping 12 744 Mjölby 17 750 Motala 15 868 Norrköping 14 819 Söderköping 15 451 Vadstena 19 748 Valdemarsvik 17 102 Ydre 20 748 Åtvidaberg 17 115 Ödeshög 16 675 Länet 16 807

12 773 14 988 14 108 9 990 13 591 13 328 13 066 12 817 13 574 14 353 18 917 13 932 12 926 13 720

2 344 3 236 2 112 4 206 2 948 3 468 4 764 2 851 2 722 2 618 1 930 2 319 4 036 3 043

2 209 2 976 2 032 3 896 2 857 3 234 4 612 2 666 2 521 1 835 1 914 2 244 3 932 2 841

1 919 1 288 791 1 134 1 526 1 397 2 066 1 042 933 1 202 635 733 2 246 1 301

161 445 107 319 379 209 448 285 448 259 74 130 –191 236

46 082 49 899 47 537 45 128 50 546 49 186 48 407 49 300 51 270 49 506 54 826 47 952 52 812 49 419

39 570 43 951 41 600 38 013 42 480 42 489 41 884 42 626 41 818 42 776 50 310 42 176 44 349 42 619

1 167 581 3 237 1 697 3 085 3 744 2 553 3 102 1 278 4 714 4 017 539 2 701 2 493

721 523 554 1 602 819 819 1 289 610 126 958 430 510 –108 681

Jönköpings län Aneby Eksjö Gislaved Gnosjö Habo Jönköping Mullsjö Nässjö Sävsjö Tranås Vaggeryd Vetlanda Värnamo Länet

11 500 14 014 12 949 11 169 8 535 13 568 11 784 15 209 14 986 14 076 14 133 15 890 14 234 13 234

3 246 3 356 2 832 2 809 1 962 3 584 2 612 3 307 2 541 3 436 1 946 2 675 2 288 2 815

3 129 3 086 2 671 2 577 1 872 3 370 2 476 3 175 2 407 3 094 1 875 2 429 2 233 2 646

1 233 1 224 716 344 389 1 120 836 1 181 1 601 607 1 745 778 802 967

451 442 283 –4 3 457 319 143 418 224 527 256 411 302

46 052 55 570 49 305 49 205 43 955 49 357 47 011 51 896 54 812 51 741 53 696 50 844 49 999 50 265

41 534 43 414 43 995 41 877 38 426 42 881 41 937 44 086 44 938 42 970 45 252 43 471 44 044 42 987

597 785 2 517 3 348 2 589 3 248 987 517 4 067 3 291 5 630 650 3 640 2 451

432 618 170 1 165 728 558 475 508 917 727 264 331 88 537

13 163 21 265 15 411 14 814 10 805 16 085 14 244 18 882 20 685 18 463 18 597 19 321 17 100 16 833

Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2009

89

4


Tabell 4 – Kostnader för olika verksamheter 2009, kr per invånare Län Kommun

4

Politisk verksamhet kostnettonader kostn

Kronobergs län Alvesta 527 Lessebo 851 Ljungby 490 Markaryd 930 Tingsryd 917 Uppvidinge 1 040 Växjö 543 Älmhult 588 Länet 736

Infrastruktur, skydd m m kostnettonader kostn

Fritid kostnader

nettokostn

Kultur kostnettonader kostn

Förskoleverks Utbildning o skolbarnsoms. kostnettokostnetto- nader kostn nader kostn

503 743 472 896 769 995 523 576 684

3 514 4 170 4 914 3 816 4 973 3 611 3 419 3 719 4 017

2 600 3 777 3 193 2 980 3 351 3 121 2 190 2 375 2 948

1 274 865 1 310 1 196 1 783 777 1 312 1 103 1 203

1 116 762 1 107 1 068 1 462 748 1 082 1 011 1 045

754 1 090 955 788 912 974 1 201 744 927

707 1 042 843 771 898 935 1 074 692 870

6 393 6 287 6 216 5 351 4 927 5 399 7 159 7 192 6 116

5 345 5 309 5 307 4 479 4 122 4 474 6 107 6 015 5 145

16 035 17 207 14 139 14 722 15 926 17 524 13 002 14 853 15 426

14 539 16 183 13 659 14 321 15 597 16 461 12 181 14 282 14 653

676 747 814 1 286 623 937 672 780 1 034 575 756 611 793

630 741 794 1 179 610 833 626 711 772 560 736 573 730

4 667 5 281 5 556 3 471 3 679 3 077 3 152 4 241 4 948 3 662 4 768 3 747 4 187

3 772 3 746 4 422 2 850 2 506 2 664 2 649 3 406 3 147 2 936 4 082 2 627 3 234

1 276 1 599 1 797 1 014 1 257 916 753 1 313 1 860 871 1 075 1 306 1 253

1 180 1 186 1 477 942 1 082 850 705 1 111 1 618 811 1 031 1 092 1 090

1 590 1 902 817 672 1 025 762 975 1 275 1 205 656 1 333 923 1 095

1 108 1 848 779 629 947 732 939 1 134 1 118 587 1 212 832 989

4 910 4 879 5 398 4 449 5 990 5 152 6 544 5 289 6 396 5 272 6 053 5 929 5 522

4 209 4 151 4 628 3 731 4 996 4 275 5 593 4 448 5 328 4 442 5 110 5 038 4 662

15 075 16 410 17 170 15 857 13 268 15 823 15 080 15 013 14 288 15 497 16 410 14 667 15 380

14 842 16 082 16 151 15 076 12 817 15 154 14 949 14 263 13 602 15 291 15 735 14 118 14 840

Gotlands län Gotland Länet

742 742

714 714

3 863 3 863

2 768 2 768

1 308 1 308

1 161 1 161

1 608 1 608

1 248 1 248

6 924 6 924

6 114 16 887 15 894 6 114 16 887 15 894

Blekinge län Karlshamn Karlskrona Olofström Ronneby Sölvesborg Länet

621 506 853 603 861 689

606 479 840 591 790 661

4 118 2 612 3 606 4 176 2 527 3 408

3 170 1 919 3 217 3 642 2 124 2 814

1 467 1 424 2 055 1 188 1 356 1 498

1 187 1 167 1 682 1 106 1 293 1 287

1 212 903 1 437 1 137 902 1 118

1 065 806 1 331 1 083 819 1 021

6 287 7 402 4 940 6 062 6 326 6 203

5 345 6 175 4 164 5 172 5 276 5 226

Kalmar län Borgholm Emmaboda Hultsfred Högsby Kalmar Mönsterås Mörbylånga Nybro Oskarshamn Torsås Vimmerby Västervik Länet

90

14 203 13 275 16 077 13 967 13 695 14 243

13 727 12 584 15 561 13 330 13 529 13 746

Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2009


Tabell 4 – Kostnader för olika verksamheter 2009, kr per invånare Län

Kommun

Omsorg äldre o pers m funk nedsättning kostnettonader kostnad

Individ- och familjeomsorg kostnettonader kostnad

Särskilt riktade insatser kostnettonader kostnad

Summa egentlig verksamhet kostnettonader kostnad

Affärsverksamhet kost- netto nader kostnad

Kronobergs län Alvesta Lessebo Ljungby Markaryd Tingsryd Uppvidinge Växjö Älmhult Länet

18 506 17 167 19 442 17 729 22 260 21 295 17 563 16 115 18 760

14 631 14 758 15 583 15 698 17 954 18 341 14 289 13 988 15 655

3 847 2 666 2 385 2 026 1 829 2 512 3 634 1 648 2 568

3 112 2 493 2 166 1 881 1 673 2 437 3 371 1 593 2 341

1 494 4 752 818 984 1 554 1 163 1 603 493 1 608

–175 356 125 –86 111 68 405 –227 72

52 343 55 055 50 668 47 543 55 081 54 294 49 436 46 455 51 359

42 378 45 423 42 456 42 007 45 938 47 581 41 221 40 305 43 414

2 303 6 168 3 401 3 102 4 989 4 233 3 873 3 463 3 942

701 1 177 981 339 1 528 1 008 475 656 858

Kalmar län Borgholm Emmaboda Hultsfred Högsby Kalmar Mönsterås Mörbylånga Nybro Oskarshamn Torsås Vimmerby Västervik Länet

23 389 20 109 20 994 23 030 19 421 19 082 17 590 19 774 19 795 19 672 17 700 19 807 20 030

20 233 16 036 18 576 18 496 16 401 16 205 14 944 16 300 17 333 17 043 15 235 17 222 17 002

1 898 2 639 2 582 3 575 3 608 1 827 1 255 2 578 2 770 2 588 3 223 3 476 2 668

1 756 2 595 2 355 3 227 3 222 1 721 1 166 2 507 2 631 2 526 2 880 3 215 2 483

1 054 848 729 2 202 1 449 736 571 863 587 1 160 1 599 972 1 064

43 524 105 1 028 411 251 385 47 102 237 454 255 320

54 536 54 415 55 857 55 556 50 318 48 312 46 591 51 125 52 883 49 952 52 916 51 437 51 992

47 773 46 909 49 286 47 158 42 993 42 685 41 955 43 926 45 651 44 430 46 475 44 972 45 351

1 401 789 3 554 4 949 1 243 3 679 5 306 2 639 3 726 2 535 4 296 2 749 3 072

583 789 956 908 948 883 1 806 895 950 787 581 391 873

Gotlands län Gotland Länet

17 998 17 998

14 084 14 084

3 369 3 369

3 211 3 211

472 472

200 200

53 172 53 172

45 396 45 396

5 589 5 589

863 863

Blekinge län Karlshamn Karlskrona Olofström Ronneby Sölvesborg Länet

18 886 18 018 18 926 16 812 18 531 18 235

15 797 15 343 15 054 14 197 14 864 15 051

2 513 2 860 2 531 3 109 1 854 2 573

2 166 2 602 2 352 2 931 1 792 2 369

1 110 1 114 1 849 1 268 914 1 251

214 207 261 406 297 277

50 418 48 114 52 275 48 323 46 966 49 219

43 277 41 282 44 461 42 458 40 784 42 452

2 271 3 662 873 1 751 621 1 836

366 431 471 811 474 511

Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2009

91

4


Tabell 4 – Kostnader för olika verksamheter 2009, kr per invånare Län Kommun

4

Skåne län Bjuv Bromölla Burlöv Båstad Eslöv Helsingborg Hässleholm Höganäs Hörby Höör Klippan Kristianstad Kävlinge Landskrona Lomma Lund Malmö Osby Perstorp Simrishamn Sjöbo Skurup Staffanstorp Svalöv Svedala Tomelilla Trelleborg Vellinge Ystad Åstorp Ängelholm Örkelljunga Östra Göinge Länet Hallands län Falkenberg Halmstad Hylte Kungsbacka Laholm Varberg Länet

Politisk verksamhet kostnettonader kostn

Infrastruktur, skydd m m kostnettonader kostn

Fritid kostnader

nettokostn

Kultur kostnettonader kostn

Förskoleverks Utbildning o skolbarnsoms. kostnettokostnetto- nader kostn nader kostn

485 515 524 836 437 476 955 493 596 749 1 157 491 481 496 586 470 333 709 1 591 563 612 449 491 667 494 501 527 493 631 443 628 839 688 618

471 502 510 798 424 452 923 480 537 673 1 113 478 470 428 573 457 317 652 1 573 550 584 429 479 599 483 480 516 481 487 428 609 834 660 589

2 144 4 804 2 542 3 822 2 745 5 319 3 824 3 316 2 605 3 374 2 623 3 352 2 391 4 121 4 494 2 906 5 243 4 282 3 539 3 638 2 481 2 797 3 161 9 526 2 790 2 782 3 582 2 970 4 363 1 796 3 846 3 390 3 196 3 569

1 969 3 813 2 306 2 728 2 454 4 165 2 947 2 797 2 244 2 785 2 055 2 503 2 011 3 030 4 107 2 300 3 593 3 820 2 597 2 978 1 855 2 519 2 856 3 258 2 477 2 420 2 957 2 353 2 272 1 474 2 607 2 704 2 939 2 724

1 129 994 1 301 839 898 1 401 1 547 1 008 943 1 185 1 584 1 159 887 1 559 1 430 1 211 1 504 1 668 1 962 873 963 950 993 673 1 158 851 1 396 1 961 1 209 1 206 997 934 1 346 1 204

1 069 868 1 041 724 866 1 268 1 339 860 783 1 165 1 389 1 000 706 1 417 1 362 938 1 335 1 480 1 499 852 920 881 834 644 1 081 742 1 245 1 817 1 015 1 091 902 911 1 237 1 069

692 1 132 1 067 1 010 1 111 2 238 1 267 994 839 889 614 1 007 554 1 275 1 060 1 411 2 005 1 066 738 1 379 729 735 722 640 690 1 023 1 013 779 1 229 955 970 769 878 1 015

668 7 172 1 084 6 649 1 004 7 738 971 5 852 1 005 7 862 1 912 6 141 1 132 6 467 926 7 023 788 6 844 788 6 829 585 4 575 925 6 310 489 8 142 1 141 5 714 993 10 593 1 253 7 835 1 524 7 141 1 013 5 864 714 5 402 1 228 4 638 682 5 918 663 7 339 664 8 474 577 6 829 643 8 658 915 5 431 911 7 325 687 8 031 1 081 6 392 885 6 992 906 5 899 706 5 078 835 5 768 918 6 755

6 098 5 579 6 557 5 035 6 741 4 831 5 493 5 839 5 872 5 811 3 693 5 249 6 522 4 738 8 845 6 609 6 129 5 002 4 488 3 959 5 015 6 138 7 014 5 774 7 112 4 615 6 224 6 757 5 418 5 877 4 899 4 283 4 865 5 669

15 561 15 017 14 480 15 648 15 914 12 990 15 807 13 351 14 695 15 502 15 606 13 757 13 617 14 681 14 496 12 676 12 590 16 533 14 008 13 894 14 332 15 353 16 252 16 425 15 966 13 445 14 244 14 978 13 003 16 459 14 680 15 519 16 591 14 790

15 225 14 598 14 170 14 156 14 812 12 352 14 969 12 977 14 365 15 182 14 015 13 013 13 326 14 123 14 257 12 240 12 077 15 300 13 668 13 509 14 138 14 472 15 923 16 097 15 731 13 085 13 838 14 510 11 691 15 931 14 079 14 177 15 990 14 182

677 548 834 579 566 592 633

637 544 803 567 554 501 601

3 566 3 159 3 131 2 279 3 512 3 270 3 153

2 731 2 215 2 233 1 860 2 695 2 227 2 327

1 289 1 349 1 435 1 441 1 212 1 051 1 296

1 012 1 119 1 231 1 154 910 873 1 050

889 1 288 703 1 014 793 898 931

840 1 176 648 886 735 854 857

4 921 5 220 4 533 7 780 4 486 5 953 5 482

15 190 13 759 18 342 16 637 15 740 14 542 15 702

14 730 13 205 17 137 16 103 15 434 13 763 15 062

92

5 838 6 135 5 479 9 281 5 346 7 008 6 515

Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2009


Tabell 4 – Kostnader för olika verksamheter 2009, kr per invånare Län

Kommun

Omsorg äldre o pers m funk nedsättning kostnettonader kostnad

Individ- och familjeomsorg kostnettonader kostnad

Särskilt riktade insatser kostnettonader kostnad

Summa egentlig verksamhet kostnettonader kostnad

Affärsverksamhet kost- netto nader kostnad

Skåne län Bjuv Bromölla Burlöv Båstad Eslöv Helsingborg Hässleholm Höganäs Hörby Höör Klippan Kristianstad Kävlinge Landskrona Lomma Lund Malmö Osby Perstorp Simrishamn Sjöbo Skurup Staffanstorp Svalöv Svedala Tomelilla Trelleborg Vellinge Ystad Åstorp Ängelholm Örkelljunga Östra Göinge Länet

14 116 14 991 12 701 15 692 15 835 12 820 16 820 14 473 15 390 14 315 15 188 16 545 10 266 16 014 9 972 14 087 13 500 16 654 14 607 20 251 14 126 12 745 8 004 13 259 10 768 17 082 13 586 9 544 15 609 11 613 16 889 16 405 17 922 14 297

10 853 12 407 10 711 13 029 12 375 10 872 14 216 11 904 12 912 11 793 12 501 13 774 8 348 13 861 8 847 11 855 11 921 14 384 12 442 17 248 11 470 10 440 6 927 10 770 9 111 13 183 11 701 7 965 13 678 8 858 13 695 12 564 15 157 11 872

2 986 3 119 3 647 1 907 2 991 4 503 2 611 1 957 3 305 2 248 2 951 3 275 1 813 4 559 1 243 2 884 5 357 2 445 3 124 2 011 1 438 2 697 2 093 3 666 2 213 3 590 3 117 928 1 767 2 876 2 365 2 567 2 753 2 758

2 871 3 045 3 511 1 787 2 774 4 350 2 439 1 915 3 190 2 160 2 758 3 079 1 705 4 255 1 135 2 640 5 051 2 366 3 050 1 873 1 366 2 551 1 999 3 417 2 105 3 164 2 928 900 1 639 2 810 2 162 2 432 2 443 2 602

1 243 767 752 669 1 251 1 426 579 510 729 687 153 1 669 425 1 263 328 765 1 608 939 1 383 767 312 207 278 795 255 216 341 263 462 807 565 920 294 716

459 145 226 226 465 695 189 149 136 228 59 507 130 651 132 264 503 –321 334 265 143 124 72 290 38 21 198 147 164 357 54 200 –22 219

45 527 47 989 44 752 46 275 49 043 47 316 49 876 43 123 45 946 45 780 44 452 47 564 38 575 49 681 44 202 44 244 49 280 50 160 46 354 48 014 40 909 43 272 40 467 52 480 42 991 44 921 45 132 39 946 44 666 43 146 46 839 46 422 49 437 45 721

39 681 42 040 40 036 39 454 41 917 40 896 43 648 37 847 40 827 40 583 38 168 40 529 33 707 43 644 40 252 38 557 42 450 43 696 40 363 42 462 36 174 38 217 36 769 41 426 38 783 38 626 40 517 35 618 37 446 37 712 39 912 38 812 44 104 39 845

2 523 1 050 1 253 3 920 1 924 5 048 344 3 477 3 660 3 244 1 246 2 570 2 128 8 056 2 446 2 303 242 1 784 1 680 3 272 5 922 3 367 1 853 3 185 1 651 1 994 3 763 2 355 3 393 1 524 1 963 1 904 2 531 2 654

683 –19 –102 172 88 1 530 106 273 598 808 –246 96 58 356 91 239 –580 282 17 436 607 416 –145 715 –85 438 188 300 –507 –108 –66 108 –208 198

Hallands län Falkenberg Halmstad Hylte Kungsbacka Laholm Varberg Länet

18 876 17 081 16 861 13 212 15 432 14 062 15 921

15 009 14 934 14 030 11 562 13 362 12 110 13 501

3 268 2 427 2 470 2 029 2 821 2 287 2 550

3 038 2 356 2 370 1 964 2 741 2 207 2 446

970 921 1 334 339 734 786 847

431 311 455 164 294 391 341

50 563 46 667 50 590 46 810 46 155 44 497 47 547

43 350 41 080 43 439 42 040 41 210 38 878 41 666

1 334 2 293 3 387 2 989 3 499 880 2 397

–10 515 543 595 774 277 449

Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2009

93

4


Tabell 4 – Kostnader för olika verksamheter 2009, kr per invånare Län Kommun

4

Politisk verksamhet kostnettonader kostn

Västra Götalands län Ale 494 Alingsås 577 Bengtsfors 854 Bollebygd 628 Borås 387 Dals-Ed 713 Essunga 649 Falköping 486 Färgelanda 724 Grästorp 840 Gullspång 701 Göteborg 416 Götene 722 Herrljunga 729 Hjo 643 Härryda 544 Karlsborg 722 Kungälv 725 Lerum 573 Lidköping 348 Lilla Edet 861 Lysekil 996 Mariestad 362 Mark 711 Mellerud 647 Munkedal 720 Mölndal 549 Orust 742 Partille 514 Skara 633 Skövde 594 Sotenäs 901 Stenungsund 636 Strömstad 548 Svenljunga 506 Tanum 541 Tibro 673 Tidaholm 759 Tjörn 779 Tranemo 912 Trollhättan 550 Töreboda 754 Uddevalla 557 Ulricehamn 440

478 560 822 614 371 687 632 470 709 811 643 397 699 683 629 533 684 696 560 341 846 976 349 695 633 703 511 717 503 617 509 860 585 526 489 460 626 715 747 894 537 718 531 427

Infrastruktur, skydd m m kostnettonader kostn

5 636 4 548 7 712 3 286 3 273 4 317 3 767 3 599 2 976 2 660 4 119 3 906 4 404 3 208 2 904 2 950 4 402 2 996 3 756 4 167 3 635 4 056 4 241 2 915 3 954 3 098 3 254 2 284 3 348 3 422 3 317 5 107 2 735 5 341 3 624 4 025 2 643 2 840 3 029 3 634 2 930 2 540 3 176 3 430

2 633 3 814 4 008 2 764 2 417 3 305 3 329 3 075 2 665 2 207 3 276 2 426 3 650 2 786 2 577 2 408 3 045 2 194 3 305 2 392 2 902 2 951 3 038 2 498 3 152 2 389 2 597 1 401 2 924 2 594 2 529 3 454 1 703 3 603 2 872 2 690 2 308 2 213 2 211 3 173 2 460 2 458 2 383 3 109

Fritid kostnader

nettokostn

1 219 760 371 409 2 009 1 157 820 1 533 835 1 124 481 1 135 1 143 1 184 899 1 056 1 002 1 492 815 1 702 624 2 075 1 129 1 288 1 374 567 1 616 1 009 1 283 1 614 1 489 1 699 1 051 745 1 002 600 1 377 1 327 1 018 1 179 1 345 934 1 266 1 066

1 166 574 345 391 1 683 1 076 804 1 294 812 1 100 474 942 1 089 894 817 948 841 1 132 780 1 449 602 1 369 1 043 1 098 1 182 510 1 189 617 1 173 1 269 1 248 460 773 717 707 553 1 209 1 156 969 1 092 1 251 839 975 871

94

Kultur kostnettonader kostn

926 799 916 672 1 514 1 305 783 1 073 1 159 622 749 1 099 711 689 845 1 053 1 003 822 755 1 172 925 891 787 983 1 028 903 1 099 782 876 1 238 943 593 1 166 954 992 1 062 632 1 178 1 371 980 1 438 782 1 118 856

846 713 881 648 1 250 1 123 671 908 1 101 575 562 878 632 612 765 952 839 752 657 1 027 847 813 691 944 819 817 921 729 742 1 136 807 549 970 811 890 930 572 1 009 1 231 883 1 339 740 1 045 765

Förskoleverks Utbildning o skolbarnsoms. kostnettokostnetto- nader kostn nader kostn

7 637 6 854 4 944 7 716 6 223 5 779 5 247 5 045 5 610 6 193 4 094 6 441 6 179 6 487 5 837 9 891 6 030 7 640 8 557 7 173 6 074 5 344 6 516 6 434 4 424 6 006 8 159 5 065 8 049 6 157 6 234 4 457 8 206 6 386 5 262 5 615 5 697 5 432 6 447 4 884 7 066 4 818 6 696 6 486

6 354 5 782 4 198 6 498 5 202 4 900 4 311 4 124 4 701 5 227 3 449 5 414 5 084 5 626 4 974 8 348 5 162 6 399 7 136 6 155 5 176 4 530 5 463 5 409 3 745 5 066 6 729 4 169 6 605 5 066 5 264 3 643 6 920 5 366 4 359 4 804 4 771 4 510 5 414 4 002 5 984 3 897 5 698 5 320

16 882 13 356 16 942 15 868 13 579 17 166 15 432 14 862 17 618 14 584 15 547 12 316 15 429 16 901 15 437 16 192 15 807 15 673 16 315 14 827 17 032 14 836 14 765 15 046 16 189 16 387 13 578 17 588 16 206 14 093 14 285 15 095 14 768 15 425 16 051 14 902 14 067 14 746 16 862 17 872 13 879 15 640 14 470 15 700

16 217 12 857 15 842 15 506 12 990 16 455 15 109 14 175 17 193 14 126 14 802 11 416 14 989 16 355 15 033 15 181 14 194 15 191 15 858 14 271 16 420 14 040 13 698 14 665 15 757 16 013 13 058 17 025 15 823 13 200 13 583 14 585 14 085 14 844 15 854 14 533 13 526 14 269 16 065 17 108 13 287 15 176 13 629 15 150

Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2009


Tabell 4 – Kostnader för olika verksamheter 2009, kr per invånare Län

Kommun

Omsorg äldre o pers m funk nedsättning kostnettonader kostnad

Västra Götalands län Ale 13 237 Alingsås 20 252 Bengtsfors 19 083 Bollebygd 12 064 Borås 17 732 Dals-Ed 20 314 Essunga 17 637 Falköping 20 240 Färgelanda 16 953 Grästorp 20 549 Gullspång 19 683 Göteborg 15 446 Götene 15 547 Herrljunga 16 891 Hjo 20 322 Härryda 12 800 Karlsborg 20 416 Kungälv 14 343 Lerum 12 965 Lidköping 18 429 Lilla Edet 15 590 Lysekil 21 218 Mariestad 16 524 Mark 17 295 Mellerud 24 849 Munkedal 20 089 Mölndal 15 036 Orust 17 703 Partille 13 362 Skara 17 565 Skövde 16 353 Sotenäs 23 051 Stenungsund 12 636 Strömstad 18 339 Svenljunga 19 290 Tanum 18 634 Tibro 18 606 Tidaholm 17 819 Tjörn 15 633 Tranemo 18 004 Trollhättan 16 663 Töreboda 21 419 Uddevalla 19 318 Ulricehamn 18 298

10 869 15 547 16 657 10 417 14 744 16 283 13 706 16 740 14 314 16 009 16 281 13 176 12 460 14 364 15 018 10 849 15 593 12 374 11 319 15 749 12 675 17 399 14 639 15 805 20 424 16 856 12 696 15 135 11 218 14 278 13 438 19 160 10 684 15 076 16 635 15 653 14 169 14 550 12 391 14 538 13 474 16 474 15 916 15 308

Individ- och familjeomsorg kostnettonader kostnad

3 697 2 536 3 127 2 385 3 675 3 103 3 104 3 321 2 824 2 020 4 041 6 225 2 586 2 491 1 638 2 406 1 575 2 995 2 244 2 701 4 009 2 835 3 155 2 518 3 404 2 635 3 233 2 981 3 127 2 958 2 164 1 954 2 912 2 682 3 358 2 364 3 401 2 890 2 616 1 859 4 021 2 992 2 930 2 178

Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2009

Särskilt riktade insatser kostnettonader kostnad

3 455 2 491 2 945 2 298 3 307 2 869 2 968 3 168 2 743 1 912 3 761 5 762 2 446 2 374 1 574 2 250 1 421 2 734 2 161 2 480 3 713 2 729 2 852 2 319 2 968 2 536 2 998 2 229 2 988 2 600 2 069 1 923 2 771 2 330 3 066 2 247 2 808 2 737 2 408 1 600 3 795 2 892 2 784 1 999

945 700 1 927 623 1 183 1 538 1 991 981 1 415 1 156 4 041 816 695 1 004 299 396 652 292 666 807 930 842 952 599 1 044 1 063 1 656 919 802 1 253 960 1 489 1 260 910 1 049 785 2 510 1 260 435 1 087 2 483 472 1 234 784

95

435 44 593 28 477 693 487 291 554 472 249 304 159 263 33 163 327 49 159 362 365 166 242 305 471 404 195 102 268 499 239 628 485 429 133 295 555 692 34 347 808 119 532 224

Summa egentlig verksamhet kostnettonader kostnad

Affärsverksamhet kost- netto nader kostnad

50 671 50 383 55 875 43 652 49 575 55 392 49 430 51 140 50 113 49 748 53 457 47 801 47 416 49 586 48 823 47 289 51 608 46 979 46 646 51 327 49 679 53 092 48 432 47 788 56 913 51 466 48 180 49 075 47 566 48 934 46 337 54 346 45 371 51 331 51 134 48 527 49 605 48 250 48 190 50 412 50 375 50 351 50 764 49 239

3 040 2 412 7 046 2 612 2 860 7 797 2 020 2 286 3 667 2 105 3 818 5 659 1 031 1 116 1 781 2 624 2 578 3 050 2 659 4 177 2 762 1 933 4 498 2 422 3 282 3 477 2 909 4 819 2 038 236 3 706 15 546 3 016 6 136 3 516 5 405 2 664 2 420 4 532 5 613 1 580 3 120 3 126 1 191

42 452 42 381 46 292 39 164 42 441 47 391 42 015 44 245 44 793 42 439 43 496 40 715 41 207 43 956 41 421 41 632 42 106 41 520 41 934 44 224 43 547 44 974 42 015 43 737 49 151 45 295 40 893 42 124 42 243 41 259 39 686 45 264 38 977 43 702 45 005 42 164 40 544 41 851 41 470 43 638 42 936 43 312 43 492 43 174

872 393 1 425 668 832 1 813 198 720 1 176 526 2 822 1 344 330 276 414 595 527 734 536 366 529 1 049 541 434 318 796 404 1 504 245 217 1 150 963 972 –1 072 177 95 –190 271 1 439 850 425 941 827 950

4


Tabell 4 – Kostnader för olika verksamheter 2009, kr per invånare Län Kommun

4

Politisk verksamhet kostnettonader kostn

Infrastruktur, skydd m m kostnettonader kostn

Fritid kostnader

nettokostn

Kultur kostnettonader kostn

Förskoleverks Utbildning o skolbarnsoms. kostnettokostnetto- nader kostn nader kostn

Västra Götalands län, forts Vara 997 983 Vårgårda 651 553 Vänersborg 1 033 955 Åmål 755 739 Öckerö 1 276 1 249 Länet 675 646

3 550 2 581 3 526 4 150 3 677 3 646

2 999 2 186 2 847 3 286 2 854 2 777

942 795 1 392 1 675 1 043 1 136

816 729 1 189 1 389 962 950

3 933 731 1 098 1 030 784 1 017

1 897 674 998 937 700 869

5 473 6 932 7 117 6 172 7 140 6 292

4 468 5 789 6 035 5 287 5 845 5 273

14 301 17 027 15 515 15 835 15 872 15 485

13 901 15 916 14 681 15 398 15 340 14 865

Värmlands län Arvika Eda Filipstad Forshaga Grums Hagfors Hammarö Karlstad Kil Kristinehamn Munkfors Storfors Sunne Säffle Torsby Årjäng Länet

855 647 941 636 656 582 775 519 672 763 746 879 528 818 626 640 705

837 632 786 612 627 503 771 492 655 702 730 851 508 790 611 608 670

3 965 4 717 4 219 3 445 3 237 3 591 2 521 4 788 3 131 5 055 6 302 3 673 3 773 4 204 5 285 4 490 4 150

3 044 3 755 3 150 2 972 2 993 3 274 2 357 2 916 2 569 3 614 3 903 3 382 3 146 3 589 4 112 3 642 3 276

1 022 1 113 1 332 1 645 1 301 948 1 426 1 455 977 1 422 1 205 696 1 080 1 249 2 540 1 511 1 308

854 1 094 1 235 1 340 1 138 918 1 343 1 289 905 1 225 1 158 696 1 026 1 101 1 842 1 278 1 153

1 121 999 811 1 054 644 850 726 1 020 777 1 210 837 955 1 181 1 518 1 239 923 992

1 049 954 790 969 627 770 661 939 717 1 097 803 889 1 083 1 169 1 187 870 911

5 445 5 834 5 012 6 528 6 162 4 558 8 351 6 156 6 772 5 949 4 517 5 520 5 157 5 585 5 158 6 324 5 814

4 569 5 032 4 270 5 450 5 374 3 875 6 878 5 244 5 578 5 063 3 803 4 636 4 328 4 574 4 325 5 465 4 904

13 051 16 103 16 721 17 819 16 129 13 881 15 466 14 422 17 494 13 252 14 642 17 419 18 960 16 227 17 520 16 396 15 969

12 470 15 655 14 930 17 217 15 556 13 235 15 366 12 504 17 178 12 911 14 258 16 773 16 379 14 905 16 190 16 100 15 102

Örebro län Askersund Degerfors Hallsberg Hällefors Karlskoga Kumla Laxå Lekeberg Lindesberg Ljusnarsberg Nora Örebro Länet

726 756 758 943 471 909 921 641 552 976 778 506 744

713 742 733 921 454 783 854 625 537 958 756 493 714

2 695 3 584 4 213 4 572 3 368 3 093 4 703 2 651 3 071 5 193 3 231 3 081 3 621

2 300 3 169 3 180 3 556 2 862 2 506 3 773 2 205 2 196 3 489 2 759 2 219 2 851

703 765 1 692 857 1 434 1 446 920 578 676 673 1 035 1 378 1 013

629 640 1 113 783 1 258 1 244 875 558 657 673 915 1 144 874

954 1 233 867 959 1 632 1 214 762 587 1 165 856 1 081 1 125 1 036

851 1 109 782 927 1 429 1 119 742 561 1 060 775 1 022 1 020 950

6 174 6 263 5 999 3 941 5 678 6 870 4 980 6 664 6 499 4 315 6 477 6 660 5 877

5 159 5 389 4 990 3 386 4 704 5 524 4 116 5 562 5 592 3 663 5 593 5 638 4 943

15 092 15 942 15 544 15 546 13 183 16 194 14 270 15 089 16 838 17 013 16 183 15 074 15 497

14 872 15 390 15 282 14 805 12 665 14 826 13 720 14 893 15 557 15 482 15 870 13 354 14 726

96

Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2009


Tabell 4 – Kostnader för olika verksamheter 2009, kr per invånare Län

Kommun

Omsorg äldre o pers m funk nedsättning kostnettonader kostnad

Individ- och familjeomsorg kostnettonader kostnad

Särskilt riktade insatser kostnettonader kostnad

Summa egentlig verksamhet kostnettonader kostnad

Affärsverksamhet kost- netto nader kostnad

Västra Götalands län, forts Vara 18 500 15 738 Vårgårda 16 153 12 297 Vänersborg 18 470 15 005 Åmål 21 741 18 625 Öckerö 14 977 12 923 Länet 17 715 14 605

3 136 2 609 2 837 3 336 2 684 2 908

3 005 2 424 2 630 3 239 2 520 2 700

744 1 371 1 256 1 005 837 1 104

189 353 414 343 331 333

51 576 48 851 52 244 55 699 48 289 49 978

43 995 40 922 44 753 49 243 42 724 43 019

2 074 2 439 2 426 3 614 5 795 3 482

541 605 485 744 1 310 696

Värmlands län Arvika Eda Filipstad Forshaga Grums Hagfors Hammarö Karlstad Kil Kristinehamn Munkfors Storfors Sunne Säffle Torsby Årjäng Länet

17 355 17 149 24 560 18 481 18 305 23 425 17 315 15 349 15 308 18 208 25 152 17 442 20 011 19 859 22 820 20 832 19 473

14 688 14 421 19 688 13 513 13 919 19 608 12 801 12 712 11 955 15 300 19 773 14 464 16 134 16 558 18 716 15 956 15 638

3 263 2 348 3 559 2 414 3 593 3 615 3 047 3 736 2 479 3 012 3 172 4 795 2 020 1 639 2 187 1 980 2 929

3 005 2 272 2 942 2 231 3 451 3 262 2 903 3 497 2 367 2 810 3 046 4 626 1 775 1 479 1 995 1 947 2 726

786 1 609 1 747 2 225 728 1 626 1 555 1 681 630 951 2 047 2 214 709 781 1 265 1 612 1 385

204 672 –267 946 538 202 689 722 395 208 599 46 326 294 523 569 417

46 862 50 519 58 902 54 247 50 755 53 076 51 183 49 125 48 240 49 822 58 621 53 591 53 419 51 881 58 640 54 709 52 725

40 720 44 489 47 523 45 250 44 222 45 646 43 769 40 314 42 317 42 930 48 072 46 363 44 706 44 459 49 501 46 436 44 795

4 338 4 608 5 343 3 083 3 934 6 010 4 152 5 137 3 199 5 262 5 623 3 684 3 337 2 968 5 084 4 552 4 395

1 043 1 428 1 051 384 645 1 272 455 930 1 282 1 500 942 850 721 503 1 275 1 175 966

Örebro län Askersund Degerfors Hallsberg Hällefors Karlskoga Kumla Laxå Lekeberg Lindesberg Ljusnarsberg Nora Örebro Länet

19 519 19 509 17 180 21 980 18 996 15 383 21 482 15 851 18 784 21 450 18 969 15 591 18 725

16 695 16 093 13 844 17 395 15 133 12 858 17 287 13 669 15 422 17 677 16 125 13 828 15 502

1 936 3 239 2 504 3 016 2 851 3 218 1 897 2 220 4 328 3 301 2 926 4 606 3 004

1 696 2 974 2 297 2 813 2 651 3 088 1 827 2 094 2 995 3 055 2 820 4 358 2 722

864 1 602 1 461 1 703 998 1 749 844 180 982 883 1 188 1 398 1 154

363 584 239 440 204 504 411 171 224 440 250 291 343

48 664 52 894 50 217 53 517 48 610 50 076 50 779 44 460 52 896 54 661 51 869 49 419 50 672

43 278 46 091 42 459 45 027 41 360 42 453 43 605 40 339 44 241 46 211 46 109 42 345 43 627

2 834 3 151 3 015 1 333 646 3 000 459 2 421 1 493 2 217 869 3 914 2 113

409 394 402 418 637 540 453 543 524 96 463 1 571 538

Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2009

97

4


Tabell 4 – Kostnader för olika verksamheter 2009, kr per invånare Län Kommun

4

Politisk verksamhet kostnettonader kostn

Infrastruktur, skydd m m kostnettonader kostn

Fritid kostnader

nettokostn

Kultur kostnettonader kostn

Förskoleverks Utbildning o skolbarnsoms. kostnettokostnetto- nader kostn nader kostn

Västmanlands län Arboga 954 Fagersta 886 Hallstahammar 893 Kungsör 1 357 Köping 550 Norberg 1 371 Sala 750 Skinnskatteberg 1 262 Surahammar 489 Västerås 423 Länet 893

941 868 844 1 328 537 1 351 726 1 244 458 413 871

4 193 1 727 3 696 3 570 3 043 3 365 3 370 2 972 3 235 3 375 3 255

3 849 1 649 3 146 2 974 2 657 3 290 1 980 2 498 2 879 2 399 2 732

2 030 1 815 1 595 1 573 1 373 773 1 103 1 001 1 925 1 917 1 511

1 569 1 542 1 362 1 468 1 196 758 938 928 1 718 1 536 1 302

1 152 1 213 897 877 949 1 466 861 1 153 991 1 185 1 074

1 074 1 081 861 845 904 1 305 775 1 115 968 1 111 1 004

5 665 6 083 6 649 5 805 6 078 5 626 5 668 5 546 7 202 7 450 6 177

4 826 5 332 5 718 4 643 5 297 4 847 5 007 4 754 6 234 6 340 5 300

15 432 13 418 15 749 16 081 14 642 15 921 16 976 15 881 17 016 14 172 15 529

15 013 13 234 15 561 15 587 14 209 15 809 15 864 15 668 16 886 13 265 15 110

Dalarnas län Avesta Borlänge Falun Gagnef Hedemora Leksand Ludvika Malung-Sälen Mora Orsa Rättvik Smedjebacken Säter Vansbro Älvdalen Länet

746 597 465 545 632 560 699 1 084 801 1 283 905 1 157 787 1 154 1 401 854

725 576 436 509 610 528 679 1 021 778 1 222 891 1 095 774 1 132 1 386 824

4 083 4 137 4 351 3 222 3 597 4 695 5 083 5 088 4 375 4 420 4 395 4 075 3 832 4 035 8 695 4 539

3 184 3 639 3 374 2 468 3 241 3 799 3 817 3 756 3 790 3 654 3 847 3 710 3 487 3 489 5 836 3 673

1 852 1 636 1 848 852 1 427 2 131 1 318 1 668 1 262 1 407 1 173 1 018 1 122 1 047 2 019 1 452

1 506 1 479 1 547 846 1 194 1 673 1 141 1 583 1 081 1 249 1 116 931 956 909 1 741 1 263

1 457 1 188 1 038 1 192 1 080 1 233 1 421 1 220 1 137 1 426 1 322 978 1 123 1 103 951 1 191

1 313 1 108 981 1 060 1 013 1 096 1 280 1 175 1 060 1 300 1 222 925 1 052 1 053 885 1 102

5 483 6 373 6 619 6 055 5 897 5 470 5 513 5 948 5 978 6 057 5 877 5 433 6 328 4 806 5 846 5 846

4 627 5 452 5 593 5 155 5 095 4 676 4 787 5 131 5 118 5 210 5 102 4 735 5 383 4 083 4 947 5 006

14 924 14 079 15 483 16 885 16 846 15 061 14 368 16 625 14 381 18 509 15 780 15 403 16 296 18 502 16 794 15 996

14 345 13 485 14 913 16 649 16 034 14 598 14 177 16 016 13 983 16 666 14 754 15 208 16 071 16 047 16 408 15 290

Gävleborgs län Bollnäs Gävle Hofors Hudiksvall Ljusdal Nordanstig Ockelbo Ovanåker Sandviken Söderhamn Länet

1 030 456 678 574 1 057 862 727 700 627 852 756

919 436 646 525 1 044 777 710 681 599 799 714

3 362 3 598 4 215 3 794 3 797 2 151 3 400 3 429 2 726 3 948 3 442

2 933 2 982 3 682 3 037 3 222 1 762 2 682 2 916 2 220 3 456 2 889

1 450 1 293 1 823 1 146 1 190 182 1 279 1 389 1 956 1 844 1 355

1 123 1 028 1 637 1 063 1 062 180 1 078 1 293 1 630 1 530 1 162

958 1 650 1 048 1 214 1 451 431 842 957 1 212 1 355 1 112

891 1 364 1 003 1 165 1 243 412 783 912 1 120 1 262 1 016

5 909 6 430 5 506 6 101 6 295 5 938 5 985 6 332 5 911 4 661 5 907

4 952 5 424 4 742 5 220 5 452 5 186 5 181 5 597 5 012 3 897 5 066

15 761 13 028 15 691 15 129 15 646 17 127 15 888 14 288 15 375 16 021 15 395

14 595 12 524 15 361 14 115 14 976 16 538 15 506 13 850 14 814 15 060 14 734

98

Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2009


Tabell 4 – Kostnader för olika verksamheter 2009, kr per invånare Län

Kommun

Omsorg äldre o pers m funk nedsättning kostnettonader kostnad

Individ- och familjeomsorg kostnettonader kostnad

Särskilt riktade insatser kostnettonader kostnad

Summa egentlig verksamhet kostnettonader kostnad

Affärsverksamhet kost- netto nader kostnad

Västmanlands län Arboga 15 694 Fagersta 19 286 Hallstahammar 18 548 Kungsör 18 696 Köping 18 749 Norberg 18 797 Sala 15 424 Skinnskatteberg 14 253 Surahammar 15 202 Västerås 13 138 Länet 16 779

13 300 16 036 15 491 14 603 15 066 14 581 13 994 12 044 12 247 11 823 13 919

3 508 2 462 2 846 2 877 3 741 3 159 2 994 3 584 2 157 3 956 3 128

3 417 2 257 2 540 2 662 3 587 3 122 2 908 3 150 1 980 3 851 2 947

1 585 3 593 2 054 1 223 1 161 1 310 517 968 2 364 1 462 1 624

549 1 018 705 366 270 645 224 233 564 680 525

50 213 50 482 52 928 52 060 50 284 51 789 47 663 46 619 50 581 47 079 49 970

44 539 43 018 46 228 44 476 43 724 45 707 42 415 41 635 43 935 41 417 43 709

4 493 800 3 446 1 791 6 970 717 2 971 7 240 496 2 808 3 173

1 547 727 –193 789 1 067 717 295 1 563 155 451 712

Dalarnas län Avesta Borlänge Falun Gagnef Hedemora Leksand Ludvika Malung-Sälen Mora Orsa Rättvik Smedjebacken Säter Vansbro Älvdalen Länet

19 571 17 570 17 463 18 609 22 252 17 538 20 624 20 691 19 122 18 337 23 494 14 490 17 346 20 814 22 493 19 361

14 945 14 209 14 542 15 628 19 478 14 357 17 173 17 681 16 028 14 886 20 223 12 585 14 391 18 854 19 011 16 266

3 033 3 803 3 882 3 090 3 660 2 326 3 348 2 489 3 015 3 064 2 687 2 357 3 026 1 889 1 896 2 904

2 435 3 541 3 717 2 993 2 895 2 264 3 127 2 408 2 810 2 889 2 471 2 115 2 828 1 818 1 775 2 672

779 1 579 1 093 469 987 802 2 058 1 602 777 1 592 1 375 1 222 443 698 246 1 048

252 540 308 79 294 287 302 699 356 550 196 406 11 356 6 309

51 927 50 962 52 244 50 917 56 378 49 816 54 433 56 415 50 848 56 095 57 007 46 133 50 303 54 047 60 342 53 191

43 331 44 029 45 412 45 389 49 854 43 278 46 483 49 469 45 005 47 626 49 822 41 709 44 953 47 741 51 995 46 406

2 944 535 773 1 164 568 511 3 792 10 339 1 450 4 081 1 121 437 3 765 7 553 5 986 3 001

489 431 773 502 345 297 705 1 705 986 736 1 012 357 962 1 454 666 761

Gävleborgs län Bollnäs Gävle Hofors Hudiksvall Ljusdal Nordanstig Ockelbo Ovanåker Sandviken Söderhamn Länet

18 234 16 471 23 243 18 272 21 409 22 697 20 814 18 555 17 506 20 849 19 805

15 780 13 420 16 223 15 540 17 655 17 407 17 498 16 802 14 040 17 253 16 162

2 593 3 916 2 656 3 203 2 811 2 931 2 906 2 389 3 607 3 572 3 058

2 522 3 577 2 614 3 032 2 672 2 887 2 790 2 237 3 460 3 042 2 883

2 188 1 554 1 960 1 338 1 458 1 046 2 110 1 779 2 146 2 940 1 852

417 330 915 657 732 456 260 453 433 607 526

51 486 48 395 56 820 50 771 55 114 53 365 53 952 49 818 51 066 56 043 52 683

44 131 41 085 46 822 44 354 48 058 45 606 46 487 44 742 43 328 46 907 45 152

3 133 2 039 926 3 343 3 254 2 435 899 2 000 1 834 2 526 2 239

725 724 825 451 529 448 689 440 596 997 642

Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2009

99

4


Tabell 4 – Kostnader för olika verksamheter 2009, kr per invånare Län Kommun

4

Politisk verksamhet kostnettonader kostn

Infrastruktur, skydd m m kostnettonader kostn

Fritid kostnader

nettokostn

Kultur kostnettonader kostn

Förskoleverks Utbildning o skolbarnsoms. kostnettokostnetto- nader kostn nader kostn

Västernorrlands län Härnösand 988 Kramfors 915 Sollefteå 1 220 Sundsvall 495 Timrå 613 Ånge 849 Örnsköldsvik 605 Länet 812

953 853 1 161 451 596 834 588 777

4 217 4 215 4 971 3 896 5 457 3 930 4 515 4 457

3 764 3 457 3 707 3 231 3 280 3 275 3 435 3 450

1 546 1 507 2 071 1 602 1 888 1 957 1 612 1 740

1 253 1 236 1 872 1 413 1 664 1 716 1 207 1 480

1 806 1 286 1 210 1 411 720 1 341 1 034 1 258

1 682 1 158 975 1 341 640 1 305 989 1 156

5 922 5 538 5 517 6 574 6 204 5 948 5 359 5 866

5 043 4 764 4 738 5 462 5 211 5 202 4 393 4 973

16 354 15 965 16 458 14 293 13 863 17 561 15 197 15 670

15 307 15 070 15 954 13 687 13 334 16 904 14 724 14 997

Jämtlands län Berg Bräcke Härjedalen Krokom Ragunda Strömsund Åre Östersund Länet

822 1 080 1 372 788 987 833 724 517 890

720 1 065 1 321 764 971 820 704 494 857

2 789 4 105 7 973 2 676 4 283 5 442 5 472 3 912 4 582

2 098 3 662 6 344 2 189 3 680 4 513 4 173 2 687 3 668

462 959 2 433 1 407 872 993 1 036 1 736 1 237

438 948 2 239 1 398 776 983 1 002 1 302 1 136

983 949 1 298 772 865 1 008 978 1 060 989

936 905 1 272 720 832 983 931 982 945

5 670 5 839 5 733 8 556 5 681 5 565 7 788 7 162 6 499

4 936 5 164 4 998 7 481 5 008 4 913 6 857 6 128 5 686

18 412 20 323 15 572 18 214 18 291 18 452 17 332 13 204 17 475

18 074 20 006 15 084 17 854 17 544 17 831 16 108 12 747 16 906

Västerbottens län Bjurholm 1 288 Dorotea 1 430 Lycksele 967 Malå 1 031 Nordmaling 572 Norsjö 1 666 Robertsfors 781 Skellefteå 700 Sorsele 2 894 Storuman 1 062 Umeå 460 Vilhelmina 1 567 Vindeln 798 Vännäs 848 Åsele 1 246 Länet 1 154

1 265 1 400 852 976 487 1 376 683 672 2 420 911 438 1 551 781 826 1 158 1 053

9 785 4 595 6 138 6 154 3 811 4 833 4 513 5 278 7 318 5 148 3 386 4 902 8 652 2 577 6 556 5 576

4 670 3 130 3 683 3 921 2 846 3 541 3 242 3 717 3 999 4 116 2 866 3 271 3 709 2 323 4 280 3 554

1 001 2 914 2 027 1 491 1 716 2 608 1 554 2 704 572 2 011 1 738 1 574 1 520 883 2 264 1 772

894 2 617 1 614 1 350 1 613 2 425 1 236 2 308 422 1 850 1 515 1 488 1 359 819 2 089 1 573

794 1 261 1 196 804 620 1 018 784 1 446 1 090 783 1 750 1 259 934 806 1 615 1 077

714 1 189 1 148 743 582 981 716 1 336 1 043 764 1 647 1 064 820 746 1 218 981

4 775 6 129 6 219 4 757 5 540 6 197 6 329 6 429 5 476 4 491 8 174 6 504 5 304 7 148 4 934 5 894

4 038 5 202 5 427 4 146 4 658 5 357 5 346 5 543 4 886 3 844 7 016 5 709 4 510 6 015 4 313 5 067

16 623 15 652 18 007 17 581 17 097 18 152 18 154 15 333 17 500 17 908 14 951 20 663 19 298 19 842 15 400 17 477

16 299 15 149 17 131 16 829 16 885 17 642 17 488 14 779 17 109 17 396 14 153 19 501 18 818 17 635 15 212 16 802

100

Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2009


Tabell 4 – Kostnader för olika verksamheter 2009, kr per invånare Län

Kommun

Omsorg äldre o pers m funk nedsättning kostnettonader kostnad

Individ- och familjeomsorg kostnettonader kostnad

Särskilt riktade insatser kostnettonader kostnad

Summa egentlig verksamhet kostnettonader kostnad

Affärsverksamhet kost- netto nader kostnad

Västernorrlands län Härnösand 17 862 Kramfors 23 729 Sollefteå 25 606 Sundsvall 16 304 Timrå 17 477 Ånge 23 420 Örnsköldsvik 20 892 Länet 20 756

15 629 19 868 21 601 13 924 14 246 19 394 17 303 17 424

3 239 3 201 2 848 3 929 3 362 3 540 2 822 3 277

2 621 3 061 2 664 3 539 3 170 3 339 2 537 2 990

2 420 1 973 2 414 801 2 640 1 308 1 099 1 808

153 105 147 265 632 503 383 313

54 355 58 330 62 314 49 305 52 225 59 853 53 135 55 645

46 406 49 571 52 819 43 312 42 774 52 473 45 559 47 559

780 4 872 4 797 2 129 872 3 374 999 2 546

637 730 –902 606 479 508 861 417

Jämtlands län Berg Bräcke Härjedalen Krokom Ragunda Strömsund Åre Östersund Länet

26 580 26 762 26 637 19 454 25 049 24 830 16 970 19 419 23 213

24 014 23 186 22 997 16 155 23 001 21 555 14 610 16 878 20 300

1 819 3 268 1 907 2 642 2 171 3 325 2 027 4 070 2 654

1 708 3 070 1 802 2 413 2 143 3 213 1 969 3 781 2 512

1 248 1 381 1 290 1 139 613 1 272 831 1 331 1 138

411 138 495 165 98 338 246 316 276

58 786 64 666 64 215 55 647 58 812 61 722 53 160 52 411 58 677

53 336 58 143 56 552 49 138 54 053 55 150 46 600 45 315 52 286

2 948 10 560 7 498 3 453 11 366 4 444 7 136 2 778 6 273

–356 3 091 1 284 599 3 611 1 281 1 833 622 1 496

Västerbottens län Bjurholm 21 940 Dorotea 26 100 Lycksele 22 307 Malå 23 369 Nordmaling 24 426 Norsjö 25 656 Robertsfors 22 993 Skellefteå 20 657 Sorsele 29 731 Storuman 22 588 Umeå 15 516 Vilhelmina 27 741 Vindeln 26 187 Vännäs 24 376 Åsele 28 973 Länet 24 171

19 935 23 140 18 481 18 774 19 774 21 299 18 331 18 166 24 683 20 211 12 410 21 375 21 600 18 753 23 990 20 061

2 861 1 564 3 557 2 659 3 479 1 398 2 188 3 016 3 244 1 625 3 922 2 339 1 183 2 332 2 800 2 544

2 783 1 516 3 385 2 470 3 074 1 209 2 100 2 709 994 1 528 3 666 2 017 1 141 2 198 2 578 2 225

1 392 1 416 1 802 2 345 2 321 5 843 364 1 546 6 084 1 490 1 001 1 904 343 568 11 060 2 632

298 –191 609 460 –206 450 –140 352 –1 141 466 316 896 159 292 860 232

60 457 61 062 62 221 60 191 59 581 67 370 57 659 57 108 73 909 57 105 50 898 68 453 64 218 59 382 74 848 62 297

50 895 53 153 52 330 49 670 49 713 54 279 49 003 49 582 54 415 51 087 44 028 56 872 52 897 49 607 55 698 51 549

7 404 8 177 4 391 3 539 2 776 4 271 3 027 4 512 7 527 11 291 1 913 7 856 3 514 4 092 7 591 5 459

1 804 1 983 1 123 459 726 834 172 –1 981 2 464 7 392 –751 1 867 825 –391 1 323 1 190

Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2009

101

4


Tabell 4 – Kostnader för olika verksamheter 2009, kr per invånare Län Kommun

4

Norrbottens län Arjeplog Arvidsjaur Boden Gällivare Haparanda Jokkmokk Kalix Kiruna Luleå Pajala Piteå Älvsbyn Överkalix Övertorneå Länet

Politisk verksamhet kostnettonader kostn

2 346 1 665 961 848 1 167 1 175 1 399 1 249 585 1 716 530 699 1 339 1 464 1 224

2 119 1 106 946 835 1 040 1 123 1 371 1 236 565 1 540 502 676 1 194 1 440 1 121

Infrastruktur, skydd m m kostnettonader kostn

8 002 5 030 5 110 5 828 3 797 7 578 4 489 5 169 4 873 3 952 4 484 4 809 5 284 4 940 5 239

6 120 3 185 4 125 4 631 3 265 4 999 3 910 4 531 4 257 3 188 3 847 3 760 4 072 4 434 4 166

Fritid kostnader

nettokostn

2 536 1 550 2 247 1 587 2 377 1 328 2 141 1 261 2 203 1 448 1 640 1 632 2 144 1 828 1 852

2 363 1 400 1 889 1 337 2 099 1 175 1 813 960 1 906 1 371 1 411 1 508 2 119 1 766 1 651

102

Kultur kostnettonader kostn

1 611 1 824 703 1 134 1 782 1 985 829 1 227 1 586 990 1 161 981 669 1 499 1 284

1 343 1 579 681 973 1 097 1 238 724 1 169 1 368 949 1 011 938 639 1 262 1 069

Förskoleverks Utbildning o skolbarnsoms. kostnettokostnetto- nader kostn nader kostn

3 875 5 112 6 828 4 508 6 192 4 946 5 884 5 963 7 397 5 104 6 660 7 152 3 851 5 973 5 675

3 255 4 279 5 900 3 767 5 681 4 339 5 050 5 090 6 338 4 480 5 613 6 158 3 366 5 376 4 907

16 340 16 745 16 786 15 716 15 418 17 314 16 916 16 609 14 244 17 409 15 205 17 703 15 522 17 552 16 391

15 314 15 946 15 330 15 290 14 854 16 244 15 784 15 931 13 727 16 765 14 815 16 731 14 606 16 714 15 575

Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2009


Tabell 4 – Kostnader för olika verksamheter 2009, kr per invånare Län

Kommun

Norrbottens län Arjeplog Arvidsjaur Boden Gällivare Haparanda Jokkmokk Kalix Kiruna Luleå Pajala Piteå Älvsbyn Överkalix Övertorneå Länet

Omsorg äldre o pers m funk nedsättning kostnettonader kostnad

24 009 26 945 22 196 21 495 21 672 20 901 20 040 20 848 16 190 30 884 16 370 23 258 28 762 27 592 22 940

20 100 20 226 18 034 18 260 16 473 17 521 16 491 17 368 13 722 24 317 13 257 18 021 23 000 21 267 18 433

Individ- och familjeomsorg kostnettonader kostnad

1 649 2 189 3 101 2 675 2 115 1 017 3 201 2 173 2 918 2 035 2 470 2 476 942 2 405 2 240

Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2009

1 574 1 885 2 834 2 565 1 889 869 3 017 2 103 2 734 1 998 2 339 2 133 929 2 257 2 080

Särskilt riktade insatser kostnettonader kostnad

5 069 3 167 865 1 279 1 523 3 909 998 865 1 535 752 1 391 836 4 080 6 344 2 330

103

–1 434 742 308 593 87 1 020 132 470 611 258 743 277 75 1 274 368

Summa egentlig verksamhet kostnettonader kostnad

65 438 64 227 58 798 55 071 56 043 60 153 55 898 55 364 51 530 64 289 49 910 59 546 62 593 69 596 59 175

50 756 50 348 50 047 48 252 46 484 48 528 48 292 48 858 45 229 54 865 43 538 50 202 50 000 55 792 49 371

Affärsverksamhet kost- netto nader kostnad

9 234 5 556 4 430 5 961 2 634 8 645 4 387 2 870 5 356 8 279 3 034 3 128 5 757 6 124 5 385

2 562 2 109 1 177 634 584 3 314 1 338 1 051 1 285 4 465 936 2 104 1 748 2 576 1 849

4


Tabell 4 – Kostnader för olika verksamheter 2009, kr per invånare Län Kommun

Hela riket vägt medelvärde ovägt medelvärde

4

Politisk verksamhet kostnettonader kostn

Infrastruktur, skydd m m kostnettonader kostn

Fritid kostnader

nettokostn

Kultur kostnettonader kostn

Förskoleverks Utbildning o skolbarnsoms. kostnettokostnetto- nader kostn nader kostn

598 755

569 714

3 753 3 839

2 800 2 973

1 320 1 301

1 122 1 130

1 141 1 027

1 000 922

7 008 6 423

5 887 14 538 13 855 5 405 15 718 15 066

Folkmängd 0– 4 999 1 367 5 000– 9 999 898 10 000– 14 999 759 15 000– 19 999 772 20 000– 29 999 688 30 000– 49 999 588 50 000– 99 999 580 100 000–199 999 460 200 000–899 999 435

1 262 847 719 736 650 563 555 429 416

5 620 4 027 3 791 3 710 3 814 3 434 3 413 3 527 4 605

3 910 3 139 2 989 2 989 2 978 2 730 2 557 2 670 3 025

1 568 1 130 1 270 1 357 1 326 1 341 1 414 1 442 1 227

1 459 986 1 118 1 147 1 142 1 164 1 203 1 202 1 024

1 111 946 970 1 113 1 027 966 1 091 1 428 1 449

993 865 883 938 939 872 977 1 239 1 158

5 332 5 664 6 329 6 241 6 626 7 281 7 233 7 034 7 352

4 595 4 802 5 357 5 230 5 549 6 052 6 035 5 902 6 278

16 666 16 689 16 146 15 606 15 376 15 219 14 541 13 861 12 340

16 104 16 018 15 547 14 894 14 696 14 610 13 864 13 090 11 652

Kommungrupp Storstäder 444 Förortskommuner 581 Större städer 521 Pendlingskomm 715 Glesbygdskomm 1 134 Varuprod. komm 778 Övr >25 000 inv 659 Övr 12 500–25 000 783 Övr <12 500 inv 813

425 561 494 683 1 048 731 627 747 771

4 955 3 046 3 679 3 265 5 231 3 713 3 763 3 933 3 885

3 325 2 415 2 735 2 537 3 878 3 010 2 953 3 174 3 032

1 274 1 182 1 503 1 059 1 563 1 333 1 408 1 421 941

1 065 1 038 1 265 948 1 405 1 125 1 209 1 193 847

1 624 847 1 287 888 1 128 993 1 118 1 047 960

1 298 763 1 145 812 1 021 877 1 014 949 849

7 800 8 538 6 807 6 916 5 657 5 900 6 225 5 712 5 408

6 710 6 969 5 741 5 784 4 892 4 958 5 262 4 845 4 605

12 304 15 682 13 998 15 832 17 117 15 821 14 989 15 765 16 062

11 770 15 120 13 279 15 334 16 397 15 159 14 279 14 937 15 433

Total kommunal skattesats 28,89–30,49 581 556 30,50–30,99 652 622 31,00–31,49 676 641 31,50–31,99 636 607 32,00–32,49 727 680 32,50–32,99 824 779 33,00–33,49 915 868 33,50–34,17 974 924

3 420 3 568 3 290 3 472 3 683 4 117 4 568 4 458

2 496 2 754 2 644 2 714 2 878 3 211 3 392 3 635

1 162 1 263 1 290 1 192 1 199 1 488 1 322 1 471

1 012 1 113 1 117 1 023 1 029 1 278 1 170 1 323

900 1 031 1 054 962 1 012 1 050 1 065 1 128

816 925 908 860 904 953 969 1 047

7 573 6 873 6 590 6 975 6 442 6 004 5 857 5 769

6 231 5 757 5 469 5 823 5 404 5 109 5 017 4 993

14 532 14 989 15 244 15 450 15 625 16 014 16 591 16 952

13 931 14 382 14 596 14 785 15 022 15 269 15 942 16 312

Skattesats till kommun 17,12–19,99 548 20,00–20,49 599 20,50–20,99 666 21,00–21,49 673 21,50–21,99 747 22,00–22,49 819 22,50–22,99 976 23,00–23,64 1 010

3 084 3 447 3 519 3 447 3 752 4 100 4 729 4 611

2 447 2 480 2 724 2 713 2 978 3 225 3 496 3 613

1 132 1 248 1 240 1 289 1 252 1 416 1 364 1 496

997 1 093 1 048 1 119 1 072 1 217 1 213 1 356

838 1 038 1 034 1 041 1 039 1 057 1 039 1 191

754 938 920 898 933 955 955 1 077

8 400 7 053 6 549 6 443 6 137 6 025 5 753 5 812

6 822 5 888 5 533 5 392 5 170 5 128 4 928 5 058

14 990 15 195 14 650 15 376 15 717 15 892 16 694 17 722

14 435 14 472 14 087 14 692 15 063 15 248 16 004 17 036

531 564 628 641 706 769 923 955

104

Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2009


Tabell 4 – Kostnader för olika verksamheter 2009, kr per invånare Län

Kommun

Omsorg äldre o pers m funk nedsättning kostnettonader kostnad

Individ- och familjeomsorg kostnettonader kostnad

Särskilt riktade insatser kostnettonader kostnad

Summa egentlig verksamhet kostnettonader kostnad

Affärsverksamhet kost- netto nader kostnad

Hela riket vägt medelvärde 15 904 ovägt medelvärde 17 838

13 320 14 744

3 545 2 867

3 282 2 660

1 091 1 255

312 301

48 896 51 026

42 146 43 919

2 863 3 173

518 688

Folkmängd 0– 4 999 5 000– 9 999 10 000– 14 999 15 000– 19 999 20 000– 29 999 30 000– 49 999 50 000– 99 999 100 000–199 999 200 000–899 999

23 860 20 038 17 978 17 672 16 845 15 636 15 836 14 674 14 162

19 833 16 300 14 820 14 494 14 036 13 062 13 274 12 485 12 175

2 579 2 582 2 650 2 825 2 874 2 903 3 377 4 033 5 284

2 279 2 429 2 477 2 586 2 630 2 690 3 140 3 807 4 860

3 645 1 356 1 079 1 087 1 039 934 1 164 1 274 979

164 359 289 269 256 278 335 446 295

61 750 53 333 50 974 50 387 49 618 48 306 48 652 47 738 47 837

50 602 45 749 44 203 43 287 42 880 42 025 41 945 41 273 40 885

6 284 3 706 3 326 2 577 2 799 2 565 2 258 2 770 3 213

1 525 1 011 676 493 594 354 383 831 247

13 520 12 588 16 339 15 556 23 590 18 176 17 635 Övr 12 500–25 000 19 020 Övr <12 500 inv 19 673

11 675 10 513 13 808 12 645 19 782 14 816 14 706 15 739 15 981

4 814 2 773 3 811 2 736 2 400 2 658 3 022 2 913 2 769

4 410 2 555 3 562 2 588 2 202 2 482 2 816 2 664 2 550

1 061 616 1 443 1 039 2 254 1 243 1 147 1 088 1 275

291 154 454 301 313 278 331 277 346

47 799 45 856 49 392 48 011 60 078 50 618 49 971 51 685 51 790

40 970 40 091 42 487 41 638 50 942 43 440 43 200 44 529 44 418

1 990 2 155 2 529 2 637 5 856 2 791 2 856 3 102 3 211

–301 257 581 577 1 647 534 582 663 686

Total kommunal skattesats 28,89–30,49 13 379 11 123 30,50–30,99 15 549 13 091 31,00–31,49 16 095 13 317 31,50–31,99 16 242 13 421 32,00–32,49 17 416 14 315 32,50–32,99 19 227 15 821 33,00–33,49 21 250 17 560 33,50–34,17 21 762 18 143

2 634 2 708 2 998 3 073 2 878 2 795 2 874 2 890

2 454 2 575 2 779 2 841 2 664 2 598 2 640 2 690

637 1 041 1 073 1 062 1 248 1 358 1 613 1 891

180 300 220 306 344 304 331 400

44 821 47 677 48 315 49 069 50 234 52 881 56 059 57 299

38 802 41 524 41 696 42 382 43 243 45 325 47 895 49 470

2 097 3 538 2 293 2 981 2 923 3 395 4 269 3 950

202 451 488 545 631 870 1 056 1 023

Skattesats till kommun 17,12–19,99 12 855 20,00–20,49 13 710 20,50–20,99 16 519 21,00–21,49 16 908 21,50–21,99 17 961 22,00–22,49 19 422 22,50–22,99 21 568 23,00–23,64 23 086

2 632 3 327 2 784 3 089 2 751 2 854 2 793 2 892

2 418 3 127 2 623 2 871 2 547 2 638 2 579 2 680

598 977 1 040 1 121 1 349 1 275 1 764 1 960

145 310 270 270 366 316 323 318

45 082 46 597 48 004 49 392 50 709 52 863 56 684 59 784

39 199 40 333 41 681 42 603 43 585 45 397 48 314 51 578

1 867 2 862 2 746 2 790 3 072 3 283 4 268 5 651

69 311 491 612 704 864 1 113 1 219

Kommungrupp Storstäder Förortskommuner Större städer Pendlingskomm Glesbygdskomm Varuprod. komm Övr >25 000 inv

10 647 11 455 13 844 14 003 14 747 15 897 17 889 19 480

Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2009

105

4


Tabell 5 – Köp av verksamhet som andel av verksamheternas kostnad 2009

5

I tabell 5 mäts förekomsten av entreprenader (köp av verksamheter) inom sex olika verksamhetsområden; alltså när en annan producent än kommunen själv producerar kommunalt finansierade tjänster. Här handlar det om köp av en sammanhållen tjänst – inte inköp av varor, materiel eller hyreskostnader. Summan av hur stor andel av verksamheten som bedrivs i kommunal regi återfinns i tabell 10.

Definitioner Köp av verksamhet Begreppet köp av verksamhet definieras i den kommunala normalkontoplanen Kommun-Bas (konto 463). Fyra grundläggande förutsättningar ska samtidigt vara uppfyllda: 1. Avtal eller liknande överenskommelse om att bedriva viss verksamhet finns med en extern producent. 2. Det gäller verksamhet eller delverksamhet av större omfattning. 3. Kommunen har huvudansvar för att tjänsterna erbjuds invånarna. 4. Verksamheten skulle annars ha utförts i egen regi. Externa producenter De typer av externa producenter som förekommer kan grovt delas upp i följande: föreningar och stiftelser, övriga företag, kommunägda företag, stat, enskilda, andra kommuner, kommunalförbund och landsting. Nyckeltal för köp av verksamhet De nyckeltal som presenteras är ett procenttal som mäter relationen mellan bokförda kostnader för köp av verksamhet och kostnaden för de valda verksamhetsområdena enligt driftredovisningen i rs. Kostnaden är definierad på samma sätt som i tabell 4. Kolumnen totalt anger den sammanlagda andelen externa producenter. I kolumnen därav föreningar och övriga företag har köp av verksamhet från kommunägda företag, stat, enskilda, kommunalförbund och landsting inte medräknats.

106

Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2009


Tabell 5 – Köp av verksamhet som andel av verksamheternas kostnad 2009, procent Län Kommun

Infrastruktur, Förskoleverks. Utbildning Oms äldre o pers Individ- o Affärsmässig skydd m m o skolbarnsoms m funk nedsättn familjeomsorg verksamhet totalt därav totalt därav totalt därav totalt därav totalt därav totalt därav föreningar föreningar föreningar föreningar föreningar fören. o övriga o övriga o övriga o övriga o övriga o övr. företag företag företag företag företag företag

Stockholms län Botkyrka Danderyd Ekerö Haninge Huddinge Järfälla Lidingö Nacka Norrtälje Nykvarn Nynäshamn Salem Sigtuna Sollentuna Solna Stockholm Sundbyberg Södertälje Tyresö Täby Upplands Väsby Upplands-Bro Vallentuna Vaxholm Värmdö Österåker Länet

41 35 45 12 17 20 34 4 10 32 25 23 32 32 35 18 24 14 8 33 10 40 19 16 30 11 24

24 32 12 0 0 4 18 4 10 7 7 4 1 1 23 7 8 0 8 13 6 13 19 11 7 11 10

8 38 31 15 21 25 37 44 32 1 8 39 17 58 32 31 22 9 30 82 67 9 50 26 19 32 30

7 35 31 14 21 24 37 43 32 1 8 38 17 57 31 31 20 8 30 81 67 6 50 24 18 26 29

24 35 45 27 25 30 28 34 25 32 19 37 27 37 54 32 45 25 27 51 50 36 32 35 35 43 34

15 28 28 19 17 19 23 25 20 14 9 20 19 28 38 28 26 20 17 42 35 18 20 22 25 34 23

14 59 31 16 17 41 26 56 85 17 11 27 14 45 61 43 39 30 26 51 36 12 40 24 21 36 34

13 55 29 16 14 41 25 55 11 15 10 25 12 43 60 42 38 29 24 49 36 8 39 23 19 35 29

21 45 31 27 31 28 29 29 30 47 23 42 27 28 43 20 36 18 21 27 24 25 34 43 25 30 30

15 37 26 22 22 21 21 24 23 30 10 32 19 23 35 18 17 14 16 23 14 16 27 28 19 22 22

30 59 51 0 .. 34 61 42 41 35 1 22 50 0 81 13 43 0 34 54 63 50 53 79 41 75 41

2 25 51 0 .. 30 40 42 41 19 1 3 31 0 81 12 43 0 33 33 19 24 52 79 36 75 31

Uppsala län Enköping Heby Håbo Knivsta Tierp Uppsala Älvkarleby Östhammar Länet

28 34 0 39 14 10 7 17 19

1 12 0 8 8 9 7 3 6

18 14 8 22 5 23 5 1 12

18 12 8 22 5 22 4 0 11

20 41 24 41 24 23 51 25 31

11 13 15 15 16 17 26 13 16

15 8 11 20 5 27 4 3 12

14 4 9 13 4 25 3 3 9

17 21 24 45 25 23 24 22 25

0 16 17 31 9 19 21 16 16

0 19 7 40 14 3 6 45 17

0 19 7 36 13 0 4 28 13

Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2009

107

5


Tabell 5 – Köp av verksamhet som andel av verksamheternas kostnad 2009, procent Län Kommun

5

Infrastruktur, Förskoleverks. Utbildning Oms äldre o pers Individ- o Affärsmässig skydd m m o skolbarnsoms m funk nedsättn familjeomsorg verksamhet totalt därav totalt därav totalt därav totalt därav totalt därav totalt därav föreningar föreningar föreningar föreningar föreningar fören. o övriga o övriga o övriga o övriga o övriga o övr. företag företag företag företag företag företag

Södermanlands län Eskilstuna 14 Flen 12 Gnesta 26 Katrineholm 21 Nyköping 3 Oxelösund 32 Strängnäs 6 Trosa 38 Vingåker 3 Länet 17

9 9 6 0 0 0 5 26 3 6

8 13 17 3 13 10 14 10 3 10

8 13 12 3 13 10 14 10 3 9

13 29 44 10 27 40 31 42 38 30

11 16 22 6 24 16 23 22 7 16

7 7 8 3 16 3 11 9 3 7

6 3 6 3 16 3 10 7 3 6

17 32 13 15 16 27 17 1 32 19

11 1 8 13 3 23 14 0 26 11

0 2 62 0 10 5 7 63 3 17

0 2 31 0 10 0 4 62 3 12

Östergötlands län Boxholm 37 Finspång 20 Kinda 4 Linköping 26 Mjölby 6 Motala 3 Norrköping 28 Söderköping .. Vadstena 24 Valdemarsvik 7 Ydre 8 Åtvidaberg 31 Ödeshög 2 Länet 16

8 1 2 18 5 3 25 .. 1 7 3 30 1 9

4 6 5 16 6 7 10 22 18 9 1 12 6 9

0 5 5 16 0 7 10 20 18 8 0 12 3 8

44 21 36 24 21 17 23 26 33 32 40 25 30 29

6 11 14 20 12 12 19 10 8 10 14 14 0 12

8 5 3 42 10 7 17 24 7 6 6 25 5 12

4 4 2 41 10 7 17 21 6 4 5 25 3 11

30 19 14 27 11 25 22 31 37 30 55 22 38 28

18 14 0 22 8 22 18 26 28 26 16 1 27 17

25 3 32 61 16 9 62 41 8 32 21 6 47 28

12 3 32 2 16 9 62 41 8 31 19 6 47 22

Jönköpings län Aneby Eksjö Gislaved Gnosjö Habo Jönköping Mullsjö Nässjö Sävsjö Tranås Vaggeryd Vetlanda Värnamo Länet

1 1 1 13 16 9 6 4 10 4 9 0 1 6

2 5 3 8 18 12 22 8 4 13 12 6 11 10

0 5 3 8 16 12 21 8 4 13 9 5 11 9

45 23 16 14 34 19 37 19 18 16 22 15 12 22

13 14 9 4 5 14 9 12 6 9 12 9 8 10

2 3 9 5 19 5 6 2 1 3 5 4 4 5

1 2 9 4 17 5 3 2 1 3 3 3 3 4

24 21 18 29 36 16 33 19 25 22 34 23 12 24

17 13 13 26 28 12 27 13 19 20 0 17 7 16

34 5 20 15 16 3 6 1 11 17 27 2 15 13

34 5 20 15 15 3 6 1 11 16 16 0 15 12

24 17 2 16 19 10 19 23 11 4 13 0 1 12

108

Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2009


Tabell 5 – Köp av verksamhet som andel av verksamheternas kostnad 2009, procent Län Kommun

Infrastruktur, Förskoleverks. Utbildning Oms äldre o pers Individ- o Affärsmässig skydd m m o skolbarnsoms m funk nedsättn familjeomsorg verksamhet totalt därav totalt därav totalt därav totalt därav totalt därav totalt därav föreningar föreningar föreningar föreningar föreningar fören. o övriga o övriga o övriga o övriga o övriga o övr. företag företag företag företag företag företag

Kronobergs län Alvesta Lessebo Ljungby Markaryd Tingsryd Uppvidinge Växjö Älmhult Länet

1 32 4 7 27 9 3 13 12

1 5 0 6 7 9 1 12 5

4 4 6 1 4 10 13 1 5

3 3 6 0 4 9 12 0 5

32 31 10 17 29 28 18 18 23

18 9 8 6 10 11 11 12 11

2 5 4 3 4 7 7 2 4

1 4 4 3 2 6 6 2 3

42 26 19 8 34 26 26 23 25

23 15 11 5 28 19 13 19 17

0 23 8 23 19 19 11 9 14

0 18 3 23 12 19 0 9 10

Kalmar län Borgholm Emmaboda Hultsfred Högsby Kalmar Mönsterås Mörbylånga Nybro Oskarshamn Torsås Vimmerby Västervik Länet

39 13 9 1 16 0 43 3 6 19 9 14 14

2 11 4 0 14 0 3 1 1 19 3 12 6

18 7 0 5 6 9 2 9 1 5 7 5 6

5 7 0 5 6 3 2 9 1 5 0 5 4

49 35 20 1 43 27 42 28 10 49 19 11 28

38 16 10 0 4 8 7 6 2 10 10 8 10

14 6 6 1 6 3 3 3 3 2 4 10 5

3 5 5 1 6 2 2 2 1 1 1 7 3

26 17 34 0 20 8 5 17 8 46 30 26 20

18 14 27 0 2 4 3 10 0 3 25 16 10

24 95 17 4 76 0 16 27 10 12 19 18 26

13 95 11 1 0 0 6 4 10 25 16 17 16

Gotlands län Gotland Länet

6 6

6 6

12 12

12 12

15 15

14 14

16 16

16 16

16 16

14 14

27 27

27 27

Blekinge län Karlshamn Karlskrona Olofström Ronneby Sölvesborg Länet

0 33 41 29 31 27

0 4 10 3 0 3

8 14 1 6 6 7

8 14 1 6 6 7

18 22 16 20 35 22

12 19 7 9 2 10

3 4 4 4 3 4

2 3 1 2 1 2

22 17 23 36 15 23

0 14 15 21 4 11

2 16 50 1 1 14

0 3 21 1 0 5

Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2009

109

5


Tabell 5 – Köp av verksamhet som andel av verksamheternas kostnad 2009, procent Län Kommun

5

Infrastruktur, Förskoleverks. Utbildning Oms äldre o pers Individ- o Affärsmässig skydd m m o skolbarnsoms m funk nedsättn familjeomsorg verksamhet totalt därav totalt därav totalt därav totalt därav totalt därav totalt därav föreningar föreningar föreningar föreningar föreningar fören. o övriga o övriga o övriga o övriga o övriga o övr. företag företag företag företag företag företag

Skåne län Bjuv Bromölla Burlöv Båstad Eslöv Helsingborg Hässleholm Höganäs Hörby Höör Klippan Kristianstad Kävlinge Landskrona Lomma Lund Malmö Osby Perstorp Simrishamn Sjöbo Skurup Staffanstorp Svalöv Svedala Tomelilla Trelleborg Vellinge Ystad Åstorp Ängelholm Örkelljunga Östra Göinge Länet

10 6 29 6 30 3 1 6 4 2 13 1 25 1 12 19 5 2 19 5 28 13 27 2 2 26 3 32 9 2 2 11 12 11

5 3 10 4 4 3 1 1 1 1 12 0 0 1 6 3 3 1 11 0 0 1 26 1 2 0 2 28 1 0 2 1 9 4

3 3 10 16 9 32 10 20 15 21 16 12 10 12 11 17 15 1 0 19 19 10 30 13 13 34 7 41 14 6 19 4 1 14

2 0 9 14 8 32 10 19 14 18 15 12 3 11 10 17 14 0 0 18 19 6 28 12 13 29 7 40 14 5 18 3 0 13

38 40 35 28 18 25 14 29 37 43 17 15 42 40 34 15 20 23 32 30 40 38 40 48 26 40 15 29 35 37 22 25 31 30

13 3 12 14 12 22 9 18 15 10 10 12 11 8 11 13 19 11 6 6 10 12 15 14 10 10 9 19 7 10 15 9 9 11

5 5 6 5 5 28 15 14 5 8 3 8 6 5 33 14 18 4 8 15 4 9 32 10 4 5 7 54 19 6 16 12 9 12

4 2 5 3 5 25 14 14 3 8 3 8 5 4 32 13 18 3 8 15 2 2 31 3 4 3 6 54 18 4 14 7 9 10

11 39 30 20 12 19 15 28 28 24 18 14 34 12 38 27 16 18 22 34 17 35 25 41 48 20 17 36 20 14 22 23 28 24

1 16 21 18 8 14 9 17 1 22 16 10 22 5 31 22 13 6 21 30 13 29 15 38 35 10 10 34 18 6 11 0 20 16

9 19 7 49 3 17 19 2 3 5 4 17 9 1 31 0 16 0 12 1 73 19 29 22 22 0 11 61 10 33 38 5 13 17

9 0 7 41 3 1 19 2 3 0 2 1 0 0 24 0 14 0 11 1 68 4 16 9 22 0 3 38 1 0 38 0 13 11

Hallands län Falkenberg Halmstad Hylte Kungsbacka Laholm Varberg Länet

11 3 10 2 1 7 6

9 2 9 2 1 5 5

17 10 4 12 13 12 11

17 10 3 12 13 12 11

18 14 35 20 25 17 21

11 12 14 13 14 10 12

11 12 3 16 24 15 14

10 10 3 16 22 13 12

18 14 20 19 21 39 22

17 5 5 14 12 14 11

41 7 4 12 22 34 20

21 3 0 2 22 33 13

110

Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2009


Tabell 5 – Köp av verksamhet som andel av verksamheternas kostnad 2009, procent Län Kommun

Infrastruktur, Förskoleverks. Utbildning Oms äldre o pers Individ- o Affärsmässig skydd m m o skolbarnsoms m funk nedsättn familjeomsorg verksamhet totalt därav totalt därav totalt därav totalt därav totalt därav totalt därav föreningar föreningar föreningar föreningar föreningar fören. o övriga o övriga o övriga o övriga o övriga o övr. företag företag företag företag företag företag

Västra Götalands län Ale 5 Alingsås 22 Bengtsfors 8 Bollebygd 7 Borås 4 Dals-Ed 12 Essunga 25 Falköping 8 Färgelanda 2 Grästorp 31 Gullspång 87 Göteborg 30 Götene 19 Herrljunga 6 Hjo 6 Härryda 2 Karlsborg 9 Kungälv 5 Lerum 21 Lidköping 3 Lilla Edet 6 Lysekil 23 Mariestad 30 Mark 4 Mellerud 24 Munkedal 2 Mölndal 19 Orust 6 Partille 14 Skara 35 Skövde 6 Sotenäs 4 Stenungsund 2 Strömstad 5 Svenljunga 9 Tanum 19 Tibro 6 Tidaholm 26 Tjörn 9 Tranemo 4 Trollhättan 2 Töreboda 53 Uddevalla 10 Ulricehamn 42

1 2 3 5 2 3 0 3 0 0 0 11 1 6 1 1 0 5 1 1 5 5 7 3 0 1 1 5 0 0 6 3 2 4 9 13 1 3 0 4 2 1 5 0

6 14 5 5 6 0 1 14 1 5 14 14 14 14 10 7 8 13 17 3 8 5 0 5 1 4 8 9 12 4 8 0 13 6 4 10 6 3 1 7 5 8 29 14

0 14 5 4 6 0 0 14 0 5 0 14 6 12 9 7 8 13 16 3 7 5 0 5 0 4 7 9 12 4 8 0 13 6 3 10 6 3 1 7 5 0 29 14

Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2009

27 22 22 43 14 35 32 17 29 39 44 30 43 17 36 24 46 19 23 13 43 21 16 15 21 35 28 34 28 22 15 30 21 15 35 33 26 24 23 15 17 42 16 15

8 15 3 20 12 3 9 7 0 5 13 26 5 5 6 11 19 11 12 7 15 4 9 10 3 10 12 13 11 12 10 2 7 5 11 9 12 10 2 4 13 10 14 9

111

7 6 7 9 7 4 7 4 5 6 11 17 7 4 1 8 5 8 20 1 15 4 2 2 4 3 12 4 2 2 12 5 6 1 5 4 3 4 11 3 4 6 4 10

7 6 7 4 7 2 5 4 2 5 2 17 4 1 0 5 4 7 19 1 13 3 1 2 1 2 9 3 1 1 11 3 4 0 2 2 1 4 4 1 4 1 4 8

30 20 25 38 24 35 30 17 35 3 32 19 36 21 8 31 10 28 21 36 33 24 29 18 26 19 20 29 23 24 26 24 27 23 48 34 30 22 21 25 18 23 19 14

12 13 8 35 21 12 22 3 27 2 21 16 31 15 7 23 5 19 11 26 27 14 18 17 0 7 15 23 17 19 13 17 13 7 39 29 4 12 9 0 11 11 13 6

20 12 20 37 4 10 7 3 5 1 84 40 1 60 7 43 2 7 38 13 31 3 31 28 27 31 20 27 37 100 2 13 13 2 23 35 2 25 60 7 1 50 2 8

3 7 18 33 4 6 4 3 5 0 0 2 0 39 0 34 0 6 38 9 31 2 0 20 22 16 3 27 1 0 1 6 13 1 23 16 1 25 13 5 0 5 2 1

5


Tabell 5 – Köp av verksamhet som andel av verksamheternas kostnad 2009, procent Län Kommun

5

Infrastruktur, Förskoleverks. Utbildning Oms äldre o pers Individ- o Affärsmässig skydd m m o skolbarnsoms m funk nedsättn familjeomsorg verksamhet totalt därav totalt därav totalt därav totalt därav totalt därav totalt därav föreningar föreningar föreningar föreningar föreningar fören. o övriga o övriga o övriga o övriga o övriga o övr. företag företag företag företag företag företag

Västra Götalands län, forts Vara 15 0 Vårgårda 5 5 Vänersborg 0 0 Åmål 1 0 Öckerö 3 2 Länet 14 3

10 10 10 11 28 8

10 8 9 10 28 7

22 23 20 20 44 26

8 10 13 5 27 10

4 6 9 4 6 6

0 3 8 1 5 4

29 25 21 28 39 25

0 22 8 23 20 15

0 15 0 0 4 21

0 15 0 0 3 9

Värmlands län Arvika Eda Filipstad Forshaga Grums Hagfors Hammarö Karlstad Kil Kristinehamn Munkfors Storfors Sunne Säffle Torsby Årjäng Länet

9 15 3 14 23 23 20 15 18 24 6 32 4 2 20 6 14

8 12 2 11 6 22 0 1 17 6 0 1 3 0 18 5 7

5 2 1 3 9 15 6 10 2 10 10 3 4 8 9 8 6

5 0 1 2 9 13 0 10 2 10 10 0 4 3 9 8 5

22 36 20 33 38 20 37 15 40 16 39 32 27 16 22 24 27

5 13 10 8 15 10 1 10 15 8 15 5 14 0 17 7 9

4 3 4 2 2 5 5 14 2 11 4 7 2 12 3 38 7

3 1 3 1 1 4 5 13 1 11 1 3 2 2 2 37 6

17 14 26 18 30 36 35 15 26 10 44 33 23 17 13 4 22

15 11 26 7 24 30 29 11 14 6 34 31 17 12 12 1 18

13 30 8 16 21 16 15 33 8 7 14 12 31 3 27 20 17

13 28 8 16 15 16 14 32 8 7 7 12 31 1 8 16 15

Örebro län Askersund Degerfors Hallsberg Hällefors Karlskoga Kumla Laxå Lekeberg Lindesberg Ljusnarsberg Nora Örebro Länet

15 25 29 49 28 26 47 0 24 50 35 4 28

7 0 13 0 5 2 0 0 0 1 1 4 3

2 12 0 1 3 1 1 3 8 5 2 8 4

2 0 0 0 3 0 0 2 7 2 2 8 2

44 31 42 29 12 32 47 41 19 38 34 18 32

5 11 5 13 2 8 6 14 10 9 11 13 9

7 8 6 2 1 4 8 6 5 6 8 9 6

6 3 3 2 0 2 0 4 4 3 6 6 3

32 16 37 26 20 47 22 0 43 24 7 24 25

18 14 33 14 13 33 1 0 34 8 5 20 16

25 13 26 1 34 5 97 17 13 63 3 28 27

9 9 26 1 34 4 7 9 0 0 3 5 9

112

Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2009


Tabell 5 – Köp av verksamhet som andel av verksamheternas kostnad 2009, procent Län Kommun

Infrastruktur, Förskoleverks. Utbildning Oms äldre o pers Individ- o Affärsmässig skydd m m o skolbarnsoms m funk nedsättn familjeomsorg verksamhet totalt därav totalt därav totalt därav totalt därav totalt därav totalt därav föreningar föreningar föreningar föreningar föreningar fören. o övriga o övriga o övriga o övriga o övriga o övr. företag företag företag företag företag företag

Västmanlands län Arboga 15 Fagersta 90 Hallstahammar 22 Kungsör 26 Köping 10 Norberg 92 Sala 17 Skinnskatteberg 3 Surahammar 15 Västerås 16 Länet 31

0 9 6 4 4 5 17 1 14 15 7

3 10 6 4 7 3 7 2 3 23 7

3 0 6 1 4 0 7 0 2 22 4

24 45 39 36 14 40 18 44 40 24 32

9 0 1 11 3 0 7 1 0 20 5

18 3 7 4 3 1 4 2 4 26 7

17 0 6 2 2 1 4 0 3 23 6

21 9 29 29 17 20 18 46 10 17 22

17 0 9 12 12 15 14 2 7 11 10

4 98 41 4 2 100 24 1 1 44 32

0 0 20 3 1 21 9 1 1 26 8

Dalarnas län Avesta Borlänge Falun Gagnef Hedemora Leksand Ludvika Malung-Sälen Mora Orsa Rättvik Smedjebacken Säter Vansbro Älvdalen Länet

5 52 38 1 25 30 0 5 28 14 12 8 34 2 5 17

5 0 19 1 1 6 0 4 3 12 11 4 13 1 5 6

6 6 5 3 12 16 3 1 13 5 0 2 2 9 1 5

5 4 4 2 11 15 3 0 11 5 0 0 2 8 0 5

12 15 20 34 23 20 42 22 18 37 20 48 46 29 29 28

8 8 15 5 14 9 4 8 5 8 8 6 5 15 4 8

4 5 12 3 3 4 5 6 12 7 6 6 4 6 5 6

3 4 11 1 3 3 4 5 11 4 2 3 2 4 1 4

20 16 21 41 32 30 1 40 41 25 20 12 64 33 34 29

11 14 19 25 21 28 0 3 36 1 11 10 40 28 17 18

8 28 95 1 2 95 7 16 52 36 3 72 26 10 31 32

8 1 88 1 2 95 7 15 16 25 2 11 24 10 31 22

Gävleborgs län Bollnäs Gävle Hofors Hudiksvall Ljusdal Nordanstig Ockelbo Ovanåker Sandviken Söderhamn Länet

19 19 49 6 8 40 14 35 48 34 27

0 3 1 1 3 1 9 15 0 17 5

12 7 1 4 21 6 11 14 4 13 9

11 7 0 4 21 4 5 2 4 13 7

15 26 22 12 25 47 46 28 17 19 26

11 21 12 5 15 16 13 10 12 8 12

4 13 2 9 6 4 3 1 3 2 5

4 12 2 8 3 3 2 1 2 2 4

12 18 15 20 20 33 39 27 18 22 22

10 13 3 12 4 28 33 20 12 2 14

33 4 29 27 11 22 21 56 19 7 23

2 2 4 27 3 17 4 12 1 7 8

Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2009

113

5


Tabell 5 – Köp av verksamhet som andel av verksamheternas kostnad 2009, procent Län Kommun

5

Infrastruktur, Förskoleverks. Utbildning Oms äldre o pers Individ- o Affärsmässig skydd m m o skolbarnsoms m funk nedsättn familjeomsorg verksamhet totalt därav totalt därav totalt därav totalt därav totalt därav totalt därav föreningar föreningar föreningar föreningar föreningar fören. o övriga o övriga o övriga o övriga o övriga o övr. företag företag företag företag företag företag

Västernorrlands län Härnösand 46 Kramfors 23 Sollefteå 27 Sundsvall 31 Timrå 23 Ånge 9 Örnsköldsvik 4 Länet 23

24 1 3 11 5 3 4 7

12 3 7 5 2 3 8 6

11 2 7 5 2 2 8 5

14 36 40 18 25 28 13 25

5 8 7 15 12 16 10 10

2 4 6 1 5 3 2 3

1 3 2 1 4 1 2 2

27 35 18 14 33 24 15 24

0 29 10 10 12 0 10 10

0 17 14 35 52 34 64 31

0 17 14 35 50 31 59 29

Jämtlands län Berg Bräcke Härjedalen Krokom Ragunda Strömsund Åre Östersund Länet

7 14 17 39 6 5 17 17 15

1 12 17 0 6 4 17 4 7

7 18 8 6 6 3 7 7 8

7 18 8 0 4 2 7 7 7

37 39 26 35 40 17 27 43 33

13 6 5 6 3 8 15 12 9

5 6 5 9 5 10 7 16 8

3 4 2 8 2 7 5 14 5

14 35 20 30 27 21 32 20 25

5 28 14 2 26 12 3 19 14

53 38 36 26 4 10 25 1 24

53 38 35 22 4 10 22 0 23

Västerbottens län Bjurholm 10 Dorotea 11 Lycksele 6 Malå 16 Nordmaling 3 Norsjö 23 Robertsfors 6 Skellefteå 8 Sorsele 7 Storuman 18 Umeå 1 Vilhelmina 7 Vindeln 5 Vännäs 13 Åsele 12 Länet 10

9 8 5 16 0 20 5 8 7 16 1 7 4 13 11 9

20 0 3 0 9 0 5 2 14 1 14 9 4 5 0 6

19 0 2 0 0 0 5 2 14 0 11 9 2 5 0 5

43 30 11 40 31 22 30 8 33 23 18 14 38 21 31 26

8 3 7 5 30 7 10 6 7 2 13 4 12 8 4 8

3 5 2 6 1 1 6 4 5 8 15 4 7 2 2 5

2 2 1 1 0 0 5 3 2 2 10 2 4 0 2 2

54 32 17 42 25 3 17 8 78 14 22 37 45 18 68 32

54 31 0 33 21 0 13 4 65 0 17 28 27 18 62 25

7 10 18 25 10 19 13 10 8 20 10 12 35 30 23 17

7 10 15 20 10 19 13 8 1 18 7 11 29 29 22 14

114

Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2009


Tabell 5 – Köp av verksamhet som andel av verksamheternas kostnad 2009, procent Län Kommun

Infrastruktur, Förskoleverks. Utbildning Oms äldre o pers Individ- o Affärsmässig skydd m m o skolbarnsoms m funk nedsättn familjeomsorg verksamhet totalt därav totalt därav totalt därav totalt därav totalt därav totalt därav föreningar föreningar föreningar föreningar föreningar fören. o övriga o övriga o övriga o övriga o övriga o övr. företag företag företag företag företag företag

Norrbottens län Arjeplog Arvidsjaur Boden Gällivare Haparanda Jokkmokk Kalix Kiruna Luleå Pajala Piteå Älvsbyn Överkalix Övertorneå Länet

11 3 5 22 22 14 10 26 14 13 1 24 20 9 14

9 3 5 18 1 13 10 3 13 13 1 2 18 7 8

15 0 12 9 6 21 13 9 3 3 6 2 0 17 8

15 0 11 2 6 0 13 7 3 2 6 0 0 17 6

Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2009

19 25 14 15 15 15 20 12 14 22 7 29 30 28 19

3 17 8 7 7 3 13 8 9 11 3 9 13 19 9

115

5 0 3 5 11 1 6 3 2 1 2 3 1 2 3

4 0 3 1 11 1 5 2 1 0 1 2 1 1 2

9 .. 1 38 23 9 13 1 16 10 29 7 9 11 14

8 .. 0 35 2 0 0 1 10 2 15 6 8 0 7

31 2 23 26 57 8 12 32 14 26 2 1 12 22 19

29 2 22 21 1 3 11 9 5 25 2 1 12 21 12

5


Tabell 5 – Köp av verksamhet som andel av verksamheternas kostnad 2009, procent Län Kommun

5

Infrastruktur, Förskoleverks. Utbildning Oms äldre o pers Individ- o Affärsmässig skydd m m o skolbarnsoms m funk nedsättn familjeomsorg verksamhet totalt därav totalt därav totalt därav totalt därav totalt därav totalt därav föreningar föreningar föreningar föreningar föreningar fören. o övriga o övriga o övriga o övriga o övriga o övr. företag företag företag företag företag företag

Hela riket vägt medelvärde 16 ovägt medelvärde 17

7 6

16 10

16 9

25 28

15 11

15 10

14 8

22 25

16 16

22 23

12 15

Folkmängd 0– 4 999 5 000– 9 999 10 000– 14 999 15 000– 19 999 20 000– 29 999 30 000– 49 999 50 000– 99 999 100 000–199 999 200 000–899 999

13 19 19 16 18 15 15 12 18

8 5 8 4 6 5 6 9 7

6 6 8 11 10 16 17 16 20

5 4 7 10 9 15 16 16 20

33 32 31 27 23 23 24 20 28

8 9 10 10 10 14 16 16 24

4 5 7 6 9 14 19 19 26

2 4 5 4 8 13 16 17 26

37 23 26 28 22 23 21 22 19

25 15 15 18 14 15 14 18 16

15 25 23 22 18 26 25 23 23

13 16 14 15 11 18 18 11 9

9 18 18 13 24 12 16 Övr 12 500–25 000 13 Övr <12 500 inv 18

7 7 8 7 8 9 5 4 5

19 20 24 11 8 7 6 10 9

18 20 23 11 7 5 5 10 8

25 28 34 20 35 28 25 19 24

22 24 19 14 11 9 9 10 9

24 26 25 13 7 5 5 9 6

23 26 23 12 5 3 3 6 5

19 19 30 20 26 27 22 19 25

16 16 22 14 16 17 13 11 17

20 23 37 24 23 20 20 15 21

7 9 26 14 15 16 11 11 13

Total kommunal skattesats 28,89–30,49 18 9 30,50–30,99 10 4 31,00–31,49 18 8 31,50–31,99 15 5 32,00–32,49 18 5 32,50–32,99 16 6 33,00–33,49 18 6 33,50–34,17 21 8

24 15 13 11 9 7 7 6

23 14 12 10 7 6 5 5

32 30 27 27 27 24 30 31

19 13 14 14 10 8 10 7

27 12 12 10 9 6 5 5

25 11 11 8 6 4 3 3

28 24 23 27 23 22 28 25

20 17 13 17 15 13 19 15

26 24 23 27 20 21 23 26

17 15 16 19 10 14 17 13

Skattesats till kommun 17,12–19,99 22 9 20,00–20,49 15 5 20,50–20,99 12 3 21,00–21,49 19 8 21,50–21,99 17 4 22,00–22,49 16 6 22,50–22,99 19 6 23,00–23,64 16 10

29 14 11 9 7 7 7 6

28 14 11 8 6 6 5 6

35 29 23 27 27 25 30 29

21 14 11 13 9 9 9 7

30 16 10 8 6 5 5 6

29 11 9 6 5 4 3 4

30 25 23 25 22 21 29 25

21 18 13 15 13 13 20 14

37 25 13 23 20 20 26 18

28 13 8 14 13 13 15 17

Kommungrupp Storstäder Förortskommuner Större städer Pendlingskomm Glesbygdskomm Varuprod. komm Övr >25 000 inv

116

Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2009


Tabell 6 – Nyckeltal för utbildning 2009 I tabell 6 presenteras nyckeltal som omfattar utbildning, det vill säga förskoleklass, grundskola och gymnasieskola, kommunal vuxenutbildning, musik- och kulturskola. Dessutom redovisas en tabell som visar hur stor andel av folkmängden som utgörs av befolkningen 6–15 år respektive 16–19 år. Verksamhetsindelningen för verksamheten i de olika skolformerna följer redovisningen i anvisningarna till räkenskapssammandraget (rs). Kostnadsbegreppet motsvarar kommunens kostnad för egen konsumtion, det vill säga kostnaderna beräknas som bruttokostnader minus interna intäkter och försäljning av verksamheter till andra kommuner och landsting. Dessutom ingår verksamhetens andel av gemensam administration och lokaler. För att få överensstämmelse med Skolverkets nyckeltal i publikationen Skolan – jämförelsetal för skolhuvudmän har samtliga intäkter för skolmåltider och lokaler tagits bort från bruttokostnaden. Observera att definitionen av kostnader därmed skiljer sig mot den definition som gjorts i tabell 4. Då statistiken för kostnader redovisas för kalenderår har också övrig skolstatistik anpassats därefter. Detta kan innebära vissa avvikelser från Skolverkets egna statistikredovisningar. I tabellen redovisas hemkommunens kostnader. Här ingår all skolverksamhet som kommunen har betalningsansvar för. Även kostnader för fristående och landstingskommunala skolor ingår. Skolverket har etablerat ett nytt sätt att beräkna antalet heltidsstuderande för komvux. Från och med 2008 används begreppet verksamhetspoäng i stället för elever. Detta kan innebära att kostnaden per heltidsstuderande påverkas om man har elever som studerar men inte tar poäng i proportion till deltagandet.

Definitioner Förskoleklass, hemkommun, kostnad per elev Kostnaderna för elever i förskoleklass. Den kan vara lokal- eller verksamhetsmässigt integrerad med förskola, grundskola eller fritidshem. Den kan också vara helt fristående.

Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2009

117

6


Grundskola, hemkommun, kostnad per invånare totalt Kostnaderna för grundskolan samt stödåtgärder. Kostnaden för egna elever som utbildar sig i fristående skolor och i andra kommuner ingår och avdrag är gjort för de elever som kommer från andra kommuner. Grundskola, hemkommun, kostnad per elev totalt Se definitionen ovan. Här har kostnaden beräknats per elev. Gymnasieskola, hemkommun, kostnad per invånare Kostnaderna för gymnasieskolan samt stödåtgärder. Kostnaden för egna elever som utbildar sig i fristående skolor och i andra kommuner ingår och avdrag är gjort för de elever som kommer från andra kommuner. Gymnasieskola, hemkommun, kostnad per elev Se definitionen ovan. Här har kostnaden beräknats per elev. Gymnasiefrekvens

6

Andel av befolkningen 16–19 år som går i gymnasieskolan. Antal i kommunen folkbokförda elever som går i kommunal gymnasieskola, fristående skolor och landstingskommunala skolor dividerat med antalet invånare i åldern 16–19 år. Antal folkbokförda elever räknas som ett genomsnitt av 2008 och 2009. Kommunal vuxenutbildning, kostnad per heltidsstuderande Den kommunala vuxenutbildningens kostnader utslaget per antalet elever som omräknats till heltidsstuderande. Här ingår grundläggande samt gymnasial vuxenutbildning. Vid beräkning av antalet heltidsstuderande använder Skolverket en ny metod från och med 2008. Antal heltidsstuderande (årsstudieplatser) i Komvux beräknas som totalt antal verksamhetspoäng dividerat med 800. Musik- och kulturskola, kostnad per invånare 7–15 år Den kommunala musik- och kulturskolans kostnader utslaget per invånare mellan 7 och 15 år. Kostnaderna för denna verksamhet ingår i tabell 4 under kulturverksamhet. Andel invånare av totalbefolkningen i skolåldern Invånare i åldern 6–15 år respektive invånare i åldern 16–19 år redovisas som andel av kommunens totala antal invånare.

118

Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2009


Tabell 6 – Nyckeltal för utbildning 2009 Län Kommun

FörGrundskola skolehemkommun klass kr/inv. kr/elev hemtotalt kommun, kr/elev

Gymnasieskola hemkommun kr/inv. kr/elev totalt

Gymnasiefrekvens % av 16–19 år

Komvux kr / heltidsstuderande

Musik/ kulturskola kr / inv. 7–15 år

Andel av folkmängd, % 6–15 16–19 år år

Stockholms län Botkyrka Danderyd Ekerö Haninge Huddinge Järfälla Lidingö Nacka Norrtälje Nykvarn Nynäshamn Salem Sigtuna Sollentuna Solna Stockholm Sundbyberg Södertälje Tyresö Täby Upplands Väsby Upplands-Bro Vallentuna Vaxholm Värmdö Österåker Länet

55 747 40 031 36 237 63 975 63 942 52 665 50 713 38 634 47 352 42 913 52 393 50 294 66 080 38 434 48 078 51 248 43 449 40 725 44 535 40 597 29 770 36 249 63 925 45 381 43 567 29 486 46 785

9 510 9 661 10 994 10 050 10 171 8 951 8 769 9 292 8 080 9 578 7 846 10 243 9 367 9 899 4 917 7 358 6 556 8 593 9 786 9 015 8 341 8 545 10 620 11 436 10 496 8 994 9 118

82 577 74 068 84 555 91 455 78 769 83 407 78 710 82 226 84 249 72 854 76 219 79 462 85 353 82 937 85 580 93 271 89 827 83 323 76 247 76 817 76 057 80 187 83 834 89 099 82 980 75 480 81 906

4 380 3 431 4 901 4 432 4 142 4 059 3 567 3 683 4 107 4 500 4 519 4 766 4 550 3 752 2 214 2 821 2 974 4 191 4 033 3 899 3 871 4 426 4 518 3 742 4 110 4 410 4 000

98 271 80 005 93 307 97 806 94 079 92 307 90 580 91 214 85 419 94 263 88 657 89 005 94 765 87 005 93 992 87 280 94 876 91 982 80 737 84 872 86 817 90 996 94 506 91 080 85 819 96 393 90 617

74 74 78 74 76 77 75 73 80 80 81 78 77 75 73 76 75 76 78 79 77 79 75 76 80 76 77

39 581 23 668 36 254 60 623 37 933 36 951 35 612 39 139 48 389 31 566 35 222 40 211 41 750 34 429 31 640 47 397 27 290 33 578 66 240 30 868 36 241 50 562 22 257 24 070 44 597 44 457 38 482

1 598 2 844 2 424 1 173 1 376 1 144 3 008 3 701 2 707 2 941 2 655 3 416 3 177 1 720 4 658 2 193 1 452 2 222 1 712 2 052 1 433 2 341 3 075 2 730 2 590 1 301 2 371

12,9 14,8 14,9 12,3 13,2 12,2 12,9 13,1 10,6 15,2 11,7 15,0 12,5 13,6 6,8 9,2 8,4 11,7 14,2 13,4 12,0 12,2 14,3 14,7 14,6 13,8 12,7

6,0 5,8 6,7 6,1 5,8 5,7 5,3 5,5 6,0 6,0 6,3 6,9 6,2 5,8 3,2 4,3 4,2 6,0 6,4 5,8 5,8 6,2 6,4 5,4 6,0 6,1 5,8

Uppsala län Enköping Heby Håbo Knivsta Tierp Uppsala Älvkarleby Östhammar Länet

37 959 9 305 53 174 10 644 45 915 11 111 47 518 11 307 32 764 9 695 57 539 7 744 45 472 8 336 66 607 8 629 48 368 9 597

86 849 99 899 88 472 90 310 93 700 84 683 86 049 86 318 89 535

4 106 5 704 4 946 4 744 4 906 3 999 4 890 5 949 4 905

91 840 111 459 101 226 101 147 104 167 98 726 97 248 118 155 102 996

75 78 78 79 80 76 80 80 78

35 347 37 656 36 963 29 812 26 820 44 735 40 873 82 023 41 779

2 646 1 649 2 435 1 311 2 739 1 534 2 421 2 646 2 173

11,9 11,6 14,0 14,7 11,5 10,3 10,5 10,9 11,9

5,9 6,6 6,3 5,9 5,9 5,4 6,3 6,3 6,1

Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2009

119

6


Tabell 6 – Nyckeltal för utbildning 2009 Län Kommun

FörGrundskola skolehemkommun klass kr/inv. kr/elev hemtotalt kommun, kr/elev

Södermanlands län Eskilstuna 35 918 7 653 Flen 35 403 8 908 Gnesta 34 446 9 340 Katrineholm 58 691 9 689 Nyköping 37 910 8 351 Oxelösund 45 355 7 397 Strängnäs 49 350 8 766 Trosa 35 754 9 113 Vingåker 48 893 10 287 Länet 42 413 8 834

6

Gymnasiefrekvens % av 16–19 år

Komvux kr / heltidsstuderande

Musik/ kulturskola kr / inv. 7–15 år

Andel av folkmängd, % 6–15 16–19 år år

3 476 82 067 4 564 98 081 4 942 101 980 4 555 95 739 4 185 97 320 4 132 102 627 5 587 115 058 4 811 99 850 4 830 95 649 4 565 98 708

74 78 75 75 79 76 82 79 78 77

49 086 40 691 39 902 78 508 51 355 40 395 63 100 47 340 47 504 50 876

2 505 3 211 1 764 3 067 1 359 2 148 2 610 1 936 2 139 2 304

11,1 11,9 11,9 11,2 10,7 9,1 11,9 12,7 11,8 11,4

5,7 6,0 6,5 6,3 5,5 5,3 5,9 6,1 6,5 6,0

Östergötlands län Boxholm 78 074 8 350 79 456 Finspång 74 236 9 063 93 204 Kinda 48 526 9 149 88 347 Linköping 40 386 7 872 83 590 Mjölby 56 229 8 130 79 612 Motala 52 564 9 060 89 254 Norrköping 31 443 7 893 79 460 Söderköping 59 558 10 161 92 200 Vadstena 50 220 8 538 87 864 Valdemarsvik 64 546 9 003 100 249 Ydre 87 306 11 409 115 088 Åtvidaberg 53 014 9 331 84 781 Ödeshög 60 998 10 514 100 491 Länet 58 238 9 113 90 277

4 511 4 447 5 216 3 811 4 534 4 221 3 715 5 094 4 720 5 496 5 095 4 715 5 211 4 676

96 424 101 425 107 624 92 235 92 370 89 910 86 182 103 972 104 543 114 469 107 221 100 114 102 181 99 898

74 79 79 73 78 77 75 81 78 78 79 77 79 78

20 314 37 895 41 936 38 194 30 539 33 630 43 795 63 171 43 653 60 478 38 472 29 539 46 727 40 642

1 768 2 609 2 232 1 780 3 041 2 556 1 681 2 510 2 345 3 171 4 742 .. 3 653 2 674

11,4 10,9 11,5 10,6 11,1 11,2 10,9 12,1 10,6 9,7 10,2 12,1 11,3 11,0

6,3 5,5 6,2 5,6 6,3 6,1 5,8 6,1 5,8 6,1 6,0 6,1 6,5 6,0

Jönköpings län Aneby Eksjö Gislaved Gnosjö Habo Jönköping Mullsjö Nässjö Sävsjö Tranås Vaggeryd Vetlanda Värnamo Länet

5 980 4 580 5 111 4 984 4 272 3 781 4 724 4 512 5 268 4 075 4 646 4 803 4 279 4 693

102 932 102 105 102 680 97 186 89 332 87 864 95 115 96 671 107 351 94 499 103 979 98 918 94 509 97 934

77 75 76 78 78 74 81 76 78 74 75 77 75 76

44 360 44 295 38 864 27 081 33 654 40 959 34 532 47 422 30 857 39 026 51 530 53 782 45 270 40 895

4 747 3 382 3 749 1 826 3 671 2 377 3 682 2 292 2 197 4 009 2 057 2 077 2 296 2 951

10,8 10,6 12,4 12,8 13,2 10,8 12,6 11,5 12,1 11,4 12,1 11,5 11,8 11,8

7,5 6,0 6,6 6,5 6,2 5,8 6,2 6,1 6,3 5,8 5,9 6,3 6,0 6,3

50 666 9 822 53 121 8 045 58 257 10 192 60 807 10 186 59 008 8 861 50 732 8 044 40 708 9 383 48 189 8 251 50 518 9 168 42 116 7 504 51 340 9 483 52 682 9 128 51 565 9 284 51 516 9 027

77 841 84 742 88 046 96 405 85 338 86 673 82 640 79 294 95 991 86 330

Gymnasieskola hemkommun kr/inv. kr/elev totalt

94 494 85 343 88 331 87 511 77 086 81 843 85 967 78 566 84 426 72 289 87 157 86 069 88 118 84 400

120

Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2009


Tabell 6 – Nyckeltal för utbildning 2009 Län Kommun

FörGrundskola skolehemkommun klass kr/inv. kr/elev hemtotalt kommun, kr/elev

Gymnasieskola hemkommun kr/inv. kr/elev totalt

Gymnasiefrekvens % av 16–19 år

Komvux kr / heltidsstuderande

Musik/ kulturskola kr / inv. 7–15 år

Andel av folkmängd, % 6–15 16–19 år år

Kronobergs län Alvesta Lessebo Ljungby Markaryd Tingsryd Uppvidinge Växjö Älmhult Länet

34 153 55 707 44 300 47 750 31 176 63 426 46 423 49 723 46 582

8 231 9 399 7 986 8 121 8 885 9 885 7 453 8 622 8 573

81 090 86 862 82 371 84 980 95 353 93 813 76 973 84 616 85 757

4 798 5 056 4 355 4 547 5 207 5 017 3 522 4 403 4 613

101 689 98 766 92 777 103 604 107 060 109 366 88 210 101 038 100 314

79 78 77 76 80 79 72 79 78

100 892 51 732 67 378 50 601 64 005 93 723 45 861 35 055 63 655

1 750 4 606 2 753 707 2 404 2 813 2 336 1 691 2 383

11,1 11,8 10,7 10,3 10,0 11,7 10,9 11,6 11,0

6,0 6,6 6,1 5,8 6,1 5,8 5,5 5,5 5,9

Kalmar län Borgholm Emmaboda Hultsfred Högsby Kalmar Mönsterås Mörbylånga Nybro Oskarshamn Torsås Vimmerby Västervik Länet

54 209 58 146 40 765 39 313 33 669 48 340 49 754 41 971 43 399 58 098 63 943 82 742 51 196

9 084 101 354 8 569 92 866 8 165 88 309 8 234 82 881 7 482 81 631 8 305 82 159 9 308 92 937 8 252 88 229 8 276 84 460 8 444 88 910 8 242 81 238 7 976 86 035 8 362 87 584

3 910 5 608 5 809 5 473 3 804 5 058 4 461 4 445 3 676 4 840 5 179 3 999 4 689

93 692 112 928 123 622 112 188 89 395 106 061 95 015 100 837 87 184 96 589 105 879 88 434 100 985

81 80 75 79 73 77 78 76 76 82 79 76 78

113 618 45 710 46 342 51 655 45 476 41 856 28 217 37 332 42 594 59 236 45 810 43 313 50 097

2 920 3 335 1 886 1 755 3 010 2 426 2 126 3 185 1 850 .. 3 183 2 601 2 571

9,7 9,9 10,1 10,6 10,2 10,9 10,9 10,1 10,9 10,5 11,1 10,0 10,4

5,2 6,2 6,3 6,2 5,8 6,2 6,1 5,8 5,5 6,1 6,2 6,0 6,0

Gotlands län Gotland Länet

53 916 53 916

8 856 8 856

94 001 94 001

4 852 103 904 4 852 103 904

75 75

48 743 48 743

2 141 2 141

10,3 10,3

6,2 6,2

Blekinge län Karlshamn Karlskrona Olofström Ronneby Sölvesborg Länet

51 267 56 559 44 336 54 491 49 147 51 160

7 785 7 836 8 574 7 347 7 907 7 890

84 111 82 122 91 737 80 450 86 716 85 027

3 851 94 310 3 468 84 460 5 013 98 257 4 378 105 062 3 816 93 389 4 105 95 096

75 76 79 76 78 77

49 541 37 995 32 762 60 217 23 833 40 870

3 001 1 969 3 632 3 392 2 543 2 907

10,4 10,7 10,1 10,0 10,3 10,3

5,5 5,4 6,4 5,5 5,3 5,6

Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2009

121

6


Tabell 6 – Nyckeltal för utbildning 2009 Län Kommun

6

FörGrundskola skolehemkommun klass kr/inv. kr/elev hemtotalt kommun, kr/elev

Gymnasieskola hemkommun kr/inv. kr/elev totalt

Gymnasiefrekvens % av 16–19 år

Komvux kr / heltidsstuderande

Musik/ kulturskola kr / inv. 7–15 år

Andel av folkmängd, % 6–15 16–19 år år

Skåne län Bjuv Bromölla Burlöv Båstad Eslöv Helsingborg Hässleholm Höganäs Hörby Höör Klippan Kristianstad Kävlinge Landskrona Lomma Lund Malmö Osby Perstorp Simrishamn Sjöbo Skurup Staffanstorp Svalöv Svedala Tomelilla Trelleborg Vellinge Ystad Åstorp Ängelholm Örkelljunga Östra Göinge Länet

57 176 8 279 43 366 8 572 40 212 8 248 65 339 7 558 47 514 8 540 68 302 6 842 49 930 8 570 43 465 7 940 55 792 7 789 52 769 8 903 76 548 8 408 69 039 7 477 29 493 7 943 46 486 7 954 49 780 9 053 77 219 7 736 47 454 6 953 59 435 9 090 40 504 7 589 55 739 7 597 62 296 8 554 54 866 8 076 49 135 10 088 53 037 9 247 33 733 9 613 47 740 7 953 45 768 8 164 32 658 9 117 38 407 7 350 41 180 9 731 53 565 8 442 67 207 7 870 47 589 8 695 51 598 8 301

74 097 87 101 79 214 83 467 79 773 72 507 84 938 74 519 80 857 82 593 82 160 75 144 70 922 84 109 76 884 90 811 87 178 89 952 73 094 83 408 90 488 69 399 81 854 83 888 82 758 86 494 83 118 76 140 86 353 87 267 86 714 78 774 84 305 81 524

4 360 4 062 3 848 4 723 4 381 3 551 4 332 3 912 4 686 4 645 3 662 4 217 3 954 4 244 4 075 2 920 3 202 4 674 4 260 4 340 3 975 5 072 4 539 5 148 4 828 4 092 3 927 4 304 3 190 4 156 4 064 4 690 5 531 4 229

97 861 93 091 98 029 111 479 98 231 86 995 96 534 92 988 104 338 104 312 88 690 95 265 99 410 104 371 94 840 81 803 88 408 105 361 97 852 101 550 89 627 107 265 99 829 105 573 107 852 98 493 91 951 94 700 78 859 91 867 93 108 105 371 104 779 97 293

75 74 72 77 76 76 75 78 74 75 74 76 76 75 76 71 79 76 76 77 78 77 75 79 77 76 77 77 75 73 77 75 81 76

28 930 26 311 26 769 60 456 36 571 45 240 39 478 44 313 50 339 41 387 57 707 42 927 50 302 43 587 49 979 42 346 44 723 45 119 36 610 23 745 30 229 83 870 59 261 51 184 53 889 67 909 36 853 56 435 48 626 35 942 30 218 22 183 68 651 44 912

818 2 337 1 968 1 748 2 232 1 921 2 700 2 907 2 917 2 757 1 840 1 845 1 485 1 838 2 502 2 578 1 710 2 617 822 4 204 1 857 1 344 1 771 1 731 1 258 1 855 1 820 1 622 2 925 2 323 2 730 2 932 3 153 2 154

12,3 10,7 12,1 9,4 12,1 10,4 11,2 11,9 10,6 12,0 11,2 11,0 12,9 10,7 13,5 9,8 9,3 11,2 11,5 9,8 10,7 12,3 13,7 12,2 13,2 10,1 11,1 13,6 9,5 12,5 10,8 10,8 11,1 11,4

5,9 5,9 5,4 5,5 5,9 5,4 6,0 5,4 6,1 6,0 5,6 5,8 5,2 5,4 5,7 5,0 4,6 5,8 5,8 5,5 5,7 6,1 6,0 6,2 5,8 5,4 5,6 5,9 5,4 6,2 5,7 5,9 6,5 5,7

Hallands län Falkenberg Halmstad Hylte Kungsbacka Laholm Varberg Länet

80 064 8 461 49 801 7 773 28 959 10 356 56 909 9 627 47 530 8 956 50 629 7 883 52 315 8 843

80 818 82 944 95 410 79 067 89 539 80 338 84 686

4 182 88 182 4 042 97 327 5 857 119 781 4 828 99 800 4 652 106 828 4 209 96 548 4 628 101 411

77 75 77 75 75 76 76

37 974 47 548 46 476 59 279 45 145 30 504 44 488

2 453 2 301 1 941 2 293 2 153 2 263 2 234

11,5 10,5 11,6 13,7 11,0 11,0 11,6

6,1 5,5 6,4 6,4 5,8 5,7 6,0

122

Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2009


Tabell 6 – Nyckeltal för utbildning 2009 Län Kommun

FörGrundskola skolehemkommun klass kr/inv. kr/elev hemtotalt kommun, kr/elev

Gymnasieskola hemkommun kr/inv. kr/elev totalt

Västra Götalands län Ale 61 366 9 389 79 423 Alingsås 44 617 7 646 75 146 Bengtsfors 36 637 8 874 102 314 Bollebygd 29 029 9 470 86 358 Borås 34 024 8 003 82 578 Dals-Ed 35 047 8 889 94 671 Essunga 22 759 9 082 88 932 Falköping 43 549 7 633 76 327 Färgelanda 37 761 10 321 100 666 Grästorp 53 670 8 138 74 650 Gullspång 56 814 8 515 79 693 Göteborg 53 136 7 195 86 209 Götene 51 075 8 499 78 807 Herrljunga 81 244 9 146 88 693 Hjo 67 546 8 683 86 235 Härryda 38 647 9 295 75 573 Karlsborg 44 890 8 046 85 154 Kungälv 52 528 8 845 86 642 Lerum 42 782 9 227 73 429 Lidköping 53 518 7 694 76 531 Lilla Edet 53 168 9 143 85 684 Lysekil 66 057 7 689 80 347 Mariestad 36 668 7 632 80 333 Mark 60 243 8 708 84 459 Mellerud .. 9 125 87 301 Munkedal 53 062 9 215 91 711 Mölndal 26 137 7 788 72 268 Orust 42 977 10 806 107 555 Partille 30 977 9 099 76 443 Skara 57 921 7 764 75 417 Skövde 48 594 8 005 83 803 Sotenäs 86 144 8 457 92 346 Stenungsund 40 867 8 005 72 473 Strömstad 66 080 8 557 95 312 Svenljunga 52 102 9 738 89 321 Tanum 62 672 8 171 91 269 Tibro 33 913 7 869 75 907 Tidaholm 36 332 7 715 77 314 Tjörn 52 852 9 520 98 600 Tranemo 62 931 10 895 96 765 Trollhättan 20 999 7 848 76 206 Töreboda 74 971 8 116 82 502 Uddevalla 46 892 7 828 79 188 Ulricehamn 54 184 8 803 84 262

Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2009

5 005 3 832 4 938 4 173 3 414 5 201 4 215 4 431 4 935 4 407 4 810 2 687 4 645 4 900 4 406 4 163 4 661 4 761 4 900 4 663 5 528 4 125 4 250 4 120 5 323 4 567 3 920 4 847 4 636 3 779 3 873 3 725 4 080 4 791 4 253 4 748 3 811 4 716 4 831 4 580 4 008 4 700 3 972 4 702

99 321 87 268 108 826 83 193 79 089 118 816 90 283 98 803 98 414 90 721 97 385 77 888 95 394 102 711 96 368 82 157 104 709 98 350 91 900 102 038 106 982 96 231 90 666 88 761 110 045 97 697 91 378 108 722 90 357 80 073 91 694 96 845 81 752 118 152 88 335 102 795 83 465 92 936 94 304 97 480 88 071 101 745 85 006 104 522

123

Gymnasiefrekvens % av 16–19 år

79 74 77 78 74 79 80 75 77 76 76 74 77 78 76 78 78 79 77 76 78 78 77 75 77 77 76 80 78 73 73 78 81 75 77 78 77 76 79 76 75 75 77 75

Komvux kr / heltidsstuderande

48 415 38 069 52 334 47 564 47 761 42 427 66 276 58 034 60 561 48 828 56 514 44 016 49 824 49 083 42 490 44 723 61 024 46 002 57 923 50 297 34 857 34 994 39 112 40 250 43 273 29 954 40 942 35 665 38 709 44 698 49 378 38 963 56 656 73 173 42 036 30 801 24 741 37 882 59 887 64 674 37 599 40 617 43 336 38 209

Musik/ kulturskola kr / inv. 7–15 år

1 524 2 217 4 293 .. 2 398 3 447 3 133 2 870 3 142 1 844 1 120 1 656 2 014 1 946 3 493 2 643 .. 1 559 2 101 2 126 2 104 3 242 2 712 3 376 5 150 2 570 2 397 1 584 2 235 2 516 1 697 1 992 1 606 3 994 3 914 2 299 1 787 3 293 2 794 3 752 2 200 3 232 2 350 2 926

Andel av folkmängd, % 6–15 16–19 år år

13,0 11,2 9,3 12,2 10,9 10,5 11,8 11,2 10,9 11,4 9,3 9,4 11,9 11,3 10,9 13,8 9,2 11,5 13,9 11,2 11,4 10,0 10,6 11,8 10,3 10,9 12,0 10,8 13,2 11,2 10,6 9,8 12,6 10,1 11,6 9,7 11,3 11,2 10,6 11,9 11,5 10,5 10,9 11,4

6,4 5,9 5,9 6,5 5,8 5,5 5,9 6,0 6,5 6,4 6,5 4,6 6,3 6,2 6,0 6,5 5,7 6,2 6,9 6,1 6,6 5,5 6,1 6,2 6,3 6,0 5,7 5,6 6,6 6,4 5,7 4,9 6,2 5,4 6,3 5,9 5,9 6,7 6,5 6,2 6,0 6,1 6,1 6,0

6


Tabell 6 – Nyckeltal för utbildning 2009 Län Kommun

FörGrundskola skolehemkommun klass kr/inv. kr/elev hemtotalt kommun, kr/elev

Västra Götalands län, forts Vara 54 405 7 885 Vårgårda 54 122 8 973 Vänersborg 47 476 8 564 Åmål 44 299 8 620 Öckerö 30 739 8 684 Länet 48 717 8 608

6

80 128 79 525 83 488 87 534 75 036 84 092

Gymnasieskola hemkommun kr/inv. kr/elev totalt

Gymnasiefrekvens % av 16–19 år

Komvux kr / heltidsstuderande

Musik/ kulturskola kr / inv. 7–15 år

Andel av folkmängd, % 6–15 16–19 år år

4 405 95 166 4 642 94 634 4 363 96 534 4 997 105 577 5 187 105 474 4 462 95 695

75 74 77 80 80 77

53 577 71 747 46 770 40 869 49 263 46 833

3 893 1 844 4 001 3 550 1 652 2 642

10,7 12,2 11,4 10,7 12,8 11,2

6,1 6,6 5,9 5,9 6,2 6,1

Värmlands län Arvika Eda Filipstad Forshaga Grums Hagfors Hammarö Karlstad Kil Kristinehamn Munkfors Storfors Sunne Säffle Torsby Årjäng Länet

59 448 7 056 75 412 50 323 9 412 99 414 74 798 8 335 94 728 48 222 10 044 90 880 44 392 8 710 94 232 76 764 7 786 87 921 49 769 9 023 74 856 72 672 7 299 84 447 71 695 10 125 92 934 31 605 7 273 78 315 54 673 7 529 88 009 53 993 10 116 100 200 61 417 9 373 89 697 45 011 8 601 87 942 58 272 9 405 100 584 51 721 9 400 91 912 56 548 8 718 89 468

3 947 4 295 4 662 5 131 5 572 4 001 4 692 3 704 5 051 4 180 4 495 4 409 5 736 4 873 5 618 4 456 4 676

89 502 104 221 112 086 99 397 112 953 92 345 93 158 94 067 100 404 96 828 108 939 99 679 111 589 105 880 131 219 106 713 103 686

77 76 72 79 76 79 78 73 78 75 74 80 77 76 82 76 77

53 262 32 266 61 526 54 242 55 414 20 500 85 653 47 999 37 559 53 114 52 961 39 662 41 969 25 598 30 482 73 717 47 870

3 951 2 886 2 832 2 290 663 2 625 2 467 2 245 3 787 3 443 3 596 3 725 3 140 3 710 2 280 2 915 2 910

10,2 10,4 9,8 12,1 9,8 9,7 13,2 9,7 11,5 10,1 9,4 11,0 11,1 10,6 10,0 11,4 10,6

5,8 5,4 5,8 6,5 6,5 5,5 6,4 5,4 6,4 5,7 5,6 5,5 6,7 6,0 5,2 5,5 5,9

Örebro län Askersund Degerfors Hallsberg Hällefors Karlskoga Kumla Laxå Lekeberg Lindesberg Ljusnarsberg Nora Örebro Länet

61 003 41 895 43 704 36 511 50 493 24 165 35 953 47 860 62 592 26 641 75 261 53 708 46 649

4 226 97 023 4 846 101 950 4 460 93 596 4 868 108 173 4 054 99 087 4 743 106 050 4 620 97 744 4 382 99 411 4 519 93 916 4 253 97 497 4 487 94 904 3 434 83 931 4 408 97 774

78 76 78 78 77 78 80 77 77 78 79 74 78

45 400 64 076 42 672 49 496 37 399 45 109 52 036 79 580 36 538 33 783 56 995 47 481 49 214

2 819 4 517 1 826 4 071 7 266 2 094 .. 1 196 3 509 3 219 2 630 2 965 3 283

10,5 10,8 11,2 9,6 10,7 13,1 9,9 11,1 11,1 9,9 11,7 11,0 10,9

5,6 6,2 6,1 5,8 5,3 5,7 5,9 5,7 6,2 5,6 6,0 5,5 5,8

8 936 92 524 8 493 86 077 9 240 88 985 9 015 102 726 7 210 75 842 8 872 75 593 8 201 89 363 8 912 91 137 8 999 87 813 9 138 97 552 9 777 89 730 8 009 82 492 8 733 88 320

124

Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2009


Tabell 6 – Nyckeltal för utbildning 2009 Län Kommun

FörGrundskola skolehemkommun klass kr/inv. kr/elev hemtotalt kommun, kr/elev

Gymnasieskola hemkommun kr/inv. kr/elev totalt

Gymnasiefrekvens % av 16–19 år

Komvux kr / heltidsstuderande

Musik/ kulturskola kr / inv. 7–15 år

Andel av folkmängd, % 6–15 16–19 år år

Västmanlands län Arboga 52 232 Fagersta 38 561 Hallstahammar 42 582 Kungsör 37 318 Köping 54 532 Norberg 70 474 Sala 44 239 Skinnskatteberg 54 763 Surahammar 40 303 Västerås 38 739 Länet 47 374

7 963 78 633 7 384 83 907 8 689 89 382 8 772 82 022 8 246 91 432 9 202 93 991 9 420 98 122 9 118 102 688 9 180 92 733 7 784 79 546 8 576 89 246

4 776 4 149 4 771 5 231 4 033 4 311 4 891 4 423 5 525 3 613 4 572

110 478 89 318 95 204 120 445 94 663 88 856 102 288 101 263 111 390 82 928 99 683

77 86 82 79 75 78 77 80 79 75 79

57 388 66 379 34 403 41 899 34 073 40 115 31 861 41 836 52 635 34 866 43 546

4 031 1 587 1 943 956 2 842 5 406 2 844 4 680 563 1 941 2 679

11,5 9,8 10,9 11,9 10,4 10,2 10,7 9,9 11,2 11,0 10,7

5,6 5,4 6,1 5,5 5,7 6,2 6,2 5,5 6,3 5,8 5,8

Dalarnas län Avesta Borlänge Falun Gagnef Hedemora Leksand Ludvika Malung-Sälen Mora Orsa Rättvik Smedjebacken Säter Vansbro Älvdalen Länet

64 449 36 432 46 330 34 728 53 536 54 259 59 118 73 989 45 617 52 270 63 067 46 588 26 800 62 252 43 666 50 873

8 761 99 141 7 549 77 740 8 687 86 640 9 431 83 754 9 201 95 207 8 667 89 138 7 590 84 120 8 823 92 948 7 778 85 297 8 838 88 690 8 624 95 595 9 104 98 187 9 453 97 486 9 399 95 671 9 538 112 395 8 763 92 134

4 170 4 354 4 721 5 266 5 028 4 666 4 500 5 612 4 820 5 568 4 303 4 297 5 318 5 353 5 648 4 908

90 935 97 690 102 174 108 008 101 877 98 563 99 422 140 079 101 526 119 348 93 019 95 028 111 044 123 724 129 842 107 485

81 75 74 79 80 78 79 76 78 74 80 80 77 77 79 78

35 720 40 766 29 243 48 533 41 702 37 143 36 443 54 584 36 463 49 654 82 500 37 390 47 083 48 807 37 410 44 229

3 215 3 509 2 685 4 927 4 173 4 538 4 781 3 270 3 808 4 659 4 325 2 471 3 570 3 365 3 847 3 810

9,6 11,1 11,1 12,5 10,4 10,6 10,1 10,1 9,9 10,7 9,8 10,1 10,4 10,4 9,6 10,4

5,7 5,9 6,2 6,1 6,2 6,0 5,7 5,3 6,1 6,3 5,8 5,7 6,2 5,6 5,5 5,9

Gävleborgs län Bollnäs Gävle Hofors Hudiksvall Ljusdal Nordanstig Ockelbo Ovanåker Sandviken Söderhamn Länet

47 895 38 596 52 429 43 813 54 271 55 856 52 261 66 892 50 806 37 656 50 048

8 764 7 516 8 534 8 061 8 235 8 249 8 801 7 582 8 330 7 638 8 171

4 484 3 554 5 018 4 050 5 112 5 854 4 916 4 941 4 697 4 958 4 758

103 134 81 954 105 402 90 341 127 651 112 938 104 273 110 407 104 914 102 920 104 393

79 74 78 75 73 81 78 77 77 79 77

47 084 47 770 30 013 40 729 27 114 40 369 24 088 65 985 53 322 77 653 45 413

4 221 2 071 2 021 3 177 3 573 2 089 3 581 3 051 3 038 4 148 3 097

10,3 10,5 10,2 10,6 10,1 10,2 10,1 10,2 10,8 10,1 10,3

5,5 5,9 6,1 6,0 5,5 6,4 6,0 5,8 5,8 6,1 5,9

93 246 80 906 89 679 85 008 91 815 89 299 95 982 78 542 86 998 80 987 87 246

Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2009

125

6


Tabell 6 – Nyckeltal för utbildning 2009 Län Kommun

FörGrundskola skolehemkommun klass kr/inv. kr/elev hemtotalt kommun, kr/elev

Västernorrlands län Härnösand 57 512 Kramfors 47 346 Sollefteå .. Sundsvall 88 600 Timrå 34 415 Ånge 60 555 Örnsköldsvik 56 275 Länet 57 451

6

Jämtlands län Berg Bräcke Härjedalen Krokom Ragunda Strömsund Åre Östersund Länet

8 661 101 599 8 569 96 998 9 537 96 179 7 927 86 290 8 049 74 488 9 591 103 214 8 960 91 955 8 756 92 960

Gymnasieskola hemkommun kr/inv. kr/elev totalt

Gymnasiefrekvens % av 16–19 år

Komvux kr / heltidsstuderande

Musik/ kulturskola kr / inv. 7–15 år

Andel av folkmängd, % 6–15 16–19 år år

4 333 97 411 4 127 93 846 4 924 118 347 3 715 90 427 3 787 88 268 5 726 117 621 4 019 90 636 4 376 99 508

76 77 79 76 81 81 79 78

66 682 49 772 64 972 52 702 46 394 31 667 63 306 53 642

3 656 5 921 3 446 2 261 1 575 4 994 3 355 3 601

10,7 9,7 10,0 10,5 12,1 10,2 10,7 10,6

5,8 5,7 5,3 5,4 5,3 6,0 5,6 5,6

43 304 57 717 70 282 55 957 35 506 46 009 42 101 41 172 49 006

10 884 12 234 8 314 11 359 9 990 11 334 9 268 7 700 10 135

115 294 115 207 93 421 106 206 108 698 123 996 91 813 87 170 105 226

5 522 5 511 5 189 4 488 6 182 5 306 5 166 3 593 5 120

111 739 111 605 118 750 95 796 131 337 114 569 119 995 86 851 111 330

79 79 80 76 77 77 75 75 77

70 544 51 623 45 830 49 161 80 000 52 674 25 492 36 534 51 482

4 026 1 667 3 452 2 690 3 966 3 905 3 457 2 459 3 203

10,3 11,4 9,7 12,0 9,8 9,7 11,1 9,8 10,5

6,3 6,2 5,5 6,1 6,2 6,0 5,7 5,5 5,9

Västerbottens län Bjurholm 26 818 Dorotea 21 447 Lycksele 59 131 Malå .. Nordmaling 30 135 Norsjö 76 759 Robertsfors 37 697 Skellefteå 37 492 Sorsele 45 300 Storuman 84 380 Umeå 51 488 Vilhelmina 51 709 Vindeln 28 860 Vännäs 35 730 Åsele 51 293 Länet 45 589

8 852 8 924 9 725 10 470 10 976 10 124 10 020 8 907 10 261 9 703 8 529 12 140 12 042 9 710 9 412 9 986

80 914 105 413 101 177 91 755 111 379 103 882 101 530 88 507 115 348 101 120 93 146 121 842 133 592 90 619 100 814 102 736

5 450 4 868 5 509 6 189 4 529 5 429 6 305 4 328 5 082 5 944 4 281 6 251 5 724 6 403 4 485 5 385

112 140 122 225 117 224 122 849 99 942 115 483 126 830 93 163 117 629 140 208 104 762 133 731 125 353 112 644 94 000 115 878

77 72 77 82 79 71 80 77 72 81 72 77 80 77 77 77

42 600 44 142 112 585 .. 30 769 71 538 72 174 49 987 149 355 93 746 40 080 83 502 24 027 .. 63 203 67 516

1 526 2 948 4 768 2 854 2 133 2 556 1 973 3 458 .. 1 123 2 470 2 354 3 354 1 848 1 616 2 499

11,2 8,9 10,4 10,9 10,6 10,2 10,9 10,9 10,2 10,1 10,1 11,3 9,6 12,0 10,2 10,5

6,3 5,6 6,1 6,1 5,7 6,6 6,2 6,0 6,0 5,2 5,7 6,0 5,7 7,3 6,2 6,1

126

Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2009


Tabell 6 – Nyckeltal för utbildning 2009 Län Kommun

FörGrundskola skolehemkommun klass kr/inv. kr/elev hemtotalt kommun, kr/elev

Gymnasieskola hemkommun kr/inv. kr/elev totalt

Norrbottens län Arjeplog 29 542 9 681 118 393 Arvidsjaur 59 887 8 909 102 867 Boden 75 861 8 746 88 357 Gällivare 65 569 8 433 95 557 Haparanda 73 758 8 842 83 329 Jokkmokk 59 797 9 117 103 041 Kalix 75 446 9 098 101 073 Kiruna 103 592 9 434 95 348 Luleå 61 990 8 120 87 787 Pajala 52 241 10 337 110 354 Piteå 46 571 9 163 92 303 Älvsbyn 78 150 8 634 87 663 Överkalix 80 971 7 687 106 654 Övertorneå 55 037 9 884 94 609 Länet 65 601 9 006 97 667

Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2009

4 876 5 012 4 723 4 597 4 372 4 941 4 985 4 143 3 952 4 395 4 040 5 624 5 849 5 004 4 751

111 058 119 396 102 578 98 544 103 299 106 826 118 332 93 156 94 682 114 820 94 376 119 106 133 329 123 105 109 472

127

Gymnasiefrekvens % av 16–19 år

78 80 77 81 71 79 78 76 72 76 76 76 75 72 76

Komvux kr / heltidsstuderande

62 055 60 182 42 963 55 098 96 013 108 486 59 547 73 385 40 677 90 766 36 450 36 748 209 474 28 774 71 472

Musik/ kulturskola kr / inv. 7–15 år

464 3 233 2 007 3 368 3 715 2 924 3 484 2 802 3 728 3 902 4 222 2 421 .. 2 241 2 962

Andel av folkmängd, % 6–15 16–19 år år

9,1 9,9 10,7 9,6 9,8 9,7 10,2 11,1 10,1 10,0 11,0 10,9 8,5 11,0 10,1

5,7 5,2 6,0 5,8 5,9 5,9 5,4 5,8 5,8 5,1 5,6 6,2 5,9 5,7 5,7

6


Tabell 6 – Nyckeltal för utbildning 2009 Län Kommun

FörGrundskola skolehemkommun klass kr/inv. kr/elev hemtotalt kommun, kr/elev

Gymnasieskola hemkommun kr/inv. kr/elev totalt

Gymnasiefrekvens % av 16–19 år

Komvux kr / heltidsstuderande

Musik/ kulturskola kr / inv. 7–15 år

Andel av folkmängd, % 6–15 16–19 år år

Hela riket

6

ovägt medelvärde 50 728

8 816

87 958

4 566 100 294

77

47 220

2 637

11,1

5,9

Folkmängd 0– 4 999 5 000– 9 999 10 000– 14 999 15 000– 19 999 20 000– 29 999 30 000– 49 999 50 000– 99 999 100 000–199 999 200 000–899 999

51 765 51 177 52 509 50 205 51 016 47 934 48 987 50 358 50 612

9 454 101 317 9 241 93 645 9 040 88 729 8 669 86 568 8 596 84 531 8 657 82 143 8 304 82 934 7 846 83 065 7 168 88 886

5 061 113 409 5 030 106 950 4 806 103 537 4 488 99 257 4 470 97 691 4 225 93 347 3 974 92 056 3 652 88 451 2 903 84 525

76 78 77 77 77 76 75 74 77

53 515 50 199 49 456 42 493 47 114 44 183 43 359 42 545 45 378

2 456 2 592 2 698 2 929 2 954 2 531 2 363 2 164 1 853

10,1 10,8 11,2 11,1 11,3 11,9 11,2 10,6 9,3

5,9 6,0 6,0 5,9 5,9 5,9 5,7 5,6 4,5

50 612 44 661 50 017 47 553 53 979 51 294 51 756 Övr 12 500–25 000 53 311 Övr <12 500 inv 54 264

7 168 88 886 9 254 80 987 7 910 82 995 9 106 85 128 9 638 102 395 8 744 86 068 8 193 84 472 8 531 88 223 8 928 92 260

2 903 4 286 3 816 4 609 5 295 4 695 4 275 4 653 4 799

84 525 93 700 90 066 98 144 117 736 100 521 95 509 101 346 103 411

77 77 75 78 77 77 77 78 77

45 378 43 614 43 120 42 371 57 307 48 003 46 809 44 346 51 987

1 853 2 103 2 391 2 502 2 930 2 359 3 005 3 028 2 877

9,3 12,9 10,6 11,9 10,2 11,1 10,8 10,6 10

4,5 6,0 5,7 6,0 5,8 6,0 5,8 5,9 6

80 732 83 690 84 200 83 823 85 949 90 150 96 157 98 318

4 032 95 483 4 260 97 931 4 375 96 825 4 330 93 582 4 483 96 971 4 741 103 345 4 987 108 301 5 185 111 420

76 76 77 77 77 77 77 78

41 897 41 899 44 731 46 856 48 125 54 877 47 858 36 177

2 398 2 205 2 325 2 317 2 615 2 785 3 044 3 369

11,8 11,3 11,4 11,6 11,3 10,7 10,5 10,4

5,6 5,7 5,9 6,0 6,0 5,9 6,0 6,0

8 888 80 208 8 576 82 294 8 299 84 076 8 686 84 654 8 680 86 806 8 777 90 098 9 289 96 966 9 969 103 320

4 029 92 578 4 215 95 022 4 195 96 852 4 394 95 605 4 610 99 517 4 722 102 904 5 026 109 113 5 365 115 194

76 76 76 77 77 77 77 78

39 020 45 534 43 010 45 822 50 249 49 741 51 664 37 303

2 388 2 017 2 505 2 429 2 694 2 811 2 951 3 263

12,6 11,7 11,0 11,3 11,0 10,7 10,4 10,4

5,7 5,8 5,7 5,9 6,0 5,9 6,0 6,0

Kommungrupp Storstäder Förortskommuner Större städer Pendlingskomm Glesbygdskomm Varuprod. komm Övr >25 000 inv

Total kommunal skattesats 28,89–30,49 47 527 8 415 30,50–30,99 50 690 8 517 31,00–31,49 49 457 8 660 31,50–31,99 47 471 8 734 32,00–32,49 50 111 8 782 32,50–32,99 54 972 8 753 33,00–33,49 51 288 9 267 33,50–34,17 50 361 9 429 Skattesats till kommun 17,12–19,99 45 778 20,00–20,49 49 029 20,50–20,99 52 229 21,00–21,49 46 825 21,50–21,99 52 236 22,00–22,49 53 828 22,50–22,99 51 251 23,00–23,64 52 877

128

Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2009


Tabell 7 – Nyckeltal för förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg 2009 I tabell 7 presenteras nyckeltal för förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg. Redovisningen är ny från och med 2003 och ersätter de tidigare tabellerna 7a och 7b. Då statistiken för kostnader redovisas för kalenderår har också övrig skolstatistik anpassats därefter. Detta kan innebära vissa avvikelser från Skolverkets egna statistikredovisningar. I tabellen redovisas först barnomsorgens olika delverksamheter i kronor per invånare. Detta gör det möjligt att jämföra vilken tyngd olika verksamheter har av den totala kostnaden för barnomsorgen. Med övrig verksamhet avses öppen förskola och öppen fritidsverksamhet. Förskoleklass ingår inte i barnomsorgen utan redovisas i tabell 6. Kostnaderna beräknas som bruttokostnader minus interna intäkter och försäljning av verksamheter till andra kommuner och landsting. Kostnadsbegreppet motsvarar alltså kommunens kostnad för egen konsumtion. Kostnad per heltidsbarn i förskolan, pedagogisk omsorg och fritidshem går inte att beräkna på grund av för gamla underlag vid beräkning av vistelsetid. Den 1 juli 2009 ersattes begreppet familjedaghem med pedagogisk omsorg i skollagen. Pedagogisk omsorg kan till exempel vara pedagogisk verksamhet för inskrivna barn i anordnarens hem eller olika flerfamiljslösningar.

Definitioner Kostnad kr per invånare i barnomsorgens olika delar Här redovisas kostnaden för delverksamheterna förskola, pedagogisk omsorg, fritidshem samt övrig verksamhet i kronor per invånare. Stora skillnader i dessa nyckeltal beror både på skillnader i ålderssammansättning och hur stor andel av respektive målgrupper som har barnomsorg. Redovisningen omfattar verksamhet i både egen regi och som utförs på entreprenad, alternativt i enskild verksamhet. Förskola, kr per invånare 1–5 år Kostnad för förskola i kronor per invånare 1–5 år som är målgruppen för förskolan.

Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2009

129

7


Andel inskrivna i förskola Visar hur stor del av barn i åldern 1–5 år som har plats i förskola. Kostnad per inskrivet barn i förskola Kostnaden (för både kommunal och enskild regi) dividerad med genomsnittligt antal inskrivna barn i förskola. Personalkostnad, andel av total kostnad i kommunal förskola Visar hur stor andel av totala kostnaden för kommunal förskola som utgörs av personalkostnader (löner och personalomkostnader). Skillnader i andel påverkas bland annat av variationer i personaltätheten. Antal inskrivna barn per årsarbetare i kommunal förskola Visar antal årsarbetare utslaget per inskrivna barn i kommunal förskola. Beräkningen av antalet årsarbetare bygger på Skolverkets statistik och utgår från antal anställda som räknats om till årsarbetare med hjälp av tjänstgöringsgraden. Antal inskrivna barn per årsarbetare i enskild förskola

7

Visar antal årsarbetare utslaget per inskrivna barn i enskild förskola. Beräkningen av antalet årsarbetare bygger på Skolverkets statistik och utgår från antal anställda som räknats om till årsarbetare med hjälp av tjänstgöringsgraden. Pedagogisk omsorg, kr per invånare 1–12 år Kostnad för pedagogisk omsorg i kronor per invånare 1–12 år som är målgruppen för pedagogisk omsorg. Andel inskrivna i pedagogisk omsorg Visar hur stor del av barn i åldern 1–12 år som har plats i pedagogisk omsorg. Kostnad per inskrivet barn i pedagogisk omsorg Kostnaden (för både kommunal och enskild regi) dividerad med genomsnittligt antal inskrivna barn i pedagogisk omsorg. Fritidshem, kr per invånare 6–12 år Kostnad för fritidshem i kronor per invånare 6–12 år som är målgruppen för fritidshem. Andel inskrivna i fritidshem Visar hur stor del av barn i åldern 6–12 år som har plats i fritidshem.

130

Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2009


Kostnad per inskrivet barn i fritidshem Kostnaden (för både kommunal och enskild regi) dividerad med genomsnittligt antal inskrivna barn i fritidshem. Personalkostnad, andel av total kostnad i kommunala fritidshem Visar hur stor andel av totala kostnaden för kommunala fritidshem som utgörs av personalkostnader (löner och personalomkostnader). Skillnader i andel påverkas bland annat av variationer i personaltätheten. Antal inskrivna barn per årsarbetare i kommunala fritidshem Visar antal årsarbetare i fritidshem utslaget per inskrivna barn i kommunala fritidshem. Beräkningen av antalet årsarbetare bygger på Skolverkets statistik och utgår från antal anställda som räknats om till årsarbetare med hjälp av tjänstgöringsgraden.

7

Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2009

131


Tabell 7 – Nyckeltal för förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg 2009 Län Kommun

7

Barnomsorgens olika delar, kr/inv. förpeda- friövr s:a skola gogisk tidsverkomhem samsorg het

Stockholms län Botkyrka Danderyd Ekerö Haninge Huddinge Järfälla Lidingö Nacka Norrtälje Nykvarn Nynäshamn Salem Sigtuna Sollentuna Solna Stockholm Sundbyberg Södertälje Tyresö Täby Upplands Väsby Upplands-Bro Vallentuna Vaxholm Värmdö Österåker Länet

6 343 65 6 753 421 7 221 370 5 728 406 7 423 355 6 163 199 7 411 719 7 419 575 4 419 189 6 911 186 5 290 230 7 126 495 6 548 23 7 384 435 5 266 126 6 794 210 5 993 256 6 075 17 6 478 195 6 420 236 5 459 189 6 028 379 7 597 309 8 212 287 8 227 283 6 399 3 320 6 580 403

1 633 2 113 2 240 1 391 1 459 2 054 1 962 1 682 1 094 1 206 1 403 1 900 1 451 1 821 1 124 1 312 1 377 1 059 1 899 1 855 1 223 1 330 1 677 1 968 2 013 1 411 1 602

Uppsala län Enköping Heby Håbo Knivsta Tierp Uppsala Älvkarleby Östhammar Länet

4 900 4 349 7 203 8 633 4 279 5 345 4 953 3 905 5 446

1 511 1 047 1 417 1 871 1 146 884 715 1 197 1 223

410 340 261 236 390 226 0 721 323

134 48 128 5 75 46 64 74 12 24 5 6 0 239 67 117 122 0 27 60 104 458 29 63 29 29 76

Förskola kr/inv % in1–5 skrivår na

kostn. /inskrivna barn

kommunala personalkostnader, % av totala kostnader

antal inskrivna barn/årsarbetare

enskild antal inskrivna barn/årsarbetare

8 175 9 334 9 958 7 530 9 311 8 462 10 155 9 750 5 714 8 327 6 928 9 528 8 021 9 879 6 583 8 433 7 748 7 150 8 600 8 570 6 974 8 195 9 611 10 530 10 552 11 159 8 661

89 510 91 460 94 526 83 868 101 378 92 673 103 532 94 559 92 557 92 556 95 305 93 109 101 261 94 264 90 165 108 399 93 422 94 074 91 057 90 322 84 304 84 298 97 147 99 824 104 134 86 195 93 996

82 84 84 79 85 85 83 80 84 85 83 82 87 85 79 82 79 84 86 88 88 79 86 86 90 84 84

109 641 110 366 112 098 105 918 119 386 108 547 125 334 119 088 109 785 108 178 114 702 113 376 116 093 111 260 113 191 133 093 118 151 111 464 105 382 101 813 95 964 106 310 113 425 113 637 116 167 102 769 112 121

73 74 70 75 71 74 76 67 73 76 69 68 66 65 72 67 72 70 66 63 76 75 67 73 71 71 71

5,9 5,3 5,0 5,9 5,4 6,2 4,9 5,2 5,5 6,2 5,7 4,9 5,3 5,6 5,4 5,2 5,4 5,6 6,2 3,9 6,4 5,4 5,3 5,5 5,6 6,4 5,5

6,2 5,1 5,6 6,3 5,3 5,7 5,2 5,2 4,8 .. 4,7 4,7 5,0 5,8 5,7 4,9 5,3 5,6 6,5 5,7 5,9 5,3 5,8 6,2 5,6 5,5 5,5

54 6 874 0 5 736 56 8 937 0 10 740 60 5 876 83 6 538 0 5 669 19 5 842 34 7 026

87 537 92 781 98 736 93 265 86 555 89 258 90 743 78 145 89 628

82 81 84 85 74 77 85 73 80

106 163 114 559 118 084 109 772 118 067 115 566 106 440 107 443 112 012

73 70 77 66 74 67 77 69 72

5,4 5,0 5,5 6,2 5,7 5,9 5,9 5,9 5,7

5,3 4,6 5,3 5,9 .. 5,5 .. .. 5,3

132

Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2009


Tabell 7 – Nyckeltal för förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg 2009 Län Kommun

Pedagogisk omsorg kr/inv % inkostn 1–12 skriv- /inskr år na barn

Fritidshem kr/inv % in6–12 skrivår na

kostn. /inskrivna barn

kommunala personalkostnad, % av total kostnad

antal inskrivna barn/ årsarbetare

Stockholms län Botkyrka Danderyd Ekerö Haninge Huddinge Järfälla Lidingö Nacka Norrtälje Nykvarn Nynäshamn Salem Sigtuna Sollentuna Solna Stockholm Sundbyberg Södertälje Tyresö Täby Upplands Väsby Upplands-Bro Vallentuna Vaxholm Värmdö Österåker Länet

411 2 367 2 057 2 666 2 158 1 339 4 437 3 366 1 610 1 047 1 716 2 736 152 2 500 1 188 1 659 2 088 116 1 153 1 434 1 288 2 444 1 739 1 537 1 560 .. 1 791

1 2 2 3 2 1 4 2 2 1 2 3 0 3 1 2 2 0 1 1 1 3 2 1 1 3 2

93 981 95 963 84 681 89 613 111 096 91 550 113 734 89 146 71 199 90 169 98 800 94 176 76 857 86 730 94 246 103 962 123 043 105 630 78 258 83 016 80 140 96 703 96 905 110 680 115 331 .. 95 024

18 532 20 351 21 694 16 547 15 947 25 001 21 705 18 192 15 700 11 751 17 885 18 200 17 420 19 010 23 552 20 626 23 532 13 347 19 436 19 863 14 951 15 888 16 898 18 873 19 718 14 800 18 439

50 70 57 50 62 66 65 53 55 53 52 54 47 63 73 55 56 48 53 60 56 54 59 71 66 54 58

37 152 29 051 37 762 32 823 25 556 38 152 33 610 34 117 28 617 21 970 34 262 33 761 37 017 30 371 32 226 37 518 41 665 27 736 36 554 33 207 26 572 29 287 28 579 26 431 30 057 27 359 31 977

68 61 62 75 77 71 73 66 70 64 69 43 61 68 72 72 68 67 69 69 78 85 59 69 62 65 68

21,1 24,4 18,5 21,9 28,8 21,1 20,0 18,0 22,7 36,2 21,0 23,3 19,9 21,1 26,6 15,9 22,7 23,0 20,6 17,8 27,2 20,9 20,5 23,8 23,4 21,2 22,4

Uppsala län Enköping Heby Håbo Knivsta Tierp Uppsala Älvkarleby Östhammar Länet

3 031 2 762 1 553 1 188 3 158 1 750 0 6 079 2 440

2 1 1 1 2 2 0 7 2

123 214 139 646 102 531 82 410 84 054 76 337 0 84 015 86 526

19 045 13 753 14 908 17 609 15 480 12 743 10 326 17 455 15 165

55 43 55 53 47 48 42 46 49

34 710 32 080 27 278 33 210 32 654 26 514 24 752 37 851 31 131

73 68 64 61 73 60 74 70 68

19,4 21,5 26,9 22,7 20,1 31,5 23,0 17,3 22,8

Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2009

133

7


Tabell 7 – Nyckeltal för förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg 2009 Län Kommun

Barnomsorgens olika delar, kr/inv. förpeda- friövr s:a skola gogisk tidsverkomhem samsorg het

Södermanlands län Eskilstuna 5 825 Flen 4 167 Gnesta 5 570 Katrineholm 4 024 Nyköping 5 584 Oxelösund 3 710 Strängnäs 5 605 Trosa 5 600 Vingåker 4 512 Länet 4 955

7

Förskola kr/inv % in1–5 skrivår na

kostn. /inskrivna barn

kommunala personalkostnader, % av totala kostnader

antal inskrivna barn/årsarbetare

enskild antal inskrivna barn/årsarbetare

132 417 266 210 249 627 242 41 432 291

1 074 1 178 1 514 1 357 1 327 827 813 1 753 907 1 195

34 87 0 0 172 78 6 0 0 42

7 065 102 139 5 849 91 490 7 350 94 845 5 591 75 094 7 332 98 800 5 242 77 011 6 666 89 791 7 394 95 378 5 851 90 152 6 482 90 522

86 82 77 79 83 77 83 85 81 81

118 763 111 795 122 551 95 055 119 510 100 433 107 966 112 544 111 379 111 111

79 74 66 72 72 77 75 72 76 74

5,5 5,4 5,6 4,8 4,1 5,3 5,7 5,8 5,6 5,3

5,5 4,7 6,9 5,7 4,6 5,7 6,6 5,8 6,0 5,7

Östergötlands län Boxholm 3 598 649 Finspång 4 888 300 Kinda 4 565 100 Linköping 5 239 247 Mjölby 5 223 172 Motala 4 942 226 Norrköping 5 163 133 Söderköping 4 930 608 Vadstena 4 228 464 Valdemarsvik 3 643 351 Ydre 3 723 2 154 Åtvidaberg 5 035 247 Ödeshög 3 766 100 Länet 4 534 442

1 047 717 915 1 390 1 231 1 375 1 088 1 463 1 268 1 093 1 448 1 251 907 1 169

0 0 79 119 0 0 155 0 17 0 0 0 0 28

5 295 83 181 5 906 100 740 5 659 84 656 6 995 91 139 6 625 90 753 6 542 95 815 6 539 88 475 7 001 93 428 5 977 105 623 5 087 82 487 7 325 74 705 6 533 96 321 4 773 74 955 6 174 89 406

71 78 81 83 81 89 85 80 85 84 57 83 82 80

114 783 128 855 105 497 109 441 112 109 108 312 103 854 115 866 123 504 95 020 130 823 116 829 89 145 111 849

80 67 73 74 76 76 72 70 75 75 68 70 68 73

4,9 5,1 6,3 5,4 5,4 5,7 5,4 5,4 6,4 5,8 4,3 5,3 5,9 5,5

.. 7,1 4,1 5,7 5,4 4,9 5,4 5,4 7,1 6,2 .. 5,3 4,3 5,5

Jönköpings län Aneby Eksjö Gislaved Gnosjö Habo Jönköping Mullsjö Nässjö Sävsjö Tranås Vaggeryd Vetlanda Värnamo Länet

1 020 1 094 1 464 809 1 631 1 536 1 359 1 017 1 200 1 154 1 402 948 1 504 1 241

0 131 0 0 0 52 0 14 52 5 0 42 0 23

4 986 80 396 6 311 93 441 6 969 90 200 6 289 90 502 9 349 88 244 7 668 96 391 7 582 100 066 6 299 95 732 6 043 84 366 6 477 89 464 7 372 92 977 5 381 76 602 7 212 100 757 6 764 90 703

78 74 79 81 77 79 89 83 71 80 80 71 85 79

102 468 126 819 113 281 110 716 112 036 122 140 115 685 114 993 118 381 112 574 115 890 107 423 118 033 114 649

73 82 76 80 68 75 68 81 72 77 70 78 78 75

5,0 5,0 5,3 5,2 5,5 4,9 5,0 5,4 5,1 5,7 5,5 5,2 5,5 5,3

5,3 5,4 5,8 5,9 4,9 6,0 4,6 9,5 6,0 6,3 5,2 4,6 5,8

3 966 4 440 5 191 5 068 7 358 5 695 6 223 5 204 4 470 4 963 5 969 3 977 5 633 5 243

0 646 314 412 360 384 0 65 320 354 0 413 75 257

134

Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2009


Tabell 7 – Nyckeltal för förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg 2009 Län Kommun

Pedagogisk omsorg kr/inv % inkostn 1–12 skriv- /inskr år na barn

Fritidshem kr/inv % in6–12 skrivår na

kostn. /inskrivna barn

kommunala personalkostnad, % av total kostnad

antal inskrivna barn/ årsarbetare

Södermanlands län Eskilstuna 1 002 Flen 3 289 Gnesta 1 948 Katrineholm 1 631 Nyköping 1 940 Oxelösund 5 920 Strängnäs 1 685 Trosa 284 Vingåker 3 397 Länet 2 344

1 3 3 2 2 3 2 1 4 2

111 322 111 323 67 802 92 347 98 858 98 915 95 624 25 506 87 556 87 695

14 335 14 484 19 427 18 035 18 472 14 333 10 024 20 311 11 744 15 685

46 43 53 47 53 45 48 57 36 48

31 277 33 840 36 707 38 092 34 549 31 676 20 901 35 866 32 515 32 825

71 74 60 87 67 76 65 68 72 71

25,0 19,4 19,7 30,7 18,8 18,2 35,9 18,5 22,2 23,2

Östergötlands län Boxholm 5 435 Finspång 2 518 Kinda 779 Linköping 1 925 Mjölby 1 313 Motala 1 809 Norrköping 1 015 Söderköping 4 617 Vadstena 4 257 Valdemarsvik 3 262 Ydre .. Åtvidaberg 1 876 Ödeshög 820 Länet 2 469

6 3 0 2 1 1 1 4 2 4 14 2 1 3

100 238 91 567 97 841 85 010 95 052 100 703 105 859 105 985 120 847 75 077 98 235 103 275 62 553 95 557

13 743 10 138 12 366 19 609 16 839 18 698 14 857 18 559 18 373 17 251 21 885 15 759 12 620 16 207

37 43 43 47 49 49 47 51 54 44 17 52 35 44

36 769 23 854 28 638 41 462 34 204 38 039 31 683 36 331 34 083 39 170 .. 30 354 36 112 34 225

67 78 73 72 74 69 72 72 68 74 66 75 58 71

24,9 25,7 21,7 17,2 18,6 20,2 23,5 16,9 21,4 13,3 4,3 19,1 16,7 18,7

0 5 2 2 2 3 0 0 4 3 0 3 0 2

0 109 485 103 792 112 223 80 915 114 560 0 103 246 68 321 98 914 0 102 730 98 678 76 374

14 835 15 071 17 658 9 629 17 476 21 045 16 756 13 391 14 979 15 104 16 566 12 316 19 162 15 691

50 48 39 41 48 52 44 45 43 48 45 45 54 46

29 604 31 302 45 305 23 302 36 150 40 298 38 435 29 729 34 470 31 631 36 862 27 310 35 817 33 863

72 73 69 77 73 73 74 83 72 76 69 85 73 75

20,2 20,4 19,1 23,6 17,7 14,0 15,5 21,0 16,6 21,5 15,4 21,5 16,6 18,7

Jönköpings län Aneby Eksjö Gislaved Gnosjö Habo Jönköping Mullsjö Nässjö Sävsjö Tranås Vaggeryd Vetlanda Värnamo Länet

0 5 379 2 239 2 942 2 038 2 911 0 497 2 408 2 681 0 3 205 560 1 912

Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2009

135

7


Tabell 7 – Nyckeltal för förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg 2009 Län Kommun

7

Barnomsorgens olika delar, kr/inv. förpeda- friövr s:a skola gogisk tidsverkomhem samsorg het

Förskola kr/inv % in1–5 skrivår na

kostn. /inskrivna barn

kommunala personalkostnader, % av totala kostnader

antal inskrivna barn/årsarbetare

enskild antal inskrivna barn/årsarbetare

Kronobergs län Alvesta Lessebo Ljungby Markaryd Tingsryd Uppvidinge Växjö Älmhult Länet

5 152 5 113 4 914 3 834 3 986 4 077 5 382 5 156 4 702

268 0 103 489 13 63 120 168 153

994 1 064 1 151 1 015 864 1 041 1 595 1 830 1 194

0 84 19 9 0 0 19 0 16

6 415 6 261 6 187 5 347 4 862 5 180 7 117 7 153 6 065

87 851 89 582 89 313 74 650 90 051 87 947 89 836 92 379 87 701

82 85 83 72 84 93 83 84 83

106 193 106 628 107 062 104 128 108 978 94 158 108 572 111 187 105 863

83 67 79 84 76 77 72 77 77

5,6 5,4 5,5 5,5 4,5 5,5 5,1 5,5 5,3

6,7 6,5 5,1 .. 4,4 6,6 5,6 .. 5,8

Kalmar län Borgholm Emmaboda Hultsfred Högsby Kalmar Mönsterås Mörbylånga Nybro Oskarshamn Torsås Vimmerby Västervik Länet

3 454 3 494 4 156 3 075 4 755 3 574 4 626 3 680 4 929 3 620 4 871 4 400 4 053

402 113 203 208 138 679 613 172 184 571 133 190 301

1 026 1 274 993 1 092 1 028 864 1 283 1 378 1 207 1 062 1 022 1 290 1 127

7 0 0 0 66 0 18 64 41 19 0 34 21

4 889 84 446 4 881 80 967 5 353 106 840 4 375 80 276 5 989 90 255 5 118 75 565 6 540 80 705 5 294 79 088 6 360 96 342 5 272 71 618 6 026 99 063 5 915 95 736 5 501 86 742

72 80 82 80 83 74 71 80 83 72 86 82 79

117 560 101 019 130 434 100 342 109 189 99 885 113 072 98 697 117 111 97 687 114 846 117 159 109 750

71 84 82 83 79 73 70 77 77 71 82 76 77

5,4 5,6 4,5 5,2 5,2 5,7 5,2 5,7 4,7 6,2 5,1 4,8 5,3

5,0 6,8 .. 5,0 5,3 6,7 4,7 5,1 5,4 7,0 5,4 5,9 5,7

Gotlands län Gotland Länet

4 827 4 827

181 181

1 885 1 885

11 11

6 903 103 673 6 903 103 673

84 124 464 84 124 464

75 75

4,8 4,8

4,5 4,5

Blekinge län Karlshamn Karlskrona Olofström Ronneby Sölvesborg Länet

4 769 5 622 3 955 4 832 4 720 4 780

249 375 0 89 417 226

1 269 1 374 983 1 083 1 194 1 181

0 48 0 45 0 19

6 288 7 418 4 938 6 049 6 330 6 205

85 83 89 84 81 84

71 75 74 74 71 73

5,0 5,2 5,3 5,4 4,8 5,2

6,3 5,5 .. 5,3 4,9 5,5

99 971 93 053 89 189 96 560 91 946 94 144

136

117 449 112 837 100 037 114 423 113 844 111 718

Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2009


Tabell 7 – Nyckeltal för förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg 2009 Län Kommun

Pedagogisk omsorg kr/inv % inkostn 1–12 skriv- /inskr år na barn

Fritidshem kr/inv % in6–12 skrivår na

kostn. /inskrivna barn

kommunala personalkostnad, % av total kostnad

antal inskrivna barn/ årsarbetare

Kronobergs län Alvesta Lessebo Ljungby Markaryd Tingsryd Uppvidinge Växjö Älmhult Länet

2 020 0 825 4 081 118 503 893 1 268 1 213

2 0 1 6 0 1 1 1 2

96 738 0 70 900 62 779 53 012 73 077 66 642 118 774 67 740

13 419 13 305 16 333 14 809 13 308 13 257 21 484 23 899 16 227

47 40 48 41 46 34 48 60 45

28 433 33 674 34 282 36 194 29 121 38 584 44 533 40 096 35 615

69 53 78 83 85 71 75 78 74

21,9 23,0 16,7 14,9 17,5 16,7 24,7 18,7 19,3

Kalmar län Borgholm Emmaboda Hultsfred Högsby Kalmar Mönsterås Mörbylånga Nybro Oskarshamn Torsås Vimmerby Västervik Länet

3 818 1 050 2 005 1 929 1 157 5 735 4 682 1 547 1 490 4 652 1 098 1 701 2 572

4 1 1 3 1 7 5 2 1 4 1 2 3

82 692 87 085 152 356 74 003 91 427 85 987 81 173 80 917 90 214 123 802 108 843 116 607 97 926

15 951 19 678 15 873 15 718 15 353 12 155 17 414 21 413 16 693 14 703 14 185 19 705 16 570

49 47 48 36 56 42 46 50 50 48 48 50 47

32 227 42 108 33 122 44 228 27 192 29 254 37 796 43 204 33 350 30 485 29 449 39 695 35 176

76 80 86 81 77 75 66 75 77 76 71 78 77

20,2 15,5 17,3 14,3 24,2 20,2 23,1 16,2 16,8 22,3 20,5 19,5 19,2

Gotlands län Gotland Länet

1 586 1 586

2 2

91 056 91 056

27 800 27 800

57 57

48 444 48 444

72 72

12,7 12,7

Blekinge län Karlshamn Karlskrona Olofström Ronneby Sölvesborg Länet

2 139 2 801 0 759 3 423 1 824

2 2 0 1 4 2

91 805 108 083 0 78 258 82 395 72 108

18 421 18 735 15 177 15 966 16 973 17 054

48 61 47 51 45 51

38 020 30 646 32 620 31 155 37 461 33 981

72 71 64 70 62 68

17,8 22,1 20,6 20,4 17,9 19,7

Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2009

137

7


Tabell 7 – Nyckeltal för förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg 2009 Län Kommun

7

Barnomsorgens olika delar, kr/inv. förpeda- friövr s:a skola gogisk tidsverkomhem samsorg het

Skåne län Bjuv Bromölla Burlöv Båstad Eslöv Helsingborg Hässleholm Höganäs Hörby Höör Klippan Kristianstad Kävlinge Landskrona Lomma Lund Malmö Osby Perstorp Simrishamn Sjöbo Skurup Staffanstorp Svalöv Svedala Tomelilla Trelleborg Vellinge Ystad Åstorp Ängelholm Örkelljunga Östra Göinge Länet

6 098 4 976 6 009 4 080 6 164 5 155 4 858 4 698 5 385 4 601 3 015 5 089 6 452 4 662 7 965 6 046 5 813 4 203 3 721 2 969 4 768 5 587 6 439 5 368 6 563 4 318 5 942 5 825 4 825 5 681 4 403 4 082 4 552 5 161

60 300 232 386 217 66 181 481 104 599 768 92 154 58 408 219 76 377 539 449 125 255 251 359 420 433 81 257 130 189 303 46 208 267

934 1 351 1 458 1 352 1 496 894 1 436 1 741 1 310 1 593 729 1 110 1 506 963 2 119 1 562 1 214 1 261 1 054 1 220 1 014 1 485 1 720 1 105 1 740 670 1 218 1 945 1 406 944 1 101 846 989 1 287

Hallands län Falkenberg Halmstad Hylte Kungsbacka Laholm Varberg Länet

4 396 4 978 4 200 6 652 4 321 5 521 5 011

379 79 138 301 169 220 215

1 037 1 044 1 069 2 227 788 1 190 1 226

Förskola kr/inv % in1–5 skrivår na

68 7 160 98 186 0 6 627 85 729 54 7 752 92 360 33 5 852 91 541 0 7 877 97 340 20 6 134 90 343 11 6 486 94 837 93 7 012 83 647 12 6 810 95 653 0 6 794 78 457 1 4 513 59 574 16 6 308 91 794 33 8 145 81 762 27 5 711 82 103 66 10 558 101 750 10 7 837 106 772 45 7 147 94 837 13 5 854 81 710 82 5 396 63 998 0 4 638 74 143 18 5 925 88 775 36 7 363 91 674 32 8 442 91 830 0 6 833 86 998 0 8 723 88 344 0 5 422 76 631 85 7 325 99 483 0 8 027 89 887 1 6 363 98 502 178 6 992 83 156 48 5 855 83 700 0 4 974 75 239 0 5 749 87 215 30 6 746 87 514

29 17 74 41 64 19 41

5 841 6 118 5 480 9 223 5 342 6 950 6 493

84 763 89 308 72 904 96 727 85 057 95 266 87 338

138

kostn. /inskrivna barn

kommunala personalkostnader, % av totala kostnader

antal inskrivna barn/årsarbetare

enskild antal inskrivna barn/årsarbetare

87 76 80 81 85 85 82 80 82 75 68 87 87 80 83 83 77 78 67 73 76 86 85 83 85 77 84 90 87 80 80 69 83 81

112 702 112 672 115 075 111 106 116 350 106 920 116 439 104 606 116 552 103 111 86 720 106 031 94 542 102 046 122 115 129 269 122 387 103 893 96 056 101 841 116 574 106 881 108 006 105 922 104 043 100 114 117 492 99 443 113 933 104 088 105 091 108 851 104 717 108 351

72 74 65 73 69 74 77 74 66 73 78 85 69 76 69 73 74 76 76 73 76 73 73 75 69 66 74 67 57 79 71 79 73 73

5,4 5,5 4,5 5,5 5,5 6,0 4,9 5,1 5,5 5,7 6,4 5,8 6,1 5,4 5,5 4,8 5,1 5,5 5,7 5,4 5,2 5,9 4,7 5,1 5,5 5,1 5,6 7,4 6,1 5,9 4,4 5,4 5,2 5,5

5,4 .. 6,4 6,6 7,1 5,8 6,0 6,0 6,1 4,7 4,7 5,0 7,1 6,0 4,9 3,5 4,5 .. .. 4,4 5,4 7,5 5,6 5,1 5,5 6,7 6,4 5,1 4,9 5,2 6,0 5,5 .. 5,6

83 87 80 84 82 83 83

102 609 102 630 91 246 115 772 104 483 115 073 105 302

79 76 74 68 71 71 73

6,3 5,7 5,8 4,7 5,6 5,6 5,6

6,3 5,7 5,4 5,6 4,8 5,9 5,6

Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2009


Tabell 7 – Nyckeltal för förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg 2009 Län Kommun

Pedagogisk omsorg kr/inv % inkostn 1–12 skriv- /inskr år na barn

Fritidshem kr/inv % in6–12 skrivår na

kostn. /inskrivna barn

kommunala personalkostnad, % av total kostnad

antal inskrivna barn/ årsarbetare

Skåne län Bjuv Bromölla Burlöv Båstad Eslöv Helsingborg Hässleholm Höganäs Hörby Höör Klippan Kristianstad Kävlinge Landskrona Lomma Lund Malmö Osby Perstorp Simrishamn Sjöbo Skurup Staffanstorp Svalöv Svedala Tomelilla Trelleborg Vellinge Ystad Åstorp Ängelholm Örkelljunga Östra Göinge Länet

416 2 300 1 570 3 715 1 506 515 1 450 3 479 822 4 276 6 120 712 900 447 2 387 1 755 610 3 020 3 955 4 385 988 1 759 1 524 2 488 2 527 3 445 606 1 634 1 154 1 237 2 464 370 1 657 2 006

1 2 1 2 1 1 2 4 1 4 10 1 1 0 2 1 1 3 6 6 1 2 1 2 2 4 1 1 1 2 3 1 1 2

67 985 106 761 123 431 141 151 110 448 91 988 84 400 84 374 60 085 100 470 59 209 87 181 95 729 88 815 110 280 119 006 103 671 94 552 63 814 82 248 66 647 94 700 114 938 107 327 101 060 88 267 102 994 129 967 89 200 62 407 84 263 73 725 96 785 93 572

11 466 18 697 17 659 22 811 18 489 12 575 19 436 21 220 18 735 19 561 9 733 14 924 16 396 13 119 22 841 22 876 19 179 17 156 13 478 19 572 13 972 17 706 18 137 13 355 18 957 9 648 16 421 21 074 22 073 11 144 15 652 12 149 13 544 16 781

40 45 53 50 51 44 49 51 52 50 40 48 63 39 57 72 53 42 43 56 49 56 65 38 57 46 48 60 51 43 50 40 41 50

28 536 41 716 33 429 45 194 36 559 28 706 39 580 41 836 36 039 38 996 24 498 30 832 26 105 33 332 40 226 31 955 36 527 41 281 31 382 34 682 28 661 31 480 27 722 35 443 33 326 20 978 34 126 35 308 43 228 26 136 31 488 30 589 33 411 33 737

70 67 64 71 69 72 70 64 66 65 69 88 75 73 76 67 72 67 70 79 74 63 70 77 60 93 67 63 45 82 77 82 67 71

25,1 19,9 17,1 16,4 19,1 33,7 18,8 17,3 20,0 22,8 30,8 22,9 21,1 18,1 15,3 26,1 19,0 17,6 19,5 17,5 20,0 29,1 24,9 16,9 21,1 29,3 18,7 20,0 23,9 21,1 24,3 26,7 22,3 21,7

Hallands län Falkenberg Halmstad Hylte Kungsbacka Laholm Varberg Länet

2 965 632 1 053 1 844 1 345 1 663 1 584

2 1 2 1 2 2 2

131 016 91 465 66 096 119 190 71 150 96 138 95 843

13 618 14 957 14 491 23 516 10 513 15 995 15 515

40 45 52 60 43 48 48

34 248 33 151 27 633 38 909 24 420 33 058 31 903

69 70 80 60 77 63 70

23,2 22,7 18,1 20,4 25,5 25,6 22,6

Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2009

139

7


Tabell 7 – Nyckeltal för förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg 2009 Län Kommun

7

Barnomsorgens olika delar, kr/inv. förpeda- friövr s:a skola gogisk tidsverkomhem samsorg het

Västra Götalands län Ale 5 807 Alingsås 5 443 Bengtsfors 3 390 Bollebygd 6 116 Borås 4 965 Dals-Ed 4 159 Essunga 3 627 Falköping 3 978 Färgelanda 3 732 Grästorp 4 220 Gullspång 3 208 Göteborg 5 157 Götene 4 319 Herrljunga 3 744 Hjo 4 254 Härryda 7 049 Karlsborg 4 318 Kungälv 5 630 Lerum 6 614 Lidköping 5 100 Lilla Edet 4 364 Lysekil 3 940 Mariestad 4 730 Mark 4 492 Mellerud 2 973 Munkedal 4 012 Mölndal 5 597 Orust 3 941 Partille 5 645 Skara 5 032 Skövde 4 726 Sotenäs 3 329 Stenungsund 6 085 Strömstad 4 927 Svenljunga 4 198 Tanum 3 674 Tibro 4 385 Tidaholm 3 974 Tjörn 4 223 Tranemo 3 649 Trollhättan 5 322 Töreboda 3 810 Uddevalla 4 829 Ulricehamn 4 736

300 155 552 297 71 921 345 69 306 368 93 121 658 985 380 591 512 497 357 684 266 330 299 166 565 495 706 175 316 223 310 222 310 138 93 701 237 266 839 225 313 0 359 233

1 514 1 167 989 1 274 1 108 684 1 275 916 1 474 1 569 842 1 117 1 178 1 658 1 090 2 118 1 170 1 468 1 377 1 334 1 422 1 068 1 437 1 639 887 1 431 1 803 915 1 987 848 1 199 890 1 742 1 233 919 1 204 1 003 1 192 1 320 997 1 431 922 1 356 1 475

0 30 0 0 34 0 0 31 0 15 0 46 26 87 59 103 30 0 174 55 21 0 22 55 0 60 36 34 69 52 0 0 33 77 0 38 73 0 0 0 0 54 84 29

Förskola kr/inv % in1–5 skrivår na

7 621 89 325 6 794 87 407 4 931 85 115 7 688 95 604 6 179 87 701 5 764 85 882 5 247 76 660 4 994 72 927 5 511 74 988 6 172 78 473 4 142 81 500 6 441 88 235 6 179 80 660 6 474 75 097 5 782 85 643 9 861 90 221 6 030 92 413 7 595 87 084 8 521 90 343 7 173 94 831 6 073 80 553 5 339 84 225 6 489 98 577 6 352 77 038 4 424 70 951 5 998 79 351 8 142 83 631 5 065 87 554 8 016 88 538 6 154 96 325 6 234 88 196 4 442 85 943 8 169 90 471 6 375 101 936 5 210 89 624 5 617 78 418 5 697 82 205 5 432 85 233 6 383 81 314 4 871 73 489 7 066 91 548 4 786 78 714 6 628 85 463 6 473 88 833

140

83 80 80 80 83 76 74 83 70 77 78 80 71 62 77 76 77 78 81 79 75 82 86 78 65 73 78 83 83 87 82 75 81 81 81 71 78 82 66 77 81 83 82 81

kostn. /inskrivna barn

107 419 109 189 106 598 120 045 105 957 113 682 103 650 87 472 104 921 100 485 104 362 110 122 112 431 120 672 108 754 118 379 119 815 113 230 111 719 118 968 106 584 102 824 114 697 99 067 108 809 109 466 107 337 104 822 107 076 112 146 107 448 115 354 111 737 126 164 110 908 110 866 105 386 103 616 123 401 95 825 113 347 94 541 104 684 109 008

kommunala personalkostnader, % av totala kostnader

76 73 74 71 79 72 82 77 77 75 71 80 76 67 69 72 76 70 72 74 74 80 69 70 72 77 77 83 77 70 78 79 76 80 79 70 76 80 73 84 81 73 72 76

antal inskrivna barn/årsarbetare

5,9 5,7 5,5 5,9 5,2 5,8 5,6 5,9 5,9 5,6 5,7 5,0 5,5 5,3 5,6 4,9 6,3 5,7 5,8 5,3 6,2 5,6 5,4 6,0 5,7 5,6 5,4 5,3 5,4 5,5 5,5 5,0 5,4 5,2 5,4 5,3 5,3 5,5 4,4 5,5 5,4 5,8 6,1 5,3

enskild antal inskrivna barn/årsarbetare

5,8 5,9 5,5 .. 5,8 .. .. 6,5 .. 6,0 .. 5,4 5,2 5,1 6,2 4,9 4,1 4,7 5,9 5,8 5,2 5,0 .. 5,9 .. 5,3 6,5 6,0 6,2 6,6 5,0 .. 5,9 4,5 7,7 5,3 5,4 0,0 5,0 4,6 5,1 .. 5,8 5,7

Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2009


Tabell 7 – Nyckeltal för förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg 2009 Län Kommun

Pedagogisk omsorg kr/inv % inkostn 1–12 skriv- /inskr år na barn

Västra Götalands län Ale 1 955 Alingsås 1 130 Bengtsfors 5 518 Bollebygd 2 004 Borås 546 Dals-Ed 7 751 Essunga 2 809 Falköping 530 Färgelanda 2 589 Grästorp 2 863 Gullspång 911 Göteborg 985 Götene 4 972 Herrljunga 7 914 Hjo 3 136 Härryda 3 454 Karlsborg 4 809 Kungälv 3 498 Lerum 2 138 Lidköping 5 340 Lilla Edet 2 043 Lysekil 2 969 Mariestad 2 511 Mark 1 203 Mellerud 5 125 Munkedal 4 014 Mölndal 4 685 Orust 1 532 Partille 2 067 Skara 1 796 Skövde 2 486 Sotenäs 2 175 Stenungsund 2 021 Strömstad 1 185 Svenljunga 754 Tanum 6 448 Tibro 1 864 Tidaholm 2 200 Tjörn 6 902 Tranemo 1 748 Trollhättan 2 341 Töreboda 0 Uddevalla 2 768 Ulricehamn 1 775

2 1 4 1 1 12 4 1 3 3 1 1 6 8 3 3 4 3 2 5 2 2 3 1 5 4 5 2 2 1 2 2 2 1 1 9 2 2 6 3 2 0 4 2

101 945 70 026 115 635 136 278 97 601 63 584 60 324 61 263 80 204 84 440 98 802 93 729 91 752 86 499 89 720 105 508 103 633 93 896 94 501 103 097 90 478 117 098 94 747 123 294 88 612 106 815 95 349 77 614 121 229 105 616 112 356 92 054 80 335 67 448 119 995 69 314 86 690 93 239 113 621 56 948 107 326 0 58 129 75 284

Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2009

Fritidshem kr/inv % in6–12 skrivår na

17 156 15 587 16 406 15 108 15 110 9 715 16 927 12 032 21 578 21 025 13 527 17 249 14 960 22 203 15 253 22 774 19 590 18 968 14 719 17 962 18 739 16 573 20 266 20 593 12 995 19 653 21 532 13 226 22 339 11 761 16 890 14 035 20 248 17 996 11 954 19 435 13 587 16 066 18 957 12 573 18 941 13 943 18 489 18 882

54 53 40 51 51 35 48 47 50 55 38 48 45 54 51 54 58 63 51 55 41 44 57 54 41 49 58 52 60 45 58 36 56 53 41 49 41 42 50 40 50 44 51 47

141

kostn. /inskrivna barn

31 679 29 161 40 707 29 537 29 361 28 130 35 274 25 616 43 345 38 444 35 643 35 875 33 251 40 784 29 892 42 112 33 690 30 341 28 858 32 884 45 738 37 419 35 597 38 378 32 082 39 786 37 239 25 236 37 237 26 092 29 267 39 000 35 902 33 838 29 140 39 707 33 040 37 967 38 170 31 629 37 910 31 780 35 959 40 112

kommunala personalkostnad, % av total kostnad

73 76 73 84 76 58 83 75 79 77 70 71 78 65 68 77 73 75 70 78 71 72 67 65 73 74 73 88 75 64 71 85 65 79 78 67 83 77 68 84 78 80 70 69

antal inskrivna barn/ årsarbetare

25,8 25,4 18,2 20,7 25,6 23,0 16,9 22,7 17,5 19,9 18,0 21,8 21,2 20,0 21,9 15,9 18,3 16,5 27,5 16,7 18,4 18,9 25,3 18,7 19,7 18,4 18,5 28,1 21,2 27,3 26,0 23,1 19,6 17,7 17,0 15,6 17,9 16,5 19,8 17,8 19,7 19,2 17,3 19,6

7


Tabell 7 – Nyckeltal för förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg 2009 Län Kommun

7

Barnomsorgens olika delar, kr/inv. förpeda- friövr s:a skola gogisk tidsverkomhem samsorg het

Västra Götalands län, forts Vara 4 149 83 Vårgårda 5 195 408 Vänersborg 5 137 383 Åmål 4 270 418 Öckerö 5 442 258 Länet 4 604 359

1 261 1 245 1 580 1 377 1 330 1 274

0 0 22 54 7 31

Värmlands län Arvika Eda Filipstad Forshaga Grums Hagfors Hammarö Karlstad Kil Kristinehamn Munkfors Storfors Sunne Säffle Torsby Årjäng Länet

4 370 3 744 3 462 4 847 4 570 3 297 6 496 4 935 3 875 4 230 3 615 4 708 3 316 4 293 3 712 4 324 4 237

138 553 768 547 245 508 291 167 976 444 150 0 586 174 462 433 403

917 1 537 781 1 063 1 326 684 1 463 1 024 1 905 816 753 748 1 206 1 070 986 1 472 1 109

Örebro län Askersund Degerfors Hallsberg Hällefors Karlskoga Kumla Laxå Lekeberg Lindesberg Ljusnarsberg Nora Örebro Länet

4 602 5 016 4 540 2 876 4 180 5 169 3 856 5 043 5 030 3 268 4 844 5 455 4 490

329 0 344 387 381 219 320 453 35 297 260 104 261

1 241 1 202 1 062 678 1 087 1 461 800 1 168 1 439 724 1 367 1 032 1 105

5 493 6 848 7 121 6 118 7 037 6 268

Förskola kr/inv % in1–5 skrivår na

kostn. /inskrivna barn

kommunala personalkostnader, % av totala kostnader

antal inskrivna barn/årsarbetare

enskild antal inskrivna barn/årsarbetare

85 195 83 540 92 936 93 470 86 195 85 502

85 75 80 79 75 78

100 507 111 061 116 198 118 243 114 434 109 458

78 63 77 67 81 75

6,4 5,9 5,4 5,3 5,3 5,5

7,3 6,6 5,0 4,7 5,5 5,5

27 0 0 70 0 29 102 30 17 143 0 10 49 9 0 80 35

5 452 90 450 5 834 83 625 5 012 83 415 6 528 87 863 6 141 91 028 4 518 90 182 8 351 99 947 6 156 94 455 6 773 65 904 5 634 92 490 4 518 87 891 5 466 100 691 5 157 73 871 5 546 89 544 5 160 94 370 6 309 88 942 5 785 88 417

84 73 81 86 80 83 83 86 67 82 89 87 74 79 78 77 81

107 398 113 871 102 897 101 967 113 539 106 421 121 117 110 185 98 605 112 946 103 870 112 864 99 660 112 759 121 069 115 865 109 690

64 78 83 79 63 66 68 78 73 70 77 71 71 82 77 73 73

5,8 5,1 5,6 5,9 5,5 6,0 5,5 5,5 5,4 5,4 5,5 5,1 6,0 5,2 5,4 5,8 5,5

5,5 .. .. 4,5 5,1 5,3 4,9 4,6 7,3 4,9 4,5 .. 5,8 5,8 7,8 6,7 5,6

2 44 54 0 29 0 0 0 0 0 0 30 13

6 175 98 551 6 263 117 075 5 999 85 919 3 941 69 604 5 677 85 966 6 849 84 056 4 976 98 282 6 664 77 414 6 504 107 656 4 289 91 276 6 472 95 259 6 622 91 085 5 869 91 845

78 87 78 71 79 80 75 74 86 75 79 81 79

125 537 135 099 110 223 97 414 108 898 105 590 131 238 104 266 124 960 121 923 122 209 111 696 116 588

69 68 73 70 71 77 73 72 75 69 70 75 72

5,4 4,8 5,1 6,2 5,9 5,3 4,3 5,5 5,0 6,4 5,5 5,2 5,4

4,0 .. .. .. 4,7 .. .. .. 7,2 .. .. 4,7 5,1

142

Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2009


Tabell 7 – Nyckeltal för förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg 2009 Län Kommun

Pedagogisk omsorg kr/inv % inkostn 1–12 skriv- /inskr år na barn

Fritidshem kr/inv % in6–12 skrivår na

kostn. /inskrivna barn

kommunala personalkostnad, % av total kostnad

antal inskrivna barn/ årsarbetare

Västra Götalands län, forts Vara 702 Vårgårda 2 873 Vänersborg 2 915 Åmål 3 593 Öckerö 1 735 Länet 2 842

1 5 3 3 2 3

62 571 58 854 96 350 93 623 89 472 89 529

18 016 15 602 20 768 19 497 15 500 17 080

49 50 53 45 46 49

36 495 31 169 39 480 43 780 33 510 34 842

76 74 75 63 80 74

19,4 18,2 19,9 17,8 17,1 20,1

Värmlands län Arvika Eda Filipstad Forshaga Grums Hagfors Hammarö Karlstad Kil Kristinehamn Munkfors Storfors Sunne Säffle Torsby Årjäng Länet

1 182 4 977 7 089 4 004 2 177 5 163 1 882 1 416 7 202 3 970 1 516 0 5 072 1 496 4 434 3 421 3 438

1 6 5 4 2 6 2 2 8 4 1 0 5 2 5 3 3

98 536 79 048 115 835 90 414 93 270 83 334 93 775 85 451 90 717 105 939 94 959 0 93 042 80 862 88 139 99 930 87 078

13 437 23 163 11 678 13 051 21 297 11 064 16 344 15 528 24 851 12 330 12 977 10 597 17 087 15 708 15 231 18 853 15 825

46 50 35 47 40 39 55 53 51 50 40 37 43 51 41 47 45

29 454 46 165 33 212 27 839 53 501 28 101 29 611 29 138 48 619 24 753 32 443 28 758 39 940 30 582 37 048 40 033 34 950

60 58 72 80 85 75 85 77 73 65 80 56 59 92 67 60 72

23,2 19,0 20,0 20,7 11,6 29,4 18,2 20,8 17,7 19,0 17,6 28,4 18,9 17,9 20,8 20,4 20,2

Örebro län Askersund Degerfors Hallsberg Hällefors Karlskoga Kumla Laxå Lekeberg Lindesberg Ljusnarsberg Nora Örebro Länet

2 777 0 2 722 3 851 3 123 1 456 3 070 3 239 292 2 998 2 038 780 2 195

3 0 2 4 3 2 3 4 0 5 2 1 2

88 667 0 100 654 94 588 111 660 91 444 92 551 73 378 100 960 63 926 84 061 80 052 81 828

17 258 17 066 14 467 11 459 14 816 16 380 12 311 15 606 19 643 11 434 17 812 13 997 15 187

41 49 46 41 46 51 37 51 43 31 45 52 44

42 390 34 949 31 284 27 782 32 327 32 207 33 543 30 750 45 738 36 590 39 450 26 989 34 500

67 73 62 75 64 83 76 78 77 85 71 67 73

15,8 27,8 20,7 29,8 21,2 15,0 15,2 22,1 15,5 18,0 19,3 25,2 20,5

Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2009

143

7


Tabell 7 – Nyckeltal för förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg 2009 Län Kommun

7

Barnomsorgens olika delar, kr/inv. förpeda- friövr s:a skola gogisk tidsverkomhem samsorg het

Förskola kr/inv % in1–5 skrivår na

kostn. /inskrivna barn

kommunala personalkostnader, % av totala kostnader

antal inskrivna barn/årsarbetare

enskild antal inskrivna barn/årsarbetare

Västmanlands län Arboga 4 536 Fagersta 4 537 Hallstahammar 5 218 Kungsör 4 552 Köping 4 687 Norberg 4 463 Sala 4 585 Skinnskatteberg 4 279 Surahammar 5 377 Västerås 5 673 Länet 4 791

0 198 74 193 184 0 –9 0 110 255 100

1 101 1 339 1 333 948 1 145 1 163 984 1 267 1 665 1 374 1 232

23 0 23 123 61 0 47 0 28 183 49

5 660 6 073 6 649 5 817 6 078 5 626 5 607 5 546 7 180 7 485 6 172

94 869 88 909 96 849 87 538 90 142 97 611 93 428 97 700 98 277 98 708 94 403

85 84 85 84 79 78 74 94 89 86 84

112 569 106 453 115 229 102 900 113 790 122 073 125 643 104 772 110 070 115 286 112 879

72 74 77 82 79 73 76 77 76 70 76

5,8 5,2 5,1 5,3 4,9 5,0 5,1 5,9 5,3 5,2 5,3

5,1 6,0 4,5 .. 5,7 .. 4,9 .. 3,0 5,0 4,9

Dalarnas län Avesta Borlänge Falun Gagnef Hedemora Leksand Ludvika Malung-Sälen Mora Orsa Rättvik Smedjebacken Säter Vansbro Älvdalen Länet

3 909 4 772 5 065 4 523 4 198 4 200 4 262 4 749 4 748 4 336 4 037 4 071 4 392 3 146 4 424 4 322

746 510 413 444 300 237 115 0 235 333 332 167 734 694 473 382

821 1 061 1 105 998 1 359 992 1 082 1 199 1 005 1 211 1 507 1 044 1 203 814 949 1 090

0 15 36 90 23 35 41 0 24 177 0 0 0 67 0 34

5 476 6 358 6 619 6 055 5 879 5 463 5 500 5 948 6 013 6 057 5 876 5 282 6 330 4 722 5 846 5 828

83 079 81 147 91 751 81 343 88 472 90 524 92 801 99 058 92 516 94 251 94 344 86 373 81 007 61 280 83 969 86 794

70 76 80 66 79 80 81 80 80 78 76 83 71 58 68 75

119 400 106 327 115 214 124 459 111 908 112 168 115 498 123 268 115 954 120 990 124 713 104 388 113 180 104 501 124 496 115 764

73 71 71 76 74 73 79 78 72 71 75 84 67 74 75 74

5,3 5,4 5,9 5,2 5,8 5,5 5,4 5,1 4,9 5,0 5,0 5,2 5,8 5,3 4,2 5,3

5,7 4,6 6,1 .. 5,0 4,9 .. .. 5,2 5,4 .. .. .. 8,0 .. 5,6

Gävleborgs län Bollnäs Gävle Hofors Hudiksvall Ljusdal Nordanstig Ockelbo Ovanåker Sandviken Söderhamn Länet

4 403 4 984 4 866 5 086 4 353 4 811 4 650 4 605 5 097 3 594 4 645

341 274 0 64 601 0 201 189 36 63 177

1 116 1 160 639 950 1 274 1 105 1 045 1 478 745 979 1 049

54 9 0 0 56 0 88 0 52 25 28

5 915 91 329 6 427 91 707 5 504 102 645 6 100 95 373 6 283 87 132 5 916 99 798 5 985 99 703 6 272 97 610 5 929 102 152 4 661 85 325 5 899 95 277

83 83 84 86 80 89 79 77 87 86 83

109 873 110 497 121 308 110 369 108 121 112 911 125 302 127 491 117 721 99 653 114 325

81 79 79 73 78 78 71 79 71 69 76

5,9 5,5 5,3 5,4 5,4 5,5 4,6 4,5 5,8 6,3 5,4

4,9 5,7 .. 4,8 5,9 6,0 4,5 4,8 7,3 4,7 5,4

144

Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2009


Tabell 7 – Nyckeltal för förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg 2009 Län Kommun

Pedagogisk omsorg kr/inv % inkostn 1–12 skriv- /inskr år na barn

Fritidshem kr/inv % in6–12 skrivår na

kostn. /inskrivna barn

kommunala personalkostnad, % av total kostnad

antal inskrivna barn/ årsarbetare

Västmanlands län Arboga 0 Fagersta 1 694 Hallstahammar 600 Kungsör 1 451 Köping 1 525 Norberg 0 Sala .. Skinnskatteberg 0 Surahammar 840 Västerås 1 937 Länet 894

0 1 1 1 1 0 3 0 0 1 1

0 156 404 112 511 84 865 106 226 0 .. 0 128 941 129 592 79 838

14 419 20 345 19 010 11 662 16 702 18 057 13 908 19 488 21 927 18 586 17 411

44 48 51 47 43 41 47 47 50 55 47

32 921 42 648 36 975 25 031 38 908 43 836 29 815 41 343 44 264 33 512 36 925

72 61 77 86 80 65 74 65 62 71 71

16,5 27,3 17,5 20,4 16,3 25,2 23,5 16,6 16,3 18,0 19,8

Dalarnas län Avesta Borlänge Falun Gagnef Hedemora Leksand Ludvika Malung-Sälen Mora Orsa Rättvik Smedjebacken Säter Vansbro Älvdalen Länet

6 828 3 863 3 217 3 171 2 618 2 011 1 013 0 1 999 2 859 3 155 1 515 6 042 5 794 3 950 3 202

8 4 3 3 2 2 1 0 3 3 2 2 6 7 6 3

83 415 96 594 110 681 77 765 93 981 97 852 85 496 0 71 622 100 421 121 377 102 538 97 640 90 076 72 512 86 798

13 213 14 498 15 069 11 824 20 240 13 908 16 003 17 878 15 213 17 172 24 178 16 597 17 861 11 885 14 178 15 981

46 57 44 42 49 39 53 47 47 42 42 41 44 29 44 44

28 514 25 429 34 307 28 430 41 125 35 371 29 984 37 930 32 712 41 061 56 995 40 345 40 401 40 419 32 560 36 372

71 70 75 88 70 71 77 75 66 77 70 75 74 65 60 72

26,0 25,7 18,2 25,0 15,9 20,2 29,9 18,3 14,8 25,6 12,9 18,6 14,4 16,7 21,3 20,2

Gävleborgs län Bollnäs Gävle Hofors Hudiksvall Ljusdal Nordanstig Ockelbo Ovanåker Sandviken Söderhamn Länet

2 928 2 197 0 515 5 049 0 1 804 1 697 291 584 1 507

3 2 0 0 4 0 1 1 0 1 1

84 217 106 977 0 90 692 116 895 0 96 402 87 280 75 315 66 310 72 409

16 353 16 447 9 302 13 407 18 474 16 505 16 067 22 962 10 283 14 854 15 465

44 62 35 40 45 46 43 44 44 54 46

36 873 26 569 26 612 33 402 40 724 35 839 37 313 52 344 23 237 27 369 34 028

82 82 83 68 64 67 51 58 70 61 69

24,8 25,0 18,2 24,2 15,8 19,9 33,5 14,8 22,1 28,6 22,7

Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2009

145

7


Tabell 7 – Nyckeltal för förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg 2009 Län Kommun

7

Barnomsorgens olika delar, kr/inv. förpeda- friövr s:a skola gogisk tidsverkomhem samsorg het

Västernorrlands län Härnösand 4 703 Kramfors 3 943 Sollefteå 3 815 Sundsvall 5 654 Timrå 5 399 Ånge 5 053 Örnsköldsvik 4 185 Länet 4 679

151 367 488 44 68 223 288 233

1 031 1 201 1 188 843 727 662 887 934

37 37 0 31 0 0 0 15

Jämtlands län Berg Bräcke Härjedalen Krokom Ragunda Strömsund Åre Östersund Länet

4 244 4 288 4 392 6 606 4 823 4 575 6 224 5 927 5 135

76 184 197 289 0 182 219 84 154

1 348 1 363 1 144 1 585 855 789 986 992 1 133

Västerbottens län Bjurholm 3 506 Dorotea 4 803 Lycksele 4 774 Malå 3 486 Nordmaling 3 517 Norsjö 4 292 Robertsfors 4 368 Skellefteå 5 087 Sorsele 4 886 Storuman 3 188 Umeå 5 977 Vilhelmina 4 437 Vindeln 3 799 Vännäs 5 305 Åsele 4 363 Länet 4 386

647 173 398 622 701 945 813 147 0 274 464 835 837 458 0 488

748 1 153 1 010 649 1 322 961 1 078 1 151 549 1 028 1 707 1 116 662 1 293 571 1 000

Förskola kr/inv % in1–5 skrivår na

kostn. /inskrivna barn

kommunala personalkostnader, % av totala kostnader

antal inskrivna barn/årsarbetare

enskild antal inskrivna barn/årsarbetare

5 922 95 117 5 549 95 181 5 491 83 148 6 572 98 357 6 195 93 202 5 938 104 855 5 360 77 368 5 861 92 461

84 80 76 86 84 87 78 82

112 992 119 314 108 853 114 070 110 647 120 503 98 975 112 193

76 72 75 76 77 77 81 76

5,3 5,3 5,6 5,6 5,2 5,0 5,6 5,4

5,2 4,7 5,1 5,3 5,3 4,0 6,6 5,2

0 0 0 34 0 0 359 150 68

5 668 5 835 5 733 8 514 5 678 5 545 7 788 7 153 6 489

90 309 103 644 109 134 94 771 114 148 112 184 116 307 103 096 105 449

85 90 88 80 88 87 87 86 86

106 425 114 757 125 652 118 965 129 438 129 353 133 966 120 125 122 335

80 75 78 77 78 74 76 77 77

5,1 5,3 5,2 5,2 4,7 4,2 4,6 4,9 4,9

3,6 4,1 5,8 5,5 6,0 3,6 4,6 4,5 4,7

0 0 69 0 0 0 95 25 0 0 50 38 0 93 0 25

4 901 6 129 6 251 4 757 5 540 6 199 6 355 6 410 5 435 4 491 8 198 6 426 5 297 7 148 4 934 5 898

83 467 82 101 903 113 252 85 133 939 98 220 80 123 981 67 170 73 91 885 75 426 67 111 889 87 458 72 124 356 82 115 72 114 492 99 561 87 114 448 125 243 105 119 656 70 401 73 95 906 103 377 81 127 744 88 197 75 117 814 78 228 68 115 829 91 029 74 122 460 101 252 90 112 038 90 960 79 115 223

78 80 78 84 77 77 76 82 66 88 73 82 72 80 86 79

4,2 4,7 4,8 5,2 4,7 5,1 5,3 5,2 5,5 5,1 4,8 4,9 4,6 4,8 5,1 4,9

6,2 .. 4,0 .. 5,5 .. 4,1 4,7 4,5 2,8 4,9 4,2 .. 4,4 .. 4,5

146

Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2009


Tabell 7 – Nyckeltal för förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg 2009 Län Kommun

Pedagogisk omsorg kr/inv % inkostn 1–12 skriv- /inskr år na barn

Fritidshem kr/inv % in6–12 skrivår na

kostn. /inskrivna barn

kommunala personalkostnad, % av total kostnad

antal inskrivna barn/ årsarbetare

Västernorrlands län Härnösand 1 246 Kramfors 3 446 Sollefteå 4 342 Sundsvall 340 Timrå 484 Ånge 1 971 Örnsköldsvik 2 287 Länet 2 017

1 3 5 0 1 1 3 2

133 322 97 891 97 789 117 566 87 593 174 248 86 387 113 542

14 319 18 482 17 865 11 880 8 692 10 176 12 379 13 399

43 43 50 53 39 36 37 43

33 135 42 867 35 416 22 556 22 143 28 579 33 321 31 145

83 77 70 74 75 77 64 74

18,2 14,0 23,5 25,7 28,0 21,4 21,6 21,8

Jämtlands län Berg Bräcke Härjedalen Krokom Ragunda Strömsund Åre Östersund Länet

667 1 591 1 896 1 896 0 1 751 1 708 688 1 275

0 1 1 2 0 2 2 0 1

161 429 100 932 106 677 95 991 0 99 239 51 757 127 923 92 994

20 197 18 385 18 045 19 193 13 584 12 523 13 199 15 233 16 295

49 39 48 49 40 41 45 52 45

41 565 47 144 37 778 39 375 33 649 30 291 29 383 29 397 36 073

79 68 72 76 70 79 79 72 74

19,7 13,0 19,8 16,2 17,8 17,8 17,1 20,7 17,8

Västerbottens län Bjurholm 5 905 Dorotea 1 704 Lycksele 3 343 Malå 5 174 Nordmaling 5 996 Norsjö 8 263 Robertsfors 6 553 Skellefteå 1 196 Sorsele 0 Storuman 2 451 Umeå 3 698 Vilhelmina 6 673 Vindeln 7 285 Vännäs 3 249 Åsele 0 Länet 4 099

6 2 4 6 8 13 7 1 0 2 3 6 6 3 0 5

78 925 200 312 82 350 83 643 80 146 63 428 82 291 99 036 0 103 488 99 449 85 933 99 333 103 432 0 84 118

11 071 19 556 14 364 9 507 18 824 14 712 15 199 16 048 8 190 15 429 25 252 14 929 9 975 15 638 8 063 14 450

24 51 38 48 49 41 37 49 28 37 58 31 33 49 40 41

45 634 38 659 37 700 19 624 38 798 36 303 40 753 32 507 29 549 41 443 43 576 47 970 30 174 32 018 20 226 35 662

82 75 78 74 64 69 81 79 65 74 68 45 90 88 89 75

13,7 14,4 15,9 36,3 15,0 19,3 14,3 18,2 25,5 13,5 17,6 13,6 15,1 16,5 12,6 17,4

Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2009

147

7


Tabell 7 – Nyckeltal för förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg 2009 Län Kommun

Norrbottens län Arjeplog Arvidsjaur Boden Gällivare Haparanda Jokkmokk Kalix Kiruna Luleå Pajala Piteå Älvsbyn Överkalix Övertorneå Länet

Barnomsorgens olika delar, kr/inv. förpeda- friövr s:a skola gogisk tidsverkomhem samsorg het

3 125 4 016 5 137 3 763 5 166 4 383 4 766 5 054 5 819 4 031 5 789 5 578 3 413 4 516 4 611

91 0 184 251 0 0 70 279 106 0 13 0 0 80 77

659 1 096 1 480 478 1 048 564 1 029 629 1 473 1 080 857 1 477 439 1 376 977

0 0 20 8 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 3

3 875 5 112 6 821 4 500 6 214 4 946 5 886 5 963 7 398 5 111 6 660 7 055 3 851 5 972 5 669

Förskola kr/inv % in1–5 skrivår na

76 742 84 155 105 783 87 395 102 837 115 904 99 103 99 142 110 652 98 189 109 101 124 101 96 346 119 462 102 065

75 88 85 80 82 92 90 76 87 69 86 97 94 89 85

kostn. /inskrivna barn

101 266 96 005 125 153 108 210 127 729 125 456 110 205 131 181 126 660 141 285 126 826 129 423 102 660 135 487 120 539

kommunala personalkostnader, % av totala kostnader

73 82 71 78 76 68 74 76 76 82 78 81 69 78 76

antal inskrivna barn/årsarbetare

4,5 4,8 5,3 5,5 5,4 4,8 5,4 5,0 5,3 4,7 4,6 5,2 5,5 5,3 5,1

enskild antal inskrivna barn/årsarbetare

6,7 .. 5,4 5,1 5,4 .. 4,8 5,0 3,4 .. 5,3 .. .. 5,5 5,2

7

148

Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2009


Tabell 7 – Nyckeltal för förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg 2009 Län Kommun

Pedagogisk omsorg kr/inv % inkostn 1–12 skriv- /inskr år na barn

Norrbottens län Arjeplog 931 Arvidsjaur 0 Boden 1 533 Gällivare 2 386 Haparanda 0 Jokkmokk 0 Kalix 591 Kiruna 2 224 Luleå 879 Pajala 0 Piteå 105 Älvsbyn 0 Överkalix 0 Övertorneå 736 Länet 670

0 0 1 2 0 0 1 2 1 0 0 0 0 1 1

285 331 0 114 670 92 917 0 0 103 130 119 710 143 445 0 90 911 0 0 112 285 75 886

Fritidshem kr/inv % in6–12 skrivår na

11 629 16 271 20 682 7 709 15 584 9 380 14 592 8 458 21 743 16 412 11 619 19 754 8 214 19 457 14 393

44 37 49 35 48 40 37 33 57 39 50 41 23 37 41

kostn. /inskrivna barn

26 203 44 250 41 854 22 117 32 656 23 488 39 598 25 293 38 355 42 436 23 086 48 573 36 180 52 085 35 441

kommunala personalkostnad, % av total kostnad

81 80 65 76 59 95 76 77 78 73 97 71 65 81 77

antal inskrivna barn/ årsarbetare

19,8 23,4 16,5 29,8 28,5 16,2 17,3 19,1 18,1 19,8 15,8 14,2 11,1 10,3 18,6

7

Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2009

149


Tabell 7 – Nyckeltal för förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg 2009 Län Kommun

Barnomsorgens olika delar, kr/inv. förpeda- friövr s:a skola gogisk tidsverkomhem samsorg het

Förskola kr/inv % in1–5 skrivår na

kostn. /inskrivna barn

kommunala personalkostnader, % av totala kostnader

antal inskrivna barn/årsarbetare

enskild antal inskrivna barn/årsarbetare

Hela riket

7

ovägt medelvärde 4 870

303

1 211

33

6 417

90 466

81 112 124

74

5,4

5,4

Folkmängd 0– 4 999 5 000– 9 999 10 000– 14 999 15 000– 19 999 20 000– 29 999 30 000– 49 999 50 000– 99 999 100 000–199 999 200 000–899 999

4 062 4 237 4 745 4 736 5 035 5 552 5 572 5 471 5 921

413 299 333 296 269 357 239 217 136

858 1 089 1 205 1 174 1 261 1 398 1 360 1 258 1 214

1 23 27 28 44 39 48 74 69

5 334 5 648 6 309 6 233 6 609 7 345 7 218 7 020 7 341

94 090 87 522 89 500 89 363 91 360 91 366 93 480 94 325 97 157

83 78 79 81 81 83 83 82 80

113 514 111 453 112 878 110 283 112 891 110 175 112 193 114 787 121 867

75 75 74 76 73 73 75 73 74

5,1 5,4 5,4 5,4 5,4 5,5 5,4 5,3 5,1

5,5 5,4 5,4 5,4 5,4 5,7 5,4 5,1 4,9

5 921 6 415 5 368 5 289 4 258 4 465 4 781 Övr 12 500–25 000 4 267 Övr <12 500 inv 3 997

136 432 192 306 373 261 214 326 291

1 214 1 680 1 189 1 315 1 006 1 136 1 186 1 067 1 068

69 66 46 28 27 20 32 30 14

7 341 8 594 6 795 6 938 5 663 5 883 6 213 5 691 5 370

97 157 91 681 94 351 88 695 94 476 86 150 91 473 89 762 87 549

80 82 83 80 80 79 83 80 79

121 867 111 602 113 183 111 080 118 049 108 880 110 516 112 588 110 222

74 72 76 74 77 76 73 74 74

5,1 5,5 5,4 5,5 5,0 5,4 5,4 5,3 5,6

4,9 5,6 5,2 5,6 5,1 5,9 5,5 5,1 5,3

Total kommunal skattesats 28,89–30,49 5 781 290 30,50–30,99 5 074 356 31,00–31,49 5 005 356 31,50–31,99 5 331 257 32,00–32,49 4 904 272 32,50–32,99 4 601 238 33,00–33,49 4 345 377 33,50–34,17 4 442 344

1 428 1 395 1 252 1 315 1 223 1 125 1 093 946

50 44 39 49 23 25 31 23

7 549 6 869 6 651 6 951 6 422 5 989 5 846 5 755

89 746 89 305 89 052 89 747 89 138 93 652 89 879 94 016

82 80 82 81 80 82 78 81

109 418 110 995 109 169 110 674 111 273 114 609 114 429 116 006

71 73 74 75 74 75 75 76

5,4 5,5 5,5 5,5 5,4 5,3 5,3 5,1

5,7 5,6 5,5 5,6 5,5 5,3 5,2 4,8

Skattesats till kommun 17,12–19,99 6 385 20,00–20,49 5 465 20,50–20,99 4 874 21,00–21,49 4 928 21,50–21,99 4 622 22,00–22,49 4 563 22,50–22,99 4 352 23,00–23,64 4 402

1 614 1 313 1 283 1 182 1 203 1 141 1 024 1 007

71 44 25 40 20 29 30 5

8 474 7 047 6 533 6 425 6 124 6 005 5 744 5 803

92 390 90 000 87 689 89 168 88 829 91 930 91 440 95 728

83 83 80 81 80 81 79 82

111 091 108 691 110 376 110 607 111 337 113 805 114 922 117 028

71 73 74 75 74 76 75 76

5,5 5,6 5,4 5,5 5,4 5,3 5,2 5,1

5,6 5,7 5,3 5,6 5,6 5,3 5,1 4,6

Kommungrupp Storstäder Förortskommuner Större städer Pendlingskomm Glesbygdskomm Varuprod. komm Övr >25 000 inv

404 225 351 276 279 273 339 390

150

Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2009


Tabell 7 – Nyckeltal för förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg 2009 Län Kommun

Pedagogisk omsorg kr/inv % inkostn 1–12 skriv- /inskr år na barn

Fritidshem kr/inv % in6–12 skrivår na

kostn. /inskrivna barn

kommunala personalkostnad, % av total kostnad

antal inskrivna barn/ årsarbetare

Hela riket ovägt medelvärde 2 386

2

89 171

16 305

47

34 673

72

20,4

Folkmängd 0– 4 999 5 000– 9 999 10 000– 14 999 15 000– 19 999 20 000– 29 999 30 000– 49 999 50 000– 99 999 100 000–199 999 200 000–899 999

3 610 2 512 2 685 2 358 2 081 2 407 1 726 1 683 1 085

4 3 3 2 2 2 2 2 1

77 193 70 949 85 998 95 242 91 715 112 954 97 351 99 945 100 454

13 219 15 426 16 275 15 780 16 414 17 321 17 905 17 665 19 018

37 43 46 48 49 53 54 53 52

40 019 36 152 35 422 32 916 33 269 32 984 33 293 33 406 36 640

72 73 73 71 72 72 72 70 72

18,1 19,6 19,5 20,9 20,8 21,6 21,5 23,2 18,9

1 085 2 719 1 495 2 238 3 217 2 103 1 710 Övr 12 500–25 000 2 816 Övr <12 500 inv 2 622

1 2 1 2 3 2 2 3 3

100 454 114 087 101 561 77 195 81 526 81 041 94 450 92 399 73 053

19 018 19 034 16 631 16 422 14 955 15 531 16 496 15 387 15 841

52 57 51 48 39 45 50 46 45

36 640 33 326 32 465 33 962 39 493 34 781 33 231 33 714 35 525

72 69 73 73 72 75 71 73 72

18,9 21,6 22,6 20,8 18,1 19,2 21,8 20,1 19,6

Total kommunal skattesats 28,89–30,49 1 986 2 30,50–30,99 2 769 3 31,00–31,49 2 609 2 31,50–31,99 1 904 2 32,00–32,49 2 106 2 32,50–32,99 1 987 2 33,00–33,49 3 194 3 33,50–34,17 2 942 4

94 322 95 652 104 027 88 855 86 314 82 063 84 173 85 584

17 619 18 393 16 355 16 814 16 152 15 890 15 822 13 976

54 49 49 50 48 45 43 43

32 923 39 906 33 093 33 600 33 750 35 169 36 424 33 050

70 71 72 74 73 72 73 71

21,8 20,3 20,8 20,3 20,8 19,8 18,9 21,8

Skattesats till kommun 17,12–19,99 2 515 20,00–20,49 1 637 20,50–20,99 2 802 21,00–21,49 2 144 21,50–21,99 2 240 22,00–22,49 2 263 22,50–22,99 2 889 23,00–23,64 3 368

112 233 95 664 86 720 91 266 81 864 86 958 82 823 90 724

18 719 16 637 17 407 15 630 16 468 16 128 14 885 14 859

58 50 49 48 47 46 41 43

32 548 33 414 38 159 32 801 35 013 35 042 35 995 34 071

69 69 73 73 72 74 72 72

22,0 21,4 21,1 20,3 20,2 20,1 19,0 20,3

Kommungrupp Storstäder Förortskommuner Större städer Pendlingskomm Glesbygdskomm Varuprod. komm Övr >25 000 inv

2 2 3 2 2 2 3 4

Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2009

151

7


Tabell 8a – Nyckeltal för omsorg om äldre och personer med funktionsnedsättning 2009

8a

Nyckeltalsredovisningen för omsorg om äldre och personer med funktionsnedsättning redovisas i tre tabeller. I tabell 8a presenteras sammanfattande nyckeltal för omsorg om äldre och personer med funktionsnedsättning. I den första kolumnen presenteras nyckeltal som beskriver de sammanlagda kostnaderna för dessa verksamheter. Sedan presenteras nyckeltal som beskriver kostnaderna uppdelade på omsorg om äldre och personer med funktionsnedsättning. I tabell 8a redovisas även kostnader för färdtjänsten, för att stämma överens med den totala kostnaden för omsorg om äldre och personer med funktionsned sättning som redovisas i tabell 4. I tabell 8b görs sedan en fördjupad analys av äldreomsorgen och i tabell 8c en fördjupad analys av omsorgen om personer med funktionsnedsättning. Utöver dessa tre tabeller har vi också tagit fram en tabell 8d som enbart redovisas på våra webbplatser. Den innehåller nyckeltal för personal i egen regi inom omsorg om äldre och personer med funktionsned sättning. Här redovisas snitt för personalkostnader och personaltäthet.

Förändring av mättidpunkt och insamlingsmetod kan påverka jämförelser med tidigare år Flera nyckeltal i denna tabell bygger på statistik från Socialstyrelsen. En övergång har skett till individbaserad statistik, vilket har påverkat mättidpunkten. Övergången till individbaserad statistik uppvisar ännu sådana brister att den inte går att redovisa åldersgruppsindelad på samma sätt som förra året. Statistiken för 2009 bygger därför inte på den individbaserade statistiken utan som tidigare på mängdstatistik med mättidpunkt den 1 oktober. Förändringen av mättidpunkt och metod kan påverka statistiken.

Definitioner Kostnader beräknas som bruttokostnader minus interna intäkter och försäljning av verksamheter till andra kommuner och landsting (sam-

152

Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2009


ma kostnadsdefinition som i tabell 4). Kostnadsbegreppet motsvarar alltså kommunens kostnad för egen konsumtion. Kostnad för omsorg om äldre och personer med funktionsnedsättning per invånare totalt Här ingår de insatser som ges enligt socialtjänstlagen (sol) och lagen om hälso- och sjukvård (hsl), det vill säga insatser i särskilt boende, hemtjänst i ordinärt boende, korttidsvård, rehabilitering, dagverksamhet och hemsjukvård. Även allmänt riktade insatser samt stöd och service enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (lss) och lagen om assistansersättning (lass) ingår. Verksamhetens andel av kostnader för gemensam administration och lokaler är påförd. Dessutom ingår kostnader för färdtjänst och primärvård i detta nyckeltal. Äldreomsorg, kostnad per invånare totalt Här ingår kostnader för de insatser som ges till äldre enligt socialtjänstlagen och lagen om hälso- och sjukvård, det vill säga insatser i särskilt boende, hemtjänst i ordinärt boende, korttidsvård, rehabilitering, dagverksamhet och hemsjukvård. Äldreomsorgens andel av kostnader för gemensam administration och lokaler är påförd. Öppen verksamhet ingår men färdtjänst ingår inte. Kostnaden har beräknats i kronor per invånare i kommunen. Äldreomsorg, kostnad exklusive hyresintäkter Hyreskostnader och hyresintäkter redovisas på olika sätt i kommunerna beroende på vem som äger fastigheterna (kommunen eller extern hyresvärd). För att öka jämförbarheten och samtidigt fokusera på själva vård- och omsorgskostnaden har vi i detta nyckeltal reducerat kostnaden med de hyresintäkter som kommunen erhåller. För övrigt ingår samma kostnader som i föregående nyckeltal. Denna kostnadsdefinition stämmer överens med den som Socialstyrelsen använder i Jämförelsetal för socialtjänsten. Äldreomsorg, kostnad per invånare 65–w år Här redovisas samma kostnadsbaser som i de två föregående nyckeltalen. Kostnaden har här beräknats i kronor per invånargruppen som är 65 år och äldre. Omsorg om personer med funktionsnedsättning, kostnad per invånare totalt Här ingår den kostnad för omsorgen enligt sol och hsl som avser funktionshindrade under 65 år samt alla insatser enligt lss och lass.

Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2009

153

8a


Kostnaden för öppen verksamhet ingår också. Kostnaden har beräknats i kronor per invånare i kommunen. Omsorg om personer med funktionsnedsättning, kostnad exklusive hyresintäkter Hyreskostnader och hyresintäkter redovisas på olika sätt i kommunerna beroende på vem som äger fastigheterna (kommunen eller extern hyresvärd). För att öka jämförbarheten och samtidigt fokusera på själva vård- och omsorgskostnaden har vi i detta nyckeltal reducerat kostnaden med de hyresintäkter som kommunen erhåller. För övrigt ingår samma kostnader som i föregående nyckeltal. Denna kostnadsdefinition stämmer överens med den som Socialstyrelsen använder i Jämförelsetal för socialtjänsten. Omsorg om personer med funktionsnedsättning, kostnad per invånare 0– 64 år Här redovisas samma kostnadsbaser som i de två föregående nyckeltalen. Kostnaden har här beräknats i kronor per invånargruppen under 65 år. Färdtjänst m m

8a

Här redovisas kostnader för färdtjänst och riksfärdtjänst till äldre och funktionshindrade som ges enligt lagen om färdtjänst eller lagen om riksfärdtjänst. Kostnaden har beräknats i kronor per invånare i kommunen. Ansvaret för färdtjänsten skiljer sig åt mellan länen. Stora skillnader mellan kommuner kan därför bero på hur stor del av verksamheten som drivs av kommunen respektive landstinget i de olika länen. Till exempel har kommunerna i Stockholms län inte ansvar för färdtjänsten. Omsorg om äldre och personer med funktionsnedsättning, andel verksamhet i kommunal regi, % Detta nyckeltal anger hur stor del av totalkostnaden för omsorg om äldre och personer med funktionsnedsättning som utförs i egen regi av kommunen. Folkmängd, 0– 64 år, 65 –79 år, 80–w år, % Kolumnerna anger hur stor andel av kommunens befolkning som finns i vissa åldersgrupper. Hemtjänst som andel av antalet invånare, % Här ingår endast hemtjänst i ordinärt boende. Nyckeltalet beräknas som andelen omsorgstagare med beviljad hemtjänst den 1 oktober uppdelat

154

Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2009


i två åldersgrupper. Den tidigare indelningen i tre grupper har inte gått att göra på grund av brister i statistiken. Antalet hemtjänsttimmar kan dock variera mellan olika omsorgstagare. Särskilda boendeformer, andel boende per invånare, % Här anges andelen omsorgstagare som bor permanent i så kallade särskilda boendeformer uppdelade i olika åldersgrupper. Andel personer med insatser enligt lss, 0– 64 år, % Här anges hur stor andel av kommunens befolkning i åldersgruppen under 65 år som erhåller en eller flera insatser enligt lss.

8a

Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2009

155


Tabell 8a – Nyckeltal för omsorg om äldre och personer med funktionsnedsättning 2009 Län Kommun

8a

Omsorg därav: äldre o Äldreoms inkl öppen verksamhet pers m kr/inv kr/ 65–w år funk ned- totalt exkl totalt exkl sättning, hyreshyrestot, kr/inv intäkt intäkt

Oms pers m funk nedsättn inkl ö verksamh kr/inv. kr/ 0–64 år totalt exkl totalt exkl hyreshyresintäkt intäkt

Färdtjänst, m m, kr/inv

Stockholms län Botkyrka Danderyd Ekerö Haninge Huddinge Järfälla Lidingö Nacka Norrtälje Nykvarn Nynäshamn Salem Sigtuna Sollentuna Solna Stockholm Sundbyberg Södertälje Tyresö Täby Upplands Väsby Upplands-Bro Vallentuna Vaxholm Värmdö Österåker Länet

12 984 15 272 14 510 12 616 10 931 12 241 18 206 10 473 15 340 10 738 15 360 10 954 11 195 12 811 12 573 13 541 13 018 16 549 11 330 14 005 12 546 10 476 11 780 12 456 10 834 12 804 12 906

5 703 10 686 6 874 5 729 6 026 6 285 12 155 6 232 10 614 4 669 8 758 5 435 5 569 7 699 9 822 9 009 8 654 6 984 5 564 8 140 6 304 4 726 5 956 8 649 5 721 6 666 7 255

5 555 10 655 6 383 5 619 5 693 6 281 11 551 6 068 10 203 4 452 8 095 5 413 5 290 7 424 9 389 8 567 8 155 6 983 5 426 8 031 6 101 4 526 5 614 7 888 5 383 6 370 6 966

45 844 56 258 48 500 42 337 49 527 38 419 63 916 44 823 47 466 34 544 47 797 36 519 38 492 52 984 61 319 63 831 65 103 45 549 37 530 46 521 42 493 35 776 44 202 56 871 44 327 44 730 47 526

44 655 56 092 45 030 41 527 46 792 38 395 60 738 43 641 45 627 32 942 44 180 36 374 36 565 51 091 58 618 60 705 61 354 45 547 36 597 45 895 41 121 34 262 41 666 51 868 41 710 42 746 45 605

7 280 4 584 7 627 6 883 4 899 5 949 6 046 4 232 4 585 6 064 6 599 5 506 5 621 4 968 2 707 4 510 4 350 9 558 5 759 5 855 6 096 5 741 5 819 3 754 5 112 6 132 5 625

7 132 4 582 7 602 6 732 4 786 5 934 5 898 4 123 4 576 5 983 6 488 5 387 5 442 4 929 2 682 4 426 4 254 9 163 5 622 5 854 5 986 5 610 5 728 3 566 5 025 6 009 5 520

8 315 5 659 8 887 7 961 5 578 7 113 7 466 4 915 5 906 7 012 8 079 6 469 6 572 5 813 3 223 5 251 5 017 11 289 6 762 7 097 7 159 6 615 6 726 4 428 5 870 7 206 6 630

8 145 5 656 8 857 7 786 5 449 7 095 7 283 4 789 5 894 6 918 7 943 6 329 6 362 5 767 3 193 5 153 4 906 10 822 6 601 7 096 7 029 6 464 6 620 4 205 5 770 7 061 6 507

1 2 8 4 6 7 5 9 141 5 3 13 5 144 44 23 14 7 7 10 145 9 5 53 1 6 26

Uppsala län Enköping Heby Håbo Knivsta Tierp Uppsala Älvkarleby Östhammar Länet

14 871 17 579 8 948 10 029 17 586 14 216 15 137 16 486 14 357

9 542 11 387 5 244 5 466 11 247 7 646 11 099 11 534 9 146

9 535 10 938 4 880 5 359 10 814 7 644 10 717 11 439 8 916

50 737 53 284 39 057 48 222 51 873 53 417 53 651 52 979 50 402

50 701 51 184 36 343 47 279 49 876 53 406 51 801 52 542 49 142

5 210 6 010 3 567 4 342 6 104 6 257 3 858 4 818 5 021

5 184 5 963 3 501 4 287 6 001 6 253 3 805 4 796 4 974

6 416 7 643 4 120 4 897 7 794 7 302 4 865 6 159 6 149

6 385 7 584 4 044 4 835 7 662 7 298 4 798 6 131 6 092

120 183 137 221 235 314 179 134 190

156

Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2009


Tabell 8a – Nyckeltal för omsorg om äldre och personer med funktionsnedsättning 2009 Län Kommun

Andel verksamhet i kommunal regi, %

Folkmängd andel invånare i åldern, % 0–64 65–79 80–w år år år

Hemtjänst andel personer med hjälp i ordinärt boende efter ålder, % 0–64 65–w år år

Särskilda boendeformer andel personer i särskilda boendeformer efter ålder, % 0–64 65–w år år

Andel personer m LSSinsatser i åldern 0–64 år,%

Stockholms län Botkyrka Danderyd Ekerö Haninge Huddinge Järfälla Lidingö Nacka Norrtälje Nykvarn Nynäshamn Salem Sigtuna Sollentuna Solna Stockholm Sundbyberg Södertälje Tyresö Täby Upplands Väsby Upplands-Bro Vallentuna Vaxholm Värmdö Österåker Länet

85,6 41,5 69,5 83,9 83,5 58,6 74,0 44,2 15,2 83,0 89,1 72,8 86,0 54,8 39,1 56,6 60,8 70,2 74,5 49,5 63,8 88,2 60,0 76,1 79,2 63,7 66,3

87,6 81,0 85,8 86,5 87,8 83,6 81,0 86,1 77,6 86,5 81,7 85,1 85,5 85,5 84,0 85,9 86,7 84,7 85,2 82,5 85,2 86,8 86,5 84,8 87,1 85,1 84,8

9,9 12,5 11,2 11,0 9,3 12,5 12,5 10,2 16,4 11,5 13,9 12,0 11,4 10,7 10,6 9,3 8,9 11,5 11,9 13,0 11,6 10,4 10,6 11,3 10,3 11,9 11,4

2,5 6,5 2,9 2,6 2,8 3,8 6,5 3,7 6,0 2,0 4,4 2,9 3,1 3,8 5,4 4,9 4,4 3,8 2,9 4,5 3,2 2,8 2,9 3,9 2,6 3,0 3,8

0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0,4 0,2 0,2 0,2 0,0 0,4 0,2 0,2 0,2 0,2 0,31 0,2 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 0,2 0,1 0,2 0,2

7,1 13,0 8,2 7,3 8,9 12,3 11,6 13,9 .. 6,9 11,1 7,8 9,3 11,2 12,6 14,8 12,7 12,3 8,1 14,1 11,1 10,0 8,6 17,3 6,5 10,0 10,7

0,2 0,1 .. .. .. .. 0,2 0,1 0,1 .. .. 0,0 0,1 .. .. 0,0 .. .. .. 0,0 .. .. 0,0 .. .. 0,0 0,1

4,5 5,2 .. 3,3 5,5 3,2 .. .. 5,3 3,4 .. 4,0 3,6 .. 5,7 7,3 .. 4,1 .. .. .. 3,0 4,8 .. 5,0 .. 4,5

0,8 0,5 0,7 0,6 0,5 0,6 0,7 0,5 0,7 0,5 0,8 0,6 0,6 0,6 0,4 0,5 0,5 1,0 0,6 0,6 0,6 0,8 0,7 0,4 0,5 0,9 0,6

Uppsala län Enköping Heby Håbo Knivsta Tierp Uppsala Älvkarleby Östhammar Länet

84,7 92,3 88,8 79,9 94,9 73,5 96,1 96,7 88,4

81,2 78,6 86,6 88,7 78,3 85,7 79,3 78,2 82,1

13,4 15,0 11,2 8,6 15,0 10,2 14,5 15,6 12,9

5,4 6,3 2,3 2,7 6,7 4,1 6,2 6,2 5,0

0,2 0,3 0,1 0,1 0,2 0,2 0,3 0,3 0,2

7,5 11,3 8,7 .. 7,8 9,6 10,7 .. 9,3

.. .. .. .. .. 0,2 0,1 .. 0,1

.. 5,3 2,3 .. 4,7 4,9 6,7 .. 4,8

0,7 0,8 0,4 0,5 1,2 0,7 0,7 0,9 0,7

Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2009

157

8a


Tabell 8a – Nyckeltal för omsorg om äldre och personer med funktionsnedsättning 2009 Län Kommun

8a

Omsorg därav: äldre o Äldreoms inkl öppen verksamhet pers m kr/inv kr/ 65–w år funk ned- totalt exkl totalt exkl sättning, hyreshyrestot, kr/inv intäkt intäkt

Oms pers m funk nedsättn inkl ö verksamh kr/inv. kr/ 0–64 år totalt exkl totalt exkl hyreshyresintäkt intäkt

Färdtjänst, m m, kr/inv

Södermanlands län Eskilstuna 15 762 Flen 18 237 Gnesta 15 049 Katrineholm 17 438 Nyköping 15 481 Oxelösund 14 892 Strängnäs 13 850 Trosa 13 489 Vingåker 18 910 Länet 15 901

9 433 10 718 9 212 10 881 9 321 10 606 9 337 9 448 12 419 10 153

9 048 10 672 9 212 10 844 8 831 10 130 8 858 8 849 11 545 9 777

51 221 46 726 48 895 52 542 43 517 42 338 49 783 51 179 57 461 49 296

49 131 46 523 48 895 52 361 41 230 40 440 47 232 47 933 53 413 47 462

6 125 7 294 5 548 6 439 6 013 4 094 4 380 3 832 6 168 5 544

5 992 7 170 5 548 6 265 5 888 4 016 4 322 3 781 6 016 5 444

7 507 9 465 6 836 8 121 7 653 5 462 5 391 4 700 7 869 7 000

7 344 9 304 6 836 7 901 7 493 5 358 5 320 4 637 7 675 6 874

205 225 289 118 146 193 133 209 322 204

Östergötlands län Boxholm 15 581 Finspång 17 928 Kinda 16 965 Linköping 12 744 Mjölby 17 750 Motala 15 868 Norrköping 14 819 Söderköping 15 451 Vadstena 19 748 Valdemarsvik 17 102 Ydre 20 748 Åtvidaberg 17 115 Ödeshög 16 675 Länet 16 807

11 303 11 739 11 314 7 845 9 915 10 237 8 662 9 117 12 050 10 629 18 470 11 712 11 911 11 146

11 301 11 391 10 847 7 145 9 266 10 105 8 330 8 580 11 357 10 150 18 470 11 266 11 130 10 718

51 986 52 306 49 686 48 100 50 020 51 245 49 207 45 528 46 112 43 378 75 950 52 769 52 835 51 471

51 978 50 755 47 638 43 809 46 748 50 581 47 320 42 846 43 460 41 422 75 950 50 757 49 371 49 433

3 826 5 853 5 252 4 554 7 518 5 356 5 832 6 091 7 387 6 132 1 799 5 006 4 638 5 326

3 826 5 750 5 243 4 385 7 420 5 258 5 811 5 932 7 283 5 963 1 799 4 974 4 599 5 249

4 889 7 546 6 800 5 442 9 376 6 693 7 078 7 616 10 000 8 123 2 377 6 434 5 988 6 797

4 889 7 414 6 789 5 240 9 254 6 571 7 052 7 417 9 860 7 898 2 377 6 393 5 937 6 699

452 337 400 345 317 275 325 243 311 340 479 397 126 334

Jönköpings län Aneby Eksjö Gislaved Gnosjö Habo Jönköping Mullsjö Nässjö Sävsjö Tranås Vaggeryd Vetlanda Värnamo Länet

10 216 11 594 10 609 9 262 7 132 9 431 9 291 12 536 11 842 12 025 10 760 12 881 10 845 10 648

9 904 10 978 10 427 8 608 7 132 9 431 8 666 11 539 11 014 11 481 10 233 12 818 10 257 10 191

51 288 51 493 59 311 56 221 48 093 52 723 50 847 60 890 55 394 53 268 58 614 60 253 55 701 54 930

49 723 48 755 58 296 52 252 48 089 52 722 47 428 56 047 51 521 50 858 55 742 59 962 52 680 52 621

2 768 9 440 4 630 5 476 3 483 6 240 4 761 6 078 8 675 6 253 7 605 6 164 5 938 5 962

2 691 9 256 4 592 5 392 3 483 6 240 4 708 5 911 8 505 6 150 7 477 6 080 5 790 5 867

3 456 12 183 5 638 6 556 4 090 7 599 5 825 7 653 11 034 8 077 9 315 7 840 7 374 7 434

3 360 11 946 5 592 6 455 4 090 7 599 5 761 7 443 10 818 7 943 9 158 7 733 7 190 7 314

179 231 172 76 189 414 192 269 168 185 232 277 317 223

13 163 21 265 15 411 14 814 10 805 16 085 14 244 18 882 20 685 18 463 18 597 19 321 17 100 16 833

158

Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2009


Tabell 8a – Nyckeltal för omsorg om äldre och personer med funktionsnedsättning 2009 Län Kommun

Andel verksamhet i kommunal regi, %

Folkmängd andel invånare i åldern, % 0–64 65–79 80–w år år år

Hemtjänst andel personer med hjälp i ordinärt boende efter ålder, % 0–64 65–w år år

Särskilda boendeformer andel personer i särskilda boendeformer efter ålder, % 0–64 65–w år år

Andel personer m LSSinsatser i åldern 0–64 år,%

Södermanlands län Eskilstuna 93,2 Flen 93,4 Gnesta 92,3 Katrineholm 97,1 Nyköping 83,8 Oxelösund 96,6 Strängnäs 88,9 Trosa 90,8 Vingåker 96,6 Länet 92,5

81,6 77,1 81,2 79,3 78,6 75,0 81,2 81,5 78,4 79,3

13,1 16,6 14,1 14,1 15,4 19,0 14,0 14,0 15,7 15,1

5,3 6,4 4,8 6,6 6,0 6,0 4,8 4,4 5,9 5,6

0,3 0,3 0,1 0,2 0,2 0,7 0,2 0,1 0,3 0,3

12,9 12,8 .. 11,1 8,7 16,4 10,7 6,7 9,7 11,1

.. 0,0 .. 0,1 0,1 .. 0,0 0,0 0,1 0,0

5,3 3,2 4,8 .. 5,1 4,1 5,4 .. 5,0 4,7

0,7 0,7 0,8 1,0 0,8 0,6 0,5 0,5 0,7 0,7

Östergötlands län Boxholm 92,4 Finspång 95,3 Kinda 96,8 Linköping 58,5 Mjölby 90,3 Motala 92,9 Norrköping 82,9 Söderköping 76,5 Vadstena 93,3 Valdemarsvik 94,4 Ydre 94,5 Åtvidaberg 74,7 Ödeshög 95,5 Länet 87,5

78,3 77,6 77,2 83,7 80,2 80,0 82,4 80,0 73,9 75,5 75,7 77,8 77,5 78,4

15,3 16,0 16,3 11,2 13,9 14,1 12,4 14,8 18,1 17,9 17,1 15,9 15,7 15,3

6,5 6,4 6,4 5,1 5,9 5,9 5,2 5,2 8,0 6,6 7,2 6,3 6,8 6,3

0,3 0,3 0,2 0,2 0,2 0,1 0,2 0,0 0,5 0,3 0,4 0,1 0,1 0,2

11,0 11,8 12,2 12,1 12,9 7,3 11,7 4,9 12,9 9,3 12,3 11,3 10,4 10,8

0,0 .. .. 0,1 .. 0,1 0,0 .. .. .. .. .. 0,0 0,1

4,5 4,5 4,8 7,8 6,3 6,5 4,9 6,4 6,2 4,0 6,9 5,7 6,8 5,8

0,9 0,8 1,0 0,7 1,0 0,9 1,0 1,0 0,7 1,3 0,2 0,6 0,6 0,8

Jönköpings län Aneby Eksjö Gislaved Gnosjö Habo Jönköping Mullsjö Nässjö Sävsjö Tranås Vaggeryd Vetlanda Värnamo Länet

80,1 77,5 82,1 83,5 85,2 82,1 81,7 79,4 78,6 77,4 81,6 78,6 80,5 80,7

13,8 15,0 12,5 11,5 11,4 12,4 13,1 13,5 14,5 15,4 12,6 14,8 13,4 13,4

6,1 7,5 5,4 5,0 3,5 5,5 5,2 7,1 6,9 7,2 5,8 6,6 6,1 6,0

0,2 0,2 0,4 0,3 0,1 0,3 0,3 0,0 0,5 0,2 0,2 0,3 0,2 0,2

13,6 8,4 14,8 12,0 6,1 10,9 10,7 15,8 11,9 8,9 11,4 11,0 9,4 11,2

0,0 0,2 0,1 .. 0,0 0,1 0,0 0,0 .. 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1

5,5 .. 9,0 5,0 5,3 6,8 5,3 5,8 6,4 .. 6,4 6,5 7,4 6,3

0,7 0,8 0,6 0,7 0,3 0,7 0,7 0,8 0,9 0,8 0,9 0,8 0,8 0,7

97,8 97,3 90,7 94,7 80,9 95,1 94,3 97,7 99,1 96,7 94,6 96,3 96,4 94,7

Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2009

159

8a


Tabell 8a – Nyckeltal för omsorg om äldre och personer med funktionsnedsättning 2009 Län Kommun

8a

Omsorg därav: äldre o Äldreoms inkl öppen verksamhet pers m kr/inv kr/ 65–w år funk ned- totalt exkl totalt exkl sättning, hyreshyrestot, kr/inv intäkt intäkt

Oms pers m funk nedsättn inkl ö verksamh kr/inv. kr/ 0–64 år totalt exkl totalt exkl hyreshyresintäkt intäkt

Färdtjänst, m m, kr/inv

Kronobergs län Alvesta Lessebo Ljungby Markaryd Tingsryd Uppvidinge Växjö Älmhult Länet

18 506 17 167 19 442 17 729 22 260 21 295 17 563 16 115 18 760

12 170 12 898 11 996 12 749 15 429 16 081 10 118 12 209 12 956

11 491 12 130 11 423 12 749 14 604 15 372 9 469 12 206 12 431

59 929 62 240 58 093 54 871 59 233 71 066 59 864 60 519 60 727

56 588 58 536 55 318 54 871 56 066 67 932 56 021 60 506 58 230

6 111 3 925 7 171 4 827 6 588 4 937 7 205 3 772 5 567

6 037 3 850 7 005 4 774 6 496 4 823 6 994 3 660 5 455

7 669 4 951 9 037 6 288 8 909 6 381 8 671 4 725 7 079

7 575 4 856 8 828 6 219 8 784 6 234 8 417 4 585 6 937

225 344 276 153 243 277 239 134 236

Kalmar län Borgholm Emmaboda Hultsfred Högsby Kalmar Mönsterås Mörbylånga Nybro Oskarshamn Torsås Vimmerby Västervik Länet

23 389 20 109 20 994 23 030 19 421 19 082 17 590 19 774 19 795 19 672 17 700 19 807 20 030

16 657 10 166 13 364 15 196 11 794 11 978 11 451 12 529 14 407 14 734 11 772 12 997 13 087

15 905 9 949 12 937 14 877 11 200 11 899 11 005 12 438 14 165 14 160 11 518 12 325 12 698

59 642 41 397 54 012 62 673 65 740 52 973 52 177 53 238 67 367 63 170 55 361 54 691 56 870

56 949 40 514 52 289 61 356 62 425 52 624 50 148 52 851 66 236 60 707 54 165 51 863 55 177

6 521 9 616 7 378 7 487 7 394 6 955 5 846 7 139 5 288 4 718 5 803 6 666 6 734

6 370 9 616 7 353 7 487 7 178 6 807 5 844 7 132 5 212 4 718 5 689 6 480 6 657

9 047 12 746 9 804 9 883 9 011 8 987 7 490 9 336 6 727 6 153 7 370 8 743 8 775

8 839 12 746 9 771 9 883 8 747 8 796 7 487 9 327 6 630 6 153 7 226 8 500 8 675

211 327 252 347 232 149 293 106 100 220 125 145 209

Gotlands län Gotland Länet

17 998 17 998

10 263 10 263

9 699 9 699

49 770 49 770

47 036 47 036

7 405 7 405

7 323 7 323

9 329 9 329

9 225 9 225

330 330

Blekinge län Karlshamn Karlskrona Olofström Ronneby Sölvesborg Länet

18 886 18 018 18 926 16 812 18 531 18 235

11 252 12 525 10 934 10 356 12 828 11 579

10 752 11 764 10 359 9 923 12 209 11 001

49 935 64 622 45 991 46 882 55 860 52 658

47 717 60 697 43 571 44 921 53 163 50 014

7 508 5 343 7 859 6 338 5 584 6 526

7 342 5 201 7 697 6 223 5 477 6 388

9 692 6 628 10 310 8 135 7 249 8 403

9 478 6 452 10 098 7 988 7 110 8 225

126 150 133 118 119 129

160

Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2009


Tabell 8a – Nyckeltal för omsorg om äldre och personer med funktionsnedsättning 2009 Län Kommun

Andel verksamhet i kommunal regi, %

Folkmängd andel invånare i åldern, % 0–64 65–79 80–w år år år

Hemtjänst andel personer med hjälp i ordinärt boende efter ålder, % 0–64 65–w år år

Särskilda boendeformer andel personer i särskilda boendeformer efter ålder, % 0–64 65–w år år

Andel personer m LSSinsatser i åldern 0–64 år,%

Kronobergs län Alvesta Lessebo Ljungby Markaryd Tingsryd Uppvidinge Växjö Älmhult Länet

98,5 95,0 95,6 97,3 96,0 92,7 93,1 97,8 95,8

79,7 79,3 79,4 76,8 74,0 77,4 83,1 79,8 78,7

13,9 14,1 14,3 16,3 17,2 15,1 11,9 13,6 14,5

6,4 6,6 6,3 7,0 8,8 7,6 5,0 6,6 6,8

0,2 1,7 0,2 0,1 0,4 0,2 0,4 0,2 0,4

11,8 0,4 13,1 11,8 13,5 18,2 11,6 12,8 11,6

.. .. .. .. .. 0,0 0,1 .. 0,1

6,2 7,0 5,5 6,3 .. 5,8 7,2 5,7 6,2

0,7 0,5 0,9 0,9 1,0 0,6 0,8 0,5 0,7

Kalmar län Borgholm Emmaboda Hultsfred Högsby Kalmar Mönsterås Mörbylånga Nybro Oskarshamn Torsås Vimmerby Västervik Länet

85,9 94,3 93,7 99,0 93,9 96,7 97,0 97,4 97,3 97,9 95,9 90,4 95,0

72,1 75,4 75,3 75,8 82,1 77,4 78,1 76,5 78,6 76,7 78,7 76,2 76,9

19,9 16,9 16,9 16,6 12,4 16,3 16,0 16,8 15,4 16,1 14,9 16,8 16,3

8,0 7,7 7,8 7,7 5,5 6,3 5,9 6,8 6,0 7,3 6,3 7,0 6,9

0,3 0,6 0,3 0,6 0,3 0,3 0,2 0,4 0,3 0,1 0,3 0,4 0,3

9,6 8,6 12,8 15,9 11,2 .. 10,8 12,9 12,7 14,9 12,3 9,4 11,9

0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 .. .. 0,1 0,0 0,0 .. 0,1 0,0

.. .. 3,8 6,3 5,7 .. 3,8 5,4 5,2 5,8 .. 6,1 5,3

0,9 1,2 1,2 1,0 1,0 0,8 0,8 1,0 0,7 0,7 0,7 1,0 0,9

Gotlands län Gotland Länet

84,4 84,4

79,4 79,4

14,9 14,9

5,7 5,7

0,3 0,3

12,6 12,6

0,1 0,1

.. ..

0,9 0,9

Blekinge län Karlshamn Karlskrona Olofström Ronneby Sölvesborg Länet

96,8 95,6 96,4 95,6 97,5 96,4

77,5 80,6 76,2 77,9 77,0 77,9

16,3 13,6 17,3 15,9 16,7 16,0

6,3 5,8 6,4 6,2 6,3 6,2

0,2 0,3 0,5 0,4 0,2 0,3

10,6 12,9 12,4 10,8 12,8 11,9

.. 0,1 0,1 0,1 .. 0,1

.. 6,6 5,6 5,3 .. 5,8

1,0 0,7 0,9 0,8 1,0 0,9

Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2009

161

8a


Tabell 8a – Nyckeltal för omsorg om äldre och personer med funktionsnedsättning 2009 Län Kommun

8a

Omsorg därav: äldre o Äldreoms inkl öppen verksamhet pers m kr/inv kr/ 65–w år funk ned- totalt exkl totalt exkl sättning, hyreshyrestot, kr/inv intäkt intäkt

Oms pers m funk nedsättn inkl ö verksamh kr/inv. kr/ 0–64 år totalt exkl totalt exkl hyreshyresintäkt intäkt

Färdtjänst, m m, kr/inv

Skåne län Bjuv Bromölla Burlöv Båstad Eslöv Helsingborg Hässleholm Höganäs Hörby Höör Klippan Kristianstad Kävlinge Landskrona Lomma Lund Malmö Osby Perstorp Simrishamn Sjöbo Skurup Staffanstorp Svalöv Svedala Tomelilla Trelleborg Vellinge Ystad Åstorp Ängelholm Örkelljunga Östra Göinge Länet

14 116 14 991 12 701 15 692 15 835 12 820 16 820 14 473 15 390 14 315 15 188 16 545 10 266 16 014 9 972 14 087 13 500 16 654 14 607 20 251 14 126 12 745 8 004 13 259 10 768 17 082 13 586 9 544 15 609 11 613 16 889 16 405 17 922 14 297

8 728 11 171 8 789 11 414 8 753 9 050 11 257 9 464 9 610 9 751 10 579 10 503 6 115 9 724 7 728 8 556 8 747 13 740 10 414 13 886 9 650 8 899 5 574 8 382 7 358 11 936 8 914 6 472 11 078 7 456 11 595 11 023 12 289 9 655

8 264 10 637 8 317 11 304 8 111 8 705 10 775 9 458 9 149 9 383 10 219 10 015 5 713 9 439 7 482 8 073 8 424 13 060 9 951 13 865 9 095 8 377 5 244 7 941 6 989 11 305 8 539 6 239 11 065 7 456 11 013 10 432 11 728 9 266

51 286 53 151 52 028 42 814 50 901 50 051 53 511 42 100 48 950 52 772 52 743 54 151 39 442 51 067 40 738 60 997 55 586 61 164 51 031 50 045 49 111 51 083 33 255 49 052 49 878 53 801 45 567 34 096 46 628 45 663 54 945 51 578 58 223 49 618

48 559 50 610 49 232 42 402 47 166 48 145 51 219 42 074 46 605 50 776 50 948 51 635 36 846 49 570 39 443 57 555 53 539 58 137 48 764 49 968 46 287 48 088 31 286 46 469 47 377 50 956 43 649 32 867 46 574 45 663 52 187 48 812 55 563 47 545

5 205 3 681 3 744 3 951 6 853 3 508 5 330 4 809 5 649 4 389 4 509 5 662 3 997 6 039 2 094 5 258 4 497 2 755 3 940 6 035 4 348 3 688 2 268 4 627 3 236 4 825 4 535 2 885 4 316 3 986 5 157 5 165 5 403 4 435

5 156 3 599 3 608 3 949 6 658 3 458 5 202 4 809 5 541 4 304 4 410 5 610 3 763 5 899 2 053 5 096 4 348 2 673 3 892 5 972 4 232 3 600 2 204 4 517 3 151 4 736 4 393 2 682 4 314 3 890 5 014 5 072 5 334 4 338

6 273 4 661 4 505 5 388 8 277 4 282 6 751 6 203 7 029 5 384 5 641 7 024 4 731 7 460 2 584 6 116 5 337 3 553 4 950 8 352 5 411 4 466 2 725 5 581 3 796 6 201 5 637 3 561 5 661 4 764 6 536 6 569 6 848 5 523

6 214 4 557 4 342 5 384 8 041 4 221 6 588 6 203 6 895 5 279 5 517 6 960 4 453 7 287 2 534 5 928 5 160 3 448 4 890 8 266 5 267 4 360 2 648 5 448 3 696 6 086 5 462 3 311 5 658 4 649 6 355 6 451 6 761 5 404

182 139 168 327 229 262 233 201 131 174 99 380 154 251 150 273 257 159 254 330 128 158 162 250 175 320 137 187 215 170 137 217 230 207

Hallands län Falkenberg Halmstad Hylte Kungsbacka Laholm Varberg Länet

18 876 17 081 16 861 13 212 15 432 14 062 15 921

10 683 10 905 12 528 8 779 9 333 9 650 10 313

10 317 10 517 11 909 8 773 9 317 9 224 10 010

50 222 57 232 61 514 52 181 43 982 48 981 52 352

48 502 55 199 58 475 52 148 43 905 46 820 50 842

8 028 5 864 4 114 4 241 5 849 4 202 5 383

7 890 5 665 4 060 4 240 5 847 4 105 5 301

10 197 7 244 5 166 5 099 7 424 5 233 6 727

10 022 6 998 5 098 5 097 7 422 5 112 6 625

165 312 220 192 250 210 225

162

Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2009


Tabell 8a – Nyckeltal för omsorg om äldre och personer med funktionsnedsättning 2009 Län Kommun

Andel verksamhet i kommunal regi, %

Folkmängd andel invånare i åldern, % 0–64 65–79 80–w år år år

Hemtjänst andel personer med hjälp i ordinärt boende efter ålder, % 0–64 65–w år år

Särskilda boendeformer andel personer i särskilda boendeformer efter ålder, % 0–64 65–w år år

Andel personer m LSSinsatser i åldern 0–64 år,%

Skåne län Bjuv Bromölla Burlöv Båstad Eslöv Helsingborg Hässleholm Höganäs Hörby Höör Klippan Kristianstad Kävlinge Landskrona Lomma Lund Malmö Osby Perstorp Simrishamn Sjöbo Skurup Staffanstorp Svalöv Svedala Tomelilla Trelleborg Vellinge Ystad Åstorp Ängelholm Örkelljunga Östra Göinge Länet

95,5 95,5 93,7 95,5 95,4 72,3 84,9 85,7 94,6 91,6 96,6 92,0 94,2 95,2 67,1 86,3 81,7 95,7 91,6 84,9 95,9 91,5 68,4 89,6 96,5 94,9 93,5 45,6 81,4 93,7 83,9 87,8 90,7 88,0

83,0 79,0 83,1 73,3 82,8 81,9 79,0 77,5 80,4 81,5 79,9 80,6 84,5 81,0 81,0 86,0 84,3 77,5 79,6 72,3 80,4 82,6 83,2 82,9 85,2 77,8 80,4 81,0 76,2 83,7 78,9 78,6 78,9 80,5

12,4 14,9 12,8 18,7 12,1 12,6 14,6 15,9 13,4 13,2 13,9 13,5 11,7 13,4 14,7 10,0 10,5 15,3 14,9 19,5 14,2 12,5 13,6 11,9 11,4 15,8 14,0 14,6 16,5 11,9 14,5 14,9 14,7 13,9

4,6 6,2 4,1 7,9 5,0 5,4 6,5 6,6 6,3 5,3 6,1 5,9 3,8 5,7 4,2 4,0 5,2 7,1 5,5 8,2 5,4 4,9 3,2 5,2 3,3 6,4 5,5 4,4 7,2 4,4 6,6 6,5 6,4 5,6

0,2 0,3 0,2 0,2 0,1 0,3 0,3 0,3 0,4 0,2 0,3 0,3 0,1 0,3 0,2 0,2 0,4 0,1 0,2 0,3 0,2 0,3 0,2 0,3 0,2 0,4 0,2 0,1 0,2 0,3 0,2 0,1 0,2 0,2

11,7 11,5 10,5 11,2 6,2 16,3 13,8 14,9 14,7 13,3 15,3 16,5 12,3 15,3 10,5 12,9 14,3 6,9 10,5 12,1 12,6 13,2 9,7 15,2 12,2 11,9 8,4 11,8 8,3 12,4 12,3 13,2 13,2 12,3

.. 0,0 0,1 .. 0,1 0,1 .. .. 0,0 .. .. 0,0 0,0 0,3 0,1 0,1 0,0 0,1 .. .. .. .. .. 0,0 .. .. 0,1 0,1 .. .. 0,0 .. 0,0 0,1

5,8 .. .. .. 5,2 4,9 5,5 4,5 4,6 3,9 .. 6,1 5,3 .. 3,8 5,5 4,8 .. 4,8 5,0 .. 4,6 3,1 4,5 3,6 .. 4,5 2,6 4,3 3,9 5,7 4,9 4,8 4,6

0,6 0,7 0,6 0,5 1,0 0,5 1,0 0,7 0,7 0,6 0,8 0,8 0,6 0,7 0,4 0,6 0,6 0,8 0,7 0,9 0,7 0,6 0,4 0,8 0,4 0,8 0,8 0,4 0,6 0,5 0,7 0,7 0,9 0,7

Hallands län Falkenberg Halmstad Hylte Kungsbacka Laholm Varberg Länet

89,0 88,2 96,6 84,2 76,0 84,8 86,5

78,7 80,9 79,6 83,2 78,8 80,3 80,3

14,8 13,3 13,7 12,6 14,8 14,0 13,9

6,5 5,8 6,7 4,2 6,4 5,7 5,9

0,1 0,2 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2

8,4 12,7 7,6 8,9 12,0 11,0 10,1

.. .. .. .. .. 0,1 0,1

5,0 .. .. 6,0 .. 5,0 5,3

0,9 0,8 0,5 0,6 0,8 0,6 0,7

Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2009

163

8a


Tabell 8a – Nyckeltal för omsorg om äldre och personer med funktionsnedsättning 2009 Län Kommun

8a

Omsorg därav: äldre o Äldreoms inkl öppen verksamhet pers m kr/inv kr/ 65–w år funk ned- totalt exkl totalt exkl sättning, hyreshyrestot, kr/inv intäkt intäkt

Västra Götalands län Ale 13 237 Alingsås 20 252 Bengtsfors 19 083 Bollebygd 12 064 Borås 17 732 Dals-Ed 20 314 Essunga 17 637 Falköping 20 240 Färgelanda 16 953 Grästorp 20 549 Gullspång 19 683 Göteborg 15 446 Götene 15 547 Herrljunga 16 891 Hjo 20 322 Härryda 12 800 Karlsborg 20 416 Kungälv 14 343 Lerum 12 965 Lidköping 18 429 Lilla Edet 15 590 Lysekil 21 218 Mariestad 16 524 Mark 17 295 Mellerud 24 849 Munkedal 20 089 Mölndal 15 036 Orust 17 703 Partille 13 362 Skara 17 565 Skövde 16 353 Sotenäs 23 051 Stenungsund 12 636 Strömstad 18 339 Svenljunga 19 290 Tanum 18 634 Tibro 18 606 Tidaholm 17 819 Tjörn 15 633 Tranemo 18 004 Trollhättan 16 663 Töreboda 21 419 Uddevalla 19 318 Ulricehamn 18 298

7 536 11 550 14 646 8 429 10 829 14 298 13 345 13 412 13 059 13 049 14 313 8 847 9 713 12 718 12 293 6 754 14 746 8 585 8 178 12 237 9 377 14 224 11 086 12 211 15 593 14 308 8 568 11 967 8 292 11 621 10 089 17 055 7 763 12 594 12 621 13 831 11 935 12 534 10 136 12 985 10 418 12 577 12 183 12 204

6 919 10 994 14 040 8 429 10 375 13 373 12 680 12 763 12 836 13 045 13 339 8 336 9 279 12 161 11 498 6 464 13 987 8 193 7 770 11 651 8 893 13 454 11 084 12 210 14 980 13 701 7 987 11 402 7 886 10 900 9 650 16 275 7 404 11 838 12 535 13 277 11 375 11 891 9 497 12 106 9 807 12 068 11 560 11 953

47 745 60 594 56 948 50 228 58 883 63 907 63 184 63 625 60 137 64 823 56 606 60 100 49 449 63 511 56 194 48 878 58 228 47 661 51 566 62 040 53 588 58 670 48 857 61 419 62 324 63 355 57 069 53 348 53 540 59 491 57 085 65 544 46 861 59 388 59 662 58 318 54 895 58 019 48 004 61 796 59 339 58 229 62 077 57 801

43 835 57 675 54 592 50 228 56 414 59 773 60 034 60 546 59 107 64 807 52 751 56 631 47 239 60 729 52 558 46 780 55 232 45 482 48 996 59 068 50 825 55 491 48 849 61 415 59 876 60 664 53 201 50 829 50 920 55 801 54 601 62 546 44 696 55 823 59 255 55 980 52 318 55 040 44 976 57 617 55 858 55 871 58 903 56 611

164

Oms pers m funk nedsättn inkl ö verksamh kr/inv. kr/ 0–64 år totalt exkl totalt exkl hyreshyresintäkt intäkt

5 400 8 556 4 235 3 344 6 413 5 807 4 217 6 536 3 659 7 286 5 131 6 229 5 688 3 891 7 947 5 875 5 401 5 591 4 552 5 838 5 923 6 805 5 196 4 796 9 052 5 660 6 110 5 560 4 860 5 715 6 032 5 781 4 701 5 542 6 478 4 617 6 623 5 216 5 326 4 865 6 060 8 647 6 997 5 856

5 301 8 325 4 209 3 335 6 216 5 755 4 206 6 467 3 613 7 250 4 987 6 092 5 633 3 843 7 941 5 765 5 364 5 481 4 459 5 796 5 832 6 636 5 064 4 690 8 913 5 549 5 984 5 548 4 763 5 609 5 931 5 696 4 561 5 491 6 416 4 532 6 466 5 182 5 211 4 721 5 905 8 536 6 841 5 759

6 412 10 571 5 701 4 018 7 858 7 480 5 346 8 282 4 674 9 123 6 867 7 304 7 078 4 865 10 172 6 816 7 233 6 820 5 411 7 272 7 180 8 983 6 721 5 986 12 072 7 311 7 189 7 168 5 751 7 102 7 327 7 814 5 635 7 034 8 216 6 052 8 463 6 653 6 751 6 160 7 351 11 029 8 705 7 424

6 295 10 285 5 666 4 008 7 617 7 414 5 332 8 194 4 615 9 077 6 675 7 144 7 010 4 805 10 164 6 689 7 183 6 685 5 299 7 220 7 069 8 760 6 550 5 854 11 887 7 168 7 041 7 153 5 636 6 971 7 204 7 700 5 467 6 969 8 138 5 941 8 263 6 610 6 606 5 977 7 162 10 887 8 511 7 301

Färdtjänst, m m, kr/inv

301 145 202 291 490 210 75 292 235 214 239 370 147 282 82 172 269 167 235 355 290 188 242 288 205 121 359 175 210 229 232 215 172 203 191 186 48 69 171 154 184 195 138 238

Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2009


Tabell 8a – Nyckeltal för omsorg om äldre och personer med funktionsnedsättning 2009 Län Kommun

Andel verksamhet i kommunal regi, %

Västra Götalands län Ale 92,6 Alingsås 94,0 Bengtsfors 93,4 Bollebygd 90,9 Borås 92,6 Dals-Ed 95,6 Essunga 92,9 Falköping 96,0 Färgelanda 95,4 Grästorp 94,4 Gullspång 89,0 Göteborg 82,8 Götene 92,7 Herrljunga 96,3 Hjo 98,7 Härryda 92,2 Karlsborg 95,0 Kungälv 92,3 Lerum 80,0 Lidköping 98,8 Lilla Edet 85,3 Lysekil 96,0 Mariestad 98,0 Mark 98,0 Mellerud 96,0 Munkedal 96,8 Mölndal 88,0 Orust 96,0 Partille 98,2 Skara 97,7 Skövde 88,3 Sotenäs 95,4 Stenungsund 94,3 Strömstad 99,5 Svenljunga 94,7 Tanum 96,5 Tibro 97,5 Tidaholm 95,6 Tjörn 89,2 Tranemo 97,1 Trollhättan 95,9 Töreboda 94,3 Uddevalla 96,0 Ulricehamn 90,4

Folkmängd andel invånare i åldern, % 0–64 65–79 80–w år år år

84,2 80,9 74,3 83,2 81,6 77,6 78,9 78,9 78,3 79,9 74,7 85,3 80,4 80,0 78,1 86,2 74,7 82,0 84,1 80,3 82,5 75,8 77,3 80,1 75,0 77,4 85,0 77,6 84,5 80,5 82,3 74,0 83,4 78,8 78,8 76,3 78,3 78,4 78,9 79,0 82,4 78,4 80,4 78,9

12,1 13,5 17,1 12,6 12,7 16,4 14,9 14,4 15,7 13,7 18,3 10,0 14,4 13,7 15,1 10,5 17,7 13,4 12,3 14,0 13,0 17,0 16,5 13,7 17,3 16,1 10,7 16,5 11,1 13,6 12,5 17,5 12,4 15,0 14,9 16,6 15,5 15,4 15,8 14,6 12,2 14,9 13,6 14,4

Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2009

3,7 5,6 8,6 4,2 5,7 6,0 6,2 6,7 6,0 6,4 7,0 4,7 5,2 6,3 6,8 3,3 7,7 4,6 3,6 5,7 4,5 7,2 6,2 6,2 7,7 6,5 4,3 6,0 4,4 5,9 5,1 8,5 4,1 6,2 6,2 7,1 6,2 6,2 5,3 6,4 5,4 6,7 6,0 6,7

Hemtjänst andel personer med hjälp i ordinärt boende efter ålder, % 0–64 65–w år år

0,2 0,2 0,3 0,1 0,3 0,3 0,2 0,3 0,3 0,3 0,2 0,36 0,27 0,1 0,3 0,2 0,2 0,1 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3 0,5 0,2 0,1 0,2 0,3 0,2 0,3 0,2 0,3 0,2 0,3 0,2 0,2 0,5 0,3 0,2 0,1 0,3 0,4 0,3 0,3

165

10,5 11,8 12,9 10,4 15,0 12,3 11,2 11,5 11,6 13,7 8,6 17,1 9,3 9,2 8,2 11,9 12,5 8,1 7,5 15,4 10,6 12,1 13,4 10,9 9,1 6,8 7,2 11,1 16,0 13,5 10,6 14,6 10,3 12,4 11,3 8,4 10,2 16,4 7,5 10,3 12,1 18,9 13,1 11,6

Särskilda boendeformer andel personer i särskilda boendeformer efter ålder, % 0–64 65–w år år

0,1 0,1 .. .. .. .. 0,0 .. 0,0 0,0 0,0 0,1 .. 0,0 .. .. .. 0,0 .. .. 0,0 .. 0,0 0,1 .. 0,1 0,0 .. 0,0 0,1 .. .. 0,0 0,1 0,0 .. 0,0 .. .. .. 0,1 .. 0,1 ..

5,5 5,6 .. 4,5 4,7 .. 6,5 8,3 6,3 5,3 3,9 .. 5,8 4,8 .. 4,0 5,0 4,7 4,9 6,5 .. 5,5 3,4 6,2 .. .. 5,4 4,2 4,2 6,5 6,1 5,4 3,8 5,5 6,8 5,3 5,2 5,9 5,9 6,7 .. 4,7 .. 5,2

Andel personer m LSSinsatser i åldern 0–64 år,%

0,6 0,8 0,7 0,6 0,8 0,9 0,9 0,8 0,7 0,8 0,6 0,7 0,8 0,7 0,9 0,7 0,5 0,8 0,7 1,2 0,7 0,9 1,0 0,8 1,1 0,5 0,8 0,5 0,7 0,8 0,9 0,8 0,7 0,6 0,7 0,6 1,0 0,7 0,6 0,8 0,7 1,1 0,9 1,0

8a


Tabell 8a – Nyckeltal för omsorg om äldre och personer med funktionsnedsättning 2009 Län Kommun

8a

Omsorg därav: äldre o Äldreoms inkl öppen verksamhet pers m kr/inv kr/ 65–w år funk ned- totalt exkl totalt exkl sättning, hyreshyrestot, kr/inv intäkt intäkt

Oms pers m funk nedsättn inkl ö verksamh kr/inv. kr/ 0–64 år totalt exkl totalt exkl hyreshyresintäkt intäkt

Färdtjänst, m m, kr/inv

Västra Götalands län, forts Vara 18 500 12 433 Vårgårda 16 153 10 220 Vänersborg 18 470 11 061 Åmål 21 741 14 906 Öckerö 14 977 9 529 Länet 17 715 11 691

12 352 9 805 10 365 13 785 9 132 11 169

58 132 60 519 53 626 61 595 50 465 57 292

57 755 58 064 50 254 56 962 48 362 54 731

5 782 5 731 7 198 6 604 5 087 5 804

5 779 5 706 6 977 6 583 4 978 5 712

7 355 6 896 9 068 8 712 6 272 7 300

7 351 6 865 8 790 8 685 6 137 7 184

285 202 211 232 361 220

Värmlands län Arvika Eda Filipstad Forshaga Grums Hagfors Hammarö Karlstad Kil Kristinehamn Munkfors Storfors Sunne Säffle Torsby Årjäng Länet

17 355 17 149 24 560 18 481 18 305 23 425 17 315 15 349 15 308 18 208 25 152 17 442 20 011 19 859 22 820 20 832 19 473

12 057 12 945 16 242 9 923 11 339 15 317 9 007 8 989 9 225 11 713 17 300 12 048 12 850 12 613 16 139 15 025 12 671

11 947 12 155 15 630 9 375 10 560 15 317 8 686 8 620 8 823 11 282 16 891 11 994 12 334 12 393 15 326 14 424 12 235

54 247 56 448 63 381 50 259 51 395 57 093 55 342 49 264 47 450 51 371 62 436 53 746 58 505 51 434 62 632 68 275 55 830

53 752 53 003 60 993 47 482 47 863 57 093 53 371 47 241 45 381 49 478 60 959 53 506 56 158 50 539 59 479 65 543 53 865

5 162 4 055 8 068 8 405 6 808 7 817 8 187 6 067 5 943 6 320 7 613 5 014 6 985 7 071 6 514 5 559 6 599

5 140 3 953 7 926 8 311 6 675 7 816 8 038 5 901 5 853 6 142 7 541 5 014 6 800 7 004 6 389 5 460 6 498

6 638 5 262 10 848 10 473 8 736 10 683 9 779 7 421 7 377 8 186 10 531 6 463 8 951 9 369 8 775 7 128 8 539

6 609 5 129 10 657 10 355 8 565 10 682 9 601 7 218 7 266 7 956 10 431 6 463 8 714 9 279 8 607 7 000 8 408

136 148 250 153 157 291 121 293 140 175 239 380 176 175 167 247 203

Örebro län Askersund Degerfors Hallsberg Hällefors Karlskoga Kumla Laxå Lekeberg Lindesberg Ljusnarsberg Nora Örebro Länet

19 519 19 509 17 180 21 980 18 996 15 383 21 482 15 851 18 784 21 450 18 969 15 591 18 725

13 530 13 720 11 197 15 893 12 928 9 607 15 018 10 840 12 380 16 006 12 298 9 540 12 746

13 114 13 036 10 583 15 883 12 030 9 267 13 953 10 455 11 733 14 983 11 647 9 538 12 185

57 533 58 940 55 547 59 674 56 114 55 171 59 312 57 111 58 044 60 247 56 307 57 600 57 633

55 767 56 005 52 502 59 635 52 216 53 218 55 109 55 081 55 009 56 395 53 328 57 586 55 154

5 813 5 420 5 748 5 909 5 913 5 562 6 218 4 697 6 207 5 170 6 489 5 745 5 741

5 755 5 270 5 706 5 909 5 810 5 399 6 166 4 646 6 155 4 952 6 457 5 738 5 663

7 600 7 064 7 199 8 054 7 683 6 735 8 326 5 797 7 890 7 040 8 303 6 886 7 381

7 525 6 869 7 147 8 054 7 549 6 537 8 256 5 734 7 824 6 743 8 261 6 877 7 281

176 370 235 178 155 214 247 314 197 274 182 305 237

166

Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2009


Tabell 8a – Nyckeltal för omsorg om äldre och personer med funktionsnedsättning 2009 Län Kommun

Andel verksamhet i kommunal regi, %

Folkmängd andel invånare i åldern, % 0–64 65–79 80–w år år år

Hemtjänst andel personer med hjälp i ordinärt boende efter ålder, % 0–64 65–w år år

Särskilda boendeformer andel personer i särskilda boendeformer efter ålder, % 0–64 65–w år år

Andel personer m LSSinsatser i åldern 0–64 år,%

Västra Götalands län, forts Vara 95,9 Vårgårda 94,2 Vänersborg 90,7 Åmål 96,0 Öckerö 93,9 Länet 93,9

78,6 83,1 79,4 75,8 81,1 79,7

14,6 12,3 14,7 16,1 13,9 14,4

6,8 4,6 5,9 8,1 4,9 5,9

1,1 0,3 0,2 0,1 0,1 0,3

10,4 11,9 11,5 6,6 6,6 11,3

.. .. .. 0,1 0,0 0,0

5,3 5,6 6,2 7,1 4,5 5,4

1,2 0,8 0,9 0,9 0,7 0,8

Värmlands län Arvika Eda Filipstad Forshaga Grums Hagfors Hammarö Karlstad Kil Kristinehamn Munkfors Storfors Sunne Säffle Torsby Årjäng Länet

95,7 97,2 96,3 98,4 98,0 94,7 95,0 85,9 97,6 88,7 96,4 93,4 97,8 88,4 97,4 61,7 92,7

77,8 77,1 74,4 80,3 77,9 73,2 83,7 81,8 80,6 77,2 72,3 77,6 78,0 75,5 74,2 78,0 77,5

15,2 16,0 17,3 14,5 16,2 19,0 12,4 12,8 14,0 16,0 18,9 15,7 14,9 17,3 17,6 15,4 15,8

7,0 6,9 8,3 5,2 5,8 7,8 3,9 5,4 5,4 6,8 8,8 6,7 7,1 7,2 8,1 6,6 6,7

0,3 0,2 1,0 0,3 0,2 0,3 0,2 0,3 0,1 0,3 0,5 0,3 0,3 0,4 0,3 0,3 0,3

9,7 9,6 12,0 12,1 7,0 9,0 9,9 13,7 7,7 12,9 11,1 20,1 13,7 12,3 12,1 11,1 11,5

0,0 0,0 0,1 0,1 .. .. .. .. 0,0 .. 0,0 0,0 0,1 0,1 .. .. 0,0

6,1 4,7 5,3 6,5 5,0 4,9 4,7 4,0 4,3 5,0 6,0 2,6 5,5 5,0 6,1 6,0 5,1

0,7 0,6 1,2 0,9 0,9 1,1 0,8 0,7 1,0 0,9 0,9 0,8 1,0 1,0 0,7 0,9 0,9

Örebro län Askersund Degerfors Hallsberg Hällefors Karlskoga Kumla Laxå Lekeberg Lindesberg Ljusnarsberg Nora Örebro Länet

92,9 92,5 93,7 97,9 98,6 96,5 92,5 94,4 95,3 94,2 91,6 91,1 94,3

76,5 76,7 79,8 73,4 77,0 82,6 74,7 81,0 78,7 73,4 78,2 83,4 77,9

16,9 16,8 14,2 19,1 16,2 12,2 17,3 14,0 15,1 19,1 15,9 11,4 15,7

6,6 6,5 5,9 7,5 6,8 5,2 8,0 5,0 6,3 7,5 5,9 5,1 6,4

0,3 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,4 0,3 0,1 0,5 0,5 0,3 0,3

10,7 7,5 10,4 11,8 12,0 12,4 14,8 15,0 6,8 9,9 14,5 15,6 11,8

0,1 0,1 0,0 .. 0,1 .. 0,0 .. .. 0,1 .. .. 0,1

6,1 .. 7,7 8,7 7,6 3,8 4,0 4,4 6,5 9,3 6,0 4,3 6,2

0,7 0,8 0,7 1,0 0,8 0,8 0,8 0,7 1,1 0,8 1,0 0,9 0,8

Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2009

167

8a


Tabell 8a – Nyckeltal för omsorg om äldre och personer med funktionsnedsättning 2009 Län Kommun

8a

Omsorg därav: äldre o Äldreoms inkl öppen verksamhet pers m kr/inv kr/ 65–w år funk ned- totalt exkl totalt exkl sättning, hyreshyrestot, kr/inv intäkt intäkt

Oms pers m funk nedsättn inkl ö verksamh kr/inv. kr/ 0–64 år totalt exkl totalt exkl hyreshyresintäkt intäkt

Färdtjänst, m m, kr/inv

Västmanlands län Arboga 15 694 Fagersta 19 286 Hallstahammar 18 548 Kungsör 18 696 Köping 18 749 Norberg 18 797 Sala 15 424 Skinnskatteberg 14 253 Surahammar 15 202 Västerås 13 138 Länet 16 779

11 614 13 017 11 723 9 764 12 603 12 264 10 457 12 214 9 895 8 113 11 166

10 785 12 667 11 283 9 146 11 810 11 525 10 455 11 754 9 480 8 102 10 701

50 570 55 868 53 886 46 613 59 645 54 773 49 813 50 988 47 319 45 355 51 483

46 960 54 365 51 863 43 666 55 893 51 472 49 805 49 070 45 333 45 295 49 372

3 858 6 136 6 558 8 701 6 025 6 448 4 808 1 885 5 140 4 697 5 426

3 782 5 931 6 406 8 352 5 956 6 352 4 804 1 885 5 064 4 694 5 322

5 008 8 000 8 382 11 006 7 639 8 308 6 086 2 479 6 499 5 721 6 913

4 909 7 733 8 187 10 565 7 551 8 184 6 080 2 479 6 403 5 716 6 781

222 133 266 232 121 85 159 154 167 328 187

Dalarnas län Avesta Borlänge Falun Gagnef Hedemora Leksand Ludvika Malung-Sälen Mora Orsa Rättvik Smedjebacken Säter Vansbro Älvdalen Länet

19 571 17 570 17 463 18 609 22 252 17 538 20 624 20 691 19 122 18 337 23 494 14 490 17 346 20 814 22 493 19 361

12 074 9 641 11 019 12 521 11 938 12 666 13 306 13 670 12 240 13 454 17 190 10 160 10 856 14 941 17 079 12 850

11 279 9 423 10 624 12 056 11 818 12 072 12 950 13 074 11 631 12 725 16 343 10 160 10 558 14 941 16 886 12 436

53 050 53 168 59 565 62 676 54 589 53 634 56 572 60 440 55 888 58 563 63 042 45 389 53 519 61 553 70 603 57 483

49 556 51 968 57 429 60 345 54 042 51 118 55 059 57 804 53 110 55 390 59 939 45 389 52 050 61 553 69 804 55 637

7 386 7 765 6 280 5 923 10 159 4 784 7 106 6 789 6 694 4 729 6 106 4 192 6 268 5 663 5 213 6 337

7 212 7 673 6 143 5 874 10 062 4 769 7 043 6 700 6 485 4 668 5 995 4 122 6 258 5 663 5 153 6 255

9 562 9 485 7 705 7 401 13 002 6 264 9 292 8 773 8 572 6 140 8 395 5 401 7 863 7 478 6 876 8 147

9 337 9 372 7 537 7 340 12 878 6 244 9 209 8 658 8 304 6 060 8 243 5 311 7 851 7 478 6 797 8 041

111 164 165 165 155 87 212 232 188 154 198 138 222 210 201 174

Gävleborgs län Bollnäs Gävle Hofors Hudiksvall Ljusdal Nordanstig Ockelbo Ovanåker Sandviken Söderhamn Länet

18 234 16 471 23 243 18 272 21 409 22 697 20 814 18 555 17 506 20 849 19 805

11 819 11 209 13 860 10 662 14 563 14 633 15 392 14 515 11 139 12 880 13 067

11 817 10 812 13 539 10 662 13 868 13 888 14 383 14 514 10 504 12 234 12 622

51 194 61 367 58 230 50 783 62 712 64 687 68 405 62 309 51 810 54 829 58 633

51 186 59 194 56 881 50 783 59 722 61 397 63 920 62 305 48 859 52 078 56 633

6 282 5 059 9 192 7 380 6 642 7 853 5 315 3 990 6 128 7 864 6 571

6 230 4 968 9 039 7 379 6 536 7 773 5 240 3 991 6 050 7 655 6 486

8 167 6 190 12 064 9 341 8 651 10 148 6 858 5 202 7 807 10 279 8 471

8 100 6 078 11 862 9 340 8 513 10 045 6 762 5 203 7 707 10 005 8 362

133 203 191 230 204 211 107 49 239 105 167

168

Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2009


Tabell 8a – Nyckeltal för omsorg om äldre och personer med funktionsnedsättning 2009 Län Kommun

Andel verksamhet i kommunal regi, %

Folkmängd andel invånare i åldern, % 0–64 65–79 80–w år år år

Hemtjänst andel personer med hjälp i ordinärt boende efter ålder, % 0–64 65–w år år

Särskilda boendeformer andel personer i särskilda boendeformer efter ålder, % 0–64 65–w år år

Andel personer m LSSinsatser i åldern 0–64 år,%

Västmanlands län Arboga Fagersta Hallstahammar Kungsör Köping Norberg Sala Skinnskatteberg Surahammar Västerås Länet

81,9 96,8 92,6 95,8 97,1 99,2 95,7 98,1 96,1 74,4 92,8

77,0 76,7 78,2 79,1 78,9 77,6 79,0 76,0 79,1 82,1 78,4

16,4 16,2 15,9 15,5 14,7 15,5 14,6 18,0 15,7 12,8 15,5

6,6 7,1 5,9 5,5 6,5 6,9 6,4 6,0 5,2 5,1 6,1

0,3 0,2 0,3 0,2 0,4 0,3 0,1 0,4 0,4 0,3 0,3

11,0 12,0 11,1 12,1 14,1 14,2 6,2 10,5 10,6 13,4 11,5

0,1 0,3 0,0 0,1 0,1 .. 0,1 .. 0,0 0,0 0,1

6,4 .. 5,2 7,2 6,5 5,6 5,3 4,7 5,7 6,1 5,8

0,7 1,0 1,2 1,0 0,8 0,6 0,8 0,6 0,8 0,8 0,8

Dalarnas län Avesta Borlänge Falun Gagnef Hedemora Leksand Ludvika Malung-Sälen Mora Orsa Rättvik Smedjebacken Säter Vansbro Älvdalen Länet

96,4 95,1 88,4 97,4 96,7 96,1 95,1 93,8 88,0 92,9 94,1 94,5 96,1 94,5 95,4 94,3

77,2 81,9 81,5 80,0 78,1 76,4 76,5 77,4 78,1 77,0 72,7 77,6 79,7 75,7 75,8 77,7

15,9 12,9 13,0 14,2 15,7 16,2 15,8 15,9 15,4 16,2 18,7 16,8 14,5 17,3 17,1 15,7

6,9 5,3 5,5 5,8 6,2 7,4 7,7 6,7 6,5 6,8 8,6 5,6 5,8 7,0 7,1 6,6

0,4 0,5 0,3 0,2 0,2 0,1 0,3 0,3 0,2 0,3 0,2 0,2 0,1 0,5 0,4 0,3

13,0 15,0 16,3 9,9 13,5 12,9 17,1 10,8 13,2 12,9 12,4 11,4 13,8 12,0 12,5 13,1

0,2 0,1 .. .. .. 0,0 0,1 0,1 .. .. 0,0 .. .. .. .. 0,1

.. .. 4,4 4,7 4,7 6,0 7,1 6,2 4,4 5,3 6,0 .. 4,1 .. 5,6 5,3

0,6 1,0 0,7 0,8 1,2 0,6 0,7 0,7 0,9 0,9 1,1 0,5 0,5 0,6 0,7 0,8

Gävleborgs län Bollnäs Gävle Hofors Hudiksvall Ljusdal Nordanstig Ockelbo Ovanåker Sandviken Söderhamn Länet

95,6 87,4 97,6 91,2 94,4 96,3 96,9 98,7 97,1 97,9 95,3

76,9 81,7 76,2 79,0 76,8 77,4 77,5 76,7 78,5 76,5 77,7

16,2 13,1 16,5 15,0 16,1 16,6 15,0 16,3 15,5 16,5 15,7

6,9 5,1 7,3 5,9 7,1 6,1 7,5 7,0 6,0 6,9 6,6

0,1 0,3 0,3 0,2 0,4 0,1 0,2 0,4 0,6 0,4 0,3

10,9 12,5 12,4 9,3 13,3 7,6 16,3 14,5 12,9 12,5 12,2

0,1 .. .. .. 0,0 .. 0,0 .. 0,1 0,1 0,1

.. 5,1 7,9 6,5 6,5 6,4 5,6 5,2 5,9 6,4 6,2

1,0 0,8 0,6 0,8 0,8 0,7 0,6 0,7 0,9 1,0 0,8

Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2009

169

8a


Tabell 8a – Nyckeltal för omsorg om äldre och personer med funktionsnedsättning 2009 Län Kommun

8a

Omsorg därav: äldre o Äldreoms inkl öppen verksamhet pers m kr/inv kr/ 65–w år funk ned- totalt exkl totalt exkl sättning, hyreshyrestot, kr/inv intäkt intäkt

Oms pers m funk nedsättn inkl ö verksamh kr/inv. kr/ 0–64 år totalt exkl totalt exkl hyreshyresintäkt intäkt

Färdtjänst, m m, kr/inv

Västernorrlands län Härnösand 17 862 Kramfors 23 729 Sollefteå 25 606 Sundsvall 16 304 Timrå 17 477 Ånge 23 420 Örnsköldsvik 20 892 Länet 20 756

12 083 15 681 18 477 10 276 12 016 17 522 14 159 14 316

11 363 15 302 17 899 9 914 11 323 17 195 13 560 13 794

54 397 62 211 72 917 53 156 60 884 70 005 65 197 62 681

51 155 60 710 70 634 51 286 57 377 68 697 62 441 60 329

5 645 7 772 6 991 6 037 5 282 5 657 6 566 6 279

5 353 7 574 6 837 5 912 5 136 5 597 6 417 6 118

7 257 10 392 9 364 7 484 6 580 7 545 8 387 8 144

6 881 10 126 9 158 7 329 6 399 7 466 8 197 7 937

134 276 137 .. 180 241 168 189

Jämtlands län Berg Bräcke Härjedalen Krokom Ragunda Strömsund Åre Östersund Länet

26 580 26 762 26 637 19 454 25 049 24 830 16 970 19 419 23 213

19 535 18 161 20 649 12 404 20 990 17 809 12 318 11 509 16 672

19 495 17 513 19 603 11 988 20 696 17 801 11 649 10 737 16 185

77 465 73 991 79 710 67 049 77 506 69 220 72 592 62 527 72 508

77 306 71 351 75 675 64 801 76 422 69 186 68 653 58 331 70 216

6 704 8 317 5 684 6 733 3 817 6 636 4 420 7 575 6 236

6 680 8 111 5 632 6 562 3 817 6 619 4 338 7 293 6 131

8 965 11 023 7 671 8 261 5 234 8 934 5 324 9 284 8 087

8 933 10 749 7 601 8 051 5 234 8 912 5 224 8 938 7 955

341 284 305 318 243 385 232 335 305

Västerbottens län Bjurholm 21 940 Dorotea 26 100 Lycksele 22 307 Malå 23 369 Nordmaling 24 426 Norsjö 25 656 Robertsfors 22 993 Skellefteå 20 657 Sorsele 29 731 Storuman 22 588 Umeå 15 516 Vilhelmina 27 741 Vindeln 26 327 Vännäs 24 376 Åsele 28 973 Länet 24 180

20 531 19 997 14 000 18 730 16 449 18 094 15 741 12 302 26 095 16 860 8 403 17 331 .. 11 621 22 577 17 052

19 829 19 288 13 292 17 194 15 511 17 419 14 887 12 263 24 237 16 733 8 065 17 331 .. 11 193 21 679 16 352

70 796 68 873 63 822 79 632 68 267 72 592 70 922 58 833 94 431 63 783 60 039 74 485 .. 59 873 79 387 70 410

68 377 66 432 60 596 73 102 64 377 69 885 67 073 58 649 87 708 63 302 57 630 74 485 .. 57 670 76 228 67 536

1 245 5 957 8 091 4 462 7 680 7 425 6 988 7 984 3 305 5 598 6 889 9 577 .. 12 539 6 039 6 699

1 245 5 841 7 830 4 419 7 560 7 261 6 887 7 943 3 305 5 466 6 751 9 577 .. 12 232 5 991 6 594

1 754 8 395 10 365 5 834 10 117 9 890 8 982 10 095 4 567 7 609 8 010 12 481 .. 15 558 8 438 8 721

1 754 8 231 10 030 5 778 9 960 9 672 8 852 10 043 4 567 7 430 7 850 12 481 .. 15 178 8 372 8 585

164 146 216 177 298 137 264 371 331 130 224 260 .. 217 357 235

170

Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2009


Tabell 8a – Nyckeltal för omsorg om äldre och personer med funktionsnedsättning 2009 Län Kommun

Andel verksamhet i kommunal regi, %

Folkmängd andel invånare i åldern, % 0–64 65–79 80–w år år år

Hemtjänst andel personer med hjälp i ordinärt boende efter ålder, % 0–64 65–w år år

Särskilda boendeformer andel personer i särskilda boendeformer efter ålder, % 0–64 65–w år år

Andel personer m LSSinsatser i åldern 0–64 år,%

Västernorrlands län Härnösand 98,3 Kramfors 96,5 Sollefteå 94,4 Sundsvall 98,8 Timrå 95,4 Ånge 97,5 Örnsköldsvik 97,9 Länet 97,0

77,8 74,8 74,7 80,7 80,3 75,0 78,3 77,3

16,0 17,4 17,3 14,2 14,8 17,2 15,4 16,0

6,2 7,8 8,1 5,2 4,9 7,9 6,3 6,6

0,5 0,3 0,3 0,2 0,3 0,2 0,3 0,3

14,6 10,8 15,9 9,0 7,9 8,4 12,6 11,3

.. 0,0 .. 0,0 0,2 .. .. 0,1

4,9 5,6 .. 5,9 6,9 8,5 .. 6,4

1,3 1,1 1,1 0,8 0,8 0,6 0,9 0,9

Jämtlands län Berg Bräcke Härjedalen Krokom Ragunda Strömsund Åre Östersund Länet

95,1 93,7 95,3 91,2 95,2 89,8 92,6 83,9 92,1

74,8 75,5 74,1 81,5 72,9 74,3 83,0 81,6 77,2

17,1 16,9 17,5 13,2 18,2 17,7 12,0 12,9 15,7

8,1 7,6 8,4 5,3 8,8 8,0 5,0 5,5 7,1

0,7 0,3 0,5 0,3 0,5 0,3 0,2 0,4 0,4

16,1 .. 15,6 12,4 17,8 12,8 9,9 15,1 14,2

0,0 .. .. .. 0,0 0,0 .. 0,1 0,0

7,3 6,8 7,5 6,6 7,2 5,7 8,8 6,8 7,1

0,7 1,2 0,9 0,7 0,6 1,1 0,6 1,1 0,9

Västerbottens län Bjurholm Dorotea Lycksele Malå Nordmaling Norsjö Robertsfors Skellefteå Sorsele Storuman Umeå Vilhelmina Vindeln Vännäs Åsele Länet

96,7 95,5 98,5 94,0 99,4 98,8 93,8 95,9 94,8 92,5 85,4 96,2 93,0 97,9 97,8 95,3

71,0 71,0 78,1 76,5 75,9 75,1 77,8 79,1 72,4 73,6 86,0 76,7 74,5 80,6 71,6 76,0

19,4 18,6 15,3 16,7 16,9 17,6 15,5 15,0 19,0 19,0 10,3 16,2 16,9 13,5 19,2 16,6

9,6 10,5 6,6 6,8 7,1 7,4 6,7 5,9 8,6 7,4 3,7 7,1 8,6 5,9 9,3 7,4

.. .. 0,2 0,2 0,1 .. 0,4 0,3 0,5 0,3 0,6 0,4 0,2 0,3 0,2 0,3

11,4 10,8 10,8 13,0 6,8 8,6 14,9 10,8 10,6 8,1 12,5 9,2 11,0 15,7 15,5 11,3

0,0 .. .. .. .. .. .. 0,0 .. .. 0,0 .. 0,0 0,0 0,0 0,0

7,9 7,8 5,9 8,8 7,1 7,6 7,3 5,8 8,4 7,6 6,1 8,1 7,7 6,2 8,3 7,4

0,7 1,3 1,2 0,8 0,8 0,9 0,9 1,1 0,4 0,7 0,9 1,0 1,0 1,6 0,9 1,0

Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2009

171

8a


Tabell 8a – Nyckeltal för omsorg om äldre och personer med funktionsnedsättning 2009 Län Kommun

Omsorg därav: äldre o Äldreoms inkl öppen verksamhet pers m kr/inv kr/ 65–w år funk ned- totalt exkl totalt exkl sättning, hyreshyrestot, kr/inv intäkt intäkt

Norrbottens län Arjeplog 24 009 Arvidsjaur 26 945 Boden 22 196 Gällivare 21 495 Haparanda 21 672 Jokkmokk 20 901 Kalix 20 040 Kiruna 20 848 Luleå 16 190 Pajala 30 884 Piteå 16 370 Älvsbyn 23 258 Överkalix 28 762 Övertorneå 27 592 Länet 22 940

.. 16 934 12 809 14 802 11 517 15 220 13 097 14 035 10 062 22 413 9 786 14 193 20 780 18 490 14 934

.. 15 878 11 921 14 119 11 517 14 547 12 835 13 612 9 680 21 233 9 783 13 599 19 881 17 777 14 337

.. 66 156 62 212 65 800 53 082 62 982 54 508 72 722 58 003 73 688 50 963 60 577 70 678 69 549 63 148

.. 62 031 57 900 62 763 53 082 60 200 53 418 70 528 55 798 69 808 50 945 58 042 67 621 66 866 60 692

Oms pers m funk nedsättn inkl ö verksamh kr/inv. kr/ 0–64 år totalt exkl totalt exkl hyreshyresintäkt intäkt

.. 9 893 9 107 6 511 9 974 5 547 6 782 6 499 5 999 8 309 6 406 8 906 7 810 8 902 7 742

.. 9 739 8 847 6 335 9 951 5 418 6 758 6 375 5 901 8 309 6 394 8 906 7 640 8 902 7 652

.. 13 296 11 468 8 400 12 738 7 315 8 927 8 053 7 258 11 941 7 928 11 631 11 062 12 126 10 165

.. 13 089 11 141 8 174 12 708 7 144 8 896 7 900 7 140 11 941 7 913 11 631 10 821 12 126 10 048

Färdtjänst, m m, kr/inv

.. 119 280 183 181 134 161 314 129 162 178 159 173 200 182

8a

172

Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2009


Tabell 8a – Nyckeltal för omsorg om äldre och personer med funktionsnedsättning 2009 Län Kommun

Norrbottens län Arjeplog Arvidsjaur Boden Gällivare Haparanda Jokkmokk Kalix Kiruna Luleå Pajala Piteå Älvsbyn Överkalix Övertorneå Länet

Andel verksamhet i kommunal regi, %

95,1 100,0 96,7 94,7 88,6 99,0 94,4 97,1 98,0 98,7 97,9 97,4 98,7 98,3 96,8

Folkmängd andel invånare i åldern, % 0–64 65–79 80–w år år år

74,7 74,4 79,4 77,5 78,3 75,8 76,0 80,7 82,7 69,6 80,8 76,6 70,6 73,4 76,5

17,7 18,2 14,8 17,0 16,4 16,9 17,8 14,8 12,9 22,5 14,3 16,6 21,0 19,0 17,1

7,7 7,4 5,8 5,5 5,3 7,2 6,2 4,5 4,4 7,9 4,9 6,9 8,4 7,6 6,4

Hemtjänst andel personer med hjälp i ordinärt boende efter ålder, % 0–64 65–w år år

0,4 0,2 0,4 0,3 0,3 0,5 0,3 0,4 0,2 0,3 0,5 0,3 0,7 0,3 0,4

9,7 12,0 11,6 8,8 6,4 9,4 10,2 11,1 7,3 8,7 11,0 13,1 9,2 12,4 10,1

Särskilda boendeformer andel personer i särskilda boendeformer efter ålder, % 0–64 65–w år år

.. 0,0 0,1 0,2 0,3 .. 0,1 0,1 0,1 .. 0,1 0,0 0,0 0,0 0,1

7,4 7,6 6,1 7,2 8,2 6,0 6,4 5,3 6,3 6,8 7,2 5,3 10,1 7,8 7,0

Andel personer m LSSinsatser i åldern 0–64 år,%

0,5 1,2 1,2 0,5 1,1 0,5 1,0 0,7 0,8 0,7 0,9 0,9 0,9 1,1 0,9

8a

Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2009

173


Tabell 8a – Nyckeltal för omsorg om äldre och personer med funktionsnedsättning 2009 Län Kommun

Omsorg därav: äldre o Äldreoms inkl öppen verksamhet pers m kr/inv kr/ 65–w år funk ned- totalt exkl totalt exkl sättning, hyreshyrestot, kr/inv intäkt intäkt

Oms pers m funk nedsättn inkl ö verksamh kr/inv. kr/ 0–64 år totalt exkl totalt exkl hyreshyresintäkt intäkt

Färdtjänst, m m, kr/inv

Hela riket ovägt medelvärde 17 838

11 722

11 267

55 832

53 647

5 865

5 771

7 432

7 312

200

23 860 20 040 17 978 17 672 16 845 15 636 15 836 14 674 14 162

18 433 13 613 12 004 11 539 10 822 9 590 9 653 8 807 8 867

17 676 13 070 11 520 11 144 10 417 9 233 9 266 8 541 8 443

70 228 59 231 55 973 53 998 52 546 51 587 53 911 53 637 59 839

67 344 56 856 53 701 52 084 50 513 49 637 51 766 51 988 56 958

5 174 6 092 5 772 5 954 5 845 5 888 6 014 5 539 5 079

5 123 6 011 5 685 5 859 5 738 5 771 5 892 5 464 4 955

7 030 7 919 7 369 7 613 7 365 7 246 7 326 6 629 5 964

6 960 7 814 7 259 7 492 7 230 7 102 7 177 6 539 5 819

242 232 203 179 178 159 169 328 216

14 162 12 597 16 339 15 723 23 783 18 208 17 635 Övr 12 500–25 000 19 019 Övr <12 500 inv 19 576

8 867 7 559 9 997 9 883 17 323 12 156 11 140 12 542 13 450

8 443 7 237 9 617 9 484 16 668 11 680 10 734 12 099 12 892

59 839 47 870 55 962 51 793 69 603 56 723 53 284 55 034 56 597

56 958 45 804 53 836 49 703 66 955 54 488 51 347 53 062 54 245

5 079 4 924 6 088 5 652 6 151 5 848 6 304 6 275 5 895

4 955 4 831 5 960 5 554 6 075 5 755 6 195 6 185 5 820

5 964 5 836 7 410 6 986 8 190 7 466 7 976 8 143 7 744

5 819 5 726 7 255 6 865 8 088 7 346 7 837 8 025 7 644

216 115 254 189 234 205 192 202 231

Total kommunal skattesats 28,89–30,49 13 379 8 791 30,50–30,99 15 549 10 527 31,00–31,49 16 095 10 330 31,50–31,99 16 242 10 101 32,00–32,49 17 416 11 286 32,50–32,99 19 227 12 623 33,00–33,49 21 253 14 353 33,50–34,17 21 762 15 394

8 418 10 249 9 915 9 690 10 858 12 072 13 830 14 821

49 075 52 229 52 888 53 598 54 710 57 006 62 164 64 921

46 956 50 755 50 716 51 424 52 668 54 506 59 863 62 457

4 437 4 812 5 547 5 927 5 949 6 323 6 552 6 176

4 337 4 740 5 461 5 828 5 850 6 229 6 455 6 066

5 419 6 044 6 905 7 339 7 489 8 134 8 488 8 072

5 296 5 956 6 797 7 218 7 364 8 013 8 363 7 929

151 211 219 215 181 193 233 193

Skattesats till kommun 17,12–19,99 12 855 20,00–20,49 13 710 20,50–20,99 16 519 21,00–21,49 16 908 21,50–21,99 17 961 22,00–22,49 19 422 22,50–22,99 21 571 23,00–23,64 23 086

7 411 8 235 10 604 10 474 11 470 12 062 14 300 16 015

47 161 48 222 55 333 54 352 55 600 57 326 63 283 68 394

45 082 46 455 53 512 52 142 53 495 54 927 60 902 65 724

5 037 5 003 5 336 5 730 5 835 6 568 6 361 6 216

4 939 4 887 5 247 5 640 5 742 6 479 6 265 6 109

6 024 6 061 6 651 7 192 7 450 8 427 8 288 8 189

5 907 5 921 6 541 7 077 7 331 8 314 8 162 8 048

72 170 247 251 201 187 239 228

Folkmängd 0– 4 999 5 000– 9 999 10 000– 14 999 15 000– 19 999 20 000– 29 999 30 000– 49 999 50 000– 99 999 100 000–199 999 200 000–899 999

8a

Kommungrupp Storstäder Förortskommuner Större städer Pendlingskomm Glesbygdskomm Varuprod. komm Övr >25 000 inv

7 746 8 538 10 936 10 927 11 925 12 585 14 855 16 643

174

Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2009


Tabell 8a – Nyckeltal för omsorg om äldre och personer med funktionsnedsättning 2009 Län Kommun

Andel verksamhet i kommunal regi, %

Folkmängd andel invånare i åldern, % 0–64 65–79 80–w år år år

Hemtjänst andel personer med hjälp i ordinärt boende efter ålder, % 0–64 65–w år år

Särskilda boendeformer andel personer i särskilda boendeformer efter ålder, % 0–64 65–w år år

Andel personer m LSSinsatser i åldern 0–64 år,%

Hela riket ovägt medelvärde

90,5

79,2

14,7

6,0

0,3

11,5

0,1

5,7

0,8

Folkmängd 0– 4 999 5 000– 9 999 10 000– 14 999 15 000– 19 999 20 000– 29 999 30 000– 49 999 50 000– 99 999 100 000–199 999 200 000–899 999

96,3 94,5 93,1 94,2 90,8 85,7 80,8 81,2 73,7

74,0 77,2 78,7 78,8 79,6 81,5 82,2 83,5 85,1

18,2 16,1 15,1 15,2 14,6 13,3 12,8 11,6 9,9

7,9 6,8 6,2 6,0 5,8 5,2 5,0 4,9 4,9

0,4 0,3 0,3 0,3 0,3 0,2 0,2 0,3 0,3

12,0 11,6 11,2 11,4 11,7 10,7 11,6 13,0 15,4

0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

7,3 5,9 5,6 5,4 5,3 5,5 5,4 5,6 6,1

0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,6

Kommungrupp Storstäder Förortskommuner Större städer Pendlingskomm Glesbygdskomm Varuprod. komm Övr >25 000 inv Övr 12 500–25 000 Övr <12 500 inv

73,7 75,3 87,2 92,8 94,9 95,4 90,5 93,9 94,4

85,1 84,3 82,2 81,1 75,2 78,5 79,1 77,2 76,3

9,9 11,9 12,6 13,7 17,3 15,0 14,8 16,0 16,8

4,9 3,9 5,2 5,2 7,5 6,5 6,1 6,8 6,9

0,3 0,2 0,3 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

15,4 10,4 12,6 11,3 11,8 11,4 11,5 11,8 11,1

0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1

6,1 4,4 5,6 5,0 7,1 5,7 6,0 5,4 5,8

0,6 0,6 0,8 0,7 0,8 0,8 0,9 0,9 0,8

Total kommunal skattesats 28,89–30,49 73,1 30,50–30,99 88,0 31,00–31,49 88,3 31,50–31,99 90,2 32,00–32,49 91,4 32,50–32,99 94,4 33,00–33,49 94,7 33,50–34,17 94,8

82,0 80,0 80,4 81,3 79,7 77,9 77,1 76,5

12,9 14,2 13,9 13,4 14,6 15,7 16,1 16,4

5,1 5,8 5,7 5,3 5,8 6,4 6,8 7,1

0,2 0,3 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

12,4 12,4 10,8 11,7 10,9 11,3 11,7 13,2

0,1 0,1 0,0 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0

5,0 5,0 5,5 5,2 5,7 5,8 6,2 6,6

0,6 0,7 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,9

Skattesats till kommun 17,12–19,99 69,9 20,00–20,49 84,0 20,50–20,99 90,1 21,00–21,49 92,2 21,50–21,99 93,8 22,00–22,49 94,9 22,50–22,99 94,7 23,00–23,64 94,2

83,6 82,3 80,2 79,9 78,6 78,1 76,7 75,9

12,1 12,8 13,9 14,2 15,2 15,6 16,3 16,9

4,3 4,8 5,9 5,9 6,2 6,3 7,0 7,2

0,2 0,2 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

11,4 11,8 11,7 11,2 11,2 11,4 11,7 12,9

0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0

4,5 4,6 5,6 5,7 5,7 5,8 6,4 7,1

0,6 0,7 0,7 0,8 0,8 0,8 0,8 0,9

Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2009

175

8a


Tabell 8b – Nyckeltal för äldreomsorg 2009 Tabell 8b är en komplettering av tabell 8a med nyckeltal för enbart äldreomsorgen. Förutsättningen för att kunna göra denna typ av redovisning är att kommunerna på ett tillförlitligt sätt kan skilja på kostnaderna för omsorg om äldre respektive personer med funktionsned sättning. Med denna tabell vill vi visa vilka möjligheter det finns att med utgångspunkt i den nationella statistiken skapa intressanta nyckeltal från statistik avseende ekonomi, personal och verksamhet. Från och med bokslutsåret 2004 finns några nya nyckeltal som kan användas som ett komplement i analysen av äldreomsorgen. Nyckeltalen visar uppgifter inom korttidsvård och hemtjänst och gör det möjligt att ytterligare belysa skillnader med avseende på de insatser som ges i det ordinära boendet. Nyckeltalen är under utveckling varför vi i tabellen har prickat extremt låga värden liksom extremt höga då de bedömts vara orealistiska eller felaktiga. Minusposter kan dock förekomma bland annat beroende på svårigheter att fördela gemensamma kostnader. För definitioner av de nya nyckeltalen se ”Definitioner” på sidan 178. Även en utveckling av personalnyckeltal pågår. Dessa redovisas i tabell 8d som endast finns på våra webbplatser. I tabellen finns snitt för personalkostnader och personaltäthet i verksamhet i egen regi.

8b

Kostnaden på övergripande nivå bryts stegvis ned Redovisningen i tabellen är gjord så att en stegvis nedbrytning av kostnaderna i olika delar kan göras. Utgångspunkt för redovisningen är kostnad för äldreomsorg totalt. Denna kostnad redovisas dels som kostnad i kronor per invånare, dels som kostnad i kronor per invånare 65 år och äldre. För att visa sambandet mellan kostnaderna i kronor per invånare och kronor per invånare 65 år och äldre redovisas i tabellen också andelen invånare 65 år och äldre. En hög andel äldre i kommunen innebär oftast högre kostnad i kronor per invånare även om servicenivån för verksamheten är låg. För att analysera kostnadsskillnader för äldreomsorg i kronor per 65 år och äldre måste ytterligare särredovisning av olika kostnadsposter göras. Analysen kan göras enligt den analysmodell som beskrivs i figur

176

Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2009


Figur 1 – Analysmodell för äldreomsorgen

Kostnad

Steg 1

kr per inv. 65 – w år

Omsorgskostnad kr per inv. 65 –w år

Lokalkostnad kr per inv. 65 – w år

Steg 2 Särskilt boende

Ordinärt boende

kr per inv. 65–w år

kr per inv. 65–w år

Öppen verksamhet kr per inv. 65–w år

Andel med omsorg, %

Årsarbetare / vårdtagare

Kostnad/ vårdtagare

Kostnad/ årsarbetare

Andel med omsorg, %

Kostnad/ vårdtagare

Övrigt

Årsarbetare/ vårdtagare

Kostnad/ årsarbetare

Övrigt

1. Modellen ger en helhetsbild och visar sambanden mellan nyckeltalen. Av figur 1 framgår att lokal- och kapitalkostnader i steg 1 särredovisas för att sedan kunna bryta ned omsorgskostnaden i olika delverksamheter. Genom att dessa nyckeltal anges i kronor per invånare 65 år och äldre, kan man i steg 2 utläsa och jämföra hur de olika kommunerna satt samman sina resurser. Därefter följer nyckeltal som berör brukaren eller vårdtagaren det vill säga andel som får hjälp, kostnad per vårdtagare i ordinärt respektive särskilt boende. Sista uppdelningen av totalkostnaden visar personaltäthet och personalkostnad med nyckeltalen antal årsarbetare per vårdtagare och kostnaden per årsarbetare. Dessa nyckeltal redovisas endast i elektronisk form i tabell 8d. Eftersom nyckeltalen i tabell 8b bygger på nationell statistik avseende ekonomi, verksamhet och personal är det viktigt att samma avgränsning och definitioner används i de olika statistikunderlagen. De nyckeltal som beräknas utifrån befolkningsstatistik är säkrare än de som bygger på verksamhets- och personalstatistik.

Vilka kostnader kan kommunen påverka? Strukturella faktorer såsom ålderssammansättning bland de äldre, andelen som är ensamboende och annan social struktur påverkar behovet av eller kostnaden för äldreomsorg. Att jämföra en kommuns kost-

Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2009

177

8b


nad med en annans utan att beakta dessa skillnader ger en begränsad indikation på om kommunen har höga eller låga kostnader i relation till den jämförda kommunen. Kostnader beroende på strukturella skillnader kan kommunen inte påverka. I tabell 11 redovisas därför en jämförelse mellan kommunens redovisade kostnad och den kostnad kommunen borde ha med hänsyn till sin struktur den så kallade standardkostnaden. Genom att jämföra den redovisade kostnaden med standardkostnaden erhålls den procentuella avvikelsen i förhållande till standardkostnaden. En positiv avvikelse indikerar att man har en kostnadsnivå som ligger högre än vad strukturen motiverar, en negativ avvikelse visar det omvända. Den högre eller lägre kostnaden beror då inte på ogynnsam eller gynnsam struktur utan på exempelvis skillnad i ambitionsnivå eller effektivitet det vill säga faktorer som kommunen kan påverka. De skillnader som finns mellan de redovisade kostnaderna och standardkostnaderna är därför viktiga att ha med som bakgrund när man analyserar de olika nyckeltal som redovisas i tabell 8b.

Förändring av mättidpunkt kan påverka jämförelser med tidigare år Flera nyckeltal i denna tabell bygger på statistik från Socialstyrelsen. Övergången till individbaserad statistik uppvisar ännu sådana brister att den inte går att redovisa åldersgruppindelad på samma sätt som förra året. Statistiken för 2009 bygger därför inte på den individbaserade statistiken utan som tidigare på mängdstatistik med mättidpunkt den 1 oktober. Förändringen av mättidpunkt och metod kan påverka statistiken.

8b

Definitioner Kostnad äldreomsorg totalt, kr per invånare Här ingår alla insatser som ges till äldre enligt sol och hsl (se sidan 153), det vill säga insatser i särskilt boende, hemtjänst i ordinärt boende, korttidsvård, rehabilitering, dagverksamhet och hemsjukvård. Även allmänt riktade insatser utan individuellt biståndsbeslut ingår. Äldreomsorgens andel av kommungemensam verksamhet och gemensamma lokaler är påförd. Färdtjänst ingår däremot inte. Med kostnad avses bruttokostnad minus interna intäkter och försäljning av verksamhet till andra kommuner och landsting. Kostnad äldreomsorg totalt, kr per invånare 65–w år Kostnader enligt samma definition som ovan men beräknat per invånare 65 år och äldre.

178

Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2009


Nettokostnad, kr per invånare 65–w år Kostnader (enligt ovanstående definition) minus alla övriga verksamhetsintäkter såsom riktade statsbidrag, taxor och avgifter, hyresintäkter och andra försäljningsintäkter. Indextal standardkostnad, kr per invånare 65–w år Beräkningen bygger på de standardkostnadskvoter som redovisas i tabell 11 som steg 2 och svarar på om kommunen har en gynnsam eller ogynnsam struktur. Till skillnad från tabell 11 avser beräkningen i tabell 8b kostnad per invånare 65 år och äldre. Variationer i standardkostnad i tabell 11 beror på alla strukturella faktorer medan motsvarande variationer i tabell 8b förklaras av sådant som inte beror på att andelen invånare 65 år och äldre skiljer sig åt. Det är i stället olikheter vad gäller kön, ålderssammansättning och yrkesbakgrund inom gruppen invånare 65 år och äldre samt bebyggelsestruktur som förklarar skillnaderna. Andel invånare 65–w år, % Visar hur stor andel av kommunens befolkning som är 65 år och äldre. Kostnad kr per invånare 65–w år i ordinärt boende Här ingår hemtjänst i det ordinära boendet samt alla insatser som stödjer den enskilde att kunna bo kvar hemma. Dit räknas de insatser som ges i korttidsvården till exempel växelvård, avlösarservice, rehabilitering samt dagverksamhet och bostadsanpassning. Även mindre insatser såsom larm och matdistribution/matlådor ingår. Hälso- och sjukvårdsinsatser upp till och med sjuksköterskenivå, hemsjukvård, i ordinärt boende ingår i förekommande fall. Det som avses är individuellt riktade insatser med biståndsbeslut enligt socialtjänstlagen samt individuella insatser enligt hälso- och sjukvårdslagen. Om kommunen tagit över hemsjukvården helt eller delvis från landstinget ingår dessa kostnader i det ordinära boendet. Dessa kommuner är markerade med fylld punkt vid kostnaden i ordinärt boende. En fylld punkt [•] avser hemsjukvård upp till och med sköterskenivå. Två fyllda punkter [••] avser hemsjukvård upp till och med undersköterskenivå. Lokalkostnader för korttidsvård har dragits bort från ordinärt boende och redovisas under Lokalkostnader sol/hsl. Andel av 65–w år med omsorg i ordinärt boende, % Visar antalet personer med beviljad hemtjänst i ordinärt boende den 1 oktober 2009 i relation till antalet invånare 65 år och äldre. Observera

Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2009

179

8b


att från och med 2007 omfattar omsorgen även personer som enbart har matdistribution, trygghetslarm och/eller snöröjning men ingen hemtjänst i övrigt, detta under förutsättning att de berörda personerna är beviljade hemtjänst. Kostnader i kr per vårdtagare i ordinärt boende Visar vad det ordinära boendet, enligt definitionen ovan, kostar per vårdtagare. Antalet vårdtagare utgörs av antalet personer med beviljad hemtjänst i ordinärt boende den 30 juni 2009. Nya nyckeltal De nya nyckeltalen som finns från 2004 utgör en särredovisning av den hemtjänst och korttidsvård som ingår i ordinärt boende enligt definitionen ovan. Kostnad i kr per invånare, 65–w år, hemtjänst Visar vad hemtjänsten i det ordinära boendet kostar per invånare. Hemtjänst avser biståndsbeslutad service och personlig omvårdnad enligt sol. Service avser praktisk hjälp med bostadens skötsel, hjälp med inköp och ärenden samt tillredning eller distribution av måltider och dylikt. Personlig omvårdnad avser de insatser som därutöver behövs för att tillgodose fysiska, psykiska eller sociala behov. Detta kan innebära hjälp med att äta, klä och förflytta sig, personlig hygien och insatser för att bryta isolering (till exempel viss ledsagning) och skapa trygghet och säkerhet (bland annat genom larm, kvälls- och nattpatrull). I hemtjänstbegreppet ingår avlösning av anhörigvårdare. Kostnad i kr per vårdtagare, hemtjänst

8b

Visar vad hemtjänsten i ordinärt boendet, enligt definitionen ovan, kostar per vårdtagare. Antalet vårdtagare utgörs av antalet personer med beviljad hemtjänst i ordinärt boende den 30 juni 2009. Samma uppgift avseende antal vårdtagare har använts vid beräkning av nyckeltal för ordinärt boende totalt. Vid beräkningen av ”Kostnad per vårdtagare, ordinärt boende” (se ovan) har utgångspunkten varit de personer som får hemtjänst och på dessa personer har övriga kostnader inom det ordinära boendet fördelats. Det ger ett övergripande mått för de samlade insatserna i ordinärt boende. Det nya nyckeltalet är mer precist då kostnaderna endast omfattar hemtjänst. Detta innebär att ”Andel av 65–w år med omsorg, %” används både vid analys av kostnad per vårdtagare i det ordinära boendet totalt och för kostnad per vårdtagare, hemtjänst.

180

Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2009


Kostnad i kr per invånare 65–w år, korttidsvård Visar vad korttidsvården kostar per invånare. Korttidsvård avser tillfälligt boende förenat med behandling, rehabilitering och/eller omvårdnad för bland annat avlösning, växel- och eftervård. Det är en individuellt inriktad insats med biståndsbeslut enligt sol samt insatser enligt hsl. Kostnad per vårddygn, korttidsvård Visar vad korttidsvården kostar per vårddygn. Antalet vårddygn under året beräknas utifrån totala antalet boendedygn som utförs under oktober månad till personer med beviljad korttidsvård. Kostnad per invånare 65–w år, övrigt Denna kostnad kan ses som en restpost och innehåller kostnader för alla andra insatser inom det ordinära boendet utom hemtjänst och korttidsvård. En viktig insats är hemsjukvården för de kommuner som tagit över ansvaret för denna. Andra insatser är exempelvis dagverksamhet, anhörigbidrag och bostadsanpassning. Kostnad kr per invånare 65–w år i särskilt boende Här ingår de insatser som ges till permanentboende vårdtagare i särskilda boendeformer såsom servicehus, ålderdomshem, sjukhem, gruppbostad och dylikt. För att betecknas som särskilt boende krävs att vårdtagaren har ett biståndsbeslut för att kunna bo i boendet. Korttidsvården är inte permanentboende och räknas inte hit. Hälso- och sjukvårdsinsatser ingår. Även här är det individuellt riktade insatser enligt sol och hsl som avses. Lokalkostnader för särskilt boende har tagits bort från särskilt boende och redovisas under Lokalkostnader. Andel av 65–w år med omsorg i särskilt boende, % Visar antalet personer som bodde permanent i särskilt boende den 30 juni 2009 i relation till antalet invånare 65 år och äldre. Kostnad i kr per vårdtagare, särskilt boende Visar vad vård och omsorg i det särskilda boendet kostar per vårdtagare. Med vårdtagare avses antalet personer i särskilt boende den 30 juni 2009. Öppen verksamhet, kr per invånare 65–w år Öppen verksamhet är allmänt riktade insatser som inte kräver biståndsbeslut. Exempel är restaurangverksamhet, fotvård, dagcentraler,

Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2009

181

8b


terapilokaler, bidrag till föreningar med mera. Lokalkostnader har tagits bort och redovisas under lokalkostnader. Lokalkostnader brutto, kr per invånare 65–w år Här avses lokal- och kapitalkostnader för hela verksamhetsområdet. Det innebär att det omfattar både boendekostnad för permanentboende vårdtagare, korttidsplatser och verksamhetslokaler. Här finns stora skillnader hur kommunerna hanterat boendet för de äldre och därmed hur de redovisar dessa kostnader. För att öka jämförbarheten och samtidigt fokusera på själva vård och omsorgskostnaden lyfter vi schablonmässigt bort dessa kostnader och särredovisar dem. Det innebär att när vi jämför ordinärt och särskilt boende i tabell 8b är det endast vårdinsatserna som ingår. Lokalkostnader särredovisas inte i räkenskapssammandraget (rs) för äldreomsorgen. Vi har därför gjort en schablonmässig beräkning av hur mycket av lokalkostnaderna för vård och omsorg som avser äldreomsorgen. Denna andel bygger på hur de totala kostnaderna fördelar sig mellan äldre- och handikappomsorg. I vår beräkning har vi också antagit att merparten av dessa lokalkostnader finns inom särskilt boende. Kostnaden för särskilt boende är därför reducerad med denna schablonmässigt framräknade lokalkostnad. Även kostnaden för ordinärt boende och öppen verksamhet har reducerats med en mindre del som avser lokalkostnader. För ordinärt boende gäller det korttidsplatser. Lokalkostnader netto, kr per invånare 65–w år

8b

Nyckeltalet visar samtliga lokalkostnader enligt definitionen ovan, reducerad med hyresintäkter. Detta visar hur mycket av lokalkostnaderna som subventioneras med skattemedel. Avgifter äldreomsorg totalt, kr per invånare 65–w år Här redovisas taxor och avgifter för till exempel hemtjänst samt service och omvårdnad i särskilda boendeformer.

Exempel på analys För att illustrera hur de olika nyckeltalen kan användas har vi valt att göra en analys där vi jämför två kommuner med varandra. Skillnader mellan olika kommuners kostnader kan i stort förklaras av tre faktorer: • Strukturella faktorer. • Politiska ambitioner och målsättningar. • Effektivitet/produktivitet. En stor del av de kostnadsskillnader för äldreomsorgen totalt som framgår av kostnad i kronor per invånare eller kostnad i kronor per invånare 65 år och äldre kan bero på strukturella faktorer. Hit hör till ex-

182

Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2009


empel skillnader i åldersstruktur och kön, social struktur samt geografisk struktur. Denna typ av kostnadsskillnader kan kommunerna i de flesta fall inte påverka. För att analysera vilka kostnadsskillnader som kan påverkas är det därför lämpligt att göra jämförelser mellan kommuner med ungefär samma strukturella förutsättningar. Uppgifter om detta framgår av tabell 11 samt av kolumnen indextal för standardkostnad i tabell 8b. I tabell 11 redovisas kommunens standardkostnad i kr per invånare och i tabell 8b i kr per invånare 65 år och äldre. Skillnaden i standardkostnaden i tabell 11 beror på alla strukturella faktorer. Skillnaden i standardkostnad i tabell 8b förklaras av sådana strukturella faktorer som inte beror på variationer i andelen invånare 65 år och äldre. I vårt exempel har vi valt två kommuner med ungefär samma standardkostnad. De kommuner vi valt för att illustrera den stegvisa analysen är Höganäs och Hörby. Vi ska därför utifrån de redovisade nyckeltalen i tabell 8b försöka illustrera hur man kan analysera skillnaderna i kostnader mellan två kommuner med en viss skillnad i kostnader i kronor per invånare som sedan kan variera för olika delar av äldreomsorgen. Vad kan förklara kostnadsskillnaden i kronor per invånare? Av figur 2 framgår att Hörby har en marginellt högre kostnad, 146 kr per invånare mer än Höganäs. Höganäs har en något högre andel pensionärer. Studeras kostnaden per pensionär har Hörby högre kostnader. Observera att kostnadsskillnaden i detta exempel huvudsakligen beror på faktorer som kan påverkas av kommunerna själva, eftersom vårt exempel bygger på att båda kommunerna har en likvärdig struktur. Nästa steg i analysen blir att försöka se om det finns skillnader mellan ordinärt och särskilt boende. Figur 2 – Kostnadsskillnader i kr per invånare totalt

Äldreomsorg, totalt kr per invånare Höganäs Hörby Skillnad, kr Skillnad, %

9 464 9 610 –146 –1,5

Andel inv. 65–w år, procent

Äldreomsorg, totalt kr per inv. 65–w år

Höganäs Hörby Skillnad

Höganäs Hörby Skillnad, kr Skillnad, %

22,5 19,6 2,8

Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2009

183

42 100 48 950 –6 850 –14,0

8b


Figur 3 – Kostnadsskillnader för befolkningen 65–w år

Äldreomsorg, kr per inv. 65–w år Höganäs Hörby Skillnad, kr Skillnad, %

42 100 48 950 –6 850 –14,0

Ordinärt boende kr per inv. 65–w år

Särskilt boende kr per inv. 65–w år

Öppen verksamhet kr per inv. 65–w år

Lokalkostn., brutto kr per inv. 65–w år

Höganäs 15 838 Hörby 18 029 Skillnad, kr –2 192 Skillnad, % –12,2

Höganäs Hörby Skillnad, kr Skillnad, %

Höganäs Hörby Skillnad, kr Skillnad, %

Höganäs Hörby Skillnad, kr Skillnad, %

22 352 26 773 –4 421 –16,5

477 844 –367 43,5

3 433 3 303 130 3,9

Finns skillnader i kostnader mellan boendeformer mellan Höganäs och Hörby trots små skillnader i kostnader per invånare? Av figur 3 framgår att i Höganäs är kostnaden i det ordinära boendet 12 procent lägre per ålderspensionär än i Hörby, och kostnaden i särskilt boende är cirka 16 procent lägre. Höganäs har högre lokalkostnader än Hörby. Hörby satsar mer på den öppna verksamheten. Nästa steg i analysen är att hitta förklaringsfaktorer till variationer i kostnaderna i det ordinära respektive särskilda boendet. Skillnader i servicenivå förklarar skillnaden i ordinärt boende Figur 4 visar en högre kostnad per ålderspensionär i ordinärt boende i Hörby. Servicenivån är i stort sett lika i de båda kommunerna. Figur 4 – Kostnadsskillnader för ordinärt boende

8b

Ordinärt boende kr per inv. 65–w år Höganäs Hörby Skillnad, kr Skillnad, %

15 838 18 029 –2 192 –12,2

Andel av inv. 65–w år med omsorg, % (servicenivå)

Kostnad per vårdtagare, kr (prestationskostnad)

Höganäs Hörby Skillnad

Höganäs Hörby Skillnad, kr Skillnad, %

14,9 14,7 0,2

184

106 416 122 650 –16 234 –13,2

Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2009


Kombinationen av servicenivå och prestationskostnader påverkar skillnaden i särskilt boende Inom det särskilda boendet är också servicenivå i stort lika (se figur 5). De som får hjälp i Hörby får emellertid betydligt mer hjälp, eftersom prestationskostnaden är 15 procent högre. Figur 5 – Kostnadsskillnader för särskilt boende

Särskilt boende kr per inv. 65–w år Höganäs Hörby Skillnad, kr Skillnad, %

22 352 26 773 –4 421 –16,5

Andel av inv. 65–w år med omsorg, % (servicenivå)

Kostnad per vårdtagare kr (prestationskostnad)

Höganäs Hörby Skillnad

Höganäs Hörby Skillnad, kr Skillnad, %

4,5 4,6 –0,1

493 988 579 015 –85 027 –14,7

Sammanfattning av jämförelsen mellan Höganäs och Hörby • Viktigt att studera mixen av verksamheter. • Större delen av kostnadskillnaderna kan inte förklaras av struk-

turella orsaker. • I stort lika servicenivå både i särskilt och ordinärt boende. Lika

kostnad räknat i kronor per invånare. • Stora skillnader i prestationskostnader både i särskilt och or-

dinärt boende.

Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2009

185

8b


Tabell 8b – Nyckeltal för äldreomsorg 2009 Län Kommun

Äldreomsorg totalt, inklusive öppen verksamhet kostnad nettokostnad, kr/inv kr/inv kr/inv 65–w år 65–w år redoindextal

• = se sidan 179.

8b

visad

Andel inv 65–w år, %

standardk

Äldreomsorgens olika delar... Ordinärt boende kostn andel inv kostn. kr/inv 65–w år kr/ 65–w med om- vård-

därav Hemtjänst: kostn kostn kr/inv kr/vård-

år

65–w år tagare

sorg, %

tagare

Stockholms län Botkyrka Danderyd Ekerö Haninge Huddinge Järfälla Lidingö Nacka Norrtälje Nykvarn Nynäshamn Salem Sigtuna Sollentuna Solna Stockholm Sundbyberg Södertälje Tyresö Täby Upplands Väsby Upplands-Bro Vallentuna Vaxholm Värmdö Österåker Länet

5 703 10 686 6 874 5 729 6 026 6 285 12 155 6 232 10 614 4 669 8 758 5 435 5 569 7 699 9 822 9 009 8 653 6 984 5 564 8 140 6 304 4 726 5 956 8 649 5 721 6 666 7 255

45 844 56 258 48 499 42 337 49 527 38 419 63 916 44 823 47 466 34 545 47 797 36 519 38 491 52 984 61 319 63 832 65 103 45 549 37 529 46 521 42 493 35 776 44 203 56 871 44 327 44 730 47 526

40 726 49 131 40 383 36 273 42 020 34 456 55 569 39 504 39 982 30 239 39 695 30 820 33 059 45 203 52 088 54 432 54 568 41 879 33 166 40 632 37 212 31 685 37 311 49 103 37 302 37 885 40 936

73 108 72 70 80 76 110 89 87 57 84 66 74 85 113 119 118 86 65 82 76 73 74 88 69 67 83

12,4 13 660 19,0 21 393 14,2 12 959 13,5 14 474 12,2 12 935 16,4 15 380 19,0 18 625 13,9 19 185 22,4 14 490 13,5 8 917 18,3 16 225 14,9 9 428 14,5 • 13 921 14,5 16 622 16,0 19 460 14,1 20 888 13,3 16 275 15,3 17 223 14,8 13 137 17,5 23 761 14,8 18 438 13,2 13 077 13,5 13 219 15,2 23 409 12,9 15 234 14,9 19 671 15,2 16 231

7,1 13,0 8,2 7,3 8,9 12,3 11,6 13,9 .. 6,9 11,1 7,8 9,3 11,2 12,6 14,8 12,7 12,3 8,1 14,1 11,1 10,0 8,6 17,3 6,5 10,0 10,7

191 879 164 178 158 405 198 023 145 100 124 745 160 292 138 048 .. 129 302 146 549 121 390 149 879 148 550 153 916 140 984 127 904 140 121 162 698 167 944 165 940 130 130 153 803 135 512 232 712 196 306 155 372

11 561 17 499 10 093 11 875 7 628 13 576 12 528 15 067 9 866 6 175 9 984 4 922 11 841 12 101 16 553 18 838 12 165 13 736 8 967 15 502 12 419 9 573 8 109 12 894 12 442 13 451 11 899

162 408 134 293 123 368 162 476 85 565 110 110 107 817 108 420 .. 89 535 90 178 63 373 127 490 108 142 130 925 127 144 95 600 111 750 111 051 109 570 111 769 95 266 94 353 74 640 190 066 134 232 114 382

Uppsala län Enköping Heby Håbo Knivsta Tierp Uppsala Älvkarleby Östhammar Länet

9 542 11 387 5 244 5 466 11 247 7 646 11 099 11 534 9 146

50 737 53 284 39 056 48 222 51 872 53 417 53 650 52 979 50 402

46 136 48 384 31 728 43 742 45 026 48 569 46 902 46 920 44 676

93 96 61 75 100 93 96 94 89

18,8 21,4 13,4 11,3 21,7 14,3 20,7 21,8 17,9

7,5 11,3 8,7 .. 7,8 9,6 10,7 .. 9,3

213 923 116 503 156 260 .. 213 261 246 507 177 139 .. 187 266

10 400 6 891 8 676 9 614 10 808 13 634 0 14 839 9 358

138 201 61 075 99 833 .. 139 386 142 608 0 .. 96 850

186

• 16 098 13 144 • 13 580 • 17 463 • 16 537 • 23 567 • 18 979 • 20 093 17 433

Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2009


Tabell 8b – Nyckeltal för äldreomsorg 2009 Län Kommun

...olika delar, forts. Ordinärt boende, därav: Korttidsvård: Övrigt: kostn kostn kostn kr/inv kr/vård- kr/inv 65–w år dygn 65–w år

Särskilt boende kostn andel inv kr/inv 65–w år 65–w med omår sorg, %

Öppen kostn. verksamhet, kr/ kr/inv vård- 65–w år tagare

Lokalkostnader brutto netto kr/inv kr/inv 65–w 65–w år år

Avgifter äldreomsorg totalt, kr/inv 65–w år

Stockholms län Botkyrka Danderyd Ekerö Haninge Huddinge Järfälla Lidingö Nacka Norrtälje Nykvarn Nynäshamn Salem Sigtuna Sollentuna Solna Stockholm Sundbyberg Södertälje Tyresö Täby Upplands Väsby Upplands-Bro Vallentuna Vaxholm Värmdö Österåker Länet

770 3 351 238 1 584 2 976 1 804 2 679 2 684 1 550 1 371 2 196 4 163 984 2 516 1 768 893 1 856 1 731 3 046 5 039 4 313 2 327 2 188 3 289 1 278 4 645 2 355

1 331 2 188 441 869 4 077 1 556 2 456 2 167 1 714 1 979 1 359 2 172 660 1 823 2 006 1 479 936 1 464 1 546 2 107 2 331 1 753 1 302 1 295 1 422 2 251 1 719

1 328 544 2 628 1 014 2 331 0 3 418 1 434 3 075 1 371 4 045 343 1 095 2 005 1 139 1 157 2 254 1 756 1 124 3 220 1 706 1 177 2 922 7 226 1 514 1 575 1 977

27 116 30 895 29 383 21 776 29 711 20 528 37 056 23 531 28 311 23 190 24 564 23 313 20 510 29 480 36 193 37 443 38 525 22 556 22 211 20 347 21 137 18 655 25 288 25 235 24 157 20 238 26 206

4,5 5,2 .. 3,3 5,5 3,2 .. .. 5,3 3,4 .. 4,0 3,6 .. 5,7 7,3 .. 4,1 .. .. .. 3,0 4,8 .. 5,0 .. 4,5

597 965 599 354 .. 656 839 544 465 644 935 .. .. 534 829 672 512 .. 577 500 576 099 .. 631 733 511 139 .. 555 367 .. .. .. 628 341 532 128 .. 482 443 .. 583 043

824 348 1 752 1 049 698 287 337 0 275 1 161 126 131 24 984 679 436 590 1 088 498 0 552 1 187 1 914 206 381 454 615

4 245 3 622 4 405 5 039 6 183 2 224 7 898 2 107 4 390 1 276 6 882 3 647 4 037 5 897 4 986 5 065 9 714 4 681 1 682 2 412 2 366 2 857 3 782 8 022 4 556 4 367 4 475

3 065 3 456 935 4 259 3 466 2 220 5 093 925 2 550 .. 4 732 3 647 2 110 4 021 2 286 1 970 5 964 4 680 750 1 786 994 1 338 1 245 5 264 1 939 2 413 2 844

3 013 4 247 2 593 3 335 2 831 2 224 1 380 1 586 1 236 1 866 1 067 4 183 603 3 194 2 156 1 581 1 454 2 646 2 110 1 757 1 894 738 897 1 831 2 690 2 613 2 143

Uppsala län Enköping Heby Håbo Knivsta Tierp Uppsala Älvkarleby Östhammar Länet

0 4 670 1 405 2 007 1 763 5 764 2 427 1 269 2 413

0 1 905 1 145 807 817 2 452 1 090 5 410 1 703

5 698 1 583 3 499 5 841 3 966 4 169 16 552 3 985 5 662

29 528 33 523 17 626 27 489 27 871 23 880 27 565 26 700 26 773

.. 5,3 2,3 .. 4,7 4,9 6,7 .. 4,8

.. 629 441 767 300 .. 593 755 483 407 413 696 .. 577 520

1 456 0 1 786 640 806 1 538 3 269 812

3 655 6 616 6 065 2 631 6 659 4 433 7 103 5 917 5 385

3 626 4 517 4 476 1 687 4 662 4 421 5 254 5 551 4 274

3 047 2 616 1 455 1 902 1 012 2 978 2 985 3 355 2 419

Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2009

187

8b


Tabell 8b – Nyckeltal för äldreomsorg 2009 Län Kommun

Äldreomsorg totalt, inklusive öppen verksamhet kostnad nettokostnad, kr/inv kr/inv kr/inv 65–w år 65–w år redoindextal

• = se sidan 179.

8b

visad

Andel inv 65–w år, %

standardk

Äldreomsorgens olika delar... Ordinärt boende kostn andel inv kostn. kr/inv 65–w år kr/ 65–w med om- vård-

därav Hemtjänst: kostn kostn kr/inv kr/vård-

år

65–w år tagare

sorg, %

tagare

16 431 23 336 13 341 26 168 11 496 14 559 14 617 14 504 18 942 17 044

12,9 12,8 .. 11,1 8,7 16,4 10,7 6,7 9,7 11,1

127 290 182 643 .. 234 989 132 047 88 596 136 746 217 348 196 145 164 476

13 547 16 184 7 933 15 730 9 180 7 803 10 751 10 943 12 829 11 656

104 946 126 664 .. 141 254 105 443 47 483 100 579 163 986 132 839 115 399

Södermanlands län Eskilstuna 9 433 Flen 10 718 Gnesta 9 212 Katrineholm 10 882 Nyköping 9 321 Oxelösund 10 606 Strängnäs 9 337 Trosa 9 448 Vingåker 12 419 Länet 10 153

51 221 46 726 48 895 52 542 43 517 42 338 49 783 51 179 57 461 49 296

43 737 43 447 41 551 47 232 36 928 37 998 42 432 43 232 47 828 42 710

95 91 88 104 91 81 86 80 92 90

18,4 22,9 18,8 20,7 21,4 25,0 18,8 18,5 21,6 20,7

Östergötlands län Boxholm 11 303 Finspång 11 739 Kinda 11 314 Linköping 7 844 Mjölby 9 915 Motala 10 237 Norrköping 8 662 Söderköping 9 117 Vadstena 12 050 Valdemarsvik 10 629 Ydre 18 470 Åtvidaberg 11 712 Ödeshög 11 911 Länet 11 146

51 986 52 306 49 686 48 100 50 020 51 245 49 207 45 528 46 112 43 378 75 950 52 769 52 835 51 471

46 150 45 256 42 555 37 377 41 825 44 226 43 303 37 441 37 983 37 449 69 457 45 225 44 166 44 032

96 91 94 97 95 97 96 87 102 95 102 96 99 96

21,7 22,4 22,8 16,3 19,8 20,0 17,6 20,0 26,1 24,5 24,3 22,2 22,5 21,6

20 325 23 091 14 626 12 667 12 575 12 428 15 569 12 504 13 219 17 362 17 290 16 777 12 115 15 427

11,0 11,8 12,2 12,1 12,9 7,3 11,7 4,9 12,9 9,3 12,3 11,3 10,4 10,8

184 056 195 707 120 129 104 473 97 324 170 031 133 169 254 790 102 524 186 685 140 364 148 152 117 048 150 342

14 411 17 193 11 069 10 911 8 745 9 030 10 758 8 341 8 539 14 475 14 240 12 922 0 10 818

130 500 145 721 90 912 89 988 67 677 123 538 92 013 169 971 66 228 155 646 115 600 114 111 0 104 762

Jönköpings län Aneby Eksjö Gislaved Gnosjö Habo Jönköping Mullsjö Nässjö Sävsjö Tranås Vaggeryd Vetlanda Värnamo Länet

51 288 51 493 59 311 56 222 48 093 52 722 50 847 60 890 55 394 53 268 58 614 60 253 55 701 54 930

46 518 42 872 52 603 46 553 43 586 47 401 43 390 50 979 45 836 45 045 50 912 54 187 48 933 47 601

105 104 101 96 76 99 91 107 106 101 100 98 102 99

19,9 • 17 075 22,5 23 354 17,9 13 797 16,5 22 019 14,8 19 397 17,9 15 793 18,3 16 136 20,6 23 028 21,4 14 981 22,6 23 710 18,4 14 544 21,4 18 398 19,5 13 411 19,3 18 126

13,6 8,4 14,8 12,0 6,1 10,9 10,7 15,8 11,9 8,9 11,4 11,0 9,4 11,2

125 280 276 489 93 259 184 000 316 557 145 139 150 130 145 929 125 690 265 299 127 679 167 964 142 538 174 304

13 580 18 706 10 377 16 883 7 682 9 704 8 871 15 860 11 295 18 525 11 328 15 148 9 473 12 879

99 640 221 469 70 140 141 080 125 371 89 181 82 536 100 506 94 762 207 291 99 443 138 292 100 685 120 800

10 216 11 594 10 609 9 262 7 132 9 431 9 291 12 536 11 842 12 025 10 760 12 881 10 845 10 648

188

•• •• •• • •• •• •• •• ••

Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2009


Tabell 8b – Nyckeltal för äldreomsorg 2009 Län Kommun

...olika delar, forts. Ordinärt boende, därav: Korttidsvård: Övrigt: kostn kostn kostn kr/inv kr/vård- kr/inv 65–w år dygn 65–w år

Särskilt boende kostn andel inv kr/inv 65–w år 65–w med omår sorg, %

Öppen kostn. verksamhet, kr/ kr/inv vård- 65–w år tagare

Lokalkostnader brutto netto kr/inv kr/inv 65–w 65–w år år

Avgifter äldreomsorg totalt, kr/inv 65–w år

Södermanlands län Eskilstuna 2 005 Flen 4 327 Gnesta 1 205 Katrineholm 4 378 Nyköping 1 447 Oxelösund 3 182 Strängnäs 2 277 Trosa 334 Vingåker 1 222 Länet 2 264

1 318 1 780 900 2 613 2 876 1 281 1 821 236 607 1 492

879 2 826 4 203 6 060 869 3 574 1 589 3 227 4 891 3 124

28 510 19 324 29 003 19 073 27 003 22 936 29 049 29 787 27 418 25 789

5,3 3,2 4,8 .. 5,1 4,1 5,4 .. 5,0 4,7

538 426 596 133 599 809 .. 527 043 560 719 533 538 .. 550 073 557 963

731 1 039 270 88 414 127 506 123 321 402

5 549 3 027 6 281 7 213 4 604 4 716 5 611 6 766 10 779 6 061

3 465 2 841 6 281 7 032 2 316 2 817 3 060 3 595 8 331 4 415

1 146 2 676 3 351 3 507 960 1 413 1 178 920 1 059 1 801

Östergötlands län Boxholm 5 641 Finspång 4 661 Kinda 2 225 Linköping 1 475 Mjölby 3 505 Motala 1 697 Norrköping 2 406 Söderköping 3 277 Vadstena 4 118 Valdemarsvik 2 887 Ydre 2 429 Åtvidaberg 3 580 Ödeshög 1 078 Länet 2 998

3 311 2 384 1 105 1 247 1 234 710 1 216 1 873 1 299 1 744 833 2 014 656 1 510

273 1 237 1 332 281 326 1 702 2 405 885 562 0 622 275 11 038 1 611

27 833 23 826 28 842 27 195 29 464 34 032 26 075 26 690 28 713 21 994 49 293 30 414 32 443 29 755

4,5 4,5 4,8 7,8 6,3 6,5 4,9 6,4 6,2 4,0 6,9 5,7 6,8 5,8

622 686 532 990 596 602 350 863 465 950 520 068 534 470 419 285 463 958 546 701 709 984 535 283 473 988 520 987

350 13 573 1 110 977 850 808 0 396 443 374 0 60 458

3 479 5 376 5 644 7 128 7 003 3 935 6 755 6 334 3 784 3 580 8 992 5 578 8 216 5 831

3 471 3 825 3 596 2 836 3 732 3 271 4 868 3 657 1 132 1 624 8 992 3 565 4 885 3 804

1 311 2 544 1 214 1 115 3 521 5 186 1 140 1 095 1 534 1 159 5 321 1 373 882 2 107

Jönköpings län Aneby Eksjö Gislaved Gnosjö Habo Jönköping Mullsjö Nässjö Sävsjö Tranås Vaggeryd Vetlanda Värnamo Länet

1 698 1 274 1 823 3 182 938 1 758 1 625 2 133 2 325 1 534 .. 1 558 2 216 1 839

289 1 986 1 876 3 702 9 248 1 919 2 829 5 494 397 3 155 702 140 1 345 2 545

27 586 22 263 38 326 23 193 22 945 32 177 27 121 29 589 33 365 24 070 36 442 34 791 35 299 29 782

5,5 .. 9,0 5,0 5,3 6,8 5,3 5,8 6,4 .. 6,4 6,5 7,4 6,3

498 873 .. 427 889 461 215 432 405 471 250 512 118 513 246 520 409 .. 566 634 538 404 479 962 492 946

593 1 471 1 612 83 277 566 316 830 455 111 742 1 897 .. 746

6 035 4 406 5 576 10 927 5 474 4 186 7 274 7 444 6 593 5 377 6 885 5 167 .. 6 279

4 470 2 611 5 576 6 957 5 469 4 186 4 928 4 396 4 209 2 968 4 013 4 876 .. 4 555

963 1 099 977 4 881 621 3 278 2 491 1 006 950 1 758 3 887 1 160 3 494 2 044

3 206 2 662 1 545 1 434 2 467 4 170 4 435 1 674 3 289 2 029 2 515 3 111 2 593 2 702

Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2009

189

8b


Tabell 8b – Nyckeltal för äldreomsorg 2009 Län Kommun

Äldreomsorg totalt, inklusive öppen verksamhet kostnad nettokostnad, kr/inv kr/inv kr/inv 65–w år 65–w år redoindextal

• = se sidan 179.

8b

visad

Andel inv 65–w år, %

standardk

Äldreomsorgens olika delar... Ordinärt boende kostn andel inv kostn. kr/inv 65–w år kr/ 65–w med om- vård-

därav Hemtjänst: kostn kostn kr/inv kr/vård-

år

65–w år tagare

sorg, %

tagare

23 862 22 941 23 602 18 081 18 299 26 491 21 864 22 394 22 192

11,8 .. 13,1 11,8 13,5 18,2 11,6 12,8 13,2

201 532 .. 180 765 153 862 135 721 145 492 188 622 175 414 167 773

13 922 17 417 14 695 10 498 11 979 19 859 12 173 13 744 14 286

117 583 .. 112 552 89 330 88 853 109 070 105 020 107 656 104 295

29 213 20 148 24 447 16 982 27 061 17 410 17 206 23 468 27 521 24 613 29 177 20 205 23 121

9,6 8,6 12,8 15,9 11,2 .. 10,8 12,9 12,7 14,9 12,3 9,4 11,9

304 021 235 232 190 897 107 000 241 350 .. 158 772 182 628 216 234 165 734 237 443 215 117 204 948

20 065 14 632 18 242 13 652 21 812 10 807 15 049 16 655 19 916 16 024 21 265 15 607 16 977

208 810 170 835 142 449 86 022 194 539 .. 138 869 129 611 156 485 107 898 173 049 166 164 152 248

Kronobergs län Alvesta Lessebo Ljungby Markaryd Tingsryd Uppvidinge Växjö Älmhult Länet

12 170 12 898 11 996 12 749 15 429 16 081 10 118 12 209 12 956

59 929 62 240 58 093 54 871 59 233 71 066 59 864 60 520 60 727

49 799 53 241 50 610 49 336 50 959 62 267 50 021 55 129 52 670

100 104 98 102 113 111 94 103 103

20,3 20,7 20,6 23,2 26,0 22,6 16,9 20,2 21,3

Kalmar län Borgholm Emmaboda Hultsfred Högsby Kalmar Mönsterås Mörbylånga Nybro Oskarshamn Torsås Vimmerby Västervik Länet

16 657 10 167 13 364 15 196 11 794 11 978 11 451 12 529 14 407 14 734 11 772 12 997 13 087

59 642 41 398 54 013 62 673 65 740 52 973 52 177 53 238 67 367 63 170 55 362 54 690 56 870

52 087 36 709 47 943 53 042 57 325 48 214 47 144 47 812 62 325 55 851 49 514 47 051 50 418

99 106 104 117 100 94 86 99 93 106 97 96 100

27,9 24,6 24,7 24,2 17,9 22,6 21,9 23,5 21,4 23,3 21,3 23,8 23,1

Gotlands län Gotland Länet

10 263 49 770 10 263 49 770

43 453 43 453

95 95

20,6 • 17 317 20,6 17 317

12,6 12,6

137 962 137 962

12 915 12 915

102 891 102 891

Blekinge län Karlshamn Karlskrona Olofström Ronneby Sölvesborg Länet

11 252 12 525 10 934 10 356 12 828 11 579

43 344 55 877 40 078 42 227 47 395 45 784

89 97 92 90 90 92

22,5 19,4 23,8 22,1 23,0 22,1

10,6 12,9 12,4 10,8 12,8 11,9

155 584 156 271 123 468 152 808 132 679 144 162

13 326 16 304 13 724 12 834 13 491 13 936

125 296 126 447 110 468 119 170 105 226 117 321

49 935 64 623 45 991 46 883 55 859 52 658

190

• • • • • • • •

16 548 20 150 15 339 16 457 17 010 17 101

Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2009


Tabell 8b – Nyckeltal för äldreomsorg 2009 Län Kommun

...olika delar, forts. Ordinärt boende, därav: Korttidsvård: Övrigt: kostn kostn kostn kr/inv kr/vård- kr/inv 65–w år dygn 65–w år

Särskilt boende kostn andel inv kr/inv 65–w år 65–w med omår sorg, %

Öppen kostn. verksamhet, kr/ kr/inv vård- 65–w år tagare

Lokalkostnader brutto netto kr/inv kr/inv 65–w 65–w år år

Avgifter äldreomsorg totalt, kr/inv 65–w år

Kronobergs län Alvesta Lessebo Ljungby Markaryd Tingsryd Uppvidinge Växjö Älmhult Länet

4 582 980 3 801 3 878 1 864 1 833 2 700 2 454 2 761

1 761 1 124 1 527 1 860 1 027 1 103 2 712 1 181 1 537

5 358 4 543 5 106 3 705 4 455 4 799 6 991 6 196 5 144

26 891 30 710 25 635 31 270 34 219 36 740 29 243 33 557 31 033

6,2 7,0 5,5 6,3 .. 5,8 7,2 5,7 6,2

434 021 440 347 466 534 496 071 .. 629 951 407 462 585 572 494 280

62 718 4 531 2 267 386 106 1 184 802 1 257

9 113 7 871 4 326 3 254 6 330 7 729 7 573 3 766 6 245

5 772 4 167 1 739 3 254 3 162 4 595 4 703 3 757 3 894

1 360 3 692 1 182 1 964 4 667 961 1 216 4 372 2 427

Kalmar län Borgholm Emmaboda Hultsfred Högsby Kalmar Mönsterås Mörbylånga Nybro Oskarshamn Torsås Vimmerby Västervik Länet

2 467 1 332 3 104 3 329 2 646 2 790 2 148 2 120 3 973 2 994 3 058 2 009 2 664

1 897 1 437 3 410 2 194 2 686 2 528 1 365 625 1 863 2 050 2 105 1 615 1 981

6 682 4 184 3 101 .. 2 602 3 812 .. 4 692 3 632 5 595 4 855 2 589 4 174

27 439 15 820 23 195 37 779 31 102 28 984 28 116 23 240 33 566 32 146 21 313 28 170 27 573

.. .. 3,8 6,3 5,7 .. 3,8 5,4 5,2 5,8 .. 6,1 5,3

.. .. 611 638 597 756 543 105 .. 742 261 431 714 649 338 550 167 .. 461 861 573 480

37 3 179 375 1 848 1 795 1 491 0 2 847 1 726 1 294 457 1 093 1 345

2 952 2 251 5 995 6 065 5 781 5 088 6 855 3 684 4 554 5 117 4 414 5 223 4 832

553 1 367 4 272 4 747 2 720 4 739 4 826 3 487 3 424 2 654 3 257 3 309 3 280

897 1 206 1 120 3 203 1 236 2 606 2 619 3 728 2 309 4 532 2 585 3 729 2 481

Gotlands län Gotland Länet

2 492 2 492

1 716 1 716

1 911 1 911

26 833 26 833

.. ..

.. ..

752 752

4 868 4 868

2 135 2 135

2 851 2 851

Blekinge län Karlshamn Karlskrona Olofström Ronneby Sölvesborg Länet

2 156 2 094 1 141 2 438 1 814 1 928

1 640 2 485 955 1 737 1 118 1 587

1 066 1 752 474 1 185 1 705 1 236

28 060 36 414 26 830 24 481 32 050 29 567

.. 6,6 5,6 5,3 .. 5,8

.. 553 978 477 577 460 078 .. 497 211

184 508 428 340 1 295 551

5 142 7 551 3 393 5 606 5 504 5 439

2 925 3 625 973 3 644 2 836 2 801

1 010 803 3 072 1 547 1 493 1 585

Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2009

191

8b


Tabell 8b – Nyckeltal för äldreomsorg 2009 Län Kommun

Äldreomsorg totalt, inklusive öppen verksamhet kostnad nettokostnad, kr/inv kr/inv kr/inv 65–w år 65–w år redoindextal

• = se sidan 179.

8b

visad

Andel inv 65–w år, %

standardk

Äldreomsorgens olika delar... Ordinärt boende kostn andel inv kostn. kr/inv 65–w år kr/ 65–w med om- vård-

därav Hemtjänst: kostn kostn kr/inv kr/vård-

år

65–w år tagare

sorg, %

tagare

Skåne län Bjuv Bromölla Burlöv Båstad Eslöv Helsingborg Hässleholm Höganäs Hörby Höör Klippan Kristianstad Kävlinge Landskrona Lomma Lund Malmö Osby Perstorp Simrishamn Sjöbo Skurup Staffanstorp Svalöv Svedala Tomelilla Trelleborg Vellinge Ystad Åstorp Ängelholm Örkelljunga Östra Göinge Länet

8 728 11 171 8 789 11 414 8 753 9 050 11 257 9 464 9 610 9 751 10 579 10 503 6 115 9 724 7 728 8 556 8 747 13 740 10 414 13 886 9 650 8 899 5 574 8 382 7 358 11 936 8 914 6 472 11 078 7 456 11 595 11 023 12 289 9 655

51 287 53 151 52 028 42 814 50 901 50 051 53 511 42 100 48 950 52 772 52 742 54 151 39 442 51 067 40 738 60 997 55 586 61 164 51 031 50 045 49 111 51 083 33 255 49 053 49 878 53 801 45 566 34 096 46 628 45 663 54 945 51 578 58 223 49 618

43 923 46 631 44 191 38 210 42 622 43 110 45 772 37 828 44 929 47 030 46 846 46 603 34 031 45 359 35 969 52 521 49 640 52 760 43 645 44 324 41 072 43 064 27 910 42 873 43 538 46 472 40 469 28 745 42 382 37 252 46 588 43 883 50 729 43 058

88 95 84 95 97 100 100 91 100 90 100 98 81 99 71 94 113 105 90 97 89 89 63 98 76 93 92 72 94 89 102 101 104 92

17,0 21,0 16,9 26,7 17,2 18,1 21,0 22,5 19,6 18,5 20,1 19,4 15,5 19,0 19,0 14,0 15,7 22,5 20,4 27,7 19,6 17,4 16,8 17,1 14,8 22,2 19,6 19,0 23,8 16,3 21,1 21,4 21,1 19,5

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

16 968 18 824 19 170 18 722 20 446 21 588 17 337 15 838 18 029 22 379 28 284 19 155 17 057 21 668 18 140 21 871 26 164 21 763 15 828 17 975 16 447 18 541 13 785 20 717 17 501 23 559 15 430 14 740 20 651 15 177 19 618 24 344 22 237 19 393

11,7 11,5 10,5 11,2 6,2 16,3 13,8 14,9 14,7 13,3 15,3 16,5 12,3 15,3 10,5 12,9 14,3 6,9 10,5 12,1 12,6 13,2 9,7 15,2 12,2 11,9 8,4 11,8 8,3 12,4 12,3 13,2 13,2 12,3

145 003 164 203 181 857 167 574 330 147 132 621 125 682 106 416 122 650 168 738 184 407 116 159 138 203 141 982 172 590 169 713 182 971 314 076 151 376 148 306 130 367 140 003 142 056 136 374 143 932 198 282 183 259 124 712 248 038 122 387 160 051 185 052 168 851 165 092

8 566 13 322 9 802 9 840 12 502 10 657 9 294 7 373 10 585 19 584 19 113 12 608 11 613 13 521 13 595 11 675 14 135 9 236 10 238 13 906 9 645 11 348 11 661 11 243 12 383 14 273 10 993 10 111 10 571 9 643 13 871 14 072 13 658 11 959

73 203 116 206 92 983 88 071 201 868 65 466 67 378 49 541 72 005 147 663 124 613 76 459 94 091 88 598 129 348 90 598 98 852 133 284 97 913 114 737 76 449 85 691 120 168 74 006 101 844 120 129 130 557 85 547 126 962 77 764 113 162 106 967 103 705 101 389

Hallands län Falkenberg Halmstad Hylte Kungsbacka Laholm Varberg Länet

10 683 10 905 12 528 8 779 9 333 9 650 10 313

50 222 57 233 61 514 52 181 43 982 48 980 52 352

43 501 51 476 53 819 47 779 40 685 42 522 46 630

96 96 103 77 98 95 94

21,3 19,1 20,4 16,8 21,2 19,7 19,7

• • • • • •

15 792 19 676 20 273 18 941 15 180 20 122 18 331

8,4 12,7 7,6 8,9 12,0 11,0 10,1

188 761 155 078 266 868 213 794 126 393 183 632 189 088

8 410 15 837 12 410 12 706 12 459 13 534 12 559

100 528 124 821 163 358 143 419 103 736 123 511 126 562

192

Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2009


Tabell 8b – Nyckeltal för äldreomsorg 2009 Län Kommun

...olika delar, forts. Ordinärt boende, därav: Korttidsvård: Övrigt: kostn kostn kostn kr/inv kr/vård- kr/inv 65–w år dygn 65–w år

Särskilt boende kostn andel inv kr/inv 65–w år 65–w med omår sorg, %

Öppen kostn. verksamhet, kr/ kr/inv vård- 65–w år tagare

Lokalkostnader brutto netto kr/inv kr/inv 65–w 65–w år år

Avgifter äldreomsorg totalt, kr/inv 65–w år

Skåne län Bjuv Bromölla Burlöv Båstad Eslöv Helsingborg Hässleholm Höganäs Hörby Höör Klippan Kristianstad Kävlinge Landskrona Lomma Lund Malmö Osby Perstorp Simrishamn Sjöbo Skurup Staffanstorp Svalöv Svedala Tomelilla Trelleborg Vellinge Ystad Åstorp Ängelholm Örkelljunga Östra Göinge Länet

2 975 5 471 2 782 3 661 1 712 3 963 3 488 2 717 1 955 2 795 3 549 2 323 3 508 3 820 2 675 3 480 4 709 2 336 2 215 1 416 1 608 1 546 1 781 2 653 2 280 2 018 2 612 1 776 2 166 2 796 2 290 2 222 3 574 2 754

1 965 3 019 1 325 1 558 1 231 1 979 1 486 2 225 10 729 1 737 3 095 .. 3 452 1 843 2 636 3 356 1 792 1 563 1 342 1 261 2 254 2 587 1 379 2 699 1 362 1 228 2 420 1 933 1 553 2 000 842 1 112 1 721 2 209

5 427 31 6 587 5 222 6 232 6 969 4 555 5 748 5 490 0 5 622 4 223 1 937 4 327 1 870 6 716 7 319 10 192 3 375 2 652 5 195 5 646 343 6 822 2 837 7 267 1 826 2 853 7 914 2 737 3 458 8 050 5 006 4 680

29 831 28 429 26 977 20 502 23 746 23 086 28 941 22 352 26 773 24 857 20 622 28 878 15 797 24 320 17 826 30 257 25 955 32 434 29 352 28 807 22 914 26 565 15 226 22 907 24 888 24 439 23 525 15 370 20 305 24 243 28 803 23 726 30 418 24 639

5,8 .. .. .. 5,2 4,9 5,5 4,5 4,6 3,9 .. 6,1 5,3 .. 3,8 5,5 4,8 .. 4,8 5,0 .. 4,6 3,1 4,5 3,6 .. 4,5 2,6 4,3 3,9 5,7 4,9 4,8 4,6

515 103 .. .. .. 460 942 470 413 522 520 493 988 579 015 637 245 .. 475 548 299 735 .. 468 638 554 104 539 478 .. 615 103 578 622 .. 578 185 487 104 510 020 692 798 .. 523 872 589 957 467 576 624 323 507 620 483 921 633 891 532 389

0 509 608 492 367 991 329 477 844 163 40 736 634 641 887 1 331 403 78 326 603 2 251 1 024 412 0 1 554 961 1 045 376 1 420 875 372 202 26 636

4 488 5 389 5 272 3 099 6 342 4 386 6 904 3 433 3 303 5 373 3 797 5 383 5 954 4 439 3 885 7 538 3 065 6 889 5 525 2 660 7 499 4 952 3 832 5 428 5 935 4 842 5 567 3 610 4 253 5 368 6 152 3 305 5 542 4 952

1 760 2 848 2 524 2 764 2 607 2 483 4 637 3 407 958 3 377 2 002 2 867 3 909 2 942 2 590 4 096 1 018 3 862 3 258 2 583 4 719 1 963 1 864 2 843 3 434 1 998 3 649 2 381 4 252 5 368 3 394 661 3 423 2 922

3 266 1 344 3 217 3 310 1 152 2 920 3 898 3 385 1 041 1 932 1 305 3 783 1 753 1 602 1 879 2 850 2 720 1 510 3 635 3 434 919 1 433 700 404 2 771 3 317 1 063 1 087 1 139 4 584 3 814 454 1 191 2 206

Hallands län Falkenberg Halmstad Hylte Kungsbacka Laholm Varberg Länet

991 1 786 2 222 2 833 2 313 2 130 2 046

754 1 827 2 202 1 946 1 323 1 621 1 612

6 390 2 053 5 641 3 401 408 4 458 3 725

29 355 31 483 32 888 28 579 25 410 23 655 28 562

5,0 .. .. 6,0 .. 5,0 5,3

592 977 .. .. 473 360 .. 471 275 512 537

491 251 1 892 129 271 970 667

4 584 5 823 6 461 4 532 3 120 4 233 4 792

2 864 3 790 3 422 4 502 3 043 2 072 3 282

1 050 2 548 1 329 3 380 800 2 852 1 993

Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2009

193

8b


Tabell 8b – Nyckeltal för äldreomsorg 2009 Län Kommun

Äldreomsorg totalt, inklusive öppen verksamhet kostnad nettokostnad, kr/inv kr/inv kr/inv 65–w år 65–w år redoindextal

• = se sidan 179.

8b

Västra Götalands län Ale 7 536 Alingsås 11 550 Bengtsfors 14 646 Bollebygd 8 429 Borås 10 829 Dals-Ed 14 298 Essunga 13 345 Falköping 13 412 Färgelanda 13 059 Grästorp 13 049 Gullspång 14 313 Göteborg 8 847 Götene 9 713 Herrljunga 12 718 Hjo 12 293 Härryda 6 754 Karlsborg 14 746 Kungälv 8 585 Lerum 8 178 Lidköping 12 237 Lilla Edet 9 377 Lysekil 14 224 Mariestad 11 086 Mark 12 211 Mellerud 15 593 Munkedal 14 308 Mölndal 8 568 Orust 11 967 Partille 8 292 Skara 11 621 Skövde 10 089 Sotenäs 17 055 Stenungsund 7 763 Strömstad 12 594 Svenljunga 12 621 Tanum 13 831 Tibro 11 935 Tidaholm 12 534 Tjörn 10 136 Tranemo 12 985 Trollhättan 10 418 Töreboda 12 577 Uddevalla 12 183 Ulricehamn 12 204

visad

47 745 60 593 56 948 50 228 58 883 63 907 63 184 63 625 60 137 64 823 56 606 60 100 49 449 63 510 56 193 48 878 58 228 47 661 51 566 62 040 53 588 58 670 48 857 61 419 62 324 63 355 57 069 53 348 53 540 59 491 57 084 65 544 46 860 59 388 59 663 58 318 54 895 58 019 48 003 61 796 59 339 58 229 62 077 57 801

39 938 52 109 51 206 45 485 51 040 54 400 53 404 54 713 51 107 57 277 48 539 50 346 41 750 56 132 46 173 42 778 49 820 41 888 44 458 54 618 46 058 50 203 44 801 56 417 53 239 55 452 48 224 48 206 47 099 50 281 49 289 57 020 40 776 50 099 53 175 50 894 47 373 49 655 39 581 51 654 49 608 51 104 53 892 50 812

Andel inv 65–w år, %

standardk

80 96 113 78 102 101 97 106 98 102 96 108 89 102 100 78 105 80 73 96 86 96 87 102 100 96 93 88 86 99 93 104 77 94 98 96 93 93 80 105 98 99 96 101

15,8 19,1 25,7 16,8 18,4 22,4 21,1 21,1 21,7 20,1 25,3 14,7 19,6 20,0 21,9 13,8 25,3 18,0 15,9 19,7 17,5 24,2 22,7 19,9 25,0 22,6 15,0 22,4 15,5 19,5 17,7 26,0 16,6 21,2 21,2 23,7 21,7 21,6 21,1 21,0 17,6 21,6 19,6 21,1

194

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Äldreomsorgens olika delar... Ordinärt boende kostn andel inv kostn. kr/inv 65–w år kr/ 65–w med om- vård-

därav Hemtjänst: kostn kostn kr/inv kr/vård-

år

65–w år tagare

16 038 20 235 9 385 21 095 28 595 17 247 15 407 21 082 16 587 22 892 24 620 22 068 17 128 28 158 23 335 18 037 28 987 17 445 17 727 23 426 22 222 22 021 25 189 23 627 19 022 23 269 18 787 23 618 23 504 27 083 22 643 25 320 20 389 22 309 18 759 20 332 21 118 21 143 13 730 24 327 22 402 26 854 18 124 29 141

sorg, %

tagare

10,5 11,8 12,9 10,4 15,0 12,3 11,2 11,5 11,6 13,7 8,6 17,1 9,3 9,2 8,2 11,9 12,5 8,1 7,5 15,4 10,6 12,1 13,4 10,9 9,1 6,8 7,2 11,1 16,0 13,5 10,6 14,6 10,3 12,4 11,3 8,4 10,2 16,4 7,5 10,3 12,1 18,9 13,1 11,6

153 084 170 836 72 642 202 896 191 203 140 362 137 045 183 959 142 609 167 640 286 310 128 854 184 071 304 688 284 421 152 162 232 710 216 541 237 687 152 237 209 561 182 167 187 358 216 437 208 882 340 785 261 201 212 869 146 898 200 070 212 755 173 509 198 061 179 562 166 012 241 159 206 436 128 792 182 235 236 677 185 894 142 016 138 721 251 334

11 762 11 477 7 363 12 479 14 363 11 224 13 002 8 595 7 875 16 549 15 904 13 991 9 966 15 423 12 035 7 694 19 631 9 197 12 757 17 028 11 171 16 624 20 165 10 734 9 765 11 763 11 327 13 921 17 718 16 309 13 493 15 795 12 570 7 701 16 089 10 092 16 447 11 334 7 083 17 510 12 791 14 539 11 685 18 202

112 272 96 895 56 988 120 028 96 042 91 346 115 647 74 999 67 710 121 186 184 957 81 695 107 100 166 890 146 692 64 905 157 598 114 159 171 051 110 663 105 350 137 519 149 986 98 331 107 232 172 272 157 488 125 472 110 741 120 477 126 787 108 237 122 105 61 981 142 382 119 698 160 775 69 040 94 013 170 355 106 143 76 889 89 435 156 987

Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2009


Tabell 8b – Nyckeltal för äldreomsorg 2009 Län Kommun

...olika delar, forts. Ordinärt boende, därav: Korttidsvård: Övrigt: kostn kostn kostn kr/inv kr/vård- kr/inv 65–w år dygn 65–w år

Västra Götalands län Ale 2 729 Alingsås 3 410 Bengtsfors 1 618 Bollebygd 3 674 Borås 3 906 Dals-Ed 1 677 Essunga 1 926 Falköping 1 668 Färgelanda 1 978 Grästorp 2 707 Gullspång 1 277 Göteborg 4 588 Götene 2 335 Herrljunga 6 063 Hjo 5 086 Härryda 5 500 Karlsborg 6 037 Kungälv 5 160 Lerum 1 847 Lidköping 4 172 Lilla Edet 3 440 Lysekil 3 809 Mariestad 2 653 Mark 2 133 Mellerud 3 260 Munkedal 5 107 Mölndal 2 600 Orust 2 185 Partille 3 906 Skara 7 278 Skövde 2 961 Sotenäs 1 910 Stenungsund 2 991 Strömstad 2 881 Svenljunga 1 724 Tanum 5 725 Tibro 2 753 Tidaholm 3 741 Tjörn 2 837 Tranemo 6 323 Trollhättan 4 881 Töreboda 2 196 Uddevalla 2 683 Ulricehamn 4 353

1 167 1 423 1 338 1 710 2 421 491 1 283 804 1 094 1 941 3 189 1 805 801 2 584 2 190 1 855 2 788 2 240 2 002 1 748 1 042 2 220 1 262 1 050 1 421 1 704 2 847 936 1 911 1 828 1 222 1 084 1 567 1 503 661 1 764 1 431 1 098 1 506 3 123 3 014 1 092 1 769 2 234

1 546 5 348 405 4 942 10 326 4 346 479 10 819 6 734 3 637 7 439 3 488 4 827 6 672 6 214 4 843 3 320 3 088 3 122 2 226 7 610 1 588 2 372 10 760 5 997 6 399 4 859 7 512 1 879 3 497 6 189 7 615 4 829 11 728 946 4 515 1 918 6 068 3 810 494 4 730 10 119 3 757 6 586

Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2009

Särskilt boende kostn andel inv kr/inv 65–w år 65–w med omår sorg, %

23 733 32 179 40 809 25 723 24 243 42 617 42 033 36 056 35 860 32 732 28 964 31 172 25 392 29 221 28 252 25 863 20 821 25 191 25 426 31 747 23 469 30 416 18 540 32 718 37 959 34 168 30 485 23 792 23 199 23 400 26 936 30 578 20 983 29 955 36 778 31 864 28 036 31 879 28 158 30 674 28 149 24 368 36 795 23 843

5,5 5,6 .. 4,5 4,7 .. 6,5 8,3 6,3 5,3 3,9 .. 5,8 4,8 .. 4,0 5,0 4,7 4,9 6,5 .. 5,5 3,4 6,2 .. .. 5,4 4,2 4,2 6,5 6,1 5,4 3,8 5,5 6,8 5,3 5,2 5,9 5,9 6,7 .. 4,7 .. 5,2

195

Öppen kostn. verksamhet, kr/ kr/inv vård- 65–w år tagare

434 843 573 838 .. 565 508 516 177 .. 645 779 434 965 572 582 612 556 751 404 .. 435 523 614 618 .. 639 626 415 942 531 029 516 512 489 471 .. 552 510 541 157 526 301 .. .. 562 823 567 382 556 468 362 052 438 117 562 023 559 503 542 029 537 356 601 273 543 529 543 731 478 237 456 738 .. 523 774 .. 460 008

990 384 472 271 764 789 1 726 445 181 2 506 769 868 1 170 185 521 394 920 806 2 359 1 549 269 155 219 1 145 719 211 655 225 380 2 212 2 190 0 0 206 345 486 796 812 0 588 2 117 3 639 683 0

Lokalkostnader brutto netto kr/inv kr/inv 65–w 65–w år år

6 984 7 797 6 282 3 139 5 281 3 254 4 018 6 043 7 509 6 693 2 253 5 991 5 760 5 947 4 086 4 585 7 499 4 220 6 054 5 317 7 628 6 077 4 909 3 930 4 624 5 707 7 142 5 713 6 457 6 796 5 317 9 646 5 488 6 918 3 780 5 637 4 945 4 186 6 116 6 207 6 671 3 368 6 476 4 817

4 145 4 878 3 926 3 139 2 812 -880 867 2 971 6 757 6 677 .. 2 553 3 551 3 166 450 2 488 4 503 2 041 3 484 2 346 5 421 2 898 4 909 3 927 2 176 3 017 3 274 3 194 4 722 3 107 2 833 6 648 3 323 3 353 3 373 3 299 2 368 1 237 3 088 2 169 3 190 1 144 3 302 3 627

Avgifter äldreomsorg totalt, kr/inv 65–w år

1 041 1 162 1 450 831 3 658 2 884 1 370 1 223 6 016 5 961 1 863 2 583 1 116 1 399 4 221 2 861 1 162 2 536 2 250 2 820 1 313 3 934 1 646 1 775 4 502 1 077 3 472 1 300 1 456 1 588 1 209 1 065 1 006 3 094 2 327 1 203 1 876 1 441 1 383 1 421 1 460 1 217 2 204 797

8b


Tabell 8b – Nyckeltal för äldreomsorg 2009 Län Kommun

8b

Äldreomsorg totalt, inklusive öppen verksamhet kostnad nettokostnad, kr/inv kr/inv kr/inv 65–w år 65–w år redoindextal

Andel inv 65–w år, %

• = se sidan 179.

visad

Västra Götalands län, forts Vara 12 433 58 132 Vårgårda 10 220 60 519 Vänersborg 11 061 53 626 Åmål 14 906 61 595 Öckerö 9 529 50 465 Länet 11 691 57 292

52 105 53 561 44 601 54 684 43 571 49 604

104 94 90 108 84 95

21,4 16,9 20,6 24,2 18,9 20,3

• • • • •

Värmlands län Arvika Eda Filipstad Forshaga Grums Hagfors Hammarö Karlstad Kil Kristinehamn Munkfors Storfors Sunne Säffle Torsby Årjäng Länet

12 057 12 945 16 242 9 923 11 339 15 317 9 007 8 989 9 225 11 713 17 300 12 048 12 850 12 613 16 139 15 025 12 671

54 248 56 447 63 381 50 258 51 396 57 093 55 342 49 264 47 450 51 371 62 436 53 746 58 505 51 434 62 632 68 275 55 830

48 414 48 198 56 213 43 453 42 997 53 033 48 737 43 513 40 954 44 891 55 967 50 268 50 363 46 036 53 578 55 766 48 899

104 98 114 84 94 104 78 95 88 99 103 104 107 97 121 107 100

22,2 22,9 25,6 19,7 22,1 26,8 16,3 18,2 19,4 22,8 27,7 22,4 22,0 24,5 25,8 22,0 22,5

Örebro län Askersund Degerfors Hallsberg Hällefors Karlskoga Kumla Laxå Lekeberg Lindesberg Ljusnarsberg Nora Örebro Länet

13 530 13 720 11 197 15 893 12 928 9 607 15 017 10 840 12 381 16 006 12 298 9 540 12 746

57 533 58 939 55 547 59 675 56 114 55 171 59 311 57 111 58 044 60 246 56 307 57 599 57 633

50 977 50 645 47 963 51 801 46 388 48 182 49 931 48 921 50 064 50 247 48 477 52 297 49 658

93 100 95 100 103 98 102 91 96 102 96 100 98

23,5 23,3 20,2 26,6 23,0 17,4 25,3 19,0 21,3 26,6 21,8 16,6 22,1

standardk

196

Äldreomsorgens olika delar... Ordinärt boende kostn andel inv kostn. kr/inv 65–w år kr/ 65–w med om- vård-

därav Hemtjänst: kostn kostn kr/inv kr/vård-

år

65–w år tagare

sorg, %

tagare

23 348 18 991 16 004 18 438 19 966 21 248

10,4 11,9 11,5 6,6 6,6 11,3

224 365 159 873 139 412 277 400 300 909 197 006

20 535 13 359 10 071 10 268 11 376 13 036

197 333 112 455 87 734 154 475 171 455 119 836

• • • • • • • • • • • • • • • •

22 961 27 659 32 425 22 252 18 786 26 227 24 870 23 987 20 079 24 088 31 780 35 792 28 285 24 919 24 262 31 944 26 270

9,7 9,6 12,0 12,1 7,0 9,0 9,9 13,7 7,7 12,9 11,1 20,1 13,7 12,3 12,1 11,1 11,5

237 854 287 862 270 840 183 476 266 845 290 552 250 150 175 280 261 371 187 220 285 479 177 690 206 738 203 284 201 015 288 025 235 855

15 010 22 059 21 274 11 435 10 303 15 957 13 541 15 216 10 470 12 668 25 503 0 18 733 16 539 20 445 19 597 15 547

155 489 229 577 177 696 94 286 146 345 176 781 136 196 111 186 136 291 98 461 229 094 0 136 923 134 921 169 393 176 694 144 333

• • • • • • • • • • • •

23 051 26 108 21 824 16 071 22 202 22 900 25 302 25 864 26 135 14 966 21 200 29 297 22 910

10,7 7,5 10,4 11,8 12,0 12,4 14,8 15,0 6,8 9,9 14,5 15,6 11,8

215 060 347 082 209 447 136 461 185 521 184 034 170 816 172 256 382 074 151 120 146 006 188 212 207 341

10 111 16 145 12 619 14 606 12 729 17 928 14 605 16 025 15 738 7 330 19 710 18 989 14 711

94 333 214 635 121 103 124 026 106 365 144 082 98 604 106 729 230 071 74 015 135 747 121 992 130 975

Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2009


Tabell 8b – Nyckeltal för äldreomsorg 2009 Län Kommun

...olika delar, forts. Ordinärt boende, därav: Korttidsvård: Övrigt: kostn kostn kostn kr/inv kr/vård- kr/inv 65–w år dygn 65–w år

Västra Götalands län, forts Vara 1 882 Vårgårda 2 089 Vänersborg 1 570 Åmål 3 723 Öckerö 3 596 Länet 3 358

Särskilt boende kostn andel inv kr/inv 65–w år 65–w med omår sorg, %

Öppen kostn. verksamhet, kr/ kr/inv vård- 65–w år tagare

Lokalkostnader brutto netto kr/inv kr/inv 65–w 65–w år år

Avgifter äldreomsorg totalt, kr/inv 65–w år

918 1 033 1 485 1 383 1 696 1 646

931 3 544 4 362 4 448 4 994 4 855

30 223 33 972 30 241 35 118 24 487 29 576

5,3 5,6 6,2 7,1 4,5 5,4

569 503 610 835 491 410 496 099 541 286 534 363

0 515 703 563 858 791

4 562 7 041 6 678 7 477 5 154 5 677

4 184 4 694 3 306 2 843 3 121 3 284

1 139 3 695 1 776 1 078 2 721 2 093

Värmlands län Arvika Eda Filipstad Forshaga Grums Hagfors Hammarö Karlstad Kil Kristinehamn Munkfors Storfors Sunne Säffle Torsby Årjäng Länet

2 396 2 725 2 379 3 845 3 798 3 574 5 060 3 765 2 659 2 992 1 929 3 920 2 624 3 043 2 194 6 074 3 311

1 441 946 1 736 1 987 1 557 2 052 5 302 2 455 1 735 1 230 704 1 288 1 052 11 027 1 637 2 100 2 391

5 555 2 875 8 772 6 972 4 686 6 695 6 269 5 006 6 950 8 428 4 348 .. 6 928 5 337 1 623 6 273 5 781

27 934 23 050 27 308 21 611 26 610 26 545 24 559 19 563 22 613 22 378 24 877 12 134 25 354 22 006 32 092 29 710 24 272

6,1 4,7 5,3 6,5 5,0 4,9 4,7 4,0 4,3 5,0 6,0 2,6 5,5 5,0 6,1 6,0 5,1

461 672 487 527 516 382 333 199 536 720 538 844 520 053 483 981 525 633 444 633 415 016 474 680 461 565 438 516 527 714 491 121 478 578

798 42 248 352 0 984 426 1 087 828 1 185 1 016 407 59 0 354 28 488

2 555 5 695 3 400 6 043 6 000 3 337 5 487 4 627 3 930 3 720 4 762 5 413 4 807 4 509 5 925 6 592 4 800

2 059 3 655 1 012 3 266 2 841 3 337 3 516 2 608 1 861 2 069 3 285 5 174 2 536 3 614 2 772 3 860 2 967

3 628 1 273 2 426 1 129 1 270 962 1 300 1 320 1 011 1 101 896 2 519 1 332 1 328 1 302 1 081 1 492

Örebro län Askersund Degerfors Hallsberg Hällefors Karlskoga Kumla Laxå Lekeberg Lindesberg Ljusnarsberg Nora Örebro Länet

4 813 2 091 972 1 464 1 858 2 106 3 346 1 845 4 996 2 363 1 306 3 182 2 529

2 309 792 999 576 1 021 797 1 357 1 111 3 108 925 773 2 311 1 340

8 126 7 872 8 233 0 7 615 2 865 7 350 7 994 5 402 5 273 183 7 126 5 670

29 455 25 225 26 409 37 585 25 631 26 718 25 831 24 391 23 862 39 083 30 074 24 087 28 196

6,1 .. 7,7 8,7 7,6 3,8 4,0 4,4 6,5 9,3 6,0 4,3 6,2

480 497 .. 345 115 434 337 339 044 701 843 652 466 558 932 368 588 419 904 503 237 556 332 487 300

546 810 874 1 725 56 193 348 728 759 0 140 1 293 623

4 481 6 796 6 440 4 295 8 225 5 361 7 830 6 128 7 287 6 198 4 893 2 923 5 905

2 715 4 572 3 395 4 268 6 150 3 408 5 857 4 098 4 253 2 346 1 914 2 911 3 824

1 529 1 215 1 587 4 584 1 842 3 809 2 332 1 551 3 648 3 810 1 757 1 268 2 411

Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2009

197

8b


Tabell 8b – Nyckeltal för äldreomsorg 2009 Län Kommun

Äldreomsorg totalt, inklusive öppen verksamhet kostnad nettokostnad, kr/inv kr/inv kr/inv 65–w år 65–w år redoindextal

• = se sidan 179.

8b

visad

Andel inv 65–w år, %

standardk

Äldreomsorgens olika delar... Ordinärt boende kostn andel inv kostn. kr/inv 65–w år kr/ 65–w med om- vård-

därav Hemtjänst: kostn kostn kr/inv kr/vård-

år

65–w år tagare

sorg, %

tagare

Västmanlands län Arboga 11 614 Fagersta 13 017 Hallstahammar 11 723 Kungsör 9 764 Köping 12 603 Norberg 12 264 Sala 10 457 Skinnskatteberg 12 214 Surahammar 9 895 Västerås 8 113 Länet 11 166

50 570 55 868 53 886 46 614 59 646 54 773 49 813 50 988 47 319 45 355 51 483

42 451 48 507 45 568 38 328 50 184 45 327 46 011 45 689 41 259 40 151 44 347

97 101 90 91 100 108 99 91 82 92 95

23,0 13 635 23,3 17 585 21,8 18 332 20,9 14 870 21,1 17 393 22,4 14 351 21,0 16 498 24,0 • 18 846 20,9 18 380 17,9 15 768 21,6 16 566

11,0 12,0 11,1 12,1 14,1 14,2 6,2 10,5 10,6 13,4 11,5

124 346 146 749 164 833 122 714 123 396 101 165 265 911 179 287 173 570 117 790 151 976

8 991 10 825 8 128 9 832 9 350 10 099 8 047 0 10 022 10 325 8 562

81 991 90 336 73 085 81 141 66 331 71 192 129 704 0 94 643 77 130 76 555

Dalarnas län Avesta Borlänge Falun Gagnef Hedemora Leksand Ludvika Malung-Sälen Mora Orsa Rättvik Smedjebacken Säter Vansbro Älvdalen Länet

12 074 9 641 11 019 12 521 11 938 12 666 13 306 13 670 12 240 13 454 17 190 10 160 10 856 14 941 17 079 12 850

53 050 53 168 59 565 62 675 54 589 53 634 56 572 60 440 55 888 58 564 63 042 45 389 53 519 61 553 70 604 57 483

44 087 47 631 52 225 57 009 50 033 45 158 51 580 52 056 47 136 49 738 54 657 39 745 48 365 59 067 61 919 50 694

100 95 95 89 101 102 108 115 100 110 106 89 97 112 115 102

22,8 18,1 18,5 20,0 21,9 23,6 23,5 22,6 21,9 23,0 27,3 22,4 20,3 24,3 24,2 22,3

24 413 22 310 23 794 17 731 25 045 14 701 19 893 13 695 26 202 18 584 20 123 14 395 20 314 22 788 28 360 20 823

13,0 15,0 16,3 9,9 13,5 12,9 17,1 10,8 13,2 12,9 12,4 11,4 13,8 12,0 12,5 13,1

187 764 148 517 145 984 178 370 184 940 113 521 116 405 126 427 198 976 143 714 162 753 126 504 146 781 190 165 226 235 159 804

23 348 18 823 21 531 15 747 18 322 11 456 14 813 12 335 21 851 14 963 13 821 10 987 15 931 17 287 24 514 17 049

179 568 125 305 132 095 158 410 135 296 88 466 86 682 113 871 165 933 115 709 111 783 96 558 115 108 144 260 195 561 130 974

Gävleborgs län Bollnäs Gävle Hofors Hudiksvall Ljusdal Nordanstig Ockelbo Ovanåker Sandviken Söderhamn Länet

11 819 11 209 13 860 10 662 14 563 14 633 15 392 14 515 11 139 12 880 13 067

51 194 61 367 58 230 50 784 62 712 64 687 68 405 62 308 51 811 54 829 58 633

46 147 53 266 50 763 47 179 54 605 55 108 57 553 58 150 43 787 47 380 51 394

100 93 102 96 110 99 116 106 96 97 102

23,1 18,3 23,8 21,0 23,2 22,6 22,5 23,3 21,5 23,5 22,3

21 200 22 550 13 167 16 857 20 396 25 037 27 010 33 988 15 951 18 773 21 493

10,9 12,5 12,4 9,3 13,3 7,6 16,3 14,5 12,9 12,5 12,2

194 995 180 089 105 966 181 367 153 146 331 097 165 255 234 085 123 839 150 458 182 030

18 862 13 917 9 735 10 844 14 447 15 412 23 727 18 782 11 335 12 265 14 933

173 493 111 144 78 349 116 679 108 478 203 806 145 164 129 354 88 000 98 295 125 276

198

Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2009


Tabell 8b – Nyckeltal för äldreomsorg 2009 Län Kommun

...olika delar, forts. Ordinärt boende, därav: Korttidsvård: Övrigt: kostn kostn kostn kr/inv kr/vård- kr/inv 65–w år dygn 65–w år

Särskilt boende kostn andel inv kr/inv 65–w år 65–w med omår sorg, %