Page 1

Statistik om h채lso- och sjukv책rd samt regional utveckling 2007 Verksamhet och ekonomi i landsting och regioner


Statistik om h채lso- och sjukv책rd samt regional utveckling 2007 Verksamhet och ekonomi i landsting och regioner


2 Statistik om hälso- och sjukvård... 2007

Upplysningar om rapportens innehåll lämnas av: Gun Bahnö (ekonomi) tfn 08-452 77 22 Martin Lindblom (verksamhet) tfn 08-452 77 38 Siv-Marie Lindquist (ekonomi) tfn 08-452 74 74

Sveriges Kommuner och Landsting 118 82 Stockholm Besök Hornsgatan 20 Tfn 08-452 70 00 Fax 08-452 70 50 info@skl.se, www.skl.se

© Sveriges Kommuner och Landsting, juni 2008 Grafisk form och produktion Elisabet Jonsson Omslagsillustration Tomas Arfert Tryck Sjuhäradsbygdens Tryckeri ab, Borås Papper Maxisilk 300 gr (omslag), Maxioffset 100 gr (inlaga) Typsnitt BerlingNova och Charlotte Sans skl, tabeller i Franklin Gothic. isbn 978-91-7164-364-3 issn 1652-6937


3

Förord

Sveriges Kommuner och Landsting (skl) samlar var-

je år in och presenterar bokslutsstatistik om verksamhet och ekonomi i landstingen och regionerna. I denna rapport redovisas uppgifter för 2007. Från och med i år produktionen av ekonomisk bokslutsstatistik (räkenskapssammandrag) överlämnats till Statistiska centralbyrån (scb). skl kommer i högre utsträckning än tidigare att fokusera på att presentera och analysera statistiken om landsting och regioner. Den statistik som presenteras i denna rapport ska ge information om hälso- och sjukvård och annan landstingsverksamhet på såväl regional som nationell nivå. Uppgifterna ska tillgodose statens krav på information om sektorn. Inte minst ska landstingen och regionerna ges möjlighet att jämföra sig med varandra. Ambitionsnivån i statistiken höjdes högst väsentligt från och med insamlingen 2002. En ny indelningsgrund Verksamhetsindelning för landsting och regioner, vi 2000, togs då i bruk. Delområdena i vi 2000 har i stor utsträckning bestämts efter principen att det ska vara möjligt att få en samlad beskrivning av de prestationer som har utförts, och vad det har kostat att utföra dem. All landstingsfinansierad verksamhet ska redovisas oavsett vem som har producerat den. Inom primärvården kan bland annat allmänläkarvård, sjuksköterskeverksamhet, sjukgymnastik och arbetsterapi följas upp. Specialiserad vård indelas i förhållandevis få delområden jämfört med primärvård trots att största delen av sjukvårds-

kostnaderna ligger där. Skälet till detta är att patientregistret kan användas som kompletterande datakälla till vi 2000. Registret innehåller detaljerad information om de patienter som har vårdats inom specialiserad vård. Vissa övergripande uppgifter från patientregistret redovisas i denna rapport. Mer omfattande jämförelser och beskrivningar baserade på registret kommer under hösten att presenteras i rapporten Patienter i specialiserad vård 2007. Jämförelser och analyser baserade på statistik enligt vi 2000 och patientregistret kommer även att presenteras i rapporten Landsting och regioner i diagram och siffror 2007 samt i databasen Sjukvårdsdata i Fokus, tillgänglig via vår webbplats (se sidan 5). Landstingen och regionerna har lagt ner ett stort arbete för att få fram den statistik som presenteras här. Kvaliteten i uppgifterna har ökat successivt och statistiken har kunnat presenteras allt tidigare under året. Ambitionen är att statistiken ska utvecklas ytterligare, bland annat genom erfarenhetsutbyten mellan landstingen via de nätverk som är knutna till statistiken samt ett nära samarbete med scb angående den ekonomiska statistiken. Stockholm i juni 2008 Agneta Rönn Statistiksektionen Sveriges Kommuner och Landsting


4 Statistik om hälso- och sjukvård... 2007

Innehåll

1

1.1 1.2 1.3

Inledning .............................................................. 5 Vad redovisas i rapporten? ............................ 5 Vad ska statistiken användas till? ................ 5

1.6

Statistik med väsentligt höjd ambitionsnivå .................................................. 6 Viss osäkerhet i jämförelserna .................... 6 Annan verksamhets- och ekonomistatistik ................................................................ 7 Definitioner och använda begrepp .......... 7

2

Landstingens och regionernas ekonomi ........ 8

1.4 1.5

2.1

Ekonomiskt resultat, finansiell utveckling och ekonomisk ställning ...................... 8 2.2 Utgifter efter utgiftsslag ............................ 10 2.3 Inkomster efter inkomstslag ...................... 10 3

3.1 3.2

Kostnader för hälso- och sjukvård respektive regional utveckling ............................................ 11 Kostnader efter område ................................ 11 Kostnader för enskilda huvudmän .......... 12

4 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5

Hälso- och sjukvård .......................................... 13 Kostnader efter område .............................. 13 Kostnader för enskilda huvudmän .......... 13 Prestationer i översikt .................................. 14 Besök och vårdplatser åren 2002–2007 .. 17 Utgifter och inkomster ................................ 19

Primärvård ........................................................ 20 5.1 Kostnader efter delområde ........................ 20 5.2 Kostnader för enskilda huvudmän .......... 20 5.3 Prestationer m m .......................................... 20 5.4 Utgifter och inkomster .............................. 22

5

5.5 Kostnader och prestationer efter delområde ........................................................ 22 Specialiserad somatisk vård .......................... 28 6.1 Kostnader efter delområde ........................ 28 6.2 Kostnader för enskilda huvudmän .......... 29 6.3 Utgifter och inkomster .............................. 29 6

6.4 Kostnader och prestationer efter delområde ........................................................ 30

Specialiserad psykiatrisk vård ........................ 32 7.1 Kostnader efter delområde ........................ 32 7.2 Kostnader för enskilda huvudmän .......... 33 7.3 Utgifter och inkomster .............................. 33 7

7.4 Kostnader och prestationer efter delområde .............................................................. 34 8

8.1 8.2 8.3 8.4

Tandvård ............................................................ 36 Kostnader efter delområde ........................ 36 Kostnader för enskilda huvudmän .......... 37 Utgifter och inkomster .............................. 37 Prestationer efter delområde .................... 38

Övrig hälso- och sjukvård .............................. 39 9.1 Kostnader efter delområde ........................ 39 9.2 Kostnader för enskilda huvudmän .......... 40 9.3 Prestationer m m .......................................... 40 9.4 Utgifter och inkomster .............................. 40 9

10

Regional utveckling .......................................... 41 Kostnader efter område .............................. 41 Kostnader för enskilda huvudmän .......... 41 Utgifter och inkomster .............................. 42 Utbildning och kultur ................................ 42

10.1 10.2 10.3 10.4 10.5 Trafik och infrastruktur samt allmän regional utveckling ...................................... 43 11

Tabellbilaga ........................................................ 45

Befolkning ...................................................... 50 Ekonomi ............................................................ 51 Verksamhet .................................................... 129 Bilagor

Bilaga 1 Indelningsgrunder .............................. 197 Bilaga 2 Definitioner och använda begrepp .................................................... 211


5

1 Inledning

1.1

Vad redovisas i rapporten?

Sveriges Kommuner och Landsting (skl) samlar varje år in och presenterar bokslutsstatistik om verksamhet och ekonomi i landstingen och regionerna. I denna rapport redovisas uppgifter för 2007. Från och med i år har produktionen av ekonomisk bokslutsstatistik (räkenskapssammandrag) överlämnats till Statistiska centralbyrån (scb). Granskningen av uppgifterna har detta övergångsår skett i nära samarbete med skl. skl kommer i högre utsträckning än tidigare att fokusera på att presentera och analysera statistiken om landsting och regioner. I denna statistikrapport redovisas uppgifter om den landstingskommunala verksamhet som har bedrivits under 2007. Uppgifterna har inhämtats från landsting, regioner och Gotlands kommun via enkäter. Gotlands kommun som ansvarar för såväl landstingskommunal som primärkommunal verksamhet har enbart lämnat uppgifter om hälso- och sjukvård, inte om övriga verksamheter eller om verksamheten totalt. Landstingens verksamhet beskrivs på övergripande nivå och per område och delområde enligt Verksamhetsindelning för landsting och regioner, vi 2000. Indelningen med definitioner beskrivs i bilaga 1. Verksamheten beskrivs såväl i ekonomiska termer som i verksamhets-/prestationstermer såsom besök och vårdtillfällen. Vilka prestationsmått som används inom de olika delarna av sjukvården och hur dessa mått hänger ihop framgår av figuren på sidan 14 och av bilaga 2. Den statistik som har samlats in redovisas i absoluta tal, och i vissa fall i relation till invånare, och kommenteras kortfattat. Ytterligare jämförelser baserade på statistiken kommer att redovisas senare i år i en separat rapport, Landsting och regioner i diagram och siffror 2007. Jämförelsetal

presenteras även i databasen Sjukvårdsdata i Fokus på förbundets webbplats www.skl.se (klicka på Vi arbetar med, Statistik). Texttabeller och diagram avser i allt väsentligt riksnivån. Uppgifter per huvudman presenteras i tabellbilaga. Vissa övergripande uppgifter från patientregistret redovisas också. Mer omfattande jämförelser och beskrivningar kommer senare att presenteras i rapporten Patienter i specialiserad vård 2007. Nedan används begreppet huvudman i betydelsen landsting, regioner och Gotlands kommun. Ofta används begreppet landsting synonymt med huvudman.

1.2

Vad ska statistiken användas till?

Den ekonomiska statistiken ska tillgodose statens krav på officiell statistik och ligger bland annat till grund för nationalräkenskaperna. Den tjänar även som underlag i skatteutjämningssystemet. Uppgifterna presenteras förutom i denna rapport i rapporter och databaser från scb, statistikansvarig myndighet för ekonomisk information. Verksamhetsstatistiken produceras i nära samarbete med Socialstyrelsen, statistikansvarig myndighet inom hälso- och sjukvårdsområdet. Statistiken ska kunna användas på alla samhällsnivåer. Den ska ge medborgarna en inblick i vad landstingen och svensk hälso- och sjukvård åstadkommer och hur skattemedlen används. Uppgifterna ska ge en jämförbar och rättvisande bild av landstingens olika verksamhetsområden oberoende av organisation och driftform och ska därmed kunna användas av landstingen som underlag för analyser och jämförelser. skl har, som företrädare för landstingen, behov av underlag för analyser av ekonomi och verksamhet.


6 Statistik om hälso- och sjukvård... 2007

1.3

Statistik med väsentligt höjd ambitionsnivå

Förändringar i enlighet med en statistiköversyn från 1998 Under senare delen av 1990-talet genomförde dåvarande Landstingsförbundet (nuvarande Sveriges Kommuner och Landsting) gemensamt med medlemmarna och i samarbete med Socialstyrelsen, scb med flera, en översyn av hälso- och sjukvårdsstatistiken. Översynen resulterade i att en rad förändringar genomfördes i statistiken och att ett antal projekt startades för att utveckla statistiken vidare. Patientrelaterad information används och vidareutvecklas I konsekvens med beslutet att använda och vidareutveckla patientrelaterad information utnyttjar skl sedan 1999 det så kallade patientregistret för djupare analyser och jämförelser av specialiserad sluten vård. Uppgifterna till registret inhämtas av Socialstyrelsen och ställs även till förbundets förfogande. Registret innehåller uppgifter om diagnoser, ålder, kön, hemort etc för varje enskilt vårdtillfälle/patient i sluten vård. Från och med 2002 ska patientregistret även innehålla information om patienter som besökt läkare i specialiserad vård. På samma sätt som för vårdtillfället ska information om diagnos, ålder, kön etc finnas för läkarbesöket. Uppgifterna om öppen vård har länge varit ofullständiga, men för verksamheten 2006 har skl presenterat resultat i rapporten Patienter i öppen specialiserad vård 2006. Öppenvårdsuppgifter för 2007 kommer att presenteras tillsammans med slutenvårdsuppgifterna i rapporten Patienter i specialiserad vård 2007 under hösten. Ett arbete pågår på förbundet för att medverka i utvecklingen av så kallade KPP-system (kpp = Kostnad Per Patient), där kostnader knyts till det enskilda vårdtillfället/besöket. En databas med uppgifter för ett antal sjukhus med kpp-redovisning finns på förbundets webbplats www.skl.se. (Klicka på: Vi arbetar med, Statistik.) Uppgifterna omfattar kostnadsuppgifter motsvarande 58 procent av det totala antalet vårdtillfällen inom somatisk korttidsvård.

Prestationer och kostnader knyts samman År 2002 infördes den nya modellen vi 2000, för den landstingsgemensamma ekonomi- och verksamhetsstatistiken. Ambitionsnivån höjdes därmed högst väsentligt, bland annat genom att vi 2000 innehåller betydligt fler delområden jämfört med tidigare indelning. Enligt vi 2000 delas landstingsverksamheten in i två huvudområden, hälso- och sjukvård respektive regional utveckling. Verksamheten inom dessa huvudområden är i sin tur indelade i områden med vidare förgreningar i delområden. Totalt finns ett fyrtiotal delområden, vilket framgår i bilaga 1. Valet av delområden i vi 2000 har i stor utsträckning bestämts efter principen att det ska vara möjligt att redovisa och analysera prestationer tillsammans med kostnader. Med vi 2000 skapas förutsättningar för integrerad analys av verksamhet och ekonomi, vilket tidigare har saknats. Ambitionsnivån har även höjts genom att all landstingsfinansierad verksamhet ska redovisas oavsett vem som har producerat den.

1.4

Viss osäkerhet i jämförelserna

Landstingen och regionerna har lagt ner ett stort arbete för att få fram statistiken enligt vi 2000. Kvaliteten i statistiken har generellt ökat från 2002. I årets undersökning särredovisas för första gången kostnadsuppgifter per huvudman för tandvård per delområde enligt vi 2000. Några landsting har svårt att skilja ut dagsjukvårdsbesök och hemsjukvårdsbesök från ”vanliga” mottagningsbesök. Uppgifterna om telefonkontakter i primärvården är i vissa landsting och regioner ofullständigt redovisade och därmed underskattade. Uppgifterna om nettokostnad per delområde inom hälso- och sjukvården är behäftade med viss osäkerhet. För att få fram uppgifterna krävs att kostnader och intäkter omfördelas från ansvarsområden i respektive landsting till delområdena enligt vi 2000. Ofta ska ett ansvarsområde delas upp i flera delområden. Vissa landsting har hjälp av en väl utvecklad internredovisning, medan andra tvingas använda nycklar av olika slag. Fördelningsnycklarna kan ha utformats med större och mindre precision.


Inledning 7

Genom fortsatta diskussioner och erfarenhetsutbyten mellan landstingen bland annat via de nätverk som finns för statistiken samt genom att använda statistiken för uppföljning räknar vi med att kvaliteten och jämförbarheten kommer att öka ytterligare och att uppgifterna ska kunna presenteras ännu tidigare under året.

Statistik från Nysam En grupp landsting har sedan flera år tillbaka arbetat med att ta fram nyckeltal för hälso- och sjukvården. För närvarande (verksamhetsåret 2007) deltar 15 landsting/regioner i Nysam (Nyckeltalssamverkan). Statistik för 2007 har presenterats i en huvudrapport och ett antal delrapporter.

1.5

1.6

Annan verksamhets- och ekonomistatistik

Totalkostnadsbokslut Med ett antal års mellanrum sammanställer förbundet uppgifter om prestationer och kostnader per klinik och mottagning i den specialiserade vården. En förutsättning för att sjukhusen ska kunna lämna uppgifterna är att de upprättar ett så kallat totalkostnadsbokslut, där samtliga kostnader fördelas till kliniker respektive mottagningar. En undersökning avseende 2007 års verksamhet kommer att kunna presenteras hösten 2008. Liksom för föregående undersökning avseende 2004 kommer uppgifterna ur totalkostnadsboksluten att kompletteras med uppgifter från patientregistret och kostnadsvikter baserade på kpp-data. Jämförelserna kan därigenom bli mer rättvisande. Hänsyn kan tas till att patientstruktur vad gäller sjukdomar, ålder med mera varierar mellan kliniker.

Definitioner och använda begrepp

För att få en enhetlig redovisning av områden och delområden enligt vi 2000 finns en handbok med definitioner och anvisningar. Handboken innehåller även en exempelsamling som uppdateras och utvecklas kontinuerligt. Uppdaterade definitioner finns i Socialstyrelsens termbank (http://app. socialstyrelsen.se/termbank). För att få enhetlighet i uppgifterna om olika kostnads-/intäktsslag finns en landstingsgemensam baskontoplan. Den definierar begreppen och uppdateras löpande. Uppgifterna för 2007 redovisades enligt L-Bas 2005 (en kontoplan för landstingens externredovisning). I bilaga 1 redovisas ett utdrag ur vi 2000 samt LBas 2005 i översikt. I bilaga 2 redovisas andra indelningsgrunder samt definitioner på använda begrepp och termer. L-Bas 2005 och vi 2000 finns tillgängliga på förbundets webbplats: www.skl.se under Vi arbetar med, Ekonomi, Redovisning.


8 Statistik om hälso- och sjukvård... 2007

2 Landstingens och regionernas ekonomi1

2.1

Ekonomiskt resultat, finansiell utveckling och ekonomisk ställning

Nedan redovisas i sammandrag för landsting och regioner resultaträkning, finansieringsanalys respektive balansräkning. Såväl resultaträkning som balansräkning redovisas enligt den uppställning som finns angiven i den kommunala redovisningslagen. För resultaträkningen innebär detta bland annat att avskrivningarna och förändringen av pensionsavsättningar ingår i verksamhetens nettokostnader medan räntan på pensionsavsättningen redovisas som finansiell kostnad. I tabell 1 presenteras resultaträkningen för åren 2005 till 2007. (Statsbidraget till läkemedelsförmånen redovisas från och med 2005 som ett generellt statsbidrag, inte som specialdestinerat, under verksamhetens intäkter.) För landsting och regioner sammantagna visar boksluten ett överskott på 4,0 miljarder kronor för helåret 2007. Detta kan jämföras med ett resultat för 2006 på 1,8 miljarder.

Resultatet för 2006 påverkades emellertid av en rad tillfälliga faktorer (extra pensionsavsättningar) som försvårar jämförbarheten med årets resultat (se EkonomiNytt 3/07). De jämförelsestörande posterna summeras till en negativ resultatpåverkan med 3,4 miljarder kronor. Alla landsting utom två redovisade positiva resultat 2007. Verksamhetens kostnader uppgick till 223,2 miljarder kronor 2007 och avskrivningarna till 6,3 miljarder kronor. I tabell 4 framgår hur dessa kostnader (229,5 miljarder) fördelas mellan olika kostnadsslag och i tabell 6 hur kostnaderna fördelar sig mellan verksamhetsområden. Intäkterna i verksamheten uppgick till 32,3 miljarder kronor, skatteintäkterna till 163,8 och generella statsbidrag (nettoredovisade) till 37,8 miljarder. Mer detaljerade uppgifter om inkomster redovisas i tabell 5 (intäktsslag) och 6 (verksamheter). I tabell 2 redovisas en sammanställning av landstingens och regionernas finansieringsanalys.

Tabell 1 Resultaträkning, samtliga landsting och regioner, miljoner kronor

Tabell 2 Finansieringsanalys 1, samtliga landsting och regioner, miljoner kronor

2005 Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Avskrivningar

2006

2007

29 936

31 004

32 288

201 271

214 937

223 162

2006 Löpande verksamhet Investeringsverksamhet

5 732

5 911

6 299

Nettokostnader

177 067

189 844

197 175

Årets kassaflöde

Skatteintäkter

147 092

155 901

163 751

34 129

35 788

37 752

87

55

–360

4 241

1 900

3 969

65

–68

33

4 306

1 832

4 002

Generella statsbidrag Finansiella intäkter minus kostnader Resultat före extraordin poster Extraordinära poster, netto Årets resultat

1. Övergripande uppgifter om landstingens och regionernas ekonomi finns tillgängliga redan tidigt under året och redovisas i serien EkonomiNytt. Bokslutsuppgifterna för 2007 publicerades i mars 2008, men för att få en fullständig bild av verksamheten 2007 presenteras uppgifterna här på nytt. I detta avsnitt ingår inga uppgifter för Gotlands kommun.

Finansieringsverksamhet

2007

12 311

15 140

-9 232

-11 685

-501

-2 197

2 580

1 260

Likvida medel vid årets början

17 571

20 146

Likvida medel vid årets slut

20 151

21 406

1 Finansieringsanalysen har från och med 2005 anpassats till rekommendationen från Rådet för kommunal redovisning. Enligt denna ska finansieringsanalysen redovisa betalningsflödena uppdelat på sektorerna löpande verksamhet, investeringar och finansiering och mynna ut i förändring av likvida medel.


Landstingens och regionernas ekonomi 9

I tabell 3 redovisas balansräkningen för åren 2005–2007. Uppgifter om landstingens och regionernas tillgångar, egna kapital och skulder framgår. Även balansräkningen har en ny uppställningsform från och med 1998, då en ny post ”Avsättningar” infördes. Här ska, som tidigare nämnts, pensionsförpliktelser som intjänats från och med

Diagram 1 Utgifter efter utgiftsslag 2007, samtliga landsting och regioner Investeringar i inventarier 3 % Övriga kostnader 4 %

Investeringar i mark och byggnader 2 % Lämnade bidrag 6 %

Löner 30 %

Köp av verksamhet 11 %

Tabell 3 Balansräkning, samtliga landsting och regioner, miljoner kronor 2005

2006

2007

Anläggningstillgångar

68 288

71 669

77 495

Omsättningstillgångar

37 716

42 436

47 229

106 004

114 104

124 723

Eget kapital

27 851

29 686

33 693

Avsättningar

25 427

33 422

38 514

Långfristiga skulder

10 540

9 209

7 830

Kortfristiga skulder

42 186

41 788

44 687

Skulder

52 726

50 997

52 517

26

26

27

107 033

124 049

134 607

Tillgångar

Soliditet, % Ansvarsförbindelser Pensionsförmåner intjänade före 19981

Material och tjänster 28 %

Övriga kostnader för personal 17 %

1998 redovisas liksom premieskulden till Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag (löf). Pensionsförmåner intjänade före 1998 redovisas som ansvarsförbindelse. Tidigare redovisades hela pensionsskulden och premieskulden till löf som en långfristig skuld.

1 Inklusive löneskatt.

Tabell 4 Utgifter efter utgiftsslag 2007, samtliga landsting och regioner Utgiftsslag

Miljoner kronor

Löner exkl skattefria ersättningar

71 680

29,5

30,4

Övriga kostnader för personal (inkl. utbetalda pensioner)

39 566

16,3

16,8

Köp av verksamhet

31 635

13,0

10,5

6 770

2,8

varav från landsting/regioner Lämnade bidrag varav bidrag till trafiken Material varav läkemedel, sjukvårdsartiklar och medicinskt material därav läkemedel m m inom läkemedelsförmånen Tjänster varav köp av verksamhetsanslutna tjänster därav från landsting/regioner Nedskrivningar och förlust vid avyttring Verksamhetens kostnader totalt Avskrivningar

Procentuell andel av utgifterna

Procentuell andel av utgifterna exkl köp från lt/region

14 179

5,8

6,0

8 139

3,4

3,5

39 842

16,4

16,9

31 422

12,9

13,3

19 974

8,2

8,5

26 071

10,7

10,9

6 701

2,8

2,7

414

0,2

180

0,1

0,1

223 152

91,9

94,3

6 299

2,6

2,7

0

0,0

0,0

229 451

94,5

97,3

2 174

0,9

0,9

231 625

95,3

95,2

Investeringsutgifter för byggnader och mark

4 935

2,0

2,1

Investeringsutgifter för inventarier

6 374

2,6

2,7

11 308

4,7

4,8

242 933 235 748

100,0

Effekten av förändringar av nya pensionsberäkningar 2006 Verksamhetens kostnader inkl avskrivningar Kostnader utanför verksamhetsresultatet Kostnader totalt

Summa investeringsutgifter1 Utgifter totalt exkl. köp från landsting/regioner 1 Exklusive inköp av finansiella anläggningstillgångar.

100,0


10 Statistik om hälso- och sjukvård... 2007

2.2

Utgifter efter utgiftsslag

Landstingens och regionernas totala kostnader uppgick till 231,6 miljarder kronor och de totala utgifterna till 242,9 miljarder kronor 2007. Exkluderas kostnaderna för köp från landsting och regioner (kostnaden räknas både i säljande och köpande landsting) hamnar utgifterna på 235,7 miljarder kronor. Lönekostnaderna utgjorde 30 procent och övriga kostnader för personal 17 procent av utgifterna. Detta framgår av tabell 4 och diagram 1 på sidan 9.

2.3

Inkomster efter inkomstslag

Diagram 2 Inkomster efter inkomstslag 2007, samtliga landsting och regioner Försäljning av verksamhet 2 % Försäljning av tjänster 2 %

Övrigt 2 %

Patientavgifter 3 % Generella statsbidrag 16 %

Erhållna bidrag 3 % Skatteinkomster 72 %

Landstingens totala inkomster uppgick till 235,6 miljarder kronor 2007. Landstingsskatten utgjorde cirka 72 procent av inkomsterna (exklusive försäljning till landsting). Det generella statsbidraget (nettoredovisat), 37,8 miljarder kronor, motsvarade 16 procent av inkomsterna. Detta framgår av tabell 5 och diagram 2.

Tabell 5 Inkomster efter inkomstslag 2007, samtliga landsting och regioner Inkomstslag

Patientavgifter och andra avgifter varav för öppenvård varav för sluten vård varav för tandvård

Miljoner kronor

Procentuell andel av inkomsterna

Procentuell andel av inkomsterna exkl försäljning från lt/region

5 851

2,5

2 264

1,0

2,6 1,0

539

0,2

0,2

2 627

1,1

1,2

421

0,2

0,2

11 513

4,9

2,0

6 861

2,9

5 517

2,3

747

0,3

Försäljning av material och varor

1 187

0,5

Erhållna bidrag

6 570

2,8

2,9

4 023

1,7

1,8

varav övrigt Försäljning av verksamhet varav till landsting/region Försäljning av tjänster varav till landsting/region

varav specialdestinerade statsbidrag Övriga intäkter Verksamhetens intäkter totalt Intäkter utanför verksamhetsresultatet varav bidrag från staten (netto) varav ränteinkomster varav skatteintäkter Intäkter totalt Summa investeringsinkomster1 Inkomster totalt exkl. försäljning till landsting/region 1 Exklusive inköp av finansiella anläggningstillgångar.

2,4 0,5

1 641

0,7

0,7

32 280

13,7

10,8

203 351

86,3

89,2

37 752

16,0

16,6

834

0,4

0,4

163 751

69,5

71,8

235 631

100,0

100,0

42

0,0

0,0

235 673 228 065

100,0 100,0


Kostnader för hälso- och sjukvård respektive regional... 11

3 Kostnader för hälso- och sjukvård respektive regional utveckling Landstingens och regionernas verksamhet har delats

in i två huvudområden, hälso- och sjukvård respektive regional utveckling. I tabell 6 framgår att nettokostnaden för hälso- och sjukvård uppgick till 181,7 miljarder kronor och nettokostnaderna för regional utveckling till 14,5 miljarder 2007. Cirka 92 procent av landstingens kostnader gick därmed till hälso- och sjukvårdsändamål. Nettokostnaden för huvudområdet hälso- och sjukvård 2006 var 173,5 miljarder kronor medan den 2007 uppgick till cirka 181,7 miljarder. Volymmässigt blir detta en ökning i fast pris på 2,5 procent. För samtliga verksamheter blir ökningen i fast pris 2,9 procent.

3.1

Kostnader efter område

Läkemedelsbidraget generellt från och med 2005 Läkemedelsbidraget redovisas från och med 2005 inte i verksamheten utan som ett generellt statsbidrag vilket gör att hälso- och sjukvårdens nettokostnader revideras upp med dryga 20 miljarder. Tidigare har statsbidraget, som grovt sett motsvarat kostnaden, redovisats tillsammans med kostnaderna i verksamheten. Vid jämförelser mellan landsting används begreppet nettokostnad och därmed har läkemedelsförmånen fram till 2005 inte påverkat kostnaderna i någon större utsträckning.

Tabell 6 Kostnader och intäkter efter område 1 2007, samtliga landsting och regioner, inklusive Gotland kommuns nettokostnader för hälso- och sjukvård, miljarder kronor Netto- Verksamhetens kostnad 2 externa kostnader

interna kostnader

externa intäkter

interna intäkter

Primärvård

29,8

26,2

13,4

2,8

7,1

Specialiserad somatisk vård

94,5

74,5

44,2

9,9

15,1

Specialiserad psykiatrisk vård

17,0

14,9

7,8

1,4

4,5

4,9

7,3

2,6

3,6

1,4

Tandvård Övrig hälso- och sjukvård

14,4

15,5

6,6

4,2

3,6

Läkemedelsförmån

20,1

20,1

0,0

0,0

0,0

Politisk verksamhet avseende hälso- och sjukvård

1,1

0,9

0,3

0,0

0,0

181,7

159,4

74,8

21,9

31,7

Utbildning

0,7

1,8

0,4

1,4

0,1

Kultur

2,4

2,9

0,1

0,6

0,0

10,0

11,8

0,4

1,9

0,3

Allmän regional utveckling

1,3

1,4

0,1

0,2

0,0

Politisk verksamhet avseende regional utveckling

0,1

0,1

0,0

0,0

0,0

14,5

18,0

1,0

4,0

0,5

0,0

48,2

–6,7

6,4

34,0

Hälso- och sjukvård

Trafik och infrastruktur

Regional utveckling Serviceverksamheter Övrigt3 Summa verksamhet4 Finansiering utanför verksamheten

2,2

4,0

0,0

0,0

1,8

198,4

229,6

69,1

32,3

68,1

2,2

skatteintäkter

203,3 163,8

generella statsbidrag

37,8

finansiella intäkter/kostnader

2,2

1,8

extraordinära intäkter/kostnader

0,0

0,0

1 Kostnader för läkemedel inom läkemedelsförmånen (läkemedel i öppen- 4 Den totala nettokostnaden för samtliga verksamheter inkluderar vård) har brutits ut och redovisas som ett eget verksamhetsområde. Gotlands kommuns nettokostnader (1 236 mnkr) för hälso- och 2 Bruttokostnad minus bruttointäkt. sjukvård. När det gäller verksamheternas kostnader och intäkter 3 Interna ränteintäkter. ingår inte Gotland.


12 Statistik om hälso- och sjukvård... 2007

Diagram 3 Nettokostnader efter område 2007, samtliga landsting och regioner

de största andelarna. De fyra områdena tillsammans motsvarar 81 procent av landstingens totala nettokostnader. Under huvudområdet Regional utveckling utgör trafik och infrastruktur det resursmässigt största delområdet med 5 procent. I tabellerna E2 och E3 i tabellbilagan redovisas en översikt av verksamheternas nettokostnader för de enskilda huvudmännen i miljoner kronor respektive kronor per invånare. En översiktlig nettokostnadsutveckling mellan åren 2006 och 2007 återfinns i tabell E4.

Läkemedelsförmån 10 %

Övrigt 2 % Trafik och infrastruktur 5 %

Primärvård 15 %

Övrig hälso- o sjukvård, inkl pol verksamhet 8 % Tandvård 2 % Specialiserad somatisk vård 48 %

Specialiserad psykiatrisk vård 9%

3.2

I tabellbilagan redovisas kostnaderna för läkemedel både inom och utanför läkemedelsförmånen, se tabell E 29–E 30. Bakgrunden till den ändrade redovisningen är det nya avtalet med staten, där läkemedelsbidraget är förutbestämt för åren 2005– 2007 och därmed inte påverkas av kostnadsutvecklingen i de enskilda landstingen. Utvecklingen inom läkemedelsområdet har lett till att det i allt mindre utsträckning går att matcha läkemedelsbidraget mot förmånskostnaderna. Av diagram 3 framgår den procentuella fördelningen mellan verksamheterna. Av de totala nettokostnaderna är det specialiserad somatisk vård (48%), primärvård (15%), läkemedelsförmån (10%) och specialiserad psykiatrisk vård (9 %) som har Diagram 4 Nettokostnader för hälso- och sjukvård respektive regional utveckling per huvudman 2007, tusental kronor per invånare Regional utveckling

Norrbotten

Jämtland

Västerbotten

Västernorrland

Dalarna

Gävleborg

Örebro

Västmanland

Värmland

V:a Götaland

Skåne

Halland

Kalmar

Blekinge

Jönköping

Kronoberg

Östergötland

Uppsala

Sörmland

Genomsnitt för riket = 21 365 kr/inv

Stockholm

Tusental kronor per invånare

0,0 2,5 5,0 7,5 10,0 12,5 15,0 17,5 20,0 22,5 25,0

Hälso- o sjukvård

Kostnader för enskilda huvudmän

I diagram 4 redovisas de totala nettokostnaderna för sjukvård respektive regional utveckling per invånare i respektive landsting. Nettokostnaderna är de kostnader som ska finansieras med skatter, generella statsbidrag och finansnetto. Vissa kostnadsskillnader beror på att ansvarsområdena skiljer sig något mellan landstingen. Ansvaret för hemsjukvård i ordinärt boende, dock inte läkarinsatser, kan överlämnas från landsting/ regioner till kommuner och så har skett hos cirka hälften av landstingen/regionerna. Stockholms läns landsting ansvarar som enda landsting/region för färdtjänst. Norrbottens läns landsting har överlämnat ansvaret för rehabilitering till kommunerna i länet. Västra Götalandsregionen har unika kostnader för vissa verksamheter under regional utveckling. För mer information se EkonomiNytt 12/06.


13

4 Hälso- och sjukvård

Kostnader efter område

Läkemedelsförmån 11 % Övrig hälso- och sjukvård 8 %

Primärvård 16 %

Tandvård 3 %

Specialiserad psykiatrisk vård 9%

Specialiserad somatisk vård 52 %

Diagram 6 Nettokostnader för hälso- och sjukvård efter område och huvudman 2007, tusental kronor per invånare Primärvård

Specialiserad somatisk vård

Specialiserad psykiatrisk vård

Övrigt

Läkemedelsförmånen

Tandvård

Gotland

Norrbotten

Jämtland

Västerbotten

Västernorrland

Dalarna

Gävleborg

Örebro

Västmanland

Värmland

V:a Götaland

Skåne

Halland

Kalmar

Blekinge

Jönköping

Kronoberg

Östergötland

Uppsala

Genomsnitt för riket = 19 789 kr/inv

Sörmland

I diagram 6 presenteras uppgifter om hälso- och sjukvårdskostnader per invånare i respektive landsting. Nettokostnaderna redovisas per invånare och område. Som beskrivits i föregående kapitel finns vissa olikheter i ansvarsområden mellan landstingen, som förklarar vissa kostnadsskillnader. Det finns andra orsaker till skillnader i kostnader mellan huvudmännen, bland annat har landstingen olika förutsättningar att bedriva verksamhet. I utjämningssystemet används för hälso- och sjukvården ett så kallat behovsindex för att utjämna för strukturella skillnader, bland annat i vårdtyngd, demografi och socioekonomi (ålder, inkomst, sysselsättning med mera) samt merkostnader i gles bebyggelse och merkostnader för små landsting.

Politisk verksamhet avseende hälso- och sjukvård 1 %

Stockholm

4.2 Kostnader för enskilda huvudmän

Diagram 5 Nettokostnader för hälso- och sjukvård efter område 2007, samtliga huvudmän

Tusental kronor per invånare

I diagram 5 framgår att av de totala nettokostnaderna för hälso- och sjukvård (182 miljarder kronor) gick 52 procent till specialiserad somatisk vård, 16 procent till primärvård och 9 procent till specialiserad psykiatrisk vård. Nettokostnaderna för övrig hälso- och sjukvård, som bland annat omfattar handikapp- och hjälpmedelsverksamhet samt ambulans- och sjuktransporter, motsvarade 8 procent av nettokostnaderna. Från och med 2005 redovisas läkemedelsförmånen som ett eget område. Syftet med detta är att tydliggöra den förändring som har skett gällande redovisning av läkemedelsbidraget från och med 2005. Bidraget redovisas inte längre i verksamheten utan som ett generellt statsbidrag. Detta gör att hälso- och sjukvårdens nettokostnader revideras upp med dryga 20 miljarder då kostnaderna för läkemedelsförmånen fortfarande redovisas i verksamheten (se kapitel 3). År 2007 utgör dessa 20 miljarder eller 11 procent av hälso- och sjukvårdens nettokostnader.

0,0 2,5 5,0 7,5 10,0 12,5 15,0 17,5 20,0 22,5 25,0

4.1

Underlaget till diagrammet återfinns i tabell E 28 i tabellbilagan.


14 Statistik om hälso- och sjukvård... 2007

4.3 Prestationer i översikt Fler prestationsmått redovisas Som mått på prestationer i hälso- och sjukvården används besök respektive vårdtillfälle/utskriven patient. Besök används för att beskriva behandlingar i öppen vård och vårdtillfällen behandlingar i sluten vård. Båda måtten är trubbiga men genom att använda den information som finns om varje enskilt vårdtillfälle i det så kallade patientregistret kan vårdtillfällena specificeras efter ålder, kön, diagnos med mera. Vårdtillfällena kan dessutom grupperas i så kallade drg-system2. I ett sådant system är grupperna såväl medicinskt som resursmässigt homogena. För läkarbesök i den öppna specialiserade vården finns motsvarande möjligheter att komplettera måttet besök med information om diagnos, ålder etc. Inom den specialiserade vården särskiljs mottagningsverksamhet från dagsjukvård. Dagsjukvård definieras som ”öppen vård som innebär mer

omfattande och/eller resurskrävande insatser än vad ett besök normalt kräver”. Enligt regelverket ska det för patienten ”finnas en upprättad vårdplan”. Exempel på dagsjukvård är så kallad dagkirurgi, det vill säga kirurgiska ingrepp som sker utan att patienten läggs in på sjukhus. Besök i mottagningsverksamhet och besök i dagsjukvård får därmed två olika innebörder. Hemsjukvård, som definieras som en tredje vårdform vid sidan av öppen och sluten vård, särredovisas. Eftersom hemsjukvård bedrivs inom såväl primärvård som specialiserad somatisk respektive psykiatrisk vård utgör hemsjukvården delområden inom samtliga tre områden. Besök inom hemsjukvård får därmed en annan innebörd än besök på mottagning eller besök inom dagsjukvård. Inom primärvården har det blivit allt vanligare att ett ”vanligt” besök på vårdcentralen ersätts med en telefonkontakt. Från och med 2001 insamlas uppgifter om antalet telefonkontakter. För

Använda mått på prestationer i hälso- och sjukvården

Primärvård Öppenvård

Specialiserad vård Öppenvård

Mottagningsbesök Hembesök Telefonkontakt

Hemsjukvård Hemsjukvårdsbesök Telefonkontakt

Handikappverksamhet/ hjälpmedelsverksamhet Mottagningsbesök

Mottagningsverksamhet Mottagningsbesök inkl. ev hembesök Dagsjukvård Dagsjukvårdsbesök

Sluten vård Vårdtillfälle

Hemsjukvård Hemsjukvårdsbesök

Sluten vård Vårdtillfälle

2. Diagnosrelaterade grupper.

Övrig hälso- och sjukvård


Hälso- och sjukvård 15

att räknas/registreras ska telefonkontakten ersätta ett vanligt besök och det ska finnas en journalanteckning enligt journallagen. Ytterligare en differentiering av prestationerna i öppen vård erhålls genom att hembesök särredovisas. Detta sker dock enbart i primärvården beroende på att hembesöken framförallt sker där. I figuren på sidan 14 sammanfattas de prestationsbegrepp som har använts i denna rapport. All landstingsfinansierad verksamhet ska omfattas De kostnader som redovisas för en verksamhet och ett landsting, inkluderar kostnader för verksamhet som landstinget har köpt av andra vårdproducenter. Kostnaden avser med andra ord den verksamhet som har konsumerats av invånarna i landstinget, oavsett vem som har producerat den. (Kostnader för verksamhet som landstinget har sålt har på motsvarande sätt exkluderats.) För att kunna koppla samman kostnader och verksamhet på ett korrekt sätt redovisas uppgif-

terna om prestationer på samma sätt, det vill säga de ska inkludera verksamhet som har köpts av andra producenter än landstinget. För verksamheter där en relativt omfattande köpt verksamhet finns, presenteras uppgifter separat för köpt verksamhet, i annat fall redovisas enbart uppgifter för den landstingsfinansierade verksamheten totalt. Vårdkontakter i öppen vård och hemsjukvård I tabell 7 och diagram 7 redovisas prestationerna inom öppen vård och hemsjukvård i sammanfattning. I primärvården redovisas förutom prestationerna mottagningsbesök, hembesök och hemsjukvårdsbesök även telefonkontakter i de fall de har journalförts och ersatt ett ”vanligt” besök. I specialiserad vård förekommer förutom mottagningsbesök, hembesök och hemsjukvårdsbesök även dagsjukvårdsbesök. Observera att några landsting även för 2007 haft svårigheter att lämna vissa uppgifter, varför en del uppgifter fortfarande är ofullständiga.

Tabell 7 Besök hos läkare och övriga personalkategorier år 2007, samtliga huvudmän, tusental Primärvård varav Annan vårdgivare

Specialiserad somatisk vård varav Annan vårdgivare

Specialiserad psykiatrisk vård varav Annan vårdgivare

Totalt, Hälso o sjukvård varav Annan vårdgivare

Läkare Mottagningsbesök och hembesök

13 039

4 151

24 845

7 345

varav allmänläkarvård

11 186

3 779

11 186

3 779

mödrahälsovård

127

23

127

23

barnhälsovård

426

59

426

59

Hemsjukvårdsbesök1

173

20

Dagsjukvårdsbesök med läkarmedverkan

10 866

2 928

940

267

22

5

0

0

196

25

853

41

7

0

859

41

5 729

403

3 240

151

Annan personalkategori än läkare Mottagningsbesök och hembesök varav mödrahälsovård barnhälsovård

21 495

6 969

31 006

7 537

1 972

327

1 972

327

2 154

358

2 154

358

handikapp-/hjälpm verks2 Hemsjukvårdsbesök Dagsjukvårdsbesök utan läkarmedverkan

2 848

697

541

15

342

78

23

0

3 214

774

421

5

82

5

503

10

1 Några landsting har angivit att man har haft svårt att skilja ut hemsjukvård och dagsjukvård från mottagningsbesök och hembesök, varför uppgifterna är underskattade. 2 Verksamhet under området Övrig hälso- och sjukvård (ej primärvård/specialiserad vård).


16 Statistik om hälso- och sjukvård... 2007

Diagram 7 Vårdkontakter i öppen vård och hemsjukvård 2007 efter typ av vårdkontakt och område, samtliga huvudmän, tusental Telefonkontakter

Mottagnings- och hembesök

Dagsjukvårdsbesök

Specialiserad somatisk vård

Specialiserad psykiatrisk vård

Hemsjukvårdsbesök

50000

Tusental vårdkontakter

40000

30000

20000

10000

Som framgår av diagram 7 sker flest besök i primärvård. Hemsjukvårdsbesök redovisas framförallt i primärvården, men antalet besök är sannolikt underskattat. På samma sätt är dagsjukvårdsbesöken ofullständigt redovisade. Några huvudmän har haft svårt att separera dagsjukvårdsbesök från ”vanliga” besök hos läkare och andra personalkategorier i specialiserad vård.

0 Primärvård

Övrig hälsooch sjukvård

Diagram 8 Läkarbesök 1 och besök 1 hos övriga personalkategorier 2007 efter område, samtliga huvudmän, tusental Primärvård

Specialiserad somatisk vård

Specialiserad psykiatrisk vård

Övrig hälsoo sjukvård

35000

Tusental besök

30000

25000

20000

I diagram 8 presenteras uppgifter om hur besöken fördelas på läkare respektive övrig sjukvårdspersonal. Flest besök görs hos andra personalkategorier än läkare i primärvård. Läkarbesöken fördelar sig i stort sett jämnt mellan primärvård och specialiserad vård.

15000

10000

5000

0 Läkare

Annan personal än läkare

1 Mottagningsbesök, hembesök, hemsjukvårdsbesök o dagsjukvårdsbesök.

Diagram 9 Totalt antal besök 1 per invånare efter område och huvudman 2007 Specialiserad Specialiserad somatisk vård psykiatrisk vård Genomsnitt för riket = 6,6

Övrig hälso o sjukvård

5 4 3

Gotland

Norrbotten

Jämtland

Västerbotten

Västernorrland

Dalarna

Gävleborg

Örebro

Västmanland

Värmland

V:a Götaland

Skåne

Halland

Kalmar

Blekinge

Jönköping

Kronoberg

Östergötland

Uppsala

Sörmland

Stockholm

0

1

2

Besök/invånare

6

7

8

Primärvård

1 Mottagningsbesök, hembesök, hemsjukvårdsbesök och dagsjukvårdsbesök, hos läkare och annan personal.

I diagram 9 visas antalet besök per invånare och huvudman. Genomsnittligt antal besök per invånare i riket var 6,6. Även fördelningen av besök mellan de olika delarna av hälso- och sjukvården framgår av diagrammet.


Hälso- och sjukvård 17

Vårdkontakter i sluten vård I diagram 10 redovisas översiktligt uppgifter om prestationer i sluten vård, vårdtillfällen, efter medicinsk huvudgrupp. I bilaga 2 framgår vad som ingår under respektive huvudgrupp.

Diagram 10 Vårdtillfällen 2007, samtliga huvudmän Psykiatriskatisk vård 6 %

Primärvård 0,3 %

Övrig somatisk vård 7 %

Medicinsk korttidsvård 45 % Kirurgisk korttidsvård 42 %

4.4 Besök och vårdplatser åren 2002–2007 Diagram 11 Besök 1 åren 2002–2007, samtliga huvudmän, tusental Läkare

Annan personal än läkare

35000

32500

30000

Tusental

I tabell 8 (på sidan 18) och diagram 11 presenteras uppgifter om antalet besök åren 2002 till 2007. Före 2004 redovisades inte dagsjukvården uppdelad på läkare respektive annan personalkategori. Därför redovisas besöken inklusive dagsjukvård först från och med 2004.

27500

25000

22500

20000 2002

2003

2004

2005

2006

2007

1 Mottagningsbesök, hembesök, hemsjukvårdsbesök och åren 2004–2007 dagsjukvårdsbesök.


18 Statistik om hälso- och sjukvård... 2007

Tabell 8 Besök 1 samt procentuell förändring 2001–2007, tusental, samtliga huvudmän 2002 2

2003 2

2004 2

2004

2005

2006

2007

26 159,4

24 807,7

24 773,5

25 292,9

25 394,4

25 733,6

25 899,4

–0,2

–5,2

–0,1

0,4

1,3

0,6

12 746,2

12 167,6

12 415,8

12 717,6

13 010,4

13 212,5

–0,3

–4,5

2,0

2,4

2,3

1,6

12 462,3

11 714,8

11 442,5

11 939,4

11 739,0

11 789,8

11 740,5

–1,7

0,4

–0,4

937,7

937,8

933,4

946,4

0,0

–0,5

1,4

33 094,2

34 060,6

34 722,8

0,5

2,9

1,9

23 352,8

24 004,1

24 344,0

–0,3

2,8

1,4

6 047,8

6 170,0

6 380,7

6 492,7

2,0

3,4

1,8

3 008,8

3 147,9

3 231,7

3 345,0

4,6

2,7

3,5

458,0

423,4

444,2

541,2

–7,5

4,9

21,8

58 488,5

59 794,2

60 622,3

0,5

2,2

1,4

Läkarbesök Totalt procentuell förändring varav Primärvård procentuell förändring Specialiserad somatisk vård procentuell förändring

–0,3

–6,0

–2,3

950,9

925,3

915,1

3,7

–2,7

–1,1

32 123,9

31 494,2

32 527,7

2,4

–2,0

3,3

23 269,1

22 968,2

23 413,7

2,3

–1,3

1,9

5 673,7

5 329,3

5 724,5

Specialiserad psykiatrisk vård procentuell förändring

12 415,8

Besök hos annan vårdpersonal än läkare Totalt procentuell förändring

32 928,2

varav Primärvård procentuell förändring Specialiserad somatisk vård procentuell förändring Specialiserad psykiatrisk vård

0,3

–6,1

7,4

2 748,2

2 794,4

2 931,5

procentuell förändring

7,6

1,7

4,9

432,8

402,4

458,0

6,9

–7,0

13,8

58 283,3

56 302,0

57 301,1

1,3

–3,4

1,8

Övrig hälso- och sjukvård3 procentuell förändring

23 413,7

Samtliga besök Totalt procentuell förändring

1 Mottagningsbesök, hembesök, hemsjukvårdsbesök och dagsjukvårdsbesök.

2 Exklusive dagsjukvård. 3 Avser handikapp- och hjälpmedelsverksamhet.

Antalet läkarbesök har minskat under perioden 2002–2004 och ökat därefter. Mellan 2006 och 2007 ökade totala antalet läkarbesök med i genomsnitt 0,6 procent. I tabell V4.1 i tabellbilagan visas läkarbesökens förändring mellan 2006 och 2007 per huvudman. Redovisade besök hos andra

personalkategorier än läkare har ökat i antal mellan 2006 och 2007. Den genomsnittliga ökningen, exklusive besök inom Övrig hälso- och sjukvård var 1,3 procent. I tabellbilagan visas besökens förändring per huvudman i tabell V4.2. Inklusive besök inom Övrig hälso- och sjukvård blev enligt tabell 8 ökningen 1,9 procent. Antalet vårdplatser har successivt minskat under en rad år och detta gäller även för perioden 2002 till 2007 enligt uppgifterna i tabell 9. Antalet disponibla vårdplatser totalt har minskat från 26 223 till 26 184 mellan 2006 och 2007. Minskningar har skett inom såväl den specialiserade somatiska vården som den specialiserade psykiatriska vården. I tabell V34 i tabellbilagan visas vårdplatsernas förändring mellan 2006 och 2007 per huvudman. I diagram 12 visas utvecklingen av antalet vårdplatser totalt och i vissa huvudgrupper. Minskningen av vårdplatser inom specialiserad psykiatrisk vård har planat ut mellan 2006 och 2007.

Diagram 12 Vårdplatser vid enheter drivna av huvudmännen åren 2002–2007 Medicinsk korttidsvård

Kirurgisk korttidsvård

Specialiserad psykiatrisk vård

Geriatrisk vård*

Vårdplatser, totalt

105

100

Index, 2002 = 100

58 221,1

95

90

85

80 2002

2003

2004

2005

2006

2007

*Förändringen mellan 2005 och 2006 har troligen till viss del redovisningsmässiga orsaker.


Hälso- och sjukvård 19

Tabell 9 Vårdplatser efter verksamhetsområde 2001–2007, samtliga huvudmän Vårdplatser vid enheter drivna av huvudmännen

2002

2003

2004

2005

2006

2007

27 311

26 516

26 070

25 545

25 343

25 268

varav Primärvård Specialiserad somatisk vård

265

255

127

114

97

96

22 171

21 674

21 455

21 102

20 803

20 744

10 499

10 080

10 145

9 836

9 589

9 656

8 205

7 913

8 031

7 880

7 696

7 663

666

965

823

897

865

784

2 298

2 194

2 036

1 996

2 100

2 038

varav Medicinsk korttidsvård Kirurgisk korttidsvård Ofördelad korttidsvård Geriatrisk vård Övrigt Specialiserad psykiatrisk vård Vårdplatser vid övriga enheter1 Totalt2 Vårdplatser/1 000 inv Tekniska platser Platser på patienthotell

503

522

420

493

553

603

4 875

4 587

4 488

4 328

4 443

4 428

658

816

1 018

934

880

916

27 969

27 332

27 088

26 479

26 223

26 184

3,1

3,0

3,0

2,9

2,9

2,9

1 794

1 826

1 633

1 528

1 503

1 481

237

237

331

365

323

279

1 Här ingår vårdplatser hos privata företag, stiftelser och liknande. 2 Exklusive tekniska platser och platser på patienthotell.

4.5 Utgifter och inkomster Som framgår av tabell 10 uppgick hälso- och sjukvårdens externa kostnader (exklusive köp från landsting och regioner) till 152,6 miljarder kronor och de externa intäkterna (exklusive försäljning till landsting och regioner) till 15,1 miljarder år 2007. Nettokostnaden (bruttokostnader minus bruttointäkter) var 180,5 miljarder kronor och utgifterna för investeringar 4,5 miljarder. Ovanstående uppgifter för respektive huvudman återfinns i tabellerna E25–E28 i tabellbilagan.

Tabell 10 Utgifter och inkomster för hälso- och sjukvård 2007, samtliga landsting och regioner Utgifts-/inkomstslag

Miljoner kronor

Löner exkl skattefria ersättningar

55 687

Övriga kostnader för personal exkl. konto 446 (utbetalda pensioner)

26 065

Köp av verksamhet

27 961

därav från landsting/regioner Lämnade bidrag Material och tjänster därav läkemedel inom förmånen Nedskrivningar, förlust vid avyttring o avskrivn

6 676 1 317 46 547 19 972 1 688

Verksamhetens externa kostnader

159 265

exkl. köp från landsting/regioner

152 589

Nettokostnad

180 487

Mark och byggnader

2 397

Inventarier

2 127

Summa investeringsutgifter

4 523

Patientavgifter och andra avgifter

5 572

Försäljning av verksamhet

9 001

därav till landsting/regioner Försäljning av tjänster Försäljning av material och varor Erhållna bidrag Övriga intäkter

6 755 1 545 376 4 785 605

Verksamhetens externa intäkter

21 885

exkl. försäljning till landsting/regioner

15 130

Summa investeringsinkomster

35


20 Statistik om hälso- och sjukvård... 2007

5 Primärvård

Primärvård definieras som hälso- och sjukvårds-

verksamhet som utan avgränsning vad gäller sjukdomar, ålder eller patientgrupper svarar för befolkningens behov av grundläggande medicinsk behandling, omvårdnad, förebyggande arbete och rehabilitering och som inte kräver sjukhusens medicinska och tekniska resurser. Observera alltså att primärvård inte är synonymt med verksamhet på vårdcentraler. Exempelvis redovisas inte eventuellt förekommande specialistläkarmottagningar annat än för allmänläkarvård under primärvård. Basal mödra- och barnhälsovård ingår även om den bedrivs på kvinnooch barnkliniker på sjukhus. Se vidare kommentarer under respektive delområde samt definitioner i bilaga 1.

5.1

Diagram 13 Nettokostnader för primärvård, exklusive läkemedel inom läkemedelsförmånen, efter delområde 2007, samtliga huvudmän Sluten primärvård 1 % Övrig primärvård 5 % Primärvårdsansluten hemsjukvård 6 % Jourverksamhet 4% Arbetsterapi 2% Sjukgymnastik 10 %

Barnhälsovård 6%

Allmänläkarvård 49 %

Sjuksköterskevård 13 %

Mödrahälsovård 5%

Kostnader efter delområde

Verksamheten i primärvård delas upp i tio delområden enligt diagram 13. Som framgick av diagram 5 svarade primärvård för en kostnadsandel på cirka 16 procent av de totala sjukvårdskostnaderna. I tabell 11 framgår att huvudmännen sammanlagt redovisar en nettokostnad för primärvård, exklusive läkemedel inom öppen vård, på 29,8 miljarder kronor 2007. Tabell 11 Nettokostnader1 för primärvård efter delområde 2007, samtliga huvudmän Delområde Allmänläkarvård

Miljoner kronor

Procent

14 593

48,9

Sjuksköterskevård

3 934

13,2

Mödrahälsovård

1 391

4,7

Barnhälsovård

1 645

5,5

Sjukgymnastik

3 093

10,4

552

1,9

Arbetsterapi Jourverksamhet

1 058

3,5

Primärvårdsansluten hemsjukvård

1 733

5,8

Sluten primärvård Övrig primärvård Summa primärvård

283

0,9

1 531

5,1

29 814

100,0

1 Exklusive läkemedel inom läkemedelsförmånen.

5.2

Kostnader för enskilda huvudmän

I diagram 14 redovisas primärvårdens nettokostnader per invånare i respektive landsting. Som tidigare beskrivits skiljer sig ansvaret för hemsjukvård i ordinärt boende mellan huvudmännen (se EkonomiNytt 12/06). Underlaget till diagram 14 återfinns i tabell E39 i tabellbilagan.


Primärvård 21

5.3 Prestationer med mera

Tabell 12 Läkarbesök 1 inom primärvården efter delområde 2007, samtliga huvudmän Tusental besök

Besök/invånare 2

Allmänläkarvård

11 186

1,22

Mödrahälsovård

127

0,05

Barnhälsovård Jourverksamhet Primärvårdsansluten hemsjukvård Övrig primärvård Summa besök

3,5 3,0 2,5 2,0 1,5

Tusental kronor per invånare

Genomsnitt för riket = 3 247 kr/inv

Tusental besök Besök/invånare 2

426

0,59

Sjuksköterskevård

8 530

0,93

0,14

Mödrahälsovård

1 972

0,84

173

0,02

Barnhälsovård

2 154

2,99

35

0,00

Sjukgymnastik

7 121

0,78

13 212

1,44

Arbetsterapi

455

0,05

Jourverksamhet

148

0,02

Primärvårdsansluten hemsjukvård 2 848

0,31

Övrig primärvård

1 117

0,12

24 344

2,65

Summa besök

Antalet besök hos andra personalkategorier än läkare efter delområde 2007 Besök hos andra personalkategorier än läkare redovisas i tabell 13. Antalet redovisade besök hos andra personalkategorier än läkare uppgick till drygt 24,3 miljoner 2007. Det betyder att antalet besök per person i genomsnitt uppgick till 2,65. Inom barnhälsovård gjordes motsvarande 2,99 besök per barn i åldern upp till och med 6 år.

1 Mottagningsbesök och hembesök respektive hemsjukvårdsbesök. 2 Mödrahälsovård i relation till kvinnor 15–54 år. Barnhälsovård i relation till barn 0–6 år.

Tabell 14 Hembesök inom primärvården efter delområde 2007, samtliga huvudmän Tusental hembesök av Hembesök/ Läkare Övriga Totalt invånare 1 totalt Allmänläkarvård

159

Sjuksköterskevård

159

0,02

1 165

1 165

0,13 0,00

Mödrahälsovård

0

11

11

Barnhälsovård

1

73

74

0,10

77

77

0,01

Hembesök efter delområde 2007

Sjukgymnastik

173

173

0,02

Antalet hembesök i primärvården redovisas i tabell 14. Hembesök ska inte blandas ihop med hemsjukvårdsbesök, som avser besök hos en definierad grupp av patienter (se vidare definitioner i bilaga 1).

Jourverksamhet

13

40

53

0,01

Övrig primärvård

1

17

18

0,00

173

1 555

1 728

0,19

Arbetsterapi

Summa hembesök2

1 Mödrahälsovård i relation till kvinnor 15–54 år. Barnhälsovård i relation till barn 0–6 år. 2 Hemsjukvårdsbesök redovisas inte som hembesök.

Gotland

Norrbotten

Jämtland

Tabell 13 Besök 1 hos andra personalkategorier än läkare inom primärvården efter delområde 2007, samtliga huvudmän

1266

1 Mottagningsbesök och hembesök respektive hemsjukvårdsbesök. 2 Mödrahälsovård i relation till kvinnor 15–54 år. Barnhälsovård i relation till barn 0–6 år.

Västerbotten

Västernorrland

Dalarna

Gävleborg

Örebro

Västmanland

Värmland

V:a Götaland

Skåne

Halland

Kalmar

Blekinge

Jönköping

Kronoberg

Östergötland

Uppsala

Sörmland

Stockholm

0,5

I tabell 12 presenteras uppgifter om hur många läkarbesök som gjorts under 2007 inom primärvårdens olika delområden. Uppgifterna redovisas även per invånare. Totalt gjordes 13,2 miljoner läkarbesök, motsvarande 1,44 besök per invånare, under 2007. Besöken avsåg i huvudsak allmänläkarvård. Inom barnhälsovården gjordes motsvarande 0,59 besök per barn i åldern 0 till 6 år.

0,0

Läkarbesök efter delområde 2007

4,0

Antalet vårdcentraler uppgick till 1 021 år 2007. Av dessa drevs 273 i privat regi.

1,0

Antalet vårdcentraler

4,5

Diagram 14 Nettokostnader för primärvård, exklusive läkemedel inom läkemedelsförmånen, per huvudman 2007, tusental kronor per invånare


22 Statistik om hälso- och sjukvård... 2007

Tabell 15 Telefonkontakter 1 inom primärvården efter delområde 2007, samtliga huvudmän Tusental telefonkontakter med Läkare Övriga Totalt Allmänläkarvård

3 848

Sjuksköterskevård

Telefonkont./ invånare 2 totalt

3 848

0,42

5 215

5 215

0,57 0,05

Mödrahälsovård

1

115

116

Barnhälsovård

0

216

216

0,30

174

174

0,02

154

154

0,02

80

109

0,01

Sjukgymnastik Arbetsterapi Jourverksamhet

29

Primärvårdsansluten hemsjukvård

42

73

115

0,01

Övrig primärvård

19

1 609

1 628

0,18

3 939

7 636

11 575

1,26

Summa telefonkontakter

1 Många landsting saknar fortfarande system för redovisning av telefonkontakter, varför uppgifterna är underskattade. 2 Mödrahälsovård i relation till kvinnor 15–54 år. Barnhälsovård i relation till barn 0–6 år.

Telefonkontakter inom primärvården efter delområde 2007 Uppgifter om antalet telefonkontakter redovisas i tabell 15. Enbart telefonkontakter som har journalförts enligt journallagen medräknas. KontakTabell 16 Utgifter och inkomster för primärvård 2007, samtliga landsting och regioner Utgifts-/inkomstslag Löner exkl skattefria ersättningar

9 576

Övriga kostnader för personal exkl konto 446 (utbetalda pensioner)

4 463

Köp av verksamhet

7 313

Lämnade bidrag

278 149

Material o tjänster, exkl läkemedel inom förmånen 4 567 Nedskrivningar, förlust vid avyttring o avskrivn

99

Verksamhetens externa kostnader exkl läkemedel inom förmånen

26 167

exkl köp från landsting/regioner

25 889

Nettokostnad, exkl. läkemedel inom förmånen

29 644

Mark och byggnader Inventarier Summa investeringsutgifter Patientavgifter och andra avgifter Försäljning av verksamhet därav till landsting/regioner Försäljning av tjänster Försäljning av material och varor Erhållna bidrag Övriga intäkter

198 86 283 1 152 471 227 269 38 735 134

Verksamhetens externa intäkter

2 799

exkl. försäljning till landsting/regioner

2 572

Summa investeringsinkomster

5.4 Utgifter och inkomster I tabell 16 redovisas landstingens och regionernas utgifter och inkomster för primärvård, exklusive läkemedel inom läkemedelsförmånen, 2007. Landstingens och regionernas externa kostnader (exklusive köp från landsting och regioner) uppgick till 25,9 miljarder kronor och de externa intäkterna (exklusive försäljning till landsting och regioner) till 2,6 miljarder. Nettokostnaderna, de kostnader som ska finansieras med skatt och generella statsbidrag, uppgick till 29,6 miljarder kronor 2007. Uppgifter per huvudman redovisas i tabellerna E36–E39 i tabellbilagan.

5.5

Kostnader och prestationer efter delområde

Allmänläkarvård

Miljoner kronor

därav från landsting/regioner

ten ska ha ersatt ett ”vanligt” mottagningsbesök. Antalet redovisade telefonkontakter har uppgivits vara cirka 11,6 miljoner motsvarande 1,26 kontakter per invånare 2007. Det största antalet telefonkontakter, motsvarande 0,57 per invånare, har lämnats för sjuksköterskevård. Motsvarande uppgift för allmänläkarvården är 0,42.

2

Under allmänläkarvård redovisas mottagningsverksamhet och hembesök som bedrivs av läkare som upprätthåller funktionen som specialist i allmänmedicin. Insatser som avser patienter som är registrerade som mottagare av hemsjukvård redovisas under delområde primärvårdsansluten hemsjukvård. I det fall allmänläkarmottagningen är integrerad med sjuksköterskemottagningen redovisas endast den del av sjuksköterskans arbetsinsatser som avser läkarens patienter. Insatser kring sjuksköterskans egna patienter omfattas av delområdet sjuksköterskevård. I tabell 17 ges en sammanfattande bild av verksamhet och kostnader inom allmänläkarvård. Uppgifter redovisas om antalet prestationer mätta i mottagningsbesök, hembesök respektive telefonkontakter samt uppgifter om nettokostnader. Uppgifter redovisas i absoluta tal och relaterade till invånare. Tre typer av prestationer redovisas, mottagningsbesök, hembesök och telefonkontakter. För


Primärvård 23

Tabell 17 Allmänläkarvård 2007, samtliga huvudmän Läkare Vårdkontakter i tusental Mottagningsbesök Hembesök Summa besök viktade1 Telefonkontakter Samtliga vårdkontakter viktade1 andel producerat av Annan vårdgivare, %

11 027 159 11 344 3 848 12 627 32,5

Vårdkontakter per invånare Summa besök viktade

1,24

Samtliga vårdkontakter viktade1

1,38

Nettokostnad2 Nettokostnad i milj kronor

14 593

Nettokostnad per inv

1 589

Produktionskostnad per vårdkontakt1

1 156

1 Ett hembesök har antagits motsvara 2 mottagningsbesök och en telefonkontakt har antagits motsvara 1/3 mottagningsbesök. 2 Exklusive läkemedel inom läkemedelsförmånen.

att kunna summera dem har hembesök och telefonkontakter givits vikter gentemot mottagningsbesöket. Vikterna antas motsvara skillnader i resursåtgång. Ett hembesök har (med tanke på restid med mera) antagits motsvara två mottagningsbesök och en telefonkontakt en tredjedels mottagningsbesök. Antalet viktade kontakter uppgick till 12,6 miljoner. Antalet viktade besök och telefonkontakter var 1,4 per invånare 2007. Av tabellen framgår också att 33 procent av vårdkontakterna producerades av andra vårdgivare än landstinget/regionen. Nettokostnaden, exklusive läkemedel inom läkemedelsförmånen, för allmänläkarvården uppgick till 14,6 miljarder kronor eller 1 589 kronor per invånare. Produktionskostnaden3 per viktad vårdkontakt beräknas till 1 156 kronor.

sköterskor kring egna patienter. Undantag är mottagningar för mödra- respektive barnhälsovård som utgör egna delverksamheter. Sjuksköterskemottagningen omfattar såväl distriktssköterskemottagning som specialmottagning för till exempel astma-, diabetes- och hypertonipatienter. Gynekologiska undersökningar och hälsokontroller samt preventivmedelsrådgivning som varken sker i anslutning till graviditet eller inom ungdomsmottagningsverksamhet ingår också här. Insatser som avser patienter som är registrerade som mottagare av hemsjukvård redovisas under delområdet primärvårdsansluten hemsjukvård. I tabell 18 presenteras uppgifter om antalet prestationer mätta i mottagningsbesök, hembesök respektive telefonkontakter samt uppgifter om nettokostnader. Uppgifter redovisas i absoluta tal och relaterade till invånare. Se kommentar till tabell 17. Tabell 18 Sjuksköterskevård 2007, samtliga huvudmän SjukskötAnnan Samtliga erska personal- personalkategori kategorier Vårdkontakter i tusental Mottagningsbesök

6 702

663

920

245

1 165

Summa besök viktade1

8 542

1 152

9 694

Telefonkontakter

5 179

36

5 215

Samtliga vårdkontakter viktade1 10 269

1 164

11 433

15,8

25,2

16,8

Summa besök viktade

0,93

0,13

1,06

Samtliga vårdkontakter viktade1

1,12

0,13

1,24

Hembesök

andel producerat av Annan vårdgivare, %

7 365

Vårdkontakter per invånare

Nettokostnad2 Nettokostnad i milj kronor

3 934

Nettokostnad per inv

428

Sjuksköterskevård

Produktionskostnad per vårdkontakt1

342

Under sjuksköterskevård redovisas mottagningsverksamhet och hembesök, som bedrivs av sjuk-

1 Ett hembesök har antagits motsvara 2 mottagningsbesök och en telefonkontakt har antagits motsvara 1/3 mottagningsbesök. 2 Exklusive läkemedel inom läkemedelsförmånen.

3. Kostnad för landstingets produktion av verksamhet (förvaltnings- eller bolagsform).


24 Statistik om hälso- och sjukvård... 2007

Tabell 19 Mödrahälsovård 2007, samtliga huvudmän Läkare

SjukskötAnnan erska personalkategori

Samtliga personalkategorier viktad 2

Vårdkontakter i tusental Mottagningsbesök Hembesök Summa besök viktade1 Telefonkontakter

127

1 931

29

2 087

0

11

0

11

911 4

127

1 953

30

2 109

920

1

113

2

116

47

Samtliga vårdkontakter viktade1

127

1 991

30

2 148

935

andel producerat av Annan vårdgivare, %

18,0

15,3

81,4

16,4

16,5

Summa besök viktade1

0,05

0,83

0,01

0,89

0,39

Samtliga vårdkontakter viktade1

0,05

0,84

0,01

0,91

0,40

Vårdkontakter per invånare3

Nettokostnad4 Nettokostnad i milj kronor

1 391

Nettokostnad per inv3

590

Produktionskostnad per vårdkontakt1

1 563

Antal kvinnor 15–54 år i befolkningen

2 357 101

1 Ett hembesök har antagits motsvara 2 mottagningsbesök och en telefonkontakt har antagits motsvara 1/3 mottagningsbesök. 2 Besök hos andra personalkategorier än läkare har antagits motsvara 40 % av ett läkarbesök. 3 Invånare avser gruppen kvinnor 15–54 år. 4 Exklusive läkemedel inom läkemedelsförmånen.

Tabell 20 Barnhälsovård 2007, samtliga huvudmän Läkare

SjukskötAnnan erska personalkategori

Samtliga personalkategorier viktad 2

Vårdkontakter i tusental Mottagningsbesök Hembesök Summa besök viktade1 Telefonkontakter

425

2 066

15

2 506

1

73

0

74

1 258 30

427

2 211

15

2 654

1 317

0

212

3

216

87

Samtliga vårdkontakter viktade1

427

2 282

16

2 726

1 346

andel producerat av Annan vårdgivare %

13,9

16,8

10,2

16,3

15,9

Summa besök viktade1

0,59

3,07

0,02

3,69

1,83

Samtliga vårdkontakter viktade1

0,59

3,17

0,02

3,79

1,87

Vårdkontakter per

invånare3

Nettokostnad4 Nettokostnad i milj kronor

1 645

Nettokostnad per inv3

2 284

Produktionskostnad per vårdkontakt1 Antal barn 0–6 år i befolkningen

1 172 719 967

1 Ett hembesök har antagits motsvara 2 mottagningsbesök och en telefonkontakt har antagits motsvara 1/3 mottagningsbesök. 2 Besök hos andra personalkategorier än läkare har antagits motsvara 40 % av ett läkarbesök. 3 Invånare avser gruppen barn 0–6 år. 4 Exklusive läkemedel inom läkemedelsförmånen.


Primärvård 25

Mödrahälsovård Under mödrahälsovård redovisas mottagningsverksamhet och hembesök som sker inom ramen för mödrahälsovård. Här ingår gynekologiska undersökningar, mammografier och hälsokontroller av gravida kvinnor, för- och eftervård, samt preventivmedelsrådgivning i anslutning till graviditet. Basal mödrahälsovård som bedrivs på sjukhus redovisas också här. Ungdomsmottagningsverksamheten omfattas inte. Denna verksamhet redovisas under övrig primärvård. Se kommentar till tabell 17. Ytterligare en viktning av prestationer har gjorts i tabell 19, nämligen mellan besök hos läkare och besök hos andra personalkategorier. Resursmässigt beräknas ett besök hos andra personalkategorier än läkare motsvara 40 procent av ett läkarbesök. Vid summering av besöken hos olika personalkategorier har läkarbesöket därmed fått vikten 1 och andra besök vikten 0,4.

Tabell 21 Sjukgymnastik 2007, samtliga huvudmän Sjukgymnast

Annan Samtliga personal- personalkategori kategorier

Vårdkontakter i tusental Mottagningsbesök

6 823

221

74

3

77

6 971

227

7 198

Hembesök Summa besök viktade1 Telefonkontakter

7 044

169

5

174

Samtliga vårdkontakter viktade1 7 027

228

7 256

andel producerat av Annan vårdgivare, %

64,1

44,5

63,5

Besök per inv

0,76

0,02

0,78

Samtliga vårdkontakter per inv1

0,77

0,02

0,79

Vårdkontakter per invånare

Nettokostnad2 Nettokostnad i milj kronor

3 093

Nettokostnad per inv

337

Produktionskostnad per vårdkontakt1

428

1 Ett hembesök har antagits motsvara 2 mottagningsbesök och en telefonkontakt har antagits motsvara 1/3 mottagningsbesök. 2 Exklusive läkemedel inom läkemedelsförmånen.

Barnhälsovård Under barnhälsovård redovisas mottagningsverksamhet och hembesök som sker inom ramen för barnhälsovård. Även basal barnhälsovård som bedrivs på sjukhus ingår. Se kommentar till tabell 17 och 19. Sjukgymnastik Under sjukgymnastik redovisas mottagningsverksamhet och hembesök samt arbetsplatsbesök. Insatser som avser patienter som är registrerade som mottagare av hemsjukvård redovisas under delområdet primärvårdsansluten hemsjukvård. Se kommentar till tabell 17.

Tabell 22 Arbetsterapi 2007, samtliga huvudmän Arbetsterapeut

Annan Samtliga personal- personalkategori kategorier

Vårdkontakter i tusental Mottagningsbesök

272

11

282

Hembesök

169

3

173

Summa besök viktade1

610

17

628

Telefonkontakter

152

2

154

Samtliga vårdkontakter viktade1

661

18

679

andel producerat av Annan vårdgivare, %

11,1

2,7

10,9

Summa besök viktade1

0,07

0,00

0,07

Samtliga vårdkontakter viktade1

0,07

0,00

0,07

Vårdkontakter per invånare

Nettokostnad2

Arbetsterapi

Nettokostnad i milj kronor Nettokostnad per inv

Under arbetsterapi redovisas mottagningsverksamhet och hembesök samt arbetsplatsbesök. Insatser som avser patienter som är registrerade som mottagare av hemsjukvård redovisas under delområdet primärvårdsansluten hemsjukvård. I det fall sjukgymnastik och arbetsterapi är integrerade verksamheter, exempelvis under benämningen rehabilitering ska de båda verksamheterna hållas enligt principen att insatser kring patienter där sjukgymnasten är den primära per-

Produktionskostnad per vårdkontakt1

552 61 765

1 Ett hembesök har antagits motsvara 2 mottagningsbesök och en telefonkontakt har antagits motsvara 1/3 mottagningsbesök. 2 Exklusive läkemedel inom läkemedelsförmånen.

sonalkategorin, det vill säga signerar journalen, förs till delområdet sjukgymnastik och vice versa. Se kommentar till tabell 17.


26 Statistik om hälso- och sjukvård... 2007

Tabell 23 Jourverksamhet 2007, samtliga huvudmän Läkare

Sjuksköt- Samtliga Samtliga erska personal- personalkategorier kategorier viktad 2

Vårdkontakter i tusental Mottagningsbesök

1 253

108

1 361

13

40

53

29

1 278

188

1 466

1 354

Hembesök Summa besök viktade1 Telefonkontakter

1 296

29

80

109

61

Samtliga vårdkontakter viktade1 1 288

215

1 503

1 374

22,3

3,8

19,6

21,1

Summa besök viktad1

0,14

0,02

0,16

0,15

Samtliga vårdkontakter viktade1

0,14

0,02

0,16

0,15

andel producerat av Annan vårdgivare, % Vårdkontakter per invånare

Nettokostnad3 Nettokostnad i milj kronor

1 058

Nettokostnad per inv

115

Produktionskostnad per vårdkontakt1

958

1 Ett hembesök har antagits motsvara 2 mottagningsbesök och en telefonkontakt har antagits motsvara 1/3 mottagningsbesök. 2 Besök hos andra personalkategorier än läkare har antagits motsvara 40 % av ett läkarbesök. 3 Exklusive läkemedel inom läkemedelsförmånen.

Jourverksamhet Under jourverksamhet redovisas mottagningsverksamhet utanför mottagningens normala öppettider. Normal kvällsmottagning vid den egna mottagningen avses ej. Jourverksamhet kan bedrivas vid den egna vårdcentralen eller vid andra vårdcentraler/särskild jourmottagning. Se kommentar till tabell 17 och 19.

satser som mer liknar insatserna inom den slutna vården. Hemsjukvård utgör en tredje vårdform skild från öppen och sluten vård.” Hemsjukvård förekommer i ordinärt och särskilt boende. Hälso- och sjukvårdslagen styr ansvarsfördelningen mellan landsting och kommuner. Landstinget har alltid ansvar för läkarinsatser i hemsjukvård, i såväl ordinärt som i särskilt boende. Vidare har landstinget ansvar för övrig hemsjukvård i ordinärt boende. Ansvaret för denna verksamhet kan dock efter särskild överenskommelse överlåtas till primärkommunen. Detta har gjorts i cirka hälften av landstingen. Kommunen har alltid ansvar för sjukvård i särskilt boende upp till läkarnivå. Några landsting och regioner har svårt att redovisa uppgifter om hemsjukvård. Sannolikt ingår delar av hemsjukvården under allmänläkarvård, sjuksköterskeverksamhet eller jourverksamhet. Vid summering av hemsjukvårdsbesök har liksom för övriga delområden insatser av andra personalkategorier än läkare viktats med 0,4 mot läkarinsatserna. Sluten primärvård Under sluten primärvård redovisas observationsplatser där viss allmänvård och lättvård bedrivs. I endast fyra landsting, ofta med glesbygd, förekommer sluten vård inom primärvården.

Primärvårdsansluten hemsjukvård I tabell 25 redovisas primärvårdsansluten hemsjukvård. Hemsjukvård definieras som hälso- och sjukvård när den ges i patients bostad eller motsvarande och där ansvaret för de medicinska åtgärderna är sammanhängande över tiden. Åtgärder/insatser ska ha föregåtts av vård- och omsorgsplanering. ”Hemsjukvård är till sin karaktär annorlunda än den öppna vården. Den består av ofta relativt långvariga vårdepisoder med stort behov av omvårdnad och ibland av medicinska in-

Tabell 24 Sluten primärvård 20071, samtliga huvudmän Vårdkontakter (konsumtion) Vårdtillfällen/utskrivningar (1 000-tal) andel producerat av Annan vårdgivare, % Vårdtillfällen/utskrivningar per inv

4,2 0,0 0,00

Nettokostnad2 Nettokostnad i milj kronor

283

1 Endast ett fåtal landsting/regioner har sluten primärvård. 2 Exklusive läkemedel inom läkemedelsförmånen.


Primärvård 27

Tabell 25 Primärvårdsansluten hemsjukvård 1 2007, samtliga huvudmän Se även specialiserad somatisk hemsjukvård. Läkare

Sjuksköterska

Sjukgymnast

Arbetsterapeut

Annan personalkategori 2

Samtliga personalkategorier

Samtliga personalkategorier viktad 3

1 185

Vårdkontakter i tusental Hemsjukvårdsbesök i ordinärt boende

45

1 573

14

28

1 233

2 894

Hemsjukvårdsbesök i särskilt boende

128

0

0

0

0

128

128

Summa hemsjukvårdsbesök viktade4

173

1 573

14

28

1 233

3 022

1 313

Telefonkontakter

42

61

2

6

4

115

72

Samtliga vårdkontakter viktade4

187

1 593

15

30

1 234

3 060

1 336

andel producerat av Annan vårdgivare, %

11,0

25,6

3,2

6,0

23,3

23,5

22,4

Summa hemsjukvårdsbesök viktade4

0,02

0,17

0,00

0,00

0,13

0,33

0,14

Samtliga vårdkontakter viktade4

0,02

0,17

0,00

0,00

0,13

0,33

0,15

Vårdkontakter per invånare

Nettokostnad5, 6 Nettokostnad i milj kronor

1 733

Nettokostnad per inv

189

1 Några landsting har angivit att man har haft svårt att skilja ut hemsjukmotsvara 40 % av ett läkarbesök. vården, varför uppgifterna är underskattade. 4 Ett hembesök har antagits motsvara 2 mottagningsbesök och en 2 Varav undersköterska/biträde totalt 1 229 255 besök och 4 364 telefontelefonkontakt har antagits motsvara 1/3 mottagningsbesök. kontakter. 5 Exklusive läkemedel inom läkemedelsförmånen. 3 Besök hos andra personalkategorier än läkare har antagits 6 Sexton huvudmän har angivit en kostnad.

Övrig primärvård Under övrig primärvård redovisas exempelvis ungdomsmottagning med preventivmedelsrådgivning som sker inom dess ramar, skolhälsovård, företagshälsovård, fotvård, patientinformation/hälsoupplysning till enskilda patienter/patientgrupper, exempelvis rökavvänjningsgrupper och ”bantargrupper”. Se kommentar till tabell 17 och 19.

Tabell 26 Övrig primärvård 2007, samtliga huvudmän Läkare

SjukskötAnnan Samtliga Samtliga erska personal- personal- personalkategori kategorier kategorier viktad 2

Vårdkontakter i tusental Mottagningsbesök

34

271

828

1 134

1

8

9

18

8

Summa besök viktade1

36

287

847

1 170

490

Telefonkontakter

19

1 483

126

1 628

663

Samtliga vårdkontakter viktade1

42

781

889

1 712

710

22,6

1,2

20,5

11,8

12,1

Summa besök viktade1

0,00

0,03

0,09

0,13

0,05

Samtliga vårdkontakter viktade1

0,00

0,09

0,10

0,19

0,08

Hembesök

andel producerat av Annan vårdgivare, %

474

Vårdkontakter per invånare

Nettokostnad3 Nettokostnad i milj kronor Nettokostnad per inv

1 531 167

1 Ett hembesök har antagits motsvara 2 mottagningsbesök och en telefonkontakt har antagits motsvara 1/3 mottagningsbesök. 2 Besök hos andra personalkategorier än läkare har antagits motsvara 40 % av ett läkarbesök. 3 Exklusive läkemedel inom läkemedelsförmånen.


28 Statistik om hälso- och sjukvård... 2007

6 Specialiserad somatisk vård

Specialiserad vård (somatisk och psykiatrisk) defi-

nieras som ”hälso- och sjukvårdsverksamhet som kräver mer specialiserade åtgärder än vad som kan ges i primärvård”. (Jämför definition av primärvård.) Under området specialiserad somatisk vård redovisas verksamhet som i huvudsak bedrivs vid sjukhus men även utanför sjukhus på specialistläkarmottagningar eller vårdcentraler. All verksamhet vid sjukhus ingår inte heller, exempelvis ska basal mödra- och barnhälsovård redovisas som primärvård. Den specialiserade somatiska vården omfattar medicinsk och kirurgisk korttidsvård, rehabilitering, geriatrisk vård med mera. För ytterligare definition se kommentarerna till primärvården samt handboken till vi 2000.

6.1

Kostnader efter delområde

I tabell 27 framgår att landstingen och regionerna sammanlagt redovisar en nettokostnad för spe-

Tabell 27 Nettokostnader1 för specialiserad somatisk vård efter delområde 2007, samtliga huvudmän Delområde Somatisk mottagningsverksamhet Somatisk dagsjukvård Somatisk hemsjukvård

Miljoner kronor

Procent

31 981

33,8

4 701

5,0

927

1,0

Somatisk sluten vård

56 873

60,2

Summa specialiserad somatisk vård

94 482

100,0

1 Exklusive läkemedel inom läkemedelsförmånen.

cialiserad somatisk vård, exklusive läkemedel inom läkemedelsförmånen, på 94,5 miljarder kronor 2007. Som framgick av diagram 5 motsvarade kostnaderna 52 procent av de totala sjukvårdskostnaderna. Av den somatiska vårdens kostnader avsåg 60 procent sluten vård, se diagram 15. Dagsjukvården beräknas motsvara 5 procent av kostnaderna, men denna uppgift är sannolikt underskattad. Några huvudmän har haft svårt att skilja ut dagsjukvård från mottagningsverksamheten, som i sin tur därmed är överskattad. Endast 0,9 miljarder kronor motsvarande 1,0 procent av kostnaderna anges vara hemsjukvård. Även detta är en underskattad siffra. Nettokostnaden för primärvårdsansluten hemsjukvård uppgick enligt tabell 25 till 1,7 miljarder kronor. Hemsjukvård redovisas även inom den specialiserade psykiatriska vården, se tabell 37. För en sammanfattning av hemsjukvården se tabell 39.

Diagram 15 Nettokostnader för specialiserad somatisk vård, exklusive läkemedel inom läkemedelsförmånen, efter delområde 2007, samtliga huvudmän

Somatisk mottagningsverksamhet 34 %

Somatisk sluten vård 60 % Somatisk dagsjukvård 5 % Somatisk hemsjukvård 1 %


Specialiserad somatisk vård 29

12 4

6

8

10

Genomsnitt för riket = 10 289 kr/inv

6.3

Utgifter och inkomster

I tabell 28 framgår bland annat att de externa kostnaderna (exklusive köp från landsting och regioner) för specialiserad somatisk vård var 68,8 miljarder kronor och de externa intäkterna (exklusive försäljning till landsting och regioner) 4,1 miljarder. Uppgifter per huvudman redovisas i tabellerna E40–E43 i tabellbilagan.

Tabell 28 Utgifter och inkomster för specialiserad somatisk vård 2007, samtliga landsting och regioner Utgifts-/inkomstslag Löner exkl skattefria ersättningar

Miljoner kronor 30 523

Övriga kostnader för personal exkl. konto 446 (utbetalda pensioner)

14 022

Köp av verksamhet

16 384

därav från landsting/regioner Lämnade bidrag

5 773 242

Material och tjänster, exkl läkemedel inom förmånen Nedskrivningar, förlust vid avyttring o avskrivn

12 391 969

Verksamhetens externa kostnader, exkl. läkemedel inom förmånen

74 531

exkl. köp från landsting/regioner

68 758

Nettokostnad, exkl läkemedel inom förmånen

93 781

Mark och byggnader

2 093

Inventarier

1 405

Summa investeringsutgifter

3 498

Patientavgifter och andra avgifter

1 484

Försäljning av verksamhet

6 618

därav till landsting/regioner Försäljning av tjänster Försäljning av material och varor Erhållna bidrag Övriga intäkter

5 721 424 54 1 101 187

Verksamhetens externa intäkter

9 867

Exkl försäljning till landsting/regioner

4 146

Summa investeringsinkomster

33

Gotland

Norrbotten

Jämtland

Västerbotten

Västernorrland

Dalarna

Gävleborg

Örebro

Västmanland

Värmland

V:a Götaland

Skåne

Halland

Kalmar

Blekinge

Jönköping

Kronoberg

Östergötland

Uppsala

Sörmland

Stockholm

0

2

Diagram 16 visar vilka kostnader som har uppstått i den specialiserade somatiska vården per invånare i respektive landsting 2007. För att kunna bedöma kostnadsnivåerna bör uppgifterna kompletteras med ytterligare information såsom skillnader i ansvarsområden och olika förutsättningar att bedriva verksamhet (se vidare under avsnitt 3.2 och 4.2).

Diagram 16 Nettokostnader för specialiserad somatisk vård, exklusive läkemedel inom läkemedelsförmånen 2007, tusental kronor per invånare

Tusental kronor per invånare

6.2 Kostnader för enskilda huvudmän


30 Statistik om hälso- och sjukvård... 2007

6.4 Kostnader och prestationer efter delområde Specialiserad somatisk mottagningsverksamhet Tabell 29 Specialiserad somatisk mottagningsverksamhet 2007, samtliga huvudmän Läkare

Annan Samtliga Samtliga personal- personal- personalkategori kategorier kategorier viktad 1

Vårdkontakter Mottagningsbesök/hembesök (1 000-tal)

10 866

5 729

16 595

13 157

andel producerat av Annan vårdgivare, %

26,9

7,0

20,1

23,5

Besök per inv

1,18

0,62

1,81

1,43

Nettokostnad2, 3 Nettokostnad i milj kronor

31 981

Nettokostnad per inv

3 483

Produktionskostnad per vårdkontakt1

2 431

1 Besök hos andra personalkategorier än läkare har antagits motsvara 40 % av ett läkarbesök. 2 Generellt är kostnaden något överskattad eftersom några landsting haft svårt att skilja ut dagsjukvård från mottagningsverksamheten. 3 Exklusive läkemedel inom läkemedelsförmånen.

I tabell 29 presenteras uppgifter om specialiserad somatisk mottagningsverksamhet. Antalet mottagningsbesök inklusive hembesök uppgick till 16,6 miljoner och till 13,2 miljoner om de viktas. Flertalet besök, 10,9 miljoner, gjordes hos läkare. Besök hos andra personalkategorier än läkare har antagits motsvara 40 procent av ett läkarbesök vid summering. Skillnader i resursåtgången ligger bakom viktningen. 23 procent av vårdkontakterna (viktade) har landstingen köpt av andra producenter. Nettokostnaderna uppgick till 32 miljarder kronor, vilket motsvarar 3 483 kronor per invånare 2007. Produktionskostnaden per viktad vårdkontakt beräknas till 2 431 kronor.

Specialiserad somatisk dagsjukvård Tabell 30 Specialiserad somatisk dagsjukvård 2007, samtliga huvudmän Läkare

Annan Samtliga Samtliga personal- personal- personalkategori kategorier kategorier viktad 1

Vårdkontakter i tusental Dagsjukvårdsbesök (1 000-tal) andel producerat av Annan vårdgivare, % Besök per inv

853

421

1274

1 021

4,8

1,3

3,7

4,3

0,09

0,05

0,14

0,11

Nettokostnad2, 3 Nettokostnad i milj kronor

4 701

Nettokostnad per inv Produktionskostnad per vårdkontakt1

512 7 188

1 Besök hos andra personalkategorier än läkare har antagits motsvara 40 % av ett läkarbesök. 2 Generellt är kostnaden något underskattad eftersom några landsting haft svårt att skilja ut dagsjukvård från mottagningsverksamheten. 3 Exklusive läkemedel inom läkemedelsförmånen.

Här redovisas öppen vård som innebär mer omfattande och/eller resurskrävande insatser än vad ett besök normalt kräver. Dagsjukvård omfattar dagkirurgi, dagmedicin och övrig dagsjukvård. För patienten ska det finnas en upprättad vårdplan. Dagmedicin omfattar bland annat dialysbehandling, cytostatikabehandling och diabetesvård. Övrig dagsjukvård omfattar bland annat medicinsk dagrehabilitering. Se vidare avsnitt 1.4. Dagsjukvårdsbesöken är uppdelade på besök med läkarmedverkan respektive besök utan läkarmedverkan.


Specialiserad somatisk vård 31

Specialiserad somatisk hemsjukvård I tabell 31 redovisas uppgifter om specialiserad somatisk hemsjukvård. Se vidare avsnitt 1.4.

Tabell 31 Specialiserad somatisk hemsjukvård 1 2007, samtliga huvudmän Se även primärvårdsansluten hemsjukvård. Läkare

Annan Samtliga Samtliga personal- personal- personalkategori kategorier kategorier viktad 2

Vårdkontakter Hemsjukvårdsbesök (1 000-tal)

22

342

364

159

andel producerat av Annan vårdgivare, %

21,0

22,7

22,6

22,4

Hemsjukvårdsbesök per inv

0,00

0,04

0,04

0,02

Nettokostnad 3, 4 Nettokostnad i milj kronor

927

Nettokostnad per inv

101

1 Några landsting har angivit att man har haft svårt att skilja ut hemsjukvården, varför uppgifterna är underskattade. 2 Besök hos andra personalkategorier än läkare har antagits motsvara 40 % av ett läkarbesök. 3 Fjorton huvudmän har angivit en kostnad. 4 Exklusive läkemedel inom läkemedelsförmånen.

Specialiserad somatisk sluten vård I tabell 32 presenteras uppgifter om specialiserad somatisk sluten vård, det delområde inom specialiserad somatisk vård som tar de största resurserna. Antalet vårdtillfällen uppgick till 1,4 miljoner. Nettokostnaden uppgick till 56,9 miljarder kronor, 6 193 kronor per invånare. I tabellbilagan redovisas uppgifter om vårdtillfällen per specialitet. I rapporten Patienter i specialiserad vård 2007 kommer uppgifter om vårdtillfällen och patienterna fördelade efter diagnosgrupp, åldersgrupp med mera att redovisas. Uppgifterna i nämnda rapport är baserade på patientregistret.

Tabell 32 Specialiserad somatisk sluten vård 2007, samtliga huvudmän Vårdkontakter (konsumtion) Vårdtillfällen/utskrivningar (1 000-tal)

1 391

andel producerat av Annan vårdgivare, %

0,0

Vårdtillfällen/utskrivningar per inv

0,15

Nettokostnad1 Nettokostnad i milj kronor Nettokostnad per inv Produktionskostnad per vårdkontakt

56 873 6 193 41 195

1 Exklusive läkemedel inom läkemedelsförmånen.


32 Statistik om hälso- och sjukvård... 2007

7 Specialiserad psykiatrisk vård

Under specialiserad psykiatrisk vård redovisas såväl

psykiatrisk korttidsvård som psykiatrisk långtidsvård. Området omfattar allmän psykiatri, barnoch ungdomspsykiatri samt rättspsykiatri och innehåller exempelvis psykiatrisk vård av alkoholmissbrukare, psykiatrisk vård av övriga toxikomaner och psykiatrisk vård av matmissbrukare. Området omfattar även behandlingshem inom den psykiatriska barn- och ungdomsvården.

7.1

Diagram 17 Nettokostnader för specialiserad psykiatrisk vård, exklusive läkemedel inom läkemedelsförmånen, efter delområde 2007, samtliga huvudmän

Psykiatrisk sluten vård 47 %

Psykiatrisk mottagningsverksamhet 51 %

Kostnader efter delområde

I tabell 33 och diagram 17 framgår att landstingen och regionerna sammanlagt redovisar en nettokostnad för specialiserad psykiatrisk vård, exklusive läkemedel inom öppen vård, på 17 miljarder kronor 2007. Som framgick av diagram 5 motsvarade kostnaderna 9 procent av de totala sjukvårdskostnaderna. Cirka 47 procent avser sluten vård. Dagsjukvården beräknas motsvara närmare 2 procent av kostnaderna, men som tidigare Tabell 33 Nettokostnader1 för specialiserad psykiatrisk vård efter delområde 2007, samtliga huvudmän Delområde

Miljoner kronor

Psykiatrisk mottagningsverksamhet Psykiatrisk dagsjukvård Psykiatrisk hemsjukvård Psykiatrisk sluten vård Summa specialiserad psykiatrisk vård

Procent

8 639

50,9

319

1,9

85

0,5

7 914

46,7

16 957

100,0

1 Exklusive läkemedel inom läkemedelsförmånen.

Psykiatrisk hemsjukvård 1 %

Psykiatrisk dagsjukvård 2 %

nämnts är kostnaden för denna verksamhet underskattad. Några huvudmän har svårt att skilja ut dagsjukvård från mottagningsverksamheten, som i sin tur därmed är överskattad. Endast motsvarande 0,5 procent av kostnaderna anges vara hemsjukvård, även detta en underskattad uppgift. Nettokostnaden för primärvårdsansluten hemsjukvård uppgick enligt tabell 25 till 1,7 miljarder kronor och specialiserad somatisk hemsjukvård enligt tabell 31 till 0,9 miljarder. Prestationer i hemsjukvård i sammanfattning finns i tabell 39.


Specialiserad psykiatrisk vård 33

Tabell 34 Utgifter och inkomster för specialiserad psykiatrisk vård 2007, samtliga landsting och regioner Utgifts-/inkomstslag Löner exkl skattefria ersättningar

Miljoner kronor 7 842

Övriga kostnader för personal exkl. konto 446 (utbetalda pensioner)

3 666

Köp av verksamhet

1 727

därav från landsting/regioner Lämnade bidrag

525 21

Material och tjänster, exkl läkemedel inom förmånen Nedskrivningar, förlust vid avyttring o avskrivn

1 586 90

Verksamhetens externa kostnader, exkl. läkemedel inom förmånen

14 931

exkl. köp från landsting/regioner

14 406

Nettokostnad, exkl läkemedel inom förmånen

16 846

Mark och byggnader Inventarier

82 62

Summa investeringsutgifter

144

Patientavgifter och andra avgifter

225

Försäljning av verksamhet

855

därav till landsting/regioner

721

Försäljning av tjänster

64

Försäljning av material och varor

11

Erhållna bidrag Övriga intäkter Verksamhetens externa intäkter Exkl försäljning till landsting/regioner Summa investeringsinkomster

201 64 1 420 699 0

2,5 2,0 1,5

Gotland

Norrbotten

Jämtland

Västerbotten

Västernorrland

Dalarna

Gävleborg

Örebro

Västmanland

Värmland

Västra Götaland

Skåne

Halland

Kalmar

Blekinge

Jönköping

Kronoberg

Östergötland

Uppsala

Sörmland

I tabell 34 framgår bland annat att de externa kostnaderna (exklusive köp från landsting och regioner) för specialiserad psykiatrisk vård var 14,4 miljarder kronor och de externa intäkterna (exklusive försäljning till landsting och regioner) 0,7 miljarder. Nettokostnaderna var 16,8 miljarder kronor. Uppgifter per huvudman redovisas i tabellerna E44–E47 i tabellbilagan.

1,0

Utgifter och inkomster

Stockholm

7.3

Genomsnitt för riket = 1 847 kr/inv

Tusental kronor per invånare

I diagram 18 presenteras uppgifter om nettokostnader för specialiserad psykiatrisk vård per invånare i respektive landsting 2007. För att bedöma kostnadsnivåerna måste uppgifterna kompletteras med ytterligare information. Se vidare under avsnitt 3.2 och 4.2.

Diagram 18 Nettokostnader för specialiserad psykiatrisk vård, exklusive läkemedel inom läkemedelsförmånen, 2007, tusental kronor per invånare

0,5

Kostnader för enskilda huvudmän

0,0

7.2


34 Statistik om hälso- och sjukvård... 2007

Tabell 35 Specialiserad psykiatrisk mottagningsverksamhet 2007, samtliga huvudmän Läkare

Annan Samtliga Samtliga personal- personal- personalkategori kategorier kategorier viktad 1

Vårdkontakter Mottagningsbesök/hembesök (1 000-tal) 940

3 240

4 180

2 236

andel producerat av Annan vårdgivare, %

28,4

4,6

10,0

14,6

Besök per inv

0,10

0,35

0,46

0,24

Nettokostnad2 Nettokostnad i milj kronor

8 639

Nettokostnad per inv

941

Produktionskostnad per vårdkontakt1

3 948

1 Besök hos andra personalkategorier än läkare har antagits motsvara 40 % av ett läkarbesök. 2 Exklusive läkemedel inom läkemedelsförmånen.

Tabell 36 Specialiserad psykiatrisk dagsjukvård 1 2007, samtliga huvudmän Läkare

Annan Samtliga Samtliga personal- personal- personalkategori kategorier kategorier viktad 2

Vårdkontakter Dagsjukvårdsbesök (1 000-tal) andel producerat av Annan vårdgivare, % Besök per inv

7

82

88

39

1,2

5,8

5,5

5,1

0,00

0,01

0,01

0,00

Nettokostnad3 Nettokostnad i milj kronor

319

Nettokostnad per inv

35

1 Några landsting har angivit att man har haft svårt att skilja ut dagsjukvården, varför uppgifterna är underskattade. 2 Besök hos andra personalkategorier än läkare har antagits motsvara 40 % av ett läkarbesök 3 Exklusive läkemedel inom läkemedelsförmånen.

Tabell 37 Specialiserad psykiatrisk hemsjukvård 1 2007, samtliga huvudmän Läkare

Annan Samtliga Samtliga personal- personal- personalkategori kategorier kategorier viktad 2

Vårdkontakter (konsumtion) Hemsjukvårdsbesök (1 000-tal) andel producerat av Annan vårdgivare, % Besök per inv

0

23

24

10

0,0

0,0

0,0

0,0

0,00

0,00

0,00

0,00

Nettokostnad 3, 4 Nettokostnad i milj kronor

85

Nettokostnad per inv 1 Några landsting har angivit att man har haft svårt att skilja ut dagsjukvården, varför uppgifterna är underskattade. 2 Besök hos andra personalkategorier än läkare har antagits motsvara 40 % av ett läkarbesök. 3 Åtta huvudmän har angivit en kostnad. 4 Exklusive läkemedel inom läkemedelsförmånen.

9

7.4

Kostnader och prestationer efter delområde

Specialiserad psykiatrisk mottagningsverksamhet I tabell 35 presenteras uppgifter om specialiserad mottagningsverksamhet. Antalet mottagningsbesök inklusive hembesök uppgick till 4,2 miljoner och till 2,2 miljoner om de viktas. Besök hos andra personalkategorier än läkare har antagits motsvara 40 procent av ett läkarbesök vid summering. Skillnader i resursåtgång ligger bakom viktningen. Cirka 15 procent av verksamheten har landstingen köpt av andra producenter. Nettokostnaderna uppgick till 8,6 miljarder kronor, vilket motsvarar 941 kronor per invånare 2007. Produktionskostnaden per viktad vårdkontakt beräknades till 3 948 kronor. Specialiserad psykiatrisk dagsjukvård Här redovisas öppen vård som innebär mer omfattande och/eller resurskrävande insatser än vad ett besök normalt kräver. För patienten ska det finnas en upprättad vårdplan. Se vidare avsnitt 1.4. I tabell 36 presenteras uppgifter om psykiatrisk dagsjukvård. Jämfört med andra delområden är omfattningen mycket liten, delvis beroende på att uppgifterna har varit svåra att ta fram för landstingen. Dagsjukvårdsbesöken är uppdelade på besök med läkarmedverkan respektive besök utan läkarmedverkan. Nettokostnaderna har uppgivits vara 0,3 miljarder kronor. Specialiserad psykiatrisk hemsjukvård I tabell 37 redovisas uppgifter om specialiserad psykiatrisk hemsjukvård. Se vidare avsnitt 1.4.


Specialiserad psykiatrisk vård 35

Specialiserad psykiatrisk sluten vård I tabell 38 presenteras uppgifter om specialiserad psykiatrisk sluten vård, det delområde inom specialiserad psykiatrisk vård som tar de största resurserna. I tabellbilagan redovisas uppgifter om vårdtillfällen per specialitet tabell V36. Antalet vårdtillfällen uppgick till 86 900. Nettokostnaden uppgick till 7,9 miljarder kronor, 862 kronor per invånare.

Prestationer i hemsjukvård i sammanfattning I tabell 39 redovisas uppgifter om primärvårdsansluten hemsjukvård samt specialiserad somatisk respektive psykiatrisk hemsjukvård i sammanfattning.

Tabell 38 Specialiserad psykiatrisk sluten vård 2007, samtliga huvudmän Vårdkontakter Vårdtillfällen/utskrivningar (1 000-tal)

87

andel producerat av Annan vårdgivare, %

0,0

Vårdtillfällen/utskrivningar per inv

0,01

Nettokostnad1 Nettokostnad i milj kronor

7 914

Nettokostnad per inv

862

Produktionskostnad per vårdkontakt

91 100

1 Exklusive läkemedel inom läkemedelsförmånen.

Tabell 39 Hemsjukvård 1 totalt 2007, samtliga huvudmän Hemsjukvårdsbesök, totalt av/hos Läkare Annan Samtliga Samtliga personalpersonalpersonalkategori kategorier kategorier viktad 2 Vårdkontakter i tusental Primärvårdsansluten hemsjukvård Specialiserad somatisk hemsjukvård Specialiserad psykiatrisk hemsjukvård Summa hemsjukvårdsbesök

173

2 848

3 022

1 313

22

342

364

159

0

23

24

10

196

3 214

3 410

1 481

0,02

0,35

0,37

0,16

Vårdkontakter per inv Hemsjukvårdsbesök per inv

1 Några landsting har angivit att man har haft svårt att skilja ut hemsjukvården, varför uppgifterna är underskattade. 2 Besök hos andra personalkategorier än läkare har antagits motsvara 40 % av ett läkarbesök.


36 Statistik om hälso- och sjukvård... 2007

8 Tandvård

Inom området tandvård redovisas delområdet All-

mäntandvård för vuxna. Här redovisas förebyggande och basal tandvård till patienter som är 20 år och äldre. Inom delområdet Landstingets tandvårdsstöd (Tandvård för patienter med särskilda behov) redovisas uppsökande och nödvändig tandvård som ges till främst äldre och funktionshindrade som har omfattande vård- och omsorgsbehov. Dessutom omfattas tandvård till personer med behov av särskilda tandvårdsinsatser som ett led i sjukdomsbehandling. År 2001 erhöll landstingen och regionerna en preliminär statlig ersättning för åtagandet motsvarande 405 miljoner kronor. Från och med 2002 övergick dessa ersättningar till ett generellt statsbidrag. Allmäntandvård barn och ungdomar omfattar all förebyggande och basal tandvård som ges till ungdomar i åldern 0–19 år. Enligt tandvårdslagen är landstingen skyldiga att erbjuda regelbunden tandvård till alla barn och ungdomar till och med 19 års ålder. Lagen ger landstingen möjlighet att träffa avtal med privata vårdgivare och så har skett i flertalet landsting. Inom delområdet Specialisttandvård redovisas tandvård som till största delen utförs vid specialisttandkliniker. En viss del utförs även av privatpraktiserande specialisttandläkare i framförallt Stockholm, Malmö och Göteborg. Under specialisttandvård redovisas exempelvis tandreglering och tandlossningssjukdomar. Specialisttandvård omfattar insatser till såväl barn och ungdomar som vuxna.

8.1

Kostnader efter delområde

I tabell 40 och diagram 19 framgår hur tandvårdens nettokostnader fördelar sig mellan delområden 2007. Som framgick av diagram 5 motsvarade

nettokostnaderna för tandvård 3 procent av de totala hälso- och sjukvårdskostnaderna. Landstingens kostnader för vissa så kallade folktandvårdsspecifika kostnader exempelvis kostnader för tillgänglighet, sistahandsansvar för akuttandvård med mera, är i olika grad utfördelade till delområden. Tabell 40 Nettokostnader1 för tandvård efter delområde 2007, samtliga huvudmän Delområde

Miljoner kronor

Allmäntandvård vuxna

248

Landstingets tandvårdsstöd (Tandvård för patienter med särskilda behov)

Procent 5,1

794

16,4

Allmäntandvård barn och ungdomar

2 328

48,0

Specialisttandvård

1 482

30,6

Summa tandvård

4 852

100,0

1 Exklusive läkemedel inom läkemedelsförmånen.

Av totalt cirka 4,9 miljarder kronor gick närmare hälften till allmäntandvård för barn och ungdomar. Specialisttandvårdens nettokostnader var 1,5 miljarder kronor, en kostnadsandel på 31 procent. Diagram 19 Nettokostnader för tandvård efter delområde, exklusive läkemedel inom läkemedelsförmånen 2007, samtliga huvudmän Allmäntandvård vuxna 5 %

Specialisttandvård 31 %

Landstingets tandvårdsstöd* 16 %

Allmäntandvård barn och ungdomar 48 %

*Tandvård för patienter med särskilda behov.


Tandvård 37

8.2

Kostnader för enskilda huvudmän

I diagram 20 presenteras uppgifter om tandvårdens nettokostnader för enskilda huvudmän. Kostnaderna är relaterade till invånare.

Diagram 20 Nettokostnader för tandvård, exklusive läkemedel inom läkemedelsförmånen, 2007, kronor per invånare

500 400 300 200

8.3

I tabell 41 redovisas landstingens och regionernas utgifter och inkomster för tandvård 2007. De externa kostnaderna (exklusive köp från landsting och region) uppgick till cirka 7,2 miljarder kronor och de externa intäkterna (exklusive försäljning till landsting och region) till cirka 3,6 miljarder. Nettokostnaderna var 4,8 miljarder kronor.

Tabell 41 Utgifter och inkomster för tandvård 2007, samtliga landsting och regioner Utgifts-/inkomstslag

Miljoner kronor

Löner exkl skattefria ersättningar

3 090

Övriga kostnader för personal exkl. konto 446 (utbetalda pensioner)

1 542

Köp av verksamhet

1 325

därav från landsting/regioner Lämnade bidrag Material och tjänster, exkl läkemedel inom förmånen Nedskrivningar, förlust vid avyttring o avskrivn

15 0 1 204 103

Verksamhetens externa kostnader, exkl. läkemedel inom förmånen

7 264

exkl. köp från landsting/regioner

7 250

Nettokostnad, exkl läkemedel inom förmånen

4 815

Mark och byggnader

10

Inventarier

208

Summa investeringsutgifter

218

Patientavgifter och andra avgifter Försäljning av verksamhet därav till landsting/regioner Försäljning av tjänster Försäljning av material och varor Erhållna bidrag Övriga intäkter

2 601 725 18 23 27 212 19

Verksamhetens externa intäkter

3 606

Exkl försäljning till landsting/regioner

3 588

Summa investeringsinkomster

0

Gotland

Norrbotten

Jämtland

Utgifter och inkomster

Västerbotten

Västernorrland

Dalarna

Gävleborg

Örebro

Västmanland

Värmland

V:a Götaland

Skåne

Halland

Kalmar

Blekinge

Jönköping

Kronoberg

Östergötland

Uppsala

Sörmland

Stockholm

0

100

Kronor per invånare

600

700

Genomsnitt för riket = 528 kr/inv


38 Statistik om hälso- och sjukvård... 2007

8.4 Prestation efter delområde I tabell 42 redovisas uppgifter om antalet patienter i tandvård 2007. Inom allmäntandvård för barn och ungdomar har också uppgifter avseende listade barn och ungdomar samlats in. Valfrihet har införts inom barn- och ungdomstandvården. Med listade barn och ungdomar avses de mellan 3 och 19 år som är registrerade och som kallas till regelbundna undersökningar.

Under Landstingets tandvårdsstöd (Tandvård för patienter med särskilda behov) redovisas antal behandlade patienter som fått tandvård som ett led i en sjukdomsbehandling under en begränsad tid. Här redovisas också antal uppsökta patienter boende på sjukhem, ålderdomshem, gruppbostäder med mera samt antal personer som erhållit nödvändig tandvård.

Tabell 42 Tandvård efter delområde1 2007, samtliga huvudmän Allmäntandvård för vuxna 2

Allmäntandvård för barn och ungdom 3 Antal patienter Antal listade 4

Specialisttandvård

Summa (exkl Landstingets tandvårdsstöd 5)

Patienter/listade Patienter (1000-tal) andel producerat av Annan vårdgivare, % Patienter per inv

1 808

1 452

1 507

238

0,0

10,1

12,0

0,6

3 498 4,2

0,20

0,67

0,81

0,03

0,38

248

2 328

1 482

4 058

35

1 069

163

Nettokostnad6 Nettokostnad i milj kronor Nettokostnad per inv

1 267

Antal 20 år och äldre i befolkningen

7 004 166

Antal 0–19 år i befolkningen

2 178 761

Tabell 42 forts Tandvård efter delområde1 2007, samtliga huvudmän Landstingets tandvårdsstöd (tandvård för patienter med särskilda behov) 2 Led i sjukdomsUppsökta Nödvändig Summa behandling patienter tandvård

Totalt tandvård

Patienter Patienter (1 000-tal)

32

101

103

andel producerat av Annan vårdgivare, %

28,5

37,8

28,1

Patienter per inv

0,00

0,01

0,01

Nettokostnad6 Nettokostnad i milj kronor Nettokostnad per inv

794

4 852

86

528

1 Vissa s k folktandvårdsspecifika kostnader (kostnader för tillgänglighet, sistahandsansvar för akuttandvård mm) är i olika grad utfördelade till delområden. 2 Uppgifter per invånare avser gruppen 20 år och äldre. 3 Uppgifter per invånare avser gruppen 0–19 år. 4 Uppgifterna avser gruppen 3–19 år (1 859 676). Några huvudmän har ej kunnat lämna uppgift om listade barn och ungdomar. 5 Tandvård för patienter med särskilda behov. 6 Exklusive läkemedel inom läkemedelsförmånen.


39

9 Övrig hälso- och sjukvård

Under övrig hälso- och sjukvård redovisas kostnader

som inte ska relateras till vårdtillfälle eller besök och som inte ska föras ut på den enskilda patienten i kpp-system. Se vidare avsnitt 1.3.

9.1

Kostnader efter delområde

I tabell 43 och i diagram 21 redovisas nettokostnader för övrig hälso- och sjukvård efter delområde 2007. Av totalt 14,4 miljarder kronor avsåg 28 procent handikapp-/hjälpmedelsverksamhet. Ambulans- och sjuktransporter utgjorde 24 procent av nettokostnaderna. Under handikapp-/hjälpmedelsverksamhet redovisas bland annat kostnader för hjälpmedelscentraler (hörcentraler, syncentraler, instrumentverkstäder etc), ortopedteknisk verksamhet samt pedagogisk hörselvård. Tabell 43 Nettokostnader1 för övrig hälso- och sjukvård efter delområde 2007, samtliga huvudmän Delområde

Miljoner kronor 3 462

24,0

Sjukresor

1 690

11,7

Handikappverksamhet/hjälpmedelsverksamhet

4 086

28,4

Social verksamhet

492

3,4

Folkhälsofrågor

298

2,1

FoU avseende hälso- och sjukvård

2 581

17,9

Övrigt

1 787

12,4

14 394

100,0

1 Exklusive läkemedel inom läkemedelsförmånen.

Diagram 21 Nettokostnader för övrig hälso- och sjukvård, exklusive läkemedel inom läkemedelsförmånen, 2007, samtliga huvudmän

Övrigt 12 %

Procent

Ambulans- och sjuktransporter

Summa övrig hälso- och sjukvård

Under social verksamhet redovisas barn- och ungdomsvård samt vård av missbrukare. Här redovisas även landstingens insatser i form av rådgivning och annat personligt stöd enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (lss). Delområdet fou avser forskning och utveckling som framförallt bedrivs inom ramen för de medicinska fakulteternas verksamhet. Verksamheten är nära integrerad med patientvården, vilket innebär att kostnader för fou är svåra att få fram. Den kliniska forskningen vid undervisningssjukhusen är i princip statligt finansierad. För definitioner i övrigt, se bilaga 1.

Ambulans- och sjuktransporter 24 %

FoU avseende hälso- och sjukvård 18 % Sjukresor 12 % Folkhälsofrågor 2% Social verksamhet 3%

Handikappverksamhet/ hjälpmedelsverksamhet 28 %


40 Statistik om hälso- och sjukvård... 2007

Genomsnitt för riket = 1 568 kr/inv

Gotland

Norrbotten

Jämtland

Västerbotten

Västernorrland

Dalarna

Gävleborg

Örebro

Västmanland

Värmland

V:a Götaland

Skåne

Halland

Kalmar

Blekinge

Jönköping

Kronoberg

Östergötland

Uppsala

Sörmland

9.4 Utgifter och inkomster

Stockholm

Tusental kronor per invånare

0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 1,2 1,4 1,6 1,8 2,0 2,2

Diagram 22 Nettokostnader för övrig hälso- och sjukvård per huvudman, exklusive läkemedel inom läkemedelsförmånen 2007, tusental kronor per invånare

9.2 Kostnader för enskilda huvudmän I diagram 22 presenteras uppgifter om nettokostnader för övrig hälso- och sjukvård per invånare i respektive landsting. Som framgick av diagram 5 motsvarade nettokostnaderna cirka 8 procent av de totala sjukvårdskostnaderna. Verksamheterna och kostnaderna är inte jämförbara men diagrammet syftar till att ge en komplett bild av hälso- och sjukvården i enskilda landsting och regioner.

9.3

Prestationer med mera

För flertalet delområden inom området övrig hälso- och sjukvård finns inte prestationer i form av besök, vårdtillfälle eller dylikt. Verksamheterna mäts i huvudsak enbart med kostnader och intäkter. För handikappverksamhet/hjälpmedelsverksamhet redovisas dock vissa journalförda besök. För att få fullständighet i antalet besök redovisas uppgifterna i tabell 44.

I tabell 45 redovisas uppgifter om landstingens och regionernas utgifter och inkomster för övrig hälso- och sjukvård. Nettokostnaderna uppgick till 14,3 miljarder kronor. De externa kostnaderna (exklusive köp från landsting och regioner) var 15,4 miljarder och de externa intäkterna (exklusive försäljning till landsting och regioner) 4,1 miljarder kronor. Tabell 45 Utgifter och inkomster för övrig hälso- och sjukvård 2007, samtliga landsting och regioner Utgifts-/inkomstslag Löner exkl skattefria ersättningar

4 342

Övriga kostnader för personal exkl. konto 446 (utbetalda pensioner)

2 221

Köp av verksamhet

1 207

därav från landsting/regioner Lämnade bidrag Material och tjänster, exkl läkemedel inom förmånen Nedskrivningar, förlust vid avyttring o avskrivn

Samtliga personalkategorier Vårdkontakter i tusental Besök/hembesök andel producerat av Annan vårdgivare, % Besök/hembesök per inv

541 2,7 0,06

85 714 6 615 426

Verksamhetens externa kostnader, exkl. läkemedel inom förmånen

15 525

exkl. köp från landsting/regioner

15 439

Nettokostnad, exkl läkemedel inom förmånen

14 296

Mark och byggnader

14

Inventarier

365

Summa investeringsutgifter

380

Patientavgifter och andra avgifter

109

Försäljning av verksamhet

332

därav till landsting/regioner Försäljning av tjänster Försäljning av material och varor Erhållna bidrag Övriga intäkter

Tabell 44 Övrig hälso- och sjukvård 2007, handikappverksamhet/ hjälpmedelsverksamhet, samtliga huvudmän

Miljoner kronor

69 766 246 2 531 200

Verksamhetens externa intäkter

4 185

Exkl försäljning till landsting/regioner

4 116

Summa investeringsinkomster

0


41

10 Regional utveckling

Allmän regional Politisk verksamhet utveckling 9 % avseende regional utveckling 1 % Utbildning 5% Trafik och infrastruktur 69 %

10.1 Kostnader efter område Av diagram 23 framgår hur nettokostnaderna för regional utveckling fördelar sig efter områden 2007. Nettokostnaderna för regional utveckling motsvarade 7 procent av landstingens kostnader i genomsnitt. Det resursmässigt största delområdet trafik och infrastruktur utgör 69 procent av nettokostnaderna. Kostnaderna för kultur och utbildning motsvarade en kostnadsandel på 16 respektive 5 procent. I tabellbilagan, E60 och E61, framgår hur nettokostnaderna fördelar sig efter delområde inom utbildning, kultur, trafik och infrastruktur respektive allmän regional utveckling.

Kultur

Trafik och infrastruktur

Allmän regional utveckling samt politisk verksamhet

Tusental kronor per invånare 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0

3,5

Utbildning

Norrbotten

Jämtland

Västerbotten

Västernorrland

Dalarna

Gävleborg

Örebro

V:a Götaland

Skåne

Halland

Kalmar

Blekinge

Jönköping

Kronoberg

Östergötland

Uppsala

Sörmland

Stockholm

0,5

I diagram 24 redovisas nettokostnaderna för regional utveckling per invånare i respektive landsting. Det finns stora olikheter i ansvarsområde framförallt för Stockholms läns landsting relativt andra landsting. För mer information se EkonomiNytt 12/06.

Diagram 24 Nettokostnader för regional utveckling efter delområde i respektive landsting och region 2007, tusental kronor per invånare

0,0

10.2 Kostnader för enskilda huvudmän

Kultur 16 %

Västmanland

sas fem områden som presenteras och preciseras nedan. Landstingens aktiviteter inom huvudområdet sker ofta i nära samverkan med andra aktörer i regionen, bland annat med näringsliv och kommuner. Gemensam finansiering är vanlig.

Diagram 23 Nettokostnader för regional utveckling 2007, samtliga landsting och regioner

Värmland

Under huvudområdet Regional utveckling redovi-


42 Statistik om hälso- och sjukvård... 2007

10.3 Utgifter och inkomster I tabell 46 framgår landstingens och regionernas utgifter och inkomster för regional utveckling. Tabell 46 Utgifter och inkomster för regional utveckling 2007, samtliga landsting och regioner Utgifts-/inkomstslag Löner exkl skattefria ersättningar Övriga kostnader för personal exkl. konto 446 (utbetalda pensioner) Köp av verksamhet därav från landsting/regioner Lämnade bidrag Material och tjänster, exkl läkemedel inom förmånen Nedskrivningar, förlust vid avyttring o avskrivn

Miljoner kronor 1 335

Diagram 25 Nettokostnader för utbildning och kultur efter delområde 2007, samtliga landsting och regioner

Övrig kulturverksamhet 31 %

573 3 047 13 11 524

Folkhögskoleverksamhet 18 %

Museiverksamhet 13 %

Teater- och musikverksamhet 32 %

Högskoleverksamhet 1% Gymnasieverksamhet 4% Övrig utbildningsverksamhet 1%

1 376 135

Verksamhetens externa kostnader, exkl. läkemedel inom förmånen

17 991

exkl. köp från landsting/regioner

17 978

Nettokostnad, exkl läkemedel inom förmånen

14 487

Mark och byggnader

32

Inventarier

2 374

Summa investeringsutgifter

2 406

Patientavgifter och andra avgifter Försäljning av verksamhet därav till landsting/regioner Försäljning av tjänster Försäljning av material och varor Erhållna bidrag Övriga intäkter

127 2 375 26 214 98 1 073 142

Verksamhetens externa intäkter

4 029

Exkl försäljning till landsting/regioner

4 004

Summa investeringsinkomster

616

De externa kostnaderna (exklusive köp från landsting och region) uppgick till 18 miljarder kronor och de externa intäkterna (exklusive försäljning till landsting och region) till 4 miljarder. Nettokostnaderna var 14,5 miljarder kronor.

10.4 Utbildning och kultur Landstingen är huvudmän för naturbruksgymnasier och för 30 procent av landets folkhögskolor. Landstingens/regionernas ansvar inom utbildningsområdet har successivt minskat under de senaste åren. Kommunerna är från och med 1 juli 1999 huvudmän för gymnasieskolans omvårdnadsprogram. År 2002 övertog staten kostnadsansvaret för vårdhögskoleverksamheten. Kostnaden (1 300 mnkr) kvittades mot lägre generellt statsbidrag. Landstinget har ansvar för kulturverksamheten på länsnivå. Här ingår bland annat verksamhet vid länsteatrar, länsbibliotek och länsmuseer. Bidrag ges till bildningsförbund och föreningsliv på länsnivå. I tabell 47 och diagram 25 framgår hur nettokostnaden för utbildning och kultur fördelar sig mellan delområden 2007. Tabell 47 Nettokostnader för utbildning och kultur efter delområde 2007, samtliga landsting och regioner Delområde Folkhögskoleverksamhet

Miljoner kronor

Procent

549

17,8

Högskoleverksamhet

25

0,8

Gymnasieverksamhet

127

4,1

Övrig utbildningsverksamhet Teater- och musikverksamhet

32

1,0

993

32,1

Museiverksamhet

416

13,5

Övrig kulturverksamhet

948

30,7

3 090

100,0

Summa utbildning och kultur


Regional utveckling 43

Tabell 48 Utgifter och inkomster för utbildning och kultur 2007, samtliga landsting och regioner

10.5 Trafik och infrastruktur samt allmän regional utveckling

Utgifts-/inkomstslag

Landsting och regioner ansvarar tillsammans med kommunerna för kollektivtrafiken i länet genom särskilda länstrafikbolag. Undantag från denna regel finns. För mer information se EkonomiNytt 12/06. I tabell 50 och diagram 26 redovisas nettokostnader för områdena trafik och infrastruktur respektive allmän regional utveckling.

Miljoner kronor Utbildning Kultur

Löner exkl skattefria ersättningar

708

342

Övriga kostnader för personal exkl. konto 446 (utbetalda pensioner)

323

173

Köp av verksamhet

111

78

därav från landsting/regioner

13

1

Lämnade bidrag

212

2 008

Material och tjänster, exkl läkemedel inom förmånen

425

258

33

8

exkl. läkemedel inom förmånen

1 812

2 867

exkl. köp från landsting/regioner

1 799

2 867

Nettokostnad, exkl läkemedel inom förmånen 732

2 358

Nedskrivningar, förlust vid avyttring o avskrivn Verksamhetens externa kostnader,

Mark och byggnader

28

2

Inventarier

39

17

Summa investeringsutgifter

68

19

Tabell 50 Nettokostnader per delområde för trafik och infrastruktur samt allmän regional utveckling 2007, samtliga landsting och regioner Delområde

Miljoner kronor

Trafik och infrastruktur

9 975

Näringsliv och turism

Försäljning av verksamhet därav till landsting/regioner Försäljning av tjänster Försäljning av material och varor Erhållna bidrag Övriga intäkter

7

6

656

63

24

0

165

20

75

20

460

486

23

24

Verksamhetens externa intäkter

1 386

619

Exkl. försäljning till landsting/regioner

1 362

619

0

0

Summa investeringsinkomster

I tabell 48 finns uppgifter om utgifter och inkomster för områdena utbildning respektive kultur. I tabell 49 redovisas uppgifter om hur antalet elevveckor/studerandeveckor har utvecklats mellan 2005 och 2007.

2,1

23

0,2

Lokal utveckling

369

3,3

FOU avseende regional utveckling

126

1,1

Övrig allmän regional utveckling

553

4,9

Summa trafik, infrastruktur och allmän regional utveckling 11 289

100,0

Diagram 26 Nettokostnader för trafik och infrastruktur samt allmän regional utveckling efter delområde 2007, samtliga landsting och regioner FoU avseende regional utveckling 1 % Lokal utveckling samt interregional o internationell samverkan 3 % Övr allmän regional utveckling 5 % Näringsliv o turism 2 %

Tabell 49 Utbildningsverksamhet, elevveckor/studerandeveckor 2005–2007, samtliga huvudmän Folkhögskolor

2005

2006

2007

336 153

321 314

319 120

207 844

211 370

197 725

13 660

18 083

11 343

Gymnasieutbildning Naturbruksutbildning1 Övrig gymnasial utbildning

1 Omfattar jordbruks-, skogsbruks- och trädgårdsutbildning.

88,4

241

Interregional och internationell samverkan Patientavgifter och andra avgifter

Procent

Trafik o infrastruktur 89 %


44 Statistik om hälso- och sjukvård... 2007

Under delområdet trafik och infrastruktur redovisas anslag/stöd till trafikbolag och bidrag till annan form av persontransporter samt bidrag till investeringar såsom tele- och datakommunikationer, byggande av vägar med mera. Under näringsliv och turism redovisas exempelvis driftbidrag till almi Företagspartner ab och bidrag till regionala samverkansorgan. Under interregional och internationell samverkan redovisas verksamhet som avser läns- eller landsöverskridande samarbete av allmän karaktär, exempelvis biståndsarbete. Under lokal utveckling redovisas bland annat stöd till landsbygdsutveckling och byautvecklingsgrupper. Under övrig allmän regional verksamhet redovisas bland annat kostnader avseende arbetsmarknadsåtgärder och landstingens externa miljöarbete. För ytterligare definitioner se bilaga 1. I tabell 51 redovisas utgifter och inkomster för trafik och infrastruktur respektive allmän regional utveckling.

Tabell 51 Utgifter och inkomster för trafik och infrastruktur respektive allmän regional utveckling 2007, samtliga landsting och regioner Utgifts-/inkomstslag

Miljoner kronor Trafik och Allmän infraregional struktur utveckl

Löner exkl skattefria ersättningar

98

154

–13

75

2 841

17

Övriga kostnader för personal exkl. konto 446 (utbetalda pensioner) Köp av verksamhet därav från landsting/regioner

0

0

8 291

983

497

179

91

3

exkl läkemedel inom förmånen

11 805

1 409

exkl köp från landsting/regioner

11 805

1 409

9 975

1 313

Lämnade bidrag Material och tjänster, exkl läkemedel inom förmånen

Nedskrivningar, förlust vid avyttring o avskrivn Verksamhetens externa kostnader,

Nettokostnad, exkl läkemedel inom förmånen Mark och byggnader

0

1

Inventarier

2 305

13

Summa investeringsutgifter

2 305

15

114

0

1 655

1

Patientavgifter och andra avgifter Försäljning av verksamhet därav till landsting/regioner Försäljning av tjänster

1

0

16

12

Försäljning av material och varor

0

4

Erhållna bidrag

8

118

Övriga intäkter

76

19

Verksamhetens externa intäkter

1 869

154

Exkl. försäljning till landsting/regioner

1 867

154

616

0

Summa investeringsinkomster


45

11 Tabellbilaga

sidan 46

Befolkning sidan 50

Befolkning

Fรถrteckning samtliga tabeller i tabellbilagan

Ekonomi sidan 51

Verksamhet

Verksamhet

Ekonomi

sidan 129


46 Statistik om hälso- och sjukvård... 2007

Förteckning samtliga tabeller i tabellbilagan

Ekonomi, forts.

Befolkning

E 23 E 24

B1

Hälso- och sjukvård

Folkmängd per den 31.12.2007

Ekonomi Samtliga verksamheter

E 1.1 E 1.2 E2 E3 E4 E 5.1 E 5.2

E 6.1 E 6.2 E7 E8 E9 E 10 E 11 E 12 E 13 E 14 E 15 E 16 E 17 E 18 E 19.1 E 19.2 E 20.1 E 20.2 E 21 E 22

Resultaträkning för koncern Resultaträkning för landsting Nettokostnad översikt (mnkr) Nettokostnad översikt (kr/inv) Nettokostnad översikt förändring 2006–2007 (%) Finansieringsanalys för koncern, löpande verksamhet Finansieringsanalys för koncern, investeringsverksamhet, finansieringsverksamhet Finansieringsanalys, löpande verksamhet Finansieringsanalys, investeringsverksamhet, finansieringsverksamhet Tillgångar och skulder Anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga skulder Avsättning och långfristiga skulder Verksamhetens externa kostnader Kostnader för material och tjänster Verksamhetens externa intäkter Patientavgifter och andra avgifter (mnkr) Patientavgifter och andra avgifter (kr/inv) Specialdestinerade statsbidrag samt övriga bidrag (mnkr) Specialdestinerade statsbidrag samt övriga bidrag (kr/inv) Försäljning av verksamhet, verksamhetsindelat Köp av verksamhet, verksamhetsindelat Försäljning av verksamhet Köp av verksamhet Lämnade bidrag Investeringsutgifter och investeringsinkomster

E 25 E 26 E 27 E 28 E 29 E 30 E 31 E 32 E 33

Totala investeringsutgifter Kapitaltjänstkostnader

Driftkostnader Driftintäkter Nettokostnad (mnkr) Nettokostnad (kr/inv) Kostnader för läkemedel inom läkemedelsförmånen (mnkr) Kostnader för läkemedel utanför läkemedelsförmånen (mnkr) Köp av verksamhet från privata företag (%) Försäljning av verksamhet Köp av verksamhet

Hälso- och sjukvård exkl tandvård

E 34 E 35

Driftkostnader Driftintäkter

Primärvård

E 36 E 37 E 38 E 39

Driftkostnader Driftintäkter Nettokostnad (mnkr) Nettokostnad (kr/inv)

Specialiserad somatisk vård

E 40 E 41 E 42 E 43

Driftkostnader Driftintäkter Nettokostnad (mnkr) Nettokostnad (kr/inv)

Specialiserad psykiatrisk vård

E 44 E 45 E 46 E 47

Driftkostnader Driftintäkter Nettokostnad (mnkr) Nettokostnad (kr/inv)

Tandvård

E 48 E 49 E 50 E 51

Driftkostnader Driftintäkter Nettokostnad (mnkr) Nettokostnad (kr/inv)


Ekonomi, forts.

Verksamhet

Övrig hälso- och sjukvård samt politisk verksamhet

Hälso- och sjukvård totalt

E 52 E 53 E 54 E 55

V 1.1

Driftkostnader Driftintäkter Nettokostnad (mnkr) Nettokostnad (kr/inv)

Hemsjukvård

E 56 E 57

Nettokostnad (mnkr) Nettokostnad (kr/inv)

Regional utveckling

E 58 E 59 E 60 E 61

Driftkostnader Driftintäkter Nettokostnad (mnkr) Nettokostnad (kr/inv)

Utbildning och kultur

E 62 E 63

Nettokostnad (mnkr) Nettokostnad (kr/inv)

Vårdplatser, läkarbesök och vårdtillfällen efter specialitet m m i riket V 1.2 Besök hos annan personalkategori än läkare efter specialitet m m i riket V2 Läkarbesök och besök hos andra personalkategorier efter område V3 Läkarbesök och besök hos andra personalkategorier efter område per 1 000 invånare V 4.1 Läkarbesök efter område 2006 och 2007 V 4.2 Besök hos annan personalkategori än läkare efter område 2006 och 2007 V5 Besök som producerats av annan vårdgivare V 6.1 Läkarbesök efter typ av besök V 6.2 Andra besök än läkarbesök efter typ av besök

Befolkning

Tabellbilaga 47

E 64 E 65

Driftkostnader Driftintäkter

Kultur

E 66 E 67

Driftkostnader Driftintäkter

Trafik, infrastruktur, allmän regional utveckling samt politisk verksamhet

E 68 E 69

Nettokostnad per område (mnkr) Nettokostnad per område (kr/inv)

V7 V 8.1 V 8.2 V 8.3 V 9.1 V 9.2 V 9.3 V 10.1 V 10.2

Dagsjukvård, besök Läkarbesök per specialitet forts forts Besök hos annan personalkategori än läkare per specialitet forts forts Besök hos annan personalkategori än läkare per kategori Besök hos annan personalkategori än läkare per kategori, annan vårdgivare

Trafik och infrastruktur

Specialiserad somatisk och psykiatrisk vård per delområde

E 70 E 71

V 11

Driftkostnader Driftintäkter

Allmän regional utvecklig

V 12 V 13

E 72 E 73

V 14

Driftkostnader Driftintäkter

V 15 V 16

Somatisk mottagningsverksamhet, vårdkontakter Somatisk dagsjukvård, vårdkontakter Somatisk respektive psykiatrisk hemsjukvård, vårdkontakter (vårdtillfällen) Somatisk respektive psykiatrisk sluten vård, vårdkontakter Psykiatrisk mottagningsverksamhet, vårdkontakter Psykiatrisk dagsjukvård, vårdkontakter

Verksamhet

Utbildning

Ekonomi

Specialiserad somatisk och psykiatrisk vård


48 Statistik om hälso- och sjukvård... 2007

Verksamhet, forts.

Verksamhet, forts.

Primärvård

Övrig hälso- och sjukvård

V 17.1 Besök hos annan personalkategori än läkare efter kategori V 17.2 Besök hos annan personalkategori än läkare efter kategori, annan vårdgivare V 18 Hembesök, hemsjukvårdsbesök och telefonkontakter

V 30

Vårdcentraler

V 19

Vårdcentraler

Primärvård per delområde

V 20 V 21.1 V 21.2 V 22.1 V 22.2 V 23.1 V 23.2 V 24.1 V 24.2 V 25.1 V 25.2 V 26.1 V 26.2 V 27

Allmänläkarvård, viktade vårdkontakter Sjuksköterskevård, viktade vårdkontakter forts Mödrahälsovård, viktade vårdkontakter forts Barnhälsovård, viktade vårdkontakter forts Sjukgymnastik, viktade vårdkontakter forts Arbetsterapi, viktade vårdkontakter forts Jourverksamhet, viktade vårdkontakter forts Primärvårdsansluten hemsjukvård, viktade vårdkontakter V 28.1 Sluten och övrig primärvård, viktade vårdkontakter V 28.2 forts Hemsjukvård

V 29

Hemsjukvård

Handikappverksamhet/hjälpmedelsverksamhet, besök

Vårdplatser

V 31.1 Vårdplatser efter medicinsk huvudgrupp, enheter drivna av huvudmännen V 31.2 Vårdplatser efter medicinsk huvudgrupp, övriga enheter V 32 Vårdplatser per 1 000 invånare efter medicinsk huvudgrupp V 33 Primärvård, vårdplatser inom sluten primärvård V 34 Vårdplatser efter område 2006 och 2007 V 35.1 Vårdplatser per sjukhus och specialitet V 35.2 forts V 35.3 forts Vårdtillfällen

V 36.1 Vårdtillfällen per specialitet V 36.2 forts V 36.3 forts Tandvård

V 37

Tandvård. Patienter

Utbildning

V 38

Utbildningsverksamhet, elevveckor/studerandeveckor


Verksamhet

Ekonomi

Befolkning

Tabellbilaga 49


291 393

Halland

250 602

Västerbotten

Norrbotten

9 182 927

107 757

476

2 397

2 709

1 329

2 517

2 714

2 728

2 654

3 079

2 722

18 491

3 254

14 383

1 601

2 218

1 983

3 754

4 629

2 920

3 857

27 342

0 år

719 967

3 681

17 074

18 652

9 111

17 608

19 136

18 971

18 271

20 310

18 513

120 481

23 610

94 308

11 040

15 549

13 680

26 269

31 464

20 121

26 053

176 065

0–6 år

2 178 761

13 169

56 796

59 930

29 014

55 356

62 635

63 822

58 713

64 980

61 869

367 851

72 899

280 902

34 269

52 932

42 734

83 184

99 704

63 571

78 773

475 658

0–19 år

1 859 676

11 612

49 533

51 695

25 047

47 876

54 453

55 637

50 771

56 120

53 812

313 911

62 786

238 452

29 426

46 262

36 808

71 892

85 851

54 891

67 377

395 464

3–19 år

Anm. Från och med den 1.1.2007 ingår Heby kommun i Uppsala (tidigare i Västmanland).

RIKET

57 122

257 593

Jämtland

Gotland

243 449

126 937

Västernorrland

275 618

275 556

Gävleborg

Västmanland

Dalarna

276 067

249 193

Örebro

273 826

Värmland

1 547 298

1 199 357

Skåne

V:a Götaland

233 834

Kronoberg

151 900

180 787

Jönköping

Blekinge

333 610

Östergötland

Kalmar

265 190

420 809

Sörmland

323 270

1 949 516

Stockholm

Uppsala

Totalt

Folkmängd per den 31.12.2007

Huvudman

Tabell B 1

7 004 166

43 953

193 806

197 663

97 923

188 093

212 921

211 796

190 480

211 087

211 957

1 179 447

218 494

918 455

117 631

180 902

138 053

250 426

321 105

201 619

244 497

1 473 858

20– år

1 153 927

7 867

35 178

33 719

18 697

36 468

40 376

40 452

33 316

36 658

41 048

192 435

38 202

152 081

22 367

35 486

25 186

45 208

54 649

36 003

34 658

193 873

70– år

800 093

5 387

23 145

22 940

13 202

25 004

27 816

28 303

22 957

26 000

28 412

134 213

26 179

105 615

15 277

24 567

17 689

31 972

38 103

24 739

23 913

134 660

75– år

490 962

3 267

12 883

13 503

8 191

14 773

16 830

17 354

13 830

16 265

17 047

82 551

16 070

65 199

9 212

15 082

10 832

19 769

23 670

15 131

14 775

84 728

80– år

8,7

9,4

9,2

8,9

10,4

10,3

10,1

10,3

9,2

9,4

10,4

8,7

9,0

8,8

10,1

10,5

9,8

9,6

9,1

9,3

7,4

6,9

75– år % av totalt

2 357 101

14 332

60 116

65 981

30 886

57 702

66 121

65 687

61 378

69 218

65 934

402 353

72 598

311 669

35 655

55 864

44 547

82 695

105 976

64 258

87 403

536 728

Kvinnor 15–54 år

50 Statistik om hälso- och sjukvård... 2007


925

Norrbotten

–6 371

–3 315

–6 251

–7 175

–38 440

–10 397

–6 214

0

0

0

0

0

0

0

–227

–93

–196

–316

–1 044

–353

–199

–2 513

–5 673

–2 772

–5 467

–5 986

–32 336

–8 646

–5 282

–46 789

Verksamhetens nettokostnad

3 846

1 979

4 258

4 633

26 576

6 491

4 062

45 459

Ekonomi

1 076

811

599

683

3 043

1 043

574

–1 396

691

0

647

681

3 739

1 039

671

4 649

Skatte- Bidrag från/ Övriga intäkter Avgifter till generella utjämbidrag ningen

1 I koncernen ingår landstingets samtliga förvaltningsenheter och bolag. 2 För övriga huvudmän sammanfaller koncernens resultaträkning med landstingets, se tabell 1.2. 3 Pensionskostnader beräknade enligt fullfonderingsmodell.

636

Jämtland

Örebro

980

1 505

Västra Götaland

Västernorrland

2 104

7 148

Östergötland3

1 132

Sörmland

–200

12 497

Stockholm

–56 773

Verksam- Verksamdärav hetens hetens omstrukintäkter kostnader tureringskostnader

Huvudman 2 Avskrivningar

Resultaträkning för koncern1 2007 (mnkr)

Enligt EkonomiNytt 6/08.

Tabell E 1.1

125

39

66

61

195

172

29

103

Finansiella intäkter

–55

–20

–35

–67

–228

–23

–57

–1 018

10

37

67

5

989

76

–2

1 008

FinanResultat siella före extrakostnader ordinära poster

0

0

0

0

0

0

0

0

Extraordinära intäkter

0

0

0

0

0

0

0

0

10

37

67

5

989

76

–2

1 008

ExtraÅRETS ordinära RESULTAT kostnader

Ekonomi 51


961

Sörmland

708

Halland

1 020

–4 499

32 288 –223 162

–6 197

–7 350

–3 163

–6 069

–6 468

–6 705

–5 584

–6 964

–6 206

–36 349

–6 100

–29 295

–3 749

–5 276

–4 042

–7 460

..

–6 050

–8 680

–51 701

–45

–291

0

0

0

0

0

–1

0

–40

0

0

0

0

–30

–20

0

0

..

0

0

–200

–228

1 712

–10 056

0

–317

–8 661

–3 708 6 491

2 701

163 751

3 846

4 223

1 979

4 258

4 703

4 704

4 400

4 633

4 455

26 576

4 543

19 104

2 575

3 764

2 902

5 579

..

4 062

5 495

45 459

1 043

933

15 344

1 076

834

503

599

714

672

364

683

626

3 043

475

3 250

408

620

305

719

..

574

234

–1 396

1 039

174

22 407

691

629

308

647

729

709

620

681

716

3 739

693

2 956

402

586

437

784

..

671

719

4 649

Skatte- Bidrag från/ Övriga intäkter Avgifter till generella utjämbidrag ningen

168

6

1 815

124

46

38

64

73

33

59

204

42

197

138

45

78

67

43

152

..

29

31

183

Finansiella intäkter

1 I landstinget ingår samtliga förvaltningsenheter.

2 Summan beräknad enligt blandmodellen för samtliga.

–19

–33

–2 174

–57

–76

–19

–35

–39

–45

–33

–51

–44

–233

–25

–308

–43

–30

–30

–86

..

–57

–42

–861

61

73

3 969

15

–16

42

70

131

26

210

151

18

984

231

475

21

62

1

356

..

–6

182

695

FinanResultat siella före extrakostnader ordinära poster

Landstinget i Östergötland använder i sin redovisning den s k fullfonderingsmodellen för beräkning av kostnaderna för personalens pensioner. För att få jämförbarhet mellan landstingen redovisas Östergötlands resultaträkning enligt både fullfonderings- och blandmodellen.

Östergötland

–5 665

–5 672

–2 767

–5 463

–6 049

–6 047

–5 201

–5 999

–5 777

–32 338

–5 593

–24 573

–3 399

–4 945

–3 657

–6 792

..

–5 285

–6 255

–47 339

Verksamhetens nettokostnad

–6 299 –197 175

–225

–265

–91

–195

–164

–191

–165

–201

–223

–998

–201

–732

–157

–223

–178

–245

..

–196

–328

–1 004

*Pensionskostnader beräknade enligt fullfonderingsmodell

Gotland

Summa 2

757

Jämtland

1 943

Västernorrland 2

Norrbotten

801

487

Gävleborg

Västerbotten

849

583

Dalarna

549

1 166

652

Västmanland

Örebro

Värmland

5 009

5 454

Skåne

Västra Götaland

554

508

Blekinge

562

Kronoberg

Kalmar

913

Jönköping

..

2 754

Östergötland*

5 366

Uppsala

Verksam- Verksamdärav hetens hetens omstrukintäkter kostnader tureringskostnader

Stockholm

Huvudman 2 Avskrivningar

Resultaträkning för landsting1 2007 (mnkr)

Enligt EkonomiNytt 6/08.

Tabell E 1.2

0

0

33

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

33

0

0

0

..

0

0

0

Extraordinära intäkter

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

..

0

0

0

61

73

4 002

15

–16

42

70

131

26

210

151

18

984

231

475

54

62

1

356

..

–6

182

695

ExtraÅRETS ordinära RESULTAT kostnader

52 Statistik om hälso- och sjukvård... 2007


Nettokostnad översikt 2007 (mnkr)

946

94 482

701

93 781

2 785

2 796

1 260

2 716

2 847

2 907

2 598

2 922

2 876

14 809

2 865

12 737

1 727

2 373

1 851

3 239

4 281

2 766

3 245

20 182

16 957

111

16 846

379

496

183

363

460

451

455

537

432

3 030

400

2 081

314

369

365

559

564

429

590

4 389

14 394

99

14 296

447

449

248

423

454

475

464

586

456

2 547

367

1 253

210

487

214

451

632

261

402

3 471

1 133

0

1 133

46

44

26

29

34

35

33

52

34

154

32

183

24

36

30

38

47

36

24

196

4 852

37

4 815

149

156

68

118

156

177

147

159

152

892

158

598

110

133

109

217

234

137

205

742

Specialiserad Specialiserad Övrig Pol verkTandvård 4 somatisk psykiatrisk hälsosamhet avvård4 vård 4 och seende hälsosjukvård 1, 4 o sjukvård

20 090

118

19 972

601

611

266

583

615

647

532

538

658

3 252

634

2 814

337

482

406

750

827

560

688

4 172

Ekonomi

176 871

1 199

175 672

5 293

5 233

2 492

5 064

5 582

5 532

4 820

5 494

5 291

28 591

5 244

22 312

3 155

4 563

3 386

6 278

7 703

4 854

5 841

38 945

14 487

180

214

168

211

211

259

171

329

258

2 395

185

1 532

116

216

131

264

268

231

290

6 858

Läkemedel S:A HÄLSO- REGIONAL inom O SJUK- UTVECKLING, läkemedels- VÅRD EXKL TOTALT förmånen TANDVÅRD

1 Här ryms omstruktureringskostnader för Stockholm, Kalmar, Blekinge, Örebro, Dalarna och Gotland. Se vidare tabell E 1.2. 2 Här ryms interna ränteintäkter och pensionsutbetalningar under konto 446. 3 I Stockholms läns landstings nettokostnader för trafik ingår färdtjänst med 877 mnkr. 4 Exklusive läkemedel inom läkemedelsförmånen.

170

29 814

Summa

1 035

Norrbotten

Gotland

838

Västerbotten

29 644

509

Jämtland

Summa

950

1 173

Västernorrland

Gävleborg

738

Västmanland

1 016

Örebro

Dalarna

835

858

Värmland

4 801

Halland

Västra Götaland

544

3 244

816

Kalmar

Skåne

520

Kronoberg

Blekinge

1 352

1 240

Jönköping

801

Östergötland

893

Sörmland

6 536

Stockholm

Uppsala

Primärvård 4

Huvudman

Obs! Läkemedelsbidraget redovisas från och med 2005 inte i verksamheten utan som ett generellt statsbidrag. Se vidare sidan 12.

Tabell E 2

9 822

56

81

60

71

100

118

77

91

101

1 017

78

956

53

111

56

118

149

124

185

6 222

därav trafik3

2 204

43

69

40

71

99

80

64

18

76

459

7

131

19

33

32

33

154

65

-82

794

Utanför verksamheten2

197 178

5 665

5 672

2 767

5 463

6 049

6 047

5 201

5 999

5 777

32 337

5 593

24 574

3 400

4 945

3 657

6 792

8 359

5 286

6 254

47 339

NETTOKOSTNAD TOTALT

Ekonomi 53


Nettokostnad översikt 2007 (kr/inv)

3 685

4 256

3 900

4 009

3 253

4 128

3 248

2 982

3 247

Gävleborg

Västernorrland

Jämtland

Västerbotten

Norrbotten

Summa

Gotland

Summa

10 289

12 267

10 277

11 115

10 855

9 928

11 155

10 333

10 548

10 426

10 584

10 503

9 571

9 832

10 620

11 366

10 148

10 236

9 710

10 173

10 429

10 037

10 352

1 847

1 943

1 846

1 512

1 925

1 445

1 493

1 668

1 637

1 824

1 947

1 578

1 958

1 373

1 735

2 069

1 578

2 018

1 676

1 340

1 619

1 825

2 251

1 568

1 730

1 567

1 784

1 743

1 950

1 736

1 646

1 723

1 860

2 124

1 665

1 646

1 260

1 045

1 382

2 083

1 185

1 352

1 501

986

1 242

1 780

123

0

124

183

169

205

120

124

127

132

187

124

99

109

152

157

154

166

114

112

137

75

101

528

644

528

594

606

535

484

566

643

589

576

555

576

541

499

723

569

602

651

557

515

633

380

Specialiserad Specialiserad Övrig Pol verkTandvård 4 somatisk psykiatrisk hälsosamhet avvård 4 vård 4 och seende hälsosjukvård 1, 4 o sjukvård

2 188

2 072

2 189

2 399

2 370

2 094

2 395

2 231

2 348

2 135

1 950

2 403

2 101

2 176

2 347

2 215

2 061

2 246

2 247

1 966

2 112

2 128

2 140

19 261

20 994

19 250

21 121

20 316

19 630

20 799

20 259

20 070

19 340

19 900

19 322

18 478

17 995

18 604

20 769

19 514

18 726

18 817

18 306

18 303

18 070

19 977

1 587

717

832

1 323

867

767

939

685

1 190

942

1 548

633

1 277

766

924

724

793

636

871

897

3 518

Läkemedel S:A HÄLSO- REGIONAL inom O SJUK- UTVECKLING, läkemedels- VÅRD EXKL TOTALT förmånen TANDVÅRD

1 Här ryms omstruktureringskostnader för Stockholm, Kalmar, Blekinge, Örebro, Dalarna och Gotland. Se vidare tabell E 1.2. 2 Här ryms interna ränteintäkter och pensionsutbetalningar under konto 446. 3 I Stockholms läns landstings nettokostnader för trafik ingår färdtjänst med 450 kr/inv. 4 Exklusive läkemedel inom läkemedelsförmånen.

2 963

3 103

Västra Götaland

Dalarna

3 245

Halland

Västmanland

2 705

Skåne

3 049

3 579

Blekinge

3 108

3 490

Kalmar

Örebro

2 876

Kronoberg

Värmland

3 214

3 021

Sörmland

3 718

2 763

Uppsala

Jönköping

3 352

Stockholm

Östergötland

Primärvård 4

Huvudman

Obs! Läkemedelsbidraget redovisas från och med 2005 inte i verksamheten utan som ett generellt statsbidrag. Se vidare sidan 12.

Tabell E 3

1 076

225

314

472

290

361

428

309

331

369

657

266

797

346

475

309

353

354

468

573

3 192

därav trafik 3

242

171

266

314

290

360

290

256

65

278

297

25

110

126

141

175

98

365

244

-253

407

Utanför verksamheten 2

21 607

22 604

22 020

21 802

22 441

21 952

21 941

20 869

21 731

21 097

20 899

19 195

20 489

22 383

21 147

20 228

20 358

19 865

19 934

19 347

24 283

NETTOKOSTNAD TOTALT

54 Statistik om hälso- och sjukvård... 2007


Nettokostnad översikt förändring 2006–2007 (%)

0,0

3,9

3,2

3,9

Norrbotten

Summa

Gotland

Totalt

4,4

1,9

4,4

6,5

4,7

4,2

–1,4

6,3

5,2

4,8

7,0

7,9

5,4

8,3

2,7

9,0

5,5

6,8

4,9

12,9

4,8

3,9

0,8

Specialiserad somatisk vård

5,2

–1,8

5,3

3,5

12,6

–1,1

3,9

10,3

–2,2

7,7

3,7

8,0

9,1

11,9

5,6

6,8

2,8

7,1

3,9

–1,2

5,4

5,6

2,6

Specialiserad psykiatrisk vård

3,4

2,2

3,4

–12,4

–1,6

–7,5

–0,2

–3,6

0,5

4,2

–7,3

12,6

–0,3

4,9

12,9

10,1

2,3

–0,5

–1,1

16,1

3,4

5,9

6,7

Tandvård

4,8

0,7

4,8

4,5

4,4

3,4

4,5

4,3

5,2

4,7

7,4

4,0

5,9

7,9

3,6

5,6

6,4

5,7

4,4

9,2

5,9

4,3

3,0

SUMMA hälso- o sjukvård, exkl tandvård 1

Ekonomi

1 Inklusive övrig hälso- och sjukvård, läkemedel inom läkemedelsförmånen samt politisk verksamhet. 2 Heby kommun ingick t o m 2006 i Västmanlands läns landsting, fr o m 2007 ingår Heby kommun i Uppsala läns landsting. Förändringen är beräknad på kostnad per invånare för 2006 och 2007.

2,0

Västernorrland

–2,2

–1,9

12,7

Gävleborg

Västerbotten

4,4

Jämtland

3,8

9,0

Västra Götaland

Dalarna

5,2

Halland

Västmanland 2

8,1

Skåne

3,7

7,6

Blekinge

5,5

6,7

Kalmar

Örebro

8,2

Kronoberg

Värmland

5,2

5,3

Sörmland

3,1

3,9

Uppsala 2

Jönköping

–1,6

Stockholm

Östergötland

Primärvård

Huvudman

Obs! Kostnad för läkemedel inom läkemedelsförmånen har brutits ut från verksamhetsområdena.

Tabell E 4

Ekonomi 55


10

Jämtland

Norrbotten

227

91

196

1 018

357

217

2 514

Justering för avskrivningar (+)

0

0

0

26

17

0

8

Justering för nedskrivningar (+)

0

–7

–20

–14

0

0

–66

Realisationsvinst/ realisationsförlust

111

40

155

1 010

1 009

83

2 101

Justering för gjorda avsättningar (+)

–8

0

0

0

–13

0

–1 147

–72

0

0

8

0

–11

163

–85

–7

–89

–774

–80

–62

–1 124

Justering Övriga ej lik- Ökning (–)/ för viditetspåverkminskianspråktagna ande poster, ning (+) avsättökning (+)/ kortfristiga ningar (–) minskning (–) fordringar

1 I koncernen ingår landstingets samtliga förvaltningsenheter och bolag. 2 För övriga huvudmän sammanfaller koncernens finansieringsanalys med landstingets, se tabell 6.1 och 6.2. 3 Pensionskostnader beräknade enligt fullfonderingsmodell.

67

37

Västernorrland

76

989

–2

Sörmland

Västra Götaland

1 008

Stockholm

Östergötland3

Årets resultat

Finansieringsanalys för koncern1 2007 (mnkr), löpande verksamhet

Huvudman 2

Tabell E 5.1

–1

7

–8

–13

–6

–1

–23

Ökning (–)/ minskning (+) förråd och exploatering

26

35

40

762

45

1

1 282

208

196

342

3 012

1 405

225

4 716

Ökning (+)/ LÖPANDE minskVERKSAMHET ning (–) TOTALT kortfristiga skulder

56 Statistik om hälso- och sjukvård... 2007


–285

–105

–268

Jämtland

Norrbotten

4

2

22

42

2

0

42

0

–255

0

–20

–5

–151

–35

0

146

0

0

0

2

0

3

0

0

0

0

0

517

Ekonomi

–261

–212

–264

–1 780

–722

–390

–4 545

Erhållna Investeinvest. ringsbidrag, övr. verksaminvest. heten inkomster(+) totalt

1 I koncernen ingår landstingets samtliga förvaltningsenheter och bolag. 2 För övriga huvudmän sammanfaller koncernens finansieringsanalys med landstingets, se tabell 6.2.

–1 802

Östergötland

Västernorrland

–241

–719

Sörmland

Västra Götaland

–5 069

BruttoFörsäljnings- Investering Försäljning investering i pris i av materiella/ materiella/ finansiella finansiella immateriella immateriella anläggn. anläggn. anläggn.tillg.(–) anläggn.tillg.(+) tillg.(–) tillg.(+)

0

8

0

62

0

0

0

Nyupptagna lån (+)

0

–4

–7

0

–5

0

–1 810

Amortering av skuld (–)

0

0

–1

–85

2

0

902

Ökning/ minskning av långfristiga fordringar

Finansieringsanalys för koncern 1 2007 (mnkr), investeringsverksamhet, finansieringsverksamhet

Stockholm

Huvudman 2

Tabell E 5.2

0

4

–8

–23

–3

0

–908

Finansieringsverksamheten totalt

–53

–12

70

1 209

132

–165

–737

ÅRETS KASSAFLÖDE

784

114

1 172

3 105

4 883

361

2 124

731

102

1 242

4 314

5 015

197

1 387

Likvida Likvida medel vid medel vid årets årets början slut

Ekonomi 57


..

Östergötland*

15

Västerbotten

Norrbotten

71

174

6 273

225

265

91

195

164

191

163

201

223

972

201

727

149

223

178

245

..

214

326

1 004

Justering för avskrivningar (+)

28

–469

0

0

0

0

8

3

2

82

0

26

0

29

9

53

17

0

..

0

2

–716

61

317

17

0

1 010

62

6 179

110

191

40

155

149

87

164

309

112

1 009

124

942

125

95

111

157

..

83

324

1 691

–13

0

–137

–8

0

0

0

–62

0

0

–25

–7

0

0

0

–22

0

0

0

..

0

0

0

0

0

–1 073

–72

148

0

0

–7

1

6

0

0

6

0

0

–2

–88

0

0

..

–11

4

–1 058

–71

39

–3 179

–68

–26

1 I landstinget ingår samtliga förvaltningsenheter. 2 Summan beräknad enligt blandmodellen för samtliga.

–4

–95

–118

–131

–400

–64

–183

–417

–182

–1 170

–232

–92

–110

–80

..

–92

–92

449

Landstinget i Östergötland använder i sin redovisning den s k fullfonderingsmodellen för beräkning av kostnaderna för personalens pensioner.

Östergötland

–49

–623

0

–17

–7

–20

–53

0

–5

–9

–1

–6

0

–342

0

7

–9

–4

..

0

–67

–90

–13

3

–29

–1

–2

7

–8

3

2

2

3

1

–12

–6

2

–1

0

0

0

..

1

–1

–6

43

35

4 195

25

–53

35

44

–10

34

12

–19

83

755

93

479

43

62

48

76

..

34

71

2 341

1 351

363

15 140

226

490

204

341

205

213

154

629

246

3 317

461

1 141

123

322

235

750

..

222

749

4 310

Justering RealisationsJustering Justering för Övr ej likvidi- Ökning (–)/ Ökning (–)/ Ökning (–)/ LÖPANDE för nedskrivvinst/ för gjorda ianspråktetspåverk- minskning (+) minskning (+) minskning(+) VERKSAMHET ningar (+) realisations- avsättningar tagna ande poster, kortfristiga förråd och kortfristiga TOTALT förlust (+) avsättningar ökning (+)/ fordringar exploatering skulder (–) minskning (–)

*Pensionskostnader beräknade enligt fullfonderingsmodell

Gotland

4 002

–16

Jämtland

Summa 2

70

42

Västernorrland

26

131

Gävleborg

Västmanland

Dalarna

151

210

Örebro

18

984

Västra Götaland

Värmland

475

231

Halland

Blekinge

Skåne

62

54

Kalmar

1

–6

Sörmland

356

182

Uppsala

Kronoberg

695

Stockholm

Jönköping

Årets resultat

Finansieringsanalys för landsting 1 2007 (mnkr), löpande verksamhet

Huvudman

Tabell E 6.1

58 Statistik om hälso- och sjukvård... 2007


–231

–189

–238

–2 999

–419

Kronoberg

Kalmar

Blekinge

Skåne

Halland

–353

215

1 051

3

18

2

22

66

1

6

0

6

16

0

703

23

6

1

9

0

0

93

76

1 I landstinget ingår samtliga förvaltningsenheter.

–11 345

Gotland

–269

Norrbotten

Summa

–357

Västerbotten

–169

Gävleborg

–283

–254

Dalarna

–101

–262

Västmanland

Jämtland

–217

Örebro

Västernorrland

–301

Värmland

–1 726

–266

Jönköping

Västra Götaland

–238

–672

Östergötland

–544

Sörmland

–1 610

Sörmland

–10

–2 668

0

0

–255

0

–1 244

–3

0

–20

0

–17

0

–14

0

0

0

0

–5

–151

–3

–956

0

1 235

0

0

146

0

979

0

76

13

0

0

0

14

0

0

0

0

4

2

1

0

BruttoFörsäljnings- Investering Försäljning investering i pris i av materiella/ materiella/ finansiella finansiella immateriella immateriella anläggn. anläggn. anläggn.tillg.(–) anläggn.tillg.(+) tillg.(–) tillg.(+)

Ekonomi

61

42

4

0

0

0

0

0

0

2

0

0

0

35

1

0

0

0

0

0

0

0

–87

–11 685

–262

–339

–208

–262

–368

–256

–180

–222

–295

–1 727

–419

–2 261

–213

–183

–230

–258

–673

–386

–453

–2 490

Erhållna Investeinvest. ringsbidrag, övr. verksaminvest. heten inkomster(+) totalt

0

775

0

0

0

0

0

0

4

2

0

57

0

712

0

0

0

0

0

0

0

0

Nyupptagna lån (+)

–23

–2 367

0

–4

–4

–7

0

–2

–4

–236

0

0

0

–200

–1

0

0

0

0

0

0

–1 909

Amortering av skuld (–)

0

–605

0

–9

0

–1

–12

0

0

–135

0

–492

4

92

0

0

–2

0

0

0

–41

–9

Ökning/ minskning av långfristiga fordringar

Finansieringsanalys för landsting 1 2007 (mnkr), investeringsverksamhet, finansieringsverksamhet

Stockholm

Huvudman

Tabell E 6.2

–23

–2 197

0

–13

–4

–8

–12

–2

0

–369

0

–435

4

604

–1

0

–2

0

0

0

–41

–1 918

Finansieringsverksamheten totalt

8

1 260

–36

138

–7

71

–175

–45

–27

38

–49

1 155

46

–515

–92

139

3

492

129

–164

256

–98

ÅRETS KASSAFLÖDE

38

20 146

745

1 881

88

1 122

411

486

36

490

70

3 015

2 080

584

329

375

153

2 418

4 764

351

645

105

46

21 406

709

2 019

81

1 193

236

441

9

528

21

4 170

2 126

68

237

514

156

2 910

4 893

187

901

7

Likvida Likvida medel vid medel vid årets årets början slut

Ekonomi 59


1 913

Värmland

1 808

2 117

77 495

2 951

Västerbotten

Norrbotten

Summa1

Gotland

431

47 229

2 472

2 627

673

1 744

801

1 253

1 582

1 195

1 015

7 919

2 720

3 555

1 603

1 495

1 041

3 417

..

723

1 793

3 848

3 382

124 723

4 589

4 435

2 007

3 701

3 770

2 768

3 165

3 775

2 928

17 876

5 075

13 635

2 957

3 176

2 336

6 083

0

3 368

5 269

25 028

3 030

5 752

1 Summan beräknad enligt blandmodellen för samtliga.

Östergötland

8 782

*Pensionskostnader beräknade enligt fullfonderingsmodell

1 957

1 334

Jämtland

Gävleborg

Västernorrland

1 515

2 969

Dalarna

2 580

9 957

Västra Götaland

1 583

2 355

Halland

Västmanland

10 080

Skåne

Örebro

1 681

1 354

Blekinge

1 295

Kronoberg

Kalmar

2 666

Jönköping

..

2 645

Sörmland

Östergötland

3 476

21 180

Anläggnings- OmsättningsSUMMA tillgångar tillgångar TILLGÅNGAR

Uppsala

Stockholm

Huvudman

1 645

711

44 687

1 245

1 288

529

1 043

1 227

1 143

1 075

1 290

1 218

7 538

1 094

6 704

671

880

743

1 266

0

1 161

1 825

11 103

Kortfristiga skulder

8 730

333

38 514

915

1 141

526

917

1 053

1 098

974

1 346

888

6 214

790

4 507

727

830

591

1 313

0

958

1 508

10 575

Avsättningar

Tillgångar och skulder 2007 (mnkr), sammanfattning

För uppgifter om koncern se EkonomiNytt 6/08.

Tabell E 7

0

796

7 830

2

30

1

0

0

7

10

0

40

89

44

3 492

30

0

0

0

0

0

3

4 082

10 375

1 840

91 031

2 162

2 458

1 056

1 960

2 280

2 248

2 058

2 636

2 146

13 841

1 928

14 703

1 429

1 710

1 334

2 579

0

2 119

3 336

25 759

Långfristiga SUMMA skulder AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER

–1 593

1 542

33 693

2 427

1 977

951

1 741

1 490

520

1 107

1 139

782

4 035

3 147

–1 067

1 528

1 466

1 002

3 504

0

1 250

1 933

–731

EGET KAPITAL

60 Statistik om hälso- och sjukvård... 2007


0

0

3

0

44

0

0

0

0

Kronoberg

Kalmar

Blekinge

Skåne

Halland

Västra Götaland

Värmland

Örebro

327

16

0

Norrbotten

Gotland

1

Västerbotten

Summa

0

1

Jämtland

Gävleborg

Västernorrland

0

4

Dalarna

31

34

Jönköping

Västmanland

57

5

147

Östergötland

Sörmland

Uppsala

Stockholm

2 532

47 818

1 730

1 250

642

1 613

1 117

1 053

981

2 090

1 567

6 867

1 878

6 146

1 055

1 235

936

2 052

1 885

1 162

2 609

9 949

55

2 365

35

6

2

0

0

11

14

207

13

84

26

41

0

0

0

7

55

43

286

1 535

266

16 369

375

544

189

331

241

436

356

309

343

2 378

418

3 724

296

425

330

559

1 070

374

654

3 019

Maskiner och inventarier

ImByggnader materiella och anläggnings- mark tillgångar

Huvudman

därav mark

Anläggningstillgångar 2007 (mnkr)

Tabell E 8

0

1 124

0

0

0

0

0

0

13

0

0

0

0

1 049

0

0

0

0

0

-

11

50

Ekonomi

136

12 980

12

13

502

12

1 607

26

215

181

3

712

59

165

3

18

29

21

18

1 105

66

8 213

därav Finanleasingsiella avtal anläggningstillgångar

76

6 404

7

11

103

0

38

26

15

24

3

207

46

104

2

6

8

22

16

486

14

5 265

därav aktier och andelar

52

5 662

7

11

0

0

17

21

12

21

0

190

46

22

0

5

0

11

16

17

5

5 261

48

2 795

4

0

394

0

1 564

0

199

0

0

0

0

19

0

0

0

0

0

615

0

0

12

3 820

1

1

4

0

12

1

1

157

0

505

13

82

1

12

21

2

2

4

55

2 947

0

3 499

0

0

0

0

12

0

1

150

0

500

3

0

0

0

21

0

0

4

0

2 808

2 951

77 495

2 117

1 808

1 334

1 957

2 969

1 515

1 583

2 580

1 913

9 957

2 355

10 080

1 354

1 681

1 295

2 666

3 030

2 645

3 476

21 180

varav därav därav varav SUMMA hos obligationer långfristiga hos ANLÄGGkoncern- och andra fordringar koncernNINGSföretagen värdepapper företagen TILLGÅNGAR

Ekonomi 61


25

98

Halland

Gävleborg

1 602

21

30

Norrbotten

Gotland

24

Västerbotten

Summa

15

Jämtland

111

27

47

Dalarna

Västernorrland

27

133

17

Västmanland

Örebro

Värmland

332

258

Skåne

Västra Götaland

23

59

Blekinge

36

Kronoberg

Kalmar

30

Jönköping

110

Sörmland

Östergötland

65

133

Stockholm

Uppsala

Förråd/ Lager

69

4 219

61

228

36

65

75

91

45

161

64

521

78

1 255

66

54

72

73

167

112

374

622

41

6 779

307

43

75

181

206

299

152

193

67

991

36

642

142

118

116

167

261

59

252

2 474

6

3 351

0

1

61

142

172

259

120

137

34

626

28

208

108

91

92

135

173

6

135

822

0

548

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

0

0

0

-

0

546

249

7 321

86

313

84

194

237

35

168

180

331

1 905

382

1 333

99

125

139

237

321

341

201

611

5

22 953

1 279

1 927

382

763

40

360

1 181

251

515

4 134

1 838

0

1 001

661

523

2 562

4 807

30

700

0

0

4 241

258

1 650

0

246

0

0

282

0

173

0

311

0

143

336

237

606

0

-

0

0

5

13 224

1 021

276

382

517

40

360

899

251

342

4 134

1 527

0

858

325

286

1 976

0

30

0

0

46

4 354

709

92

81

430

196

441

9

277

21

36

288

68

237

514

156

348

86

157

201

7

KundÖvriga därav därav Förutbetalda Kortdärav därav Kassa fordringar kortfristiga fordringar fordringar kostnader fristiga aktier och obligationer och bank fordringar hos staten hos och placeringar andelar och andra koncernupplupna värdeföretagen intäkter papper

Omsättningstillgångar 2007 (mnkr)

Huvudman

Tabell E 9

1

20

1

0

0

0

0

1

1

1

1

0

0

6

0

0

2

1

0

1

1

3

därav kassa

45

3 617

708

92

4

416

1

440

8

276

20

36

288

60

237

514

154

3

0

156

200

4

431

47 229

2 472

2 627

673

1 744

801

1 253

1 582

1 195

1 015

7 919

2 720

3 555

1 603

1 495

1 041

3 417

5 752

723

1 793

3 848

därav SUMMA bank OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR

62 Statistik om hälso- och sjukvård... 2007


307

3 651

343

Blekinge

Skåne

Halland

25 118

215

643

Norrbotten

Gotland

453

Västerbotten

Summa

463

Gävleborg

188

710

Dalarna

Jämtland

639

Västmanland

Västernorrland

576

519

Örebro

658

Värmland

3 111

285

Kalmar

Västra Götaland

573

362

Kronoberg

Östergötland

Jönköping

618

785

Sörmland

901

9 334

Uppsala

123

13 927

434

295

132

336

530

315

338

428

457

1 991

310

2 130

147

213

279

382

640

526

618

3 427

10

526

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

526

0

0

0

59

0

0

0

0

0

0

4

0

0

0

0

37

0

0

0

0

0

0

0

18

5

2 600

33

0

0

7

0

0

36

12

121

0

0

497

0

0

83

0

0

0

0

1 810

Ekonomi

0

1 127

33

0

0

0

0

0

36

12

0

0

0

28

0

0

0

0

0

0

0

1 018

därav därav varav kortfristig kortfristiga till del av låneskulder koncernleasingföretag skuld

Stockholm

därav avräkning, factoring

KORTFRISTIGA SKULDER

Huvudman

därav leverantörsskulder

Kortfristiga skulder 2007 (mnkr)

Tabell E 10

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

därav kortfristiga lån i utländsk valuta

77

784

129

0

2

0

160

173

0

54

0

0

4

2

37

6

83

86

0

0

8

39

därav skulder till staten

496

19 569

602

834

341

580

517

504

557

714

560

4 427

751

3 053

365

595

381

693

860

543

924

1 768

192

6 017

334

345

82

316

165

167

188

185

218

882

163

717

168

219

175

177

250

193

252

821

UPPLUPNA därav KOSTNADER upplupna OCH FÖR- semester UTBETALDA löner INTÄKTER

78

3 029

95

119

48

93

90

130

80

110

84

571

79

414

59

80

60

123

146

87

145

415

711

44 687

1 245

1 288

529

1 043

1 227

1 143

1 075

1 290

1 218

7 538

1 094

6 704

671

880

743

1 266

1 645

1 161

1 825

11 103

därav SUMMA upplupna KORTFRISTIGA pensions- SKULDER OCH kostnader UPPLUPNA ind. delen KOSTNADER

Ekonomi 63


790

Halland

333

232

31 121

769

962

448

776

873

938

829

1 054

728

4 470

622

3 707

401

695

487

1 121

..

805

1 293

8 762

därav avsättningar för pensioner intjänade fr.o.m. 1998

796

7 830

2

30

1

0

0

7

10

0

40

89

44

3 492

30

0

0

0

..

0

3

4 082

LÅNGFRISTIGA SKULDER

8 730

8 466

1 Summan beräknad enligt blandmodellen för samtliga.

Östergötland

0

*Pensionskostnader beräknade enligt fullfonderingsmodell

Gotland

38 514

915

Norrbotten

Summa 1

1 141

Västerbotten

917

526

Jämtland

1 053

Västernorrland

1 098

Gävleborg

974

1 346

888

Dalarna

Västmanland

Örebro

Värmland

6 214

4 507

Skåne

Västra Götaland

830

727

Blekinge

591

Kronoberg

Kalmar

1 313

Jönköping

..

958

Sörmland

Östergötland*

1 508

10 575

Stockholm

Uppsala

AVSÄTTNINGAR

0

0

83

0

0

0

0

0

0

0

0

0

83

0

0

0

0

0

0

..

0

0

0

därav checkräkningskredit

Avsättning och långfristiga skulder 2007 (mnkr)

Huvudman

Tabell E 11

0

796

5 853

0

0

1

0

0

0

0

0

0

6

0

1 796

0

0

0

0

..

0

0

4 050

därav lån i banker och kreditinstitut

0

0

73

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

43

0

30

0

0

0

..

0

0

0

därav skulder till närstående företag

0

0

1 738

0

0

0

0

0

0

10

0

0

0

0

1 696

0

0

0

0

..

0

0

32

därav långfristig leasingskuld

0

0

30

0

30

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

..

0

0

0

därav långfristiga lån i utländsk valuta

0

2 226

134 607

4 853

5 094

2 238

4 396

4 894

4 717

3 803

5 150

5 020

22 358

3 395

16 463

2 737

3 713

2 799

4 745

..

3 804

4 839

22 504

PENSIONSSKULD INOM LINJEN

0

435

26 281

947

995

437

858

956

921

742

1 005

981

4 365

663

3 214

534

725

546

926

..

743

945

4 394

därav löneskatt

64 Statistik om hälso- och sjukvård... 2007


1 946

1 438

9 795

1 945

Kalmar

Blekinge

Skåne

Halland

2 504

2 167

2 193

1 176

2 916

2 262

Västmanland

Dalarna

Gävleborg

Västernorrland

Jämtland

Västerbotten

Norrbotten

71 680

1 917

Örebro

Summa

2 036

2 651

Värmland

13 272

1 496

Kronoberg

Västra Götaland

3 521

2 888

Jönköping

2 127

Sörmland

Östergötland

3 284

Uppsala

10 146

35 524

1 072

1 442

501

1 059

1 003

1 158

994

1 329

993

6 625

959

5 187

667

949

756

1 395

1 702

999

1 701

5 034

4 043

143

129

78

149

175

125

119

150

143

644

101

540

83

112

94

151

191

111

137

667

31 635

520

286

311

617

957

503

850

431

848

2 249

1 207

4 286

351

481

474

644

675

687

523

14 736

Köp av verksamhet

Stockholm

Utbetalda pensioner inkl löneskatt

Löner, exkl skattefri ersättning

Huvudman

Övriga kostnader personal

Verksamhetens externa kostnader 2007 (mnkr)

Tabell E 12

39 842

1 215

1 370

535

1 200

1 240

1 275

1 063

1 320

1 207

6 729

1 239

5 818

692

1 025

747

1 444

1 973

1 158

1 640

6 954

26 071

835

910

437

689

743

865

505

650

670

4 574

553

2 831

400

520

350

699

1 224

780

1 103

6 734

Material inkl Tjänster läkemedel inom läkemedelsförmånen

Ekonomi

14 179

150

297

124

160

185

276

137

351

309

2 255

97

832

119

183

126

222

458

189

291

7 419

Lämnade bidrag

6 479

226

266

91

198

167

191

165

284

223

998

202

738

157

283

178

244

329

196

330

1 014

229 451

6 422

7 615

3 254

6 264

6 636

6 896

5 750

7 165

6 429

37 347

6 301

30 027

3 906

5 499

4 219

7 688

10 072

6 248

9 008

52 705

Nedskrivning, TOTALA förlust vid av- EXTERNA yttring och KOSTNADER avskrivning

Ekonomi 65


Halland

147

Västerbotten

Norrbotten

6 701

206

Jämtland

Summa

139

114

Västernorrland

188

220

Gävleborg

Västmanland

Dalarna

107

128

Örebro

184

Värmland

1 285

465

107

Skåne

Västra Götaland

71

Kronoberg

126

63

Jönköping

Blekinge

127

Östergötland

Kalmar

322

270

Sörmland

204

2 227

31 422

865

1 158

386

898

977

949

794

983

978

4 993

961

4 714

527

781

614

1 081

1 478

883

1 348

6 055

19 974

601

611

266

583

615

647

532

538

658

3 252

635

2 814

337

482

406

750

827

560

688

4 172

5 207

137

226

43

139

152

145

122

166

153

866

117

813

54

128

96

164

281

169

273

963

6 242

127

322

77

176

210

157

139

279

167

875

209

1 087

136

171

112

168

370

154

387

920

4 526

229

93

98

155

135

208

162

150

125

1 087

103

452

94

115

61

225

257

125

93

559

Verksam- Läkemedel, därav därav därav Material hetsan- sjukvårds- läkemedel läkemedel sjukvårdsoch knutna artiklar m m inom m m utanför artiklar varor tjänster och mediläkeläkeoch cinskt medelsmedels- medicinskt material förmånen förmånen material

Kostnader för material och tjänster 2007 (mnkr)

Uppsala

Stockholm

Huvudman

Tabell E 13

1 004

48

44

17

35

39

41

25

36

39

128

17

161

18

32

20

39

80

33

28

125

därav livsmedel och övriga råvaror

6 401

190

211

80

137

129

218

65

171

113

1 121

83

747

60

137

77

185

280

153

307

1 937

Lokaloch fastighetskostnader

1 682

76

33

24

83

53

62

54

73

59

294

69

273

43

60

38

79

100

74

120

17

Energi mm

1 921

160

104

55

77

81

96

67

76

76

319

53

23

6

62

34

87

103

72

81

290

Transporter och frakter

635

47

48

20

28

28

24

16

28

13

101

18

74

13

21

13

21

33

15

21

52

Resekostnader

1 145

35

37

16

37

36

36

34

37

35

220

38

173

18

31

31

39

53

39

55

144

Försäkringsavgifter och övriga riskkostnader

11 479

300

390

180

336

323

357

248

346

294

1 883

359

1 728

260

212

165

299

623

253

515

2 408

Övrigt

65 912

2 049

2 280

972

1 888

1 982

2 140

1 567

1 970

1 877

11 303

1 791

8 649

1 092

1 545

1 097

2 144

3 196

1 938

2 743

13 688

SUMMA MATERIAL OCH TJÄNSTER

66 Statistik om hälso- och sjukvård... 2007


183

129

774

168

Kalmar

Blekinge

Skåne

Halland

201

109

200

Västmanland

Dalarna

Gävleborg

Västernorrland

244

5 851

Norrbotten

Summa

217

Västerbotten

96

169

Örebro

Jämtland

234

208

Värmland

1 205

127

Kronoberg

Västra Götaland

295

211

Sörmland

275

260

Uppsala

Jönköping

548

Stockholm

Östergötland

Patientavgifter och andra avgifter

11 513

177

815

154

268

141

307

134

579

70

1 318

259

2 603

146

143

289

292

827

366

1 607

1 019

Försäljning av verksamhet

5 517

130

402

28

119

167

187

69

114

139

678

139

543

50

107

48

119

192

169

380

1 736

Försäljning av tjänster

1 187

51

76

45

65

7

17

45

64

89

245

67

98

63

26

11

67

19

53

15

65

Försäljning av material och varor

Verksamhetens externa intäkter 2007 (mnkr)

Huvudman

Tabell E 14

Ekonomi

6 570

135

401

122

139

152

113

107

137

80

1 182

74

1 020

114

92

64

123

333

130

345

1 708

Erhållna bidrag

1 641

20

32

40

10

12

24

25

65

40

381

2

417

6

3

25

23

46

33

147

289

Övriga intäkter

32 280

757

1 943

487

801

588

849

549

1 167

652

5 009

708

5 454

508

554

562

899

1 712

962

2 754

5 366

TOTALA EXTERNA INTÄKTER (exkl intäkter utanför verksamhetsresultatet)

Ekonomi 67


Östergötland

62

Skåne

Halland

88

Västerbotten

Norrbotten

2 264

77

Jämtland

Summa

71

40

Västernorrland

73

74

Gävleborg

Västmanland

Dalarna

79

68

Örebro

74

Värmland

423

328

Blekinge

Västra Götaland

84

46

Kalmar

49

79

92

Sörmland

100

107

Uppsala

Kronoberg

250

Stockholm

Jönköping

Från patienter för öppen vård

539

18

20

8

19

17

19

18

20

14

91

17

77

11

13

13

22

19

20

24

79

Från patienter för sluten vård

2 627

138

117

42

97

0

104

79

93

125

662

76

360

60

85

46

149

150

108

128

6

Från patienter för tandvård

134

0

0

2

7

10

1

3

8

19

43

13

7

1

0

17

3

0

0

0

0

Från patienter för hemsjukvård mm

Patientavgifter och andra avgifter 2007 (mnkr)

Huvudman

Tabell E 15

288

0

3

3

5

8

3

0

10

2

-14

0

1

11

0

2

0

34

5

1

213

Övriga avgifter

5 850

244

217

96

200

109

201

169

208

234

1 205

168

774

129

182

127

275

295

211

260

548

SUMMA PATIENTAVGIFTER OCH ANDRA AVGIFTER

68 Statistik om hälso- och sjukvård... 2007


265

268

293

312

299

351

248

Gävleborg

Västernorrland

Jämtland

Västerbotten

Norrbotten

Summa

59

71

76

65

79

61

68

72

72

51

59

58

64

73

56

73

65

45

74

74

40

Från patienter för sluten vård

288

552

453

334

397

0

378

319

337

456

428

261

300

394

364

256

448

357

407

396

3

Från patienter för tandvård

15

0

0

15

29

36

5

13

27

69

28

45

6

7

0

93

9

0

0

0

0

Från patienter för hemsjukvård mm

32

0

13

27

21

30

12

0

34

7

-9

0

1

69

0

11

0

82

18

3

109

Övriga avgifter

Ekonomi

641

974

840

753

820

394

728

677

755

855

779

577

645

847

778

701

823

701

797

805

281

SUMMA PATIENTAVGIFTER OCH ANDRA AVGIFTER

1 Stockholms läns landstings låga siffror beror på att stor del av verksamheten är bolagiserad/privatiserad.

273

274

Västra Götaland

Dalarna

213

Halland

Västmanland

274

Skåne

270

304

Blekinge

284

359

Kalmar

Örebro

268

Kronoberg

Värmland

218

300

298

Sörmland

Jönköping

331

Uppsala

Östergötland

128

Från patienter för öppen vård

Patientavgifter och andra avgifter 2007 (kr/inv)

Stockholm 1

Huvudman

Tabell E 16

Ekonomi 69


84

Sörmland

28

Halland

Västernorrland

Jämtland

Summa

4 023

75

97

71

Gävleborg

300

85

Dalarna

Norrbotten

76

Västmanland

Västerbotten

80

50

Örebro

35

Värmland

883

582

Skåne

Västra Götaland

73

63

Blekinge

18

Kronoberg

Kalmar

84

Jönköping

255

299

Uppsala

Östergötland

787

Stockholm

338

27

19

10

20

4

7

14

14

9

83

5

39

22

1

5

13

23

8

6

8

1 506

17

19

8

16

41

17

28

15

29

148

31

123

7

12

12

12

37

29

20

886

6-procentig ersättn. vid upphandling

80

0

21

13

0

0

3

2

1

0

23

0

0

0

1

0

7

2

4

0

5

EUbidrag

624

16

41

21

7

21

10

14

28

7

46

10

275

24

5

29

7

16

6

19

21

Övriga bidrag

6 570

135

401

122

139

152

113

107

137

80

1 182

74

1 020

114

92

64

123

333

130

345

1 708

SUMMA BIDRAG

Specialdestinerade statsbidrag

Huvudman

Personalanknutna statsbidrag

Specialdestinerade statsbidrag samt övriga bidrag 2007 (mnkr)

Tabell E 17

70 Statistik om hälso- och sjukvård... 2007


96

Halland

298

441

Summa

559

Jämtland

Norrbotten

397

Västernorrland

1 166

309

Gävleborg

Västerbotten

200

274

Dalarna

Örebro

Västmanland

128

288

Värmland

571

485

Skåne

Västra Götaland

411

Blekinge

98

312

Kronoberg

Kalmar

605

251

318

Sörmland

Jönköping

925

Uppsala

Östergötland

404

Stockholm

37

109

75

78

80

16

27

56

50

33

54

17

33

142

4

26

40

54

29

19

4

165

68

75

63

65

147

62

112

54

106

95

106

103

45

51

65

37

87

107

63

455

6-procentig ersättn. vid upphandling

9

0

80

100

0

1

11

6

2

0

15

0

0

0

4

0

20

5

13

0

3

EUbidrag

Ekonomi

68

63

159

165

28

77

38

56

103

26

30

34

230

155

21

162

21

39

23

59

11

Övriga bidrag

720

538

1 555

964

571

551

412

431

496

292

764

254

850

753

393

351

369

791

490

1 067

876

SUMMA BIDRAG

Specialdestinerade statsbidrag

Huvudman

Personalanknutna statsbidrag

Specialdestinerade statsbidrag samt övriga bidrag 2007 (kr/inv)

Tabell E 18

Ekonomi 71


85

Övrig hälso- och sjukvård

17

5 346

0

32

80

0

Allmän regional utveckling

0

6

5 292

82

657

4

4 475

74

Landstingsägda företag inom egen KCR

Totalt (exkl pol verksamhet) 6 769

0

Trafik och infrastruktur

Serviceverksamheter

1

13

Kultur

Utbildning

6 676

15

525

Tandvård

Spec psykiatrisk vård

278

Landsting/ regioner

5 773

Summa

34

0

0

0

0

21

13

0

0

7

1

4

Kommunalförbund

863

–2

0

454

33

12

365

37

12

13

197

106

Privata företag/ vårdgivare

565

13

0

126

6

9

411

11

1

25

111

262

Kommuner inkl Gotland

125

1

17

0

52

29

26

8

0

0

0

17

Kommunalförbund

17 997

285

0

2 681

16

21

14 994

995

609

1 085

5 696

6 609

Privata företag/ vårdgivare

Köp av verksamhet, verksamhetsindelat (konto 50–54) 2007 (mnkr)

Spec somatisk vård

Primärvård

Område

Tabell E 19.2

1 464

17

0

318

13

566

550

161

0

30

322

38

Kommuner inkl Gotland

1 För området Tandvård ingår ersättning från Försäkringskassan.

97

Totalt (exkl pol verksamhet) 6 861

0

4

0

0

0

0

94

2

1

22

67

2

Landstingsägda företag inom egen KCR

80

Allmän regional utveckling

Serviceverksamheter

0

1

Trafik och infrastruktur

24

Kultur

Utbildning

6 755

69

Summa

18

Övrig hälso- och sjukvård

721

Tandvård

5 721

Spec psykiatrisk vård

227

Landsting/ regioner

1

38

18

0

0

0

3

16

4

38

1

–28

Stat

1 134

34

0

8

9

9

1 074

59

680

42

246

47

Stat 1

Försäljning av verksamhet, verksamhetsindelat (konto 31–33) 2007 (mnkr)

Spec somatisk vård

Primärvård

Område

Tabell E 19.1

740

210

0

0

3

14

513

19

0

86

346

61

Ideella föreningar och stiftelser

9

2

0

0

4

2

1

1

0

1

0

0

Ideella föreningar och stiftelser

27

1

0

2

0

16

8

0

3

1

1

3

Hushåll och individer

1 147

3

0

971

2

22

148

3

12

21

65

47

Hushåll och individer

12

0

0

0

0

0

11

0

0

0

9

2

Länder inom EU

-95

0

0

–97

0

0

2

0

0

0

2

0

Länder inom EU

2

0

0

0

0

0

2

0

0

0

1

0

Länder utanför EU

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Länder utanför EU

31 626

624

17

2 841

78

111

27 955

1 207

1 324

1 727

16 384

7 313

TOTALT BELOPP

11 513

138

1

1 655

63

656

9 001

332

725

855

6 618

471

TOTALT BELOPP

72 Statistik om hälso- och sjukvård... 2007


843

Halland

Västra Götaland

70

97

0

0

0

0

1

2

0

0

0

13

0

0

0

0

0

0

0

0

0

81

1 Här ingår Försäkringskassans ersättning för Tandvård.

6 861

42

Summa

Norrbotten

72

712

Västerbotten

Jämtland

155

Gävleborg

Västernorrland

177

78

410

Dalarna

Västmanland

Örebro

26

149

Skåne

Värmland

110

715

Blekinge

94

218

Kronoberg

Kalmar

606

137

Jönköping

199

Östergötland

1 463

Sörmland

586

Uppsala

Stockholm

1 464

72

44

28

65

20

76

8

79

4

188

6

372

3

5

19

77

133

121

39

105

Kommuner inkl Gotland

34

0

0

22

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

11

0

0

0

Kommunalförbund

Ekonomi

863

16

5

7

4

43

3

22

4

4

32

70

485

4

1

16

10

1

11

63

65

Privata företag/ vårdgivare

Landsting/ regioner

Område

Landstingsägda företag inom egen KCR

Försäljning av verksamhet (konto 31–33) 2007 (mnkr)

Tabell E 20.1

1 135

46

52

24

34

4

46

25

66

35

231

32

151

28

43

35

62

56

33

38

93

Stat 1

9

0

0

0

0

1

0

0

0

0

1

0

1

0

0

0

2

0

1

0

2

Ideella föreningar och stiftelser

1 146

1

2

2

10

1

3

1

19

1

10

1

977

1

1

0

5

19

2

3

87

Hushåll och individer

-95

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

-97

0

0

2

0

0

0

0

0

Länder inom EU

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Länder utanför EU

11 512

177

815

154

268

141

307

134

579

70

1 318

259

2 603

146

143

288

292

827

366

1 607

1 019

TOTALT BELOPP

Ekonomi 73


Summa

6 770

99

Jämtland

360

Västernorrland

Norrbotten

356

217

Gävleborg

Västerbotten

363

457

Dalarna

182

Värmland

365

409

Västra Götaland

Västmanland

322

Halland

Örebro

241

605

Skåne

342

225

Blekinge

Kronoberg

Kalmar

445

302

Jönköping

428

223

Östergötland

224

Uppsala

Sörmland

604

Stockholm

5 346

0

0

0

0

145

0

0

0

125

0

0

0

10

0

0

0

0

4

0

5 062

565

21

1

7

2

22

5

32

1

1

120

10

134

9

7

9

2

5

14

6

158

Kommuner inkl Gotland

125

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5

114

0

0

0

0

0

6

0

0

0

Kommunalförbund

Landsting/ regioner

Område

Landstingsägda företag inom egen KCR

Köp av verksamhet (konto 50–54) 2007 (mnkr)

Tabell E 20.2

17 997

138

181

83

258

325

127

444

248

298

1 766

459

3 892

73

129

161

187

433

236

289

8 273

Privata företag/ vårdgivare

38

0

0

0

0

0

0

1

0

1

1

11

10

25

0

0

0

1

0

1

–15

Stat

748

1

4

4

0

6

8

5

0

11

20

5

1

0

3

3

9

6

5

4

654

Ideella föreningar och stiftelser

29

0

0

1

0

0

0

2

0

0

11

0

4

8

0

0

0

1

0

0

1

Hushåll och individer

12

0

0

0

0

1

0

1

0

2

4

0

2

0

0

0

2

0

0

0

0

Länder inom EU

2

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Länder utanför EU

31 635

520

286

311

617

957

503

850

431

848

2 249

1 207

4 286

351

481

474

644

675

687

523

14 736

TOTALT BELOPP

74 Statistik om hälso- och sjukvård... 2007


2

Norrbotten

91

0

Västerbotten

Summa

4

Jämtland

25

2

Västernorrland

Gävleborg

2

11

Västmanland

Dalarna

0

9

0

Västra Götaland

Örebro

1

Halland

Värmland

1

3

0

Kalmar

Skåne

0

Kronoberg

Blekinge

4

Jönköping

12

0

Östergötland

2

Sörmland

12

Uppsala

Stockholm

9 111

74

66

83

97

104

168

90

98

13

1 398

78

203

71

110

0

140

207

142

244

5 725

1 366

7

4

7

2

2

4

1

7

0

186

0

230

0

1

1

4

3

0

1

906

Kommuner inkl Gotland

650

0

123

2

2

4

9

3

43

149

17

0

3

0

60

89

9

131

0

8

0

Kommunalförbund

Landsting/ regioner

Område

Landstingsägda företag inom egen KCR

Lämnade bidrag (konto 58) 2007 (mnkr)

Tabell E 21

Ekonomi

1 171

26

63

5

25

9

36

3

9

119

363

3

235

43

2

2

5

30

14

1

179

Privata företag/ vårdgivare

428

4

2

0

3

0

3

6

106

14

34

0

44

0

0

1

0

54

1

1

155

Stat

1 322

35

38

20

6

61

44

31

79

13

256

15

96

2

10

31

60

17

30

34

441

Ideella föreningar och stiftelser

34

2

1

1

0

2

0

1

0

1

1

1

16

0

0

2

0

4

1

1

0

Hushåll och individer

6

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

3

0

0

0

0

0

2

0

0

Länder inom EU

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Länder utanför EU

14 179

150

297

124

160

185

276

137

351

309

2 255

97

832

119

183

126

222

458

189

291

7 419

TOTALT BELOPP

Ekonomi 75


Halland

63

Dalarna

Gävleborg

4 935

126

Summa

187

Norrbotten

52

Västerbotten

Jämtland

191

131

Västmanland

Västernorrland

132

113

Örebro

184

Värmland

1 017

565

260

Skåne

Västra Götaland

56

148

124

Kronoberg

Blekinge

107

Jönköping

Kalmar

101

279

Östergötland

301

Uppsala

Sörmland

798

Stockholm

6 374

143

170

48

93

103

124

149

83

117

708

159

2 403

89

134

101

160

398

137

243

812

2 663

0

0

255

0

1 244

3

0

20

0

17

0

14

0

0

0

0

0

151

3

956

Inköp av finansiella anläggningstillgångar

13 971

269

357

355

284

1 409

258

262

235

301

1 742

419

2 982

237

190

225

267

677

388

547

2 566

TOTALA INVESTERINGSUTGIFTER

748

0

0

0

0

0

0

4

0

0

0

0

733

0

0

0

0

0

10

0

0

varav leasing

1 051

3

18

2

22

66

1

6

0

6

16

0

703

23

6

1

9

0

0

93

76

1 235

0

0

146

0

979

0

76

13

0

0

0

14

0

0

0

0

4

2

1

0

42

4

0

0

0

0

0

0

2

0

0

0

35

1

0

0

0

0

0

0

0

Försäljningspris Försäljning Erhållna materiella / av finansiella investeringsimmateriella anläggnings- bidrag, övr anläggningstillgångar investeringstillgångar inkomster

Mark och byggnader

Huvudman

Inventarier

Investeringsutgifter och investeringsinkomster 2007 (mnkr)

Tabell E 22

2 328

7

18

148

22

1 045

1

82

15

6

16

0

752

24

6

1

9

4

2

94

76

TOTALA INVESTERINGSINKOMSTER

76 Statistik om hälso- och sjukvård... 2007


56

76

2 405

2

0

4

2

1

9

1

5

0

32

0

1 860

0

4

2

10

28

19

3

422

1 Exklusive inköp av finansiella anläggningstillgångar.

4 523

93

Summa

Norrbotten

69

230

Västerbotten

Jämtland

143

Gävleborg

Västernorrland

52

115

Dalarna

Västmanland

54

174

Örebro

Värmland

1 186

Halland

Västra Götaland

20

244

95

Kalmar

Skåne

37

Kronoberg

Blekinge

53

Jönköping

153

88

Sörmland

Östergötland

416

Uppsala

1 171

Stockholm

4 378

174

127

28

139

88

193

146

37

247

507

363

864

217

90

186

204

496

131

125

17

Serviceverksamheter

Hälso- och sjukvård

Huvudman

Regional utveckling

Totala investeringsutgifter 2007 (mnkr)

Tabell E 23

Ekonomi

11 307

269

357

100

284

165

254

262

215

301

1 726

419

2 968

237

189

225

267

677

238

544

1 610

TOTALA INVESTERINGSUTGIFTER 1

Ekonomi 77


74

Halland

74

Norrbotten

2 237

82

Västerbotten

Summa

40

36

Jämtland

35

Västernorrland

132

Västmanland

Gävleborg

41

95

Örebro

Dalarna

55

Värmland

351

214

Skåne

Västra Götaland

59

Kronoberg

22

47

Jönköping

Blekinge

32

Östergötland

Kalmar

65

70

Sörmland

84

632

Stockholm

Uppsala

Hälsooch sjukvård

2 093

65

75

34

36

35

132

91

34

49

310

68

201

18

51

42

24

64

61

78

626

Hälso- och sjukvård exkl tandvård

247

2

1

3

3

1

9

1

0

0

12

0

115

0

3

2

7

18

4

0

65

Regional utveckling

6 245

251

86

90

231

129

115

123

371

235

842

221

812

193

241

192

324

266

174

460

891

Serviceverksamheter

Kapitaltjänstkostnader 2007 (mnkr)

Huvudman

Tabell E 24

8 729

327

169

129

274

164

257

219

412

290

1 204

295

1 141

215

303

240

363

354

243

545

1 587

SUMMA VERKSAMHETER

78 Statistik om hälso- och sjukvård... 2007


1 392

1 776

1 621

1 584

Västmanland

Dalarna

Gävleborg

Västernorrland

1 774

55 687

Norrbotten

Summa

2 078

Västerbotten

823

1 695

Örebro

Jämtland

1 520

1 929

Värmland

11 145

Halland

Västra Götaland

986

7 898

1 395

Kalmar

Skåne

1 065

Kronoberg

Blekinge

2 776

1 993

1 365

Sörmland

Jönköping

2 667

Uppsala

Östergötland

8 205

26 065

877

973

361

744

764

687

882

942

812

5 100

687

3 860

439

682

522

963

1 288

639

1 377

3 467

27 961

518

282

297

596

948

503

846

430

848

2 220

1 109

2 214

264

475

465

639

671

678

493

13 466

1 317

15

140

18

13

24

45

17

49

56

213

19

94

15

11

13

17

108

18

19

414

Lämnade bidrag

Stockholm

Köp av verksamhet

Löner, exkl skattefri ersättning

Huvudman

Övriga kostnader personal

Driftkostnader hälso- och sjukvård 2007 (mnkr)

Tabell E 25

Ekonomi

32 192

880

1 098

392

970

1 015

1 041

870

927

1 002

5 331

991

4 847

513

771

607

1 121

1 584

935

1 300

5 998

Material

14 355

459

576

213

358

512

456

347

280

382

2 573

350

1 440

201

312

204

299

697

463

442

3 792

Tjänster

1 688

63

42

31

37

35

56

85

111

48

344

65

179

20

105

40

9

74

54

94

196

Nedskrivning, förlust vid avyttring och avskrivning

74 847

1 714

1 859

747

1 922

1 376

3 215

1 236

2 525

1 590

8 486

1 832

8 925

1 246

1 882

1 152

2 223

3 172

1 636

2 067

26 042

Interna kostnader

234 111

6 300

7 047

2 882

6 226

6 294

7 779

5 977

7 193

6 258

35 411

6 444

29 456

3 684

5 633

4 067

7 264

10 370

5 788

8 459

61 580

SUMMA KOSTNADER

Ekonomi 79


Halland

5 572

239

Norrbotten

Summa

217

Västerbotten

87

195

Västernorrland

Jämtland

191

104

Gävleborg

Västmanland

Dalarna

203

165

Örebro

219

Värmland

1 195

762

158

Skåne

Västra Götaland

180

125

126

Kronoberg

Blekinge

263

Jönköping

Kalmar

192

292

Östergötland

254

Uppsala

Sörmland

406

Stockholm

932

9 001

107

781

107

203

133

246

131

570

70

1 137

244

945

139

133

279

204

716

315

1 610

1 545

22

251

14

44

45

42

20

47

24

330

21

247

8

31

7

49

34

74

72

164

Försäljning av tjänster

376

20

59

24

15

3

10

16

26

40

32

37

29

2

5

2

32

4

7

9

9

Försäljning av material och varor

Patientavgifter och andra avgifter

Huvudman

Försäljning av verksamhet

Driftintäkter hälso- och sjukvård 2007 (mnkr)

Tabell E 26

4 785

72

336

30

45

87

52

69

90

77

908

65

699

38

23

51

62

307

42

251

1 480

Erhållna bidrag

605

10

14

4

4

3

14

16

33

34

209

1

0

2

1

8

19

35

14

57

127

Övriga intäkter

31 741

389

0

56

541

180

1 514

593

572

351

2 118

517

3 864

107

564

100

141

1 046

154

160

18 777

Interna intäkter

53 626

858

1 658

322

1 045

555

2 070

1 011

1 540

815

5 928

1 043

6 545

420

937

573

769

2 433

797

2 413

21 894

SUMMA INTÄKTER

80 Statistik om hälso- och sjukvård... 2007


Nettokostnad hälso- och sjukvård 2007 (mnkr)

946

94 482

701

93 781

2 785

2 796

1 260

2 716

2 847

2 907

2 598

2 922

2 876

14 809

2 865

12 737

1 727

2 373

1 851

3 239

4 281

2 766

3 245

20 182

Specialiserad somatisk vård1

16 957

111

16 846

379

496

183

363

460

451

455

537

432

3 030

400

2 081

314

369

365

559

564

429

590

4 389

Specialiserad psykiatrisk vård1

4 852

37

4 815

149

156

68

118

156

177

147

159

152

892

158

598

110

133

109

217

234

137

205

742

Tandvård1

14 394

99

14 296

447

449

248

423

454

475

464

586

456

2 547

367

1 253

210

487

214

451

632

261

402

3 471

Övrig hälsooch sjukvård 1, 2

1 133

0

1 133

46

44

26

29

34

35

33

52

34

154

32

183

24

36

30

38

47

36

24

196

Politisk verksamhet avseende hälso- och sjukvård

20 090

118

19 972

601

611

266

583

615

647

532

538

658

3 252

634

2 814

337

482

406

750

827

560

688

4 172

Läkemedel inom läkemedelsförmånen

Ekonomi

1 Exklusive läkemedel inom läkemedelsförmånen. 2 Här ryms omstruktureringskostnader för Stockholm, Kalmar, Blekinge, Örebro, Dalarna och Gotland. Se vidare tabell E 1.2.

170

29 814

Summa

1 035

Norrbotten

Gotland

838

Västerbotten

29 644

509

Jämtland

Summa

950

1 173

Västernorrland

Gävleborg

738

Västmanland

1 016

Örebro

Dalarna

835

858

Värmland

4 801

Halland

Västra Götaland

544

3 244

816

Kalmar

Skåne

520

Kronoberg

Blekinge

1 352

1 240

Jönköping

801

Östergötland

893

Sörmland

6 536

Stockholm

Uppsala

Primärvård1

Huvudman

181 723

1 236

180 487

5 442

5 389

2 560

5 182

5 739

5 709

4 966

5 653

5 443

29 483

5 401

22 911

3 265

4 696

3 494

6 495

7 938

4 990

6 046

39 687

HÄLSOOCH SJUKVÅRD

Obs! Läkemedelsbidraget redovisas från och med 2005 inte i verksamheten utan som ett generellt statsbidrag. Se vidare sidan 12.

Tabell E 27

176 871

1 199

175 672

5 293

5 233

2 492

5 064

5 582

5 532

4 820

5 494

5 291

28 591

5 244

22 312

3 155

4 563

3 386

6 278

7 703

4 854

5 841

38 945

HÄLSO- OCH SJUKVÅRD EXKL TANDVÅRD TOTALT

Ekonomi 81


Nettokostnad hälso- och sjukvård 2007 (kr/inv)

3 247

Summa

10 289

12 267

10 277

11 115

10 855

9 928

11 155

10 333

10 548

10 426

10 584

10 503

9 571

9 832

10 620

11 366

10 148

10 236

9 710

10 173

10 429

10 037

10 352

Specialiserad somatisk vård1

1 847

1 943

1 846

1 512

1 925

1 445

1 493

1 668

1 637

1 824

1 947

1 578

1 958

1 373

1 735

2 069

1 578

2 018

1 676

1 340

1 619

1 825

2 251

Specialiserad psykiatrisk vård1

528

644

528

594

606

535

484

566

643

589

576

555

576

541

499

723

569

602

651

557

515

633

380

Tandvård1

1 568

1 730

1 567

1 784

1 743

1 950

1 736

1 646

1 723

1 860

2 124

1 665

1 646

1 260

1 045

1 382

2 083

1 185

1 352

1 501

986

1 242

1 780

Övrig hälsooch sjukvård 1, 2

123

0

124

183

169

205

120

124

127

132

187

124

99

109

152

157

154

166

114

112

137

75

101

Politisk verksamhet avseende hälso- och sjukvård

2 188

2 072

2 189

2 399

2 370

2 094

2 395

2 231

2 348

2 135

1 950

2 403

2 101

2 176

2 347

2 215

2 061

2 246

2 247

1 966

2 112

2 128

2 140

Läkemedel inom läkemedelsförmånen

1 Exklusive läkemedel inom läkemedelsförmånen. 2 Här ryms omstruktureringskostnader för Stockholm, Kalmar, Blekinge,Örebro, Dalarna och Gotland. Se vidare tabell E 1.2.

3 248

2 982

4 128

Norrbotten

Gotland

3 253

Västerbotten

Summa

3 900

4 009

Jämtland

Gävleborg

Västernorrland

3 685

4 256

Dalarna

3 108

Värmland

2 963

3 049

Västra Götaland

Västmanland

3 103

Halland

Örebro

2 705

3 245

Skåne

3 490

3 579

2 876

Kronoberg

Blekinge

3 718

Jönköping

Kalmar

3 021

3 214

2 763

Uppsala

Östergötland

3 352

Stockholm

Sörmland

Primärvård1

Huvudman

19 789

21 638

19 778

21 715

20 922

20 164

21 284

20 825

20 712

19 929

20 476

19 878

19 055

18 536

19 102

21 491

20 083

19 329

19 468

18 863

18 818

18 702

20 357

HÄLSOOCH SJUKVÅRD

Obs! Läkemedelsbidraget redovisas från och med 2005 inte i verksamheten utan som ett generellt statsbidrag. Se vidare sidan 12.

Tabell E 28

19 261

20 994

19 250

21 121

20 316

19 630

20 799

20 259

20 070

19 340

19 900

19 322

18 478

17 995

18 604

20 769

19 514

18 726

18 817

18 306

18 303

18 070

19 977

HÄLSO- OCH SJUKVÅRD EXKL TANDVÅRD TOTALT

82 Statistik om hälso- och sjukvård... 2007


208

185

552

392

Kalmar

Blekinge

Skåne

Halland

327

315

Jämtland

Västerbotten

Norrbotten

42

169

Västernorrland

8 231

336

Gävleborg

Summa

273

Dalarna

Gotland

310

Västmanland

8 189

303

Örebro

Summa

309

170

Värmland

1 324

150

Kronoberg

Västra Götaland

552

498

Jönköping

309

Östergötland

234

Sörmland

1 273

Stockholm

Uppsala

Primärvård

9 023

69

8 954

264

260

90

217

313

312

213

340

318

1 697

242

639

124

244

227

218

220

218

339

2 460

Specialiserad somatisk vård

949

8

942

23

23

7

24

27

25

16

29

25

214

0

82

27

27

24

31

26

34

23

255

Specialiserad psykiatrisk vård

18

0

18

0

0

0

1

2

0

0

0

2

5

0

5

0

1

0

2

0

0

1

0

Tandvård

Ekonomi

1 869

0

1 869

0

0

0

5

0

0

0

0

4

12

0

1 537

0

2

6

0

30

0

91

183

Övrig hälsooch sjukvård

20 090

118

19 972

601

611

266

583

615

647

532

538

658

3 252

634

2 814

337

482

406

750

827

560

688

4 172

HÄLSOOCH SJUKVÅRD

Kostnader för läkemedel inom läkemedelsförmånen 2007 (mnkr)

Huvudman

Tabell E 29

20 072

118

19 954

601

611

266

582

613

647

532

538

656

3 247

634

2 810

336

481

406

748

827

560

687

4 172

HÄLSO- OCH SJUKVÅRD EXKL TANDVÅRD TOTALT

Ekonomi 83


Östergötland

316

1

317

Summa

7

Norrbotten

Gotland

5

Västerbotten

Summa

1

3

Jämtland

7

Gävleborg

Västernorrland

21

Dalarna

4

10

Örebro

Västmanland

11

Halland

37

7

Skåne

Värmland

51

Blekinge

Västra Götaland

5

2

Kalmar

7

11

23

Sörmland

11

10

Uppsala

Kronoberg

84

Stockholm

Jönköping

Primärvård

4 514

29

4 485

125

216

38

112

143

111

114

142

132

736

108

639

50

111

79

146

250

141

253

839

Specialiserad somatisk vård

204

0

203

4

5

1

26

2

6

3

4

2

29

2

44

2

6

5

4

5

11

4

38

Specialiserad psykiatrisk vård

21

0

21

1

0

1

0

0

1

1

1

2

6

0

3

0

1

1

1

1

1

1

0

Tandvård

182

0

182

0

0

0

0

0

6

1

9

6

58

0

76

1

5

0

7

1

5

5

2

Övrig hälsooch sjukvård

5 237

30

5 207

137

226

43

139

152

145

122

166

153

866

117

813

54

128

96

164

281

169

273

963

HÄLSOOCH SJUKVÅRD

5 216

30

5 186

136

226

42

139

152

144

121

165

151

860

117

810

54

127

95

163

280

168

272

963

HÄLSO- OCH SJUKVÅRD EXKL TANDVÅRD TOTALT

Kostnader för läkemedel utanför läkemedelsförmånen (på rekvisition) 2007 (mnkr)

Huvudman

Tabell E 30

84 Statistik om hälso- och sjukvård... 2007


13,5

Östergötland

16,1

10,1

17,2

9,2

Västernorrland

Jämtland

Västerbotten

Norrbotten

1 Exklusive politisk verksamhet.

22,3

14,2

Gävleborg

Summa

4,9

43,5

Västmanland

Dalarna

19,5

Västra Götaland

16,1

18,2

Halland

Örebro

31,7

Skåne

Värmland

7,5

25,8

Blekinge

9,1

Kalmar

15,4

15,5

Sörmland

Kronoberg

10,0

Uppsala

7,0

40,4

Stockholm

Jönköping

Primärvård

6,1

1,3

0,5

1,4

2,3

3,7

1,1

2,9

2,9

3,6

4,7

4,2

4,5

0,2

1,0

2,4

1,2

3,3

2,5

5,4

16,3

6,4

1,3

2,4

0,5

3,3

7,4

4,6

3,8

2,1

4,4

2,5

0,8

10,7

3,9

4,6

2,8

2,6

10,4

6,3

1,5

11,4

Specialiserad Specialiserad somatisk psykiatrisk vård vård

12,6

0,0

5,6

10,3

10,9

11,5

8,8

3,4

6,8

8,6

3,2

21,2

26,7

3,8

7,5

17,9

4,2

20,9

8,7

5,1

24,6

Tandvård

Ekonomi

7,0

0,1

0,0

0,3

0,0

0,0

1,7

5,6

0,6

0,0

3,5

0,7

12,8

0,0

1,0

1,1

7,2

0,1

0,7

0,8

19,0

9,3

3,0

3,7

3,2

5,1

6,2

2,3

10,3

4,8

6,2

6,9

9,3

9,3

2,0

2,9

4,6

3,2

5,6

5,2

5,4

20,5

Övrig hälso- SUMMA HÄLSOoch OCH SJUKVÅRD 1 sjukvård EXKL TANDVÅRD

Landstingens köp av verksamhet från privata företag 2007 (procentuell andel av nettokostnad, exkl läkemedel inom läkemedelsförmånen)

Huvudman

Tabell E 31

Ekonomi 85


Västra Götaland

94

0

0

0

0

0

2

0

0

0

13

0

0

0

0

0

0

0

0

0

78

Landstingsägda företag inom egen KCR

550

7

43

13

8

17

22

8

79

4

61

6

54

3

4

18

10

36

76

39

43

Kommuner inkl Gotland

1 Exklusive politisk verksamhet. 2 Här ingår Försäkringskassans ersättning för tandvård.

6 755

42

Summa

681

Norrbotten

65

Västerbotten

Jämtland

152

71

Västernorrland

174

Gävleborg

77

405

Dalarna

Västmanland

Örebro

26

839

Halland

Värmland

712

141

Skåne

90

Kronoberg

108

Jönköping

Blekinge

123

216

Östergötland

Kalmar

198

604

Sörmland

1 467

566

Landsting/ regioner

13

0

0

1

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

11

0

0

0

Kommunalförbund

365

12

4

6

3

40

2

22

3

4

0

66

31

3

1

15

6

0

7

62

77

Privata företag/ vårdgivare

1 074

46

51

21

31

3

45

25

64

35

215

30

143

25

38

27

62

63

31

38

81

Stat 2

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Ideella föreningar och stiftelser

Försäljning av verksamhet (konto 31–33) hälso- och sjukvård1 2007 (mnkr)

Uppsala

Stockholm

Område

Tabell E 32

148

1

2

1

9

1

2

0

19

1

8

1

5

1

1

0

3

2

2

3

86

Hushåll och individer

2

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

Länder inom EU

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Länder utanför EU

9 001

107

781

107

203

133

246

131

570

70

1 137

244

945

139

133

279

204

716

315

1 610

932

TOTALT BELOPP

86 Statistik om hälso- och sjukvård... 2007


1 Exklusive politisk verksamhet.

6 676

360

Summa

Norrbotten

215

Jämtland

97

353

Västerbotten

456

316

Västra Götaland

Västernorrland

605

Halland

Gävleborg

241

Skåne

363

175

Blekinge

364

340

Kalmar

Dalarna

299

Kronoberg

Västmanland

445

Jönköping

409

223

Östergötland

181

427

Sörmland

Örebro

202

Uppsala

Värmland

604

Stockholm

5 292

0

0

0

0

145

0

0

0

125

0

0

0

10

0

0

0

0

4

0

5 007

411

21

1

3

2

17

5

32

1

1

113

10

8

8

6

9

2

4

10

3

157

Kommuner inkl Gotland

26

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4

16

0

0

0

0

0

6

0

0

0

Kommunalförbund

Ekonomi

14 994

138

180

78

241

324

127

444

247

298

1 762

458

1 949

61

129

156

183

431

233

287

7 269

Privata företag/ vårdgivare

16

0

0

0

0

0

0

1

0

1

1

11

10

7

0

0

0

1

0

1

–17

Stat

Landsting/ regioner

Område

Landstingsägda företag inom egen KCR

Köp av verksamhet (konto 50–54) hälso- och sjukvård1 2007 (mnkr)

Tabell E 33

513

0

2

0

0

4

8

3

0

11

20

5

0

0

0

2

1

5

5

0

446

Ideella föreningar och stiftelser

8

0

0

0

0

0

0

2

0

0

0

0

3

1

0

0

0

1

0

0

0

Hushåll och individer

11

0

0

0

0

1

0

1

0

2

4

0

2

0

0

0

2

0

0

0

0

Länder inom EU

2

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Länder utanför EU

27 955

518

282

297

596

948

503

846

430

848

2 220

1 109

2 214

264

475

465

632

671

678

493

13 466

TOTALT BELOPP

Ekonomi 87


1 006

1 292

909

7 499

1 295

Jönköping

Kronoberg

Kalmar

Blekinge

Skåne

Halland

52 597

1 630

Norrbotten

Summa

1 937

Västerbotten

772

1 473

Västernorrland

Jämtland

1 650

1 619

Gävleborg

Västmanland

Dalarna

1 805

1 590

Örebro

1 381

Värmland

10 339

1 820

Östergötland

Västra Götaland

1 243

2 608

Sörmland

2 524

24 523

806

907

338

689

763

638

827

882

731

4 699

640

3 645

402

631

492

878

1 209

577

1 301

3 467

26 637

518

273

290

580

785

487

840

419

835

2 190

1 075

2 039

251

465

445

629

619

664

482

12 749

1 316

15

140

18

13

24

45

17

49

56

213

19

94

15

11

13

17

108

18

19

414

31 730

870

1 080

384

951

1 015

1 019

854

905

983

5 221

970

4 779

501

755

598

1 095

1 556

916

1 279

5 998

13 613

424

556

202

340

511

443

313

254

362

2 318

331

1 341

179

279

189

274

660

433

415

3 790

Tjänster

8 205

Material

Uppsala

Lämnade bidrag

Stockholm

Köp av verksamhet

Löner, exkl skattefri ersättning

Huvudman

Övriga kostnader personal

Driftkostnader hälso- och sjukvård exkl tandvård 2007 (mnkr)

Tabell E 34

1 585

57

44

29

34

35

56

82

104

43

311

60

169

18

98

36

9

68

51

87

196

Nedskrivning, förlust vid avyttring och avskrivning

72 280

1 571

1 793

718

1 875

1 375

3 125

1 121

2 299

1 534

7 972

1 769

8 415

1 210

1 727

1 081

2 072

3 088

1 608

1 956

25 971

Interna kostnader

224 281

5 891

6 729

2 752

5 955

6 127

7 462

5 644

6 717

5 925

33 264

6 159

27 980

3 485

5 258

3 860

6 795

9 916

5 509

8 063

60 790

SUMMA KOSTNADER

88 Statistik om hälso- och sjukvård... 2007


82

95

2 971

116

Summa

Norrbotten

45

108

Västerbotten

Jämtland

104

Gävleborg

98

86

Västernorrland

86

Dalarna

107

Västmanland

Örebro

Värmland

529

Halland

Västra Götaland

65

409

95

Kalmar

Skåne

81

Kronoberg

Blekinge

145

113

84

Sörmland

Jönköping

125

Uppsala

Östergötland

400

Stockholm

8 276

105

732

95

175

133

215

110

521

40

961

224

859

117

104

267

153

673

288

1 574

932

1 523

19

248

14

43

45

42

19

47

22

323

21

241

8

31

7

48

34

73

72

164

Försäljning av tjänster

350

19

58

24

14

3

8

16

25

38

24

35

25

1

4

1

30

2

6

8

9

Försäljning av material och varor

Ekonomi

4 574

39

334

30

43

77

52

67

76

76

824

63

692

36

22

49

60

304

40

251

1 439

Erhållna bidrag

Patientavgifter och andra avgifter

Huvudman

Försäljning av verksamhet

Driftintäkter hälso- och sjukvård exkl tandvård 2007 (mnkr)

Tabell E 35

586

9

14

4

4

3

14

16

32

32

200

1

0

2

1

8

19

33

13

56

126

Övriga intäkter

30 330

291

0

48

515

180

1 514

510

414

331

1 811

491

3 442

102

438

61

95

1 023

151

136

18 777

Interna intäkter

48 609

598

1 494

260

891

544

1 931

825

1 223

634

4 673

916

5 668

330

695

474

518

2 213

655

2 222

21 846

SUMMA INTÄKTER

Ekonomi 89


288

Halland

413

Västerbotten

Norrbotten

9 576

316

Jämtland

Summa

303

191

Västernorrland

408

478

Gävleborg

Västmanland

Dalarna

308

193

Örebro

239

Värmland

1 574

1 110

Skåne

Västra Götaland

330

Kronoberg

199

188

Jönköping

Blekinge

473

Östergötland

Kalmar

277

506

Sörmland

328

1 455

Uppsala

4 463

208

148

86

141

222

157

98

150

128

739

141

556

94

156

93

224

229

135

171

588

7 313

119

153

56

159

185

52

356

143

180

1 049

356

859

56

87

89

94

206

135

113

2 868

149

1

31

6

0

3

22

1

0

16

65

0

0

1

0

0

1

2

1

0

0

Lämnade bidrag

Stockholm

Köp av verksamhet

Löner, exkl skattefri ersättning

Huvudman

Övriga kostnader personal

Driftkostnader primärvård 2007 (mnkr)

Tabell E 36

1 087

18

34

12

57

59

47

32

26

27

166

52

147

38

33

25

58

57

28

39

133

Material exkl läkemedel inom förmånen

3 479

77

75

47

88

150

116

64

63

56

646

97

324

46

89

40

51

116

117

51

1 167

Tjänster

99

3

0

3

7

6

5

1

1

2

14

12

6

2

3

5

1

3

1

5

19

Nedskrivning, förlust vid avyttring och avskrivning

13 371

376

214

176

524

265

1 322

433

315

571

1 472

390

857

149

621

151

450

492

217

285

4 090

Interna kostnader

39 538

1 215

970

578

1 278

1 366

2 129

1 178

1 007

1 219

5 727

1 335

3 858

583

1 319

591

1 352

1 610

911

991

10 321

SUMMA KOSTNADER exkl läkemedel inom förmånen

90 Statistik om hälso- och sjukvård... 2007


42

33

50

42

25

35

51

Västmanland

Dalarna

Gävleborg

Västernorrland

Jämtland

Västerbotten

Norrbotten

1 152

22

Örebro

Summa

43

43

Värmland

209

Halland

Västra Götaland

22

Kalmar

132

48

Kronoberg

Skåne

26

Jönköping

Blekinge

50

49

Östergötland

50

33

Sörmland

148

Uppsala

Stockholm

471

39

13

31

11

17

29

29

10

1

27

88

32

5

23

12

18

11

10

8

57

269

1

45

1

25

32

8

4

33

2

23

8

30

2

5

3

9

8

17

7

8

Försäljning av tjänster

38

1

16

0

6

1

1

0

1

0

1

6

1

0

0

0

0

0

0

1

4

Försäljning av material och varor

Patientavgifter och andra avgifter

Huvudman

Försäljning av verksamhet

Driftintäkter primärvård 2007 (mnkr)

Tabell E 37

Ekonomi

735

21

20

7

27

26

12

25

8

33

67

38

89

9

7

19

11

33

23

13

247

Erhållna bidrag

134

2

5

-3

-1

1

2

2

9

3

59

1

0

1

0

3

4

2

2

2

39

Övriga intäkter

7 097

66

0

8

219

66

1 029

357

44

302

539

206

330

1

420

8

21

153

26

18

3 283

Interna intäkter

9 896

180

132

69

329

193

1 114

440

149

384

926

389

614

40

503

71

111

258

109

98

3 786

SUMMA INTÄKTER exkl läkemedel i öppenvård

Ekonomi 91


166

369

459

Jämtland

Västerbotten

Norrbotten

14 593

Summa

3 934

58

3 877

179

71

123

84

105

132

87

100

79

623

..

487

85

102

114

107

329

112

95

760

Sjuksköterskevård

1 391

19

1 372

29

28

29

84

36

39

15

27

23

227

..

219

14

43

41

45

57

15

37

319

Mödrahälsovård

1 645

8

1 637

37

51

15

19

47

50

33

31

26

250

..

276

23

25

63

51

112

40

38

405

Barnhälsovård

3 093

10

3 083

104

80

49

75

89

66

77

93

50

446

..

335

36

62

69

86

101

103

50

1 047

Sjukgymnastik

552

10

542

31

13

0

15

36

23

9

0

2

113

..

27

5

15

0

38

59

38

3

74

Arbetsterapi

1 058

2

1 056

56

29

29

16

59

31

18

24

16

259

..

209

28

22

21

44

30

11

30

78

Jourverksamhet

1 Organisationen av hemsjukvård skiljer sig mycket mellan landstingen, se tabell E 56 och E 57. 2 Stockholms läns landsting har inte skilt sjuksköterskevård från allmänläkarvård och inte heller arbetsterapi från sjukgymnastik, därför har en fördelning gjorts efter fördelningen av viktade besök. 3 Huvudmannen har ej kunnat särskilja uppgifter för hemsjukvården. 4 Landstinget Halland redovisar endast primärvården totalt. 5 I Summa landsting ingår ett beräknat värde för Landstinget Halland.

65

Gotland

14 529

343

Västernorrland

Summa 5

448

509

Gävleborg

Västmanland

Dalarna

534

395

Örebro

493

2 583

Värmland

Västra Götaland

..

1 582

Skåne

Halland 4

463

Kronoberg

228

194

Jönköping

Blekinge

613

Östergötland

Kalmar

475

652

Sörmland 3

595

2 903

Stockholm2

Uppsala

Allmänläkarvård

1 733

0

1 733

41

94

0

59

154

180

45

11

0

89

..

4

103

53

7

216

11

0

19

643

Primärvårdsansluten hemsjukvård 1

Nettokostnad för primärvård, exklusive läkemedel inom läkemedelsförmånen, 2007 (mnkr)

Huvudman

Tabell E 38

283

0

283

62

55

25

54

26

0

0

0

15

0

..

37

0

0

0

0

0

0

0

9

Sluten primärvård

1 531

0

1 531

37

48

72

200

111

47

60

38

131

211

..

68

22

31

12

40

0

8

27

296

Övrig primärvård

29 814

170

29 644

1 035

838

509

950

1 173

1 016

738

858

835

4 801

946

3 244

544

816

520

1 240

1 352

801

893

6 536

PRIMÄRVÅRD TOTALT

92 Statistik om hälso- och sjukvård... 2007


1 980

1 504

1 319

Kalmar

Blekinge

Skåne

1 584

1 625

1 846

1 411

1 310

1 433

1 833

1 592

1 130

1 589

Örebro

Västmanland

Dalarna

Gävleborg

Västernorrland

Jämtland

Västerbotten

Norrbotten

Summa5

Gotland

Summa

783

428

1 008

425

713

275

972

346

382

480

347

364

289

403

..

406

556

436

631

321

151

333

150

117

108

228

344

132

141

61

99

84

147

..

182

92

184

224

134

136

56

115

164

Mödrahälsovård

179

140

179

146

197

117

79

169

180

131

112

95

162

..

230

149

107

348

154

267

152

118

208

Barnhälsovård

337

168

338

413

311

386

307

324

239

310

336

183

288

..

280

239

265

382

257

240

387

153

537

Sjukgymnastik

60

168

59

125

50

0

61

129

83

38

0

7

73

..

22

36

64

0

115

141

144

8

38

Arbetsterapi

115

35

116

225

114

228

67

215

112

70

86

58

168

..

175

183

94

116

132

72

40

91

40

Jourverksamhet

Ekonomi

1 Organisationen av hemsjukvård skiljer sig mycket mellan landstingen, se tabell E 56 och E 57. 2 Stockholms läns landsting har inte skilt sjuksköterskevård från allmänläkarvård och inte heller arbetsterapi från sjukgymnastik, därför har en fördelning gjorts efter fördelningen av viktade besök. 3 Huvudmannen har ej kunnat särskilja uppgifter för hemsjukvården. 4 Landstinget Halland redovisar endast primärvården totalt. 5 I Summa landsting ingår ett beräknat värde för Landstinget Halland.

1 800

1 935

Värmland

1 669

Västra Götaland

..

1 073

Kronoberg

Halland 4

1 550

1 838

Östergötland

1 790

Jönköping

295

1 839

Uppsala

Sörmland 3

424

390

1 489

Stockholm 2

Sjuksköterskevård

Allmänläkarvård

Nettokostnad för primärvård, exklusive läkemedel inom öppenvård, 2007 (kr/inv)

Huvudman

Tabell E 39

189

0

190

164

364

0

241

560

654

180

40

0

57

..

3

677

227

39

648

27

0

59

330

Primärvårdsansluten hemsjukvård 1

31

0

31

247

213

199

223

94

0

0

0

55

0

..

31

0

0

0

0

0

0

0

4

Sluten primärvård

167

0

168

146

186

569

823

404

170

242

136

478

136

..

57

143

133

64

119

0

29

83

152

Övrig primärvård

3 247

2 982

3 248

4 128

3 253

4 009

3 900

4 256

3 685

2 963

3 108

3 049

3 103

3 245

2 705

3 579

3 490

2 876

3 718

3 214

3 021

2 763

3 352

PRIMÄRVÅRD TOTALT

Ekonomi 93


544

Sörmland

713

Halland

978

Summa

30 523

886

Jämtland

1 118

Västernorrland

Norrbotten

851

397

Gävleborg

Västerbotten

829

819

Dalarna

1 033

Örebro

Västmanland

813

Värmland

6 396

5 003

Skåne

Västra Götaland

671

506

Blekinge

513

Kronoberg

Kalmar

963

Jönköping

1 664

1 708

Östergötland

4 119

14 022

435

518

173

395

379

319

515

454

428

2 876

347

2 382

229

315

250

462

759

266

875

1 645

16 384

388

90

220

404

495

363

413

229

625

940

662

725

155

346

326

421

340

487

319

8 435

242

0

87

2

0

1

5

5

5

1

40

4

1

0

0

1

1

9

9

0

72

7 980

203

353

71

217

271

125

219

214

217

1 169

204

1 473

118

165

129

199

560

215

484

1 375

Material exkl läkemedel inom förmånen

Uppsala

Lämnade bidrag

Stockholm

Köp av verksamhet

Löner, exkl skattefri ersättning

Huvudman

Övriga kostnader personal

Driftkostnader specialiserad somatisk vård 2007 (mnkr)

Tabell E 40

4 411

124

131

35

87

160

171

114

51

77

1 034

90

357

64

42

56

54

237

147

176

1 206

Tjänster

969

20

0

8

19

20

20

51

94

29

221

35

132

15

17

16

5

57

15

65

130

Nedskrivning, förlust vid avyttring och avskrivning

44 216

973

1 438

428

991

983

1 675

490

1 638

819

4 000

1 158

6 128

904

935

745

1 373

2 119

1 210

1 361

14 849

Interna kostnader

118 746

3 028

3 735

1 332

2 963

3 129

3 508

2 841

3 662

3 009

16 677

3 211

16 200

1 990

2 491

2 036

3 477

5 745

2 891

4 989

31 831

SUMMA KOSTNADER exkl läkemedel inom förmånen

94 Statistik om hälso- och sjukvård... 2007


34

Halland

49

17

58

42

Västernorrland

Jämtland

Västerbotten

Norrbotten

1 484

48

Gävleborg

Summa

57

44

Dalarna

54

Örebro

Västmanland

41

Värmland

265

Skåne

Västra Götaland

39

246

Blekinge

43

41

Kalmar

Jönköping

Kronoberg

87

54

Östergötland

67

40

Sörmland

160

Uppsala

Stockholm

6 618

48

706

37

56

112

100

72

406

37

806

122

773

103

63

100

113

617

57

1 520

772

424

3

130

0

4

4

7

7

2

10

28

5

61

4

10

2

14

23

3

24

82

Försäljning av tjänster

54

2

18

1

2

1

1

1

5

1

3

13

2

1

1

1

1

1

1

1

0

Försäljning av material och varor

Ekonomi

1 101

0

21

9

6

11

5

19

15

30

74

13

157

16

3

22

19

60

1

53

567

Erhållna bidrag

Patientavgifter och andra avgifter

Huvudman

Försäljning av verksamhet

Driftintäkter specialiserad somatisk vård 2007 (mnkr)

Tabell E 41

187

3

6

7

3

0

1

10

6

7

41

0

0

1

0

3

10

11

5

25

47

Övriga intäkter

15 099

144

0

2

127

106

444

77

253

7

651

160

2 223

101

0

15

28

666

18

55

10 022

Interna intäkter

24 966

243

940

72

247

281

601

243

741

133

1 868

347

3 463

264

118

186

238

1 464

126

1 745

11 649

SUMMA INTÄKTER

Ekonomi 95


31 981

Summa

4 701

18

4 683

144

107

71

131

145

137

266

279

18

860

146

1 098

179

235

80

449

171

0

70

96

927

0

927

0

49

8

0

13

2

55

3

31

0

15

6

0

12

18

0

220

0

12

483

56 873

479

56 395

1 675

1 743

797

1 987

1 674

1 640

1 450

1 643

1 864

9 483

1 704

7 254

1 034

1 381

1 115

2 006

2 755

1 817

1 852

11 519

94 482

701

93 781

2 785

2 796

1 260

2 716

2 847

2 907

2 598

2 922

2 876

14 809

2 865

12 737

1 727

2 373

1 851

3 239

4 281

2 766

3 245

20 182

1 Organisationen av hemsjukvård skiljer sig mycket mellan landstingen, se tabell E 56 och E 57. 2 Huvudmannen har ej kunnat särskilja uppgifter för hemsjukvården.

204

Norrbotten

31 777

966

Västerbotten

Gotland

897

Jämtland

Summa

598

383

Västernorrland

1 128

1 015

Gävleborg

Västmanland

Dalarna

997

827

Örebro

Västra Götaland

963

4 465

Halland

Värmland

4 379

1 000

Skåne

745

514

Blekinge

638

Kronoberg

Kalmar

784

Jönköping

948

1 135

Östergötland

1 311

Sörmland 2

8 084

Uppsala

Somatisk SPECIALISERAD sluten SOMATISK VÅRD vård TOTALT

Stockholm

Somatisk hemsjukvård1

Somatisk mottagningsverksamhet

Huvudman

Somatisk dagsjukvård

Nettokostnad för specialiserad somatisk vård, exklusive läkemedel inom läkemedelsförmånen, 2007 (mnkr)

Tabell E 42

96 Statistik om hälso- och sjukvård... 2007


4 092

3 685

2 455

3 019

3 481

3 854

3 482

3 567

3 483

Gävleborg

Västernorrland

Jämtland

Västerbotten

Norrbotten

Summa

Gotland

Summa

512

320

513

576

416

563

539

526

498

1 067

1 009

66

556

500

916

1 175

1 005

443

1 346

407

0

217

49

101

0

102

0

191

66

0

46

7

219

12

113

0

52

5

0

51

100

0

523

0

37

248

6 193

8 380

6 180

6 684

6 766

6 280

8 162

6 076

5 952

5 820

5 951

6 807

6 129

5 849

6 048

6 806

5 906

6 165

6 014

6 546

6 852

5 729

5 909

10 289

12 267

10 277

11 115

10 855

9 928

11 155

10 333

10 548

10 426

10 584

10 503

9 571

9 832

10 620

11 366

10 148

10 236

9 710

10 173

10 429

10 037

10 352

Ekonomi

1 Organisationen av hemsjukvård skiljer sig mycket mellan landstingen, se tabell E 56 och E 57. 2 Huvudmannen har ej kunnat särskilja uppgifter för hemsjukvården.

3 320

2 886

Västra Götaland

Dalarna

3 431

Halland

Västmanland

3 651

Skåne

3 517

3 385

Blekinge

3 612

3 186

Kalmar

Örebro

3 529

Kronoberg

Värmland

2 697

2 350

3 576

Sörmland 2

Östergötland

4 055

Uppsala

Jönköping

4 147

Somatisk SPECIALISERAD sluten SOMATISK VÅRD vård TOTALT

Stockholm

Somatisk hemsjukvård 1

Somatisk mottagningsverksamhet

Huvudman

Somatisk dagsjukvård

Nettokostnad för specialiserad somatisk vård, exklusive läkemedel inom läkemedelsförmånen, 2007 (kr/inv)

Tabell E 43

Ekonomi 97


Halland

7 842

194

Norrbotten

Summa

257

Västerbotten

88

209

Västernorrland

Jämtland

257

189

228

Västmanland

Gävleborg

245

Örebro

Dalarna

188

Värmland

1 319

907

184

Skåne

Västra Götaland

176

Kronoberg

144

235

Jönköping

Blekinge

246

Östergötland

Kalmar

278

287

Sörmland

268

3 666

96

123

39

100

95

102

118

120

101

596

95

451

66

87

113

117

135

132

136

844

1 727

9

29

12

18

95

22

39

37

30

95

42

294

31

25

28

75

69

40

45

692

21

0

5

0

0

0

0

1

2

1

4

0

2

0

0

0

0

2

1

0

3

544

6

14

2

5

7

37

10

9

6

196

12

62

6

10

11

8

18

19

25

83

Material exkl läkemedel inom förmånen

1 941

Uppsala

Lämnade bidrag

Stockholm

Köp av verksamhet

Löner, exkl skattefri ersättning

Huvudman

Övriga kostnader personal

Driftkostnader specialiserad psykiatrisk vård 2007 (mnkr)

Tabell E 44

1 043

16

16

12

33

39

36

22

24

44

186

28

88

17

22

26

18

42

32

18

324

Tjänster

90

1

0

0

1

2

5

1

3

1

32

5

3

1

1

4

0

1

5

3

21

Nedskrivning, förlust vid avyttring och avskrivning

7 816

103

94

35

187

61

98

74

135

72

880

75

528

68

66

145

128

146

120

157

4 645

Interna kostnader

22 747

425

538

189

554

487

558

493

574

443

3 308

440

2 334

333

387

561

591

700

627

652

8 554

SUMMA KOSTNADER exkl läkemedel inom förmånen

98 Statistik om hälso- och sjukvård... 2007


7

2

6

5

Västernorrland

Jämtland

Västerbotten

Norrbotten

225

4

Gävleborg

Summa

6

7

Dalarna

8

Västmanland

5

Örebro

41

Värmland

Västra Götaland

4

5

Kalmar

Halland

7

Kronoberg

4

8

Jönköping

25

7

Östergötland

Skåne

9

Blekinge

7

Sörmland

58

Uppsala

Stockholm

855

13

15

3

107

4

68

6

11

2

122

7

32

5

9

147

12

39

150

42

62

64

1

13

0

2

2

5

2

0

0

3

3

16

0

2

1

2

1

3

1

8

Försäljning av tjänster

11

0

0

0

0

0

2

0

1

0

1

3

1

0

0

1

0

1

1

0

2

Försäljning av material och varor

Ekonomi

201

2

6

0

1

13

9

9

2

3

7

7

21

8

2

4

6

29

0

5

65

Erhållna bidrag

Patientavgifter och andra avgifter

Huvudman

Försäljning av verksamhet

Driftintäkter specialiserad psykiatrisk vård 2007 (mnkr)

Tabell E 45

64

3

2

0

1

0

0

0

4

1

11

0

0

0

0

1

2

8

2

6

23

Övriga intäkter

4 480

23

0

0

73

5

16

16

11

0

93

16

158

0

0

36

4

52

32

0

3 947

Interna intäkter

5 900

46

42

5

190

28

107

39

36

11

279

39

253

18

18

196

32

136

197

62

4 165

SUMMA INTÄKTER

Ekonomi 99


Halland

48

8 639

Summa

319

8

311

31

40

0

0

5

0

31

26

12

0

9

54

16

3

7

2

1

0

0

76

85

0

85

0

17

0

4

0

6

0

0

4

0

0

14

0

0

0

0

34

0

4

3

7 914

55

7 859

171

188

105

180

242

176

222

257

182

1 596

187

1 171

141

199

196

310

313

188

387

1 450

16 957

111

16 846

379

496

183

363

460

451

455

537

432

3 030

400

2 081

314

369

365

559

564

429

590

4 389

1 Organisationen av hemsjukvård skiljer sig mycket mellan landstingen, se tabell E 56 och E 57. 2 Huvudmannen har ej kunnat särskilja uppgifter för hemsjukvården.

8 591

Gotland

177

Norrbotten

Summa

252

Västerbotten

78

180

Västernorrland

Jämtland

269

213

Gävleborg

Västmanland

Dalarna

255

202

Örebro

234

Värmland

1 434

843

205

Skåne

Västra Götaland

167

Kronoberg

157

162

Jönköping

Blekinge

247

Östergötland

Kalmar

241

216

Sörmland 2

200

2 859

Uppsala

Psykiatrisk SPECIALISERAD sluten PSYKIATISK VÅRD vård TOTALT

Stockholm

Psykiatrisk hemsjukvård1

Psykiatrisk mottagningsverksamhet

Huvudman

Psykiatrisk dagsjukvård

Nettokostnad för specialiserad psykiatrisk vård, exklusive läkemedel inom läkemedelsförmånen, 2007 (mnkr)

Tabell E 46

100 Statistik om hälso- och sjukvård... 2007


976

773

739

617

978

706

941

846

941

Gävleborg

Västernorrland

Jämtland

Västerbotten

Norrbotten

Summa

Gotland

Summa

35

138

34

122

154

0

0

17

0

126

93

44

0

29

45

105

13

36

6

2

0

0

39

9

0

9

0

64

2

14

0

23

0

0

15

0

0

11

0

0

0

0

81

0

11

2

862

959

861

684

729

826

740

877

638

890

930

665

1 031

642

976

927

851

1 086

930

743

710

1 196

744

1 847

1 943

1 846

1 512

1 925

1 445

1 493

1 668

1 637

1 824

1 947

1 578

1 958

1 373

1 735

2 069

1 578

2 018

1 676

1 340

1 619

1 825

2 251

Ekonomi

1 Organisationen av hemsjukvård skiljer sig mycket mellan landstingen, se tabell E 56 och E 57. 2 Huvudmannen har ej kunnat särskilja uppgifter för hemsjukvården.

809

927

Västra Götaland

Dalarna

702

Halland

Västmanland

703

Skåne

855

1 036

Blekinge

923

714

Kalmar

Örebro

896

Kronoberg

Värmland

514

740

Jönköping

909

Sörmland 2

Östergötland

619

Uppsala

1 467

Psykiatrisk SPECIALISERAD sluten PSYKIATISK VÅRD vård TOTALT

Stockholm

Psykiatrisk hemsjukvård 1

Psykiatrisk mottagningsverksamhet

Huvudman

Psykiatrisk dagsjukvård

Nettokostnad för specialiserad psykiatrisk vård, exklusive läkemedel inom läkemedelsförmånen, 2007 (kr/inv)

Tabell E 47

Ekonomi 101


0

3 090

144

Summa

141

Norrbotten

51

111

Västerbotten

Jämtland

Västernorrland

2

126

Dalarna

Gävleborg

124

105

Västmanland

139

Örebro

806

97

Halland

Värmland

399

Skåne

Västra Götaland

77

Kronoberg

103

59

Jönköping

Blekinge

173

Östergötland

Kalmar

122

168

Sörmland

143

Uppsala

Stockholm

0

1 542

71

66

23

55

1

49

55

60

81

400

47

215

37

51

30

85

79

62

76

1 325

0

9

7

16

163

16

6

11

13

29

33

175

13

10

20

9

52

14

11

717

Köp av verksamhet

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Lämnade bidrag

Löner, exkl skattefri ersättning

Huvudman

Övriga kostnader personal

Driftkostnader tandvård 2007 (mnkr)

Tabell E 48

463

10

18

8

19

0

21

16

22

19

110

20

68

12

16

9

25

28

19

21

0

Material exkl läkemedel inom förmånen

742

35

20

10

19

1

14

33

25

20

255

19

98

22

33

16

25

37

30

27

2

Tjänster

103

6

–1

1

4

0

0

3

7

5

33

5

10

3

7

4

0

6

4

6

0

Nedskrivning, förlust vid avyttring och avskrivning

2 566

143

66

28

48

0

90

115

226

56

513

63

510

36

155

71

151

84

29

111

71

Interna kostnader

9 831

410

318

130

272

167

316

333

476

333

2 147

285

1 475

199

375

208

468

454

279

396

790

SUMMA KOSTNADER exkl läkemedel inom förmånen

102 Statistik om hälso- och sjukvård... 2007


80

2 601

123

Summa

Norrbotten

42

109

Västerbotten

Jämtland

0

97

Västernorrland

Gävleborg

105

Västmanland

Dalarna

95

124

Örebro

Värmland

76

666

Halland

Västra Götaland

60

353

85

Kalmar

Skåne

45

Kronoberg

Blekinge

147

150

Jönköping

108

Östergötland

128

Sörmland

6

Uppsala

Stockholm

725

3

49

11

28

0

32

21

50

30

176

20

86

22

29

11

52

43

27

36

0

23

3

2

0

0

0

0

1

0

2

7

0

6

0

0

0

1

0

0

0

0

Försäljning av tjänster

Patientavgifter och andra avgifter

Huvudman

Försäljning av verksamhet

Driftintäkter tandvård 2007 (mnkr)

Tabell E 49

27

1

0

0

1

0

1

0

0

2

8

2

3

1

1

0

2

1

0

1

0

Försäljning av material och varor

Ekonomi

212

33

2

0

2

10

1

2

14

1

84

2

7

2

1

2

2

3

2

1

42

Erhållna bidrag

19

1

0

1

0

1

1

0

0

2

9

0

0

0

0

0

0

2

1

1

1

Övriga intäkter

1 411

97

0

7

26

0

0

83

157

20

307

26

422

5

126

39

46

24

4

23

0

Interna intäkter

5 017

261

163

62

154

11

139

186

317

181

1 255

128

877

90

242

99

251

220

142

191

48

SUMMA INTÄKTER

Ekonomi 103


37

4 852

Gotland

Summa

248

0

248

17

13

10

7

25

64

2

1

14

23

3

42

–2

18

0

–4

6

8

1

0

794

4

790

25

25

9

18

36

31

23

20

23

111

25

92

18

16

12

28

44

18

33

184

2 328

15

2 313

66

79

31

57

62

41

66

77

77

480

81

260

62

54

58

113

101

68

94

386

Exklusive momskostnad AllmänLandstingets Allmäntandtandvård tandvårdsvård barn o vuxna stöd 1 ungdomar

1 482

17

1 465

41

39

18

36

32

42

56

61

38

278

49

204

31

45

39

80

83

43

77

172

Specialisttandvård

249

0

249

12

9

4

7

0

0

7

10

6

78

2

19

2

8

0

14

14

8

6

42

TANDVÅRD TOTALT

1 Tandvård för patienter med särskilda behov. 2 Vissa kostnader för Specialisttandvård saknas (redovisas inom Specialiserad somatisk vård). 3 Vissa kostnader för tandreglering redovisas inom Allmäntandvård vuxna istället för inom Specialisttandvård. 4 Vissa kostnader, exempelvis för utbildning, belastar enbart Allmäntandvård vuxna.

4 815

149

Norrbotten

Summa

156

Västerbotten

68

118

Västernorrland

Jämtland

177

156

Gävleborg

Västmanland

Dalarna 4

159

147

Örebro

892

152

Värmland

Halland

Västra Götaland

598

158

Skåne

133

Kronoberg

110

109

Jönköping

Blekinge

217

Östergötland

Kalmar 3

137

234

Sörmland

742

205

Uppsala

TANDVÅRD TOTALT

82

0

82

7

1

2

6

0

0

3

4

3

21

1

8

2

4

0

5

6

6

4

0

Allmäntandvård vuxna

24

0

24

1

0

0

0

0

0

1

0

0

7

0

4

0

0

0

0

0

0

1

10

85

0

85

3

6

1

0

0

0

2

4

2

32

1

3

0

2

0

4

4

2

0

22

Momskostnad Landstingets Allmäntandtandvårds- vård barn o stöd 1 ungdomar

Nettokostnad för tandvård, exklusive läkemedel inom läkemedelsförmånen, 2007 (mnkr)

Stockholm 2

Huvudman

Tabell E 50

58

0

58

2

3

1

1

0

0

2

2

1

19

0

5

0

2

0

4

4

0

2

10

Specialisttandvård

104 Statistik om hälso- och sjukvård... 2007


499

541

576

Skåne

Halland

Västra Götaland

566

484

535

606

594

528

644

528

Dalarna 6

Gävleborg

Västernorrland

Jämtland

Västerbotten

Norrbotten

Summa

Gotland

Summa

35

0

36

89

67

103

36

118

304

11

5

66

19

13

46

–14

100

0

–18

17

39

4

0

113

93

113

131

124

94

94

171

144

119

94

109

94

114

100

156

88

87

112

137

89

135

125

1 069

1 169

1 068

1 155

1 320

1 053

1 035

993

637

1 131

1 181

1 245

1 304

1 108

925

1 809

1 020

1 355

1 363

1 017

1 065

1 193

812

Exklusive momskostnad AllmänLandstingets Allmäntandtandvård tandvårdsvård barn o vuxna 1 stöd 1, 2 ungdomar 3

161

303

161

162

153

143

148

118

151

223

222

139

180

169

170

204

192

216

240

198

163

238

88

Specialisttandvård

Ekonomi

1 Invånare 20 år och äldre. 2 Tandvård för patienter med särskilda behov. 3 Invånare 0–19 år. 4 Vissa kostnader för Specialisttandvård saknas (redovisas inom Specialiserad somatisk vård). 5 Vissa kostnader för tandreglering redovisas inom Allmäntandvård vuxna istället för inom Specialisttandvård. 6 Vissa kostnader, exempelvis för utbildning, belastar enbart Allmäntandvård vuxna.

589

643

Västmanland

555

723

Blekinge

576

569

Kalmar 5

Örebro

602

Kronoberg

Värmland

557

651

515

Sörmland

Jönköping

633

Uppsala

Östergötland

380

TANDVÅRD TOTALT

Nettokostnad för tandvård, exklusive läkemedel inom läkemedelsförmånen, 2007 (kr/inv)

Stockholm 4

Huvudman

Tabell E 51

Ekonomi 105


442

100

Skåne

Halland

4 342

123

Norrbotten

Summa

224

Västerbotten

85

101

Västernorrland

Jämtland

143

124

Gävleborg

Västmanland

Dalarna

268

127

Örebro

132

Värmland

1 033

51

Västra Götaland

101

59

Kronoberg

Blekinge

125

Jönköping

Kalmar

131

138

Östergötland

209

Uppsala

Sörmland

624

Stockholm

2 221

63

107

35

49

61

56

92

156

70

480

51

237

9

67

30

67

78

39

113

362

1 207

2

1

3

0

11

49

31

9

0

106

16

162

10

7

2

33

4

2

4

754

Köp av verksamhet

714

3

9

5

6

14

8

1

33

29

105

3

72

7

5

7

15

88

1

14

288

Lämnade bidrag

2 142

42

68

33

89

63

163

60

119

75

439

69

281

3

64

27

82

94

94

44

235

Material exkl läkemedel inom förmånen

Löner, exkl skattefri ersättning

Huvudman

Övriga kostnader personal

Driftkostnader övrig hälso- och sjukvård 2007 (mnkr)

Tabell E 52

4 473

192

331

105

125

150

112

104

117

176

449

113

543

49

118

60

141

253

127

168

1 041

Tjänster

426

33

43

18

6

7

25

28

6

11

43

8

28

0

77

12

3

7

29

15

26

Nedskrivning, förlust vid avyttring och avskrivning

6 594

117

49

77

171

65

28

120

176

69

1 493

146

810

88

104

37

121

324

60

152

2 387

Interna kostnader

22 119

575

831

360

547

495

585

564

884

562

4 147

507

2 575

218

543

236

587

985

484

718

5 716

SUMMA KOSTNADER exkl läkemedel inom förmånen

106 Statistik om hälso- och sjukvård... 2007


1

1

2

9

18

Västernorrland

Jämtland

Västerbotten

Norrbotten

109

1

Gävleborg

Summa

1

2

Dalarna

3

Örebro

Västmanland

6

Värmland

12

Halland

Västra Götaland

0

6

Skåne

Kalmar

Blekinge

5

1

Kronoberg

1

3

Jönköping

3

Östergötland

1

Sörmland

34

Uppsala

Stockholm

332

5

-3

25

1

0

18

3

93

0

7

7

23

3

9

9

10

6

71

4

42

766

14

61

13

12

8

23

6

12

10

269

5

134

1

14

2

24

2

50

40

67

Försäljning av tjänster

246

16

25

23

6

1

5

15

19

37

20

13

22

0

3

0

29

0

4

6

2

Försäljning av material och varor

Ekonomi

2 531

16

287

14

8

27

26

14

51

10

676

5

418

3

10

4

24

182

17

180

560

Erhållna bidrag

Patientavgifter och andra avgifter

Huvudman

Försäljning av verksamhet

Driftintäkter övrig hälso- och sjukvård 2007 (mnkr)

Tabell E 53

200

1

2

0

0

1

10

4

13

21

89

0

0

0

1

1

4

12

3

23

17

Övriga intäkter

3 637

58

0

38

97

2

25

58

106

22

528

108

720

0

18

1

43

150

75

63

1 525

Interna intäkter

7 821

128

380

113

125

41

110

100

298

106

1 600

139

1 321

8

56

22

136

353

223

316

2 245

SUMMA INTÄKTER

Ekonomi 107


68

108

175

Västerbotten

Norrbotten

1 690

17

1 673

85

94

36

59

62

108

60

64

77

265

53

141

15

49

36

68

99

59

58

184

Sjukresor

4 086

36

4 050

104

147

59

194

94

163

172

164

98

677

132

352

58

126

49

122

224

72

77

966

Handikapp-/ hjälpmedelsverksamhet

492

0

492

11

16

4

0

2

0

0

2

23

0

0

0

0

63

4

-1

0

2

0

367

Social verksamhet

298

4

293

6

15

11

5

13

0

11

19

3

118

15

32

8

7

19

22

19

8

19

-57

Folkhälsofrågor

2 581

0

2 581

7

18

9

3

19

0

17

54

10

506

17

241

22

10

10

21

163

19

0

1 435

FoU avseende hälso- och sjukvård

1 787

1

1 786

61

52

28

43

63

46

93

180

114

359

38

144

52

110

29

104

7

21

128

117

Övrigt 1

1 Här ryms omstruktureringskostnader för Stockholm, Kalmar, Blekinge, Örebro, Dalarna och Gotland. Se vidare tabell E 1.2.

41

100

Jämtland

3 462

118

Västernorrland

Summa

200

Gävleborg

Gotland

159

Dalarna

3 421

110

Västmanland

Summa

131

Västra Götaland

103

622

Halland

Örebro

113

Skåne

Värmland

55

345

Blekinge

122

Kronoberg

Kalmar

120

115

81

Sörmland

Jönköping

119

Uppsala

Östergötland

460

Ambulansoch sjuktransporter

14 394

99

14 296

447

449

248

423

454

475

464

586

456

2 547

367

1 253

210

487

214

451

632

261

402

3 471

ÖVRIG HÄLSO- OCH SJUKVÅRD TOTALT

Nettokostnad för övrig hälso- och sjukvård, exklusive läkemedel inom läkemedelsförmånen, samt politisk verksamhet avseende hälso- och sjukvård 2007 (mnkr)

Stockholm

Huvudman

Tabell E 54

1133

0

1 133

46

44

26

29

34

35

33

52

34

154

32

183

24

36

30

38

47

36

24

196

POLITISK VERKSAMHET AVSEENDE HÄLSOOCH SJUKVÅRD

108 Statistik om hälso- och sjukvård... 2007


575

726

483

784

418

696

375

718

377

Gävleborg

Västernorrland

Jämtland

Västerbotten

Norrbotten

Summa

Gotland

Summa

184

300

183

339

364

285

243

225

391

242

231

281

171

183

118

101

210

199

205

235

222

179

94

Sjukresor

445

627

444

415

571

466

799

341

592

692

593

358

437

451

293

379

539

273

366

532

272

239

495

Handikapp-/ hjälpmedelsverksamhet

54

0

54

43

61

32

0

8

0

0

8

84

0

0

0

0

269

19

-2

0

7

0

188

Social verksamhet

32

76

32

23

56

85

22

49

0

43

70

11

76

50

26

54

30

107

67

45

32

60

-29

Folkhälsofrågor

281

0

283

26

71

75

14

70

0

67

197

37

327

58

201

147

43

53

62

387

71

1

736

FoU avseende hälso- och sjukvård

195

Ekonomi

9

196

243

201

223

175

227

165

374

652

416

232

129

120

341

470

158

311

17

77

396

60

Övrigt 1

1 Här ryms omstruktureringskostnader för Stockholm, Kalmar, Blekinge, Örebro, Dalarna och Gotland. Se vidare tabell E 1.2.

442

402

Västra Götaland

Dalarna

388

Halland

Västmanland

287

Skåne

478

360

Blekinge

372

522

Kalmar

Örebro

377

Kronoberg

Värmland

285

344

305

Sörmland

Jönköping

367

Uppsala

Östergötland

236

Ambulansoch sjuktransporter

1 568

1 730

1 567

1 784

1 743

1 950

1 736

1 646

1 723

1 860

2 124

1 665

1 646

1 260

1 045

1 382

2 083

1 185

1 352

1 501

986

1 242

1 780

ÖVRIG HÄLSOOCH SJUKVÅRD TOTALT

Nettokostnad för övrig hälso- och sjukvård, exklusive läkemedel inom läkemedelsförmånen, samt politisk verksamhet avseende hälso- och sjukvård 2007 (kr/inv)

Stockholm

Huvudman

Tabell E 55

123

0

124

183

169

205

120

124

127

132

187

124

99

109

152

157

154

166

114

112

137

75

101

POLITISK VERKSAMHET AVSEENDE HÄLSOOCH SJUKVÅRD

Ekonomi 109


1 733

Summa

927

0

927

0

49

8

0

13

2

55

3

31

0

15

6

0

12

18

0

220

0

12

483

Inom specialiserad somatisk vård

85

0

85

0

17

0

4

0

6

0

0

4

0

0

14

0

0

0

0

34

0

4

3

Inom specialiserad psykiatrisk vård

2 745

0

2 745

41

160

9

62

167

189

99

14

35

89

..

24

103

65

25

216

265

0

35

1 130

HEMSJUKVÅRD, TOTALT

1 Landstinget har överlämnat ansvar (helt eller delvis) för hemsjukvård i ordinärt boende (utom läkarinsatser) till kommunerna. 2 Huvudmannen har inte kunnat redovisa några uppgifter för hemsjukvården. 3 Landstinget Halland redovisar endast primärvården totalt. 4 I Summa landsting ingår ett beräknat värde för Landstinget Halland.

0

1 733

Gotland

Summa 4

94

41

Norrbotten 2

0

59

Västerbotten

Jämtland 1

Västernorrland 1

180

154

Gävleborg

45

Dalarna

11

Västmanland

0

Örebro 1

Värmland 1

89

..

Halland 1, 3

Västra

4

Skåne 1

Götaland 1

53

103

Blekinge

7

216

Kalmar

Kronoberg 1

Jönköping

0

11

19

Uppsala 1

Östergötland

643

Stockholm

Sörmland 1, 2

Inom primärvård

Nettokostnad hemsjukvård, exklusive läkemedel inom läkemedelsförmånen, 2007 (mnkr)

Huvudman

Tabell E 56

110 Statistik om hälso- och sjukvård... 2007


..

Halland 1, 3

0

560

241

Gävleborg

Västernorrland 1

101

0

102

0

191

66

0

46

7

219

12

113

0

52

5

0

51

100

0

523

0

37

248

Inom specialiserad somatisk vård

9

0

9

0

64

2

14

0

23

0

0

15

0

0

11

0

0

0

0

81

0

11

2

Inom specialiserad psykiatrisk vård

299

0

301

164

620

68

255

606

684

398

51

128

57

..

20

677

278

138

648

630

0

107

579

HEMSJUKVÅRD, TOTALT

1 Landstinget har överlämnat ansvar (helt eller delvis) för hemsjukvård i ordinärt boende (utom läkarinsatser) till kommunerna. 2 Huvudmannen har inte kunnat redovisa några uppgifter för hemsjukvården. 3 Landstinget Halland redovisar endast primärvården totalt. 4 I Summa landsting ingår ett beräknat värde för Landstinget Halland.

0

189

190

Summa 4

Summa

164

Norrbotten 2

Gotland

364

Västerbotten

0

654

Jämtland 1

180

Dalarna

40

Västmanland

Örebro1

Värmland 1

57

3

Skåne1

Västra Götaland 1

677

Blekinge

39

227

Kalmar

Kronoberg 1

27

648

Jönköping

Östergötland

59

Uppsala 1

0

330

Stockholm

Sörmland 1, 2

Inom primärvård

Ekonomi

Nettokostnad hemsjukvård, exklusive läkemedel inom läkemedelsförmånen, 2007 (kr/inv)

Huvudman

Tabell E 57

Ekonomi 111


87

Norrbotten

573

39

16

25

42

21

25

20

16

0

179

2

61

6

22

7

38

28

37

10

-22

3 047

0

3

13

18

4

0

4

0

0

24

97

2 071

5

5

4

5

2

9

0

784

11 524

128

155

101

143

157

228

119

297

250

1 951

78

706

98

166

112

204

349

171

263

5 846

Lämnade bidrag

325

11

4

9

21

8

16

6

6

0

81

0

20

2

9

3

18

74

13

3

22

Material

1 Kostnaden för trafik och infrastruktur kan redovisas som olika kostnadsslag, se vidare tabell E 68.

1 335

34

Västerbotten

Summa

84

54

48

Gävleborg

Jämtland

64

Dalarna

Västernorrland

33

38

Västmanland

0

360

Örebro

Värmland

Västra Götaland

3

115

Halland

Skåne

15

Kronoberg

46

81

Jönköping

12

61

Östergötland

Blekinge

73

Sörmland

Kalmar

21

106

Uppsala

Stockholm

Köp av verksamhet

Löner, exkl skattefri ersättning

Huvudman

Övriga kostnader personal

Driftkostnader regional utveckling 2007 (mnkr)1

Tabell E 58

1 051

43

23

23

38

23

22

18

8

0

152

1

322

6

13

5

48

130

42

7

128

Tjänster

135

2

0

3

3

1

4

1

0

0

11

0

72

0

3

1

6

16

4

1

8

Nedskrivning, förlust vid avyttring och avskrivning

987

34

21

73

33

31

30

15

15

8

173

6

92

9

24

8

45

93

20

28

230

Interna kostnader

18 977

343

256

302

382

293

388

220

374

258

2 931

188

3 459

137

288

155

445

752

370

334

7 103

SUMMA KOSTNADER

112 Statistik om hälso- och sjukvård... 2007


3

3

0

0

Västernorrland

Jämtland

Västerbotten

Norrbotten

2 375

69

2

40

59

10

58

3

1

0

157

0

1 656

1

4

7

83

109

51

0

65

214

14

4

3

8

11

14

2

0

0

62

1

3

2

12

6

16

14

10

8

24

98

4

0

6

7

1

1

4

2

0

33

0

0

1

2

1

14

6

11

1

5

Försäljning av material och varor

1 073

54

33

61

82

56

54

38

40

0

207

2

190

17

53

8

55

20

59

31

15

Erhållna bidrag

Ekonomi

1 Kostnaden för trafik och infrastruktur kan redovisas som olika kostnadsslag, se vidare tabell E 69.

127

0

Gävleborg

Summa

0

Örebro

0

3

Värmland

Dalarna

0

Västra Götaland

Västmanland

0

0

Halland

0

0

Skåne

Kalmar

Blekinge

0

0

Kronoberg

0

0

Jönköping

5

Östergötland

0

Sörmland

114

Uppsala

Stockholm

Försäljning av tjänster

Patientavgifter och andra avgifter

Huvudman

Försäljning av verksamhet

Driftintäkter regional utveckling 2007 (mnkr)1

Tabell E 59

142

8

2

9

1

0

3

1

0

0

35

1

69

-1

0

0

1

2

4

1

4

Övriga intäkter

461

15

0

12

10

3

0

2

0

0

42

0

8

1

1

2

12

332

0

2

18

Interna intäkter

4 490

164

42

134

170

82

129

50

46

0

536

3

1 927

21

72

24

180

484

139

44

245

SUMMA INTÄKTER

Ekonomi 113


10

Norrbotten

732

31

Västerbotten

Summa

24

Gävleborg

31

38

Dalarna

Jämtland

37

Västmanland

Västernorrland

32

22

Örebro

37

192

Värmland

Västra Götaland

36

29

Halland

14

Kronoberg

Skåne

25

Jönköping

47

-7

Östergötland

17

20

Sörmland

Blekinge

17

Uppsala

Kalmar

80

Stockholm

2 358

83

81

47

76

63

75

54

67

63

742

52

345

35

48

47

78

0

50

59

292

9 975

56

81

60

71

100

118

77

184

101

1 076

78

956

53

111

56

118

149

124

185

6 223

Trafik och infrastruktur

1 313

24

20

28

37

10

27

13

42

54

370

24

176

6

8

12

41

126

35

19

240

Allmän regional utveckling

109

7

2

3

4

2

1

5

3

3

15

2

18

6

2

2

2

0

2

10

22

Politisk verksamhet avseende regional utveckling

Utbildning

Huvudman

Kultur

Nettokostnad för regional utveckling 2007 (mnkr)

Tabell E 60

14 487

180

214

168

211

211

259

171

329

258

2 395

185

1 532

116

216

131

264

268

231

290

6 858

REGIONAL UTVECKLING TOTALT

114 Statistik om hälso- och sjukvård... 2007


240

118

39

80

Jämtland

Västerbotten

Norrbotten

Summa

99

138

Gävleborg

Västernorrland

135

Dalarna

89

Örebro

Västmanland

135

117

Värmland

99

124

Halland

Västra Götaland

30

79

Kronoberg

113

74

Jönköping

Skåne

-18

Östergötland

Blekinge

77

Sörmland

201

53

Uppsala

Kalmar

41

Stockholm

258

330

316

368

311

227

274

217

244

230

480

179

288

228

205

261

235

0

188

182

150

1 093

225

314

472

290

361

428

309

667

369

695

266

797

346

475

309

353

354

468

573

3 192

Trafik och infrastruktur

144

96

76

220

153

36

98

51

151

197

239

83

147

42

34

65

124

299

132

59

123

Allmän regional utveckling

Ekonomi

12

27

8

23

14

5

4

18

11

11

10

6

15

36

9

11

7

0

7

31

11

Politisk verksamhet avseende regional utveckling

Utbildning

Huvudman

Kultur

Nettokostnad för regional utveckling 2007 (kr/inv)

Tabell E 61

1 587

717

832

1 323

867

767

939

685

1 190

942

1 548

633

1 277

766

924

724

793

636

871

897

3 518

REGIONAL UTVECKLING TOTALT

Ekonomi 115


5

Norrbotten

549

21

Västerbotten

Summa

24

23

38

Gävleborg

Jämtland

31

Dalarna

Västernorrland

32

22

Västmanland

Värmland

Örebro

82

37

Västra Götaland

36

18

Halland

17

Skåne

46

9

Kronoberg

Blekinge

24

Jönköping

Kalmar

22

-10

Östergötland

17

Uppsala

Sörmland

54

Stockholm

25

0

0

2

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

1

0

0

0

0

0

21

127

4

0

6

0

0

6

0

0

0

110

0

0

0

0

3

1

2

-1

0

-4

32

1

10

0

0

0

0

0

0

0

0

11

0

0

0

2

0

0

0

0

9

Övrig utbildningsverksamhet

732

10

31

31

24

38

37

22

32

37

192

29

36

17

47

14

25

-7

20

17

80

UTBILDNING TOTALT

Folkhögskole- Högskoleverksamhet verksamhet

Huvudman

Gymnasieverksamhet

Nettokostnad för utbildning och kultur 2007 (mnkr)

Tabell E 62

993

27

27

12

17

20

26

16

17

18

389

10

171

1

12

15

32

0

11

9

164

Teateroch musikverksamhet

416

18

14

14

29

14

18

13

14

11

145

13

47

0

8

7

9

0

16

18

8

Museiverksamhet

948

38

41

20

30

29

31

26

36

34

209

29

128

33

28

26

37

0

23

31

120

Övrig kulturverksamhet

2 358

83

81

47

76

63

75

54

67

63

742

52

345

35

48

47

78

0

50

59

292

KULTUR TOTALT

116 Statistik om hälso- och sjukvård... 2007


80

19

60

Norrbotten

Summa

182

Västerbotten

Jämtland

99

137

Västernorrland

Gävleborg

89

112

Dalarna

Västmanland

135

53

Västra Götaland

116

61

Halland

Örebro

30

Värmland

113

Kronoberg

Skåne

52

Jönköping

Blekinge

72

Östergötland

197

-23

Sörmland

Kalmar

53

82

Uppsala

28

Stockholm

3

1

0

14

0

0

0

0

1

0

0

2

0

0

4

0

0

0

0

0

11

14

15

0

45

0

0

23

0

0

0

71

0

0

0

0

17

2

5

-5

0

-2

4

4

38

0

0

0

0

0

0

0

0

36

0

0

0

9

0

0

0

0

5

Övrig utbildningsverksamhet

Ekonomi

80

39

118

240

99

138

135

89

117

135

124

99

30

113

201

79

74

-18

77

53

41

UTBILDNING TOTALT

Folkhögskole- Högskoleverksamhet verksamhet

Huvudman

Gymnasieverksamhet

Nettokostnad för utbildning och kultur 2007 (kr/inv)

Tabell E 63

109

107

104

97

70

72

93

62

63

66

251

34

142

9

51

80

96

0

42

28

84

Teateroch musikverksamhet

46

70

54

113

120

51

66

51

52

40

94

44

39

0

34

39

28

0

60

57

4

Museiverksamhet

104

153

157

158

122

104

114

104

129

124

135

101

107

219

120

142

111

0

86

97

62

Övrig kulturverksamhet

258

330

316

368

311

227

274

217

244

230

480

179

288

228

205

261

235

0

188

182

150

KULTUR TOTALT

Ekonomi 117


43

59

51

14

45

10

0

0

Sörmland

Östergötland

Jönköping

Kronoberg

Kalmar

Blekinge

Skåne

Halland

36

Norrbotten

708

17

Västerbotten

Summa

44

29

36

Gävleborg

Jämtland

56

Dalarna

Västernorrland

26

14

Västmanland

0

Örebro

Värmland

185

13

Uppsala

Västra Götaland

30

Stockholm

323

17

8

13

20

16

22

8

13

0

84

0

0

5

22

7

24

27

20

6

12

111

0

3

5

12

4

0

4

0

0

24

29

0

5

5

4

1

2

5

0

8

Köp av verksamhet

212

5

8

2

0

0

7

1

7

37

20

0

37

0

0

0

12

2

0

1

76

Lämnade bidrag

Löner, exkl skattefri ersättning

Huvudman

Övriga kostnader personal

Driftkostnader utbildning 2007 (mnkr)

Tabell E 64

186

8

3

4

17

6

15

4

5

0

56

0

0

2

9

3

16

12

10

3

14

Material

238

12

4

6

20

10

19

5

6

0

58

0

0

1

12

4

27

22

19

3

10

Tjänster

33

1

0

2

2

1

4

0

0

0

7

0

0

0

3

1

6

2

2

0

1

Nedskrivning, förlust vid avyttring och avskrivning

374

14

14

34

18

29

26

11

11

0

66

0

1

8

23

6

31

39

15

16

12

Interna kostnader

2 186

93

57

97

134

100

148

48

68

37

500

29

38

30

119

37

168

165

113

42

163

SUMMA KOSTNADER

118 Statistik om hälso- och sjukvård... 2007


0

0

0

0

3

0

0

7

Gävleborg

Västernorrland

Jämtland

Västerbotten

Norrbotten

Summa

3

Örebro

Dalarna

0

Värmland

Västmanland

0

0

Västra Götaland

0

Skåne

Halland

0

Blekinge

0

Jönköping

0

0

Östergötland

0

1

Sörmland

Kalmar

0

Uppsala

Kronoberg

0

Stockholm

656

63

2

39

59

6

57

3

1

0

115

0

0

1

4

7

79

109

46

0

64

165

5

2

2

8

11

14

2

0

0

57

0

0

1

12

6

12

9

8

8

8

Försäljning av tjänster

75

3

0

2

6

1

1

3

2

0

18

0

0

1

2

0

14

6

8

1

5

Försäljning av material och varor

Patientavgifter och andra avgifter

Huvudman

Försäljning av verksamhet

Driftintäkter utbildning 2007 (mnkr)

Tabell E 65

Ekonomi

460

3

19

18

32

41

37

16

30

0

98

0

2

10

53

8

29

19

28

14

5

Erhållna bidrag

23

3

2

0

0

0

3

0

0

0

8

0

0

0

0

0

1

1

2

0

2

Övriga intäkter

69

5

0

2

5

3

0

1

0

0

12

0

0

1

1

2

8

28

0

2

1

Interna intäkter

1 454

83

27

66

110

62

111

25

36

0

308

0

2

13

72

23

143

172

93

25

83

SUMMA INTÄKTER

Ekonomi 119


0

2

13

0

Kalmar

Blekinge

Skåne

Halland

0

Summa

342

8

Jämtland

32

Västernorrland

Norrbotten

21

12

Gävleborg

Västerbotten

5

10

Dalarna

13

Örebro

Västmanland

0

Värmland

145

1

Kronoberg

Västra Götaland

29

Jönköping

0

27

Sörmland

Östergötland

5

20

Uppsala

Stockholm

173

14

4

6

12

4

2

7

0

0

78

0

7

1

0

0

13

0

16

3

6

78

0

0

7

6

0

0

0

0

0

0

52

0

0

0

0

4

0

4

0

5

Köp av verksamhet

Löner, exkl skattefri ersättning

Huvudman

Övriga kostnader personal

Driftkostnader kultur 2007 (mnkr)

Tabell E 66

2 008

51

63

32

59

49

76

34

65

63

584

0

452

32

48

45

40

0

18

52

246

Lämnade bidrag

45

3

1

1

3

2

1

2

1

0

23

0

1

0

0

0

2

0

3

0

1

Material

213

25

10

9

14

11

2

9

0

0

68

0

10

4

0

1

14

0

19

3

14

Tjänster

8

0

0

0

1

0

0

1

0

0

4

0

0

0

0

0

0

0

1

0

1

Nedskrivning, förlust vid avyttring och avskrivning

139

10

8

12

2

2

4

2

3

0

49

0

9

1

0

1

14

0

4

9

11

Interna kostnader

3 007

135

93

81

116

78

91

68

70

63

951

52

492

40

48

48

116

0

91

72

304

SUMMA KOSTNADER

120 Statistik om hälso- och sjukvård... 2007


0

0

0

3

0

0

0

6

Västmanland

Dalarna

Gävleborg

Västernorrland

Jämtland

Västerbotten

Norrbotten

Summa

0

Skåne

0

0

Blekinge

0

0

Kalmar

Örebro

0

Kronoberg

Värmland

0

Jönköping

0

0

Östergötland

0

3

Sörmland

Västra Götaland

0

Uppsala

Halland

0

Stockholm

63

6

0

0

0

4

0

1

0

0

42

0

1

0

0

0

4

0

4

0

2

20

9

1

0

0

0

0

0

0

0

5

0

1

1

0

0

3

0

0

0

0

Försäljning av tjänster

Patientavgifter och andra avgifter

Huvudman

Försäljning av verksamhet

Driftintäkter kultur 2007 (mnkr)

Tabell E 67

20

0

0

2

0

0

0

0

0

0

15

0

0

0

0

1

0

0

1

0

0

Försäljning av material och varor

Ekonomi

486

27

11

21

37

10

15

11

2

0

128

0

145

5

0

0

26

0

31

12

6

Erhållna bidrag

24

5

0

8

0

0

0

1

0

0

6

0

0

-1

0

0

0

0

2

1

2

Övriga intäkter

29

5

0

3

0

0

0

1

0

0

14

0

0

0

0

0

4

0

0

0

2

Interna intäkter

649

52

12

34

41

15

15

13

2

0

209

0

147

5

0

1

37

0

41

13

12

SUMMA INTÄKTER

Ekonomi 121


56

78

Halland

81

56

Västerbotten

Norrbotten

149

9 975

56

81

60

71

100

118

77

184

101

1 076

78

956

53

111

56

118

241

21

6

8

13

7

10

12

1

11

0

11

51

1

4

12

26

0

8

17

23

Näringsliv och turism

23

1

0

3

0

1

0

0

0

3

5

2

7

0

0

0

1

0

0

1

0

Interregional och internationell samverkan

1 I Stockholms läns landstings nettokostnader för trafik ingår 877 mnkr för färdtjänst.

9 822

60

Jämtland

Summa

71

100

Västernorrland

Gävleborg

77

118

Västmanland

Dalarna

91

101

Örebro

Värmland

1 017

Skåne

Västra Götaland

53

956

Blekinge

111

Kronoberg

Kalmar

149

118

Jönköping

124

Östergötland

185

185

Uppsala

Sörmland

124

6 223

6 222

Stockholm 1

TRAFIK OCH INFRASTRUKTUR TOTALT

Trafik

369

0

0

19

0

0

0

0

0

0

324

0

0

0

3

0

0

0

23

0

0

Lokal utveckling

126

0

0

4

6

0

2

0

6

0

0

4

6

0

0

0

0

0

0

0

98

FoU avseende regional utveckling

553

2

14

-7

18

3

15

1

34

40

40

8

112

5

1

0

15

126

5

1

120

Övrig allmän regional utveckling

1 313

24

20

28

37

10

27

13

42

54

370

24

176

6

8

12

41

126

35

19

240

109

7

2

3

4

2

1

5

3

3

15

2

18

6

2

2

2

0

2

10

22

ALLMÄN POLITISK REGIONAL VERKSAMHET UTVECKLING AVSEENDE TOTALT REGIONAL UTVECKLING

Nettokostnad för trafik, infrastruktur, allmän regional utveckling samt politisk verksamhet avseende regional utveckling 2007 (mnkr)

Huvudman

Tabell E 68

122 Statistik om hälso- och sjukvård... 2007


290

472

314

225

Gävleborg

Västernorrland

Jämtland

Västerbotten

Norrbotten

354

1 093

225

314

472

290

361

428

309

667

369

695

266

797

346

475

309

353

26

82

22

65

53

24

38

49

4

40

0

38

43

7

17

65

77

0

29

54

12

Näringsliv och turism

3

4

0

23

0

3

0

0

1

11

4

6

6

0

0

0

2

0

0

2

0

Interregional och internationell samverkan

Ekonomi

40

1

0

152

0

0

0

0

-1

0

210

0

0

0

13

0

0

0

85

0

0

Lokal utveckling

1 I Stockholms läns landstings nettokostnader för trafik ingår 450 kr/inv för färdtjänst.

1 076

361

Dalarna

Summa

309

428

Västmanland

369

331

657

Västra Götaland

Örebro

266

Halland

Värmland

346

797

475

Kalmar

Skåne

309

Kronoberg

Blekinge

354

353

Jönköping

468

Östergötland

573

573

Uppsala

Sörmland

468

3 192

3 192

Stockholm 1

TRAFIK OCH INFRASTRUKTUR TOTALT

Trafik

14

0

0

31

25

0

7

0

22

0

0

14

5

0

0

0

0

0

0

0

50

FoU avseende regional utveckling

61

8

54

-51

75

10

53

2

125

146

26

26

93

35

4

0

44

299

19

3

61

Övrig allmän regional utveckling

144

96

76

220

153

36

98

51

151

197

239

83

147

42

34

65

124

299

132

59

123

12

27

8

23

14

5

4

18

11

11

10

6

15

36

9

11

7

0

7

31

11

ALLMÄN POLITISK REGIONAL VERKSAMHET UTVECKLING AVSEENDE TOTALT REGIONAL UTVECKLING

Nettokostnad för trafik, infrastruktur, allmän regional utveckling samt politisk verksamhet avseende regional utveckling 2007 (kr/inv)

Huvudman

Tabell E 69

Ekonomi 123


0

Halland

0

Norrbotten

–13

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

35

0

0

0

0

1

0

0

–50

2 841

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2 071

0

0

0

0

0

0

0

770

8 291

56

74

55

69

100

127

74

185

98

1 050

78

107

56

110

56

118

224

124

184

5 347

Lämnade bidrag

1 Alla kostnader förutom posten Lämnade bidrag avser kostnader för färdtjänst.

98

1

Västerbotten

Summa

0

Gävleborg

0

0

Dalarna

Jämtland

0

Västmanland

Västernorrland

0

1

Örebro

0

64

Skåne

0

0

Blekinge

Värmland

0

Kalmar

Västra Götaland

0

0

Kronoberg

Östergötland

Jönköping

0

1

Sörmland

0

31

Uppsala

Stockholm 1

Köp av verksamhet

82

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

17

0

0

0

0

61

0

0

4

Material

Löner, exkl skattefri ersättning

Huvudman

Övriga kostnader personal

Driftkostnader trafik och infrastruktur 2007 (mnkr)

Tabell E 70

415

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

253

0

0

0

0

106

0

0

55

Tjänster

91

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

72

0

0

0

0

14

0

0

6

Nedskrivning, förlust vid avyttring och avskrivning

356

0

8

4

1

0

–9

1

–1

3

31

0

66

0

1

0

0

53

0

1

198

Interna kostnader

12 162

56

83

59

71

100

118

77

184

101

1 081

78

2 685

56

111

56

118

459

124

185

6 361

SUMMA KOSTNADER

124 Statistik om hälso- och sjukvård... 2007


0

0

0

0

0

0

0

0

0

Värmland

Örebro

Västmanland

Dalarna

Gävleborg

Västernorrland

Jämtland

Västerbotten

Norrbotten

1 655

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 655

0

0

0

0

0

0

0

0

1 Stockholms läns landstings intäkter avser färdtjänst.

114

0

Summa

0

Västra Götaland

0

Kalmar

Halland

0

Kronoberg

0

0

Jönköping

0

0

Östergötland

Skåne

0

Blekinge

0

Sörmland

114

Uppsala

Stockholm 1

16

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5

0

0

11

Försäljning av tjänster

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Försäljning av material och varor

Patientavgifter och andra avgifter

Huvudman

Försäljning av verksamhet

Driftintäkter trafik och infrastruktur 2007 (mnkr)

Tabell E 71

Ekonomi

8

0

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4

3

0

0

0

0

0

0

0

Erhållna bidrag

76

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5

0

69

0

0

0

0

1

0

0

0

Övriga intäkter

318

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

305

0

0

13

Interna intäkter

2 187

0

2

0

0

0

0

0

0

0

5

0

1 728

3

0

0

0

310

0

0

138

SUMMA INTÄKTER

Ekonomi 125


0

29

2

Blekinge

Skåne

Halland

154

Norrbotten

Summa

7

17

Västerbotten

11

Gävleborg

18

2

Dalarna

Jämtland

2

Västmanland

Västernorrland

6

8

Örebro

0

Värmland

27

0

Kalmar

Västra Götaland

0

0

1

Östergötland

Kronoberg

2

Sörmland

Jönköping

4

18

Uppsala

Stockholm

75

6

4

5

9

1

1

3

3

0

16

2

15

0

0

0

0

1

1

2

7

17

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

17

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Köp av verksamhet

983

16

10

10

14

9

18

10

39

49

297

0

109

5

8

11

35

124

30

17

171

Lämnade bidrag

11

0

0

3

1

0

0

0

0

0

2

0

2

0

0

0

0

0

1

0

2

Material

Löner, exkl skattefri ersättning

Huvudman

Övriga kostnader personal

Driftkostnader allmän regional utveckling 2007 (mnkr)

Tabell E 72

167

3

8

8

4

3

0

2

2

0

26

1

55

1

0

0

6

2

5

0

43

Tjänster

3

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

1

Nedskrivning, förlust vid avyttring och avskrivning

101

10

-8

23

12

1

9

0

1

5

17

6

14

0

0

1

0

1

1

2

9

Interna kostnader

1 510

52

21

61

57

15

30

23

49

54

384

27

225

6

8

12

42

128

40

24

251

SUMMA KOSTNADER

126 Statistik om hälso- och sjukvård... 2007


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stockholm

Uppsala

Sörmland

Östergötland

Jönköping

Kronoberg

Kalmar

Blekinge

Skåne

Halland

Västra Götaland

Värmland

Örebro

Västmanland

Dalarna

Gävleborg

Västernorrland

Jämtland

Västerbotten

Norrbotten

Summa

1

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

12

0

1

1

0

0

0

0

0

0

0

1

3

0

0

0

0

0

2

0

4

Försäljning av tjänster

4

0

0

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

0

0

Försäljning av material och varor

Ekonomi

118

24

1

22

14

4

3

11

8

0

-19

2

40

0

0

0

0

1

0

4

4

Erhållna bidrag

Patientavgifter och andra avgifter

Huvudman

Försäljning av verksamhet

Driftintäkter allmän regional utveckling 2007 (mnkr)

Tabell E 73

19

0

0

1

0

0

0

0

0

0

16

1

0

0

0

0

0

0

1

0

0

Övriga intäkter

43

4

0

8

5

0

0

0

0

0

16

0

6

0

0

0

0

0

0

0

3

Interna intäkter

197

28

2

34

20

5

3

11

8

0

14

3

49

0

0

0

0

1

5

5

10

SUMMA INTÄKTER

Ekonomi 127


128 Statistik om h채lso- och sjukv책rd... 2007


Verksamhet 129

Tabell V 1.1

Hälso- och sjukvård totalt. Riket. Genomsnittligt disponibla vårdplatser, läkarbesök och vårdtillfällen efter specialitet m m 2007

Huvudgrupp/specialitet

Genomsnittl disp vårdplatser varav Annan Totalt vårdgivare

Vårdtillfällen (konsumtion) Totalt

Läkarbesök (1 000-tal) 1 varav Annan Totalt vårdgivare

Primärvård Allmänläkarvård

11 185,7

3 779,4

Mödrahälsovård

126,7

22,9

Barnhälsovård Jourverksamhet Primärvårdsansl hemsjukvård

425,9

59,4

1 265,8

279,8

173,1

20,4

133

37

4 237

35,3

9,1

133

37

4 237

13 212,5

4 171,0

Internmedicin

4 485

189

403 882

1 630,9

264,5

Övriga invärtes specialiteter

1 776

68

91 651

837,0

219,5

Neurologi

463

57

17 693

127,6

39,5

Medicinsk rehabilitering

526

26

6 570

72,3

6,1

18

243

21,7

0,0

788

40 315

147,0

0,0

1 123

83 180

836,1

137,1

51

2 004

611,2

237,3

Tumörsjukvård

580

16

27 608

302,0

4,0

Övrig medicinsk korttidsvård

202

0

39,4

8,6

10 012

356

673 146

4 625,0

916,7

Allmän kirurgi

2 658

83

228 495

1 156,4

238,1

Ortopedisk kirurgi

2 078

80

116 209

1 287,8

318,9

Urologisk kirurgi

348

23 626

273,0

90,5

Barnkirurgi

132

7 698

55,1

7,3

Sluten/Övrig primärvård S:a Primärvård Medicinsk korttidsvård

Habilitering Infektionssjukvård Barnmedicin Hud- och könssjukvård

S:a Medicinsk korttidsvård Kirurgisk korttidsvård

Övriga kirurgiska specialiteter

604

40 155

177,2

23,3

Gynekologi 2

599

160 689

1 215,6

609,0

Förlossningsvård

1 001

0

144,0

0,0

Ögonsjukvård

105

9 367

1 179,3

333,1

Öron-, näs- o halssjukvård

277

34 989

897,9

321,1

Övrig kirurgisk korttidsvård

35

11

71

27,4

5,3

7 837

174

621 299

6 413,7

1 946,6

S:a kirurgisk korttidsvård Övrig specialiserad somatisk vård Ofördelad korttidsvård Geriatrisk vård Övrigt

857

73

1 519

33,3

22,2

2 281

243

56 408

62,3

10,9

603

43 842

606,1

77,2

21 590

846

1 396 214

11 740,5

2 973,6

3 385

33

83 901

861,7

261,1

Barn- och ungdomspsykiatri

173

2 566

84,3

6,0

Rättspsykiatri

903

430

0,4

0,0

S:a specialiserad somatisk vård Allmän psykiatri

S:a specialiserad psykiatrisk vård TOTALT HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

4 461

33

86 897

946,4

267,1

26 184

916

1 487 348

25 899,4

7 411,6

1 Mottagningsbesök, hembesök, hemsjukvårdsbesök och dagsjukvårdsbesök. 2 Innehåller även vårdtillfällen inom förlossningsvård.

Verksamhet

Psykiatrisk vård


1 971,5

2 154,0

7 120,8

454,9

148,0

Mödrahälsovård

Barnhälsovård

Sjukgymnastik

Arbetsterapi

Jourverksamhet

341,7

131,3

331,6

Ofördelad korttidsvård

Geriatrisk vård

Övrigt

541,2 502,9

34 722,8

3 214,0

541,2

3 345,0

6,4

468,1

2 870,6

6 492,7

384,4

381,1

342,2

1 911,3

3 473,7

TOTALT HÄLSO- OCH SJUKVÅRD 31 005,9

– 81,7

1 116,6 24 344,0

Handikappverksamhet/ hjälpmedelsverksamhet

– 23,2

6,4

17,0

64,7

421,2

5,7

18,1

0,6

49,6

347,2

148,0 2 848,5

3 240,1

3,3

20,0

447,8

2 785,9

342,3

47,1

231,7

1,5

62,0

2 848,5

2 848,5

454,9

7 120,8

2 154,0

1 971,5

8 529,7

Summa besök

S:a spec psykiatrisk vård

Rättspsykiatri

Barn- och ungdomspsykiatri

Allmän psykiatri

Specialiserad psykiatrisk vård

5 729,2

1 860,2

Kirurgisk korttidsvård

S:a spec somatisk vård

3 064,5

Medicinsk korttidsvård

Specialiserad somatisk vård

1 116,6

21 495,5

Övrig primärvård

S:a Primärvård

Primärvårdsansl hemsjukvård

8 529,7

Sjuksköterskevård

Primärvård

Totalt Mottagningsbesök HemsjukBesök inom /hembesök vårdsbesök dagsjukvård

7 537,4

14,9

150,7

11,0

139,7

403,2

31,6

14,0

21,7

126,4

209,5

6 968,6

185,5

7,4

54,4

4 594,3

358,1

327,0

1 441,9

775,0

77,6

77,1

0,5

697,4

697,4

10,2

4,8

4,8

5,4

0,1

0,0

0,3

4,8

0,2

varav Annan vårdgivare Mottagningsbesök HemsjukBesök inom /hembesök vårdsbesök dagsjukvård

8 322,5

14,9

155,4

11,0

144,5

486,3

31,6

91,2

22,0

131,2

210,3

7 666,0

185,5

697,4

7,4

54,4

4 594,3

358,1

327,0

1 441,9

Summa besök

Hälso- och sjukvård totalt. Riket. Besök (1000-tal) hos annan personalkategori än läkare efter specialitet m m 2007

Område/delområde

Tabell V 1.2

130 Statistik om hälso- och sjukvård... 2007


499,3

Halland

11 740,5

73,4

242,8

290,2

127,3

254,2

256,6

273,7

273,3

329,2

266,4

1 759,5

337,5

1 771,8

169,0

251,6

209,5

356,0

542,8

257,4

478,1

3 220,0

946,4

5,3

12,3

21,3

6,4

12,3

15,7

21,4

21,0

24,8

17,1

127,4

20,7

153,5

8,9

17,0

15,5

23,2

25,9

19,5

31,6

345,6

Läkarbesök Specialiserad Specialiserad somatisk psykiatrisk vård vård

25 899,4

148,2

593,4

609,4

303,7

548,6

675,6

661,4

659,4

681,2

667,6

4 135,6

857,5

3 617,4

386,8

589,3

462,1

805,3

1 034,3

579,6

927,6

6 955,4

Summa läkarbesök

Verksamhet

1 Mottagningsbesök, hembesök, hemsjukvårdsbesök och dagsjukvårdsbesök. 2 Tillhör området Övrig hälso- och sjukvård.

69,5

Norrbotten

13 212,5

338,3

Västerbotten

TOTALT

297,9

Jämtland

Gotland

282,1

170,0

Västernorrland

366,2

403,3

365,1

Västmanland

Gävleborg

327,1

Örebro

Dalarna

384,0

Värmland

2 248,7

1 692,1

Skåne

Västra Götaland

320,7

208,9

237,1

Kronoberg

Blekinge

426,1

Jönköping

Kalmar

302,6

465,6

Östergötland

417,8

Uppsala

Sörmland

3 389,8

Primärvård vård

24 344,0

158,2

890,4

770,4

313,4

655,5

910,9

999,1

518,1

767,8

547,1

3 463,1

762,4

2 785,4

458,2

649,2

357,8

1 332,2

1 194,8

615,7

542,0

5 652,5

Primärvård vård

6 492,7

62,0

135,4

222,0

100,1

236,8

268,6

194,4

270,8

147,7

215,1

1 033,9

150,0

816,8

115,1

211,2

163,6

186,9

309,2

193,2

246,1

1 213,6

3 345,0

25,7

58,4

140,4

22,6

48,9

73,6

115,2

105,1

99,1

57,6

468,9

75,2

434,0

56,3

85,2

62,3

96,6

130,3

63,0

117,7

1 009,2

541,2

20,3

17,0

10,7

11,1

20,9

19,6

92,0

103,3

28,0

131,3

3,8

54,4

11,7

17,1

Besök hos andra personalkategorier Specialiserad Specialiserad Handikapp-/ somatisk psykiatrisk hjälpmedelsvård vård verksamhet 2

34 722,8

245,8

1 104,5

1 149,8

446,8

952,3

1 274,0

1 328,3

894,1

1 106,5

819,9

5 069,2

1 015,5

4 167,5

629,6

945,6

587,4

1 670,0

1 646,0

871,9

922,9

7 875,3

Summa övriga besök

60 622,3

394,0

1 697,9

1 759,2

750,5

1 500,8

1 949,6

1 989,6

1 553,5

1 787,7

1 487,4

9 204,9

1 873,0

7 784,9

1 016,4

1 534,9

1 049,5

2 475,3

2 680,3

1 451,4

1 850,5

14 830,7

Totalt antal besök

Hälso- och sjukvård totalt. Läkarbesök (1000-tal) och besök hos andra personalkategorier1 efter område 2007

Stockholm

Huvudman

Tabell V 2

Verksamhet 131


1 465

Örebro

Västmanland

1 157

1 350

1 216

1 439

Jämtland

Västerbotten

Norrbotten

Gotland

TOTALT

1 279

1 285

969

1 127

1 002

1 044

931

993

1 097

1 193

973

1 137

1 158

1 477

1 112

1 076

1 159

1 067

1 290

971

1 479

1 652

103

93

49

83

51

51

57

78

84

90

62

82

71

128

58

73

86

69

62

74

98

177

Läkarbesök Specialiserad Specialiserad somatisk psykiatrisk vård vård

2 820

2 594

2 368

2 366

2 393

2 253

2 452

2 400

2 646

2 467

2 438

2 673

2 943

3 016

2 546

2 520

2 556

2 414

2 458

2 185

2 869

3 568

Summa läkarbesök

2 651

2 769

3 553

2 991

2 469

2 692

3 306

3 625

2 079

2 781

1 998

2 238

2 616

2 322

3 016

2 776

1 979

3 993

2 839

2 322

1 677

2 899

Primärvård vård

1 Hänsyn har inte tagits till att köp och försäljning kan förekomma mellan landsting/regioner. 2 Mottagningsbesök, hembesök, hemsjukvårdsbesök och dagsjukvårdsbesök. 3 Tillhör området Övrig hälso- och sjukvård.

1 159

1 339

Västernorrland

1 329

1 185

Värmland

1 464

1 403

Västra Götaland

Gävleborg

1 453

Halland

Dalarna

1 411

1 713

Skåne

1 372

1 376

1 312

Kronoberg

Blekinge

1 277

Jönköping

Kalmar

1 141

1 106

Östergötland

1 292

Sörmland

1 739

Uppsala

Primärvård vård

707

1 086

540

862

789

973

975

705

1 087

535

786

668

515

681

758

903

905

560

735

728

761

623

364

449

233

545

178

201

267

418

422

359

210

303

258

362

370

365

344

290

310

238

364

518

59

81

66

84

45

76

71

333

67

96

109

21

163

28

53

Besök hos andra personalkategorier Specialiserad Specialiserad Handikapp-/ somatisk psykiatrisk hjälpmedelsvård vård verksamhet 3

3 781

4 304

4 407

4 464

3 520

3 912

4 623

4 819

3 588

4 008

2 994

3 276

3 485

3 475

4 145

4 044

3 249

5 006

3 911

3 288

2 855

4 040

Summa övriga besök

Hälso- och sjukvård totalt. Läkarbesök och besök hos andra personalkategorier 1, 2 per 1000 invånare 2007

Stockholm

Huvudman

Tabell V 3

6 602

6 898

6 775

6 829

5 913

6 165

7 075

7 219

6 234

6 476

5 432

5 949

6 428

6 491

6 691

6 564

5 805

7 420

6 369

5 473

5 724

7 607

Totalt antal besök

132 Statistik om hälso- och sjukvård... 2007


344,4

Norrbotten

13 212,5

69,5

338,3

297,9

170,0

282,1

403,3

366,2

365,1

327,1

384,0

2 248,7

499,3

1 692,1

208,9

320,7

237,1

426,1

465,6

302,6

417,8

3 389,8

1,5

–2,2

–1,7

–0,1

1,1

–23,4

1,4

1,2

–6,4

–0,3

1,1

1,3

5,4

0,0

1,6

–2,6

–1,5

1,4

1,3

0,9

13,1

5,8

Primärvård 2007 Procentuell förändring 2006–2007

11 789,8

67,1

244,7

285,4

127,5

265,7

259,3

265,4

276,4

330,3

281,6

1 776,8

341,9

1 778,0

173,2

266,4

214,9

365,9

519,0

260,4

465,5

3 224,4

11 740,5

73,4

242,8

290,2

127,3

254,2

256,6

273,7

273,3

329,2

266,4

1 759,5

337,5

1 771,8

169,0

251,6

209,5

356,0

542,8

257,4

478,1

3 220,0

Verksamhet

-0,4

9,4

–0,8

1,7

–0,2

–4,3

–1,0

3,1

–1,1

–0,3

–5,4

–1,0

–1,3

–0,3

–2,4

–5,5

–2,5

–2,7

4,6

–1,2

2,7

–0,1

Specialiserad somatisk vård 2006 2007 Procentuell förändring 2006–2007

1 Mottagningsbesök, hembesök, hemsjukvårdsbesök och dagsjukvårdsbesök. 2 Reviderade uppgifter avseende Specialiserad somatisk vård 2006. 3 Heby kommun ingick t o m 2006 i Västmanlands läns landsting. Fr o m 2007 ingår Heby kommun i Uppsala läns landsting vilket påverkar förändringstalen. 4 Reviderade uppgifter avseende Primävård 2006. 5 Under primärvård 2007 redovisas viss specialiserad somatisk vård.

71,0

298,4

Västerbotten

13 022,2

168,1

Jämtland 4

TOTALT

368,2

Västernorrland 4

Gotland

362,0

397,6

Gävleborg

Västmanland 3

Dalarna

328,0

390,1

Örebro

379,7

2 220,2

Värmland

Västra Götaland

473,8

1 691,4

Skåne

Halland 5

329,4

205,6

240,7

Kronoberg

Blekinge

420,3

Jönköping

Kalmar

300,1

459,6

Östergötland 4

369,4

Sörmland

3 204,4

Uppsala 2, 3

2006

933,4

4,5

11,2

19,9

5,5

12,8

14,8

20,5

18,9

24,8

16,4

120,6

19,7

156,0

10,2

16,0

17,3

22,7

24,8

18,9

34,6

343,2

946,4

5,3

12,3

21,3

6,4

12,3

15,7

21,4

21,0

24,8

17,1

127,4

20,7

153,5

8,9

17,0

15,5

23,2

25,9

19,5

31,6

345,6

1,4

17,6

10,3

7,1

17,4

–3,7

6,2

4,3

11,1

0,0

3,9

5,6

5,0

–1,6

–12,8

5,9

–10,5

2,2

4,5

3,2

–8,7

0,7

Specialiserad psykiatrisk vård 2006 2007 Procentuell förändring 2006–2007

Hälso- och sjukvård totalt. Läkarbesök1 (1000-tal) efter område 2006 och 2007

Stockholm

Huvudman

Tabell V 4.1

25 745,4

142,6

600,3

603,6

301,1

646,7

671,7

647,9

685,4

683,2

677,7

4 117,6

835,4

3 625,4

389,0

611,8

472,9

808,8

1 003,4

579,4

869,5

6 772,1

25 899,4

148,2

593,4

609,4

303,7

548,6

675,6

661,4

659,4

681,2

667,6

4 135,6

857,5

3 617,4

386,8

589,3

462,1

805,3

1 034,3

579,6

927,6

6 955,4

0,6

3,9

–1,1

1,0

0,9

–15,2

0,6

2,1

–3,8

–0,3

–1,5

0,4

2,6

–0,2

–0,6

–3,7

–2,3

–0,4

3,1

0,0

6,7

2,7

Hälso- och sjukvård totalt 2006 2007 Procentuell förändring 2006–2007

Verksamhet 133


756,9

24 132,4

TOTALT

24 344,0

158,2

890,4

770,4

313,4

655,5

910,9

999,1

518,1

767,8

547,1

3 463,1

762,4

2 785,4

458,2

649,2

357,8

1 332,2

1 194,8

615,7

542,0

5 652,5

0,9

–8,0

2,4

–0,1

2,6

–19,2

–7,7

–1,3

–10,6

5,4

2,0

3,6

0,7

6,1

–3,2

–6,2

0,8

–0,1

7,3

2,5

16,4

1,0

6 380,7

63,8

140,9

208,2

102,0

242,7

288,8

189,6

266,2

161,1

202,5

1 002,0

147,7

792,7

117,4

231,5

173,5

205,4

316,9

186,4

242,0

1 099,3

6 492,7

62,0

135,4

222,0

100,1

236,8

268,6

194,4

270,8

147,7

215,1

1 033,9

150,0

816,8

115,1

211,2

163,6

186,9

309,2

193,2

246,1

1 213,6

1,8

–2,8

–3,9

6,6

–1,8

–2,4

–7,0

2,5

1,7

–8,3

6,2

3,2

1,5

3,0

–1,9

–8,8

–5,7

–9,0

–2,4

3,7

1,7

10,4

Specialiserad somatisk vård 2006 2007 Procentuell förändring 2006–2007

1 Mottagningsbesök, hembesök, hemsjukvårdsbesök och dagsjukvårdsbesök. 2 Exklusive Handikapp-/Hjälpmedelsverksamhet. 3 Reviderade uppgifter avseende Specialiserad somatisk vård 2006. 4 Heby kommun ingick t o m 2006 i Västmanlands läns landsting. Fr o m 2007 ingår Heby kommun i Uppsala läns landsting vilket påverkar förändringstalen. 5 Reviderade uppgifter avseende Primärvård 2006.

869,8

771,0

Västerbotten

171,9

305,6

Jämtland 5

Gotland

811,7

Västernorrland

Norrbotten

986,7

Gävleborg

579,7

Västmanland 4

1 012,6

728,5

Örebro

Dalarna

536,3

Värmland 5

3 344,3

Halland

Västra Götaland

473,4

2 626,0

Skåne

Kalmar

Blekinge

354,8

691,9

Kronoberg 3

1 113,5

1 334,0

600,4

Jönköping

465,5

Sörmland

Östergötland 3, 5

5 598,1

Uppsala 3, 4

2006

Primärvård 2007 Procentuell förändring 2006–2007

3 231,7

20,9

55,7

132,4

23,4

54,1

70,1

109,9

106,9

97,5

59,3

452,1

75,1

418,1

56,7

82,9

56,1

96,2

113,0

67,7

112,3

971,2

3 345,0

25,7

58,4

140,4

22,6

48,9

73,6

115,2

105,1

99,1

57,6

468,9

75,2

434,0

56,3

85,2

62,3

96,6

130,3

63,0

117,7

1 009,2

3,5

22,9

4,9

6,0

–3,6

–9,6

4,9

4,7

–1,7

1,6

–2,9

3,7

0,1

3,8

–0,7

2,8

11,0

0,4

15,3

–7,0

4,8

3,9

Specialiserad psykiatrisk vård 2006 2007 Procentuell förändring 2006–2007

Hälso- och sjukvård totalt. Besök (1000-tal) hos annan personalkategori än läkare1 efter område 2006 och 2007

Stockholm

Huvudman

Tabell V 4.2

33 744,8

256,6

1 066,5

1 111,5

431,0

1 108,5

1 345,6

1 312,2

952,9

987,0

798,2

4 798,3

979,7

3 836,8

647,5

1 006,3

584,4

1 635,6

1 543,4

854,5

819,8

7 668,6

34 181,7

245,8

1 084,2

1 132,8

436,1

941,2

1 253,0

1 308,7

894,1

1 014,6

819,9

4 965,9

987,6

4 036,2

629,6

945,6

583,6

1 615,7

1 634,3

871,9

905,8

7 875,3

1,3

–4,2

1,7

1,9

1,2

–15,1

–6,9

–0,3

–6,2

2,8

2,7

3,5

0,8

5,2

–2,8

–6,0

–0,1

–1,2

5,9

2,0

10,5

2,7

Hälso- och sjukvård totalt 2 2006 2007 Procentuell förändring 2006–2007

134 Statistik om hälso- och sjukvård... 2007


8,9

25,3

4,3

11,7

3,9

9,2

4,3

11,3

2,4

9,1

28,2

15,2

21,1

24,1

2,1

11,3

5,9

15,9

14,7

7,3

22,9

37,6

4,8

21,7

12,4

25,9

12,5

33,5

38,6

28,6

2,7

10,7

10,4

9,8

12,8

17,2

4,6

31,3

15,5

22,5

25,7

32,0

13,4

13,1

17,3

12,4

16,6

14,7

18,0

48,3

Verksamhet

1 Mottagningsbesök, hembesök, hemsjukvårdsbesök och dagsjukvårdsbesök. 2 Exklusive handikapp- och hjälpmedelsverksamhet, se tabell V2. 3 Hallands primärvård delas inte upp på egen produktion respektive produktion av annan vårdgivare. I totalsiffran ingår Halland enligt 2006 års fördelning.

Norrbotten

31,6

9,7

Västerbotten

TOTALT 3

15,8

Jämtland

Gotland

20,9

10,6

Västernorrland

6,2

21,2

Västmanland

Gävleborg

22,2

48,7

Örebro

Dalarna

30,7

Värmland

11,8

18,4

31,6

Västra Götaland

27,3

19,1

36,4

Skåne

9,3

9,2

20,0

10,0

21,6

11,6

23,2

47,8

Läkarbesök Specialiserad Specialiserad Totalt Hälsosomatisk vård psyk vård o sjukvård

Halland 3

16,6

17,3

14,6

Kronoberg

Blekinge

14,4

Jönköping

Kalmar

17,6

10,3

Östergötland

10,8

Sörmland

49,7

Uppsala

Primärvård

31,5

7,1

21,2

21,1

29,5

29,4

20,2

12,4

47,7

29,5

29,7

27,8

35,7

7,0

13,3

25,2

8,0

15,6

23,9

12,9

57,9

7,5

0,5

1,8

2,8

17,1

6,6

12,6

5,5

1,1

7,7

0,2

0,9

23,9

4,6

1,2

6,1

6,6

1,7

1,5

9,7

3,5

2,8

0,8

8,4

23,9

4,6

17,4

14,5

21,2

20,6

15,5

9,5

27,6

23,4

24,3

20,9

14,9

26,8

5,1

9,4

18,0

6,6

11,6

16,9

8,1

46,3

Annan personalkategori PrimärSpecialiserad Specialiserad Totalt Hälsovård somatisk vård psyk vård o sjukvård 2

Hälso– och sjukvård totalt. Andel besök producerad av annan vårdgivare 2007 i procent 1

Stockholm

Huvudman

Tabell V 5

Verksamhet 135


499,3

Halland

173,1

0,2

3,5

0,1

10,2

7,3

13,8

6,7

65,2

5,0

0,2

5,2

14,0

2,1

8,8

17,4

13,4

10 865,7

64,7

235,3

290,2

112,1

218,8

238,1

273,7

261,6

306,3

247,2

1 645,1

312,8

1 614,7

156,9

228,4

200,5

314,0

529,8

247,1

470,5

2 898,0

852,7

8,7

7,4

14,7

35,4

17,5

11,8

23,0

19,1

114,4

24,7

151,4

12,0

23,1

9,0

42,1

10,8

10,4

7,5

309,7

1 Vissa huvudmän har svårt att separera hemsjukvårdsbesök från hembesök. 2 Flertalet huvudmän har svårt att separera dagsjukvårdsbesök från mottagningsbesök.

69,2

Norrbotten

13 039,4

338,3

Västerbotten

TOTALT

294,4

Jämtland

Gotland

282,1

170,0

Västernorrland

358,9

393,1

351,3

Västmanland

Gävleborg

327,1

Örebro

Dalarna

377,4

Värmland

2 183,5

1 692,1

Skåne

Västra Götaland

320,5

Kronoberg

204,0

231,9

Jönköping

Blekinge

412,1

Östergötland

Kalmar

293,8

463,4

Sörmland

400,4

3 376,4

22,1

0,4

1,1

0,1

5,7

0,1

2,2

0,1

12,4

939,5

5,3

12,3

21,3

6,4

12,3

15,7

21,4

21,0

24,2

17,0

127,4

20,7

149,7

8,9

17,0

15,5

23,1

25,9

19,5

31,5

343,5

6,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,6

0,0

3,8

0,0

0,0

0,0

2,1

0,3

0,1

0,1

0,1

Primärvård1 Specialiserad somatisk vård2 Specialiserad psykiatrisk vård2 Mottagnings-/ Hemsjuk- Mottagnings-/ DagsjukHemsjuk- Mottagnings-/ DagsjukHemsjukhembesök vårdsbesök hembesök vårdsbesök vårdsbesök hembesök vårdsbesök vårdsbesök

Läkarbesök (1000-tal) efter typ av besök 2007

Uppsala

Stockholm

Huvudman

Tabell V 6.1

25 899,4

148,2

593,4

609,4

303,7

548,6

675,6

661,4

659,4

681,2

667,6

4 135,6

857,5

3 617,4

386,8

589,3

462,1

805,3

1 034,3

579,6

927,6

6 955,4

Läkarbesök totalt

136 Statistik om hälso- och sjukvård... 2007


590,4

762,4

Halland

610,0

890,4

157,8

21 495,5

Jämtland

Västerbotten

Norrbotten

Gotland

TOTALT

2 848,5

0,3

160,4

35,2

150,6

280,5

61,8

0,0

1,3

124,2

154,1

0,0

495,9

27,0

25,3

1 331,9

5 729,2

61,0

118,8

222,0

93,4

234,9

239,8

147,9

251,3

138,8

209,2

976,9

147,4

709,2

103,0

192,0

133,3

163,1

259,2

165,5

238,1

924,3

421,2

1,1

16,6

3,8

1,9

27,6

46,6

19,5

8,9

4,0

57,0

2,6

56,2

12,1

8,2

30,2

23,7

6,2

18,7

6,7

69,7

Verksamhet

1 Vissa huvudmän har svårt att separera hemsjukvårdsbesök från hembesök. 2 Flertalet huvudmän har svårt att separera dagsjukvårdsbesök från mottagningsbesök. 3 Tillhör området Övrig hälso- och sjukvård.

620,2

313,4

Västernorrland

718,6

760,3

456,4

Västmanland

Gävleborg

767,8

Örebro

Dalarna

547,1

Värmland

3 461,8

2 785,4

Skåne

Västra Götaland

495,1

334,0

Blekinge

357,8

Kronoberg

Kalmar

836,3

Jönköping

1 167,7

Sörmland

Östergötland

542,0

4 320,6

342,3

2,9

1,2

1,9

51,5

11,0

43,8

9,0

1,3

219,6

3 240,1

25,7

55,6

140,4

20,6

48,6

70,8

112,6

100,7

93,9

52,7

467,7

72,5

415,3

52,3

85,2

57,9

95,9

120,9

61,6

104,6

984,7

81,7

2,8

1,8

0,3

2,7

2,6

4,4

5,2

0,2

1,2

2,7

18,7

4,0

4,4

0,7

1,4

1,4

2,7

24,5

23,2

0,1

4,8

8,0

10,4

Primärvård 1 Specialiserad somatisk vård 2 Specialiserad psykiatrisk vård 2 Mottagnings-/ Hemsjuk- Mottagnings-/ DagsjukHemsjuk- Mottagnings-/ DagsjukHemsjukhembesök vårdsbesök hembesök vårdsbesök vårdsbesök hembesök vårdsbesök vårdsbesök

Andra besök än läkarbesök efter typ av besök (1000–tal) 2007

Uppsala

Stockholm

Huvudman

Tabell V 6.2

541,2

20,3

17,0

10,7

11,1

20,9

19,6

92,0

103,3

28,0

131,3

3,8

54,4

11,7

17,1

Handikapp-/hjälpmedelsverksamhet 3 Samtliga besök

34 722,8

245,8

1 104,5

1 149,8

446,8

952,3

1 274,0

1 328,3

894,1

1 106,5

819,9

5 069,2

1 015,5

4 167,5

629,6

945,6

587,4

1 670,0

1 646,0

871,9

922,9

7 875,3

Andra besök än läkarbesök Totalt

Verksamhet 137


24,7

Halland

Västmanland

7,4

8,7

852,7

Gotland

TOTALT

Jämtland

Norrbotten

35,4

14,7

Västernorrland

Västerbotten

17,5

Gävleborg

23,0

11,8

Örebro

Dalarna

19,1

Värmland

114,4

151,4

Skåne

Västra Götaland

23,1

Kronoberg

12,0

9,0

Jönköping

Blekinge

42,1

Östergötland

Kalmar

10,4

10,8

Sörmland

7,5

309,7

6,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,6

0,0

3,8

0,0

0,0

0,0

2,1

859,3

8,7

7,4

14,7

35,4

17,5

11,8

23,6

19,1

114,4

24,7

155,2

12,1

23,1

9,0

42,1

10,8

10,4

7,5

311,8

Med läkarmedverkan Specialiserad Specialiserad Summa somatisk psykiatrisk vård vård

421,2

1,1

16,6

3,8

1,9

27,6

46,6

19,5

8,9

4,0

57,0

2,6

56,2

12,1

8,2

30,2

23,7

6,2

18,7

6,7

69,7

81,7

2,8

1,8

0,3

2,7

2,6

4,4

5,2

0,2

1,2

2,7

18,7

4,0

4,4

0,7

1,4

1,4

2,7

24,5

502,9

1,1

19,4

5,7

2,2

30,4

49,2

23,9

14,1

4,1

58,2

5,3

74,9

16,1

8,2

34,6

24,4

7,6

20,1

9,3

94,2

1 362,2

9,7

26,9

20,4

37,6

47,8

49,2

35,7

37,7

23,3

172,6

30,0

230,1

28,1

31,2

43,6

66,5

18,4

30,5

16,9

406,0

Utan läkarmedverkan Samtliga besök Specialiserad Specialiserad Summa (med och utan somatisk psykiatrisk läkarmedverkan) vård vård

Specialiserad vård. Dagsjukvård. Besök (1000-tal) 2007

Uppsala

Stockholm

Huvudman

Tabell V 7

138 Statistik om hälso- och sjukvård... 2007


Specialiserad vård. Läkarbesök 1 (1000-tal) per specialitet 2007

Sörmland

6,7

46,2

Halland

40,4

52,4

15,7

1 630,9

Jämtland

Västerbotten

Norrbotten

Gotland

TOTALT

837,0

8,7

21,3

35,0

10,1

16,4

17,4

16,2

29,6

96,0

27,7

157,4

9,9

127,6

5,5

2,7

5,9

4,3

26,9

2,6

19,0

1,1

6,0

5,9

47,8

Neurologi

72,3

Verksamhet

1,1

1,9

3,8

4,8

2,3

2,2

0,6

0,7

3,6

0,4

15,4

0,8

0,9

0,3

0,9

1,1

3,8

27,6

Medicinsk rehab

1 Mottagningsbesök, hembesök, hemsjukvårdsbesök och dagsjukvårdsbesök.

22,0

25,8

Västernorrland

59,1

52,3

Gävleborg

Västmanland

Dalarna

63,5

46,3

Örebro

50,3

Värmland

168,0

237,1

Skåne

Västra Götaland

58,6

35,1

Blekinge

38,8

Kalmar

43,8

Kronoberg

4,4

46,9

127,2

Jönköping

Östergötland

33,7

346,5

Övriga invärtes spec

12,0

389,2

Stockholm

Uppsala

Internmedicin

Huvudman

21,7

1,1

5,6

8,8

1,3

1,0

1,0

0,8

1,2

0,1

1,0

Habilitering

147,0

7,4

2,1

8,3

3,1

3,4

1,3

5,9

5,6

5,0

7,1

24,0

3,3

22,5

6,1

3,2

3,3

3,9

10,0

2,2

6,8

12,6

Infektionssjukvård

Antalet Läkarbesök inom specialiserad vård från tabell V 8.1 och V 8.2 summeras i tabell V 8.3.

Tabell V 8.1

836,1

4,0

18,2

23,1

7,6

16,8

14,4

20,1

17,9

16,0

20,4

134,0

30,1

131,9

9,8

13,0

17,4

29,9

31,7

21,4

22,6

235,8

Barnmedicin

611,2

8,2

12,6

5,9

7,5

9,8

9,8

12,8

20,0

5,9

104,8

21,7

109,8

6,7

15,8

18,0

15,1

22,5

10,2

22,3

171,8

Hud- och könssjukvård

302,0

2,0

9,5

8,0

8,0

6,5

9,6

5,1

23,9

34,6

1,4

5,0

33,4

5,1

16,4

133,5

Tumörsjukvård

39,4

0,0

0,1

0,4

5,3

0,0

25,0

8,6

4 625,0

29,2

90,6

122,5

47,4

103,1

98,2

113,5

109,8

136,8

122,8

590,5

133,2

733,1

59,5

92,4

80,0

110,6

261,5

92,6

131,9

1 365,9

Övrig SUMMA medicinsk MEDICINSK korttidsvård KORTTIDSVÅRD

Verksamhet 139


Specialiserad vård. Läkarbesök 1 (1000-tal) per specialitet 2007

41,6

Halland

1 287,8

11,3

27,0

40,2

21,6

35,3

33,5

38,5

39,8

34,6

29,1

187,6

48,4

202,8

25,3

37,3

26,3

48,4

39,9

41,9

43,4

275,5

Ortopedisk kirurgi

273,0

2,3

5,7

7,8

1,3

5,4

1,4

8,5

9,0

5,6

42,7

7,8

49,6

3,0

10,8

6,0

12,3

5,6

10,3

78,0

Urologisk kirurgi

55,1

0,1

10,1

5,4

11,6

27,9

Barnkirurgi

1 Mottagningsbesök, hembesök, hemsjukvårdsbesök och dagsjukvårdsbesök.

7,6

Norrbotten

1 156,4

38,6

Västerbotten

TOTALT

36,0

Jämtland

Gotland

36,8

20,4

Västernorrland

38,7

48,7

Gävleborg

Västmanland

Dalarna

42,2

34,7

Örebro

37,3

Värmland

154,1

146,0

Skåne

Västra Götaland

32,6

Kronoberg

27,6

26,7

Jönköping

Blekinge

35,0

Östergötland

Kalmar

31,5

28,6

Sörmland

48,4

243,2

Stockholm

Uppsala

Allmän kirurgi

Huvudman

177,2

11,6

14,5

32,9

29,0

0,7

0,1

14,3

20,7

53,4

Övriga kirurgiska spec

1 215,6

8,4

29,9

18,2

10,3

23,4

27,2

21,7

20,2

36,6

21,9

194,1

40,1

170,6

18,4

23,4

20,1

42,8

61,1

33,0

50,7

343,4

Gynekologi

Antalet Läkarbesök inom specialiserad vård från tabell V 8.1 och V 8.2 summeras i tabell V 8.3.

Tabell V 8.2

144,0

1,1

1,0

2,1

0,6

6,5

5,7

0,3

30,4

4,2

22,2

2,1

0,5

2,8

5,6

10,9

48,0

Förlossningsvård

1 179,3

6,8

30,5

30,6

14,2

28,8

21,5

30,9

29,0

31,5

29,6

177,9

33,3

165,9

20,2

30,6

27,0

41,1

47,5

26,7

19,1

336,5

Ögonsjukvård

897,9

5,4

16,7

19,0

9,1

13,0

23,4

21,7

22,7

21,6

19,0

135,3

28,6

157,5

14,2

20,0

21,2

26,8

35,0

23,4

35,3

228,9

Öron-, näsoch halssjukvård

27,4

2,1

0,7

4,7

1,3

18,7

6 413,7

44,0

148,5

164,6

77,8

144,7

156,3

158,0

160,8

190,7

142,9

965,1

204,0

948,9

109,5

156,9

126,5

203,0

244,3

163,4

269,1

1 634,9

Övrig SUMMA kirurgisk KIRURGISK korttidsvård KORTTIDSVÅRD

140 Statistik om hälso- och sjukvård... 2007


Halland

62,3

0,6

3,0

2,1

5,9

0,5

2,3

0,9

0,6

3,2

0,3

3,1

1,5

0,4

2,8

0,9

1,5

2,1

30,7

Geriatrisk vård

606,1

3,1

0,4

1,6

1,8

1,1

0,8

200,6

0,0

83,4

0,8

2,7

39,7

36,1

75,1

158,9

Övrigt

11 740,5

73,4

242,8

290,2

127,3

254,2

256,6

273,7

273,3

329,2

266,4

1 759,5

337,5

1 771,8

169,0

251,6

209,5

356,0

542,8

257,4

478,1

3 220,0

TOTALT SPECIALISERAD SOMATISK VÅRD

Verksamhet

1 Mottagningsbesök, hembesök, hemsjukvårdsbesök och dagsjukvårdsbesök.

0,2

Norrbotten

33,3

Västerbotten

TOTALT

Jämtland

Gotland

Västernorrland

Gävleborg

Västmanland

Dalarna

Örebro

Värmland

0,1

3,4

Skåne

Västra Götaland

Kronoberg

Jönköping

Blekinge

Östergötland

Kalmar

Sörmland

29,6

Ofördelad korttidsvård

Uppsala

Stockholm

Huvudman

861,7

5,1

11,1

18,0

5,4

10,8

13,4

19,1

18,0

21,1

14,7

115,8

17,9

139,9

8,2

13,5

14,3

20,4

22,1

18,3

27,7

326,9

Allmän psykiatri

84,3

0,2

1,3

3,3

1,0

1,5

2,3

2,3

3,0

3,7

2,3

11,3

2,8

13,6

0,7

3,5

1,2

2,7

3,8

1,2

3,9

18,8

Barn- och ungdomspsykiatri

Specialiserad vård. Läkarbesök 1 (1000-tal) per specialitet 2007

Antalet Läkarbesök inom specialiserad vård från tabell V 8.1 och V 8.2 summeras här.

Tabell V 8.3

0,4

0,0

0,0

0,3

0,1

0,0

0,0

0,1

Rättspsykiatri

946,4

5,3

12,3

21,3

6,4

12,3

15,7

21,4

21,0

24,8

17,1

127,4

20,7

153,5

8,9

17,0

15,5

23,2

25,9

19,5

31,6

345,6

TOTALT SPECIALISERAD PSYKIATRISK VÅRD

12 687,0

78,7

255,1

311,5

133,7

266,5

272,3

295,1

294,4

354,0

283,5

1 886,9

358,2

1 925,3

177,9

268,6

225,0

379,2

568,7

276,9

509,8

3 565,6

TOTALT SPECIALISERAD VÅRD

Verksamhet 141


18,0

Halland

21,8

50,4

24,8

1 046,1

Västerbotten

Norrbotten

Gotland

TOTALT

507,3

2,9

51,0

15,3

4,1

11,5

36,9

8,2

5,2

141,3

20,0

68,7

11,6

2,8

5,7

52,0

70,1

Övriga invärtes spec

29,5

1,4

0,4

1,8

2,2

4,8

0,5

10,0

0,2

1,5

1,8

4,9

Neurologi

360,0

21,5

19,1

34,9

25,7

0,5

50,0

7,8

23,3

5,0

46,7

0,8

13,7

23,0

0,3

3,5

3,2

24,4

5,4

16,5

34,8

Medicinsk rehab

1 Mottagningsbesök, hembesök, hemsjukvårdsbesök och dagsjukvårdsbesök.

12,0

Gävleborg

11,1

Dalarna

Jämtland

63,2

110,4

Västmanland

Västernorrland

47,0

56,4

Örebro

12,4

Värmland

150,5

123,5

Skåne

Västra Götaland

47,7

Kronoberg

34,0

30,1

Jönköping

Blekinge

36,0

Östergötland

Kalmar

48,2

76,6

Sörmland

6,6

65,5

Stockholm

Uppsala

Internmedicin

Huvudman

254,2

8,3

71,1

3,3

16,9

10,9

13,5

15,0

3,2

112,0

Habilitering

127,7

5,7

0,7

12,6

1,6

1,7

0,9

2,3

8,1

0,2

7,7

18,8

1,8

20,0

2,8

5,5

2,2

4,0

8,1

1,4

9,3

12,2

Infektionssjukvård

281,1

1,4

15,6

6,7

4,2

8,0

10,5

10,4

9,4

6,9

7,5

57,1

7,3

38,0

2,9

5,2

4,5

9,7

18,6

5,6

8,8

43,0

Barnmedicin

474,1

1,0

13,4

6,7

10,3

16,7

12,3

9,2

3,3

9,5

78,7

20,8

75,1

5,6

8,0

14,9

14,2

14,9

11,0

20,4

128,0

Hud- och könssjukvård

Specialiserad vård. Besök 1 (1000-tal) hos annan personalkategori än läkare per specialitet 2007

Antalet Besök hos annan personalkategori inom specialiserad vård från tabell V 9.1 och V 9.2 summeras i tabell V 9.3.

Tabell V 9.1

337,1

1,1

4,3

7,8

23,0

14,3

5,3

19,7

70,4

64,1

10,9

12,0

2,1

17,9

37,5

46,8

Tumörsjukvård

56,6

0,1

0,3

4,1

0,1

52,0

3 473,7

54,6

89,7

145,9

57,6

126,6

215,6

107,5

158,2

77,8

64,2

571,8

85,9

417,3

79,2

80,2

81,2

90,9

204,2

95,1

152,9

517,3

Övrig SUMMA medicinsk MEDICINSK korttidsvård KORTTIDSVÅRD

142 Statistik om hälso- och sjukvård... 2007


4,3

Halland

3,2

6,8

0,7

153,0

Västerbotten

Norrbotten

Gotland

TOTALT

263,5

0,5

2,7

7,9

14,8

6,7

3,8

11,9

34,8

3,5

1,9

9,4

4,9

56,3

3,9

3,5

3,2

6,8

14,9

11,9

7,2

53,1

Ortopedisk kirurgi

71,3

0,5

0,9

1,7

1,0

3,7

1,3

3,2

12,9

1,3

16,9

4,6

2,3

6,3

1,9

1,8

11,0

Urologisk kirurgi

12,1

Verksamhet

4,5

0,8

0,2

2,4

4,3

Barnkirurgi

1 Mottagningsbesök, hembesök, hemsjukvårdsbesök och dagsjukvårdsbesök.

3,9

6,2

Jämtland

5,4

Västernorrland

10,0

Västmanland

Gävleborg

5,0

8,8

Örebro

Dalarna

3,7

Värmland

24,4

19,9

Skåne

Västra Götaland

6,0

Kronoberg

12,2

3,5

Jönköping

Blekinge

2,9

Östergötland

Kalmar

2,9

6,9

Sörmland

3,2

12,9

Stockholm

Uppsala

Allmän kirurgi

Huvudman

71,4

4,3

0,0

4,3

12,3

16,8

0,1

6,3

2,0

25,3

Övriga kirurgiska spec

287,3

1,6

14,7

15,5

4,2

3,0

7,7

8,0

7,7

10,2

2,2

40,8

8,6

52,5

2,0

3,8

13,1

13,2

10,6

7,1

17,3

43,4

Gynekologi

156,8

1,6

0,5

4,5

1,7

9,7

4,7

5,0

33,5

2,2

19,3

2,0

1,4

3,8

3,3

14,4

49,2

Förlossningsvård

446,9

3,3

13,7

16,7

7,8

18,2

16,1

25,9

21,1

15,2

15,9

72,5

14,9

51,6

8,5

18,3

11,8

25,3

21,7

20,2

1,4

46,8

Ögonsjukvård

435,9

0,7

1,9

12,5

9,1

7,1

15,0

7,0

27,4

2,2

25,5

78,8

5,0

56,4

15,4

20,2

15,8

18,3

33,0

13,3

10,5

60,5

Öron-, näsoch halssjukvård

Specialiserad vård. Besök 1 (1000-tal) hos annan personalkategori än läkare per specialitet 2007

Antalet Besök hos annan personalkategori inom specialiserad vård från tabell V 9.1 och V 9.2 summeras i tabell V 9.3.

Tabell V 9.2

13,2

0,1

0,1

2,7

0,3

9,9

1 911,3

7,4

40,7

63,4

42,5

44,5

49,9

72,6

108,3

44,5

57,3

289,2

41,2

290,4

35,9

64,7

49,1

72,6

103,3

57,3

70,0

306,4

Övrig SUMMA kirurgisk KIRURGISK korttidsvård KORTTIDSVÅRD

Verksamhet 143


Halland

Dalarna

Gävleborg

342,2

Västerbotten

Norrbotten

Gotland

TOTALT

381,1

0,1

12,7

2,5

3,1

14,3

1,8

9,4

8,5

9,9

3,8

20,6

0,4

13,0

0,2

5,0

11,7

263,8

Geriatrisk vård

384,4

4,9

18,0

2,5

16,0

93,6

14,3

0,0

102,3

45,7

4,8

1,5

1,0

35,7

11,5

32,4

Övrigt

6 492,7

62,0

135,4

222,0

100,1

236,8

268,6

194,4

270,8

147,7

215,1

1 033,9

150,0

816,8

115,1

211,2

163,6

186,9

309,2

193,2

246,1

1 213,6

TOTALT SPECIALISERAD SOMATISK VÅRD

1 Mottagningsbesök, hembesök, hemsjukvårdsbesök och dagsjukvårdsbesök.

Jämtland

45,2

Västmanland

Västernorrland

Örebro

Värmland

150,0

3,0

13,0

Skåne

Västra Götaland

Blekinge

Kronoberg

Kalmar

8,8

28,0

Jönköping

0,5

Sörmland

Östergötland

93,7

Ofördelad korttidsvård

Uppsala

Stockholm

Huvudman

2 870,6

24,0

49,0

117,6

14,2

38,2

62,3

95,8

89,6

84,9

44,9

406,7

61,6

376,2

46,2

65,9

51,7

88,8

110,7

53,8

96,7

891,8

Allmän psykiatri

468,1

1,7

9,4

21,6

8,4

10,6

10,8

19,4

15,6

13,9

12,7

59,7

13,6

57,5

10,1

19,3

10,5

6,7

19,5

9,2

20,5

117,4

Barn- och ungdomspsykiatri

6,4

1,2

0,1

0,4

0,2

2,5

0,3

0,0

1,1

0,1

0,5

Rättspsykiatri

3 345,0

25,7

58,4

140,4

22,6

48,9

73,6

115,2

105,1

99,1

57,6

468,9

75,2

434,0

56,3

85,2

62,3

96,6

130,3

63,0

117,7

1 009,2

TOTALT SPECIALISERAD PSYKIATRISK VÅRD

Specialiserad vård. Besök 1 (1000-tal) hos annan personalkategori än läkare per specialitet 2007

Antalet Besök hos annan personalkategori inom specialiserad vård från tabell V 9.1 och V 9.2 summeras här.

Tabell V 9.3

9 837,7

87,7

193,9

362,4

122,7

285,7

342,2

309,6

375,9

246,8

272,8

1 502,8

225,2

1 250,8

171,4

296,4

225,8

283,5

439,5

256,2

363,8

2 222,8

TOTALT SPECIALISERAD VÅRD

144 Statistik om hälso- och sjukvård... 2007


260,3

3,7

0,7

6,2

5,9

4,2

13,5

18,8

20,4

63,4

2,4

24,5

11,5

14,0

13,2

12,8

12,1

7,6

25,5

154,8

1,2

4,3

2,3

5,2

0,0

6,4

4,4

4,4

3,6

18,8

5,8

29,3

4,8

4,9

4,8

3,9

5,2

3,3

6,3

35,8

111,4

0,8

3,7

2,4

2,4

3,4

1,5

4,8

4,9

2,6

1,9

11,2

3,3

22,3

1,6

2,9

1,7

8,5

3,2

3,8

3,2

21,4

745,2

3,9

9,8

28,2

5,6

22,3

11,9

20,3

18,6

27,4

8,4

115,4

21,9

68,9

13,1

21,3

19,5

4,4

22,6

15,8

25,9

260,0

Oftalmolog- Psykolog assistent/ ortoptist

Verksamhet

1 Mottagningsbesök, hembesök och hemsjukvårdsbesök. 2 I tabell V 10.2 framgår hur många av dessa besök som producerats av annan vårdgivare.

5,1

383,9

TOTALT

10,9

Gotland

20,0

Norrbotten

7,0

14,5

Västerbotten

Jämtland

Västernorrland

4,3

Västmanland

1,0

14,2

12,7

Örebro

Gävleborg

15,7

Värmland

Dalarna

55,3

Västra Götaland

6,5

Blekinge

31,8

10,9

Kalmar

11,0

10,7

Kronoberg

Halland

14,1

Jönköping

Skåne

11,0

25,8

Östergötland

11,6

Sörmland

90,0

Uppsala

Arbets- Audionom/ Logoped terapeut hörselvårdsassistent

546,5

2,9

11,9

23,6

9,5

25,6

9,9

24,3

19,4

17,9

14,6

78,4

14,6

75,9

10,7

10,0

9,6

3,2

18,9

13,1

15,4

137,0

Kurator

1 029,7

8,6

27,2

63,7

24,6

67,5

1,8

20,5

46,9

23,4

59,4

170,9

24,7

115,8

16,1

35,9

23,9

16,8

41,0

28,5

12,5

199,9

Sjukgymnast

3 978,8

39,2

70,7

140,9

34,0

96,0

164,7

110,7

103,0

83,6

97,3

781,1

114,3

521,6

67,0

123,0

75,0

59,0

200,0

112,9

100,4

884,5

Sjuksköterska

382,5

5,9

4,5

49,5

2,3

2,1

26,7

7,7

36,1

15,4

16,0

41,5

1,9

16,3

22,2

31,4

3,1

3,8

12,9

2,2

34,7

46,1

Undersköterska

253,2

1,3

9,1

4,4

8,8

15,2

9,4

10,9

5,3

6,9

59,5

3,1

8,7

0,4

2,7

3,5

26,7

77,3

Barnmorska

Specialiserad vård. Besök 1 (1000-tal) hos annan personalkategori än läkare per kategori 20072

Stockholm

Huvudman

Tabell V 10.1

1 488,6

14,0

30,7

18,8

23,4

38,4

72,1

46,2

77,6

33,0

25,9

108,6

13,2

209,9

2,0

30,6

21,0

132,2

87,5

34,4

117,7

351,1

Övriga personalkategorier

9 334,8

86,6

174,4

362,4

117,1

283,6

311,8

260,4

352,0

232,7

268,6

1 444,6

219,9

1 176,0

155,3

288,2

191,2

259,1

431,9

236,1

354,4

2 128,6

TOTALT

Verksamhet 145


20,5

Dalarna

Gävleborg

Västernorrland

Jämtland

Västerbotten

Norrbotten

Gotland

TOTALT

9,4

6,8

2,5

0,2

2,8

2,1

0,7

1 Mottagningsbesök, hembesök och hemsjukvårdsbesök.

Västmanland

2,8

Örebro

0,0

Blekinge

Värmland

Kalmar

Västra Götaland

Kronoberg

0,3

Jönköping

0,2

Östergötland

Halland

Sörmland

Skåne

1,0

16,1

Arbets- Audionom/ Logoped terapeut hörselvårdsassistent

1,9

0,2

1,0

0,7

35,6

2,1

7,3

2,6

1,1

6,0

1,9

2,3

1,0

11,4

Oftalmolog- Psykolog assistent/ ortoptist

8,7

0,3

1,8

0,6

0,0

1,2

0,8

4,0

Kurator

80,4

16,6

16,3

5,1

0,0

1,0

41,3

Sjukgymnast

298,7

1,3

1,5

11,6

44,9

9,0

32,6

2,3

0,3

0,6

0,1

194,5

Sjuksköterska

29,3

0,0

0,4

4,4

24,5

Undersköterska

13,3

1,9

3,0

6,1

2,0

0,3

Barnmorska

131,0

1,7

1,1

5,7

3,6

4,5

0,8

30,9

10,6

0,5

71,6

Övriga personalkategorier

Specialiserad vård. Annan vårdgivare. Besök 1 (1000-tal) hos annan personalkategori än läkare per kategori 2007

Uppsala

Stockholm

Huvudman

Tabell V 10.2

631,5

1,7

1,1

9,4

10,6

36,4

75,8

19,6

87,1

2,3

14,8

4,3

3,2

365,2

TOTALT

146 Statistik om hälso- och sjukvård... 2007


312,8

Halland

5 729,2

61,0

118,8

222,0

93,4

234,9

239,8

147,9

251,3

138,8

209,2

976,9

147,4

709,2

103,0

192,0

133,3

163,1

259,2

165,5

238,1

924,3

13 157,4

89,1

282,9

379,0

149,5

312,8

334,0

332,9

362,1

361,8

330,9

2 035,9

371,7

1 898,4

198,1

305,2

253,9

379,2

633,4

313,2

565,7

3 267,7

1,43

1,56

1,13

1,47

1,18

1,28

1,21

1,21

1,45

1,31

1,21

1,32

1,28

1,58

1,30

1,31

1,40

1,14

1,51

1,18

1,75

1,68

Besök/invånare 2 Summa viktade besök

Verksamhet

1 Vårdkontakterna har viktats m h t resursåtgång. Besök hos andra kategorier än läkare har antagits motsvara 40 % av ett läkarbesök. 2 Hänsyn har inte tagits till att köp och försäljning kan förekomma mellan landsting/regioner.

64,7

Norrbotten

10 865,7

235,3

Västerbotten

TOTALT

290,2

Jämtland

Gotland

218,8

112,1

Västernorrland

273,7

238,1

261,6

Västmanland

Gävleborg

306,3

Örebro

Dalarna

247,2

Värmland

1 645,1

1 614,7

Skåne

Västra Götaland

228,4

Kronoberg

156,9

200,5

Jönköping

Blekinge

314,0

Östergötland

Kalmar

247,1

529,8

Sörmland

470,5

2 898,0

Stockholm

Uppsala

Besök (mottagningsbesök/hembesök). Tusental Läkare Annan personal- Summa viktade 1 kategori besök

Specialiserad somatisk vård. Mottagningsverksamhet 2007. Vårdkontakter

Huvudman

Tabell V 11

Verksamhet 147


24,7

Halland

Västmanland

8,7

852,7

Gotland

TOTALT

421,2

1,1

16,6

3,8

1,9

27,6

46,6

19,5

8,9

4,0

57,0

2,6

56,2

12,1

8,2

30,2

23,7

6,2

18,7

6,7

69,7

1 021,2

9,1

14,1

16,3

36,1

28,5

18,6

19,6

26,5

20,7

137,2

25,8

173,9

16,9

26,3

21,1

51,6

13,3

17,9

10,2

337,6

0,111

0,159

0,056

0,128

0,148

0,104

0,068

0,079

0,096

0,076

0,089

0,088

0,145

0,111

0,113

0,117

0,155

0,032

0,067

0,032

0,173

1 Vårdkontakterna har viktats m h t resursåtgåmg. Besök hos andra personalkategorier än läkare har antagits motsvara 40% av ett läkarbesök. 2 Hänsyn har inte tagits till att köp och försäljning kan förekomma mellan landsting/regioner.

7,4

Jämtland

Norrbotten

35,4

14,7

Västernorrland

Västerbotten

17,5

Gävleborg

23,0

11,8

Örebro

Dalarna

19,1

Värmland

114,4

151,4

Skåne

Västra Götaland

23,1

Kronoberg

12,0

9,0

Jönköping

Blekinge

42,1

Östergötland

Kalmar

10,4

10,8

Sörmland

7,5

309,7

Somatisk dagsjukvård, besök tusental Med Utan Summa viktade 1 Viktade besök läkarmedverkan läkarmedverkan besök per invånare 2

Specialiserad somatisk vård. Dagsjukvård 2007. Vårdkontakter

Uppsala

Stockholm

Huvudman

Tabell V 12

148 Statistik om hälso- och sjukvård... 2007


5,7

Skåne 3

Halland

Västra Götaland

1,1

Dalarna

Gävleborg

22,1

Gotland

TOTALT

342,3

2,9

1,2

1,9

51,5

11,0

43,8

9,0

1,3

219,6

159,0

1,6

1,5

0,9

26,3

4,5

19,8

3,6

0,6

100,2

0,02

0,01

0,01

0,00

0,02

0,02

0,05

0,01

0,00

0,05

0,3

0,1

0,1

0,1

Läkare

23,2

0,1

4,8

8,0

10,4

Verksamhet

9,6

0,0

2,0

3,3

4,3

0,00

0,00

0,01

0,01

0,01

Specialiserad psykiatrisk vård Hemsjukvårdsbesök. Tusental Annan Summa viktade 1 Viktade besök personalkategori hemsjukvårdsbesök /invånare 2

1 Vårdkontakterna har viktats m h t resursåtgåmg. Besök hos andra personalkategorier än läkare har antagits motsvara 40% av ett läkarbesök. 2 Hänsyn har inte tagits till att köp och försäljning kan förekomma mellan landsting/regioner. 3 Här redovisas inskrivningsdagar (ej besök).

Norrbotten

0,4

Västerbotten

Jämtland

Västmanland

Västernorrland

Örebro

0,1

Värmland

0,1

Blekinge

Kronoberg

Kalmar

Jönköping

2,2

Sörmland

Östergötland

0,1

12,4

Läkare

Specialiserad somatisk vård Hemsjukvårdsbesök. Tusental Annan Summa viktade 1 Viktade besök personalkategori hemsjukvårdsbesök /invånare 2

Specialiserad somatisk respektive psykiatrisk hemsjukvård 2007. Vårdkontakter

Uppsala

Stockholm

Huvudman

Tabell V 13

Verksamhet 149


19,9

180,6

45,8

Blekinge

Skåne

Halland

5,2

1 396,2

Okänt 1

TOTALT

1 Hemort ej registrerad, utlänningar m m.

9,8

1 391,1

41,0

Norrbotten

SUMMA

42,1

Västerbotten

Gotland

42,6

Gävleborg

19,6

43,3

Dalarna

Jämtland

47,8

Västmanland

Västernorrland

43,3

41,5

Örebro

43,3

Värmland

240,7

38,4

Kalmar

Västra Götaland

55,5

26,6

Kronoberg

Östergötland

Jönköping

40,5

54,7

Sörmland

43,8

270,0

86,9

0,9

86,0

0,5

2,1

2,2

0,7

1,9

2,0

2,1

1,9

2,9

1,6

13,9

1,9

10,8

0,6

1,8

1,3

3,4

1,6

2,6

3,3

26,9

Vårdtillfällen (konsumtion). Tusental Specialiserad Specialiserad somatisk psykiatrisk sluten vård sluten vård

Specialiserad somatisk respektive psykiatrisk sluten vård 2007. Vårdkontakter (vårdtillfällen)

Uppsala

Stockholm

Huvudman

Tabell V 14

150 Statistik om hälso- och sjukvård... 2007


8,9

Kalmar

Blekinge

3 240,1

25,7

55,6

140,4

20,6

48,6

70,8

112,6

100,7

93,9

52,7

467,7

72,5

415,3

52,3

85,2

57,9

95,9

120,9

61,6

104,6

984,7

2 235,6

15,6

34,6

77,4

14,7

31,7

44,0

66,4

61,3

61,8

38,0

314,5

49,7

315,9

29,8

51,1

38,6

61,5

74,2

44,1

73,3

737,4

0,24

0,27

0,14

0,30

0,12

0,13

0,16

0,24

0,25

0,22

0,14

0,20

0,17

0,26

0,20

0,22

0,21

0,18

0,18

0,17

0,23

0,38

Besök/invånare 2 Summa viktade besök

Verksamhet

1 Vårdkontakterna har viktats m h t resursåtgång. Besök hos andra kategorier än läkare har antagits motsvara 40 % av ett läkarbesök. 2 Hänsyn har inte tagits till att köp och försäljning kan förekomma mellan landsting/regioner.

5,3

939,5

TOTALT

12,3

Norrbotten

Gotland

21,3

Västerbotten

6,4

12,3

Västernorrland

Jämtland

21,4

15,7

Gävleborg

Västmanland

Dalarna

24,2

21,0

Örebro

17,0

127,4

Värmland

Västra Götaland

20,7

17,0

Kronoberg

149,7

15,5

Jönköping

Halland

23,1

Östergötland

Skåne

19,5

25,9

Sörmland

31,5

343,5

Stockholm

Uppsala

Besök (mottagningsbesök/hembesök). Tusental Läkare Annan personalSumma viktade 1 kategori besök

Specialiserad psykiatrisk vård. Mottagningsverksamhet 2007. Vårdkontakter

Huvudman

Tabell V 15

Verksamhet 151


Halland

81,7

2,8

1,8

0,3

2,7

2,6

4,4

5,2

0,2

1,2

2,7

18,7

4,0

4,4

0,7

1,4

1,4

2,7

24,5

39,2

1,1

0,7

0,1

1,1

1,0

1,8

2,7

0,1

0,5

1,1

11,3

1,6

1,8

0,3

0,6

0,6

1,1

11,9

0,004

0,004

0,006

0,000

0,004

0,004

0,007

0,010

0,000

0,000

0,004

0,009

0,011

0,010

0,001

0,001

0,002

0,003

0,006

1 Vårdkontakterna har viktats m h t resursåtgång. Besök hos andra personalkategorier än läkare har antagits motsvara 40 % av ett läkarbesök. 2 Hänsyn har inte tagits till att köp och försäljning kan förekomma mellan landsting/regioner.

6,6

TOTALT

Norrbotten

Gotland

0,0

Västerbotten

0,0

0,0

Jämtland

Gävleborg

Västernorrland

Dalarna

0,6

0,0

Västmanland

Örebro

Värmland

0,0

3,8

Skåne

Västra Götaland

0,0

Blekinge

0,0

Kalmar

0,0

Östergötland

Kronoberg

Sörmland

Jönköping

2,1

Psykiatrisk dagsjukvård, besök tusental Med Utan Summa viktade 1 Viktade besök läkarmedverkan läkarmedverkan besök per invånare 2

Specialiserad psykiatrisk vård. Dagsjukvård 2007. Vårdkontakter

Uppsala

Stockholm

Huvudman

Tabell V 16

152 Statistik om hälso- och sjukvård... 2007


438,9

Halland

1 229,3

0,0

42,7

12,4

146,9

0,0

64,1

36,7

266,5

5,3

2,5

652,1

Undersköterska

6 911,5

27,4

268,9

178,3

116,1

148,2

191,8

191,1

138,6

261,9

106,0

1 122,6

240,7

1 042,2

79,8

169,3

95,8

232,1

220,4

188,0

127,1

1 765,1

Besök hos Sjukgymnast

469,5

26,9

17,7

23,8

22,5

16,7

11,4

0,6

73,4

28,8

35,1

17,2

21,7

30,7

41,6

16,7

3,5

81,1

Arbetsterapeut

2 030,6

33,5

87,7

37,7

15,4

39,1

114,5

57,0

10,0

154,1

71,9

266,6

54,0

185,6

22,5

22,7

29,3

79,7

182,5

30,2

59,5

476,9

Övriga personalkategorier

Verksamhet

1 Mottagningsbesök, hembesök och hemsjukvårdsbesök. 2 I tabell V 17.2 framgår hur många av dessa besök som producerats av annan vårdgivare.

97,2

Norrbotten

13 703,1

506,9

Västerbotten

TOTALT

493,9

Jämtland

Gotland

444,3

181,8

Västernorrland

587,4

569,7

Gävleborg

Västmanland

Dalarna

351,7

358,2

Örebro

368,7

Värmland

2 000,5

1 522,5

Skåne

Västra Götaland

398,7

Kronoberg

274,6

232,7

Jönköping

Blekinge

723,1

Östergötland

Kalmar

378,2

745,0

Sörmland

351,9

2 677,3

Sjuksköterska

24 344,0

158,2

890,4

770,4

313,4

655,5

910,9

999,1

518,1

767,8

547,1

3 463,1

762,4

2 785,4

458,2

649,2

357,8

1 332,2

1 194,8

615,7

542,0

5 652,5

Totalt

Primärvård. Besök1 (1000-tal) hos annan personalkategori än läkare, 20072

Uppsala

Stockholm

Huvudman

Tabell V 17.1

Verksamhet 153


1,9

Kalmar

Blekinge

45,4

287,3

0,7

2,8

283,8

Undersköterska

4 493,3

11,3

181,5

107,4

75,9

84,3

101,8

112,7

75,2

175,9

77,3

699,0

710,8

30,3

72,9

54,9

98,3

106,8

115,2

69,8

1 420,7

Besök hos Sjukgymnast

55,7

0,3

1,7

11,8

0,5

1,4

4,4

12,3

1,1

4,3

1,0

16,9

Arbetsterapeut

476,9

0,2

8,6

2,6

4,8

15,6

0,9

3,4

5,0

13,8

43,0

57,9

3,3

1,6

17,4

1,8

297,1

Övriga personalkategorier

7 666,0

11,3

188,6

161,7

92,6

192,4

184,4

124,3

247,2

226,3

162,7

961,5

995,8

32,2

86,6

90,1

105,9

185,9

147,5

69,8

3 272,5

Totalt

1 Mottagningsbesök, hembesök och hemsjukvårdsbesök. 2 Hallands primärvård delas inte upp på egen produktion respektive produktion av annan vårdgivare. I totalsiffran ingår Halland enligt 2006 års fördelning.

2 352,7

6,6

Norrbotten

TOTALT 2

43,2

Västerbotten

Gotland

91,5

14,1

Jämtland

Gävleborg

Västernorrland

9,4

63,8

Dalarna

164,2

Örebro

Västmanland

71,7

207,3

Värmland

Västra Götaland

Halland 2

225,9

13,7

Kronoberg

Skåne

6,0

31,8

Jönköping

29,5

57,4

Östergötland

1 254,0

Sjuksköterska

Primärvård. Annan vårdgivare. Besök1 (1000-tal) hos annan personalkategori än läkare 2007

Sörmland

Uppsala

Stockholm

Huvudman

Tabell V 17.2

154 Statistik om hälso- och sjukvård... 2007


0,7

2,4

6,8

8,1

Värmland

Örebro

Västmanland

Verksamhet

1 All primärvård.

1,6

Norrbotten

173,1

Västerbotten

TOTALT

0,7

10,0

Jämtland

Gotland

5,9

3,5

Västernorrland

6,1

6,6

Västra Götaland

3,5

5,7

Halland

Gävleborg

34,8

Skåne

Dalarna

6,1

0,7

Blekinge

2,6

Kronoberg

Kalmar

1,7

Jönköping

13,4

Sörmland

Östergötland

1,8

50,7

Läkare

1 051,6

37,5

151,3

23,7

2,1

105,8

50,5

41,0

34,5

3,6

2,1

19,4

43,6

14,3

7,1

24,7

1,6

28,6

234,3

33,8

3,6

188,6

Sjuksköterska

73,9

0,6

3,9

0,8

0,1

0,1

1,6

2,2

4,2

5,3

11,8

0,7

0,8

1,1

1,9

0,0

4,2

5,8

0,6

28,0

Hembesök Sjukgymnast

169,2

16,7

4,6

1,4

6,5

6,6

5,9

16,4

6,2

3,3

5,4

12,8

16,4

18,0

6,4

42,7

Arbetsterapeut

260,4

11,8

2,7

1,2

0,1

0,3

7,7

6,4

0,3

0,1

4,4

4,9

0,6

1,5

3,0

0,0

11,5

70,7

3,0

3,0

130,2

Annan personal

173,1

0,2

3,5

0,1

10,2

7,3

13,8

6,7

65,2

5,0

0,2

5,2

14,0

2,1

8,8

17,4

13,4

2 848,5

0,3

160,4

35,2

150,6

280,5

61,8

0,0

1,3

124,2

154,1

0,0

495,9

27,0

25,3

1 331,9

Hemsjukvårdsbesök Läkare Övrig personal

3 939,4

33,6

6,8

85,5

63,8

92,9

145,3

325,3

126,4

102,9

157,4

715,7

81,1

705,3

64,6

51,2

61,8

100,1

606,3

86,1

14,2

313,1

7 635,8

39,5

0,1

270,7

103,5

118,3

669,5

491,1

312,3

483,7

349,7

2 345,3

75,6

639,4

346,7

117,8

142,7

220,7

734,5

8,6

166,0

Telefonkontakter 1 Läkare Övrig personal

Primärvård. Antal hembesök, hemsjukvårdsbesök och telefonkontakter (1000-tal) 2007

Uppsala

Stockholm

Huvudman

Tabell V 18

Verksamhet 155


0

0

1

1

2

1

0

0

Sörmland

Östergötland

Jönköping

Kronoberg

Kalmar

Blekinge

Skåne

0

17

Gotland

TOTALT 1

62

0

0

5

4

3

0

3

1

4

5

3

6

1

2

4

5

2

0

5

9

2 läkare

122

2

6

10

6

9

10

3

2

1

4

16

12

2

10

6

7

7

0

3

6

116

1

5

8

4

6

4

2

1

4

3

21

18

2

6

1

5

6

0

7

12

384

4

20

11

7

8

14

13

9

16

10

75

56

8

8

10

15

19

20

13

48

Egen produktion Vårdcentraler med 3 läkare 4 läkare 5–10 läkare

22

0

0

0

0

1

2

3

1

0

1

2

0

0

0

0

0

1

0

1

10

> 10 läkare

1 Totalsiffrorna för vårdcentraler uppdelat efter antal läkare inkluderar inte Halland, som inte lämnat denna uppgift.

0

1

1

Jämtland

Norrbotten

2

Västernorrland

Västerbotten

2

0

Västmanland

0

0

Örebro

Gävleborg

1

Värmland

Dalarna

3

Västra Götaland

Halland

2

Uppsala

1 läkare

Vårdcentraler 2007

Stockholm

Huvudman

Tabell V 19

748

7

32

34

22

29

30

26

14

25

24

120

25

92

13

27

23

33

36

20

29

87

Totalt

273

0

1

0

4

6

6

1

16

18

11

38

21

32

7

16

3

1

6

2

0

84

Annan vårdgivare Totalt

1 021

7

33

34

26

35

36

27

30

43

35

158

46

124

20

43

26

34

42

22

29

171

Vårdcentraler Totalt

156 Statistik om hälso- och sjukvård... 2007


391,3

Halland

158,8

1,4

9,7

0,7

3,3

5,9

2,8

5,5

7,9

6,7

2,3

5,3

5,6

31,9

0,7

5,9

2,3

1,7

12,6

0,7

1,8

44,1

11 344,5

64,4

300,4

248,4

156,0

249,4

344,0

314,5

331,3

292,6

318,5

1 851,2

402,4

1 497,9

177,9

293,3

196,7

360,9

408,9

255,5

342,9

2 937,5

3 847,6

32,5

6,8

84,9

62,1

92,7

128,8

322,2

115,1

102,5

156,8

690,5

80,6

694,0

63,4

47,1

61,8

100,1

598,1

86,1

14,2

307,7

12 627,0

75,2

302,7

276,7

176,7

280,2

386,9

421,8

369,7

326,8

370,7

2 081,4

429,2

1 729,2

199,0

309,0

217,3

394,3

608,3

284,2

347,6

3 040,0

1,24

1,13

1,20

0,96

1,23

1,02

1,25

1,14

1,33

1,06

1,16

1,20

1,38

1,25

1,17

1,25

1,09

1,08

0,97

0,96

1,06

1,51

1,38

1,32

1,21

1,07

1,39

1,15

1,40

1,53

1,48

1,18

1,35

1,35

1,47

1,44

1,31

1,32

1,20

1,18

1,45

1,07

1,08

1,56

Vårdkontakter (läkare)/invånare 2 Summa Summa viktade viktade besök vårdkontakter

Verksamhet

1 Besöken har viktats med hänsyn till skillnader i resursåtgång. Ett hembesök har beräknats motsvara 2 mottagningsbesök och en telefonkontakt 1/3 av ett mottagningsbesök. 2 Hänsyn har inte tagits till att köp och försäljning kan förekomma mellan landsting/regioner.

61,5

Norrbotten

11 026,8

281,0

Västerbotten

TOTALT

247,1

Jämtland

Gotland

237,5

149,4

Västernorrland

303,4

338,3

Gävleborg

Västmanland

Dalarna

279,3

315,5

Örebro

313,9

Värmland

1 840,6

1 434,0

Skåne

Västra Götaland

281,4

Kronoberg

176,5

192,1

Jönköping

Blekinge

357,6

Östergötland

Kalmar

254,1

383,7

Sörmland

339,3

2 849,4

Mottagningsbesök

Vårdkontakter med läkare. Tusental HemSumma TelefonSumma besök viktade 1 kontakter viktade 1 besök vårdkontakter

Primärvård. Allmänläkarvård 2007. Viktade vårdkontakter

Uppsala

Stockholm

Huvudman

Tabell V 20

Verksamhet 157


Halland

920,0

28,3

142,3

21,3

1,2

102,3

47,2

36,5

23,6

0,0

0,1

10,7

42,1

0,9

22,2

0,1

22,0

218,0

31,5

169,6

8 542,5

100,1

554,2

306,0

124,5

412,3

351,1

377,5

210,4

200,2

231,0

1 227,9

349,0

900,7

156,4

197,8

135,6

326,9

736,8

280,1

207,5

1 156,5

5 178,8

38,3

113,4

19,7

82,8

179,6

439,7

259,9

350,5

320,3

1 755,5

45,1

557,1

249,4

96,5

62,3

151,0

428,1

8,6

20,7

10 268,7

112,9

554,2

343,8

131,1

439,9

411,0

524,1

297,1

317,1

337,7

1 813,0

364,0

1 086,4

239,5

230,0

156,3

377,2

879,5

283,0

207,5

1 163,4

662,7

16,8

74,7

1,7

2,1

24,6

9,7

2,6

130,8

23,5

51,1

42,3

19,3

20,8

13,6

3,5

23,8

79,7

25,5

23,0

73,6

244,6

11,8

2,5

1,1

6,8

5,6

0,3

0,0

0,2

4,5

0,0

0,8

3,0

0,0

9,7

70,6

3,0

124,7

1 151,9

40,3

79,7

3,9

2,1

38,2

21,0

3,2

130,8

23,5

51,4

51,4

19,3

22,4

19,6

3,5

43,2

220,9

31,4

23,0

323,0

35,8

0,2

3,7

1,2

0,6

5,0

0,1

0,8

11,5

2,4

1,6

7,8

1,0

1 163,8

40,3

79,7

4,0

2,1

39,4

21,0

3,6

130,8

23,7

53,1

51,4

19,6

26,3

20,4

4,0

43,2

223,5

31,4

23,0

323,4

Vårdkontakter med sjuksköterska. Tusental Vårdkontakter med annan personalkategori. Tusental HemSumma TelefonSumma MottagningsHemSumma TelefonSumma besök viktade 1 kontakter viktade 1 besök besök viktade 1 kontakter viktade 1 besök vårdkontakter besök vårdkontakter

1 Besöken har viktats med hänsyn till skillnader i resursåtgång. Ett hembesök har beräknats motsvara 2 mottagningsbesök och en telefonkontakt 1/3 av ett mottagningsbesök.

43,6

Norrbotten

6 702,5

269,6

Västerbotten

TOTALT

263,3

Jämtland

Gotland

207,6

122,1

Västernorrland

304,5

256,6

163,2

Västmanland

Gävleborg

200,2

Örebro

Dalarna

230,7

Värmland

1 206,4

899,0

264,8

Skåne

Västra Götaland

153,4

156,4

135,4

Kronoberg

Blekinge

282,9

Jönköping

Kalmar

217,1

300,8

Östergötland

207,5

Sörmland

817,4

Uppsala

Mottagningsbesök

Primärvård. Sjuksköterskevård 2007. Viktade vårdkontakter

Stockholm

Huvudman

Tabell V 21.1

158 Statistik om hälso- och sjukvård... 2007


Halland

1 164,6

40,0

144,8

22,5

1,2

102,3

54,0

42,1

23,9

0,0

0,1

10,9

46,6

0,9

0,8

25,2

0,1

31,7

288,6

34,4

294,3

9 694,3

140,4

633,9

310,0

124,5

414,4

389,3

398,5

213,7

331,0

254,5

1 279,3

400,3

920,0

178,8

217,4

139,1

370,1

957,8

311,5

230,4

1 479,5

5 214,6

38,3

113,5

19,7

82,8

183,3

439,7

261,2

350,5

321,0

1 760,5

45,1

558,0

261,0

98,9

63,9

151,0

435,9

8,6

21,7

11 432,5

153,2

633,9

347,8

131,1

442,0

450,4

545,1

300,7

447,9

361,5

1 866,1

415,4

1 106,0

265,8

250,4

160,4

420,4

1 103,1

314,4

230,4

1 486,8

1,06

2,46

2,53

1,20

0,98

1,70

1,41

1,45

0,86

1,20

0,93

0,83

1,37

0,77

1,18

0,93

0,77

1,11

2,28

1,17

0,71

0,76

1,24

2,68

2,53

1,35

1,03

1,82

1,63

1,98

1,21

1,62

1,32

1,21

1,43

0,92

1,75

1,07

0,89

1,26

2,62

1,19

0,71

0,76

Samtliga vårdkontakter/invånare 2 Summa Summa viktade viktade besök vårdkontakter

Verksamhet

1 Besöken har viktats med hänsyn till skillnader i resursåtgång. Ett hembesök har beräknats motsvara 2 mottagningsbesök och en telefonkontakt 1/3 av ett mottagningsbesök. 2 Hänsyn har inte tagits till att köp och försäljning kan förekomma mellan landsting/regioner.

60,4

Norrbotten

7 365,1

344,3

Västerbotten

TOTALT

265,0

Jämtland

Gotland

209,7

122,1

Västernorrland

314,2

281,2

165,8

Västmanland

Gävleborg

331,0

Örebro

Dalarna

254,3

Värmland

1 257,5

918,3

307,1

Skåne

Västra Götaland

166,9

177,1

138,9

Kronoberg

Blekinge

306,7

Jönköping

Kalmar

242,6

380,5

Östergötland

230,4

Uppsala

Sörmland

891,0

Stockholm

Summaviktade 1 vårdkontakter

Samtliga vårdkontakter. Tusental MottagningsHemSumma besök besök viktade 1 besök

Huvudman Telefonkontakter

Primärvård. Sjuksköterskevård 2007. Viktade vårdkontakter

Tabell V 21.2

Verksamhet 159


3,3

Halland

0,8

0,9

0,8

126,7

Jämtland

Västerbotten

Norrbotten

Gotland

TOTALT

0,0

0,0

126,7

0,8

0,9

0,8

0,7

0,7

1,7

2,7

0,8

3,6

7,0

22,4

3,3

13,1

2,2

3,9

2,1

5,9

9,1

1,2

2,1

41,7

1,0

0,0

0,0

0,1

0,0

0,0

0,3

0,0

0,0

0,0

0,3

0,1

0,2

Vårdkontakter med läkare. Tusental HemSumma Telefonbesök viktade 1 kontakter besök

127,1

0,8

0,9

0,8

0,7

0,7

1,8

2,7

0,8

3,6

7,1

22,4

3,3

13,1

2,2

3,9

2,1

5,9

9,2

1,2

2,1

41,7

1 930,8

6,7

30,5

41,6

31,5

47,6

46,5

34,2

44,1

71,8

67,2

358,7

48,5

284,6

17,1

62,1

35,1

66,9

89,5

45,2

67,0

434,3

11,2

0,0

0,1

0,0

0,0

3,1

0,2

0,5

0,0

0,6

0,0

0,0

0,0

6,5

0,1

0,1

1 953,2

6,7

30,6

41,6

31,5

53,9

46,8

35,2

44,1

72,9

67,2

358,7

48,5

297,5

17,1

62,1

35,1

67,1

89,5

45,2

67,2

434,3

113,3

0,0

0,0

2,8

4,4

0,7

3,0

15,4

5,3

7,5

18,1

0,0

10,1

12,7

19,5

12,1

1,7

1 990,9

6,7

30,6

42,6

33,0

54,1

47,8

40,4

45,8

75,5

73,3

358,7

51,9

301,8

23,6

62,1

35,1

71,2

90,1

45,2

67,2

434,3

Vårdkontakter med sjuksköterska. Tusental Summa MottagningsHemSumma TelefonSumma viktade 1 besök besök viktade 1 kontakter viktade 1 vårdkontakter besök vårdkontakter

1 Besöken har viktats med hänsyn till skillnader i resursåtgång. Ett hembesök har beräknats motsvara 2 mottagningsbesök och en telefonkontakt 1/3 av ett mottagningsbesök.

0,7

0,7

Västernorrland

2,7

1,7

0,8

Västmanland

Gävleborg

3,6

Örebro

Dalarna

7,0

Värmland

22,4

13,1

Skåne

Västra Götaland

3,9

Kronoberg

2,2

2,1

Jönköping

Blekinge

5,9

Östergötland

Kalmar

1,2

9,1

Sörmland

2,1

41,7

Mottagningsbesök

Primärvård. Mödrahälsovård 2007. Viktade vårdkontakter

Uppsala

Stockholm

Huvudman

Tabell V 22.1

160 Statistik om hälso- och sjukvård... 2007


0,9

0,6

Västra Götaland

Värmland

0,0

0,0

0,0

29,5

Västerbotten

Norrbotten

Gotland

TOTALT

0,0

0,0

0,0

29,6

0,0

0,0

0,0

0,8

0,0

0,2

0,1

0,3

0,0

0,6

1,0

1,2

25,0

0,3

0,0

1,7

0,0

0,0

0,2

0,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,2

0,2

0,9

0,0

30,1

0,0

0,0

0,1

0,8

0,0

0,2

0,1

0,3

0,0

0,7

1,0

1,2

25,3

0,3

0,0

0,0

910,9

3,5

13,1

17,5

13,6

19,8

20,4

16,5

18,5

32,3

34,1

166,3

23,2

136,9

9,1

28,7

16,3

32,7

44,9

19,3

28,9

215,5

4,5

0,0

0,0

0,0

0,0

1,2

0,1

0,2

0,0

0,2

0,0

0,0

0,0

2,6

0,0

0,0

919,8

3,5

13,1

17,5

13,6

22,3

20,5

16,9

18,5

32,8

34,1

166,3

23,2

142,1

9,1

28,7

16,3

32,8

44,9

19,3

29,0

215,5

47,0

0,0

0,0

1,3

1,8

0,3

1,5

6,2

2,1

3,0

7,7

0,0

4,1

5,5

7,8

4,9

0,9

935,5

3,5

13,1

17,9

14,2

22,4

21,0

18,9

19,2

33,8

36,7

166,3

24,6

143,9

11,7

28,7

16,3

34,4

45,2

19,3

29,0

215,5

Verksamhet

0,39

0,24

0,22

0,26

0,44

0,39

0,31

0,26

0,30

0,47

0,52

0,41

0,32

0,46

0,26

0,51

0,36

0,40

0,42

0,30

0,33

0,40

0,40

0,24

0,22

0,27

0,46

0,39

0,32

0,29

0,31

0,49

0,56

0,41

0,34

0,46

0,33

0,51

0,36

0,42

0,43

0,30

0,33

0,40

Samtliga vårdkontakter 2. Tusental Vårdkontakter/invånare 3, 4 HemSumma TelefonSumma Summa Summa besök viktade 1 kontakter viktade 1 viktade viktade besök vårdkontakter besök vårdkontakter

1 Besöken har viktats med hänsyn till skillnader i resursåtgång. Ett hembesök har beräknats motsvara 2 mottagningsbesök och en telefonkontakt 1/3 av ett mottagningsbesök. 2 Vårdkontakterna har viktats m h t resursåtgång. Besök hos andra kategorier än läkare har antagits motsvara 40% av ett läkarbesök. 3 Hänsyn har inte tagits till att köp och försäljning kan förekomma mellan landsting/regioner. 4 Kvinnor 15–54 år.

0,0

0,8

Jämtland

Gävleborg

Västernorrland

0,1

0,2

Dalarna

0,3

Västmanland

1,2

Örebro

25,0

Halland

Blekinge

Skåne

Kalmar

0,3

Östergötland

0,0

Sörmland

Kronoberg

Jönköping

Uppsala

Vårdkontakter med annan personalkategori. Tusental MottagningsHemSumma TelefonSumma Mottagningsbesök besök viktade 1 kontakter viktade 1 besök besök vårdkontakter

Huvudman

Stockholm

Primärvård. Mödrahälsovård 2007. Viktade vårdkontakter

Tabell V 22.2

Verksamhet 161


Västernorrland

8,3

2,4

425,1

Norrbotten

Gotland

TOTALT

0,8

0,0

0,0

0,1

0,5

0,0

0,1

0,1

0,0

0,0

0,0

426,6

2,4

8,3

12,2

6,0

13,1

13,1

15,6

11,1

10,4

12,7

70,4

16,1

53,4

9,0

7,3

10,9

21,1

17,1

11,4

12,4

92,7

0,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,1

0,1

0,0

0,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

426,8

2,4

8,3

12,2

6,0

13,1

13,1

15,6

11,1

10,4

12,7

70,4

16,1

53,5

9,0

7,3

10,9

21,1

17,1

11,4

12,4

92,7

2 066,2

8,5

38,4

47,7

21,3

42,7

54,5

59,5

52,9

49,1

64,5

324,0

66,4

288,5

32,4

40,8

47,3

75,8

85,0

59,4

60,4

546,9

Vårdkontakter med läkare. Tusental HemSumma TelefonSumma Mottagningsbesök viktade 1 kontakter viktade 1 besök besök vårdkontakter

72,6

0,7

0,6

2,3

0,8

0,0

2,0

4,0

2,3

3,0

2,0

8,4

1,4

6,8

2,1

2,5

1,4

6,5

2,9

2,4

3,5

16,9

2 211,5

9,9

39,7

52,3

22,9

42,7

58,6

67,5

57,6

55,1

68,5

340,8

69,3

302,2

36,6

45,8

50,2

88,8

90,8

64,1

67,4

580,7

212,5

0,0

0,0

0,0

0,7

0,1

18,6

14,6

7,4

0,0

2,7

30,7

0,5

11,8

0,0

3,2

0,0

17,0

0,0

0,0

105,0

2 282,3

9,9

39,7

52,3

23,2

42,8

64,8

72,3

60,0

55,1

69,4

351,0

69,5

306,1

36,6

46,8

50,2

94,5

90,8

64,1

67,4

615,8

Vårdkontakter med sjuksköterska. Tusental HemSumma TelefonSumma besök viktade 1 kontakter viktade 1 besök vårdkontakter

1 Besöken har viktats med hänsyn till skillnader i resursåtgång. Ett hembesök har beräknats motsvara 2 mottagningsbesök och en telefonkontakt 1/3 av ett mottagningsbesök.

12,2

Västerbotten

5,9

13,1

Gävleborg

Jämtland

15,5

12,2

Dalarna

10,4

Värmland

11,1

12,7

Västra Götaland

Västmanland

70,2

Halland

Örebro

53,3

16,0

Skåne

7,3

9,0

10,8

Kronoberg

Blekinge

21,1

Jönköping

Kalmar

11,4

17,1

Östergötland

12,4

Sörmland

92,7

Uppsala

Mottagningsbesök

Primärvård. Barnhälsovård 2007. Viktade vårdkontakter

Stockholm

Huvudman

Tabell V 23.1

162 Statistik om hälso- och sjukvård... 2007


1,6

0,2

0,0

14,8

Västerbotten

Norrbotten

Gotland

TOTALT

0,3

0,0

0,0

0,0

0,2

0,0

0,0

0,0

0,0

15,4

0,0

0,2

1,6

0,3

0,0

0,0

0,7

0,9

0,4

2,0

2,1

2,0

1,7

0,7

0,1

2,5

0,1

3,1

0,0

0,0

0,0

0,5

1,4

0,9

0,3

16,4

0,2

1,6

0,3

0,0

0,0

0,7

0,9

0,4

2,1

2,6

2,3

1,8

0,7

0,1

2,5

0,1

1 257,5

5,8

23,8

31,9

14,5

30,2

34,0

39,6

32,6

30,1

39,2

200,5

43,4

169,4

21,9

23,6

30,1

51,5

52,1

35,2

36,6

311,4

Mottagningsbesök

29,9

0,3

0,2

0,9

0,4

1,3

1,6

0,9

1,2

0,8

3,5

0,6

2,8

0,9

1,0

0,6

2,6

1,2

0,9

1,4

6,8

1 317,4

6,3

24,3

33,8

15,3

30,2

36,5

42,8

34,5

32,5

40,9

207,6

44,6

174,9

23,6

25,6

31,2

56,7

54,5

37,1

39,4

325,0

86,6

0,0

0,3

0,0

7,5

5,9

3,0

1,4

12,9

0,6

5,0

1,3

6,8

42,0

1 346,3

6,3

24,3

33,8

15,4

30,2

39,0

44,8

35,4

32,5

41,3

211,9

44,8

176,6

23,6

26,1

31,2

59,0

54,5

37,1

39,4

339,0

Verksamhet

1,83

1,71

1,42

1,81

1,68

1,72

1,91

2,26

1,89

1,60

2,21

1,72

1,89

1,86

2,14

1,65

2,28

2,16

1,84

1,51

1,85

1,87

1,71

1,42

1,81

1,69

1,72

2,04

2,36

1,94

1,60

2,23

1,76

1,90

1,87

2,14

1,68

2,28

2,25

1,84

1,51

1,93

Samtliga vårdkontakter 2. Tusental Vårdkontakter/invånare 3, 4 HemSumma TelefonSumma Summa Summa besök viktade 1 kontakter viktade 1 viktade viktade besök vårdkontakter besök vårdkontakter

1 Besöken har viktats med hänsyn till skillnader i resursåtgång. Ett hembesök har beräknats motsvara 2 mottagningsbesök och en telefonkontakt 1/3 av ett mottagningsbesök. 2 Vårdkontakterna har viktats m h t resursåtgång. Besök hos andra kategorier än läkare har antagits motsvara 40% av ett läkarbesök. 3 Hänsyn har inte tagits till att köp och försäljning kan förekomma mellan landsting/regioner. 4 Barn 0–6 år.

0,0

0,3

Jämtland

Gävleborg

Västernorrland

0,6

0,0

Dalarna

0,4

Värmland

0,9

1,9

Västra Götaland

Västmanland

1,8

Halland

Örebro

1,6

2,0

Skåne

0,7

Kronoberg

Blekinge

0,1

Jönköping

Kalmar

0,1

2,5

Östergötland

Sörmland

Uppsala

Vårdkontakter med annan personalkategori. Tusental MotHemSumma TelefonSumma tagningsbesök viktade 1 kontakter viktade 1 besök besök vårdkontakter

Primärvård. Barnhälsovård 2007. Viktade vårdkontakter

Stockholm

Huvudman

Tabell V 23.2

Verksamhet 163


73,9

0,6

3,9

0,8

0,1

0,1

1,6

2,2

4,2

5,3

11,8

0,7

0,8

1,1

1,9

0,0

4,2

5,8

0,6

28,0

6 970,9

28,1

272,8

177,5

116,3

147,2

187,4

192,0

142,6

267,3

106,0

1 133,3

241,4

1 043,0

79,7

171,2

95,8

235,7

225,5

188,6

127,1

1 792,5

169,3

1,0

0,1

7,8

0,6

4,0

9,8

5,1

2,8

16,2

1,6

34,8

7,6

10,2

16,0

5,0

1,9

7,0

24,8

13,2

7 027,3

28,4

272,8

180,1

116,5

148,5

190,7

193,8

143,5

272,7

106,5

1 144,9

243,9

1 046,4

85,0

172,9

96,5

238,0

233,8

188,6

127,1

1 796,9

220,9

9,0

2,1

32,2

15,8

4,1

3,9

24,2

1,1

21,8

15,3

6,6

21,8

1,7

61,1

2,9

0,1

0,0

0,2

0,3

1,2

0,0

0,0

0,0

0,6

0,0

0,4

226,7

9,1

2,2

32,7

16,4

4,1

3,9

26,7

1,2

21,8

15,3

7,7

21,8

1,7

62,0

4,9

0,0

0,1

0,0

1,3

0,0

0,0

2,7

0,7

228,3

9,1

2,2

32,7

16,4

4,1

3,9

27,1

1,2

21,8

15,3

7,7

22,7

1,7

62,2

Vårdkontakter med sjukgymnast. Tusental Vårdkontakter med annan personalkategori. Tusental HemSumma TelefonSumma MottagningsHemSumma TelefonSumma besök viktade 1 kontakter viktade 1 besök besök viktade 1 kontakter viktade 1 besök vårdkontakter besök vårdkontakter

1 Besöken har viktats med hänsyn till skillnader i resursåtgång. Ett hembesök har beräknats motsvara 2 mottagningsbesök och en telefonkontakt 1/3 av ett mottagningsbesök.

26,8

Norrbotten

6 823,1

265,0

Västerbotten

TOTALT

176,0

Jämtland

Gotland

146,9

116,0

Västernorrland

187,6

184,1

134,1

Västmanland

Gävleborg

256,6

Örebro

Dalarna

106,0

Värmland

1 109,6

239,9

Halland

Västra Götaland

1 041,4

Skåne

77,4

Kronoberg

167,5

95,8

Jönköping

Blekinge

227,4

Östergötland

Kalmar

187,5

213,9

Sörmland

127,1

1 736,4

Mottagningsbesök

Primärvård. Sjukgymnastik 2007. Viktade vårdkontakter

Uppsala

Stockholm

Huvudman

Tabell V 24.1

164 Statistik om hälso- och sjukvård... 2007


77,4

Kalmar

Blekinge

76,8

0,6

3,9

0,8

0,1

0,2

1,9

2,5

4,2

5,3

13,1

0,8

0,8

1,1

1,9

0,0

4,7

5,8

0,6

28,5

7 197,6

28,1

272,8

186,6

116,3

149,4

220,1

208,4

142,6

271,4

109,9

1 160,0

242,6

1 064,8

79,7

171,2

111,1

243,4

247,4

190,3

127,1

1 854,5

174,2

1,0

0,1

7,8

0,6

4,0

9,8

5,2

2,8

16,2

1,6

36,1

7,6

10,2

16,0

5,0

1,9

7,0

27,5

13,9

7 255,6

28,4

272,8

189,2

116,5

150,7

223,4

210,2

143,5

276,8

110,5

1 172,0

245,1

1 068,2

85,0

172,9

111,7

245,8

256,6

190,3

127,1

1 859,1

Summa viktade 1 vårdkontakter

0,78

0,49

1,09

0,72

0,92

0,61

0,80

0,76

0,57

0,98

0,40

0,75

0,83

0,89

0,52

0,73

0,61

0,73

0,59

0,72

0,39

0,95

0,79

0,50

1,09

0,73

0,92

0,62

0,81

0,76

0,58

1,00

0,40

0,76

0,84

0,89

0,56

0,74

0,62

0,74

0,61

0,72

0,39

0,95

Vårdkontakter/invånare 2 Summa Summa viktade viktade besök vårdkontakter

Verksamhet

1 Besöken har viktats med hänsyn till skillnader i resursåtgång. Ett hembesök har beräknats motsvara 2 mottagningsbesök och en telefonkontakt 1/3 av ett mottagningsbesök. 2 Hänsyn har inte tagits till att köp och försäljning kan förekomma mellan landsting/regioner.

26,8

Norrbotten

7 043,9

265,0

Västerbotten

TOTALT

185,0

Jämtland

Gotland

149,0

116,0

Västernorrland

203,5

216,4

Gävleborg

Västmanland

Dalarna

260,7

134,1

Örebro

109,9

1 133,9

Värmland

Västra Götaland

241,1

167,5

Kronoberg

1 063,2

111,1

Jönköping

Halland

234,0

Östergötland

Skåne

189,1

235,8

Sörmland

127,1

1 797,6

Mottagningsbesök

Samtliga vårdkontakter. Tusental HemSumma Telefonbesök viktade 1 kontakter besök

Primärvård. Sjukgymnastik 2007. Viktade vårdkontakter

Uppsala

Stockholm

Huvudman

Tabell V 24.2

Verksamhet 165


Västra Götaland

Västernorrland

169,2

16,7

4,6

1,4

6,5

6,6

5,9

16,4

6,2

3,3

5,4

12,8

16,4

18,0

6,4

42,7

610,3

43,6

15,3

24,3

24,2

19,8

16,2

0,6

89,8

35,0

38,3

16,4

34,4

43,5

58,5

23,0

3,5

123,7

151,9

8,1

4,6

6,9

5,0

3,7

0,0

27,0

10,5

5,0

20,5

6,1

12,7

24,6

17,3

661,0

43,6

18,0

25,9

26,5

21,5

17,4

0,6

98,8

38,5

40,0

23,2

36,5

47,7

66,7

23,0

3,5

129,5

10,5

1,3

1,3

0,4

4,8

0,9

0,1

0,2

0,3

0,2

0,2

0,8

3,3

0,2

0,3

1,1

0,4

0,7

0,0

0,6

0,0

0,0

17,2

1,8

2,0

0,4

6,9

1,6

0,1

1,6

0,4

1,4

0,2

0,8

2,2

0,0

0,0

0,2

0,6

1,0

0,4

0,1

18,0

1,8

2,0

0,4

7,0

1,8

0,1

1,9

0,4

1,4

0,4

0,9

Vårdkontakter med arbetsterapeut. Tusental Vårdkontakter med annan personalkategori. Tusental HemSumma TelefonSumma MottagningsHemSumma TelefonSumma besök viktade 1 kontakter viktade 1 besök besök viktade 1 kontakter viktade 1 besök vårdkontakter besök vårdkontakter

1 Besöken har viktats med hänsyn till skillnader i resursåtgång. Ett hembesök har beräknats motsvara 2 mottagningsbesök och en telefonkontakt 1/3 av ett mottagningsbesök.

271,8

TOTALT

Norrbotten

Gotland

6,1

10,2

Västerbotten

21,6

Gävleborg

Jämtland

6,6

11,2

Dalarna

4,3

Västmanland

Örebro

0,6

57,0

Halland

Värmland

31,8

22,7

Skåne

8,9

Kronoberg

5,6

Jönköping

Blekinge

10,8

Östergötland

Kalmar

10,2

22,4

Sörmland

3,5

38,3

Mottagningsbesök

Primärvård. Arbetsterapi 2007. Viktade vårdkontakter

Uppsala

Stockholm

Huvudman

Tabell V 25.1

166 Statistik om hälso- och sjukvård... 2007


Västra Götaland

Västernorrland

172,6

16,7

4,6

1,4

6,7

7,0

5,9

17,5

6,5

3,3

6,1

12,8

17,0

18,0

6,4

42,7

627,5

43,6

15,3

24,3

26,0

21,8

16,2

1,0

96,7

36,7

38,4

18,0

34,8

44,9

58,7

23,0

3,5

124,5

154,2

8,1

4,6

6,9

5,1

3,7

0,0

27,1

11,1

5,0

21,5

6,1

12,7

25,0

17,3

678,9

43,6

18,0

25,9

28,3

23,5

17,4

1,0

105,8

40,4

40,1

25,1

36,8

49,1

67,1

23,0

3,5

130,3

Summa viktade 1 vårdkontakter

0,07

0,17

0,06

0,10

0,09

0,08

0,06

0,00

0,06

0,13

0,03

0,12

0,15

0,13

0,14

0,09

0,01

0,06

0,07

0,17

0,07

0,11

0,10

0,09

0,07

0,00

0,07

0,14

0,03

0,17

0,16

0,15

0,16

0,09

0,01

0,07

Vårdkontakter/invånare 2 Summa Summa viktade viktade besök vårdkontakter

Verksamhet

1 Besöken har viktats med hänsyn till skillnader i resursåtgång. Ett hembesök har beräknats motsvara 2 mottagningsbesök och en telefonkontakt 1/3 av ett mottagningsbesök. 2 Hänsyn har inte tagits till att köp och försäljning kan förekomma mellan landsting/regioner.

282,4

TOTALT

Norrbotten

Gotland

6,1

10,2

Västerbotten

21,6

Gävleborg

Jämtland

7,9

12,5

Dalarna

4,3

Västmanland

Örebro

1,0

61,8

Halland

Värmland

31,9

23,6

Skåne

9,2

Kronoberg

5,8

Jönköping

Blekinge

11,0

Östergötland

Kalmar

10,2

22,7

Sörmland

3,5

39,1

Mottagningsbesök

Samtliga vårdkontakter. Tusental HemSumma Telefonbesök viktade 1 kontakter besök

Primärvård. Arbetsterapi 2007. Viktade vårdkontakter

Uppsala

Stockholm

Huvudman

Tabell V 25.2

Verksamhet 167


82,7

Halland

12,7

0,2

0,3

0,1

0,0

0,2

0,6

0,1

0,1

0,1

0,3

0,0

2,8

0,2

0,3

0,8

6,6

1 278,5

3,1

38,1

32,3

10,1

23,6

37,1

30,2

14,9

26,4

40,9

240,4

82,8

156,7

15,0

21,7

23,5

24,9

39,3

26,4

44,3

346,8

29,1

1,1

0,4

1,4

0,2

0,7

0,3

0,5

0,2

5,8

0,6

10,7

0,8

2,5

4,0

1 288,2

3,5

38,1

32,5

10,5

23,7

37,3

30,2

15,0

26,6

40,9

242,3

83,0

160,3

15,0

22,0

23,5

24,9

40,2

26,4

44,3

348,1

108,1

0,5

8,2

0,1

6,5

0,3

3,0

4,3

3,3

22,5

1,9

28,7

0,2

0,3

1,3

0,6

5,2

13,4

7,9

39,9

3,1

8,3

0,3

0,9

8,6

0,0

0,1

0,0

5,0

0,0

13,4

0,1

187,9

6,7

24,8

0,1

7,1

2,2

20,1

4,3

3,3

22,5

2,1

28,7

10,2

0,3

1,3

0,6

32,1

13,4

8,1

80,2

7,6

1,5

25,9

0,0

16,1

0,1

21,5

2,0

2,1

3,5

0,0

214,6

6,7

24,8

0,1

9,6

2,7

28,8

4,3

3,3

27,9

2,1

35,9

10,8

1,0

1,3

0,6

33,3

13,4

8,1

Vårdkontakter med läkare. Tusental Vårdkontakter med sjuksköterska. Tusental HemSumma TelefonSumma MottagningsHemSumma TelefonSumma besök viktade 1 kontakter viktade 1 besök besök viktade 1 kontakter viktade 1 besök vårdkontakter besök vårdkontakter

1 Besöken har viktats med hänsyn till skillnader i resursåtgång. Ett hembesök har beräknats motsvara 2 mottagningsbesök och en telefonkontakt 1/3 av ett mottagningsbesök.

2,8

1 253,1

TOTALT

37,6

Norrbotten

Gotland

32,3

Västerbotten

9,8

23,6

Västernorrland

Jämtland

29,1

36,7

Gävleborg

Västmanland

Dalarna

26,1

14,6

Örebro

40,7

Värmland

239,7

151,1

Skåne

Västra Götaland

21,4

Kronoberg

15,0

23,0

Jönköping

Blekinge

24,9

Östergötland

Kalmar

26,4

37,8

Sörmland

44,3

333,6

Mottagningsbesök

Primärvård. Jourverksamhet 2007. Viktade vårdkontakter

Uppsala

Stockholm

Huvudman

Tabell V 26.1

168 Statistik om hälso- och sjukvård... 2007


83,5

Halland

28,7

1,4

3,6

0,1

0,1

0,6

0,6

3,6

0,1

0,1

0,3

0,1

2,8

2,0

0,2

0,3

6,2

6,6

1 353,6

5,8

48,1

32,3

10,1

26,4

37,9

30,2

22,9

28,1

42,2

249,4

83,7

168,2

19,0

21,8

24,0

25,1

52,2

26,4

49,7

350,0

61,2

1,1

0,4

1,4

3,2

1,3

10,6

0,5

0,2

12,2

0,6

19,3

0,8

1,6

3,9

4,0

1 374,0

6,1

48,1

32,5

10,6

27,5

38,4

30,2

26,5

28,3

42,3

253,4

83,9

174,6

19,3

22,4

24,0

25,1

53,5

26,4

49,7

351,4

Summa viktade 1 vårdkontakter

0,15

0,10

0,19

0,13

0,08

0,11

0,14

0,11

0,09

0,10

0,15

0,16

0,29

0,14

0,13

0,09

0,13

0,08

0,12

0,10

0,15

0,18

0,15

0,11

0,19

0,13

0,08

0,11

0,14

0,11

0,11

0,10

0,15

0,16

0,29

0,15

0,13

0,10

0,13

0,08

0,13

0,10

0,15

0,18

Vårdkontakter/invånare 3 Summa Summa viktade viktade besök vårdkontakter

Verksamhet

1 Besöken har viktats med hänsyn till skillnader i resursåtgång. Ett hembesök har beräknats motsvara 2 mottagningsbesök och en telefonkontakt 1/3 av ett mottagningsbesök. 2 Vårdkontakterna har viktats m h t resursåtgång. Besök hos andra kategorier än läkare har antagits motsvara 40 % av ett läkarbesök. 3 Hänsyn har inte tagits till att köp och försäljning kan förekomma mellan landsting/regioner.

3,0

1 296,3

TOTALT

40,9

Norrbotten

Gotland

32,3

Västerbotten

9,9

26,2

Västernorrland

Jämtland

29,1

36,8

Gävleborg

Västmanland

Dalarna

27,8

15,8

Örebro

42,0

Värmland

248,7

162,5

Skåne

Västra Götaland

21,5

Kronoberg

15,0

23,5

Jönköping

Blekinge

25,1

Östergötland

Kalmar

26,4

39,9

Sörmland

49,7

336,8

Mottagningsbesök

Samtliga vårdkontakter 2. Tusental HemSumma Telefonbesök viktade 1 kontakter besök

Primärvård. Jourverksamhet 2007. Viktade vårdkontakter

Uppsala

Stockholm

Huvudman

Tabell V 26.2

Verksamhet 169


45,3

0,0

0,2

0,1

1,7

7,0

4,2

2,1

10,9

0,7

0,2

2,6

2,1

0,1

13,4

Läkare

1 572,6

0,3

109,0

33,2

127,3

128,7

60,4

0,0

0,1

52,6

117,4

0,0

225,1

19,6

22,7

676,2

Sjuksköterska

14,5

0,0

1,5

1,2

6,1

1,3

0,2

1,1

1,2

0,6

0,7

0,0

0,6

Sjukgymnast

28,5

7,0

0,9

4,8

3,5

1,1

0,0

6,2

3,6

1,1

0,1

0,1

Arbetsterapeut

1 229,3

0,0

42,7

12,4

146,9

0,0

64,1

36,7

266,5

5,3

2,5

652,1

Undersköterska/ biträde

Ordinärt boende. Hemsjukvårdsbesök. Tusental

Summa

3,7

0,1

0,0

0,2

0,0

0,0

0,2

0,4

2,9

1 312,5

0,4

67,6

14,2

70,4

119,5

38,5

6,7

65,7

54,6

61,9

5,2

212,4

12,9

18,9

17,4

546,1

Annan viktade 1 personal- hemsjukkategori vårdsbesök

42,4

15,6

3,1

0,3

18,9

1,2

3,3

72,9

0,3

0,6

15,5

7,7

6,0

0,3

18,7

2,6

20,9

0,2

Övriga

Summa

Summa

71,6

0,1

0,2

21,7

6,2

2,7

19,1

8,7

4,4

8,4

0,1

1 336,4

0,4

67,7

14,3

77,7

121,6

39,4

6,7

72,1

57,5

63,4

5,2

215,1

13,0

18,9

17,4

546,1

0,15

0,01

0,26

0,06

0,28

0,44

0,16

0,02

0,05

0,38

0,27

0,03

0,64

0,03

0,07

0,05

0,28

S:a viktade viktade 2 viktade telefonvårdkontakter/ kontakter kontakter invånare 3

Telefonkontakter. Tusental Läkare

1 Besöken har viktats med hänsyn till skillnader i resursåtgång. Ett hembesök har beräknats motsvara 2 mottagningsbesök och en telefonkontakt 1/3 av ett mottagningsbesök. 2 Vårdkontakterna har viktats m h t resursåtgång. Besök hos andra kategorier än läkare har antagits motsvara 40 % av ett läkarbesök. 3 Hänsyn har inte tagits till att köp och försäljning kan förekomma mellan landsting/regioner.

127,8

TOTALT

0,2

Gotland

Norrbotten

3,3

Västerbotten

Jämtland

8,5

Gävleborg

0,3

Västernorrland

9,6

Dalarna

4,6

Västmanland

Örebro

Värmland

54,3

Halland

Västra Götaland

4,3

Skåne

Blekinge

5,2

Kronoberg

Kalmar

11,4

Jönköping

8,7

Östergötland

17,4

Sörmland

boende Läkare Tusental

Särskilt

Primärvård. Primärvårdsansluten hemsjukvård 2007. Viktade vårdkontakter

Uppsala

Stockholm

Huvudman

Tabell V 27

170 Statistik om hälso- och sjukvård... 2007


1

9

4 237

Okänt 2

TOTALT

34,5

34,5

0,2

0,6

1,4

0,7

1,2

0,8

2,1

1,3

1,0

0,8

4,0

0,3

5,8

0,6

0,4

1,3

0,9

2,3

0,5

8,4

0,8

0,8

0,8

0,0

0,0

36,1

36,1

0,2

0,6

1,4

0,7

1,2

0,8

2,1

1,3

1,0

0,8

5,6

0,3

5,8

0,6

0,4

1,3

0,9

2,3

0,5

8,5

19,0

19,0

0,0

Verksamhet

0,1

0,4

0,1

0,0

0,0

10,8

0,0

0,4

0,3

0,0

5,5

1,3

Vårdkontakter med läkare. Tusental HemSumma Telefonbesök viktade 1 kontakter besök

1 Besöken har viktats med hänsyn till skillnader i resursåtgång. Ett hembesök har beräknats motsvara 2 mottagningsbesök och en telefonkontakt 1/3 av ett mottagningsbesök.

4 228

Gotland

2 453

SUMMA

1 418

Norrbotten

Jämtland

Västerbotten

6

5

Västernorrland

307

Dalarna

Gävleborg

1

1

Värmland

2

4

Västra Götaland

Västmanland

Halland

Örebro

5

Skåne

Kronoberg

Jönköping

Östergötland

Blekinge

6

Sörmland

Kalmar

5

14

Sluten primärvård Vårdtillfällen Mot(konsumtion) tagningsbesök

271,3

271,3

8,9

8,6

4,8

0,9

34,0

19,4

22,7

0,7

69,4

13,6

7,4

8,8

0,0

12,1

43,2

10,5

6,1

Mottagningsbesök

7,9

7,9

5,5

0,1

0,2

0,1

0,0

2,0

287,1

287,1

11,0

8,9

8,6

4,8

0,9

34,2

19,4

22,7

0,7

69,8

13,6

7,6

8,8

0,0

12,1

43,2

10,5

10,1

1 482,8

1 482,8

131,7

77,3

0,0

423,4

1,4

109,4

0,1

443,1

1,3

8,1

77,0

209,1

0,8

781,3

781,3

11,0

8,9

52,5

30,6

0,9

175,3

19,9

59,2

0,8

217,5

13,6

8,0

11,5

0,0

37,8

43,2

80,2

10,3

Vårdkontakter med sjuksköterska. Tusental HemSumma TelefonSumma besök viktade 1 kontakter viktade 1 besök vårdkontakter

2 Hemort ej registrerad, utlänningar m m.

42,4

42,4

0,2

0,6

1,4

0,9

1,2

0,8

2,1

4,9

1,0

0,8

5,7

0,3

5,9

0,6

0,4

1,3

0,9

4,2

0,5

8,9

Summa viktade 1 vårdkontakter

Övrig primärvård

Primärvård. Sluten primärvård och övrig primärvård 2007. Viktade vårdkontakter

Uppsala

Stockholm

Huvudman

Tabell V 28.1

Verksamhet 171


5,8

Kalmar

Blekinge

1,6

10,2

Norrbotten

9,2

0,2

0,0

0,1

0,3

0,4

0,1

0,1

1,7

0,6

0,0

0,7

0,0

5,0

846,6

5,0

10,5

24,2

14,4

35,1

49,2

23,2

5,9

18,8

41,5

182,8

1,6

118,4

5,8

9,4

38,6

7,2

36,6

218,3

126,4

0,2

6,2

0,5

17,9

7,6

1,9

0,1

5,5

29,9

17,7

31,6

7,2

888,7

5,1

10,5

26,2

14,5

41,1

51,8

23,8

5,9

18,8

43,4

192,8

1,6

124,3

5,8

9,4

38,6

17,8

36,6

220,7

1 Besöken har viktats med hänsyn till skillnader i resursåtgång. Ett hembesök har beräknats motsvara 2 mottagningsbesök och en telefonkontakt 1/3 av ett mottagningsbesök. 2 Vårdkontakterna har viktats m h t resursåtgång. Besök hos andra kategorier än läkare har antagits motsvara 40% av ett läkarbesök.

828,2

24,1

Västerbotten

TOTALT

14,3

Jämtland

5,0

34,6

Västernorrland

Gotland

48,4

Gävleborg

5,9

22,9

Dalarna

Västmanland

41,4

18,8

Örebro

179,4

Värmland

Västra Götaland

Halland

117,2

9,4

Kronoberg

Skåne

37,3

7,2

36,6

208,3

Vårdkontakter med annan personalkategori. Tusental MotHemSumma TelefonSumma tagningsbesök viktade 1 kontakter viktade 1 besök besök vårdkontakter

7,6

2,2

0,1

0,0

0,0

0,1

0,2

0,0

0,0

1,6

0,3

0,0

0,3

0,0

2,8

489,6

6,6

8,3

14,5

8,4

15,6

34,2

19,1

3,6

17,6

17,7

106,7

6,4

56,2

4,1

2,7

9,9

33,6

9,4

15,2

99,8

662,6

0,1

55,3

31,5

7,2

172,4

1,3

10,9

43,8

2,3

189,6

7,9

3,2

30,8

101,8

4,5

710,4

6,6

8,3

32,9

18,9

18,0

91,6

19,5

7,2

32,2

18,4

169,9

6,4

58,8

5,2

2,7

20,2

33,6

43,3

15,2

101,4

3 Hänsyn har inte tagits till att köp och försäljning kan förekomma mellan landsting/regioner.

474,3

2,2

8,2

14,5

8,4

15,4

33,7

19,0

3,6

17,6

17,6

103,5

6,4

55,7

4,1

2,7

9,9

33,1

9,4

15,2

94,2

0,1

0,1

0,0

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,0

0,1

0,1

0,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,1

0,1

0,0

0,0

0,1

0,1

0,1

0,0

0,1

0,1

0,1

0,3

0,1

0,0

0,1

0,1

0,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,1

0,1

0,1

0,0

0,1

Övrig primärvård Samtliga vårdkontakter 2. Tusental Vårdkontakter/invånare 3 MotHemSumma TelefonSumma Summa Summa tagningsbesök viktade 1 kontakter viktade 1 viktade viktade besök besök vårdkontakter besök vårdkontakter

Primärvård. Sluten primärvård och övrig primärvård 2007. Viktade vårdkontakter

Jönköping

Östergötland

Sörmland

Uppsala

Stockholm

Huvudman

Tabell V 28.2

172 Statistik om hälso- och sjukvård... 2007


14,3

Västernorrland

159,0

1,6

1,5

0,9

26,3

4,5

19,8

3,6

0,6

100,2

9,6

0,0

2,0

3,3

4,3

1 505,0

0,4

67,7

1,6

14,3

79,2

121,6

39,4

9,6

72,1

26,3

57,5

67,9

5,2

215,1

36,0

22,5

22,3

646,3

0,16

0,01

0,26

0,01

0,06

0,29

0,44

0,16

0,03

0,05

0,02

0,38

0,29

0,03

0,64

0,09

0,08

0,07

0,33

Summa viktade vårdkontakter/ invånare 2

Verksamhet

1 Vårdkontakterna har viktats m h t resursåtgång. Besök hos andra personalkategorier än läkare har antagits motsvara 40% av ett läkarbesök och en telefonkontakt har beräknats motsvara 1/3 av ett hemsjukvårdsbesök. Se vidare tabell V 13 respektive V 27. 2 Hänsyn har inte tagits till att köp och försäljning kan förekomma mellan landsting/regioner.

0,4

1 336,4

TOTALT

67,7

Gotland

Norrbotten

Västerbotten

77,7

Jämtland

121,6

Gävleborg

39,4

6,7

Dalarna

Västmanland

Örebro

Värmland

72,1

Halland

Västra Götaland

Skåne

63,4

57,5

Blekinge

5,2

Kalmar

215,1

Östergötland

Kronoberg

18,9

13,0

Sörmland

Jönköping

17,4

546,1

Stockholm

Uppsala

Viktade vårdkontakter 1. Tusental PrimärSpecialiserad Specialiserad Summa vård somatisk vård psyk vård

Huvudman

Tabell V 29. Hemsjukvård totalt 2007. Viktade vårdkontakter

Verksamhet 173


8,3

0,2

Skåne

Halland

39,4

Västernorrland

Jämtland

Västerbotten

Norrbotten

Gotland

TOTALT

0,6

2,5

Gävleborg

8,0

Dalarna

Västmanland

Örebro

Värmland

13,0

Västra Götaland

Blekinge

0,3

Kronoberg

Kalmar

3,8

Jönköping

2,0

Östergötland

Sörmland

0,6

Stockholm

Uppsala

Arbetsterapeut

174,0

12,2

5,6

7,8

11,1

0,5

14,9

18,0

21,5

20,7

37,3

0,4

12,5

11,5

Audionom/ Hörselv ass

16,3

0,8

1,3

0,1

5,6

0,1

6,0

1,5

0,9

Logoped

5,4

0,0

1,4

0,1

1,2

2,7

Oftalmologass/ Ortoptist

32,7

0,2

2,3

0,2

5,6

8,5

9,7

0,0

3,8

2,1

0,2

Psykolog

46,3

0,3

0,5

0,1

3,3

1,1

10,0

11,7

0,3

10,0

0,5

4,6

2,5

1,3

Kurator

61,7

0,7

4,2

8,8

15,9

23,2

0,1

6,4

2,5

Sjukgymnast

6,5

0,0

0,1

0,2

1,3

1,1

3,0

0,1

0,5

0,2

Sjuksköterska

2,3

0,0

0,4

0,9

0,7

0,3

Undersköterska

Övrig hälso- och sjukvård. Handikappverksamhet/hjälpmedelsverksamhet. Besök (1000-tal) 2007

Huvudman

Tabell V 30

156,7

7,6

9,4

0,2

7,8

2,8

39,8

25,1

6,7

33,0

1,1

18,7

1,1

3,5

Övriga personalkategorier

541,2

20,3

17,0

10,7

11,1

20,9

19,6

92,0

103,3

28,0

131,3

3,8

54,4

11,7

17,1

Totalt

174 Statistik om hälso- och sjukvård... 2007


590

Halland

829

597

156

20 744

Jämtland

Västerbotten

Norrbotten

Gotland

Summa

Verksamhet

1 Ofördelad korttidsvård samt övrig vård.

598

311

Västernorrland

675

556

Gävleborg

Västmanland

Dalarna

759

584

Örebro

548

Värmland

3 699

2 871

Skåne

Västra Götaland

550

Kronoberg

365

403

Jönköping

Blekinge

810

Östergötland

Kalmar

635

898

Sörmland

982

3 328

9 656

94

291

414

176

300

292

285

284

404

283

1 869

292

1 273

203

248

217

361

458

318

335

1 259

Specialiserad somatisk Medicinsk vård korttidsvård

Uppsala

Stockholm

Egen produktion

Huvudman

7 663

47

178

287

135

220

225

270

235

320

182

1 386

271

852

162

236

150

313

357

221

432

1 184

2 038

35

128

78

14

102

35

389

17

57

50

18

136

37

96

112

734

1 387

15

93

25

18

65

83

55

10

689

16

18

46

103

151

4 428

22

119

96

60

180

67

147

130

135

101

838

86

621

102

109

171

148

153

218

144

781

25 172

178

716

925

371

778

623

822

714

894

649

4 537

676

3 492

467

659

574

958

1 051

853

1 126

4 109

Genomsnittligt disponibla vårdplatser därav Specialiserad Summa Kirurgisk Geriatrisk Övrig psykiatrisk specialiserad korttidsvård vård vård 1 vård vård

96

44

34

8

10

Primärvård

25 268

178

760

959

379

778

633

822

714

894

649

4 537

676

3 492

467

659

574

958

1 051

853

1 126

4 109

TOTALT

Genomsnittligt disponibla vårdplatser vid enheter drivna av huvudmännen, efter medicinsk huvudgrupp 2007

Total för tabellerna V 31.1 och V 31.2 finns i V 31.2.

Tabell V 31.1

1 481

5

40

76

31

31

60

21

70

72

90

265

44

161

80

80

78

82

8

187

Tekniska platser

279

43

63

9

134

5

16

9

Platser på patienthotell

Verksamhet 175


213 – 34 68 – 25 –

16 356 10 012

631 14 34 68 33 39 11

16 846 21 590

Specialiserad somatisk Medicinsk vård korttidsvård

– 174 7 837

135 14 – – – 14 11 – 243 2 281

243 – – – – – – – 73 1 460

40 – – – 33 – – – 33 4 461

18 – – – 15 – – 16 879 26 051

649 14 34 68 48 39 11

Genomsnittligt disponibla vårdplatser därav Specialiserad SUMMA Kirurgisk Geriatrisk Övrig psykiatrisk specialiserad korttidsvård vård vård 1 vård vård – – – – – – – 37 – 37 133

649 14 34 68 48 39 11 37 16 916 26 184

TOTALT

1 Ofördelad korttidsvård samt övrig vård. 2 S.t Görans sjukhus AB (251), Ersta sjukhus (117), Sophiahemmet (40), Brommageriatriken AB (120), Nackageriatriken AB (66), Stockholms sjukhem (55). 3 Elisabethsjukhuset. 4 Carema Närvård AB (Simrishamn). 5 Reumatikersjukhuset Spenshult. 6 Lundby sjukhus AB (11), Nordhem (15), Carlanderska sjukhuset (22). 7 Kristinehamns sjukhus (20), Säffle sjukhus (19). 8 Läkargruppen AB. 9 Strömbacka Rehab AB (12), Selfhelp Gävleborg AB (17), Forsa Rehab Hudiksvall (3), Rosengård i Sandviken (5). 10 Axlagården.

Annan Vårdgivare Stockholm 2 Uppsala 3 Skåne 4 Halland 5 Västra Götaland 6 Värmland 7 Örebro 8 Gävleborg 9 Västerbotten 10 Summa TOTALT

Huvudman Primärvård

Genomsnittligt disponibla vårdplatser vid övriga enheter, efter medicinsk huvudgrupp 2007

Total för tabellerna V 31.1 och V 31.2 finns i V 31.2.

Tabell V 31.2

– – 1 481

– – – – – – –

Tekniska platser

– – 279

– – – – – – –

Platser på patienthotell

176 Statistik om hälso- och sjukvård... 2007


3,3

2,4

2,7

2,4

Västerbotten

Norrbotten

Gotland

TOTALT

1,1

1,6

1,2

1,7

1,4

1,2

1,1

1,0

1,1

1,5

1,0

1,2

1,2

1,1

1,3

1,1

1,2

1,1

1,1

1,2

1,0

0,8

0,9

0,8

0,7

1,1

1,1

0,9

0,8

1,0

0,9

1,2

0,7

0,9

0,9

0,7

1,1

1,0

0,8

0,9

0,8

0,8

1,3

0,7

0,2

0,1

0,5

0,3

0,1

0,4

0,1

0,3

0,1

0,0

0,2

0,1

0,4

0,1

0,4

0,3

0,5

Verksamhet

1 Hänsyn har inte tagits till att köp och försäljning förekommer mellan landsting/regioner. 2 Inklusive enheter belägna i landstinget/regionen som drivs av andra vårdgivare. 3 Ofördelad korttidsvård samt övrig sjukvård.

2,5

2,5

Jämtland

Gävleborg

Västernorrland

2,4

2,0

Dalarna

2,8

Värmland

2,3

2,0

Västra Götaland

Västmanland

2,4

Halland

Örebro

2,4

2,3

Skåne

2,4

2,4

2,2

Kronoberg

Blekinge

2,4

Jönköping

Kalmar

2,4

2,1

Östergötland

3,0

Uppsala

Sörmland

2,0

Stockholm

0,2

0,3

0,4

0,1

0,1

0,3

0,3

0,1

0,0

0,6

0,1

0,1

0,1

0,3

0,1

Övrig 3 vård

0,5

0,4

0,5

0,4

0,5

0,7

0,2

0,5

0,5

0,5

0,4

0,6

0,3

0,5

0,7

0,5

0,9

0,4

0,4

0,8

0,4

0,4

2,8

3,1

2,9

3,7

2,9

3,2

2,3

3,0

2,9

3,3

2,4

3,0

2,6

2,9

3,1

2,8

3,2

2,9

2,5

3,2

3,5

2,4

Specialiserad Summa psykiatrisk specialiserad vård vård

0,0

0,2

0,1

0,1

0,2

Primärvård

2,9

3,1

3,0

3,8

3,0

3,2

2,4

3,0

2,9

3,3

2,4

3,0

2,6

2,9

3,1

2,8

3,2

2,9

2,5

3,2

3,5

2,4

TOTALT exkl tekn platser

Specialiserad somatisk Medicinsk vård korttidsvård

Huvudman 2

varav Kirurgisk Geriatrisk korttidsvård vård

Genomsnittligt disponibla vårdplatser1 per 1000 invånare efter medicinsk huvudgrupp 2007, totalt

Tabell V 32

Verksamhet 177


10

17

Selfhelp Gävleborg AB1

5 4

Överkalix vårdcentral

Övertorneå vårdcentral 133

6 8

Pajala vårdcentral

9

Haparanda vårdcentral

Jokkmokks vårdcentral

8

Arvidsjaurs vårdcentral

6

Sorsele 4

6

Malå/Norsjö

Arjeplogs vårdcentral

6

Storuman

1 Verksamhet producerad av annan vårdgivare.

TOTALT

Norrbotten

4 2

Tärnaby

4

Vilhelmina

Dorotea

Västerbotten

Åsele

6

Strömsund

Jämtland

8

5 12

Strömbacka Rehab AB1

Rosengård,

Sandviken1

3

Ljusdals närsjukvård

Gävleborg

Vårdplatser

Forsa rehab Hudiksvall1

Enhet

Genomsnittligt disponibla vårdplatser inom sluten primärvård 2007

Huvudman

Tabell V 33

178 Statistik om hälso- och sjukvård... 2007


846

725

Halland

965

791

180

26 223

Jämtland

Västerbotten

Norrbotten

Gotland

TOTALT

26 184

178

760

975

379

778

670

822

714

905

688

4 585

744

3 526

467

659

574

958

1 051

853

1 140

4 758

2007

–0,1

–1,1

–3,9

1,0

1,1

–2,0

5,5

–0,7

–2,9

0,7

0,7

2,6

–1,7

–1,2

–2,6

0,3

0,8

2,2

0,4

Procentuell förändring 2006–2007

21 628

158

622

849

307

614

538

681

589

763

592

3 753

640

2 953

365

545

425

830

893

615

970

3 926

21 590

156

597

845

311

598

556

675

584

770

587

3 732

658

2 905

365

550

403

810

898

635

996

3 959

Verksamhet

–0,2

–1,3

–4,0

–0,5

1,3

–2,6

3,3

–0,9

–0,8

0,9

–0,8

–0,6

2,8

–1,6

0,9

–5,2

–2,4

0,6

3,3

2,7

0,8

varav Specialiserad somatisk vård 2006 2007 Procentuell förändring 2006–2007

1 Inklusive enheter belägna i landstinget/regionen som drivs av andra vårdgivare. 2 Inklusive primärvård se tabell V 33, exklusive tekniska platser och platser på patienthotell. 3 Reviderade uppgifter avseende 2006. 4 Reviderade uppgifter för specialiserad somatisk vård avseende 2006.

794

375

Västernorrland

828

635

Gävleborg

Västmanland

Dalarna

899

735

Örebro

683

Värmland

4 585

3 586

Skåne

Västra Götaland

659

467

Blekinge

581

Kronoberg

Kalmar 4

984

Jönköping

1 048

Sörmland

Östergötland

4 741

1 116

Uppsala

2006

Totalt 2

Genomsnittligt disponibla vårdplatser1 efter område 2006 och 2007

Stockholm 3

Huvudman 1

Tabell V 34

4 477

22

121

85

60

180

66

147

146

136

91

832

85

633

102

114

156

154

155

231

146

815

4 461

22

119

96

60

180

67

147

130

135

101

853

86

621

102

109

171

148

153

218

144

799

–0,4

–1,7

12,9

1,5

–11,0

–0,7

11,0

2,5

1,2

–1,9

–4,4

9,6

–3,9

–1,3

–5,6

–1,4

–2,0

Specialiserad psykiatrisk vård 2006 2007 Procentuell förändring 2006–2007

Verksamhet 179


G

F

E

D

C

AB

sjukhem1

44

Kullbergska sjukhuset

Karsuddens sjukhus

86

97

Värnamo sjukhus

Centrallasarettet, Växjö

64

72

14

Finspångs lasarett

Höglandssjukhuset

20

Lasarettet i Motala

Länssjukhuset Ryhov

116

Vrinnevisjukhuset

25

59

Universitetssjukhuset i Linköping

83

Elisabethsjukhuset1

Nyköpings sjukhus

Lasarettet i Enköping

Mälarsjukhuset

Akademiska sjukhuset

Stockholms

Nackageriatriken AB1

Brommageriatriken

Norrtälje sjukhus

AB1

54

32

Södertälje sjukhus

60

Danderyds sjukhus AB

S:t Eriks ögonsjukhus AB

21

Sophiahemmet1

Karolinska Universitetssjukhuset

3

Ersta sjukhus1

43

136

Internmedicin

Produktionsomr i Stockholm totalt

Södersjukhuset AB

S:t Görans sjukhus AB1

Huvud- Sjukhus man

45

13

14

49

53

76

94

186

108

Övriga invärtes spec

35

19

83

57

22

Neurologi

12

10

11

11

37

17

43

Medicinsk rehab

Habilitering

Genomsnittligt disponibla vårdplatser per sjukhus och specialitet 2007

Antalet Genomsnittligt disponibla vårdplatser summeras i tabell V 35.3.

Tabell V 35.1

18

25

12

18

22

16

38

15

107

22

Infektionssjukvård

24

40

16

31

32

37

169

53

Barnmedicin

3

1

3

Hud- och könssjukvård

9

14

34

24

61

67

Tumörsjukvård

66

3

8

58

22

148

86

72

203

14

55

150

239

44

62

212

64

271

17

32

54

212

691

60

270

136

Övrig MEDICINSK medicinsk KORTTIDSkorttidsvård VÅRD

180 Statistik om hälso- och sjukvård... 2007


72

64

43

Lasarettet Trelleborg

Helsingborgs lasarettet

Lasarettet i Ystad

Kunghults Hospice

Reumatikersjukhuset Spenshult1

Verksamhet

Sahlgrenska universitetssjukhuset

308

107

Närsjukvården Kungsbacka

Sjukhuset i Varberg

48

57

Lasarettet i Landskrona

Länssjukhuset i Halmstad

23

Universitetssjukhuset i Lund

VGREG Lundby sjukhus AB1

N

118

Universitetssjukhuset MAS

Hospice Hässleholm

25

Carema Närvård AB (Simrishamn)1

KVH Kristianstad

53

Hässleholms sjukhus

90

Ängelholms sjukhus AB

SKÅNE Centralsjukhuset Kristianstad

51

Blekingesjukhuset Karlshamn

60

50

Blekingesjukhuset Karlskrona

Oskarshamns sjukhus

43

108

Länssjukhuset i Kalmar

Västerviks sjukhus

Psykiatrin i Blekinge

K

H

Läns- o regionpsykiatri, Växjö

42

Internmedicin

Rehabcentrum (rehabkliniken), Växjö

G, forts. Ljungby lasarett

Huvud- Sjukhus man

168

68

63

14

59

6

47

88

Övriga invärtes spec

69

10

37

40

Neurologi

27

21

37

9

5

26

20

27

20

7

Medicinsk rehab

10

Habilitering

50

19

18

33

49

22

15

Infektionssjukvård

Genomsnittligt disponibla vårdplatser per sjukhus och specialitet 2007

Antalet Genomsnittligt disponibla vårdplatser summeras i tabell V 35.3.

Tabell V 35.1 forts

92

34

5

35

39

27

23

20

12

Barnmedicin

9

10

Hud- och könssjukvård

77

63

68

Tumörsjukvård

10

16

5

6

810

68

21

107

164

10

62

186

78

57

250

418

5

6

34

58

116

27

71

132

50

143

55

20

49

Övrig MEDICINSK medicinsk KORTTIDSkorttidsvård VÅRD

Verksamhet 181


Sjukhus

W

U

T

S

forts.

Handikappförvaltningen

61

63

22

27

Falu lasarett

Mora lasarett

Ludvika lasarett

Avesta lasarett

63

Köpings lasarett

Fagersta närsjukhus

Sala närsjukhus

Centrallasarettet

88

Västerås2

Psykiatrin i Örebro

Läkargruppen

AB1

71

50

Lindesbergs lasarett

Torsby sjukhus

Karlskoga lasarett

12

Säffle sjukhus1

65

44

Arvika sjukhus

Universitetssjukhuset i Örebro

13

Kristinehamns sjukhus1

Marieberg (psyk)

137

211

Centralsjukhuset Karlstad

Carlanderska sjukhuset1

Skaraborgs sjukhus

57

Nordhem1

Alingsås lasarett

1

170

Södra Älvsborgs sjukhus

Frölunda specialistsjukhus

130

50

Internmedicin

NU-sjukvården

VGREG Kungälvs sjukhus

Huvudman

41

10

51

68

14

39

15

126

Övriga invärtes spec

41

13

10

12

Neurologi

8

22

15

11

Medicinsk rehab

8

Habilitering

31

24

29

25

18

18

21

Infektionssjukvård

Genomsnittligt disponibla vårdplatser per sjukhus och specialitet 2007

Antalet Genomsnittligt disponibla vårdplatser summeras i tabell V 35.3.

Tabell V 35.1 forts

37

40

39

28

34

21

43

Barnmedicin

3

4

2

14

Hud- och könssjukvård

8

29

12

13

Tumörsjukvård

8

27

22

63

173

73

211

50

71

283

12

44

13

239

338

57

8

1

262

343

50

Övrig MEDICINSK medicinsk KORTTIDSkorttidsvård VÅRD

182 Statistik om hälso- och sjukvård... 2007


Norrlands Universitetssjukhus

Neurorehab Sävar (Björkgården)

Skellefteå lasarett

Lycksele lasarett

Axlagården1

Gällivare sjukhus

Piteå älvdals sjukhus

Kalix sjukhus

Kiruna sjukhus

Sunderby sjukhus

Visby lasarett

Z

AC

AC

AC

AC

AC

BD

BD

BD

BD

BD

I

Verksamhet

1 Verksamhet producerad av annan vårdgivare. 2 Inklusive närsjukvård.

SUMMA

Sollefteå sjukhus

Östersunds sjukhus

Y

Länssjukh Sundsvall–Härnösand

Örnsköldsviks sjukhus

Hudiksvalls sjukhus

X

Y

Bollnäs sjukhus

X

Y

Länssjukhuset Gävle

X

4 485

42

64

33

74

22

28

75

88

43

56

109

53

48

24

Säters sjukhus, psykiatri

W

Internmedicin

Sjukhus

W, forts. Borlänge sjukhus

Huvudman

1 776

21

51

103

12

74

Övriga invärtes spec

463

15

Neurologi

526

20

10

14

12

12

36

12

14

Medicinsk rehab

18

Habilitering

788

16

18

32

17

18

22

Infektionssjukvård

Genomsnittligt disponibla vårdplatser per sjukhus och specialitet 2007

Antalet Genomsnittligt disponibla vårdplatser summeras i tabell V 35.3.

Tabell V 35.1 forts

1 123

8

25

10

9

41

20

3

11

24

16

25

Barnmedicin

51

2

Hud- och könssjukvård

580

8

16

51

10

16

Tumörsjukvård

202

10 012

94

138

33

74

46

16

28

84

12

290

176

46

67

187

69

48

175

Övrig MEDICINSK medicinsk KORTTIDSkorttidsvård VÅRD

Verksamhet 183


G

F

E

D

C

45

46

Värnamo sjukhus

Centrallasarettet, Växjö

59

Finspångs lasarett

33

1

Lasarettet i Motala

Höglandssjukhuset

39

Länssjukhuset Ryhov

54

Vrinnevisjukhuset

Universitetssjukhuset i Linköping

6

Karsuddens sjukhus

31

Kullbergska sjukhuset

56

Nyköpings sjukhus

Elisabethsjukhuset1

Mälarsjukhuset

9

Lasarettet i Enköping

Akademiska sjukhuset

103

sjukhem1

Stockholms

Nackageriatriken AB1

Brommageriatriken

24

Norrtälje sjukhus

AB1

65

Södertälje sjukhus

Danderyds sjukhus AB

S:t Eriks ögonsjukhus AB

40

Sophiahemmet1

Karolinska Universitetssjukhuset

20

Ersta sjukhus1

Södersjukhuset AB

Produktionsomr i Stockholm totalt

59

91

S:t Görans sjukhus AB1

AB

Allmän kirurgi

Sjukhus

Huvudman

33

35

27

38

34

26

37

13

19

35

14

6

71

16

43

58

88

56

Ortopedisk kirurgi

10

15

19

8

58

20

Urologisk kirurgi

8

22

41

Barnkirurgi

46

118

36

169

Övriga kirurgiska spec

Genomsnittligt disponibla vårdplatser per sjukhus och specialitet 2007

Antalet Genomsnittligt disponibla vårdplatser summeras i tabell V 35.3.

Tabell V 35.2

7

15

5

9

8

13

1

9

11

13

8

21

51

25

Gynekologi

20

10

22

20

25

8

22

40

22

49

110

62

Förlossningsvård

1

5

7

16

16

Ögonsjukvård

2

10

3

11

7

15

45

3

18

109

95

75

143

35

114

208

20

70

131

14

15

417

48

76

186

16

572

20

286

115

Öron-,näsÖvrig KIRURGISK och halskirurgisk KORTTIDSsjukvård korttidsvård VÅRD

184 Statistik om hälso- och sjukvård... 2007


Sjukhus

Reumatikersjukhuset

Verksamhet

114

Sahlgrenska universitetssjukhuset 200

– –

46

30

7

49

22

56

75

55

11

18

25

15

33

21

14

Ortopedisk kirurgi

Spenshult1

53

Närsjukvården Kungsbacka

Sjukhuset i Varberg

57

Kunghults Hospice

Länssjukhuset i Halmstad

25

VGREG Lundby sjukhus AB1

N

75

Lasarettet i Ystad

Lasarettet Trelleborg

Helsingborgs lasarettet

Lasarettet i Landskrona

60

Hospice Hässleholm

48

KVH Kristianstad

Universitetssjukhuset i Lund

Carema Närvård AB (Simrishamn)1

Universitetssjukhuset MAS

Hässleholms sjukhus

4

SKÅNE Centralsjukhuset Kristianstad

Ängelholms sjukhus AB

18

Blekingesjukhuset Karlshamn

16

52

Oskarshamns sjukhus

Blekingesjukhuset Karlskrona

34

67

Länssjukhuset i Kalmar

Läns- o regionpsykiatri, Växjö

Västerviks sjukhus

Rehabcentrum (rehabkliniken), Växjö

20

Allmän kirurgi

Psykiatrin i Blekinge

K

H

G

G forts. Ljungby lasarett

Huvudman

28

12

5

13

17

19

Urologisk kirurgi

40

18

Barnkirurgi

56

46

24

20

Övriga kirurgiska spec

38

12

6

7

12

20

14

11

13

9

6

2

Gynekologi

Genomsnittligt disponibla vårdplatser per sjukhus och specialitet 2007

Antalet Genomsnittligt disponibla vårdplatser summeras i tabell V 35.3.

Tabell V 35.2 forts

92

20

23

11

19

28

26

20

16

17

10

5

Förlossningsvård

13

3

10

2

1

1

Ögonsjukvård

23

9

1

8

19

12

6

1

2

604

131

140

56

176

22

244

251

55

15

33

36

126

31

133

72

41

Öron-,näsÖvrig KIRURGISK och halskirurgisk KORTTIDSsjukvård korttidsvård VÅRD

Verksamhet 185


Sjukhus

W

U

T

S

forts.

Handikappförvaltningen

Avesta lasarett

35

Ludvika lasarett

76

Fagersta närsjukhus

Mora lasarett

Köpings lasarett

Falu lasarett

Sala närsjukhus

Centrallasarettet

67

Västerås2

Psykiatrin i Örebro

Läkargruppen

AB1

32

20

Torsby sjukhus

Lindesbergs lasarett

2

Säffle sjukhus1

Karlskoga lasarett

17

Arvika sjukhus

61

Marieberg (psyk)

Universitetssjukhuset i Örebro

2

Kristinehamns sjukhus1

66

Centralsjukhuset Karlstad

Carlanderska sjukhuset1

97

Nordhem1

22

3

Frölunda specialistsjukhus

Skaraborgs sjukhus

58

Södra Älvsborgs sjukhus

Alingsås lasarett

95

61

Allmän kirurgi

NU-sjukvården

VGREG Kungälvs sjukhus

Huvudman

27

46

18

60

16

17

50

5

15

5

39

104

22

3

45

38

Ortopedisk kirurgi

21

15

25

13

27

Urologisk kirurgi

Barnkirurgi

10

27

Övriga kirurgiska spec

8

22

20

2

15

15

24

43

11

12

Gynekologi

Genomsnittligt disponibla vårdplatser per sjukhus och specialitet 2007

Antalet Genomsnittligt disponibla vårdplatser summeras i tabell V 35.3.

Tabell V 35.2 forts

8

32

31

26

10

23

38

Förlossningsvård

1

10

2

1

5

Ögonsjukvård

15

8

14

9

14

1

9

12

11

78

192

18

217

11

38

64

218

7

32

7

150

283

44

7

160

227

61

Öron-,näsÖvrig KIRURGISK och halskirurgisk KORTTIDSsjukvård korttidsvård VÅRD

186 Statistik om hälso- och sjukvård... 2007


Sjukhus

10

31

Kiruna sjukhus

Sunderby sjukhus

SUMMA

Verksamhet

2 658

15

Visby lasarett

Kalix sjukhus

23

Piteå älvdals sjukhus

Gällivare sjukhus

1 Verksamhet producerad av annan vårdgivare. 2 Inklusive närsjukvård.

I

BD

Axlagården1

35

27

Lycksele lasarett

Neurorehab Sävar (Björkgården)

Skellefteå lasarett

42

Norrlands Universitetssjukhus

AC

20

Sollefteå sjukhus

64

19

Östersunds sjukhus

44

Örnsköldsviks sjukhus

34

6

64

Länssjukh Sundsvall–Härnösand

Hudiksvalls sjukhus

Bollnäs sjukhus

Länssjukhuset Gävle

Säters sjukhus, psykiatri

Allmän kirurgi

Z

Y

X

W, forts. Borlänge sjukhus

Huvudman

2 078

15

40

24

25

36

49

18

17

38

20

13

33

Ortopedisk kirurgi

348

11

12

Urologisk kirurgi

132

3

Barnkirurgi

604

52

Övriga kirurgiska spec

599

6

12

7

4

3

7

7

4

5

11

5

10

Gynekologi

Genomsnittligt disponibla vårdplatser per sjukhus och specialitet 2007

Antalet Genomsnittligt disponibla vårdplatser summeras i tabell V 35.3.

Tabell V 35.2 forts

1 001

8

24

7

7

7

15

15

4

7

12

12

18

Förlossningsvård

105

8

2

1

Ögonsjukvård

277

8

2

5

2

7

35

7 837

47

107

10

24

37

38

70

179

135

46

50

124

74

19

132

Öron-,näsÖvrig KIRURGISK och halskirurgisk KORTTIDSsjukvård korttidsvård VÅRD

Verksamhet 187


Genomsnittligt disponibla vårdplatser per sjukhus och specialitet 2007

G

F

E

D

C

40

Ersta sjukhus1

Sophiahemmet1

Norrtälje sjukhus

sjukhem1

Värnamo sjukhus

Centrallasarettet, Växjö

Finspångs lasarett

Höglandssjukhuset

Lasarettet i Motala

Länssjukhuset Ryhov

Karsuddens sjukhus

Kullbergska sjukhuset

Vrinnevisjukhuset

Universitetssjukhuset i Linköping

Elisabethsjukhuset1

Nyköpings sjukhus

Lasarettet i Enköping

Mälarsjukhuset

6

Akademiska sjukhuset

Stockholms

Nackageriatriken AB1

Södertälje sjukhus

Brommageriatriken

Danderyds sjukhus AB

AB1

2

S:t Eriks ögonsjukhus AB

8

Produktionsomr i Stockholm totalt

Karolinska Universitetssjukhuset

Södersjukhuset AB

AB

Ofördelad korttidsvård

S:t Görans sjukhus AB1

Sjukhus

Huvudman

18

48

32

56

37

33

46

17

112

38

66

120

16

64

108

19

546

Geriatrisk vård

18

10

6

30

97

3

103

35

293

229

179

402

14

100

270

514

97

178

360

14

79

903

55

66

120

96

194

403

16

1 482

40

99

546

591

251

30

19

78

13

45

29

15

35

60

116

26

18

690

Övrigt SPECIALISERAD Allmän SOMATISK psykiatri VÅRD

Antalet Genomsnittligt disponibla vårdplatser från tabell V 35.1 och V 35.2 summeras här.

Tabell V 35.3

4

5

6

4

6

17

Barn- och ungdomspsykiatri

12

60

104

22

48

Rättspsykiatri

30

23

95

73

45

35

104

15

35

64

144

26

18

755

293

259

202

497

14

173

315

549

104

112

213

424

14

79

1 047

55

66

120

96

220

403

16

1 482

40

117

1 301

591

251

SPECIALISERAD TOTALT PSYKIATRISK SPECIALISERAD VÅRD VÅRD

188 Statistik om hälso- och sjukvård... 2007


Sjukhus

Psykiatrin i Blekinge

Lasarettet i Ystad

Kunghults Hospice

Reumatikersjukhuset

Verksamhet

Sahlgrenska universitetssjukhuset

Spenshult1

Närsjukvården Kungsbacka

Sjukhuset i Varberg

11

10

Helsingborgs lasarettet

Länssjukhuset i Halmstad

22

Lasarettet Trelleborg

Lasarettet i Landskrona

VGREG Lundby sjukhus AB1

N

Hospice Hässleholm

25

KVH Kristianstad

218

Carema Närvård AB (Simrishamn)1

Universitetssjukhuset i Lund

Hässleholms sjukhus

Universitetssjukhuset MAS

Ängelholms sjukhus AB

218

Blekingesjukhuset Karlshamn

Oskarshamns sjukhus

Länssjukhuset i Kalmar

Blekingesjukhuset Karlskrona

Västerviks sjukhus

SKÅNE Centralsjukhuset Kristianstad

K

H

Läns- o regionpsykiatri, Växjö

Ofördelad korttidsvård

Rehabcentrum (rehabkliniken), Växjö

G, forts. Ljungby lasarett

Huvudman

263

17

33

15

9

30

20

Geriatrisk vård

9

13

3

128

46

16

16

1 686

11

68

21

248

321

10

164

362

103

79

855

740

5

6

34

122

131

294

107

258

81

322

147

20

90

309

48

32

21

107

27

118

162

53

97

40

36

79

Övrigt SPECIALISERAD Allmän SOMATISK psykiatri VÅRD

19

6

6

8

18

5

5

9

2

Barn- och ungdomspsykiatri

Genomsnittligt disponibla vårdplatser per sjukhus och specialitet 2007

Antalet Genomsnittligt disponibla vårdplatser från tabell V 35.1 och V 35.2 summeras här.

Tabell V 35.3 forts

74

23

12

61

24

90

Rättspsykiatri

402

48

38

21

136

27

138

241

58

102

49

60

171

2 088

11

68

21

296

359

10

185

498

130

79

993

981

5

6

34

180

131

294

102

107

258

81

371

207

171

20

90

SPECIALISERAD TOTALT PSYKIATRISK SPECIALISERAD VÅRD VÅRD

Verksamhet 189


Sjukhus

W

U

T

S

forts.

Skaraborgs sjukhus

Psykiatrin i Örebro

Köpings lasarett

Falu lasarett

Mora lasarett

Ludvika lasarett

Avesta lasarett

16

Sala närsjukhus

Fagersta närsjukhus

22

15

Centrallasarettet Västerås2

Läkargruppen

AB1

83

Torsby sjukhus

Säffle sjukhus1

Lindesbergs lasarett

Arvika sjukhus

Karlskoga lasarett

Marieberg (psyk)

Kristinehamns sjukhus1

Universitetssjukhuset i Örebro

Centralsjukhuset Karlstad

22

Alingsås lasarett

Carlanderska sjukhuset1

Handikappförvaltningen

Frölunda specialistsjukhus

Nordhem1

Södra Älvsborgs sjukhus

1

45

Ofördelad korttidsvård

NU-sjukvården

VGREG Kungälvs sjukhus

Huvudman

20

16

22

27

35

39

87

Geriatrisk vård

6

12

12

47

38

169

404

16

91

15

462

11

88

135

536

83

19

76

20

389

22

621

101

8

8

461

658

156

80

97

20

25

26

130

15

66

127

40

Övrigt SPECIALISERAD Allmän SOMATISK psykiatri VÅRD

6

3

6

1

7

6

13

Barn- och ungdomspsykiatri

Genomsnittligt disponibla vårdplatser per sjukhus och specialitet 2007

Antalet Genomsnittligt disponibla vårdplatser från tabell V 35.1 och V 35.2 summeras här.

Tabell V 35.3 forts

47

32

29

47

Rättspsykiatri

6

130

135

20

54

27

137

15

72

187

40

47

38

169

410

16

91

15

592

135

11

88

135

536

83

19

96

54

20

416

22

758

101

8

15

8

533

845

196

SPECIALISERAD TOTALT PSYKIATRISK SPECIALISERAD VÅRD VÅRD

190 Statistik om hälso- och sjukvård... 2007


Sjukhus

SUMMA

Visby lasarett

Verksamhet

857

15

20

Sunderby sjukhus

Kiruna sjukhus

50

Kalix sjukhus

Piteå älvdals sjukhus

Gällivare sjukhus

Axlagården1

1 Verksamhet producerad av annan vårdgivare. 2 Inklusive närsjukvård.

I

BD

Lycksele lasarett

Skellefteå lasarett

Norrlands Universitetssjukhus

Neurorehab Sävar (Björkgården)

AC

Sollefteå sjukhus

Östersunds sjukhus

Länssjukhuset Sundsvall-Härnösand

Hudiksvalls sjukhus

Örnsköldsviks sjukhus

8

Bollnäs sjukhus

Länssjukhuset Gävle

Säters sjukhus, psykiatri

Ofördelad korttidsvård

Z

Y

X

W, forts. Borlänge sjukhus

Huvudman

2 281

35

20

20

88

18

16

44

14

17

Geriatrisk vård

603

23

17

21 590

156

323

43

50

98

83

16

86

174

12

557

311

110

133

355

151

67

338

17

3 385

22

35

43

11

43

39

60

10

9

74

27

30

53

Övrigt SPECIALISERAD Allmän SOMATISK psykiatri VÅRD

173

5

4

2

Barn- och ungdomspsykiatri

Genomsnittligt disponibla vårdplatser per sjukhus och specialitet 2007

Antalet Genomsnittligt disponibla vårdplatser från tabell V 35.1 och V 35.2 summeras här.

Tabell V 35.3 forts

903

25

10

87

8

88

Rättspsykiatri

4 461

22

40

68

11

43

53

60

10

9

161

27

40

141

26 051

178

363

43

50

166

94

16

86

217

12

610

371

120

142

516

178

67

378

141

17

SPECIALISERAD TOTALT PSYKIATRISK SPECIALISERAD VÅRD VÅRD

Verksamhet 191


Vårdtillfällen (konsumtion) per specialitet 2007

Västernorrland

1 151

403 882

Okänt 1

TOTALT

91 651

452

91 199

281

1 793

4 000

440

1 714

1 446

4 624

757

4 371

437

16 152

1 617

11 632

132

399

230

452

4 672

1 553

5 635

28 862

Övriga invärtes spec

1 Hemort ej registrerad, utlänningar m m.

3 283

402 731

SUMMA

Norrbotten

Gotland

12 649

16 013

Västerbotten

6 767

16 531

Gävleborg

Jämtland

14 196

14 769

Dalarna

11 682

17 252

15 985

Värmland

Västmanland

72 500

Västra Götaland

Örebro

43 686

5 844

Blekinge

16 968

15 061

Kalmar

Halland

10 420

Kronoberg

Skåne

20 898

Jönköping

9 096

14 622

Sörmland

Östergötland

9 654

54 855

Stockholm

Uppsala

Internmedicin

Huvudman

17 693

112

17 581

13

147

813

53

110

198

194

87

1 275

474

2 781

178

3 874

29

21

26

24

19

116

840

6 309

Neurologi

6 570

22

6 548

4

341

197

485

184

207

14

37

63

1

725

9

913

8

5

351

5

6

7

2 986

Medicinsk rehab

243

1

242

2

25

25

7

178

5

Habilitering

Antalet Vårdtillfällen per specialitet från tabell V 36.1 och V 36.2 summeras i tabell V 36.3.

Tabell V 36.1

40 315

241

40 074

873

927

1 395

818

1 042

1 063

1 922

1 127

1 425

1 379

5 501

1 179

6 040

1 208

1 038

895

1 260

1 632

774

1 964

6 612

Infektionssjukvård

83 180

462

82 718

407

2 127

1 929

1 214

2 633

2 629

3 156

1 851

1 777

2 575

18 726

2 801

9 258

1 297

2 368

942

2 829

4 123

1 935

1 755

16 386

Barnmedicin sjukvård

2 004

8

1 996

82

37

5

31

33

69

29

100

53

541

28

266

9

7

121

18

44

91

432

Hud- och köns-

27 608

74

27 534

401

473

1 453

209

858

752

463

520

1 664

745

6 417

573

3 632

198

432

447

1 047

1 169

1 173

1 219

3 689

Tumörsjukvård

673 146

2 523

670 623

5 262

21 903

22 473

9 991

23 103

21 097

24 638

21 660

22 357

21 649

123 345

23 353

79 326

8 741

19 335

13 150

26 987

20 734

20 223

21 165

120 131

MEDICINSK KORTTIDSVÅRD

192 Statistik om hälso- och sjukvård... 2007


Vårdtillfällen (konsumtion) per specialitet 2007

794

228 495

Okänt 3

TOTALT

116 209

367

115 842

48

3 080

3 345

2 351

4 214

4 109

5 020

3 831

3 855

2 713

16 936

4 531

14 510

1 858

3 377

1 845

5 477

5 784

3 534

3 550

21 874

Ortopedisk kirurgi

23 626

Verksamhet

64

23 562

28

911

654

72

853

84

146

1 670

847

65

3 388

979

2 846

29

69

30

39

2 045

729

1 296

6 782

Urologisk kirurgi

1 Allmän kirurgi inkluderar obsterisk och gynekologisk vård. 2 Uppgifterna för Allmän kirurgi avser år 2006. 3 Hemort ej registrerad, utlänningar m m.

3 119

Norrbotten

227 701

8 409

Västerbotten

SUMMA

8 082

Jämtland

Gotland

6 911

3 886

Västernorrland

8 376

8 202

Gävleborg

Västmanland

Dalarna

7 679

7 557

Örebro

7 402

39 020

Värmland

Västra Götaland

8 330

3 482

Blekinge 2

21 162

8 586

Kalmar

Halland

8 794

Skåne

10 825

Östergötland

Kronoberg 1

7 156

8 106

Sörmland

Jönköping

6 228

36 389

Stockholm

Uppsala

Allmän kirurgi

Huvudman

7 698

50

7 648

24

77

37

25

60

159

102

117

52

117

1 380

147

38

2

14

8

83

66

131

697

4 312

Barnkirurgi

40 155

190

39 965

189

860

1 166

412

837

905

822

897

1 152

890

7 709

845

3 855

1 992

891

1 175

1 280

4 188

868

1 932

7 100

Övriga kirurgiska spec

Antalet Vårdtillfällen per specialitet från tabell V 36.1 och V 36.2 summeras i tabell V 36.3.

Tabell V 36.2

160 689

870

159 819

853

3 720

4 003

2 104

3 940

4 466

4 693

4 263

5 253

4 590

28 454

5 255

20 627

2 588

3 463

226

6 351

6 816

4 158

5 584

38 412

Gynekologi och Förlossningsvård

9 367

33

9 334

76

241

328

193

239

343

375

217

442

313

1 826

304

1 060

132

268

159

523

421

201

472

1 201

Ögonsjukvård

34 989

117

34 872

239

1 011

804

605

843

1 000

1 663

1 127

1 109

1 182

6 014

1 219

5 151

55

1 081

653

1 092

1 313

906

1 309

6 496

Öron-, näsoch halssjukvård

71

71

5

57

2

6

1

Övrig kirurgisk korttidsvård

621 299

2 485

618 814

4 576

18 314

18 476

9 650

17 903

19 268

21 197

19 679

20 389

17 272

104 727

21 610

69 249

10 138

17 749

12 890

25 670

28 739

17 683

21 068

122 567

KIRURGISK KORTTIDSVÅRD

Verksamhet 193


Vårdtillfällen (konsumtion) per specialitet 2007

Halland

4

1 519

Okänt 1

TOTALT

56 408

22

56 386

3

737

1 067

2

1 562

541

1 876

136

511

6

10 659

697

2 426

1 017

1 324

491

2 810

964

1 477

1 346

26 734

Geriatrisk vård

1 Hemort ej registrerad, utlänningar m m.

1 515

SUMMA

4

Gotland

38

Jämtland

Norrbotten

Västernorrland

Västerbotten

Gävleborg

Västmanland

Dalarna

Örebro

1

Värmland

1 446

26

Skåne

Västra Götaland

Kronoberg

Blekinge

Jönköping

Kalmar

Östergötland

Sörmland

Uppsala

Ofördelad korttidsvård

Stockholm

Huvudman

43 842

118

43 724

3

88

19

4

38

2 372

124

53

36

4 363

570

119

29 635

46

40

51

42

4 215

1 118

214

574

Övrigt

1 396 214

5 152

1 391 062

9 844

41 046

42 073

19 647

42 606

43 278

47 835

41 528

43 293

43 291

240 747

45 805

180 636

19 942

38 448

26 582

55 509

54 652

40 501

43 793

270 006

SPECIALISERAD SOMATISK VÅRD

83 901

899

83 002

527

2 022

2 162

659

1 903

1 947

2 045

1 773

2 798

1 556

13 158

1 796

10 246

606

1 644

1 235

3 307

1 511

2 469

3 143

26 495

Allmän psykiatri

Antalet Vårdtillfällen per specialitet från tabell V 36.1 och V 36.2 summeras här.

Tabell V 36.3

2 566

22

2 544

90

66

3

6

46

84

101

98

10

670

66

480

13

54

16

109

12

81

133

406

Barn-och ungdomspsykiatri

430

6

424

3

11

8

1

7

11

92

12

114

4

52

12

17

39

13

2

26

Rättspsykiatri

86 897

927

85 970

527

2 112

2 231

662

1 920

2 001

2 129

1 875

2 903

1 577

13 920

1 874

10 840

623

1 750

1 263

3 433

1 562

2 563

3 278

26 927

SPECIALISERAD PSYKIATRISK VÅRD

1 483 111

6 079

1 477 032

10 371

43 158

44 304

20 309

44 526

45 279

49 964

43 403

46 196

44 868

254 667

47 679

191 476

20 565

40 198

27 845

58 942

56 214

43 064

47 071

296 933

TOTALT SPECIALISERAD VÅRD

194 Statistik om hälso- och sjukvård... 2007


202,5

Skåne

78,4

70,3

16,0

1 808,0

Jämtland

Västerbotten

Norrbotten

Gotland

TOTALT

38,8

1 452,0

11,4

42,4

48,7

21,7

39,9

51,7

43,4

33,5

1 507,3

11,0

48,6

52,2

25,3

45,8

54,3

55,9

50,2

55,6

61,9

316,0

65,0

236,2

33,1

46,0

37,3

71,6

84,8

54,4

67,0

35,4

238,0

3,1

5,8

5,7

3,6

7,0

6,5

9,3

3,6

7,6

9,0

58,0

12,8

29,6

3,9

5,4

4,2

6,2

14,0

7,7

5,5

29,5

3 498,0

30,6

118,6

132,8

50,9

103,2

137,8

129,4

88,8

85,0

133,2

643,4

85,0

455,9

84,1

80,0

65,9

150,9

156,0

101,0

137,5

527,9

32,2

0,2

1,3

1,5

0,4

0,8

1,1

1,0

1,7

0,9

4,3

1,3

4,2

0,3

1,2

0,7

0,9

1,8

1,3

0,8

6,5

100,7

Verksamhet

0,7

4,0

4,3

1,7

3,1

3,5

4,4

3,0

3,6

4,5

15,6

3,5

12,1

1,4

2,9

2,3

4,7

5,1

2,9

2,9

14,5

146,7

1,8

3,1

1,4

1,0

3,7

3,0

5,0

14,6

5,2

40,7

2,3

5,2

11,6

5,0

10,0

33,2

181,0

0,7

2,1

3,2

2,8

4,0

3,6

5,0

16,2

19,6

43,7

2,3

5,2

12,0

5,1

11,1

3,6

5,7

35,4

Allmäntandvård barn o ungdomar Antal Antal patienter listade 2

1,4

1,4

148,1

1,8

3,1

1,4

1,0

3,7

3,0

5,0

14,6

5,2

42,1

2,3

5,2

11,6

5,0

10,0

33,2

9,2

0,1

0,0

0,2

0,2

0,2

0,3

0,6

0,3

2,4

0,1

0,2

0,2

0,2

0,7

0,2

0,1

3,1

38,1

0,2

0,1

1,2

2,2

10,4

0,6

3,1

0,1

1,0

0,6

1,1

2,9

14,5

28,9

0,5

0,3

0,4

0,4

0,7

0,7

7,2

1,3

3,9

0,5

0,8

0,6

0,8

1,6

0,9

0,5

7,6

varav Annan vårdgivare SpeSumma Landstingets cialist patienter tandvårdsstöd 4 tand- (exkl särsk Led i sjuk- Uppsökta Nödv vård 3 behov) domsbeh personer tandv

3 Här ingår bl a sjukhustandvård. 4 Tandvård för patienter med särskilda behov. 5 Uppgifter för listade barn och ungdomar saknas för egen verksamhet. 6 Uppgifterna avser endast fullständigt behandlade patienter. Specialisttandvård avser remisser. 7 Antal listade barn och ungdomar avser 0–19 år.

102,7

0,7

3,8

4,1

1,5

3,3

4,1

2,8

2,9

3,4

20,5

2,9

12,4

1,6

2,5

1,8

5,1

4,8

2,7

4,4

17,3

Tandvård totalt SpeSumma Landstingets cialist- patienter tandvårdsstöd 4 tand- (exkl särsk Led i sjuk- Uppsökta Nödv vård 3 behov) domsbeh personer tandv

1 Fullständigt och partiellt behandlade patienter inom allmäntandvård vuxna samt antalet behandlade och/eller undersökta barn och ungdomar. Åldersgrupp avser den ålder patienten uppnår under året. Med partiellt behandlad patient avses akutpatient samt patient som endast fått delbehandling. 2 Med listade barn och ungdomar avses de mellan 3 och 19 år som är registrerade och som kallas för regelbunden undersökning.

56,2

25,6

Västernorrland

76,7

79,6

Gävleborg

Västmanland

Dalarna

38,6

51,8

Örebro

55,8

270,2

68,4

Västra Götaland 315,2

Värmland 7

39,4

223,7

31,7

35,5

34,5

69,5

69,1

41,1

55,5

194,5

Allmäntandvård barn o ungdomar Antal Antal patienter listade 2

32,9

Halland 6

39,2

Kronoberg

48,6

27,1

Jönköping

Blekinge

75,2

Östergötland

Kalmar

52,3

72,8

Sörmland

76,5

304,0

Allmäntandvård vuxna

Tandvård. Patienter1 (1000-tal) 2007

Uppsala

Stockholm 5

Huvudman

Tabell V 37

Verksamhet 195


11 738

319 120

Gotland

TOTALT

10 270

Västerbotten

Norrbotten

15 291

13 713

33 830

Gävleborg

Jämtland

18 555

Dalarna

Västernorrland

13 524

10 438

32 668

Värmland

Västmanland

57 790

Västra Götaland

Örebro

18 639

Halland

5 424

Skåne

34 655

Blekinge

5345

Kronoberg

Kalmar

13 027

Jönköping

6 239

15 566

Sörmland

Östergötland

7 753

Folkhögskoleutbildning

197 725

2 160

16 162

7 641

12 265

11 544

53 478

20 188

16 800

27 180

8 727

21 580

Naturbruksprogrammet

11 343

992

75

2 964

6 617

695

Övrig gymnasial utbildning

Utbildningsverksamhet. Elevveckor/studerandeveckor 2007

Uppsala

Stockholm

Huvudman

Tabell V 38

196 Statistik om hälso- och sjukvård... 2007


197

Bilaga 1 • Indelningsgrunder Verksamhetsindelning för landsting och regioner, VI 2000

Huvudområde/Område

Delområde

HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Primärvård

Allmänläkarvård Sjuksköterskevård Mödrahälsovård Barnhälsovård Sjukgymnastik Arbetsterapi Jourverksamhet Primärvårdsansluten hemsjukvård Sluten primärvård Övrig primärvård

Specialiserad somatisk vård

Somatisk mottagningsverksamhet Somatisk dagsjukvård Somatisk hemsjukvård Somatisk sluten vård

Specialiserad psykiatrisk vård

Psykiatrisk mottagningsverksamhet Psykiatrisk dagsjukvård Psykiatrisk hemsjukvård Psykiatrisk sluten vård

Tandvård

Allmäntandvård vuxna Landstingets tandvårdsstöd (Tandvård för patienter med särskilda behov) Allmäntandvård barn och ungdomar Specialisttandvård

Övrig hälso- och sjukvård

Ambulans- och sjuktransporter Sjukresor Handikappverksamhet/hjälpmedelsverksamhet Social verksamhet Folkhälsofrågor FoU avseende hälso- och sjukvård Övrigt

Politisk verksamhet avseende hälso- och sjukvård

Politisk verksamhet avseende hälso- och sjukvård


198 Statistik om hälso- och sjukvård... 2007

Huvudområde/Område

Delområde

REGIONAL UTVECKLING Utbildning

Folkhögskoleverksamhet Högskoleverksamhet Gymnasieverksamhet Övrig utbildningsverksamhet

Kultur

Teater- och musikverksamhet Museiverksamhet Övrig kulturverksamhet

Trafik och infrastruktur

Trafik Infrastruktur

Allmän regional utveckling

Näringsliv och turism Interregional och internationell samverkan Lokal utveckling FoU avseende regional utveckling Övrig allmän regional utveckling

Politisk verksamhet avseende regional utveckling

Politisk verksamhet avseende regional utveckling


Bilaga 1 199

Allmänna principer för redovisningen enligt VI 2000

nads- och intäktsslag följer L-Bas 2005, en kontoplan för landstingens externredovisning.

All verksamhet som huvudmannen finansierar ska redovisas

Redovisning på två huvudområden

All verksamhet som huvudmannen finansierar, oavsett organisations- och driftform, ska redovisas på ett enhetligt sätt.

Samma principer gäller vid kostnadsredovisning per enskild patient i kpp-system som i redovisning per delområde enligt verksamhetsindelningen. En konsekvens av detta är att kostnader som inte ska påföras patienten redovisas under området Övrig hälso- och sjukvård.

Verksamheten i landsting, regioner och Gotlands kommun ska redovisas på områden och delområden inom två huvudområden, hälso- och sjukvård respektive regional utveckling. Inom de båda huvudområdena ska den politiska verksamheten liksom de delar av den centrala tjänstemannaorganisationen som har karaktären av ”infrastruktur” i organisationen redovisas som ett eget område. Kostnaderna för den politiska ledningen ska belasta såväl verksamhet i egen regi som upphandlad privat verksamhet.

Utvecklad kostnadsredovisning

Huvudområde hälso- och sjukvård

Koppling till kostnadsredovisning per patient

Alla kostnader ska redovisas på de delområden som preciseras av verksamhetsindelningen oavsett inom vilka ansvarsområden, kostnadsställen/motsvarande de har uppstått eller var de ursprungligen redovisats. Kostnader som redovisats under fastighetsförvaltning, medicinsk service etc ska fördelas till delområdena. Detta kan ske via interndebitering eller fördelningsnycklar. Den redovisning som respektive landsting/region har för intern uppföljning sammanhänger med den egna organisationens behov. Den är uppbyggd kring ansvarsområden/kostnadsställen och dessa aggregeras på olika nivåer. Redovisning enligt den gemensamma verksamhetsindelningen kan ske i ett sidoordnat system, genom skuggkodning av ansvarsområden/kostnadsställen mot områden/delområden enligt verksamhetsindelningen.

Kostnadsbegrepp Begreppet nettokostnad kommer att användas vid kostnadsjämförelser mellan huvudmännen. Av stor vikt är att såväl kostnader som intäkter redovisas på ”rätt” delområde. Redovisning per kost-

Allmänt Nedan ges definitioner och anvisningar för redovisning av hälso- och sjukvård. Allmänna principer kring redovisningen återfinns ovan. All verksamhet som finansieras av landstinget/ regionen ska redovisas på ett enhetligt sätt oavsett driftform och organisation. Alla kostnader ska redovisas på de delområden som preciseras av verksamhetsindelningen oavsett inom vilka ansvarsområden, kostnadsställen/motsvarande de har uppstått eller var de ursprungligen redovisats. Kostnader som redovisats under fastighetsförvaltning, medicinsk service etc ska fördelas till delområdena. Detta kan ske via interndebitering eller fördelningsnycklar. Uppdaterade definitioner finns i Socialstyrelsens termbank. Där finns rekommenderade terminologier, det vill säga begrepp och termer som Socialstyrelsen alternativt Socialstyrelsen tillsammans med Sveriges Kommuner och Landsting beslutat rekommendera för användning inom olika fackområden. Adressen är: http://app. socialstyrelsen.se/termbank .


200 Statistik om hälso- och sjukvård... 2007

Områden inom hälso- och sjukvård Hälso- och sjukvården redovisas för sex områden, primärvård, specialiserad somatisk vård, specialiserad psykiatrisk vård, tandvård, övrig hälso- och sjukvård samt politisk verksamhet avseende hälso- och sjukvård, som presenteras och preciseras nedan. Primärvård Definition: Hälso- och sjukvårdsverksamhet som utan avgränsning vad gäller sjukdomar, ålder eller patientgrupper svarar för befolkningens behov av grundläggande medicinsk behandling, omvårdnad, förebyggande arbete och rehabilitering och som inte kräver sjukhusens medicinska och tekniska resurser. Regelverk: I den nationella statistiken hänförs till primärvård: – åtgärder av läkare som upprätthåller funktion som specialist i allmänmedicin inom såväl offentlig som privat verksamhet – distriktssköterskeverksamhet – mödra- och barnhälsovård exklusive specialistmödravård. Hälso- och sjukvårdsverksamhet som bedrivs av kommuner räknas som primärvård. Gotlands kommun bedriver även specialiserad vård. Förtydligande: Verksamhet som bedrivs vid en vårdcentral är inte alltid primärvård och vice versa. Mödra- och barnhälsovård definieras som primärvård men kan förekomma på kvinno- och barnkliniker på sjukhus. Samtliga insatser av läkare som upprätthåller funktionen som specialist i allmänmedicin hänförs till primärvård oavsett om insatserna sker på vårdcentraler, i patienters hem, hos privata specialister i allmänmedicin som landstingen tecknat avtal med eller som arbetar med ersättning enligt den nationella taxan. Andra specialistläkarmottagningar som kan finnas vid vårdcentraler ska särredovisas för att i statistiken kunna redovisas som specialiserad vård. Specialiserad (somatisk och psykiatrisk) vård Definition: Hälso- och sjukvårdsverksamhet som

kräver mer specialiserade åtgärder än vad som kan ges i primärvård. Regelverk: I den nationella statistiken hänförs åtgärder av läkare som upprätthåller funktionen som annan specialist än specialist i allmänmedi-

cin till specialiserad vård. Detta gäller inom såväl offentlig som privat verksamhet. Förtydligande: Specialiserad vård har sin grund i insatser av läkare med annan specialistkompetens än allmänmedicin. Den omfattar specialiserad vård som bedrivs vid sjukhus men även utanför sjukhus på specialistläkarmottagningar med mera och i vissa fall på vårdcentraler. I det senare fallet ska den särredovisas för att i statistiken kunna redovisas som specialiserad vård. Om basal mödra- och barnhälsovård förekommer vid kvinno- och barnkliniken vid sjukhus ska den särredovisas, för att i statistiken kunna redovisas som primärvård. Specialiserad somatisk vård Den specialiserade somatiska vården omfattar all somatisk vård, alltifrån den som ges vid mottagningar hos organspecialister på eller utanför sjukhus till den mest högspecialiserade regionsjukvården. Området omfattar medicinsk och kirurgisk korttidsvård, rehabilitering, geriatrisk vård med mera. Specialiserad psykiatrisk vård Den specialiserade psykiatriska vården omfattar såväl psykiatrisk korttidsvård som psykiatrisk långtidsvård. Området omfattar allmän psykiatri, barn- och ungdomspsykiatri samt rättspsykiatri och innehåller exempelvis psykiatrisk vård av alkoholmissbrukare, psykiatrisk vård av övriga toxikomaner, psykiatrisk vård av matmissbrukare med flera. Området omfattar även behandlingshem inom den psykiatriska barn- och ungdomsvården. Tandvård Tandvård omfattar allmäntandvård, kollektiv tandhälsovård, specialisttandvård, sjukhustandvård inklusive tandvård som ges vid övriga vårdinstitutioner samt tandtekniska laboratorier. Tandvårdsförsäkringen ska lämna bidrag till huvudmannen för bastandvård. För individer som har ökade tandvårdsbehov på grund av långvarig sjukdom eller handikapp erhålls ersättning från tandvårdförsäkringen. Personer i särskilda boendeformer för service och omvårdnad ska erbjudas uppsökande tand-


Bilaga 1 201

hälsoundersökning avgiftsfritt och nödvändig tandvård enligt de avgifter som gäller inom den öppna hälso- och sjukvården. Denna del av tandvårdsstödet administreras och betalas av landstingen. De som har behov av särskilda tandvårdsinsatser som ett led i sjukdomsbehandling kan också få sin behandling betald via de avgifter som gäller inom den öppna hälso- och sjukvården.

politisk sekreterare. (Obs. inte sammanträdesadministration, nämndsekreterare och dylikt.) Politisk verksamhet som inte direkt kan hänföras till hälso- och sjukvård respektive regional utveckling kan exempelvis fördelas i proportion till antalet anställda eller i proportion till nettokostnader för respektive huvudområde. Under området redovisas inga delområden.

Sluten vård, öppen vård och hemsjukvård Övrig hälso- och sjukvård Under området Övrig hälso- och sjukvård redovisas verksamhet/kostnader som inte ska relateras till vårdtillfälle eller besök och som inte ska föras ut på den enskilda patienten i kpp-system. Exempelvis redovisas här forskning och utveckling (fou) och folkhälsoarbete vad gäller kollektiva insatser. Under området redovisas också social verksamhet samt insatser och stöd enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (lss). Politisk verksamhet avseende hälso- och sjukvård Den politiska verksamheten liksom de delar av den centrala tjänstemannaorganisationen som har karaktären av ”infrastruktur” i organisationen, exempelvis beställarorganisationer av olika slag, ska redovisas som ett eget område under såväl Hälso- och sjukvård som Regional utveckling. Kostnaderna bör belasta såväl verksamhet i egen regi som upphandlad privat verksamhet. Under politisk verksamhet redovisas landstingsfullmäktiges, landstingsstyrelsens och nämndernas möten och konferenser samt landstingens revisorer. Området omfattar vidare bland annat bidrag till politiska partier och till Sveriges Kommuner och Landsting. Under området Politisk verksamhet avseende hälso- och sjukvård redovisas hälso- och sjukvårdsnämnd, tandvårdsnämnd, beställarnämnd avseende hälso- och sjukvård och motsvarande verksamhet. Förtydligande: Kostnader för administration knuten till politiska ledningsfunktionen. Kostnader för personal som till huvudsaklig del arbetar direkt mot landstingets/regionens politiker, som

Under såväl primärvård som specialiserad vård särredovisas sluten vård, öppen vård och hemsjukvård. Inom den specialiserade vården delas dessutom den öppna vården upp i mottagningsverksamhet respektive dagsjukvård. Sluten vård Definition: Hälso- och sjukvård när den ges till patient inskriven vid vårdenhet. Vård eller observation på intagningsavdelning hänförs till sluten vård. Öppen vård Definition: Hälso- och sjukvård som inte är sluten vård eller hemsjukvård. Hemsjukvård Definition: Hälso- och sjukvård när den ges i patients bostad eller motsvarande och där ansvaret för de medicinska åtgärderna är sammanhängande över tiden. Regelverk: Åtgärder/insatser ska ha föregåtts av vård- och omsorgsplanering. Hemsjukvård ges i såväl ordinärt som särskilt boende samt i daglig verksamhet och dagverksamhet. Skilj från öppen vård. Förtydligande: Hemsjukvård är till sin karaktär annorlunda än den öppna vården. Den består av ofta relativt långvariga vårdepisoder med stort behov av omvårdnad och ibland av medicinska insatser som mer liknar insatserna inom den slutna vården. Hemsjukvård utgör en tredje vårdform skild från öppen och sluten vård. Hemsjukvård förekommer i ordinärt och särskilt boende. Hälso- och sjukvårdslagen styr ansvarsfördelningen mellan landsting och kommuner. Landstinget har alltid ansvar för läkarinsatser


202 Statistik om hälso- och sjukvård... 2007

i hemsjukvård, i såväl ordinärt boende som i särskilt boende. Vidare har landstinget ansvar för övrig hemsjukvård i ordinärt boende. Ansvaret för denna verksamhet kan dock efter särskild överenskommelse överlåtas till primärkommunen. Detta har gjorts i cirka hälften av landstingen. Kommunen har alltid ansvar för sjukvård i särskilt boende upp till läkarnivå. Det förekommer många benämningar på hemsjukvård, exempelvis avancerad och basal hemsjukvård, primärvårdsansluten hemsjukvård, lasaretts- eller sjukhusansluten hemsjukvård och kommunal hemsjukvård. Benämningen syftar oftast på organisationen och har inget entydigt samband med funktion eller verksamhetsinnehåll. För att kunna göra jämförelser mellan landstingen/ regionerna behöver därför hemsjukvården brytas ut ur såväl primärvård som specialiserad vård och redovisas sammantaget. I det fall hemsjukvården utgör en egen organisation i landstinget/regionen kan den förslagsvis redovisas under delområdet Primärvårdsansluten hemsjukvård. Dagsjukvård Definition: Öppen vård som innebär mer omfattande och/eller resurskrävande insatser än vad ett besök normalt kräver. Regelverk: Dagsjukvård omfattar dagkirurgi, dagmedicin och övrig dagsjukvård. För patienten ska det finnas en upprättad vårdplan. Inga tidsmässiga preciseringar ska tillämpas. Förtydligande: Dagmedicin omfattar bland annat dialysbehandling, cytostatikabehandling och diabetesvård. Övrig dagsjukvård omfattar bland annat medicinsk dagrehabilitering samt dagpsykiatri.

Delområden inom Primärvård Under primärvården redovisas tio delområden som presenteras och preciseras nedan. Allmänläkarvård Delområdet Allmänläkarvård omfattar all mottagningsverksamhet inklusive hembesök som bedrivs av läkare som upprätthåller funktionen som specialist i allmänmedicin.

Insatser som avser patienter som är registrerade som mottagare av hemsjukvård omfattas av delområdet Primärvårdsansluten hemsjukvård. I det fall allmänläkarmottagningen är integrerad med sjuksköterskemottagningen omfattas endast den del av sjuksköterskans arbetsinsatser som avser läkarens patienter. Insatser kring sjuksköterskans egna patienter omfattas av delområdet Sjuksköterskevård. Sjuksköterskevård Delområdet Sjuksköterskevård omfattar all mottagningsverksamhet inklusive hembesök, som bedrivs av sjuksköterskor kring egna patienter. Undantag är mottagningar för mödra- respektive barnhälsovård som utgör egna delverksamheter. Sjuksköterskemottagningen omfattar såväl distriktssköterskemottagning som specialmottagning för till exempel astma-, diabetes- och hypertonipatienter. Under delområdet redovisas även gynekologiska undersökningar och hälsokontroller samt preventivmedelsrådgivning som inte sker i anslutning till graviditet eller utförs på ungdomsmottagningar. Se vidare Mödrahälsovård respektive Övrig primärvård. Insatser som avser patienter som är registrerade som mottagare av hemsjukvård omfattas av delområdet Primärvårdsansluten hemsjukvård. Mödrahälsovård Delområdet Mödrahälsovård omfattar mottagningsverksamhet inklusive hembesök som sker inom ramen för mödrahälsovård. Här ingår gynekologiska undersökningar, mammografier och hälsokontroller av gravida kvinnor, för- och eftervård, samt preventivmedelsrådgivning i anslutning till graviditet. Gynekologiska undersökningar och hälsokontroller som ej är direkt hänförbara till gravida kvinnor redovisas under delområdet Sjuksköterskevård alternativt Övrig primärvård. I det fall mödrahälsovård på primärvårdsnivå förekommer på sjukhus ska sådan verksamhet skiljas ut och redovisas här. Ungdomsmottagningsverksamhet omfattas inte under delområdet. Denna verksamhet redovisas under Övrig primärvård.


Bilaga 1 203

Barnhälsovård Delområdet Barnhälsovård omfattar mottagningsverksamhet inklusive hembesök som sker inom ramen för barnhälsovård. I det fall barnhälsovård förekommer på sjukhus ska sådan verksamhet skiljas ut och redovisas här. Sjukgymnastik Delområdet Sjukgymnastik omfattar mottagningsverksamhet inklusive hembesök och arbetsplatsbesök. Insatser som avser patienter som är registrerade som mottagare av hemsjukvård redovisas under delområdet Primärvårdsansluten hemsjukvård. Arbetsterapi Delområdet Arbetsterapi omfattar mottagningsverksamhet inklusive hembesök och arbetsplatsbesök. Insatser som avser patienter som är registrerade som mottagare av hemsjukvård redovisas under delområdet Primärvårdsansluten hemsjukvård. I det fall sjukgymnastik och arbetsterapi är integrerade verksamheter, exempelvis under benämningen rehabilitering ska de båda verksamheterna hållas isär. Insatser kring patienter där sjukgymnasten är den primära personalkategorin, det vill säga signerar journalen, förs till delområdet Sjukgymnastik och vice versa. Jourverksamhet Delområdet Jourverksamhet omfattar mottagningsverksamhet utanför mottagningens normala öppettider. Normal kvällsmottagning vid den egna mottagningen avses ej. Jourverksamhet kan bedrivas vid den egna vårdcentralen eller vid andra vårdcentraler/särskild jourmottagning. Huvudprincipen i redovisningen är att kostnader, intäkter och prestationer hålls samman och kan ställas mot varandra. Primärvårdsansluten hemsjukvård Definition: Hälso- och sjukvård när den ges i patients bostad eller motsvarande och där ansvaret för de medicinska åtgärderna är sammanhängande över tiden.

Regelverk: Åtgärder/insatser ska ha föregåtts av

vård- och omsorgsplanering. Hemsjukvård ges i såväl ordinärt som särskilt boende samt i daglig verksamhet och dagverksamhet. Skilj från öppen vård. Delområdet Primärvårdsansluten hemsjukvård är avgränsad till insatser för en viss patientgrupp som enligt definitionen ges i patientens hem. Till delområdet förs förutom de insatser som görs i patientens hem även den personaltid på mottagningen som avser planering och förberedelse av insatserna för dessa patienter. Läkarinsatser i särskilt boende hänförs också till hemsjukvård. Sluten primärvård Definition: Hälso- och sjukvård när den ges till patient inskriven vid vårdenhet. Delområdet Sluten primärvård omfattar observationsplatser där viss allmänvård och lättvård bedrivs. Övrig primärvård Under delområdet Övrig primärvård redovisas exempelvis ungdomsmottagning med bland annat preventivmedelsrådgivning, skolhälsovård, företagshälsovård, fotvård, patientinformation/ hälsoupplysning till enskilda patienter/patientgrupper, exempelvis rökavvänjningsgrupper, bantargrupper och föräldragrupper. Även sjukvårdsupplysningens telefonkontakter redovisas här. Under delområdet redovisas inte kollektiva hälsofrämjande insatser som exempelvis sker vid samhällsmedicinska och socialmedicinska enheter.

Delområden inom Specialiserad somatisk vård Under specialiserad somatisk vård redovisas fyra delområden. Två av dem presenteras nedan. Hemsjukvård och sluten vård har definierats ovan. Mottagningsverksamhet Somatisk mottagningsverksamhet omfattar hälso- och sjukvård som ges av läkare, sjuksköterskor, sjukgymnaster, arbetsterapeuter med flera kategorier hälso- och sjukvårdspersonal. Mottagningsverksamhet kring egna patienter redovisas under somatisk mottagningsverksamhet medan


204 Statistik om hälso- och sjukvård... 2007

stödverksamhet betraktas som serviceverksamhet och fördelas till berörda delområden. Dagsjukvård Definition: Dagsjukvård är öppen vård som innebär mer omfattande och/eller resurskrävande insatser än vad ett besök normalt kräver. Regelverk: Dagsjukvård omfattar dagkirurgi, dagmedicin och övrig dagsjukvård. För patienten ska det finnas en upprättad vårdplan. Inga tidsmässiga preciseringar ska tillämpas. Förtydligande: Dagmedicin omfattar bland annat dialysbehandling, cytostatikabehandling och diabetesvård. Övrig dagsjukvård omfattar bland annat medicinsk dagrehabilitering och dagpsykiatri.

Delområden inom Specialiserad psykiatrisk vård Under specialiserad psykiatrisk vård redovisas fyra delområden. Redovisning av området ska ske i enlighet med vad som beskrivits under specialiserad somatisk vård.

Specialisttandvård Här redovisas tandvård som till största delen utförs vid specialisttandkliniker. En viss del utförs även av privatpraktiserande specialisttandläkare inom framför allt Stockholm, Malmö och Göteborg. Under specialisttandvård redovisas exempelvis tandreglering, tandlossningssjukdomar, oral kirurgi och sjukhustandvård. Specialisttandvård omfattar insatser till såväl barn och ungdomar som vuxna.

Delområden inom Övrig hälso- och sjukvård Under övrig hälso- och sjukvård redovisas verksamhet/kostnader som inte ska relateras till vårdtillfälle eller besök och som inte ska föras ut på den enskilda patienten i kpp-system. Exempelvis redovisas här forskning och utveckling (fou) och folkhälsofrågor (kollektiv folkhälsovård). Under området redovisas också social verksamhet samt insatser och stöd enligt lss. Området delas upp i sju delområden som presenteras och preciseras nedan.

Delområden inom Tandvård Området Tandvård delas upp i fyra delområden: Allmäntandvård vuxna Här redovisas förebyggande och basal tandvård till patienter som är 20 år och äldre. Landstingets tandvårdsstöd (Tandvård för patienter med särskilda behov) Här redovisas uppsökande och nödvändig tandvård som ges till främst äldre och funktionshindrade som har omfattande vård- och omsorgsbehov. Dessutom omfattas tandvård till personer med behov av särskilda tandvårdinsatser som ett led i sjukdomsbehandling. Allmäntandvård barn och ungdomar Här redovisas all förebyggande och basal tandvård som ges till ungdomar i åldern 0–19 år. Enligt tandvårdslagen är landstingen skyldiga att erbjuda regelbunden tandvård till alla barn och ungdomar till och med 19 års ålder. Lagen ger landstingen möjlighet att träffa avtal med privata vårdgivare och så har skett i flertalet landsting.

Ambulans- och sjuktransporter Delområdet Ambulans- och sjuktransporter omfattar transporter till vårdenheter och mellan vårdenheter. Under delområdet redovisas även permissionsresor. Sjukresor Med sjukresa avses resa enligt lag (1991:419) om resekostnadsersättning vid sjukresor inklusive sjukresor enligt samverkansavtal med kommunernas färdtjänst, resor till dagsjukvård och dylikt. Delområdet Sjukresor omfattar verksamhet vid beställningscentraler och beställningsfunktion för sjukresor, ersättning för sjukresor med egen bil, taxi, specialfordon, linjelagda sjukresor samt kollektivtrafik. Delområdet kan även omfatta anhörigresor och vissa övernattningskostnader. Här redovisas även sjukresor för tandvård. Permissionsresor, överflyttningsresor och liggande transporter omfattas inte. Dessa redovisas under delområdet Ambulans- och sjuktransporter.


Bilaga 1 205

Handikappverksamhet/hjälpmedelsverksamhet Habiliteringsinsatser förekommer inom olika delar av hälso- och sjukvården och ska redovisas under olika områden/delområden. Den särskilda habiliteringsverksamheten för barn, ungdom och/ eller vuxna kräver tvärvetenskapligt sammansatta personella resurser och stora tekniska resurser/ hjälpmedel. Verksamheten ska beroende på vad som avses redovisas på delområden inom områdena Specialiserad somatisk vård, Primärvård och/ eller Övrig hälso- och sjukvård. Under området Specialiserad somatisk vård kan habilitering förekomma under samtliga fyra delområden specialiserad somatisk mottagningsverksamhet, specialiserad somatisk dagsjukvård, specialiserad somatisk hemsjukvård och specialiserad sluten somatisk vård. Habiliteringsinsatser förekommer inom primärvården och ska då redovisas under delområde Arbetsterapi och/eller Sjukgymnastik. Under området Övrig hälso- och sjukvård, delområde Handikapp-/hjälpmedelsverksamhet ska verksamheten vid hjälpmedelscentraler (hörcentraler, syncentraler, instrumentverkstäder etc) och ortopedteknisk verksamhet redovisas liksom pedagogisk hörselvård och tolkservice till döva, dövblinda med flera. Vidare ska hjälpmedel, med undantag för inkontinenshjälpmedel eller kroppsburna hjälpmedel såsom pacemakers eller proteser, redovisas liksom kostnader för personal som utprovar hjälpmedlen. Under området Övrig hälso- och sjukvård, delområde Social verksamhet redovisas insatser såsom rådgivning och annat personligt stöd enligt lss. Social verksamhet Staten ansvarar för tvångsvård enligt lvu (lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga) och lvm (lagen om vård av missbrukare i vissa fall). All social verksamhet i övrigt är ett kommunalt ansvar. Landstingen är på olika sätt delaktiga med exempelvis medicinsk, psykiatrisk och även psykologisk kompetens inom alkoholist- och narkomanvård. Under delområdet Social verksamhet redovisas även landstingens insatser i form av rådgivning och annat personligt stöd enligt lss.

Folkhälsofrågor Genom folkhälsoarbete ska den enskilde individens hälsa främjas liksom hälsan för olika sociala grupper. Folkhälsoarbetet omfattar dels medicinskt inriktad analys av olika sjukdomars orsaker och förebyggande insatser inriktade på olika riskfaktorer, dels insatser för att främja sådana livsvillkor som gör att allt fler får möjlighet att göra hälsosamma val. Inom delområdet Folkhälsofrågor redovisas den del av folkhälsoarbetet som avser kollektiva hälsofrämjande insatser. Dessa insatser sker exempelvis vid samhällsmedicinska och socialmedicinska enheter, bland annat genom kartläggningar över hälsotillståndet samt utvärderingar och utbildningsinsatser inom folkhälsoområdet. tv-information, framtagande av folkhälsorapporter, kampanjer, och dylikt kan ses som exempel på folkhälsoarbete som ska redovisas under delområdet Folkhälsofrågor. Under folkhälsofrågor redovisas inte den sjukdomsförebyggande folkhälsoverksamheten som bedrivs framför allt inom primärvårdens ram och som riktar sig mot enskilda individer eller grupper av individer, exempelvis regelbundna hälsokontroller, rökavvänjningsgrupper, bantargrupper. FoU avseende hälso- och sjukvård Delområdet fou avseende hälso- och sjukvård omfattar forskning och utveckling inom hälsooch sjukvård. Forskningen inom hälso- och sjukvård bedrivs framför allt inom ramen för de medicinska fakulteternas verksamhet. Den kliniska forskningen vid undervisningssjukhusen är i princip statligt finansierad. Verksamheten är nära integrerad med patientvården, vilket innebär att det kan vara svårt att särredovisa kostnader för fou. I avsaknad av exakta uppgifter kan antagandet göras att den totala fou-kostnaden motsvarar det statliga bidraget till fou för klinisk forskning samt eventuellt övrigt externt bidrag. Nettokostnaden för delområdet blir då noll kronor. Kostnaderna får brytas ut från berörda delverksamheter med vissa schablonantaganden i avvaktan på att mer exakta uppgifter kan erhållas.


206 Statistik om hälso- och sjukvård... 2007

Även fou-verksamhet som förekommer inom primärvård och tandvård ska redovisas under delområdet. Kostnader för at-läkare och st-läkare ska inte redovisas här, utan på aktuellt delområde under specialiserad vård eller primärvård. Detta enligt den allmänna principen att kostnader och prestationer ska kunna ställas mot varandra inom de olika delområdena. Övrigt Under delområdet Övrigt redovisas all verksamhet inom hälso- och sjukvård som inte redovisas under annat område/delområde.

Huvudområde Regional utveckling Allmänt Nedan ges definitioner och anvisningar för redovisning av huvudområdet Regional utveckling. Allmänna principer kring redovisningen återfinns ovan. All verksamhet som finansieras av landstinget/ regionen ska redovisas på områden och delområden på ett enhetligt sätt oavsett driftform och organisation. Inga områden eller delområden finns för serviceenheter eller gemensamma enheter. Kostnader för allmän service, fastighetsförvaltning etc ska i stället påföras den så kallade kärnverksamheten. Detta kan ske via interndebitering och/eller fördelningsnycklar. De uppgifter som ska redovisas på mer aggregerad nivå per område är kostnader och intäkter samt investeringar. Per delområde ska såväl prestationer (så långt möjligt) som kostnader och intäkter redovisas. I begreppet landsting nedan innefattas även Gotlands kommun.

Områden inom Regional utveckling Under huvudområdet Regional utveckling redovisas fem områden som preciseras nedan: Landstingets/regionens aktiviteter inom huvudområdet Regional utveckling sker ofta i nära samverkan med andra aktörer i regionen, med näringsliv, universitet, kommuner, myndigheter med flera. Gemensam finansiering är vanlig.

Utbildning Landstingens/regionernas ansvar inom utbildningsområdet har successivt minskat under de senaste åren. Primärkommunerna är från och med 1 juli 1999 huvudmän för gymnasieskolans omvårdnadsprogram. Landstingen/regionerna är huvudmän för naturbruksgymnasier och för 30 procent av landets folkhögskolor. Huvudmannaskapet för vårdhögskolorna övergick 1 januari 2002 till staten. Kultur Landstinget/regionen har ansvar för kulturverksamheten på länsnivå. Här ingår bland annat verksamhet vid länsteatrar, länsbibliotek och länsmuseer. Bidrag ges till bildningsförbund och föreningsliv på länsnivå. Trafik och infrastruktur Landsting/regioner ansvarar tillsammans med kommunerna för kollektivtrafiken i länet genom särskilda länstrafikbolag. Undantag från denna regel finns. Exempelvis är Stockholms läns landsting och Region Skåne ensamma ansvariga för länstrafiken i sina län. Landstinget/regionen ger bidrag till infrastrukturinvesteringar, exempelvis tele- och datakommunikationer och vägbyggen. Allmän regional utveckling Under området Allmän regional utveckling redovisas landstingets/regionens externa miljöarbete, exempelvis bidrag till fonder, stöd till miljöcentra och utdelning av externa miljöpriser. Vidare redovisas bidrag till stiftelser av typen Skärgårdsstiftelsen, Upplandsstiftelsen samt bidrag till olika typer av vattenvårdsförbund etc. Politisk verksamhet avseende regional utveckling Den politiska verksamheten liksom de delar av den centrala tjänstemannaorganisationen som har karaktär av ”infrastruktur” i organisationen, exempelvis beställarorganisationer av olika slag, ska redovisas som ett eget område under huvudområdet Regional utveckling. Ett motsvarande område finns även inom huvudområdet Hälso-


Bilaga 1 207

och sjukvård. Kostnaderna för politisk verksamhet bör belasta såväl verksamhet i egen regi som upphandlad privat verksamhet. Under politisk verksamhet redovisas landstingsfullmäktiges, landstingsstyrelsens och nämndernas möten och konferenser samt landstingens revisorer. Området omfattar vidare bland annat bidrag till politiska partier och till Sveriges Kommuner och Landsting. Förtydligande: Kostnader för administration knuten till politiska ledningsfunktionen. Kostnader för personal som till huvudsaklig del arbetar direkt mot landstingets/regionens politiker, som politisk sekreterare. (Obs. inte sammanträdesadministration, nämndsekreterare och dylikt.) Politisk verksamhet som inte direkt kan hänföras till huvudområdet Regional utveckling respektive Hälso- och sjukvård kan exempelvis fördelas i proportion till antalet anställda eller i proportion till nettokostnader för respektive huvudområde. Under området Politisk verksamhet avseende regional utveckling redovisas också utbildningsnämnd, kulturnämnd och motsvarande. Inga delområden redovisas under området.

Delområden inom Utbildning Under området Utbildning ska landstingets/regionens samtliga kostnader/intäkter för utbildning redovisas oavsett om verksamheten drivs i egen regi, om verksamheten upphandlas eller om bidrag ges. Utbildning av elever hos andra huvudmän (kostnader i form av så kallade interkommunala ersättningar), uppdragsutbildning, utbildningsprojekt inom eller utanför landstinget/regionen och bidrag till utbildningsverksamhet redovisas på respektive delområde. Utbildning som riktar sig till egen personal i form av fortbildning/vidareutbildning (exempelvis vidareutbildning av vårdpersonal) redovisas inte under området Utbildning. Fyra delområden redovisas under utbildning. De presenteras och preciseras nedan. Folkhögskoleverksamhet Under delområdet Folkhögskoleverksamhet redovisas verksamhet vid landstingets/regionens egna

folkhögskolor, bidrag till rörelsedrivna folkhögskolor med mera. Högskoleverksamhet Under delområdet Högskoleverksamhet redovisas landstingets/regionens kostnader och intäkter för utbildning som bedrivs på högskola/universitet oberoende av inriktning på undervisningen. Huvudmannaskapet för vårdhögskolorna övergick den 1 januari 2002 till staten. Gymnasieverksamhet Under delområdet Gymnasieverksamhet redovisas utbildning på gymnasienivå. Kostnader/intäkter för uppdragsutbildning, utbildning inom kvalificerad yrkesutbildning (ky) samt Komvux ska ingå i redovisningen. Kostnader för utbildning av elever hos andra huvudmän liksom stöd riktat mot gymnasieutbildning redovisas. Övrig utbildningsverksamhet Under delområdet Övrig utbildning redovisas exempelvis stöd till projekt med anknytning till utbildningsområdet som inte kan hänföras till högskolor, gymnasieskolor eller folkhögskolor. Bidrag till studieförbund ska inte redovisas under området Utbildning utan föras till området Kultur, delområdet Övrig kultur. Under området Övrig utbildningsverksamhet redovisas inte heller forskning och utveckling (fou). Denna verksamhet förs i stället till ett eget delområde fou avseende regional utveckling. (Ett motsvarande delområde för forskning och utveckling finns också inom huvudområdet Hälsooch sjukvård.)

Delområden under Kultur Under området Kultur redovisas tre delområden enligt nedan. Den verksamhet som avser kultur och som är direkt riktad till landstingets/regionens egen personal eller till patienter ska inte redovisas här. Teater- och musikverksamhet Under delområdet Teater- och musikverksamhet redovisas bland annat uppgifter om länsteatrar och länsmusik samt den verksamhet som bedrivs


208 Statistik om hälso- och sjukvård... 2007

av länskonsulenter inom teater och dans. Vidare redovisas stöd till länsteaterföreningar och musikproducenter samt andra arrangörsbidrag. Stöd till projekt och fria grupper med anknytning till teater-, dans- eller musikverksamhet ska också redovisas här. Museiverksamhet Inom delområdet Museiverksamhet redovisas bland annat länsmuseer i egen regi, bidrag till projekt med museal anknytning och kulturmiljövård. Övrig kulturverksamhet Under delområdet Övrig kulturverksamhet redovisas bland annat verksamhet med anknytning till bibliotek och litteratur, exempelvis länsbibliotek och folkbibliotek. Vidare redovisas kostnader inom områdena bild, form, design och hemslöjd samt bidrag till studieförbund. Sjukhusbibliotek ska inte redovisas här.

Delområden under Trafik och infrastruktur Inom området Trafik och infrastruktur redovisas landstingets/regionens kostnader och intäkter för trafik och infrastruktur. Två delområden redovisas. Resor för landstingets egen personal eller patienter redovisas inte. Trafik Under delområdet Trafik redovisas anslag/stöd till trafikbolag samt bidrag till annan form av persontransporter, såsom järnvägstrafik, flygtrafik, färjetrafik samt stöd till olika former av godstransporter. Kostnader för planering av trafik ska också redovisas under delområdet Trafik. Kostnader för sjukresor, ambulans- och sjuktransporter redovisas inte här, utan ska redovisas som egna delområden under Övrig hälso- och sjukvård. Inte heller ska kostnader för resor för landstingets egen personal redovisas under delområdet Trafik. Infrastruktur Under delområdet Infrastruktur ska bidrag till infrastrukturinvesteringar, exempelvis tele- och datakommunikationer, byggande av vägar, broar,

järnvägar med mera redovisas. Planering inom området infrastruktur ska också redovisas. Landstingets interna it-kostnader redovisas inte under delområdet.

Delområden under Allmän regional utveckling Under området Allmän regional utveckling redovisas landstingets/regionens kostnader och intäkter för regional utveckling med uppdelning på fem delområden som presenteras nedan. Näringsliv och turism Inom delområdet Näringsliv och turism redovisas landstingets/regionens kostnader och intäkter för näringslivs- och turisminriktade åtgärder. Till detta område räknas exempelvis driftbidrag till almi Företagspartner ab samt uppdragsoch projektbidrag till almi. Vidare redovisas bidrag till regionala samverkansorgan samt stiftelser och bolag för regional marknadsföring/näringslivsstöd. Som exempel på detta kan nämnas Utvecklingsrådet Örebro, Mälardalsrådet och Ideons Industripark ab. Bidrag till regionala turistorganisationer, oavsett ägandeform, redovisas här liksom stöd till näringslivsutveckling (exempelvis centrumbildningar) och utveckling av turism (marknadsföring, projektbidrag med mera). Utbetalning av borgensåtaganden för företag redovisas också under delområdet Näringsliv och turism. Interregional och internationell samverkan Under delområdet Interregional och internationell samverkan redovisas verksamhet som avser läns- eller landsöverskridande samarbete av allmän karaktär. Avser samverkan ett specifikt delområde ska, oavsett samverkanspartners, verksamheten hänföras till berört område (exempelvis ska ett projekt inom tandvården med internationella partners hänföras till kostnader för att bedriva tandvård). Verksamheter som är av ren biståndskaraktär, det vill säga stöd som ej i första hand avser att gagna landstingets/regionens egen verksamhet, redovisas här. Till området hör kostnader för deltagande i interregionala och internationella konferenser och


Bilaga 1 209

möten av allmän karaktär och som inte kan hänföras till något sakområde. Medlemsavgifter och kostnader för deltagande i organisationer för interregional och internationell samverkan av allmän karaktär (exempelvis Assembly of European Regions eller bsssc) ska redovisas här. Här redovisas kostnader för bevakningskontor i Bryssel samt tillhörande hemmaorganisation. Vidare ska kostnader för vänlänsprojekt och övrigt internationellt samarbete av allmän karaktär redovisas under delområdet. Lokal utveckling Under delområdet Lokal utveckling redovisas landstingets kostnader för bland annat stöd till landsbygdsutveckling och byautvecklingsgrupper. Här redovisas även annat stöd avseende lokal utveckling, exempelvis samverkansgrupper och erfarenhetsgrupper inom detta område. Vidare redovisas allmänt stöd till social ekonomi. (Stöd till social ekonomi inom ett sakområde såsom näringslivs- eller kulturområdet ska redovisas inom sakområdet.) FoU avseende regional utveckling Under delområdet fou avseende regional utveckling redovisas kostnader och intäkter inom exempelvis områdena kultur, miljö, näringsliv och kommunikation. Forskning inom hälso- och sjukvård ska redovisas under motsvarande delområde inom hälso- och sjukvårdsområdet.

Under delområdet ska exempelvis bidrag till forskningsstiftelser och motsvarande som arbetar med regionala utvecklingsfrågor redovisas. Bidrag till stiftelser/motsvarande för samverkan mellan forskning och samhälle ska också redovisas. Övrig allmän regional utveckling Under Övrig allmän regional utveckling redovisas landstingets/regionens kostnader och intäkter som avser regional utveckling och som ej specificerats under något av de ovanstående delområdena. Till detta område hör kostnader för landstingets/regionens externa miljöarbete, exempelvis fonder, stöd till miljöcentra och utdelning av externa miljöpriser. Till området hör också kostnader avseende arbetsmarknadsåtgärder. Kostnader som exempelvis är förknippade med avveckling av landstingets egen personal ingår ej. Dessa kostnader ska belasta berört delområde.


210 Statistik om hälso- och sjukvård... 2007

Översiktsschema för L-Bas 2005

2 Eget kapital, avsättningar och skulder

3 Verksamhetens intäkter

4 Kostnader för personal o förtroednevalda

10 Immateriella tillgångar

20 Eget kapital

30 Patientavgifter o andra avgifter

40 Lön arbetad tid

11 Mark o byggnader

21

31 Försäljning av hälso- o sjukvård, exkl. tandvård

41 Lön ej arbetad tid

12 Maskiner o inventarier

22 Avsättningar

32 Försäljning av tandvård

42

13 Finansiella anläggningstillgångar

23 Långfristiga skulder

33 Försäljning av regional utveckling

43 Kostnadsersättningar o naturaförmåner

14 Förråd m.m.

24 Kortfristiga skulder till leverantörer

34

44 Pensionskostnader

15 Kundfordringar

25

35 Försäljning av medicinska tjänster

45 Sociala o andra avgifter enligt lag o avtal

16 Övriga kortfristiga fordringar

26 Moms o särskilda punktskatter

36 Försäljning av andra tjänster

46 Övriga personalkostnader

17 Förutbetalda kostnader o upplupna intäkter

27 Personalens skatt, avgifter o löneavdrag

37 Försäljning av material o varor

47

18 Kortfristiga placeringar

28 Övriga kortfristiga skulder

38 Erhållna bidrag

48

19 Kassa o bank

29 Upplupna kostnader o förutbetalda intäkter

39 Övriga intäkter

49

5 Kostnader för köpt verksamhet, inköp av material o varor samt bidrag

6 Övriga verksamhetskostnader

7 Övriga verksamhetskostnader

8 Intäkter o kostnader utanför verksamhetsresultatet

50 Köp av verksamhet

60 Lokal- o fastighetskostnader

70 Representaton o övriga försäljningskostnader

80 Skatteintäkter

51 d:o

61

71

81

52 d:o

62 Hyra/leasing av anläggningstillgångar

72 Tele- o it-kommunikation samt postbefordran

82 Bidrag fr utjämningen o generella statliga bidrag

53 d:o

63 Energi m.m.

73 Försäkringsavgifter o övriga riskkostnader

83 Avgifter till utjämningen

54 d:o

64 Förbrukningsinventarier o förbrukningsmateriel

74

84 Finansiella intäkter

55 Verksamhetsanknutna tjänster

65 Reparation o underhåll

75 Övriga tjänster

85 Finansiella kostnader

56 Läkemedel, sjukvårdsartiklar o medicinskt material

66 Kostnader för transportmedel

76 Övriga kostnader

86

57 Material o varor

67 Transporter o frakter

77 Nedskrivningar o återföring av nedskrivningar

87 Extraordinära intäkter

58 Lämnade bidrag

68 Resekostnader

78 Förlust vid avyttring av anläggningstillgångar

88 Extraordinära kostnader

59

69 Information o pr

79 Avskrivningar

89 Årets resultat

1

Tillgångar


211

Bilaga 2 • Definitioner och använda begrepp

Landsting/region/kommun AB C D E F G H K SKÅNE N VGREG S T U W X Y Z AC BD I

Stockholms läns landsting * Landstinget i Uppsala län * Landstinget Sörmland Landstinget i Östergötland * Landstinget i Jönköpings län Landstinget Kronoberg Landstinget i Kalmar län Landstinget Blekinge Region Skåne * Landstinget Halland Västra Götalandsregionen * Landstinget i Värmland Örebro läns landsting * Landstinget Västmanland Landstinget Dalarna Landstinget Gävleborg Landstinget Västernorrland Jämtlands läns landsting Västerbottens läns landsting * Norrbottens läns landsting Gotlands kommun

* Huvudmän som har regionsjukhus.


212 Statistik om hälso- och sjukvård... 2007

Medicinska huvudgrupper, grupper och undergrupper inom hälso- och sjukvård Huvudgrupp

Grupper

Undergrupper

Medicinsk korttidsvård

Invärtes medicin

Internmedicin Övriga invärtes specialiteter inkl allergologi endokrinologi gastroenterologi hjärtsjukvård lungmedicin reumatologi njurmedicin yrkesmedicin

Kirurgisk korttidsvård

Ofördelad korttidsvård Geriatrisk vård Psykiatrisk vård

Övrigt

Neurologi Medicinsk rehabilitering Habilitering Infektionssjukvård Barnmedicin Hud- och könssjukvård Tumörsjukvård Övrig medicinsk korttidsvård Kirurgi Allmän kirurgi Ortopedisk kirurg Urologisk kirurgi Barnkirurgi Övriga kirurgiska specialiteter inkl neurokirurgi thoraxkirurgi plastikkirurgi handkirurgi transplantationskirurgi Gynekologi Förlossningsvård Ögonsjukvård Öron-, näs- och halssjukvård Övrig kirurgisk korttidsvård Geriatrik/geriatrisk rehabilitering Allmän psykiatri Barn- och ungdomspsykiatri Rättspsykiatri Allmän vård Lättvård Akutmottagning * Intagningsavdelning * Ej klinikfördelad intensivvård Smärtlindring Övrig vård

* Om redovisning ej sker under annat område.


Bilaga 2 213

Andra indelningar inom hälso- och sjukvård Begrepp

Består av följande huvudgrupper/grupper

Specialiserad somatisk vård

Medicinsk korttidsvård Kirurgisk korttidsvård Ofördelad korttidsvård Geriatrisk vård Övrigt Psykiatrisk vård Specialiserad somatisk vård Specialiserad psykiatrisk vård

Specialiserad psykiatrisk vård Specialiserad vård

Använda begrepp och definitioner Sluten vård

Landstingsfinansierad vård

Definition

Egenproducerad verksamhet och verksamhet som köpts av annan vårdgivare. Se nedan.

Hälso- och sjukvård när den ges till patient inskriven vid vårdenhet.

Egen produktion Anmärkning

Vård eller observation på intagningsavdelning hänförs till sluten vård.

Egenproducerad verksamhet, det vill säga förvaltning och landstings-/regionägt bolag. Annan vårdgivare

Öppen vård Definition

Hälso- och sjukvård som inte är sluten vård eller hemsjukvård.

Verksamhet producerad av annan vårdgivare, det vill säga privata företag, stiftelser, personalkooperativ, vårdgivare med vårdavtal eller med ersättning enligt nationell taxa etc. Här redovisas ej annat landsting/annan region.

Anmärkning

Vård eller observation på intagningsavdelning hänförs till sluten vård. Hemsjukvård Definition

Hälso- och sjukvård när den ges i patients bostad eller motsvarande och där ansvaret för de medicinska åtgärderna är sammanhängande över tiden. Regelverk

Åtgärder/insatser ska ha föregåtts av vård- och omsorgsplanering. Hemsjukvård ges i såväl ordinärt som särskilt boende samt i daglig verksamhet och dagverksamhet. Skilj från öppen vård.

Öppenvårdsbesök Definition

Vårdkontakt inom öppen vård som innebär personligt möte mellan patient och hälso- och sjukvårdspersonal. Anmärkning

Det finns flera olika slag av besök. En indelning kan till exempel göras efter vilken hälso- och sjukvårdspersonal som patienten möter: läkare, distriktssköterska, dietist, sjukgymnast etc. (Besök inom medicinsk service ingår ej.) I den nationella statistiken ska endast öppenvårdsbesök som dokumenterats i patientens journal redovisas.


214 Statistik om hälso- och sjukvård... 2007

Läkarbesök Definition

Vårdkontakt inom öppen vård som innebär personligt möte mellan patient och läkare. Anmärkning

Besöken ska ha dokumenterats i journal.

Redovisningen ska omfatta såväl telefonkontakter där hälso- och sjukvårdspersonal kommunicerar med patienten via telefon som telefonkontakter där hälso- och sjukvårdspersonal kommunicerar om patienten via telefon med till exempel närstående, förälder eller hemtjänstpersonal. Telefonkontakt som enbart avser tidbokning ska inte ingå i redovisningen.

Dagsjukvårdsbesök Definition

Vårdcentraler

Dagsjukvård är öppen vård som innebär mer omfattande och/eller resurskrävande insatser än vad ett besök normalt kräver.

Definition

Anmärkning

Anmärkning

Exempel på dagsjukvård är dialysbehandlingar och behandlingar av cytostatikapatienter. Dagsjukvårdsbesök redovisas som ett besök oberoende av vilken/vilka kategori/er hälso- och sjukvårdspersonal som medverkar i vården/ behandlingen av patienten (redovisas antingen som ett besök med läkarmedverkan eller utan läkarmedverkan).

Med vårdcentral avses här anläggning för öppen hälso- och sjukvård i primärvården som omfattar fler samordnade vårdaktiviteter än läkarvård, till exempel sjuksköterskemottagning.

Hemsjukvårdsbesök

Regelverk

Definition

Vårdtillfället angränsas av in- och utskrivning till/från ett medicinskt verksamhetsområde (klinik/basenhet/motsvarande).

Vårdkontakt inom hemsjukvård som innebär personligt möte mellan patient och hälso- och sjukvårdspersonal.

Vårdenhet med mottagningsverksamhet inom landstingets primärvård.

Vårdtillfälle Definition

Vårdkontakt i sluten vård.

Anmärkning Anmärkning

Skilj från hembesök som hänförs till öppen vård. I den nationella statistiken räknas endast hemsjukvårdsbesök som har dokumenterats i patientens journal. Telefonkontakt Definition

Vårdkontakt per telefon. Anmärkning

Telefonkontakt ska ha dokumenterats i journal. De telefonkontakter som ska redovisas är av den art att de ”ersätter ett besök” (journalförda).

Vårdtillfället avgränsas utifrån Socialstyrelsens årliga förteckning över sjukhus och medicinska verksamhetsområden. Vårdplats Definition

Bäddplats på vårdenhet som ställts till förfogande i sluten vård (kan även vara kuvös eller annan bädd som speciellt utformats med hänsyn till vården). Anmärkning En intensivvårdsplats eller en intagningsplats som

inte räknas som teknisk plats är att betrakta som vårdplats.


Bilaga 2 215

Fastställd vårdplats

Patienthotell

Definition

Det genomsnittliga antalet platser vid patienthotell som under året utnyttjats för patienter som skrivits ut från sluten vård. Exempelvis patienter som inte längre bedöms behöva den specialiserade vårdens insatser men ändå bör kvarstanna under viss tid för observation.

Vårdplats som fastställts av huvudman för viss vårdenhet. Anmärkning

Fastställd vårdplats är avsedd att normalt stå till kontinuerligt förfogande.

Patient (tandvården) Disponibel vårdplats Definition

Antalet fullständigt och partiellt och behandlade patienter.

Fastställd vårdplats som är belagd eller kan beläggas.

Elevveckor/studerandeveckor

Anmärkning

Beläggning beräknas som antal belagda vårdplatser dividerat med antal disponibla vårdplatser uttryckt i procent. Genomsnittligt disponibla vårdplatser Med genomsnittligt antal disponibla (beläggningsbara) vårdplatser avses det antal vårdplatser som genomsnittligt under året varit tillgängliga med hänsyn tagen till neddragningar, semesterstängningar, 5-dygnsvård med mera. Teknisk plats Definition

Bäddplats som patient tillfälligt disponerar. Regelverk

Intensivvårdsplats och intagningsplats räknas som teknisk plats när den tilldelas patient samtidigt som patienten disponerar en vårdplats. Anmärkning

Förlossningsplats och uppvakningsplats är exempel på teknisk plats.

Antalet elever/studerande i en kurs multiplicerat med den del av kursen som faller inom kalenderåret. Elevveckor/studerandeveckor för flera kurser erhålles genom att summera antalet elevveckor för varje kurs.


216 Statistik om hälso- och sjukvård... 2007

Använda kostnadsbegrepp Bruttokostnader

Externa kostnader

Samtliga kostnader på driftbudgeten, det vill säga samtliga kostnader för den löpande verksamheten. (Förutom en driftbudget finns en investeringsbudget, som avser utgifter som berör anläggningstillgångar utom långfristiga fordringar.) Både externa och interna (beräknade) kostnader ingår. Om begreppet bruttokostnader används kommer vissa kostnader att dubbelräknas. Vid en summering av bruttokostnader för flera verksamhetsområden inom ett landsting dubbelräknas kostnader genom att tjänster mellan verksamhetsområden inom landstinget bokförs dels som en extern kostnad av det levererande verksamhetsområdet, dels som en intern kostnad av det köpande verksamhetsområdet. (Det levererande verksamhetsområdet tar även upp en motsvarande intern intäkt.) En ytterligare form av dubbelföring av kostnader uppstår om kostnader för flera eller alla huvudmän summeras. Resultatet blir att kostnader för tjänster mellan huvudmännen dubbelräknas. En kostnad uppstår både för den säljande och den köpande huvudmannen.

Bruttokostnader exklusive interna kostnader. Används detta begrepp kommer bland annat interna räntor på fastigheter och inventarier att uteslutas. Nettokostnad Samtliga kostnader med avdrag för samtliga intäkter. Med detta avses den kostnad som landstingen ska finansiera med skatter, generella statsbidrag och finansnetto. Det innebär att kostnader för verksamhet som landstinget har producerat till andra än den egna befolkningen samt patientavgifter har räknats av. Utgifter Kostnader på driftbudgeten samt investeringsutgifter. Produktionskostnad Produktionskostnad inkluderar i motsats till nettokostnad kostnader för såld verksamhet.


Sveriges Kommuner och Landsting publicerar årligen statistikrapporter med uppgifter om verksamhet och ekonomi i landstingen, regionerna och Gotlands kommun. I denna rapport redovisas statistik avseende 2007. Ambitionsnivån höjdes högst väsentligt från och med insamlingen år 2002 då en ny verksamhetsindelning, vi 2000, togs i bruk. Såväl prestationer som kostnader redovisas för ett stort antal delområden inom primärvård, specialiserad vård, tandvård etc. Målet är att kostnader och prestationer ska kunna analyseras tillsammans. För sluten hälso- och sjukvård presenteras ytterligare verksamhetsstatistik i rapporten Patienter i specialiserad vård. Källa till dessa uppgifter är det så kallade patientregistret.

Statistik om hälso- och sjukvård samt regional utveckling 2007 kan beställas från förbundets förlag, via telefon 020-31 32 30 eller på fax 020-31 32 40. Priser är 200 kr exklusive moms och porto. Rapporten kan även hämtas från Sveriges Kommuner och Landstings webbplats: www.skl.se.

ISBN 978-91-7164-364-3 ISSN 1652-6937

118 82 Stockholm Besök Hornsgatan 20 Tfn 08-452 70 00 Fax 08-452 70 50 info@skl.se, www.skl.se

7164 364 3  

http://webbutik.skl.se/bilder/artiklar/pdf/7164-364-3.pdf

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you