Issuu on Google+

Statistik om h채lso- och sjukv책rd samt regional utveckling 2007 Verksamhet och ekonomi i landsting och regioner


Statistik om h채lso- och sjukv책rd samt regional utveckling 2007 Verksamhet och ekonomi i landsting och regioner


2 Statistik om hälso- och sjukvård... 2007

Upplysningar om rapportens innehåll lämnas av: Gun Bahnö (ekonomi) tfn 08-452 77 22 Martin Lindblom (verksamhet) tfn 08-452 77 38 Siv-Marie Lindquist (ekonomi) tfn 08-452 74 74

Sveriges Kommuner och Landsting 118 82 Stockholm Besök Hornsgatan 20 Tfn 08-452 70 00 Fax 08-452 70 50 info@skl.se, www.skl.se

© Sveriges Kommuner och Landsting, juni 2008 Grafisk form och produktion Elisabet Jonsson Omslagsillustration Tomas Arfert Tryck Sjuhäradsbygdens Tryckeri ab, Borås Papper Maxisilk 300 gr (omslag), Maxioffset 100 gr (inlaga) Typsnitt BerlingNova och Charlotte Sans skl, tabeller i Franklin Gothic. isbn 978-91-7164-364-3 issn 1652-6937


3

Förord

Sveriges Kommuner och Landsting (skl) samlar var-

je år in och presenterar bokslutsstatistik om verksamhet och ekonomi i landstingen och regionerna. I denna rapport redovisas uppgifter för 2007. Från och med i år produktionen av ekonomisk bokslutsstatistik (räkenskapssammandrag) överlämnats till Statistiska centralbyrån (scb). skl kommer i högre utsträckning än tidigare att fokusera på att presentera och analysera statistiken om landsting och regioner. Den statistik som presenteras i denna rapport ska ge information om hälso- och sjukvård och annan landstingsverksamhet på såväl regional som nationell nivå. Uppgifterna ska tillgodose statens krav på information om sektorn. Inte minst ska landstingen och regionerna ges möjlighet att jämföra sig med varandra. Ambitionsnivån i statistiken höjdes högst väsentligt från och med insamlingen 2002. En ny indelningsgrund Verksamhetsindelning för landsting och regioner, vi 2000, togs då i bruk. Delområdena i vi 2000 har i stor utsträckning bestämts efter principen att det ska vara möjligt att få en samlad beskrivning av de prestationer som har utförts, och vad det har kostat att utföra dem. All landstingsfinansierad verksamhet ska redovisas oavsett vem som har producerat den. Inom primärvården kan bland annat allmänläkarvård, sjuksköterskeverksamhet, sjukgymnastik och arbetsterapi följas upp. Specialiserad vård indelas i förhållandevis få delområden jämfört med primärvård trots att största delen av sjukvårds-

kostnaderna ligger där. Skälet till detta är att patientregistret kan användas som kompletterande datakälla till vi 2000. Registret innehåller detaljerad information om de patienter som har vårdats inom specialiserad vård. Vissa övergripande uppgifter från patientregistret redovisas i denna rapport. Mer omfattande jämförelser och beskrivningar baserade på registret kommer under hösten att presenteras i rapporten Patienter i specialiserad vård 2007. Jämförelser och analyser baserade på statistik enligt vi 2000 och patientregistret kommer även att presenteras i rapporten Landsting och regioner i diagram och siffror 2007 samt i databasen Sjukvårdsdata i Fokus, tillgänglig via vår webbplats (se sidan 5). Landstingen och regionerna har lagt ner ett stort arbete för att få fram den statistik som presenteras här. Kvaliteten i uppgifterna har ökat successivt och statistiken har kunnat presenteras allt tidigare under året. Ambitionen är att statistiken ska utvecklas ytterligare, bland annat genom erfarenhetsutbyten mellan landstingen via de nätverk som är knutna till statistiken samt ett nära samarbete med scb angående den ekonomiska statistiken. Stockholm i juni 2008 Agneta Rönn Statistiksektionen Sveriges Kommuner och Landsting


4 Statistik om hälso- och sjukvård... 2007

Innehåll

1

1.1 1.2 1.3

Inledning .............................................................. 5 Vad redovisas i rapporten? ............................ 5 Vad ska statistiken användas till? ................ 5

1.6

Statistik med väsentligt höjd ambitionsnivå .................................................. 6 Viss osäkerhet i jämförelserna .................... 6 Annan verksamhets- och ekonomistatistik ................................................................ 7 Definitioner och använda begrepp .......... 7

2

Landstingens och regionernas ekonomi ........ 8

1.4 1.5

2.1

Ekonomiskt resultat, finansiell utveckling och ekonomisk ställning ...................... 8 2.2 Utgifter efter utgiftsslag ............................ 10 2.3 Inkomster efter inkomstslag ...................... 10 3

3.1 3.2

Kostnader för hälso- och sjukvård respektive regional utveckling ............................................ 11 Kostnader efter område ................................ 11 Kostnader för enskilda huvudmän .......... 12

4 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5

Hälso- och sjukvård .......................................... 13 Kostnader efter område .............................. 13 Kostnader för enskilda huvudmän .......... 13 Prestationer i översikt .................................. 14 Besök och vårdplatser åren 2002–2007 .. 17 Utgifter och inkomster ................................ 19

Primärvård ........................................................ 20 5.1 Kostnader efter delområde ........................ 20 5.2 Kostnader för enskilda huvudmän .......... 20 5.3 Prestationer m m .......................................... 20 5.4 Utgifter och inkomster .............................. 22

5

5.5 Kostnader och prestationer efter delområde ........................................................ 22 Specialiserad somatisk vård .......................... 28 6.1 Kostnader efter delområde ........................ 28 6.2 Kostnader för enskilda huvudmän .......... 29 6.3 Utgifter och inkomster .............................. 29 6

6.4 Kostnader och prestationer efter delområde ........................................................ 30

Specialiserad psykiatrisk vård ........................ 32 7.1 Kostnader efter delområde ........................ 32 7.2 Kostnader för enskilda huvudmän .......... 33 7.3 Utgifter och inkomster .............................. 33 7

7.4 Kostnader och prestationer efter delområde .............................................................. 34 8

8.1 8.2 8.3 8.4

Tandvård ............................................................ 36 Kostnader efter delområde ........................ 36 Kostnader för enskilda huvudmän .......... 37 Utgifter och inkomster .............................. 37 Prestationer efter delområde .................... 38

Övrig hälso- och sjukvård .............................. 39 9.1 Kostnader efter delområde ........................ 39 9.2 Kostnader för enskilda huvudmän .......... 40 9.3 Prestationer m m .......................................... 40 9.4 Utgifter och inkomster .............................. 40 9

10

Regional utveckling .......................................... 41 Kostnader efter område .............................. 41 Kostnader för enskilda huvudmän .......... 41 Utgifter och inkomster .............................. 42 Utbildning och kultur ................................ 42

10.1 10.2 10.3 10.4 10.5 Trafik och infrastruktur samt allmän regional utveckling ...................................... 43 11

Tabellbilaga ........................................................ 45

Befolkning ...................................................... 50 Ekonomi ............................................................ 51 Verksamhet .................................................... 129 Bilagor

Bilaga 1 Indelningsgrunder .............................. 197 Bilaga 2 Definitioner och använda begrepp .................................................... 211


5

1 Inledning

1.1

Vad redovisas i rapporten?

Sveriges Kommuner och Landsting (skl) samlar varje år in och presenterar bokslutsstatistik om verksamhet och ekonomi i landstingen och regionerna. I denna rapport redovisas uppgifter för 2007. Från och med i år har produktionen av ekonomisk bokslutsstatistik (räkenskapssammandrag) överlämnats till Statistiska centralbyrån (scb). Granskningen av uppgifterna har detta övergångsår skett i nära samarbete med skl. skl kommer i högre utsträckning än tidigare att fokusera på att presentera och analysera statistiken om landsting och regioner. I denna statistikrapport redovisas uppgifter om den landstingskommunala verksamhet som har bedrivits under 2007. Uppgifterna har inhämtats från landsting, regioner och Gotlands kommun via enkäter. Gotlands kommun som ansvarar för såväl landstingskommunal som primärkommunal verksamhet har enbart lämnat uppgifter om hälso- och sjukvård, inte om övriga verksamheter eller om verksamheten totalt. Landstingens verksamhet beskrivs på övergripande nivå och per område och delområde enligt Verksamhetsindelning för landsting och regioner, vi 2000. Indelningen med definitioner beskrivs i bilaga 1. Verksamheten beskrivs såväl i ekonomiska termer som i verksamhets-/prestationstermer såsom besök och vårdtillfällen. Vilka prestationsmått som används inom de olika delarna av sjukvården och hur dessa mått hänger ihop framgår av figuren på sidan 14 och av bilaga 2. Den statistik som har samlats in redovisas i absoluta tal, och i vissa fall i relation till invånare, och kommenteras kortfattat. Ytterligare jämförelser baserade på statistiken kommer att redovisas senare i år i en separat rapport, Landsting och regioner i diagram och siffror 2007. Jämförelsetal

presenteras även i databasen Sjukvårdsdata i Fokus på förbundets webbplats www.skl.se (klicka på Vi arbetar med, Statistik). Texttabeller och diagram avser i allt väsentligt riksnivån. Uppgifter per huvudman presenteras i tabellbilaga. Vissa övergripande uppgifter från patientregistret redovisas också. Mer omfattande jämförelser och beskrivningar kommer senare att presenteras i rapporten Patienter i specialiserad vård 2007. Nedan används begreppet huvudman i betydelsen landsting, regioner och Gotlands kommun. Ofta används begreppet landsting synonymt med huvudman.

1.2

Vad ska statistiken användas till?

Den ekonomiska statistiken ska tillgodose statens krav på officiell statistik och ligger bland annat till grund för nationalräkenskaperna. Den tjänar även som underlag i skatteutjämningssystemet. Uppgifterna presenteras förutom i denna rapport i rapporter och databaser från scb, statistikansvarig myndighet för ekonomisk information. Verksamhetsstatistiken produceras i nära samarbete med Socialstyrelsen, statistikansvarig myndighet inom hälso- och sjukvårdsområdet. Statistiken ska kunna användas på alla samhällsnivåer. Den ska ge medborgarna en inblick i vad landstingen och svensk hälso- och sjukvård åstadkommer och hur skattemedlen används. Uppgifterna ska ge en jämförbar och rättvisande bild av landstingens olika verksamhetsområden oberoende av organisation och driftform och ska därmed kunna användas av landstingen som underlag för analyser och jämförelser. skl har, som företrädare för landstingen, behov av underlag för analyser av ekonomi och verksamhet.


6 Statistik om hälso- och sjukvård... 2007

1.3

Statistik med väsentligt höjd ambitionsnivå

Förändringar i enlighet med en statistiköversyn från 1998 Under senare delen av 1990-talet genomförde dåvarande Landstingsförbundet (nuvarande Sveriges Kommuner och Landsting) gemensamt med medlemmarna och i samarbete med Socialstyrelsen, scb med flera, en översyn av hälso- och sjukvårdsstatistiken. Översynen resulterade i att en rad förändringar genomfördes i statistiken och att ett antal projekt startades för att utveckla statistiken vidare. Patientrelaterad information används och vidareutvecklas I konsekvens med beslutet att använda och vidareutveckla patientrelaterad information utnyttjar skl sedan 1999 det så kallade patientregistret för djupare analyser och jämförelser av specialiserad sluten vård. Uppgifterna till registret inhämtas av Socialstyrelsen och ställs även till förbundets förfogande. Registret innehåller uppgifter om diagnoser, ålder, kön, hemort etc för varje enskilt vårdtillfälle/patient i sluten vård. Från och med 2002 ska patientregistret även innehålla information om patienter som besökt läkare i specialiserad vård. På samma sätt som för vårdtillfället ska information om diagnos, ålder, kön etc finnas för läkarbesöket. Uppgifterna om öppen vård har länge varit ofullständiga, men för verksamheten 2006 har skl presenterat resultat i rapporten Patienter i öppen specialiserad vård 2006. Öppenvårdsuppgifter för 2007 kommer att presenteras tillsammans med slutenvårdsuppgifterna i rapporten Patienter i specialiserad vård 2007 under hösten. Ett arbete pågår på förbundet för att medverka i utvecklingen av så kallade KPP-system (kpp = Kostnad Per Patient), där kostnader knyts till det enskilda vårdtillfället/besöket. En databas med uppgifter för ett antal sjukhus med kpp-redovisning finns på förbundets webbplats www.skl.se. (Klicka på: Vi arbetar med, Statistik.) Uppgifterna omfattar kostnadsuppgifter motsvarande 58 procent av det totala antalet vårdtillfällen inom somatisk korttidsvård.

Prestationer och kostnader knyts samman År 2002 infördes den nya modellen vi 2000, för den landstingsgemensamma ekonomi- och verksamhetsstatistiken. Ambitionsnivån höjdes därmed högst väsentligt, bland annat genom att vi 2000 innehåller betydligt fler delområden jämfört med tidigare indelning. Enligt vi 2000 delas landstingsverksamheten in i två huvudområden, hälso- och sjukvård respektive regional utveckling. Verksamheten inom dessa huvudområden är i sin tur indelade i områden med vidare förgreningar i delområden. Totalt finns ett fyrtiotal delområden, vilket framgår i bilaga 1. Valet av delområden i vi 2000 har i stor utsträckning bestämts efter principen att det ska vara möjligt att redovisa och analysera prestationer tillsammans med kostnader. Med vi 2000 skapas förutsättningar för integrerad analys av verksamhet och ekonomi, vilket tidigare har saknats. Ambitionsnivån har även höjts genom att all landstingsfinansierad verksamhet ska redovisas oavsett vem som har producerat den.

1.4

Viss osäkerhet i jämförelserna

Landstingen och regionerna har lagt ner ett stort arbete för att få fram statistiken enligt vi 2000. Kvaliteten i statistiken har generellt ökat från 2002. I årets undersökning särredovisas för första gången kostnadsuppgifter per huvudman för tandvård per delområde enligt vi 2000. Några landsting har svårt att skilja ut dagsjukvårdsbesök och hemsjukvårdsbesök från ”vanliga” mottagningsbesök. Uppgifterna om telefonkontakter i primärvården är i vissa landsting och regioner ofullständigt redovisade och därmed underskattade. Uppgifterna om nettokostnad per delområde inom hälso- och sjukvården är behäftade med viss osäkerhet. För att få fram uppgifterna krävs att kostnader och intäkter omfördelas från ansvarsområden i respektive landsting till delområdena enligt vi 2000. Ofta ska ett ansvarsområde delas upp i flera delområden. Vissa landsting har hjälp av en väl utvecklad internredovisning, medan andra tvingas använda nycklar av olika slag. Fördelningsnycklarna kan ha utformats med större och mindre precision.


Inledning 7

Genom fortsatta diskussioner och erfarenhetsutbyten mellan landstingen bland annat via de nätverk som finns för statistiken samt genom att använda statistiken för uppföljning räknar vi med att kvaliteten och jämförbarheten kommer att öka ytterligare och att uppgifterna ska kunna presenteras ännu tidigare under året.

Statistik från Nysam En grupp landsting har sedan flera år tillbaka arbetat med att ta fram nyckeltal för hälso- och sjukvården. För närvarande (verksamhetsåret 2007) deltar 15 landsting/regioner i Nysam (Nyckeltalssamverkan). Statistik för 2007 har presenterats i en huvudrapport och ett antal delrapporter.

1.5

1.6

Annan verksamhets- och ekonomistatistik

Totalkostnadsbokslut Med ett antal års mellanrum sammanställer förbundet uppgifter om prestationer och kostnader per klinik och mottagning i den specialiserade vården. En förutsättning för att sjukhusen ska kunna lämna uppgifterna är att de upprättar ett så kallat totalkostnadsbokslut, där samtliga kostnader fördelas till kliniker respektive mottagningar. En undersökning avseende 2007 års verksamhet kommer att kunna presenteras hösten 2008. Liksom för föregående undersökning avseende 2004 kommer uppgifterna ur totalkostnadsboksluten att kompletteras med uppgifter från patientregistret och kostnadsvikter baserade på kpp-data. Jämförelserna kan därigenom bli mer rättvisande. Hänsyn kan tas till att patientstruktur vad gäller sjukdomar, ålder med mera varierar mellan kliniker.

Definitioner och använda begrepp

För att få en enhetlig redovisning av områden och delområden enligt vi 2000 finns en handbok med definitioner och anvisningar. Handboken innehåller även en exempelsamling som uppdateras och utvecklas kontinuerligt. Uppdaterade definitioner finns i Socialstyrelsens termbank (http://app. socialstyrelsen.se/termbank). För att få enhetlighet i uppgifterna om olika kostnads-/intäktsslag finns en landstingsgemensam baskontoplan. Den definierar begreppen och uppdateras löpande. Uppgifterna för 2007 redovisades enligt L-Bas 2005 (en kontoplan för landstingens externredovisning). I bilaga 1 redovisas ett utdrag ur vi 2000 samt LBas 2005 i översikt. I bilaga 2 redovisas andra indelningsgrunder samt definitioner på använda begrepp och termer. L-Bas 2005 och vi 2000 finns tillgängliga på förbundets webbplats: www.skl.se under Vi arbetar med, Ekonomi, Redovisning.


8 Statistik om hälso- och sjukvård... 2007

2 Landstingens och regionernas ekonomi1

2.1

Ekonomiskt resultat, finansiell utveckling och ekonomisk ställning

Nedan redovisas i sammandrag för landsting och regioner resultaträkning, finansieringsanalys respektive balansräkning. Såväl resultaträkning som balansräkning redovisas enligt den uppställning som finns angiven i den kommunala redovisningslagen. För resultaträkningen innebär detta bland annat att avskrivningarna och förändringen av pensionsavsättningar ingår i verksamhetens nettokostnader medan räntan på pensionsavsättningen redovisas som finansiell kostnad. I tabell 1 presenteras resultaträkningen för åren 2005 till 2007. (Statsbidraget till läkemedelsförmånen redovisas från och med 2005 som ett generellt statsbidrag, inte som specialdestinerat, under verksamhetens intäkter.) För landsting och regioner sammantagna visar boksluten ett överskott på 4,0 miljarder kronor för helåret 2007. Detta kan jämföras med ett resultat för 2006 på 1,8 miljarder.

Resultatet för 2006 påverkades emellertid av en rad tillfälliga faktorer (extra pensionsavsättningar) som försvårar jämförbarheten med årets resultat (se EkonomiNytt 3/07). De jämförelsestörande posterna summeras till en negativ resultatpåverkan med 3,4 miljarder kronor. Alla landsting utom två redovisade positiva resultat 2007. Verksamhetens kostnader uppgick till 223,2 miljarder kronor 2007 och avskrivningarna till 6,3 miljarder kronor. I tabell 4 framgår hur dessa kostnader (229,5 miljarder) fördelas mellan olika kostnadsslag och i tabell 6 hur kostnaderna fördelar sig mellan verksamhetsområden. Intäkterna i verksamheten uppgick till 32,3 miljarder kronor, skatteintäkterna till 163,8 och generella statsbidrag (nettoredovisade) till 37,8 miljarder. Mer detaljerade uppgifter om inkomster redovisas i tabell 5 (intäktsslag) och 6 (verksamheter). I tabell 2 redovisas en sammanställning av landstingens och regionernas finansieringsanalys.

Tabell 1 Resultaträkning, samtliga landsting och regioner, miljoner kronor

Tabell 2 Finansieringsanalys 1, samtliga landsting och regioner, miljoner kronor

2005 Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Avskrivningar

2006

2007

29 936

31 004

32 288

201 271

214 937

223 162

2006 Löpande verksamhet Investeringsverksamhet

5 732

5 911

6 299

Nettokostnader

177 067

189 844

197 175

Årets kassaflöde

Skatteintäkter

147 092

155 901

163 751

34 129

35 788

37 752

87

55

–360

4 241

1 900

3 969

65

–68

33

4 306

1 832

4 002

Generella statsbidrag Finansiella intäkter minus kostnader Resultat före extraordin poster Extraordinära poster, netto Årets resultat

1. Övergripande uppgifter om landstingens och regionernas ekonomi finns tillgängliga redan tidigt under året och redovisas i serien EkonomiNytt. Bokslutsuppgifterna för 2007 publicerades i mars 2008, men för att få en fullständig bild av verksamheten 2007 presenteras uppgifterna här på nytt. I detta avsnitt ingår inga uppgifter för Gotlands kommun.

Finansieringsverksamhet

2007

12 311

15 140

-9 232

-11 685

-501

-2 197

2 580

1 260

Likvida medel vid årets början

17 571

20 146

Likvida medel vid årets slut

20 151

21 406

1 Finansieringsanalysen har från och med 2005 anpassats till rekommendationen från Rådet för kommunal redovisning. Enligt denna ska finansieringsanalysen redovisa betalningsflödena uppdelat på sektorerna löpande verksamhet, investeringar och finansiering och mynna ut i förändring av likvida medel.


Landstingens och regionernas ekonomi 9

I tabell 3 redovisas balansräkningen för åren 2005–2007. Uppgifter om landstingens och regionernas tillgångar, egna kapital och skulder framgår. Även balansräkningen har en ny uppställningsform från och med 1998, då en ny post ”Avsättningar” infördes. Här ska, som tidigare nämnts, pensionsförpliktelser som intjänats från och med

Diagram 1 Utgifter efter utgiftsslag 2007, samtliga landsting och regioner Investeringar i inventarier 3 % Övriga kostnader 4 %

Investeringar i mark och byggnader 2 % Lämnade bidrag 6 %

Löner 30 %

Köp av verksamhet 11 %

Tabell 3 Balansräkning, samtliga landsting och regioner, miljoner kronor 2005

2006

2007

Anläggningstillgångar

68 288

71 669

77 495

Omsättningstillgångar

37 716

42 436

47 229

106 004

114 104

124 723

Eget kapital

27 851

29 686

33 693

Avsättningar

25 427

33 422

38 514

Långfristiga skulder

10 540

9 209

7 830

Kortfristiga skulder

42 186

41 788

44 687

Skulder

52 726

50 997

52 517

26

26

27

107 033

124 049

134 607

Tillgångar

Soliditet, % Ansvarsförbindelser Pensionsförmåner intjänade före 19981

Material och tjänster 28 %

Övriga kostnader för personal 17 %

1998 redovisas liksom premieskulden till Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag (löf). Pensionsförmåner intjänade före 1998 redovisas som ansvarsförbindelse. Tidigare redovisades hela pensionsskulden och premieskulden till löf som en långfristig skuld.

1 Inklusive löneskatt.

Tabell 4 Utgifter efter utgiftsslag 2007, samtliga landsting och regioner Utgiftsslag

Miljoner kronor

Löner exkl skattefria ersättningar

71 680

29,5

30,4

Övriga kostnader för personal (inkl. utbetalda pensioner)

39 566

16,3

16,8

Köp av verksamhet

31 635

13,0

10,5

6 770

2,8

varav från landsting/regioner Lämnade bidrag varav bidrag till trafiken Material varav läkemedel, sjukvårdsartiklar och medicinskt material därav läkemedel m m inom läkemedelsförmånen Tjänster varav köp av verksamhetsanslutna tjänster därav från landsting/regioner Nedskrivningar och förlust vid avyttring Verksamhetens kostnader totalt Avskrivningar

Procentuell andel av utgifterna

Procentuell andel av utgifterna exkl köp från lt/region

14 179

5,8

6,0

8 139

3,4

3,5

39 842

16,4

16,9

31 422

12,9

13,3

19 974

8,2

8,5

26 071

10,7

10,9

6 701

2,8

2,7

414

0,2

180

0,1

0,1

223 152

91,9

94,3

6 299

2,6

2,7

0

0,0

0,0

229 451

94,5

97,3

2 174

0,9

0,9

231 625

95,3

95,2

Investeringsutgifter för byggnader och mark

4 935

2,0

2,1

Investeringsutgifter för inventarier

6 374

2,6

2,7

11 308

4,7

4,8

242 933 235 748

100,0

Effekten av förändringar av nya pensionsberäkningar 2006 Verksamhetens kostnader inkl avskrivningar Kostnader utanför verksamhetsresultatet Kostnader totalt

Summa investeringsutgifter1 Utgifter totalt exkl. köp från landsting/regioner 1 Exklusive inköp av finansiella anläggningstillgångar.

100,0


10 Statistik om hälso- och sjukvård... 2007

2.2

Utgifter efter utgiftsslag

Landstingens och regionernas totala kostnader uppgick till 231,6 miljarder kronor och de totala utgifterna till 242,9 miljarder kronor 2007. Exkluderas kostnaderna för köp från landsting och regioner (kostnaden räknas både i säljande och köpande landsting) hamnar utgifterna på 235,7 miljarder kronor. Lönekostnaderna utgjorde 30 procent och övriga kostnader för personal 17 procent av utgifterna. Detta framgår av tabell 4 och diagram 1 på sidan 9.

2.3

Inkomster efter inkomstslag

Diagram 2 Inkomster efter inkomstslag 2007, samtliga landsting och regioner Försäljning av verksamhet 2 % Försäljning av tjänster 2 %

Övrigt 2 %

Patientavgifter 3 % Generella statsbidrag 16 %

Erhållna bidrag 3 % Skatteinkomster 72 %

Landstingens totala inkomster uppgick till 235,6 miljarder kronor 2007. Landstingsskatten utgjorde cirka 72 procent av inkomsterna (exklusive försäljning till landsting). Det generella statsbidraget (nettoredovisat), 37,8 miljarder kronor, motsvarade 16 procent av inkomsterna. Detta framgår av tabell 5 och diagram 2.

Tabell 5 Inkomster efter inkomstslag 2007, samtliga landsting och regioner Inkomstslag

Patientavgifter och andra avgifter varav för öppenvård varav för sluten vård varav för tandvård

Miljoner kronor

Procentuell andel av inkomsterna

Procentuell andel av inkomsterna exkl försäljning från lt/region

5 851

2,5

2 264

1,0

2,6 1,0

539

0,2

0,2

2 627

1,1

1,2

421

0,2

0,2

11 513

4,9

2,0

6 861

2,9

5 517

2,3

747

0,3

Försäljning av material och varor

1 187

0,5

Erhållna bidrag

6 570

2,8

2,9

4 023

1,7

1,8

varav övrigt Försäljning av verksamhet varav till landsting/region Försäljning av tjänster varav till landsting/region

varav specialdestinerade statsbidrag Övriga intäkter Verksamhetens intäkter totalt Intäkter utanför verksamhetsresultatet varav bidrag från staten (netto) varav ränteinkomster varav skatteintäkter Intäkter totalt Summa investeringsinkomster1 Inkomster totalt exkl. försäljning till landsting/region 1 Exklusive inköp av finansiella anläggningstillgångar.

2,4 0,5

1 641

0,7

0,7

32 280

13,7

10,8

203 351

86,3

89,2

37 752

16,0

16,6

834

0,4

0,4

163 751

69,5

71,8

235 631

100,0

100,0

42

0,0

0,0

235 673 228 065

100,0 100,0


Kostnader för hälso- och sjukvård respektive regional... 11

3 Kostnader för hälso- och sjukvård respektive regional utveckling Landstingens och regionernas verksamhet har delats

in i två huvudområden, hälso- och sjukvård respektive regional utveckling. I tabell 6 framgår att nettokostnaden för hälso- och sjukvård uppgick till 181,7 miljarder kronor och nettokostnaderna för regional utveckling till 14,5 miljarder 2007. Cirka 92 procent av landstingens kostnader gick därmed till hälso- och sjukvårdsändamål. Nettokostnaden för huvudområdet hälso- och sjukvård 2006 var 173,5 miljarder kronor medan den 2007 uppgick till cirka 181,7 miljarder. Volymmässigt blir detta en ökning i fast pris på 2,5 procent. För samtliga verksamheter blir ökningen i fast pris 2,9 procent.

3.1

Kostnader efter område

Läkemedelsbidraget generellt från och med 2005 Läkemedelsbidraget redovisas från och med 2005 inte i verksamheten utan som ett generellt statsbidrag vilket gör att hälso- och sjukvårdens nettokostnader revideras upp med dryga 20 miljarder. Tidigare har statsbidraget, som grovt sett motsvarat kostnaden, redovisats tillsammans med kostnaderna i verksamheten. Vid jämförelser mellan landsting används begreppet nettokostnad och därmed har läkemedelsförmånen fram till 2005 inte påverkat kostnaderna i någon större utsträckning.

Tabell 6 Kostnader och intäkter efter område 1 2007, samtliga landsting och regioner, inklusive Gotland kommuns nettokostnader för hälso- och sjukvård, miljarder kronor Netto- Verksamhetens kostnad 2 externa kostnader

interna kostnader

externa intäkter

interna intäkter

Primärvård

29,8

26,2

13,4

2,8

7,1

Specialiserad somatisk vård

94,5

74,5

44,2

9,9

15,1

Specialiserad psykiatrisk vård

17,0

14,9

7,8

1,4

4,5

4,9

7,3

2,6

3,6

1,4

Tandvård Övrig hälso- och sjukvård

14,4

15,5

6,6

4,2

3,6

Läkemedelsförmån

20,1

20,1

0,0

0,0

0,0

Politisk verksamhet avseende hälso- och sjukvård

1,1

0,9

0,3

0,0

0,0

181,7

159,4

74,8

21,9

31,7

Utbildning

0,7

1,8

0,4

1,4

0,1

Kultur

2,4

2,9

0,1

0,6

0,0

10,0

11,8

0,4

1,9

0,3

Allmän regional utveckling

1,3

1,4

0,1

0,2

0,0

Politisk verksamhet avseende regional utveckling

0,1

0,1

0,0

0,0

0,0

14,5

18,0

1,0

4,0

0,5

0,0

48,2

–6,7

6,4

34,0

Hälso- och sjukvård

Trafik och infrastruktur

Regional utveckling Serviceverksamheter Övrigt3 Summa verksamhet4 Finansiering utanför verksamheten

2,2

4,0

0,0

0,0

1,8

198,4

229,6

69,1

32,3

68,1

2,2

skatteintäkter

203,3 163,8

generella statsbidrag

37,8

finansiella intäkter/kostnader

2,2

1,8

extraordinära intäkter/kostnader

0,0

0,0

1 Kostnader för läkemedel inom läkemedelsförmånen (läkemedel i öppen- 4 Den totala nettokostnaden för samtliga verksamheter inkluderar vård) har brutits ut och redovisas som ett eget verksamhetsområde. Gotlands kommuns nettokostnader (1 236 mnkr) för hälso- och 2 Bruttokostnad minus bruttointäkt. sjukvård. När det gäller verksamheternas kostnader och intäkter 3 Interna ränteintäkter. ingår inte Gotland.


12 Statistik om hälso- och sjukvård... 2007

Diagram 3 Nettokostnader efter område 2007, samtliga landsting och regioner

de största andelarna. De fyra områdena tillsammans motsvarar 81 procent av landstingens totala nettokostnader. Under huvudområdet Regional utveckling utgör trafik och infrastruktur det resursmässigt största delområdet med 5 procent. I tabellerna E2 och E3 i tabellbilagan redovisas en översikt av verksamheternas nettokostnader för de enskilda huvudmännen i miljoner kronor respektive kronor per invånare. En översiktlig nettokostnadsutveckling mellan åren 2006 och 2007 återfinns i tabell E4.

Läkemedelsförmån 10 %

Övrigt 2 % Trafik och infrastruktur 5 %

Primärvård 15 %

Övrig hälso- o sjukvård, inkl pol verksamhet 8 % Tandvård 2 % Specialiserad somatisk vård 48 %

Specialiserad psykiatrisk vård 9%

3.2

I tabellbilagan redovisas kostnaderna för läkemedel både inom och utanför läkemedelsförmånen, se tabell E 29–E 30. Bakgrunden till den ändrade redovisningen är det nya avtalet med staten, där läkemedelsbidraget är förutbestämt för åren 2005– 2007 och därmed inte påverkas av kostnadsutvecklingen i de enskilda landstingen. Utvecklingen inom läkemedelsområdet har lett till att det i allt mindre utsträckning går att matcha läkemedelsbidraget mot förmånskostnaderna. Av diagram 3 framgår den procentuella fördelningen mellan verksamheterna. Av de totala nettokostnaderna är det specialiserad somatisk vård (48%), primärvård (15%), läkemedelsförmån (10%) och specialiserad psykiatrisk vård (9 %) som har Diagram 4 Nettokostnader för hälso- och sjukvård respektive regional utveckling per huvudman 2007, tusental kronor per invånare Regional utveckling

Norrbotten

Jämtland

Västerbotten

Västernorrland

Dalarna

Gävleborg

Örebro

Västmanland

Värmland

V:a Götaland

Skåne

Halland

Kalmar

Blekinge

Jönköping

Kronoberg

Östergötland

Uppsala

Sörmland

Genomsnitt för riket = 21 365 kr/inv

Stockholm

Tusental kronor per invånare

0,0 2,5 5,0 7,5 10,0 12,5 15,0 17,5 20,0 22,5 25,0

Hälso- o sjukvård

Kostnader för enskilda huvudmän

I diagram 4 redovisas de totala nettokostnaderna för sjukvård respektive regional utveckling per invånare i respektive landsting. Nettokostnaderna är de kostnader som ska finansieras med skatter, generella statsbidrag och finansnetto. Vissa kostnadsskillnader beror på att ansvarsområdena skiljer sig något mellan landstingen. Ansvaret för hemsjukvård i ordinärt boende, dock inte läkarinsatser, kan överlämnas från landsting/ regioner till kommuner och så har skett hos cirka hälften av landstingen/regionerna. Stockholms läns landsting ansvarar som enda landsting/region för färdtjänst. Norrbottens läns landsting har överlämnat ansvaret för rehabilitering till kommunerna i länet. Västra Götalandsregionen har unika kostnader för vissa verksamheter under regional utveckling. För mer information se EkonomiNytt 12/06.


13

4 Hälso- och sjukvård

Kostnader efter område

Läkemedelsförmån 11 % Övrig hälso- och sjukvård 8 %

Primärvård 16 %

Tandvård 3 %

Specialiserad psykiatrisk vård 9%

Specialiserad somatisk vård 52 %

Diagram 6 Nettokostnader för hälso- och sjukvård efter område och huvudman 2007, tusental kronor per invånare Primärvård

Specialiserad somatisk vård

Specialiserad psykiatrisk vård

Övrigt

Läkemedelsförmånen

Tandvård

Gotland

Norrbotten

Jämtland

Västerbotten

Västernorrland

Dalarna

Gävleborg

Örebro

Västmanland

Värmland

V:a Götaland

Skåne

Halland

Kalmar

Blekinge

Jönköping

Kronoberg

Östergötland

Uppsala

Genomsnitt för riket = 19 789 kr/inv

Sörmland

I diagram 6 presenteras uppgifter om hälso- och sjukvårdskostnader per invånare i respektive landsting. Nettokostnaderna redovisas per invånare och område. Som beskrivits i föregående kapitel finns vissa olikheter i ansvarsområden mellan landstingen, som förklarar vissa kostnadsskillnader. Det finns andra orsaker till skillnader i kostnader mellan huvudmännen, bland annat har landstingen olika förutsättningar att bedriva verksamhet. I utjämningssystemet används för hälso- och sjukvården ett så kallat behovsindex för att utjämna för strukturella skillnader, bland annat i vårdtyngd, demografi och socioekonomi (ålder, inkomst, sysselsättning med mera) samt merkostnader i gles bebyggelse och merkostnader för små landsting.

Politisk verksamhet avseende hälso- och sjukvård 1 %

Stockholm

4.2 Kostnader för enskilda huvudmän

Diagram 5 Nettokostnader för hälso- och sjukvård efter område 2007, samtliga huvudmän

Tusental kronor per invånare

I diagram 5 framgår att av de totala nettokostnaderna för hälso- och sjukvård (182 miljarder kronor) gick 52 procent till specialiserad somatisk vård, 16 procent till primärvård och 9 procent till specialiserad psykiatrisk vård. Nettokostnaderna för övrig hälso- och sjukvård, som bland annat omfattar handikapp- och hjälpmedelsverksamhet samt ambulans- och sjuktransporter, motsvarade 8 procent av nettokostnaderna. Från och med 2005 redovisas läkemedelsförmånen som ett eget område. Syftet med detta är att tydliggöra den förändring som har skett gällande redovisning av läkemedelsbidraget från och med 2005. Bidraget redovisas inte längre i verksamheten utan som ett generellt statsbidrag. Detta gör att hälso- och sjukvårdens nettokostnader revideras upp med dryga 20 miljarder då kostnaderna för läkemedelsförmånen fortfarande redovisas i verksamheten (se kapitel 3). År 2007 utgör dessa 20 miljarder eller 11 procent av hälso- och sjukvårdens nettokostnader.

0,0 2,5 5,0 7,5 10,0 12,5 15,0 17,5 20,0 22,5 25,0

4.1

Underlaget till diagrammet återfinns i tabell E 28 i tabellbilagan.


14 Statistik om hälso- och sjukvård... 2007

4.3 Prestationer i översikt Fler prestationsmått redovisas Som mått på prestationer i hälso- och sjukvården används besök respektive vårdtillfälle/utskriven patient. Besök används för att beskriva behandlingar i öppen vård och vårdtillfällen behandlingar i sluten vård. Båda måtten är trubbiga men genom att använda den information som finns om varje enskilt vårdtillfälle i det så kallade patientregistret kan vårdtillfällena specificeras efter ålder, kön, diagnos med mera. Vårdtillfällena kan dessutom grupperas i så kallade drg-system2. I ett sådant system är grupperna såväl medicinskt som resursmässigt homogena. För läkarbesök i den öppna specialiserade vården finns motsvarande möjligheter att komplettera måttet besök med information om diagnos, ålder etc. Inom den specialiserade vården särskiljs mottagningsverksamhet från dagsjukvård. Dagsjukvård definieras som ”öppen vård som innebär mer

omfattande och/eller resurskrävande insatser än vad ett besök normalt kräver”. Enligt regelverket ska det för patienten ”finnas en upprättad vårdplan”. Exempel på dagsjukvård är så kallad dagkirurgi, det vill säga kirurgiska ingrepp som sker utan att patienten läggs in på sjukhus. Besök i mottagningsverksamhet och besök i dagsjukvård får därmed två olika innebörder. Hemsjukvård, som definieras som en tredje vårdform vid sidan av öppen och sluten vård, särredovisas. Eftersom hemsjukvård bedrivs inom såväl primärvård som specialiserad somatisk respektive psykiatrisk vård utgör hemsjukvården delområden inom samtliga tre områden. Besök inom hemsjukvård får därmed en annan innebörd än besök på mottagning eller besök inom dagsjukvård. Inom primärvården har det blivit allt vanligare att ett ”vanligt” besök på vårdcentralen ersätts med en telefonkontakt. Från och med 2001 insamlas uppgifter om antalet telefonkontakter. För

Använda mått på prestationer i hälso- och sjukvården

Primärvård Öppenvård

Specialiserad vård Öppenvård

Mottagningsbesök Hembesök Telefonkontakt

Hemsjukvård Hemsjukvårdsbesök Telefonkontakt

Handikappverksamhet/ hjälpmedelsverksamhet Mottagningsbesök

Mottagningsverksamhet Mottagningsbesök inkl. ev hembesök Dagsjukvård Dagsjukvårdsbesök

Sluten vård Vårdtillfälle

Hemsjukvård Hemsjukvårdsbesök

Sluten vård Vårdtillfälle

2. Diagnosrelaterade grupper.

Övrig hälso- och sjukvård


Hälso- och sjukvård 15

att räknas/registreras ska telefonkontakten ersätta ett vanligt besök och det ska finnas en journalanteckning enligt journallagen. Ytterligare en differentiering av prestationerna i öppen vård erhålls genom att hembesök särredovisas. Detta sker dock enbart i primärvården beroende på att hembesöken framförallt sker där. I figuren på sidan 14 sammanfattas de prestationsbegrepp som har använts i denna rapport. All landstingsfinansierad verksamhet ska omfattas De kostnader som redovisas för en verksamhet och ett landsting, inkluderar kostnader för verksamhet som landstinget har köpt av andra vårdproducenter. Kostnaden avser med andra ord den verksamhet som har konsumerats av invånarna i landstinget, oavsett vem som har producerat den. (Kostnader för verksamhet som landstinget har sålt har på motsvarande sätt exkluderats.) För att kunna koppla samman kostnader och verksamhet på ett korrekt sätt redovisas uppgif-

terna om prestationer på samma sätt, det vill säga de ska inkludera verksamhet som har köpts av andra producenter än landstinget. För verksamheter där en relativt omfattande köpt verksamhet finns, presenteras uppgifter separat för köpt verksamhet, i annat fall redovisas enbart uppgifter för den landstingsfinansierade verksamheten totalt. Vårdkontakter i öppen vård och hemsjukvård I tabell 7 och diagram 7 redovisas prestationerna inom öppen vård och hemsjukvård i sammanfattning. I primärvården redovisas förutom prestationerna mottagningsbesök, hembesök och hemsjukvårdsbesök även telefonkontakter i de fall de har journalförts och ersatt ett ”vanligt” besök. I specialiserad vård förekommer förutom mottagningsbesök, hembesök och hemsjukvårdsbesök även dagsjukvårdsbesök. Observera att några landsting även för 2007 haft svårigheter att lämna vissa uppgifter, varför en del uppgifter fortfarande är ofullständiga.

Tabell 7 Besök hos läkare och övriga personalkategorier år 2007, samtliga huvudmän, tusental Primärvård varav Annan vårdgivare

Specialiserad somatisk vård varav Annan vårdgivare

Specialiserad psykiatrisk vård varav Annan vårdgivare

Totalt, Hälso o sjukvård varav Annan vårdgivare

Läkare Mottagningsbesök och hembesök

13 039

4 151

24 845

7 345

varav allmänläkarvård

11 186

3 779

11 186

3 779

mödrahälsovård

127

23

127

23

barnhälsovård

426

59

426

59

Hemsjukvårdsbesök1

173

20

Dagsjukvårdsbesök med läkarmedverkan

10 866

2 928

940

267

22

5

0

0

196

25

853

41

7

0

859

41

5 729

403

3 240

151

Annan personalkategori än läkare Mottagningsbesök och hembesök varav mödrahälsovård barnhälsovård

21 495

6 969

31 006

7 537

1 972

327

1 972

327

2 154

358

2 154

358

handikapp-/hjälpm verks2 Hemsjukvårdsbesök Dagsjukvårdsbesök utan läkarmedverkan

2 848

697

541

15

342

78

23

0

3 214

774

421

5

82

5

503

10

1 Några landsting har angivit att man har haft svårt att skilja ut hemsjukvård och dagsjukvård från mottagningsbesök och hembesök, varför uppgifterna är underskattade. 2 Verksamhet under området Övrig hälso- och sjukvård (ej primärvård/specialiserad vård).


16 Statistik om hälso- och sjukvård... 2007

Diagram 7 Vårdkontakter i öppen vård och hemsjukvård 2007 efter typ av vårdkontakt och område, samtliga huvudmän, tusental Telefonkontakter

Mottagnings- och hembesök

Dagsjukvårdsbesök

Specialiserad somatisk vård

Specialiserad psykiatrisk vård

Hemsjukvårdsbesök

50000

Tusental vårdkontakter

40000

30000

20000

10000

Som framgår av diagram 7 sker flest besök i primärvård. Hemsjukvårdsbesök redovisas framförallt i primärvården, men antalet besök är sannolikt underskattat. På samma sätt är dagsjukvårdsbesöken ofullständigt redovisade. Några huvudmän har haft svårt att separera dagsjukvårdsbesök från ”vanliga” besök hos läkare och andra personalkategorier i specialiserad vård.

0 Primärvård

Övrig hälsooch sjukvård

Diagram 8 Läkarbesök 1 och besök 1 hos övriga personalkategorier 2007 efter område, samtliga huvudmän, tusental Primärvård

Specialiserad somatisk vård

Specialiserad psykiatrisk vård

Övrig hälsoo sjukvård

35000

Tusental besök

30000

25000

20000

I diagram 8 presenteras uppgifter om hur besöken fördelas på läkare respektive övrig sjukvårdspersonal. Flest besök görs hos andra personalkategorier än läkare i primärvård. Läkarbesöken fördelar sig i stort sett jämnt mellan primärvård och specialiserad vård.

15000

10000

5000

0 Läkare

Annan personal än läkare

1 Mottagningsbesök, hembesök, hemsjukvårdsbesök o dagsjukvårdsbesök.

Diagram 9 Totalt antal besök 1 per invånare efter område och huvudman 2007 Specialiserad Specialiserad somatisk vård psykiatrisk vård Genomsnitt för riket = 6,6

Övrig hälso o sjukvård

5 4 3

Gotland

Norrbotten

Jämtland

Västerbotten

Västernorrland

Dalarna

Gävleborg

Örebro

Västmanland

Värmland

V:a Götaland

Skåne

Halland

Kalmar

Blekinge

Jönköping

Kronoberg

Östergötland

Uppsala

Sörmland

Stockholm

0

1

2

Besök/invånare

6

7

8

Primärvård

1 Mottagningsbesök, hembesök, hemsjukvårdsbesök och dagsjukvårdsbesök, hos läkare och annan personal.

I diagram 9 visas antalet besök per invånare och huvudman. Genomsnittligt antal besök per invånare i riket var 6,6. Även fördelningen av besök mellan de olika delarna av hälso- och sjukvården framgår av diagrammet.


Hälso- och sjukvård 17

Vårdkontakter i sluten vård I diagram 10 redovisas översiktligt uppgifter om prestationer i sluten vård, vårdtillfällen, efter medicinsk huvudgrupp. I bilaga 2 framgår vad som ingår under respektive huvudgrupp.

Diagram 10 Vårdtillfällen 2007, samtliga huvudmän Psykiatriskatisk vård 6 %

Primärvård 0,3 %

Övrig somatisk vård 7 %

Medicinsk korttidsvård 45 % Kirurgisk korttidsvård 42 %

4.4 Besök och vårdplatser åren 2002–2007 Diagram 11 Besök 1 åren 2002–2007, samtliga huvudmän, tusental Läkare

Annan personal än läkare

35000

32500

30000

Tusental

I tabell 8 (på sidan 18) och diagram 11 presenteras uppgifter om antalet besök åren 2002 till 2007. Före 2004 redovisades inte dagsjukvården uppdelad på läkare respektive annan personalkategori. Därför redovisas besöken inklusive dagsjukvård först från och med 2004.

27500

25000

22500

20000 2002

2003

2004

2005

2006

2007

1 Mottagningsbesök, hembesök, hemsjukvårdsbesök och åren 2004–2007 dagsjukvårdsbesök.


18 Statistik om hälso- och sjukvård... 2007

Tabell 8 Besök 1 samt procentuell förändring 2001–2007, tusental, samtliga huvudmän 2002 2

2003 2

2004 2

2004

2005

2006

2007

26 159,4

24 807,7

24 773,5

25 292,9

25 394,4

25 733,6

25 899,4

–0,2

–5,2

–0,1

0,4

1,3

0,6

12 746,2

12 167,6

12 415,8

12 717,6

13 010,4

13 212,5

–0,3

–4,5

2,0

2,4

2,3

1,6

12 462,3

11 714,8

11 442,5

11 939,4

11 739,0

11 789,8

11 740,5

–1,7

0,4

–0,4

937,7

937,8

933,4

946,4

0,0

–0,5

1,4

33 094,2

34 060,6

34 722,8

0,5

2,9

1,9

23 352,8

24 004,1

24 344,0

–0,3

2,8

1,4

6 047,8

6 170,0

6 380,7

6 492,7

2,0

3,4

1,8

3 008,8

3 147,9

3 231,7

3 345,0

4,6

2,7

3,5

458,0

423,4

444,2

541,2

–7,5

4,9

21,8

58 488,5

59 794,2

60 622,3

0,5

2,2

1,4

Läkarbesök Totalt procentuell förändring varav Primärvård procentuell förändring Specialiserad somatisk vård procentuell förändring

–0,3

–6,0

–2,3

950,9

925,3

915,1

3,7

–2,7

–1,1

32 123,9

31 494,2

32 527,7

2,4

–2,0

3,3

23 269,1

22 968,2

23 413,7

2,3

–1,3

1,9

5 673,7

5 329,3

5 724,5

Specialiserad psykiatrisk vård procentuell förändring

12 415,8

Besök hos annan vårdpersonal än läkare Totalt procentuell förändring

32 928,2

varav Primärvård procentuell förändring Specialiserad somatisk vård procentuell förändring Specialiserad psykiatrisk vård

0,3

–6,1

7,4

2 748,2

2 794,4

2 931,5

procentuell förändring

7,6

1,7

4,9

432,8

402,4

458,0

6,9

–7,0

13,8

58 283,3

56 302,0

57 301,1

1,3

–3,4

1,8

Övrig hälso- och sjukvård3 procentuell förändring

23 413,7

Samtliga besök Totalt procentuell förändring

1 Mottagningsbesök, hembesök, hemsjukvårdsbesök och dagsjukvårdsbesök.

2 Exklusive dagsjukvård. 3 Avser handikapp- och hjälpmedelsverksamhet.

Antalet läkarbesök har minskat under perioden 2002–2004 och ökat därefter. Mellan 2006 och 2007 ökade totala antalet läkarbesök med i genomsnitt 0,6 procent. I tabell V4.1 i tabellbilagan visas läkarbesökens förändring mellan 2006 och 2007 per huvudman. Redovisade besök hos andra

personalkategorier än läkare har ökat i antal mellan 2006 och 2007. Den genomsnittliga ökningen, exklusive besök inom Övrig hälso- och sjukvård var 1,3 procent. I tabellbilagan visas besökens förändring per huvudman i tabell V4.2. Inklusive besök inom Övrig hälso- och sjukvård blev enligt tabell 8 ökningen 1,9 procent. Antalet vårdplatser har successivt minskat under en rad år och detta gäller även för perioden 2002 till 2007 enligt uppgifterna i tabell 9. Antalet disponibla vårdplatser totalt har minskat från 26 223 till 26 184 mellan 2006 och 2007. Minskningar har skett inom såväl den specialiserade somatiska vården som den specialiserade psykiatriska vården. I tabell V34 i tabellbilagan visas vårdplatsernas förändring mellan 2006 och 2007 per huvudman. I diagram 12 visas utvecklingen av antalet vårdplatser totalt och i vissa huvudgrupper. Minskningen av vårdplatser inom specialiserad psykiatrisk vård har planat ut mellan 2006 och 2007.

Diagram 12 Vårdplatser vid enheter drivna av huvudmännen åren 2002–2007 Medicinsk korttidsvård

Kirurgisk korttidsvård

Specialiserad psykiatrisk vård

Geriatrisk vård*

Vårdplatser, totalt

105

100

Index, 2002 = 100

58 221,1

95

90

85

80 2002

2003

2004

2005

2006

2007

*Förändringen mellan 2005 och 2006 har troligen till viss del redovisningsmässiga orsaker.


Hälso- och sjukvård 19

Tabell 9 Vårdplatser efter verksamhetsområde 2001–2007, samtliga huvudmän Vårdplatser vid enheter drivna av huvudmännen

2002

2003

2004

2005

2006

2007

27 311

26 516

26 070

25 545

25 343

25 268

varav Primärvård Specialiserad somatisk vård

265

255

127

114

97

96

22 171

21 674

21 455

21 102

20 803

20 744

10 499

10 080

10 145

9 836

9 589

9 656

8 205

7 913

8 031

7 880

7 696

7 663

666

965

823

897

865

784

2 298

2 194

2 036

1 996

2 100

2 038

varav Medicinsk korttidsvård Kirurgisk korttidsvård Ofördelad korttidsvård Geriatrisk vård Övrigt Specialiserad psykiatrisk vård Vårdplatser vid övriga enheter1 Totalt2 Vårdplatser/1 000 inv Tekniska platser Platser på patienthotell

503

522

420

493

553

603

4 875

4 587

4 488

4 328

4 443

4 428

658

816

1 018

934

880

916

27 969

27 332

27 088

26 479

26 223

26 184

3,1

3,0

3,0

2,9

2,9

2,9

1 794

1 826

1 633

1 528

1 503

1 481

237

237

331

365

323

279

1 Här ingår vårdplatser hos privata företag, stiftelser och liknande. 2 Exklusive tekniska platser och platser på patienthotell.

4.5 Utgifter och inkomster Som framgår av tabell 10 uppgick hälso- och sjukvårdens externa kostnader (exklusive köp från landsting och regioner) till 152,6 miljarder kronor och de externa intäkterna (exklusive försäljning till landsting och regioner) till 15,1 miljarder år 2007. Nettokostnaden (bruttokostnader minus bruttointäkter) var 180,5 miljarder kronor och utgifterna för investeringar 4,5 miljarder. Ovanstående uppgifter för respektive huvudman återfinns i tabellerna E25–E28 i tabellbilagan.

Tabell 10 Utgifter och inkomster för hälso- och sjukvård 2007, samtliga landsting och regioner Utgifts-/inkomstslag

Miljoner kronor

Löner exkl skattefria ersättningar

55 687

Övriga kostnader för personal exkl. konto 446 (utbetalda pensioner)

26 065

Köp av verksamhet

27 961

därav från landsting/regioner Lämnade bidrag Material och tjänster därav läkemedel inom förmånen Nedskrivningar, förlust vid avyttring o avskrivn

6 676 1 317 46 547 19 972 1 688

Verksamhetens externa kostnader

159 265

exkl. köp från landsting/regioner

152 589

Nettokostnad

180 487

Mark och byggnader

2 397

Inventarier

2 127

Summa investeringsutgifter

4 523

Patientavgifter och andra avgifter

5 572

Försäljning av verksamhet

9 001

därav till landsting/regioner Försäljning av tjänster Försäljning av material och varor Erhållna bidrag Övriga intäkter

6 755 1 545 376 4 785 605

Verksamhetens externa intäkter

21 885

exkl. försäljning till landsting/regioner

15 130

Summa investeringsinkomster

35


20 Statistik om hälso- och sjukvård... 2007

5 Primärvård

Primärvård definieras som hälso- och sjukvårds-

verksamhet som utan avgränsning vad gäller sjukdomar, ålder eller patientgrupper svarar för befolkningens behov av grundläggande medicinsk behandling, omvårdnad, förebyggande arbete och rehabilitering och som inte kräver sjukhusens medicinska och tekniska resurser. Observera alltså att primärvård inte är synonymt med verksamhet på vårdcentraler. Exempelvis redovisas inte eventuellt förekommande specialistläkarmottagningar annat än för allmänläkarvård under primärvård. Basal mödra- och barnhälsovård ingår även om den bedrivs på kvinnooch barnkliniker på sjukhus. Se vidare kommentarer under respektive delområde samt definitioner i bilaga 1.

5.1

Diagram 13 Nettokostnader för primärvård, exklusive läkemedel inom läkemedelsförmånen, efter delområde 2007, samtliga huvudmän Sluten primärvård 1 % Övrig primärvård 5 % Primärvårdsansluten hemsjukvård 6 % Jourverksamhet 4% Arbetsterapi 2% Sjukgymnastik 10 %

Barnhälsovård 6%

Allmänläkarvård 49 %

Sjuksköterskevård 13 %

Mödrahälsovård 5%

Kostnader efter delområde

Verksamheten i primärvård delas upp i tio delområden enligt diagram 13. Som framgick av diagram 5 svarade primärvård för en kostnadsandel på cirka 16 procent av de totala sjukvårdskostnaderna. I tabell 11 framgår att huvudmännen sammanlagt redovisar en nettokostnad för primärvård, exklusive läkemedel inom öppen vård, på 29,8 miljarder kronor 2007. Tabell 11 Nettokostnader1 för primärvård efter delområde 2007, samtliga huvudmän Delområde Allmänläkarvård

Miljoner kronor

Procent

14 593

48,9

Sjuksköterskevård

3 934

13,2

Mödrahälsovård

1 391

4,7

Barnhälsovård

1 645

5,5

Sjukgymnastik

3 093

10,4

552

1,9

Arbetsterapi Jourverksamhet

1 058

3,5

Primärvårdsansluten hemsjukvård

1 733

5,8

Sluten primärvård Övrig primärvård Summa primärvård

283

0,9

1 531

5,1

29 814

100,0

1 Exklusive läkemedel inom läkemedelsförmånen.

5.2

Kostnader för enskilda huvudmän

I diagram 14 redovisas primärvårdens nettokostnader per invånare i respektive landsting. Som tidigare beskrivits skiljer sig ansvaret för hemsjukvård i ordinärt boende mellan huvudmännen (se EkonomiNytt 12/06). Underlaget till diagram 14 återfinns i tabell E39 i tabellbilagan.


Primärvård 21

5.3 Prestationer med mera

Tabell 12 Läkarbesök 1 inom primärvården efter delområde 2007, samtliga huvudmän Tusental besök

Besök/invånare 2

Allmänläkarvård

11 186

1,22

Mödrahälsovård

127

0,05

Barnhälsovård Jourverksamhet Primärvårdsansluten hemsjukvård Övrig primärvård Summa besök

3,5 3,0 2,5 2,0 1,5

Tusental kronor per invånare

Genomsnitt för riket = 3 247 kr/inv

Tusental besök Besök/invånare 2

426

0,59

Sjuksköterskevård

8 530

0,93

0,14

Mödrahälsovård

1 972

0,84

173

0,02

Barnhälsovård

2 154

2,99

35

0,00

Sjukgymnastik

7 121

0,78

13 212

1,44

Arbetsterapi

455

0,05

Jourverksamhet

148

0,02

Primärvårdsansluten hemsjukvård 2 848

0,31

Övrig primärvård

1 117

0,12

24 344

2,65

Summa besök

Antalet besök hos andra personalkategorier än läkare efter delområde 2007 Besök hos andra personalkategorier än läkare redovisas i tabell 13. Antalet redovisade besök hos andra personalkategorier än läkare uppgick till drygt 24,3 miljoner 2007. Det betyder att antalet besök per person i genomsnitt uppgick till 2,65. Inom barnhälsovård gjordes motsvarande 2,99 besök per barn i åldern upp till och med 6 år.

1 Mottagningsbesök och hembesök respektive hemsjukvårdsbesök. 2 Mödrahälsovård i relation till kvinnor 15–54 år. Barnhälsovård i relation till barn 0–6 år.

Tabell 14 Hembesök inom primärvården efter delområde 2007, samtliga huvudmän Tusental hembesök av Hembesök/ Läkare Övriga Totalt invånare 1 totalt Allmänläkarvård

159

Sjuksköterskevård

159

0,02

1 165

1 165

0,13 0,00

Mödrahälsovård

0

11

11

Barnhälsovård

1

73

74

0,10

77

77

0,01

Hembesök efter delområde 2007

Sjukgymnastik

173

173

0,02

Antalet hembesök i primärvården redovisas i tabell 14. Hembesök ska inte blandas ihop med hemsjukvårdsbesök, som avser besök hos en definierad grupp av patienter (se vidare definitioner i bilaga 1).

Jourverksamhet

13

40

53

0,01

Övrig primärvård

1

17

18

0,00

173

1 555

1 728

0,19

Arbetsterapi

Summa hembesök2

1 Mödrahälsovård i relation till kvinnor 15–54 år. Barnhälsovård i relation till barn 0–6 år. 2 Hemsjukvårdsbesök redovisas inte som hembesök.

Gotland

Norrbotten

Jämtland

Tabell 13 Besök 1 hos andra personalkategorier än läkare inom primärvården efter delområde 2007, samtliga huvudmän

1266

1 Mottagningsbesök och hembesök respektive hemsjukvårdsbesök. 2 Mödrahälsovård i relation till kvinnor 15–54 år. Barnhälsovård i relation till barn 0–6 år.

Västerbotten

Västernorrland

Dalarna

Gävleborg

Örebro

Västmanland

Värmland

V:a Götaland

Skåne

Halland

Kalmar

Blekinge

Jönköping

Kronoberg

Östergötland

Uppsala

Sörmland

Stockholm

0,5

I tabell 12 presenteras uppgifter om hur många läkarbesök som gjorts under 2007 inom primärvårdens olika delområden. Uppgifterna redovisas även per invånare. Totalt gjordes 13,2 miljoner läkarbesök, motsvarande 1,44 besök per invånare, under 2007. Besöken avsåg i huvudsak allmänläkarvård. Inom barnhälsovården gjordes motsvarande 0,59 besök per barn i åldern 0 till 6 år.

0,0

Läkarbesök efter delområde 2007

4,0

Antalet vårdcentraler uppgick till 1 021 år 2007. Av dessa drevs 273 i privat regi.

1,0

Antalet vårdcentraler

4,5

Diagram 14 Nettokostnader för primärvård, exklusive läkemedel inom läkemedelsförmånen, per huvudman 2007, tusental kronor per invånare


22 Statistik om hälso- och sjukvård... 2007

Tabell 15 Telefonkontakter 1 inom primärvården efter delområde 2007, samtliga huvudmän Tusental telefonkontakter med Läkare Övriga Totalt Allmänläkarvård

3 848

Sjuksköterskevård

Telefonkont./ invånare 2 totalt

3 848

0,42

5 215

5 215

0,57 0,05

Mödrahälsovård

1

115

116

Barnhälsovård

0

216

216

0,30

174

174

0,02

154

154

0,02

80

109

0,01

Sjukgymnastik Arbetsterapi Jourverksamhet

29

Primärvårdsansluten hemsjukvård

42

73

115

0,01

Övrig primärvård

19

1 609

1 628

0,18

3 939

7 636

11 575

1,26

Summa telefonkontakter

1 Många landsting saknar fortfarande system för redovisning av telefonkontakter, varför uppgifterna är underskattade. 2 Mödrahälsovård i relation till kvinnor 15–54 år. Barnhälsovård i relation till barn 0–6 år.

Telefonkontakter inom primärvården efter delområde 2007 Uppgifter om antalet telefonkontakter redovisas i tabell 15. Enbart telefonkontakter som har journalförts enligt journallagen medräknas. KontakTabell 16 Utgifter och inkomster för primärvård 2007, samtliga landsting och regioner Utgifts-/inkomstslag Löner exkl skattefria ersättningar

9 576

Övriga kostnader för personal exkl konto 446 (utbetalda pensioner)

4 463

Köp av verksamhet

7 313

Lämnade bidrag

278 149

Material o tjänster, exkl läkemedel inom förmånen 4 567 Nedskrivningar, förlust vid avyttring o avskrivn

99

Verksamhetens externa kostnader exkl läkemedel inom förmånen

26 167

exkl köp från landsting/regioner

25 889

Nettokostnad, exkl. läkemedel inom förmånen

29 644

Mark och byggnader Inventarier Summa investeringsutgifter Patientavgifter och andra avgifter Försäljning av verksamhet därav till landsting/regioner Försäljning av tjänster Försäljning av material och varor Erhållna bidrag Övriga intäkter

198 86 283 1 152 471 227 269 38 735 134

Verksamhetens externa intäkter

2 799

exkl. försäljning till landsting/regioner

2 572

Summa investeringsinkomster

5.4 Utgifter och inkomster I tabell 16 redovisas landstingens och regionernas utgifter och inkomster för primärvård, exklusive läkemedel inom läkemedelsförmånen, 2007. Landstingens och regionernas externa kostnader (exklusive köp från landsting och regioner) uppgick till 25,9 miljarder kronor och de externa intäkterna (exklusive försäljning till landsting och regioner) till 2,6 miljarder. Nettokostnaderna, de kostnader som ska finansieras med skatt och generella statsbidrag, uppgick till 29,6 miljarder kronor 2007. Uppgifter per huvudman redovisas i tabellerna E36–E39 i tabellbilagan.

5.5

Kostnader och prestationer efter delområde

Allmänläkarvård

Miljoner kronor

därav från landsting/regioner

ten ska ha ersatt ett ”vanligt” mottagningsbesök. Antalet redovisade telefonkontakter har uppgivits vara cirka 11,6 miljoner motsvarande 1,26 kontakter per invånare 2007. Det största antalet telefonkontakter, motsvarande 0,57 per invånare, har lämnats för sjuksköterskevård. Motsvarande uppgift för allmänläkarvården är 0,42.

2

Under allmänläkarvård redovisas mottagningsverksamhet och hembesök som bedrivs av läkare som upprätthåller funktionen som specialist i allmänmedicin. Insatser som avser patienter som är registrerade som mottagare av hemsjukvård redovisas under delområde primärvårdsansluten hemsjukvård. I det fall allmänläkarmottagningen är integrerad med sjuksköterskemottagningen redovisas endast den del av sjuksköterskans arbetsinsatser som avser läkarens patienter. Insatser kring sjuksköterskans egna patienter omfattas av delområdet sjuksköterskevård. I tabell 17 ges en sammanfattande bild av verksamhet och kostnader inom allmänläkarvård. Uppgifter redovisas om antalet prestationer mätta i mottagningsbesök, hembesök respektive telefonkontakter samt uppgifter om nettokostnader. Uppgifter redovisas i absoluta tal och relaterade till invånare. Tre typer av prestationer redovisas, mottagningsbesök, hembesök och telefonkontakter. För


Primärvård 23

Tabell 17 Allmänläkarvård 2007, samtliga huvudmän Läkare Vårdkontakter i tusental Mottagningsbesök Hembesök Summa besök viktade1 Telefonkontakter Samtliga vårdkontakter viktade1 andel producerat av Annan vårdgivare, %

11 027 159 11 344 3 848 12 627 32,5

Vårdkontakter per invånare Summa besök viktade

1,24

Samtliga vårdkontakter viktade1

1,38

Nettokostnad2 Nettokostnad i milj kronor

14 593

Nettokostnad per inv

1 589

Produktionskostnad per vårdkontakt1

1 156

1 Ett hembesök har antagits motsvara 2 mottagningsbesök och en telefonkontakt har antagits motsvara 1/3 mottagningsbesök. 2 Exklusive läkemedel inom läkemedelsförmånen.

att kunna summera dem har hembesök och telefonkontakter givits vikter gentemot mottagningsbesöket. Vikterna antas motsvara skillnader i resursåtgång. Ett hembesök har (med tanke på restid med mera) antagits motsvara två mottagningsbesök och en telefonkontakt en tredjedels mottagningsbesök. Antalet viktade kontakter uppgick till 12,6 miljoner. Antalet viktade besök och telefonkontakter var 1,4 per invånare 2007. Av tabellen framgår också att 33 procent av vårdkontakterna producerades av andra vårdgivare än landstinget/regionen. Nettokostnaden, exklusive läkemedel inom läkemedelsförmånen, för allmänläkarvården uppgick till 14,6 miljarder kronor eller 1 589 kronor per invånare. Produktionskostnaden3 per viktad vårdkontakt beräknas till 1 156 kronor.

sköterskor kring egna patienter. Undantag är mottagningar för mödra- respektive barnhälsovård som utgör egna delverksamheter. Sjuksköterskemottagningen omfattar såväl distriktssköterskemottagning som specialmottagning för till exempel astma-, diabetes- och hypertonipatienter. Gynekologiska undersökningar och hälsokontroller samt preventivmedelsrådgivning som varken sker i anslutning till graviditet eller inom ungdomsmottagningsverksamhet ingår också här. Insatser som avser patienter som är registrerade som mottagare av hemsjukvård redovisas under delområdet primärvårdsansluten hemsjukvård. I tabell 18 presenteras uppgifter om antalet prestationer mätta i mottagningsbesök, hembesök respektive telefonkontakter samt uppgifter om nettokostnader. Uppgifter redovisas i absoluta tal och relaterade till invånare. Se kommentar till tabell 17. Tabell 18 Sjuksköterskevård 2007, samtliga huvudmän SjukskötAnnan Samtliga erska personal- personalkategori kategorier Vårdkontakter i tusental Mottagningsbesök

6 702

663

920

245

1 165

Summa besök viktade1

8 542

1 152

9 694

Telefonkontakter

5 179

36

5 215

Samtliga vårdkontakter viktade1 10 269

1 164

11 433

15,8

25,2

16,8

Summa besök viktade

0,93

0,13

1,06

Samtliga vårdkontakter viktade1

1,12

0,13

1,24

Hembesök

andel producerat av Annan vårdgivare, %

7 365

Vårdkontakter per invånare

Nettokostnad2 Nettokostnad i milj kronor

3 934

Nettokostnad per inv

428

Sjuksköterskevård

Produktionskostnad per vårdkontakt1

342

Under sjuksköterskevård redovisas mottagningsverksamhet och hembesök, som bedrivs av sjuk-

1 Ett hembesök har antagits motsvara 2 mottagningsbesök och en telefonkontakt har antagits motsvara 1/3 mottagningsbesök. 2 Exklusive läkemedel inom läkemedelsförmånen.

3. Kostnad för landstingets produktion av verksamhet (förvaltnings- eller bolagsform).


24 Statistik om hälso- och sjukvård... 2007

Tabell 19 Mödrahälsovård 2007, samtliga huvudmän Läkare

SjukskötAnnan erska personalkategori

Samtliga personalkategorier viktad 2

Vårdkontakter i tusental Mottagningsbesök Hembesök Summa besök viktade1 Telefonkontakter

127

1 931

29

2 087

0

11

0

11

911 4

127

1 953

30

2 109

920

1

113

2

116

47

Samtliga vårdkontakter viktade1

127

1 991

30

2 148

935

andel producerat av Annan vårdgivare, %

18,0

15,3

81,4

16,4

16,5

Summa besök viktade1

0,05

0,83

0,01

0,89

0,39

Samtliga vårdkontakter viktade1

0,05

0,84

0,01

0,91

0,40

Vårdkontakter per invånare3

Nettokostnad4 Nettokostnad i milj kronor

1 391

Nettokostnad per inv3

590

Produktionskostnad per vårdkontakt1

1 563

Antal kvinnor 15–54 år i befolkningen

2 357 101

1 Ett hembesök har antagits motsvara 2 mottagningsbesök och en telefonkontakt har antagits motsvara 1/3 mottagningsbesök. 2 Besök hos andra personalkategorier än läkare har antagits motsvara 40 % av ett läkarbesök. 3 Invånare avser gruppen kvinnor 15–54 år. 4 Exklusive läkemedel inom läkemedelsförmånen.

Tabell 20 Barnhälsovård 2007, samtliga huvudmän Läkare

SjukskötAnnan erska personalkategori

Samtliga personalkategorier viktad 2

Vårdkontakter i tusental Mottagningsbesök Hembesök Summa besök viktade1 Telefonkontakter

425

2 066

15

2 506

1

73

0

74

1 258 30

427

2 211

15

2 654

1 317

0

212

3

216

87

Samtliga vårdkontakter viktade1

427

2 282

16

2 726

1 346

andel producerat av Annan vårdgivare %

13,9

16,8

10,2

16,3

15,9

Summa besök viktade1

0,59

3,07

0,02

3,69

1,83

Samtliga vårdkontakter viktade1

0,59

3,17

0,02

3,79

1,87

Vårdkontakter per

invånare3

Nettokostnad4 Nettokostnad i milj kronor

1 645

Nettokostnad per inv3

2 284

Produktionskostnad per vårdkontakt1 Antal barn 0–6 år i befolkningen

1 172 719 967

1 Ett hembesök har antagits motsvara 2 mottagningsbesök och en telefonkontakt har antagits motsvara 1/3 mottagningsbesök. 2 Besök hos andra personalkategorier än läkare har antagits motsvara 40 % av ett läkarbesök. 3 Invånare avser gruppen barn 0–6 år. 4 Exklusive läkemedel inom läkemedelsförmånen.


Primärvård 25

Mödrahälsovård Under mödrahälsovård redovisas mottagningsverksamhet och hembesök som sker inom ramen för mödrahälsovård. Här ingår gynekologiska undersökningar, mammografier och hälsokontroller av gravida kvinnor, för- och eftervård, samt preventivmedelsrådgivning i anslutning till graviditet. Basal mödrahälsovård som bedrivs på sjukhus redovisas också här. Ungdomsmottagningsverksamheten omfattas inte. Denna verksamhet redovisas under övrig primärvård. Se kommentar till tabell 17. Ytterligare en viktning av prestationer har gjorts i tabell 19, nämligen mellan besök hos läkare och besök hos andra personalkategorier. Resursmässigt beräknas ett besök hos andra personalkategorier än läkare motsvara 40 procent av ett läkarbesök. Vid summering av besöken hos olika personalkategorier har läkarbesöket därmed fått vikten 1 och andra besök vikten 0,4.

Tabell 21 Sjukgymnastik 2007, samtliga huvudmän Sjukgymnast

Annan Samtliga personal- personalkategori kategorier

Vårdkontakter i tusental Mottagningsbesök

6 823

221

74

3

77

6 971

227

7 198

Hembesök Summa besök viktade1 Telefonkontakter

7 044

169

5

174

Samtliga vårdkontakter viktade1 7 027

228

7 256

andel producerat av Annan vårdgivare, %

64,1

44,5

63,5

Besök per inv

0,76

0,02

0,78

Samtliga vårdkontakter per inv1

0,77

0,02

0,79

Vårdkontakter per invånare

Nettokostnad2 Nettokostnad i milj kronor

3 093

Nettokostnad per inv

337

Produktionskostnad per vårdkontakt1

428

1 Ett hembesök har antagits motsvara 2 mottagningsbesök och en telefonkontakt har antagits motsvara 1/3 mottagningsbesök. 2 Exklusive läkemedel inom läkemedelsförmånen.

Barnhälsovård Under barnhälsovård redovisas mottagningsverksamhet och hembesök som sker inom ramen för barnhälsovård. Även basal barnhälsovård som bedrivs på sjukhus ingår. Se kommentar till tabell 17 och 19. Sjukgymnastik Under sjukgymnastik redovisas mottagningsverksamhet och hembesök samt arbetsplatsbesök. Insatser som avser patienter som är registrerade som mottagare av hemsjukvård redovisas under delområdet primärvårdsansluten hemsjukvård. Se kommentar till tabell 17.

Tabell 22 Arbetsterapi 2007, samtliga huvudmän Arbetsterapeut

Annan Samtliga personal- personalkategori kategorier

Vårdkontakter i tusental Mottagningsbesök

272

11

282

Hembesök

169

3

173

Summa besök viktade1

610

17

628

Telefonkontakter

152

2

154

Samtliga vårdkontakter viktade1

661

18

679

andel producerat av Annan vårdgivare, %

11,1

2,7

10,9

Summa besök viktade1

0,07

0,00

0,07

Samtliga vårdkontakter viktade1

0,07

0,00

0,07

Vårdkontakter per invånare

Nettokostnad2

Arbetsterapi

Nettokostnad i milj kronor Nettokostnad per inv

Under arbetsterapi redovisas mottagningsverksamhet och hembesök samt arbetsplatsbesök. Insatser som avser patienter som är registrerade som mottagare av hemsjukvård redovisas under delområdet primärvårdsansluten hemsjukvård. I det fall sjukgymnastik och arbetsterapi är integrerade verksamheter, exempelvis under benämningen rehabilitering ska de båda verksamheterna hållas enligt principen att insatser kring patienter där sjukgymnasten är den primära per-

Produktionskostnad per vårdkontakt1

552 61 765

1 Ett hembesök har antagits motsvara 2 mottagningsbesök och en telefonkontakt har antagits motsvara 1/3 mottagningsbesök. 2 Exklusive läkemedel inom läkemedelsförmånen.

sonalkategorin, det vill säga signerar journalen, förs till delområdet sjukgymnastik och vice versa. Se kommentar till tabell 17.


26 Statistik om hälso- och sjukvård... 2007

Tabell 23 Jourverksamhet 2007, samtliga huvudmän Läkare

Sjuksköt- Samtliga Samtliga erska personal- personalkategorier kategorier viktad 2

Vårdkontakter i tusental Mottagningsbesök

1 253

108

1 361

13

40

53

29

1 278

188

1 466

1 354

Hembesök Summa besök viktade1 Telefonkontakter

1 296

29

80

109

61

Samtliga vårdkontakter viktade1 1 288

215

1 503

1 374

22,3

3,8

19,6

21,1

Summa besök viktad1

0,14

0,02

0,16

0,15

Samtliga vårdkontakter viktade1

0,14

0,02

0,16

0,15

andel producerat av Annan vårdgivare, % Vårdkontakter per invånare

Nettokostnad3 Nettokostnad i milj kronor

1 058

Nettokostnad per inv

115

Produktionskostnad per vårdkontakt1

958

1 Ett hembesök har antagits motsvara 2 mottagningsbesök och en telefonkontakt har antagits motsvara 1/3 mottagningsbesök. 2 Besök hos andra personalkategorier än läkare har antagits motsvara 40 % av ett läkarbesök. 3 Exklusive läkemedel inom läkemedelsförmånen.

Jourverksamhet Under jourverksamhet redovisas mottagningsverksamhet utanför mottagningens normala öppettider. Normal kvällsmottagning vid den egna mottagningen avses ej. Jourverksamhet kan bedrivas vid den egna vårdcentralen eller vid andra vårdcentraler/särskild jourmottagning. Se kommentar till tabell 17 och 19.

satser som mer liknar insatserna inom den slutna vården. Hemsjukvård utgör en tredje vårdform skild från öppen och sluten vård.” Hemsjukvård förekommer i ordinärt och särskilt boende. Hälso- och sjukvårdslagen styr ansvarsfördelningen mellan landsting och kommuner. Landstinget har alltid ansvar för läkarinsatser i hemsjukvård, i såväl ordinärt som i särskilt boende. Vidare har landstinget ansvar för övrig hemsjukvård i ordinärt boende. Ansvaret för denna verksamhet kan dock efter särskild överenskommelse överlåtas till primärkommunen. Detta har gjorts i cirka hälften av landstingen. Kommunen har alltid ansvar för sjukvård i särskilt boende upp till läkarnivå. Några landsting och regioner har svårt att redovisa uppgifter om hemsjukvård. Sannolikt ingår delar av hemsjukvården under allmänläkarvård, sjuksköterskeverksamhet eller jourverksamhet. Vid summering av hemsjukvårdsbesök har liksom för övriga delområden insatser av andra personalkategorier än läkare viktats med 0,4 mot läkarinsatserna. Sluten primärvård Under sluten primärvård redovisas observationsplatser där viss allmänvård och lättvård bedrivs. I endast fyra landsting, ofta med glesbygd, förekommer sluten vård inom primärvården.

Primärvårdsansluten hemsjukvård I tabell 25 redovisas primärvårdsansluten hemsjukvård. Hemsjukvård definieras som hälso- och sjukvård när den ges i patients bostad eller motsvarande och där ansvaret för de medicinska åtgärderna är sammanhängande över tiden. Åtgärder/insatser ska ha föregåtts av vård- och omsorgsplanering. ”Hemsjukvård är till sin karaktär annorlunda än den öppna vården. Den består av ofta relativt långvariga vårdepisoder med stort behov av omvårdnad och ibland av medicinska in-

Tabell 24 Sluten primärvård 20071, samtliga huvudmän Vårdkontakter (konsumtion) Vårdtillfällen/utskrivningar (1 000-tal) andel producerat av Annan vårdgivare, % Vårdtillfällen/utskrivningar per inv

4,2 0,0 0,00

Nettokostnad2 Nettokostnad i milj kronor

283

1 Endast ett fåtal landsting/regioner har sluten primärvård. 2 Exklusive läkemedel inom läkemedelsförmånen.


Primärvård 27

Tabell 25 Primärvårdsansluten hemsjukvård 1 2007, samtliga huvudmän Se även specialiserad somatisk hemsjukvård. Läkare

Sjuksköterska

Sjukgymnast

Arbetsterapeut

Annan personalkategori 2

Samtliga personalkategorier

Samtliga personalkategorier viktad 3

1 185

Vårdkontakter i tusental Hemsjukvårdsbesök i ordinärt boende

45

1 573

14

28

1 233

2 894

Hemsjukvårdsbesök i särskilt boende

128

0

0

0

0

128

128

Summa hemsjukvårdsbesök viktade4

173

1 573

14

28

1 233

3 022

1 313

Telefonkontakter

42

61

2

6

4

115

72

Samtliga vårdkontakter viktade4

187

1 593

15

30

1 234

3 060

1 336

andel producerat av Annan vårdgivare, %

11,0

25,6

3,2

6,0

23,3

23,5

22,4

Summa hemsjukvårdsbesök viktade4

0,02

0,17

0,00

0,00

0,13

0,33

0,14

Samtliga vårdkontakter viktade4

0,02

0,17

0,00

0,00

0,13

0,33

0,15

Vårdkontakter per invånare

Nettokostnad5, 6 Nettokostnad i milj kronor

1 733

Nettokostnad per inv

189

1 Några landsting har angivit att man har haft svårt att skilja ut hemsjukmotsvara 40 % av ett läkarbesök. vården, varför uppgifterna är underskattade. 4 Ett hembesök har antagits motsvara 2 mottagningsbesök och en 2 Varav undersköterska/biträde totalt 1 229 255 besök och 4 364 telefontelefonkontakt har antagits motsvara 1/3 mottagningsbesök. kontakter. 5 Exklusive läkemedel inom läkemedelsförmånen. 3 Besök hos andra personalkategorier än läkare har antagits 6 Sexton huvudmän har angivit en kostnad.

Övrig primärvård Under övrig primärvård redovisas exempelvis ungdomsmottagning med preventivmedelsrådgivning som sker inom dess ramar, skolhälsovård, företagshälsovård, fotvård, patientinformation/hälsoupplysning till enskilda patienter/patientgrupper, exempelvis rökavvänjningsgrupper och ”bantargrupper”. Se kommentar till tabell 17 och 19.

Tabell 26 Övrig primärvård 2007, samtliga huvudmän Läkare

SjukskötAnnan Samtliga Samtliga erska personal- personal- personalkategori kategorier kategorier viktad 2

Vårdkontakter i tusental Mottagningsbesök

34

271

828

1 134

1

8

9

18

8

Summa besök viktade1

36

287

847

1 170

490

Telefonkontakter

19

1 483

126

1 628

663

Samtliga vårdkontakter viktade1

42

781

889

1 712

710

22,6

1,2

20,5

11,8

12,1

Summa besök viktade1

0,00

0,03

0,09

0,13

0,05

Samtliga vårdkontakter viktade1

0,00

0,09

0,10

0,19

0,08

Hembesök

andel producerat av Annan vårdgivare, %

474

Vårdkontakter per invånare

Nettokostnad3 Nettokostnad i milj kronor Nettokostnad per inv

1 531 167

1 Ett hembesök har antagits motsvara 2 mottagningsbesök och en telefonkontakt har antagits motsvara 1/3 mottagningsbesök. 2 Besök hos andra personalkategorier än läkare har antagits motsvara 40 % av ett läkarbesök. 3 Exklusive läkemedel inom läkemedelsförmånen.


28 Statistik om hälso- och sjukvård... 2007

6 Specialiserad somatisk vård

Specialiserad vård (somatisk och psykiatrisk) defi-

nieras som ”hälso- och sjukvårdsverksamhet som kräver mer specialiserade åtgärder än vad som kan ges i primärvård”. (Jämför definition av primärvård.) Under området specialiserad somatisk vård redovisas verksamhet som i huvudsak bedrivs vid sjukhus men även utanför sjukhus på specialistläkarmottagningar eller vårdcentraler. All verksamhet vid sjukhus ingår inte heller, exempelvis ska basal mödra- och barnhälsovård redovisas som primärvård. Den specialiserade somatiska vården omfattar medicinsk och kirurgisk korttidsvård, rehabilitering, geriatrisk vård med mera. För ytterligare definition se kommentarerna till primärvården samt handboken till vi 2000.

6.1

Kostnader efter delområde

I tabell 27 framgår att landstingen och regionerna sammanlagt redovisar en nettokostnad för spe-

Tabell 27 Nettokostnader1 för specialiserad somatisk vård efter delområde 2007, samtliga huvudmän Delområde Somatisk mottagningsverksamhet Somatisk dagsjukvård Somatisk hemsjukvård

Miljoner kronor

Procent

31 981

33,8

4 701

5,0

927

1,0

Somatisk sluten vård

56 873

60,2

Summa specialiserad somatisk vård

94 482

100,0

1 Exklusive läkemedel inom läkemedelsförmånen.

cialiserad somatisk vård, exklusive läkemedel inom läkemedelsförmånen, på 94,5 miljarder kronor 2007. Som framgick av diagram 5 motsvarade kostnaderna 52 procent av de totala sjukvårdskostnaderna. Av den somatiska vårdens kostnader avsåg 60 procent sluten vård, se diagram 15. Dagsjukvården beräknas motsvara 5 procent av kostnaderna, men denna uppgift är sannolikt underskattad. Några huvudmän har haft svårt att skilja ut dagsjukvård från mottagningsverksamheten, som i sin tur därmed är överskattad. Endast 0,9 miljarder kronor motsvarande 1,0 procent av kostnaderna anges vara hemsjukvård. Även detta är en underskattad siffra. Nettokostnaden för primärvårdsansluten hemsjukvård uppgick enligt tabell 25 till 1,7 miljarder kronor. Hemsjukvård redovisas även inom den specialiserade psykiatriska vården, se tabell 37. För en sammanfattning av hemsjukvården se tabell 39.

Diagram 15 Nettokostnader för specialiserad somatisk vård, exklusive läkemedel inom läkemedelsförmånen, efter delområde 2007, samtliga huvudmän

Somatisk mottagningsverksamhet 34 %

Somatisk sluten vård 60 % Somatisk dagsjukvård 5 % Somatisk hemsjukvård 1 %


Specialiserad somatisk vård 29

12 4

6

8

10

Genomsnitt för riket = 10 289 kr/inv

6.3

Utgifter och inkomster

I tabell 28 framgår bland annat att de externa kostnaderna (exklusive köp från landsting och regioner) för specialiserad somatisk vård var 68,8 miljarder kronor och de externa intäkterna (exklusive försäljning till landsting och regioner) 4,1 miljarder. Uppgifter per huvudman redovisas i tabellerna E40–E43 i tabellbilagan.

Tabell 28 Utgifter och inkomster för specialiserad somatisk vård 2007, samtliga landsting och regioner Utgifts-/inkomstslag Löner exkl skattefria ersättningar

Miljoner kronor 30 523

Övriga kostnader för personal exkl. konto 446 (utbetalda pensioner)

14 022

Köp av verksamhet

16 384

därav från landsting/regioner Lämnade bidrag

5 773 242

Material och tjänster, exkl läkemedel inom förmånen Nedskrivningar, förlust vid avyttring o avskrivn

12 391 969

Verksamhetens externa kostnader, exkl. läkemedel inom förmånen

74 531

exkl. köp från landsting/regioner

68 758

Nettokostnad, exkl läkemedel inom förmånen

93 781

Mark och byggnader

2 093

Inventarier

1 405

Summa investeringsutgifter

3 498

Patientavgifter och andra avgifter

1 484

Försäljning av verksamhet

6 618

därav till landsting/regioner Försäljning av tjänster Försäljning av material och varor Erhållna bidrag Övriga intäkter

5 721 424 54 1 101 187

Verksamhetens externa intäkter

9 867

Exkl försäljning till landsting/regioner

4 146

Summa investeringsinkomster

33

Gotland

Norrbotten

Jämtland

Västerbotten

Västernorrland

Dalarna

Gävleborg

Örebro

Västmanland

Värmland

V:a Götaland

Skåne

Halland

Kalmar

Blekinge

Jönköping

Kronoberg

Östergötland

Uppsala

Sörmland

Stockholm

0

2

Diagram 16 visar vilka kostnader som har uppstått i den specialiserade somatiska vården per invånare i respektive landsting 2007. För att kunna bedöma kostnadsnivåerna bör uppgifterna kompletteras med ytterligare information såsom skillnader i ansvarsområden och olika förutsättningar att bedriva verksamhet (se vidare under avsnitt 3.2 och 4.2).

Diagram 16 Nettokostnader för specialiserad somatisk vård, exklusive läkemedel inom läkemedelsförmånen 2007, tusental kronor per invånare

Tusental kronor per invånare

6.2 Kostnader för enskilda huvudmän


30 Statistik om hälso- och sjukvård... 2007

6.4 Kostnader och prestationer efter delområde Specialiserad somatisk mottagningsverksamhet Tabell 29 Specialiserad somatisk mottagningsverksamhet 2007, samtliga huvudmän Läkare

Annan Samtliga Samtliga personal- personal- personalkategori kategorier kategorier viktad 1

Vårdkontakter Mottagningsbesök/hembesök (1 000-tal)

10 866

5 729

16 595

13 157

andel producerat av Annan vårdgivare, %

26,9

7,0

20,1

23,5

Besök per inv

1,18

0,62

1,81

1,43

Nettokostnad2, 3 Nettokostnad i milj kronor

31 981

Nettokostnad per inv

3 483

Produktionskostnad per vårdkontakt1

2 431

1 Besök hos andra personalkategorier än läkare har antagits motsvara 40 % av ett läkarbesök. 2 Generellt är kostnaden något överskattad eftersom några landsting haft svårt att skilja ut dagsjukvård från mottagningsverksamheten. 3 Exklusive läkemedel inom läkemedelsförmånen.

I tabell 29 presenteras uppgifter om specialiserad somatisk mottagningsverksamhet. Antalet mottagningsbesök inklusive hembesök uppgick till 16,6 miljoner och till 13,2 miljoner om de viktas. Flertalet besök, 10,9 miljoner, gjordes hos läkare. Besök hos andra personalkategorier än läkare har antagits motsvara 40 procent av ett läkarbesök vid summering. Skillnader i resursåtgången ligger bakom viktningen. 23 procent av vårdkontakterna (viktade) har landstingen köpt av andra producenter. Nettokostnaderna uppgick till 32 miljarder kronor, vilket motsvarar 3 483 kronor per invånare 2007. Produktionskostnaden per viktad vårdkontakt beräknas till 2 431 kronor.

Specialiserad somatisk dagsjukvård Tabell 30 Specialiserad somatisk dagsjukvård 2007, samtliga huvudmän Läkare

Annan Samtliga Samtliga personal- personal- personalkategori kategorier kategorier viktad 1

Vårdkontakter i tusental Dagsjukvårdsbesök (1 000-tal) andel producerat av Annan vårdgivare, % Besök per inv

853

421

1274

1 021

4,8

1,3

3,7

4,3

0,09

0,05

0,14

0,11

Nettokostnad2, 3 Nettokostnad i milj kronor

4 701

Nettokostnad per inv Produktionskostnad per vårdkontakt1

512 7 188

1 Besök hos andra personalkategorier än läkare har antagits motsvara 40 % av ett läkarbesök. 2 Generellt är kostnaden något underskattad eftersom några landsting haft svårt att skilja ut dagsjukvård från mottagningsverksamheten. 3 Exklusive läkemedel inom läkemedelsförmånen.

Här redovisas öppen vård som innebär mer omfattande och/eller resurskrävande insatser än vad ett besök normalt kräver. Dagsjukvård omfattar dagkirurgi, dagmedicin och övrig dagsjukvård. För patienten ska det finnas en upprättad vårdplan. Dagmedicin omfattar bland annat dialysbehandling, cytostatikabehandling och diabetesvård. Övrig dagsjukvård omfattar bland annat medicinsk dagrehabilitering. Se vidare avsnitt 1.4. Dagsjukvårdsbesöken är uppdelade på besök med läkarmedverkan respektive besök utan läkarmedverkan.


Specialiserad somatisk vård 31

Specialiserad somatisk hemsjukvård I tabell 31 redovisas uppgifter om specialiserad somatisk hemsjukvård. Se vidare avsnitt 1.4.

Tabell 31 Specialiserad somatisk hemsjukvård 1 2007, samtliga huvudmän Se även primärvårdsansluten hemsjukvård. Läkare

Annan Samtliga Samtliga personal- personal- personalkategori kategorier kategorier viktad 2

Vårdkontakter Hemsjukvårdsbesök (1 000-tal)

22

342

364

159

andel producerat av Annan vårdgivare, %

21,0

22,7

22,6

22,4

Hemsjukvårdsbesök per inv

0,00

0,04

0,04

0,02

Nettokostnad 3, 4 Nettokostnad i milj kronor

927

Nettokostnad per inv

101

1 Några landsting har angivit att man har haft svårt att skilja ut hemsjukvården, varför uppgifterna är underskattade. 2 Besök hos andra personalkategorier än läkare har antagits motsvara 40 % av ett läkarbesök. 3 Fjorton huvudmän har angivit en kostnad. 4 Exklusive läkemedel inom läkemedelsförmånen.

Specialiserad somatisk sluten vård I tabell 32 presenteras uppgifter om specialiserad somatisk sluten vård, det delområde inom specialiserad somatisk vård som tar de största resurserna. Antalet vårdtillfällen uppgick till 1,4 miljoner. Nettokostnaden uppgick till 56,9 miljarder kronor, 6 193 kronor per invånare. I tabellbilagan redovisas uppgifter om vårdtillfällen per specialitet. I rapporten Patienter i specialiserad vård 2007 kommer uppgifter om vårdtillfällen och patienterna fördelade efter diagnosgrupp, åldersgrupp med mera att redovisas. Uppgifterna i nämnda rapport är baserade på patientregistret.

Tabell 32 Specialiserad somatisk sluten vård 2007, samtliga huvudmän Vårdkontakter (konsumtion) Vårdtillfällen/utskrivningar (1 000-tal)

1 391

andel producerat av Annan vårdgivare, %

0,0

Vårdtillfällen/utskrivningar per inv

0,15

Nettokostnad1 Nettokostnad i milj kronor Nettokostnad per inv Produktionskostnad per vårdkontakt

56 873 6 193 41 195

1 Exklusive läkemedel inom läkemedelsförmånen.


32 Statistik om hälso- och sjukvård... 2007

7 Specialiserad psykiatrisk vård

Under specialiserad psykiatrisk vård redovisas såväl

psykiatrisk korttidsvård som psykiatrisk långtidsvård. Området omfattar allmän psykiatri, barnoch ungdomspsykiatri samt rättspsykiatri och innehåller exempelvis psykiatrisk vård av alkoholmissbrukare, psykiatrisk vård av övriga toxikomaner och psykiatrisk vård av matmissbrukare. Området omfattar även behandlingshem inom den psykiatriska barn- och ungdomsvården.

7.1

Diagram 17 Nettokostnader för specialiserad psykiatrisk vård, exklusive läkemedel inom läkemedelsförmånen, efter delområde 2007, samtliga huvudmän

Psykiatrisk sluten vård 47 %

Psykiatrisk mottagningsverksamhet 51 %

Kostnader efter delområde

I tabell 33 och diagram 17 framgår att landstingen och regionerna sammanlagt redovisar en nettokostnad för specialiserad psykiatrisk vård, exklusive läkemedel inom öppen vård, på 17 miljarder kronor 2007. Som framgick av diagram 5 motsvarade kostnaderna 9 procent av de totala sjukvårdskostnaderna. Cirka 47 procent avser sluten vård. Dagsjukvården beräknas motsvara närmare 2 procent av kostnaderna, men som tidigare Tabell 33 Nettokostnader1 för specialiserad psykiatrisk vård efter delområde 2007, samtliga huvudmän Delområde

Miljoner kronor

Psykiatrisk mottagningsverksamhet Psykiatrisk dagsjukvård Psykiatrisk hemsjukvård Psykiatrisk sluten vård Summa specialiserad psykiatrisk vård

Procent

8 639

50,9

319

1,9

85

0,5

7 914

46,7

16 957

100,0

1 Exklusive läkemedel inom läkemedelsförmånen.

Psykiatrisk hemsjukvård 1 %

Psykiatrisk dagsjukvård 2 %

nämnts är kostnaden för denna verksamhet underskattad. Några huvudmän har svårt att skilja ut dagsjukvård från mottagningsverksamheten, som i sin tur därmed är överskattad. Endast motsvarande 0,5 procent av kostnaderna anges vara hemsjukvård, även detta en underskattad uppgift. Nettokostnaden för primärvårdsansluten hemsjukvård uppgick enligt tabell 25 till 1,7 miljarder kronor och specialiserad somatisk hemsjukvård enligt tabell 31 till 0,9 miljarder. Prestationer i hemsjukvård i sammanfattning finns i tabell 39.


Specialiserad psykiatrisk vård 33

Tabell 34 Utgifter och inkomster för specialiserad psykiatrisk vård 2007, samtliga landsting och regioner Utgifts-/inkomstslag Löner exkl skattefria ersättningar

Miljoner kronor 7 842

Övriga kostnader för personal exkl. konto 446 (utbetalda pensioner)

3 666

Köp av verksamhet

1 727

därav från landsting/regioner Lämnade bidrag

525 21

Material och tjänster, exkl läkemedel inom förmånen Nedskrivningar, förlust vid avyttring o avskrivn

1 586 90

Verksamhetens externa kostnader, exkl. läkemedel inom förmånen

14 931

exkl. köp från landsting/regioner

14 406

Nettokostnad, exkl läkemedel inom förmånen

16 846

Mark och byggnader Inventarier

82 62

Summa investeringsutgifter

144

Patientavgifter och andra avgifter

225

Försäljning av verksamhet

855

därav till landsting/regioner

721

Försäljning av tjänster

64

Försäljning av material och varor

11

Erhållna bidrag Övriga intäkter Verksamhetens externa intäkter Exkl försäljning till landsting/regioner Summa investeringsinkomster

201 64 1 420 699 0

2,5 2,0 1,5

Gotland

Norrbotten

Jämtland

Västerbotten

Västernorrland

Dalarna

Gävleborg

Örebro

Västmanland

Värmland

Västra Götaland

Skåne

Halland

Kalmar

Blekinge

Jönköping

Kronoberg

Östergötland

Uppsala

Sörmland

I tabell 34 framgår bland annat att de externa kostnaderna (exklusive köp från landsting och regioner) för specialiserad psykiatrisk vård var 14,4 miljarder kronor och de externa intäkterna (exklusive försäljning till landsting och regioner) 0,7 miljarder. Nettokostnaderna var 16,8 miljarder kronor. Uppgifter per huvudman redovisas i tabellerna E44–E47 i tabellbilagan.

1,0

Utgifter och inkomster

Stockholm

7.3

Genomsnitt för riket = 1 847 kr/inv

Tusental kronor per invånare

I diagram 18 presenteras uppgifter om nettokostnader för specialiserad psykiatrisk vård per invånare i respektive landsting 2007. För att bedöma kostnadsnivåerna måste uppgifterna kompletteras med ytterligare information. Se vidare under avsnitt 3.2 och 4.2.

Diagram 18 Nettokostnader för specialiserad psykiatrisk vård, exklusive läkemedel inom läkemedelsförmånen, 2007, tusental kronor per invånare

0,5

Kostnader för enskilda huvudmän

0,0

7.2


34 Statistik om hälso- och sjukvård... 2007

Tabell 35 Specialiserad psykiatrisk mottagningsverksamhet 2007, samtliga huvudmän Läkare

Annan Samtliga Samtliga personal- personal- personalkategori kategorier kategorier viktad 1

Vårdkontakter Mottagningsbesök/hembesök (1 000-tal) 940

3 240

4 180

2 236

andel producerat av Annan vårdgivare, %

28,4

4,6

10,0

14,6

Besök per inv

0,10

0,35

0,46

0,24

Nettokostnad2 Nettokostnad i milj kronor

8 639

Nettokostnad per inv

941

Produktionskostnad per vårdkontakt1

3 948

1 Besök hos andra personalkategorier än läkare har antagits motsvara 40 % av ett läkarbesök. 2 Exklusive läkemedel inom läkemedelsförmånen.

Tabell 36 Specialiserad psykiatrisk dagsjukvård 1 2007, samtliga huvudmän Läkare

Annan Samtliga Samtliga personal- personal- personalkategori kategorier kategorier viktad 2

Vårdkontakter Dagsjukvårdsbesök (1 000-tal) andel producerat av Annan vårdgivare, % Besök per inv

7

82

88

39

1,2

5,8

5,5

5,1

0,00

0,01

0,01

0,00

Nettokostnad3 Nettokostnad i milj kronor

319

Nettokostnad per inv

35

1 Några landsting har angivit att man har haft svårt att skilja ut dagsjukvården, varför uppgifterna är underskattade. 2 Besök hos andra personalkategorier än läkare har antagits motsvara 40 % av ett läkarbesök 3 Exklusive läkemedel inom läkemedelsförmånen.

Tabell 37 Specialiserad psykiatrisk hemsjukvård 1 2007, samtliga huvudmän Läkare

Annan Samtliga Samtliga personal- personal- personalkategori kategorier kategorier viktad 2

Vårdkontakter (konsumtion) Hemsjukvårdsbesök (1 000-tal) andel producerat av Annan vårdgivare, % Besök per inv

0

23

24

10

0,0

0,0

0,0

0,0

0,00

0,00

0,00

0,00

Nettokostnad 3, 4 Nettokostnad i milj kronor

85

Nettokostnad per inv 1 Några landsting har angivit att man har haft svårt att skilja ut dagsjukvården, varför uppgifterna är underskattade. 2 Besök hos andra personalkategorier än läkare har antagits motsvara 40 % av ett läkarbesök. 3 Åtta huvudmän har angivit en kostnad. 4 Exklusive läkemedel inom läkemedelsförmånen.

9

7.4

Kostnader och prestationer efter delområde

Specialiserad psykiatrisk mottagningsverksamhet I tabell 35 presenteras uppgifter om specialiserad mottagningsverksamhet. Antalet mottagningsbesök inklusive hembesök uppgick till 4,2 miljoner och till 2,2 miljoner om de viktas. Besök hos andra personalkategorier än läkare har antagits motsvara 40 procent av ett läkarbesök vid summering. Skillnader i resursåtgång ligger bakom viktningen. Cirka 15 procent av verksamheten har landstingen köpt av andra producenter. Nettokostnaderna uppgick till 8,6 miljarder kronor, vilket motsvarar 941 kronor per invånare 2007. Produktionskostnaden per viktad vårdkontakt beräknades till 3 948 kronor. Specialiserad psykiatrisk dagsjukvård Här redovisas öppen vård som innebär mer omfattande och/eller resurskrävande insatser än vad ett besök normalt kräver. För patienten ska det finnas en upprättad vårdplan. Se vidare avsnitt 1.4. I tabell 36 presenteras uppgifter om psykiatrisk dagsjukvård. Jämfört med andra delområden är omfattningen mycket liten, delvis beroende på att uppgifterna har varit svåra att ta fram för landstingen. Dagsjukvårdsbesöken är uppdelade på besök med läkarmedverkan respektive besök utan läkarmedverkan. Nettokostnaderna har uppgivits vara 0,3 miljarder kronor. Specialiserad psykiatrisk hemsjukvård I tabell 37 redovisas uppgifter om specialiserad psykiatrisk hemsjukvård. Se vidare avsnitt 1.4.


Specialiserad psykiatrisk vård 35

Specialiserad psykiatrisk sluten vård I tabell 38 presenteras uppgifter om specialiserad psykiatrisk sluten vård, det delområde inom specialiserad psykiatrisk vård som tar de största resurserna. I tabellbilagan redovisas uppgifter om vårdtillfällen per specialitet tabell V36. Antalet vårdtillfällen uppgick till 86 900. Nettokostnaden uppgick till 7,9 miljarder kronor, 862 kronor per invånare.

Prestationer i hemsjukvård i sammanfattning I tabell 39 redovisas uppgifter om primärvårdsansluten hemsjukvård samt specialiserad somatisk respektive psykiatrisk hemsjukvård i sammanfattning.

Tabell 38 Specialiserad psykiatrisk sluten vård 2007, samtliga huvudmän Vårdkontakter Vårdtillfällen/utskrivningar (1 000-tal)

87

andel producerat av Annan vårdgivare, %

0,0

Vårdtillfällen/utskrivningar per inv

0,01

Nettokostnad1 Nettokostnad i milj kronor

7 914

Nettokostnad per inv

862

Produktionskostnad per vårdkontakt

91 100

1 Exklusive läkemedel inom läkemedelsförmånen.

Tabell 39 Hemsjukvård 1 totalt 2007, samtliga huvudmän Hemsjukvårdsbesök, totalt av/hos Läkare Annan Samtliga Samtliga personalpersonalpersonalkategori kategorier kategorier viktad 2 Vårdkontakter i tusental Primärvårdsansluten hemsjukvård Specialiserad somatisk hemsjukvård Specialiserad psykiatrisk hemsjukvård Summa hemsjukvårdsbesök

173

2 848

3 022

1 313

22

342

364

159

0

23

24

10

196

3 214

3 410

1 481

0,02

0,35

0,37

0,16

Vårdkontakter per inv Hemsjukvårdsbesök per inv

1 Några landsting har angivit att man har haft svårt att skilja ut hemsjukvården, varför uppgifterna är underskattade. 2 Besök hos andra personalkategorier än läkare har antagits motsvara 40 % av ett läkarbesök.


36 Statistik om hälso- och sjukvård... 2007

8 Tandvård

Inom området tandvård redovisas delområdet All-

mäntandvård för vuxna. Här redovisas förebyggande och basal tandvård till patienter som är 20 år och äldre. Inom delområdet Landstingets tandvårdsstöd (Tandvård för patienter med särskilda behov) redovisas uppsökande och nödvändig tandvård som ges till främst äldre och funktionshindrade som har omfattande vård- och omsorgsbehov. Dessutom omfattas tandvård till personer med behov av särskilda tandvårdsinsatser som ett led i sjukdomsbehandling. År 2001 erhöll landstingen och regionerna en preliminär statlig ersättning för åtagandet motsvarande 405 miljoner kronor. Från och med 2002 övergick dessa ersättningar till ett generellt statsbidrag. Allmäntandvård barn och ungdomar omfattar all förebyggande och basal tandvård som ges till ungdomar i åldern 0–19 år. Enligt tandvårdslagen är landstingen skyldiga att erbjuda regelbunden tandvård till alla barn och ungdomar till och med 19 års ålder. Lagen ger landstingen möjlighet att träffa avtal med privata vårdgivare och så har skett i flertalet landsting. Inom delområdet Specialisttandvård redovisas tandvård som till största delen utförs vid specialisttandkliniker. En viss del utförs även av privatpraktiserande specialisttandläkare i framförallt Stockholm, Malmö och Göteborg. Under specialisttandvård redovisas exempelvis tandreglering och tandlossningssjukdomar. Specialisttandvård omfattar insatser till såväl barn och ungdomar som vuxna.

8.1

Kostnader efter delområde

I tabell 40 och diagram 19 framgår hur tandvårdens nettokostnader fördelar sig mellan delområden 2007. Som framgick av diagram 5 motsvarade

nettokostnaderna för tandvård 3 procent av de totala hälso- och sjukvårdskostnaderna. Landstingens kostnader för vissa så kallade folktandvårdsspecifika kostnader exempelvis kostnader för tillgänglighet, sistahandsansvar för akuttandvård med mera, är i olika grad utfördelade till delområden. Tabell 40 Nettokostnader1 för tandvård efter delområde 2007, samtliga huvudmän Delområde

Miljoner kronor

Allmäntandvård vuxna

248

Landstingets tandvårdsstöd (Tandvård för patienter med särskilda behov)

Procent 5,1

794

16,4

Allmäntandvård barn och ungdomar

2 328

48,0

Specialisttandvård

1 482

30,6

Summa tandvård

4 852

100,0

1 Exklusive läkemedel inom läkemedelsförmånen.

Av totalt cirka 4,9 miljarder kronor gick närmare hälften till allmäntandvård för barn och ungdomar. Specialisttandvårdens nettokostnader var 1,5 miljarder kronor, en kostnadsandel på 31 procent. Diagram 19 Nettokostnader för tandvård efter delområde, exklusive läkemedel inom läkemedelsförmånen 2007, samtliga huvudmän Allmäntandvård vuxna 5 %

Specialisttandvård 31 %

Landstingets tandvårdsstöd* 16 %

Allmäntandvård barn och ungdomar 48 %

*Tandvård för patienter med särskilda behov.


Tandvård 37

8.2

Kostnader för enskilda huvudmän

I diagram 20 presenteras uppgifter om tandvårdens nettokostnader för enskilda huvudmän. Kostnaderna är relaterade till invånare.

Diagram 20 Nettokostnader för tandvård, exklusive läkemedel inom läkemedelsförmånen, 2007, kronor per invånare

500 400 300 200

8.3

I tabell 41 redovisas landstingens och regionernas utgifter och inkomster för tandvård 2007. De externa kostnaderna (exklusive köp från landsting och region) uppgick till cirka 7,2 miljarder kronor och de externa intäkterna (exklusive försäljning till landsting och region) till cirka 3,6 miljarder. Nettokostnaderna var 4,8 miljarder kronor.

Tabell 41 Utgifter och inkomster för tandvård 2007, samtliga landsting och regioner Utgifts-/inkomstslag

Miljoner kronor

Löner exkl skattefria ersättningar

3 090

Övriga kostnader för personal exkl. konto 446 (utbetalda pensioner)

1 542

Köp av verksamhet

1 325

därav från landsting/regioner Lämnade bidrag Material och tjänster, exkl läkemedel inom förmånen Nedskrivningar, förlust vid avyttring o avskrivn

15 0 1 204 103

Verksamhetens externa kostnader, exkl. läkemedel inom förmånen

7 264

exkl. köp från landsting/regioner

7 250

Nettokostnad, exkl läkemedel inom förmånen

4 815

Mark och byggnader

10

Inventarier

208

Summa investeringsutgifter

218

Patientavgifter och andra avgifter Försäljning av verksamhet därav till landsting/regioner Försäljning av tjänster Försäljning av material och varor Erhållna bidrag Övriga intäkter

2 601 725 18 23 27 212 19

Verksamhetens externa intäkter

3 606

Exkl försäljning till landsting/regioner

3 588

Summa investeringsinkomster

0

Gotland

Norrbotten

Jämtland

Utgifter och inkomster

Västerbotten

Västernorrland

Dalarna

Gävleborg

Örebro

Västmanland

Värmland

V:a Götaland

Skåne

Halland

Kalmar

Blekinge

Jönköping

Kronoberg

Östergötland

Uppsala

Sörmland

Stockholm

0

100

Kronor per invånare

600

700

Genomsnitt för riket = 528 kr/inv


38 Statistik om hälso- och sjukvård... 2007

8.4 Prestation efter delområde I tabell 42 redovisas uppgifter om antalet patienter i tandvård 2007. Inom allmäntandvård för barn och ungdomar har också uppgifter avseende listade barn och ungdomar samlats in. Valfrihet har införts inom barn- och ungdomstandvården. Med listade barn och ungdomar avses de mellan 3 och 19 år som är registrerade och som kallas till regelbundna undersökningar.

Under Landstingets tandvårdsstöd (Tandvård för patienter med särskilda behov) redovisas antal behandlade patienter som fått tandvård som ett led i en sjukdomsbehandling under en begränsad tid. Här redovisas också antal uppsökta patienter boende på sjukhem, ålderdomshem, gruppbostäder med mera samt antal personer som erhållit nödvändig tandvård.

Tabell 42 Tandvård efter delområde1 2007, samtliga huvudmän Allmäntandvård för vuxna 2

Allmäntandvård för barn och ungdom 3 Antal patienter Antal listade 4

Specialisttandvård

Summa (exkl Landstingets tandvårdsstöd 5)

Patienter/listade Patienter (1000-tal) andel producerat av Annan vårdgivare, % Patienter per inv

1 808

1 452

1 507

238

0,0

10,1

12,0

0,6

3 498 4,2

0,20

0,67

0,81

0,03

0,38

248

2 328

1 482

4 058

35

1 069

163

Nettokostnad6 Nettokostnad i milj kronor Nettokostnad per inv

1 267

Antal 20 år och äldre i befolkningen

7 004 166

Antal 0–19 år i befolkningen

2 178 761

Tabell 42 forts Tandvård efter delområde1 2007, samtliga huvudmän Landstingets tandvårdsstöd (tandvård för patienter med särskilda behov) 2 Led i sjukdomsUppsökta Nödvändig Summa behandling patienter tandvård

Totalt tandvård

Patienter Patienter (1 000-tal)

32

101

103

andel producerat av Annan vårdgivare, %

28,5

37,8

28,1

Patienter per inv

0,00

0,01

0,01

Nettokostnad6 Nettokostnad i milj kronor Nettokostnad per inv

794

4 852

86

528

1 Vissa s k folktandvårdsspecifika kostnader (kostnader för tillgänglighet, sistahandsansvar för akuttandvård mm) är i olika grad utfördelade till delområden. 2 Uppgifter per invånare avser gruppen 20 år och äldre. 3 Uppgifter per invånare avser gruppen 0–19 år. 4 Uppgifterna avser gruppen 3–19 år (1 859 676). Några huvudmän har ej kunnat lämna uppgift om listade barn och ungdomar. 5 Tandvård för patienter med särskilda behov. 6 Exklusive läkemedel inom läkemedelsförmånen.


39

9 Övrig hälso- och sjukvård

Under övrig hälso- och sjukvård redovisas kostnader

som inte ska relateras till vårdtillfälle eller besök och som inte ska föras ut på den enskilda patienten i kpp-system. Se vidare avsnitt 1.3.

9.1

Kostnader efter delområde

I tabell 43 och i diagram 21 redovisas nettokostnader för övrig hälso- och sjukvård efter delområde 2007. Av totalt 14,4 miljarder kronor avsåg 28 procent handikapp-/hjälpmedelsverksamhet. Ambulans- och sjuktransporter utgjorde 24 procent av nettokostnaderna. Under handikapp-/hjälpmedelsverksamhet redovisas bland annat kostnader för hjälpmedelscentraler (hörcentraler, syncentraler, instrumentverkstäder etc), ortopedteknisk verksamhet samt pedagogisk hörselvård. Tabell 43 Nettokostnader1 för övrig hälso- och sjukvård efter delområde 2007, samtliga huvudmän Delområde

Miljoner kronor 3 462

24,0

Sjukresor

1 690

11,7

Handikappverksamhet/hjälpmedelsverksamhet

4 086

28,4

Social verksamhet

492

3,4

Folkhälsofrågor

298

2,1

FoU avseende hälso- och sjukvård

2 581

17,9

Övrigt

1 787

12,4

14 394

100,0

1 Exklusive läkemedel inom läkemedelsförmånen.

Diagram 21 Nettokostnader för övrig hälso- och sjukvård, exklusive läkemedel inom läkemedelsförmånen, 2007, samtliga huvudmän

Övrigt 12 %

Procent

Ambulans- och sjuktransporter

Summa övrig hälso- och sjukvård

Under social verksamhet redovisas barn- och ungdomsvård samt vård av missbrukare. Här redovisas även landstingens insatser i form av rådgivning och annat personligt stöd enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (lss). Delområdet fou avser forskning och utveckling som framförallt bedrivs inom ramen för de medicinska fakulteternas verksamhet. Verksamheten är nära integrerad med patientvården, vilket innebär att kostnader för fou är svåra att få fram. Den kliniska forskningen vid undervisningssjukhusen är i princip statligt finansierad. För definitioner i övrigt, se bilaga 1.

Ambulans- och sjuktransporter 24 %

FoU avseende hälso- och sjukvård 18 % Sjukresor 12 % Folkhälsofrågor 2% Social verksamhet 3%

Handikappverksamhet/ hjälpmedelsverksamhet 28 %


40 Statistik om hälso- och sjukvård... 2007

Genomsnitt för riket = 1 568 kr/inv

Gotland

Norrbotten

Jämtland

Västerbotten

Västernorrland

Dalarna

Gävleborg

Örebro

Västmanland

Värmland

V:a Götaland

Skåne

Halland

Kalmar

Blekinge

Jönköping

Kronoberg

Östergötland

Uppsala

Sörmland

9.4 Utgifter och inkomster

Stockholm

Tusental kronor per invånare

0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 1,2 1,4 1,6 1,8 2,0 2,2

Diagram 22 Nettokostnader för övrig hälso- och sjukvård per huvudman, exklusive läkemedel inom läkemedelsförmånen 2007, tusental kronor per invånare

9.2 Kostnader för enskilda huvudmän I diagram 22 presenteras uppgifter om nettokostnader för övrig hälso- och sjukvård per invånare i respektive landsting. Som framgick av diagram 5 motsvarade nettokostnaderna cirka 8 procent av de totala sjukvårdskostnaderna. Verksamheterna och kostnaderna är inte jämförbara men diagrammet syftar till att ge en komplett bild av hälso- och sjukvården i enskilda landsting och regioner.

9.3

Prestationer med mera

För flertalet delområden inom området övrig hälso- och sjukvård finns inte prestationer i form av besök, vårdtillfälle eller dylikt. Verksamheterna mäts i huvudsak enbart med kostnader och intäkter. För handikappverksamhet/hjälpmedelsverksamhet redovisas dock vissa journalförda besök. För att få fullständighet i antalet besök redovisas uppgifterna i tabell 44.

I tabell 45 redovisas uppgifter om landstingens och regionernas utgifter och inkomster för övrig hälso- och sjukvård. Nettokostnaderna uppgick till 14,3 miljarder kronor. De externa kostnaderna (exklusive köp från landsting och regioner) var 15,4 miljarder och de externa intäkterna (exklusive försäljning till landsting och regioner) 4,1 miljarder kronor. Tabell 45 Utgifter och inkomster för övrig hälso- och sjukvård 2007, samtliga landsting och regioner Utgifts-/inkomstslag Löner exkl skattefria ersättningar

4 342

Övriga kostnader för personal exkl. konto 446 (utbetalda pensioner)

2 221

Köp av verksamhet

1 207

därav från landsting/regioner Lämnade bidrag Material och tjänster, exkl läkemedel inom förmånen Nedskrivningar, förlust vid avyttring o avskrivn

Samtliga personalkategorier Vårdkontakter i tusental Besök/hembesök andel producerat av Annan vårdgivare, % Besök/hembesök per inv

541 2,7 0,06

85 714 6 615 426

Verksamhetens externa kostnader, exkl. läkemedel inom förmånen

15 525

exkl. köp från landsting/regioner

15 439

Nettokostnad, exkl läkemedel inom förmånen

14 296

Mark och byggnader

14

Inventarier

365

Summa investeringsutgifter

380

Patientavgifter och andra avgifter

109

Försäljning av verksamhet

332

därav till landsting/regioner Försäljning av tjänster Försäljning av material och varor Erhållna bidrag Övriga intäkter

Tabell 44 Övrig hälso- och sjukvård 2007, handikappverksamhet/ hjälpmedelsverksamhet, samtliga huvudmän

Miljoner kronor

69 766 246 2 531 200

Verksamhetens externa intäkter

4 185

Exkl försäljning till landsting/regioner

4 116

Summa investeringsinkomster

0


41

10 Regional utveckling

Allmän regional Politisk verksamhet utveckling 9 % avseende regional utveckling 1 % Utbildning 5% Trafik och infrastruktur 69 %

10.1 Kostnader efter område Av diagram 23 framgår hur nettokostnaderna för regional utveckling fördelar sig efter områden 2007. Nettokostnaderna för regional utveckling motsvarade 7 procent av landstingens kostnader i genomsnitt. Det resursmässigt största delområdet trafik och infrastruktur utgör 69 procent av nettokostnaderna. Kostnaderna för kultur och utbildning motsvarade en kostnadsandel på 16 respektive 5 procent. I tabellbilagan, E60 och E61, framgår hur nettokostnaderna fördelar sig efter delområde inom utbildning, kultur, trafik och infrastruktur respektive allmän regional utveckling.

Kultur

Trafik och infrastruktur

Allmän regional utveckling samt politisk verksamhet

Tusental kronor per invånare 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0

3,5

Utbildning

Norrbotten

Jämtland

Västerbotten

Västernorrland

Dalarna

Gävleborg

Örebro

V:a Götaland

Skåne

Halland

Kalmar

Blekinge

Jönköping

Kronoberg

Östergötland

Uppsala

Sörmland

Stockholm

0,5

I diagram 24 redovisas nettokostnaderna för regional utveckling per invånare i respektive landsting. Det finns stora olikheter i ansvarsområde framförallt för Stockholms läns landsting relativt andra landsting. För mer information se EkonomiNytt 12/06.

Diagram 24 Nettokostnader för regional utveckling efter delområde i respektive landsting och region 2007, tusental kronor per invånare

0,0

10.2 Kostnader för enskilda huvudmän

Kultur 16 %

Västmanland

sas fem områden som presenteras och preciseras nedan. Landstingens aktiviteter inom huvudområdet sker ofta i nära samverkan med andra aktörer i regionen, bland annat med näringsliv och kommuner. Gemensam finansiering är vanlig.

Diagram 23 Nettokostnader för regional utveckling 2007, samtliga landsting och regioner

Värmland

Under huvudområdet Regional utveckling redovi-


42 Statistik om hälso- och sjukvård... 2007

10.3 Utgifter och inkomster I tabell 46 framgår landstingens och regionernas utgifter och inkomster för regional utveckling. Tabell 46 Utgifter och inkomster för regional utveckling 2007, samtliga landsting och regioner Utgifts-/inkomstslag Löner exkl skattefria ersättningar Övriga kostnader för personal exkl. konto 446 (utbetalda pensioner) Köp av verksamhet därav från landsting/regioner Lämnade bidrag Material och tjänster, exkl läkemedel inom förmånen Nedskrivningar, förlust vid avyttring o avskrivn

Miljoner kronor 1 335

Diagram 25 Nettokostnader för utbildning och kultur efter delområde 2007, samtliga landsting och regioner

Övrig kulturverksamhet 31 %

573 3 047 13 11 524

Folkhögskoleverksamhet 18 %

Museiverksamhet 13 %

Teater- och musikverksamhet 32 %

Högskoleverksamhet 1% Gymnasieverksamhet 4% Övrig utbildningsverksamhet 1%

1 376 135

Verksamhetens externa kostnader, exkl. läkemedel inom förmånen

17 991

exkl. köp från landsting/regioner

17 978

Nettokostnad, exkl läkemedel inom förmånen

14 487

Mark och byggnader

32

Inventarier

2 374

Summa investeringsutgifter

2 406

Patientavgifter och andra avgifter Försäljning av verksamhet därav till landsting/regioner Försäljning av tjänster Försäljning av material och varor Erhållna bidrag Övriga intäkter

127 2 375 26 214 98 1 073 142

Verksamhetens externa intäkter

4 029

Exkl försäljning till landsting/regioner

4 004

Summa investeringsinkomster

616

De externa kostnaderna (exklusive köp från landsting och region) uppgick till 18 miljarder kronor och de externa intäkterna (exklusive försäljning till landsting och region) till 4 miljarder. Nettokostnaderna var 14,5 miljarder kronor.

10.4 Utbildning och kultur Landstingen är huvudmän för naturbruksgymnasier och för 30 procent av landets folkhögskolor. Landstingens/regionernas ansvar inom utbildningsområdet har successivt minskat under de senaste åren. Kommunerna är från och med 1 juli 1999 huvudmän för gymnasieskolans omvårdnadsprogram. År 2002 övertog staten kostnadsansvaret för vårdhögskoleverksamheten. Kostnaden (1 300 mnkr) kvittades mot lägre generellt statsbidrag. Landstinget har ansvar för kulturverksamheten på länsnivå. Här ingår bland annat verksamhet vid länsteatrar, länsbibliotek och länsmuseer. Bidrag ges till bildningsförbund och föreningsliv på länsnivå. I tabell 47 och diagram 25 framgår hur nettokostnaden för utbildning och kultur fördelar sig mellan delområden 2007. Tabell 47 Nettokostnader för utbildning och kultur efter delområde 2007, samtliga landsting och regioner Delområde Folkhögskoleverksamhet

Miljoner kronor

Procent

549

17,8

Högskoleverksamhet

25

0,8

Gymnasieverksamhet

127

4,1

Övrig utbildningsverksamhet Teater- och musikverksamhet

32

1,0

993

32,1

Museiverksamhet

416

13,5

Övrig kulturverksamhet

948

30,7

3 090

100,0

Summa utbildning och kultur


Regional utveckling 43

Tabell 48 Utgifter och inkomster för utbildning och kultur 2007, samtliga landsting och regioner

10.5 Trafik och infrastruktur samt allmän regional utveckling

Utgifts-/inkomstslag

Landsting och regioner ansvarar tillsammans med kommunerna för kollektivtrafiken i länet genom särskilda länstrafikbolag. Undantag från denna regel finns. För mer information se EkonomiNytt 12/06. I tabell 50 och diagram 26 redovisas nettokostnader för områdena trafik och infrastruktur respektive allmän regional utveckling.

Miljoner kronor Utbildning Kultur

Löner exkl skattefria ersättningar

708

342

Övriga kostnader för personal exkl. konto 446 (utbetalda pensioner)

323

173

Köp av verksamhet

111

78

därav från landsting/regioner

13

1

Lämnade bidrag

212

2 008

Material och tjänster, exkl läkemedel inom förmånen

425

258

33

8

exkl. läkemedel inom förmånen

1 812

2 867

exkl. köp från landsting/regioner

1 799

2 867

Nettokostnad, exkl läkemedel inom förmånen 732

2 358

Nedskrivningar, förlust vid avyttring o avskrivn Verksamhetens externa kostnader,

Mark och byggnader

28

2

Inventarier

39

17

Summa investeringsutgifter

68

19

Tabell 50 Nettokostnader per delområde för trafik och infrastruktur samt allmän regional utveckling 2007, samtliga landsting och regioner Delområde

Miljoner kronor

Trafik och infrastruktur

9 975

Näringsliv och turism

Försäljning av verksamhet därav till landsting/regioner Försäljning av tjänster Försäljning av material och varor Erhållna bidrag Övriga intäkter

7

6

656

63

24

0

165

20

75

20

460

486

23

24

Verksamhetens externa intäkter

1 386

619

Exkl. försäljning till landsting/regioner

1 362

619

0

0

Summa investeringsinkomster

I tabell 48 finns uppgifter om utgifter och inkomster för områdena utbildning respektive kultur. I tabell 49 redovisas uppgifter om hur antalet elevveckor/studerandeveckor har utvecklats mellan 2005 och 2007.

2,1

23

0,2

Lokal utveckling

369

3,3

FOU avseende regional utveckling

126

1,1

Övrig allmän regional utveckling

553

4,9

Summa trafik, infrastruktur och allmän regional utveckling 11 289

100,0

Diagram 26 Nettokostnader för trafik och infrastruktur samt allmän regional utveckling efter delområde 2007, samtliga landsting och regioner FoU avseende regional utveckling 1 % Lokal utveckling samt interregional o internationell samverkan 3 % Övr allmän regional utveckling 5 % Näringsliv o turism 2 %

Tabell 49 Utbildningsverksamhet, elevveckor/studerandeveckor 2005–2007, samtliga huvudmän Folkhögskolor

2005

2006

2007

336 153

321 314

319 120

207 844

211 370

197 725

13 660

18 083

11 343

Gymnasieutbildning Naturbruksutbildning1 Övrig gymnasial utbildning

1 Omfattar jordbruks-, skogsbruks- och trädgårdsutbildning.

88,4

241

Interregional och internationell samverkan Patientavgifter och andra avgifter

Procent

Trafik o infrastruktur 89 %


44 Statistik om hälso- och sjukvård... 2007

Under delområdet trafik och infrastruktur redovisas anslag/stöd till trafikbolag och bidrag till annan form av persontransporter samt bidrag till investeringar såsom tele- och datakommunikationer, byggande av vägar med mera. Under näringsliv och turism redovisas exempelvis driftbidrag till almi Företagspartner ab och bidrag till regionala samverkansorgan. Under interregional och internationell samverkan redovisas verksamhet som avser läns- eller landsöverskridande samarbete av allmän karaktär, exempelvis biståndsarbete. Under lokal utveckling redovisas bland annat stöd till landsbygdsutveckling och byautvecklingsgrupper. Under övrig allmän regional verksamhet redovisas bland annat kostnader avseende arbetsmarknadsåtgärder och landstingens externa miljöarbete. För ytterligare definitioner se bilaga 1. I tabell 51 redovisas utgifter och inkomster för trafik och infrastruktur respektive allmän regional utveckling.

Tabell 51 Utgifter och inkomster för trafik och infrastruktur respektive allmän regional utveckling 2007, samtliga landsting och regioner Utgifts-/inkomstslag

Miljoner kronor Trafik och Allmän infraregional struktur utveckl

Löner exkl skattefria ersättningar

98

154

–13

75

2 841

17

Övriga kostnader för personal exkl. konto 446 (utbetalda pensioner) Köp av verksamhet därav från landsting/regioner

0

0

8 291

983

497

179

91

3

exkl läkemedel inom förmånen

11 805

1 409

exkl köp från landsting/regioner

11 805

1 409

9 975

1 313

Lämnade bidrag Material och tjänster, exkl läkemedel inom förmånen

Nedskrivningar, förlust vid avyttring o avskrivn Verksamhetens externa kostnader,

Nettokostnad, exkl läkemedel inom förmånen Mark och byggnader

0

1

Inventarier

2 305

13

Summa investeringsutgifter

2 305

15

114

0

1 655

1

Patientavgifter och andra avgifter Försäljning av verksamhet därav till landsting/regioner Försäljning av tjänster

1

0

16

12

Försäljning av material och varor

0

4

Erhållna bidrag

8

118

Övriga intäkter

76

19

Verksamhetens externa intäkter

1 869

154

Exkl. försäljning till landsting/regioner

1 867

154

616

0

Summa investeringsinkomster


45

11 Tabellbilaga

sidan 46

Befolkning sidan 50

Befolkning

Fรถrteckning samtliga tabeller i tabellbilagan

Ekonomi sidan 51

Verksamhet

Verksamhet

Ekonomi

sidan 129


46 Statistik om hälso- och sjukvård... 2007

Förteckning samtliga tabeller i tabellbilagan

Ekonomi, forts.

Befolkning

E 23 E 24

B1

Hälso- och sjukvård

Folkmängd per den 31.12.2007

Ekonomi Samtliga verksamheter

E 1.1 E 1.2 E2 E3 E4 E 5.1 E 5.2

E 6.1 E 6.2 E7 E8 E9 E 10 E 11 E 12 E 13 E 14 E 15 E 16 E 17 E 18 E 19.1 E 19.2 E 20.1 E 20.2 E 21 E 22

Resultaträkning för koncern Resultaträkning för landsting Nettokostnad översikt (mnkr) Nettokostnad översikt (kr/inv) Nettokostnad översikt förändring 2006–2007 (%) Finansieringsanalys för koncern, löpande verksamhet Finansieringsanalys för koncern, investeringsverksamhet, finansieringsverksamhet Finansieringsanalys, löpande verksamhet Finansieringsanalys, investeringsverksamhet, finansieringsverksamhet Tillgångar och skulder Anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga skulder Avsättning och långfristiga skulder Verksamhetens externa kostnader Kostnader för material och tjänster Verksamhetens externa intäkter Patientavgifter och andra avgifter (mnkr) Patientavgifter och andra avgifter (kr/inv) Specialdestinerade statsbidrag samt övriga bidrag (mnkr) Specialdestinerade statsbidrag samt övriga bidrag (kr/inv) Försäljning av verksamhet, verksamhetsindelat Köp av verksamhet, verksamhetsindelat Försäljning av verksamhet Köp av verksamhet Lämnade bidrag Investeringsutgifter och investeringsinkomster

E 25 E 26 E 27 E 28 E 29 E 30 E 31 E 32 E 33

Totala investeringsutgifter Kapitaltjänstkostnader

Driftkostnader Driftintäkter Nettokostnad (mnkr) Nettokostnad (kr/inv) Kostnader för läkemedel inom läkemedelsförmånen (mnkr) Kostnader för läkemedel utanför läkemedelsförmånen (mnkr) Köp av verksamhet från privata företag (%) Försäljning av verksamhet Köp av verksamhet

Hälso- och sjukvård exkl tandvård

E 34 E 35

Driftkostnader Driftintäkter

Primärvård

E 36 E 37 E 38 E 39

Driftkostnader Driftintäkter Nettokostnad (mnkr) Nettokostnad (kr/inv)

Specialiserad somatisk vård

E 40 E 41 E 42 E 43

Driftkostnader Driftintäkter Nettokostnad (mnkr) Nettokostnad (kr/inv)

Specialiserad psykiatrisk vård

E 44 E 45 E 46 E 47

Driftkostnader Driftintäkter Nettokostnad (mnkr) Nettokostnad (kr/inv)

Tandvård

E 48 E 49 E 50 E 51

Driftkostnader Driftintäkter Nettokostnad (mnkr) Nettokostnad (kr/inv)


Ekonomi, forts.

Verksamhet

Övrig hälso- och sjukvård samt politisk verksamhet

Hälso- och sjukvård totalt

E 52 E 53 E 54 E 55

V 1.1

Driftkostnader Driftintäkter Nettokostnad (mnkr) Nettokostnad (kr/inv)

Hemsjukvård

E 56 E 57

Nettokostnad (mnkr) Nettokostnad (kr/inv)

Regional utveckling

E 58 E 59 E 60 E 61

Driftkostnader Driftintäkter Nettokostnad (mnkr) Nettokostnad (kr/inv)

Utbildning och kultur

E 62 E 63

Nettokostnad (mnkr) Nettokostnad (kr/inv)

Vårdplatser, läkarbesök och vårdtillfällen efter specialitet m m i riket V 1.2 Besök hos annan personalkategori än läkare efter specialitet m m i riket V2 Läkarbesök och besök hos andra personalkategorier efter område V3 Läkarbesök och besök hos andra personalkategorier efter område per 1 000 invånare V 4.1 Läkarbesök efter område 2006 och 2007 V 4.2 Besök hos annan personalkategori än läkare efter område 2006 och 2007 V5 Besök som producerats av annan vårdgivare V 6.1 Läkarbesök efter typ av besök V 6.2 Andra besök än läkarbesök efter typ av besök

Befolkning

Tabellbilaga 47

E 64 E 65

Driftkostnader Driftintäkter

Kultur

E 66 E 67

Driftkostnader Driftintäkter

Trafik, infrastruktur, allmän regional utveckling samt politisk verksamhet

E 68 E 69

Nettokostnad per område (mnkr) Nettokostnad per område (kr/inv)

V7 V 8.1 V 8.2 V 8.3 V 9.1 V 9.2 V 9.3 V 10.1 V 10.2

Dagsjukvård, besök Läkarbesök per specialitet forts forts Besök hos annan personalkategori än läkare per specialitet forts forts Besök hos annan personalkategori än läkare per kategori Besök hos annan personalkategori än läkare per kategori, annan vårdgivare

Trafik och infrastruktur

Specialiserad somatisk och psykiatrisk vård per delområde

E 70 E 71

V 11

Driftkostnader Driftintäkter

Allmän regional utvecklig

V 12 V 13

E 72 E 73

V 14

Driftkostnader Driftintäkter

V 15 V 16

Somatisk mottagningsverksamhet, vårdkontakter Somatisk dagsjukvård, vårdkontakter Somatisk respektive psykiatrisk hemsjukvård, vårdkontakter (vårdtillfällen) Somatisk respektive psykiatrisk sluten vård, vårdkontakter Psykiatrisk mottagningsverksamhet, vårdkontakter Psykiatrisk dagsjukvård, vårdkontakter

Verksamhet

Utbildning

Ekonomi

Specialiserad somatisk och psykiatrisk vård


48 Statistik om hälso- och sjukvård... 2007

Verksamhet, forts.

Verksamhet, forts.

Primärvård

Övrig hälso- och sjukvård

V 17.1 Besök hos annan personalkategori än läkare efter kategori V 17.2 Besök hos annan personalkategori än läkare efter kategori, annan vårdgivare V 18 Hembesök, hemsjukvårdsbesök och telefonkontakter

V 30

Vårdcentraler

V 19

Vårdcentraler

Primärvård per delområde

V 20 V 21.1 V 21.2 V 22.1 V 22.2 V 23.1 V 23.2 V 24.1 V 24.2 V 25.1 V 25.2 V 26.1 V 26.2 V 27

Allmänläkarvård, viktade vårdkontakter Sjuksköterskevård, viktade vårdkontakter forts Mödrahälsovård, viktade vårdkontakter forts Barnhälsovård, viktade vårdkontakter forts Sjukgymnastik, viktade vårdkontakter forts Arbetsterapi, viktade vårdkontakter forts Jourverksamhet, viktade vårdkontakter forts Primärvårdsansluten hemsjukvård, viktade vårdkontakter V 28.1 Sluten och övrig primärvård, viktade vårdkontakter V 28.2 forts Hemsjukvård

V 29

Hemsjukvård

Handikappverksamhet/hjälpmedelsverksamhet, besök

Vårdplatser

V 31.1 Vårdplatser efter medicinsk huvudgrupp, enheter drivna av huvudmännen V 31.2 Vårdplatser efter medicinsk huvudgrupp, övriga enheter V 32 Vårdplatser per 1 000 invånare efter medicinsk huvudgrupp V 33 Primärvård, vårdplatser inom sluten primärvård V 34 Vårdplatser efter område 2006 och 2007 V 35.1 Vårdplatser per sjukhus och specialitet V 35.2 forts V 35.3 forts Vårdtillfällen

V 36.1 Vårdtillfällen per specialitet V 36.2 forts V 36.3 forts Tandvård

V 37

Tandvård. Patienter

Utbildning

V 38

Utbildningsverksamhet, elevveckor/studerandeveckor


Verksamhet

Ekonomi

Befolkning

Tabellbilaga 49


291 393

Halland

250 602

Västerbotten

Norrbotten

9 182 927

107 757

476

2 397

2 709

1 329

2 517

2 714

2 728

2 654

3 079

2 722

18 491

3 254

14 383

1 601

2 218

1 983

3 754

4 629

2 920

3 857

27 342

0 år

719 967

3 681

17 074

18 652

9 111

17 608

19 136

18 971

18 271

20 310

18 513

120 481

23 610

94 308

11 040

15 549

13 680

26 269

31 464

20 121

26 053

176 065

0–6 år

2 178 761

13 169

56 796

59 930

29 014

55 356

62 635

63 822

58 713

64 980

61 869

367 851

72 899

280 902

34 269

52 932

42 734

83 184

99 704

63 571

78 773

475 658

0–19 år

1 859 676

11 612

49 533

51 695

25 047

47 876

54 453

55 637

50 771

56 120

53 812

313 911

62 786

238 452

29 426

46 262

36 808

71 892

85 851

54 891

67 377

395 464

3–19 år

Anm. Från och med den 1.1.2007 ingår Heby kommun i Uppsala (tidigare i Västmanland).

RIKET

57 122

257 593

Jämtland

Gotland

243 449

126 937

Västernorrland

275 618

275 556

Gävleborg

Västmanland

Dalarna

276 067

249 193

Örebro

273 826

Värmland

1 547 298

1 199 357

Skåne

V:a Götaland

233 834

Kronoberg

151 900

180 787

Jönköping

Blekinge

333 610

Östergötland

Kalmar

265 190

420 809

Sörmland

323 270

1 949 516

Stockholm

Uppsala

Totalt

Folkmängd per den 31.12.2007

Huvudman

Tabell B 1

7 004 166

43 953

193 806

197 663

97 923

188 093

212 921

211 796

190 480

211 087

211 957

1 179 447

218 494

918 455

117 631

180 902

138 053

250 426

321 105

201 619

244 497

1 473 858

20– år

1 153 927

7 867

35 178

33 719

18 697

36 468

40 376

40 452

33 316

36 658

41 048

192 435

38 202

152 081

22 367

35 486

25 186

45 208

54 649

36 003

34 658

193 873

70– år

800 093

5 387

23 145

22 940

13 202

25 004

27 816

28 303

22 957

26 000

28 412

134 213

26 179

105 615

15 277

24 567

17 689

31 972

38 103

24 739

23 913

134 660

75– år

490 962

3 267

12 883

13 503

8 191

14 773

16 830

17 354

13 830

16 265

17 047

82 551

16 070

65 199

9 212

15 082

10 832

19 769

23 670

15 131

14 775

84 728

80– år

8,7

9,4

9,2

8,9

10,4

10,3

10,1

10,3

9,2

9,4

10,4

8,7

9,0

8,8

10,1

10,5

9,8

9,6

9,1

9,3

7,4

6,9

75– år % av totalt

2 357 101

14 332

60 116

65 981

30 886

57 702

66 121

65 687

61 378

69 218

65 934

402 353

72 598

311 669

35 655

55 864

44 547

82 695

105 976

64 258

87 403

536 728

Kvinnor 15–54 år

50 Statistik om hälso- och sjukvård... 2007


925

Norrbotten

–6 371

–3 315

–6 251

–7 175

–38 440

–10 397

–6 214

0

0

0

0

0

0

0

–227

–93

–196

–316

–1 044

–353

–199

–2 513

–5 673

–2 772

–5 467

–5 986

–32 336

–8 646

–5 282

–46 789

Verksamhetens nettokostnad

3 846

1 979

4 258

4 633

26 576

6 491

4 062

45 459

Ekonomi

1 076

811

599

683

3 043

1 043

574

–1 396

691

0

647

681

3 739

1 039

671

4 649

Skatte- Bidrag från/ Övriga intäkter Avgifter till generella utjämbidrag ningen

1 I koncernen ingår landstingets samtliga förvaltningsenheter och bolag. 2 För övriga huvudmän sammanfaller koncernens resultaträkning med landstingets, se tabell 1.2. 3 Pensionskostnader beräknade enligt fullfonderingsmodell.

636

Jämtland

Örebro

980

1 505

Västra Götaland

Västernorrland

2 104

7 148

Östergötland3

1 132

Sörmland

–200

12 497

Stockholm

–56 773

Verksam- Verksamdärav hetens hetens omstrukintäkter kostnader tureringskostnader

Huvudman 2 Avskrivningar

Resultaträkning för koncern1 2007 (mnkr)

Enligt EkonomiNytt 6/08.

Tabell E 1.1

125

39

66

61

195

172

29

103

Finansiella intäkter

–55

–20

–35

–67

–228

–23

–57

–1 018

10

37

67

5

989

76

–2

1 008

FinanResultat siella före extrakostnader ordinära poster

0

0

0

0

0

0

0

0

Extraordinära intäkter

0

0

0

0

0

0

0

0

10

37

67

5

989

76

–2

1 008

ExtraÅRETS ordinära RESULTAT kostnader

Ekonomi 51


961

Sörmland

708

Halland

1 020

–4 499

32 288 –223 162

–6 197

–7 350

–3 163

–6 069

–6 468

–6 705

–5 584

–6 964

–6 206

–36 349

–6 100

–29 295

–3 749

–5 276

–4 042

–7 460

..

–6 050

–8 680

–51 701

–45

–291

0

0

0

0

0

–1

0

–40

0

0

0

0

–30

–20

0

0

..

0

0

–200

–228

1 712

–10 056

0

–317

–8 661

–3 708 6 491

2 701

163 751

3 846

4 223

1 979

4 258

4 703

4 704

4 400

4 633

4 455

26 576

4 543

19 104

2 575

3 764

2 902

5 579

..

4 062

5 495

45 459

1 043

933

15 344

1 076

834

503

599

714

672

364

683

626

3 043

475

3 250

408

620

305

719

..

574

234

–1 396

1 039

174

22 407

691

629

308

647

729

709

620

681

716

3 739

693

2 956

402

586

437

784

..

671

719

4 649

Skatte- Bidrag från/ Övriga intäkter Avgifter till generella utjämbidrag ningen

168

6

1 815

124

46

38

64

73

33

59

204

42

197

138

45

78

67

43

152

..

29

31

183

Finansiella intäkter

1 I landstinget ingår samtliga förvaltningsenheter.

2 Summan beräknad enligt blandmodellen för samtliga.

–19

–33

–2 174

–57

–76

–19

–35

–39

–45

–33

–51

–44

–233

–25

–308

–43

–30

–30

–86

..

–57

–42

–861

61

73

3 969

15

–16

42

70

131

26

210

151

18

984

231

475

21

62

1

356

..

–6

182

695

FinanResultat siella före extrakostnader ordinära poster

Landstinget i Östergötland använder i sin redovisning den s k fullfonderingsmodellen för beräkning av kostnaderna för personalens pensioner. För att få jämförbarhet mellan landstingen redovisas Östergötlands resultaträkning enligt både fullfonderings- och blandmodellen.

Östergötland

–5 665

–5 672

–2 767

–5 463

–6 049

–6 047

–5 201

–5 999

–5 777

–32 338

–5 593

–24 573

–3 399

–4 945

–3 657

–6 792

..

–5 285

–6 255

–47 339

Verksamhetens nettokostnad

–6 299 –197 175

–225

–265

–91

–195

–164

–191

–165

–201

–223

–998

–201

–732

–157

–223

–178

–245

..

–196

–328

–1 004

*Pensionskostnader beräknade enligt fullfonderingsmodell

Gotland

Summa 2

757

Jämtland

1 943

Västernorrland 2

Norrbotten

801

487

Gävleborg

Västerbotten

849

583

Dalarna

549

1 166

652

Västmanland

Örebro

Värmland

5 009

5 454

Skåne

Västra Götaland

554

508

Blekinge

562

Kronoberg

Kalmar

913

Jönköping

..

2 754

Östergötland*

5 366

Uppsala

Verksam- Verksamdärav hetens hetens omstrukintäkter kostnader tureringskostnader

Stockholm

Huvudman 2 Avskrivningar

Resultaträkning för landsting1 2007 (mnkr)

Enligt EkonomiNytt 6/08.

Tabell E 1.2

0

0

33

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

33

0

0

0

..

0

0

0

Extraordinära intäkter

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

..

0

0

0

61

73

4 002

15

–16

42

70

131

26

210

151

18

984

231

475

54

62

1

356

..

–6

182

695

ExtraÅRETS ordinära RESULTAT kostnader

52 Statistik om hälso- och sjukvård... 2007


Nettokostnad översikt 2007 (mnkr)

946

94 482

701

93 781

2 785

2 796

1 260

2 716

2 847

2 907

2 598

2 922

2 876

14 809

2 865

12 737

1 727

2 373

1 851

3 239

4 281

2 766

3 245

20 182

16 957

111

16 846

379

496

183

363

460

451

455

537

432

3 030

400

2 081

314

369

365

559

564

429

590

4 389

14 394

99

14 296

447

449

248

423

454

475

464

586

456

2 547

367

1 253

210

487

214

451

632

261

402

3 471

1 133

0

1 133

46

44

26

29

34

35

33

52

34

154

32

183

24

36

30

38

47

36

24

196

4 852

37

4 815

149

156

68

118

156

177

147

159

152

892

158

598

110

133

109

217

234

137

205

742

Specialiserad Specialiserad Övrig Pol verkTandvård 4 somatisk psykiatrisk hälsosamhet avvård4 vård 4 och seende hälsosjukvård 1, 4 o sjukvård

20 090

118

19 972

601

611

266

583

615

647

532

538

658

3 252

634

2 814

337

482

406

750

827

560

688

4 172

Ekonomi

176 871

1 199

175 672

5 293

5 233

2 492

5 064

5 582

5 532

4 820

5 494

5 291

28 591

5 244

22 312

3 155

4 563

3 386

6 278

7 703

4 854

5 841

38 945

14 487

180

214

168

211

211

259

171

329

258

2 395

185

1 532

116

216

131

264

268

231

290

6 858

Läkemedel S:A HÄLSO- REGIONAL inom O SJUK- UTVECKLING, läkemedels- VÅRD EXKL TOTALT förmånen TANDVÅRD

1 Här ryms omstruktureringskostnader för Stockholm, Kalmar, Blekinge, Örebro, Dalarna och Gotland. Se vidare tabell E 1.2. 2 Här ryms interna ränteintäkter och pensionsutbetalningar under konto 446. 3 I Stockholms läns landstings nettokostnader för trafik ingår färdtjänst med 877 mnkr. 4 Exklusive läkemedel inom läkemedelsförmånen.

170

29 814

Summa

1 035

Norrbotten

Gotland

838

Västerbotten

29 644

509

Jämtland

Summa

950

1 173

Västernorrland

Gävleborg

738

Västmanland

1 016

Örebro

Dalarna

835

858

Värmland

4 801

Halland

Västra Götaland

544

3 244

816

Kalmar

Skåne

520

Kronoberg

Blekinge

1 352

1 240

Jönköping

801

Östergötland

893

Sörmland

6 536

Stockholm

Uppsala

Primärvård 4

Huvudman

Obs! Läkemedelsbidraget redovisas från och med 2005 inte i verksamheten utan som ett generellt statsbidrag. Se vidare sidan 12.

Tabell E 2

9 822

56

81

60

71

100

118

77

91

101

1 017

78

956

53

111

56

118

149

124

185

6 222

därav trafik3

2 204

43

69

40

71

99

80

64

18

76

459

7

131

19

33

32

33

154

65

-82

794

Utanför verksamheten2

197 178

5 665

5 672

2 767

5 463

6 049

6 047

5 201

5 999

5 777

32 337

5 593

24 574

3 400

4 945

3 657

6 792

8 359

5 286

6 254

47 339

NETTOKOSTNAD TOTALT

Ekonomi 53


Nettokostnad översikt 2007 (kr/inv)

3 685

4 256

3 900

4 009

3 253

4 128

3 248

2 982

3 247

Gävleborg

Västernorrland

Jämtland

Västerbotten

Norrbotten

Summa

Gotland

Summa

10 289

12 267

10 277

11 115

10 855

9 928

11 155

10 333

10 548

10 426

10 584

10 503

9 571

9 832

10 620

11 366

10 148

10 236

9 710

10 173

10 429

10 037

10 352

1 847

1 943

1 846

1 512

1 925

1 445

1 493

1 668

1 637

1 824

1 947

1 578

1 958

1 373

1 735

2 069

1 578

2 018

1 676

1 340

1 619

1 825

2 251

1 568

1 730

1 567

1 784

1 743

1 950

1 736

1 646

1 723

1 860

2 124

1 665

1 646

1 260

1 045

1 382

2 083

1 185

1 352

1 501

986

1 242

1 780

123

0

124

183

169

205

120

124

127

132

187

124

99

109

152

157

154

166

114

112

137

75

101

528

644

528

594

606

535

484

566

643

589

576

555

576

541

499

723

569

602

651

557

515

633

380

Specialiserad Specialiserad Övrig Pol verkTandvård 4 somatisk psykiatrisk hälsosamhet avvård 4 vård 4 och seende hälsosjukvård 1, 4 o sjukvård

2 188

2 072

2 189

2 399

2 370

2 094

2 395

2 231

2 348

2 135

1 950

2 403

2 101

2 176

2 347

2 215

2 061

2 246

2 247

1 966

2 112

2 128

2 140

19 261

20 994

19 250

21 121

20 316

19 630

20 799

20 259

20 070

19 340

19 900

19 322

18 478

17 995

18 604

20 769

19 514

18 726

18 817

18 306

18 303

18 070

19 977

1 587

717

832

1 323

867

767

939

685

1 190

942

1 548

633

1 277

766

924

724

793

636

871

897

3 518

Läkemedel S:A HÄLSO- REGIONAL inom O SJUK- UTVECKLING, läkemedels- VÅRD EXKL TOTALT förmånen TANDVÅRD

1 Här ryms omstruktureringskostnader för Stockholm, Kalmar, Blekinge, Örebro, Dalarna och Gotland. Se vidare tabell E 1.2. 2 Här ryms interna ränteintäkter och pensionsutbetalningar under konto 446. 3 I Stockholms läns landstings nettokostnader för trafik ingår färdtjänst med 450 kr/inv. 4 Exklusive läkemedel inom läkemedelsförmånen.

2 963

3 103

Västra Götaland

Dalarna

3 245

Halland

Västmanland

2 705

Skåne

3 049

3 579

Blekinge

3 108

3 490

Kalmar

Örebro

2 876

Kronoberg

Värmland

3 214

3 021

Sörmland

3 718

2 763

Uppsala

Jönköping

3 352

Stockholm

Östergötland

Primärvård 4

Huvudman

Obs! Läkemedelsbidraget redovisas från och med 2005 inte i verksamheten utan som ett generellt statsbidrag. Se vidare sidan 12.

Tabell E 3

1 076

225

314

472

290

361

428

309

331

369

657

266

797

346

475

309

353

354

468

573

3 192

därav trafik 3

242

171

266

314

290

360

290

256

65

278

297

25

110

126

141

175

98

365

244

-253

407

Utanför verksamheten 2

21 607

22 604

22 020

21 802

22 441

21 952

21 941

20 869

21 731

21 097

20 899

19 195

20 489

22 383

21 147

20 228

20 358

19 865

19 934

19 347

24 283

NETTOKOSTNAD TOTALT

54 Statistik om hälso- och sjukvård... 2007


Nettokostnad översikt förändring 2006–2007 (%)

0,0

3,9

3,2

3,9

Norrbotten

Summa

Gotland

Totalt

4,4

1,9

4,4

6,5

4,7

4,2

–1,4

6,3

5,2

4,8

7,0

7,9

5,4

8,3

2,7

9,0

5,5

6,8

4,9

12,9

4,8

3,9

0,8

Specialiserad somatisk vård

5,2

–1,8

5,3

3,5

12,6

–1,1

3,9

10,3

–2,2

7,7

3,7

8,0

9,1

11,9

5,6

6,8

2,8

7,1

3,9

–1,2

5,4

5,6

2,6

Specialiserad psykiatrisk vård

3,4

2,2

3,4

–12,4

–1,6

–7,5

–0,2

–3,6

0,5

4,2

–7,3

12,6

–0,3

4,9

12,9

10,1

2,3

–0,5

–1,1

16,1

3,4

5,9

6,7

Tandvård

4,8

0,7

4,8

4,5

4,4

3,4

4,5

4,3

5,2

4,7

7,4

4,0

5,9

7,9

3,6

5,6

6,4

5,7

4,4

9,2

5,9

4,3

3,0

SUMMA hälso- o sjukvård, exkl tandvård 1

Ekonomi

1 Inklusive övrig hälso- och sjukvård, läkemedel inom läkemedelsförmånen samt politisk verksamhet. 2 Heby kommun ingick t o m 2006 i Västmanlands läns landsting, fr o m 2007 ingår Heby kommun i Uppsala läns landsting. Förändringen är beräknad på kostnad per invånare för 2006 och 2007.

2,0

Västernorrland

–2,2

–1,9

12,7

Gävleborg

Västerbotten

4,4

Jämtland

3,8

9,0

Västra Götaland

Dalarna

5,2

Halland

Västmanland 2

8,1

Skåne

3,7

7,6

Blekinge

5,5

6,7

Kalmar

Örebro

8,2

Kronoberg

Värmland

5,2

5,3

Sörmland

3,1

3,9

Uppsala 2

Jönköping

–1,6

Stockholm

Östergötland

Primärvård

Huvudman

Obs! Kostnad för läkemedel inom läkemedelsförmånen har brutits ut från verksamhetsområdena.

Tabell E 4

Ekonomi 55


10

Jämtland

Norrbotten

227

91

196

1 018

357

217

2 514

Justering för avskrivningar (+)

0

0

0

26

17

0

8

Justering för nedskrivningar (+)

0

–7

–20

–14

0

0

–66

Realisationsvinst/ realisationsförlust

111

40

155

1 010

1 009

83

2 101

Justering för gjorda avsättningar (+)

–8

0

0

0

–13

0

–1 147

–72

0

0

8

0

–11

163

–85

–7

–89

–774

–80

–62

–1 124

Justering Övriga ej lik- Ökning (–)/ för viditetspåverkminskianspråktagna ande poster, ning (+) avsättökning (+)/ kortfristiga ningar (–) minskning (–) fordringar

1 I koncernen ingår landstingets samtliga förvaltningsenheter och bolag. 2 För övriga huvudmän sammanfaller koncernens finansieringsanalys med landstingets, se tabell 6.1 och 6.2. 3 Pensionskostnader beräknade enligt fullfonderingsmodell.

67

37

Västernorrland

76

989

–2

Sörmland

Västra Götaland

1 008

Stockholm

Östergötland3

Årets resultat

Finansieringsanalys för koncern1 2007 (mnkr), löpande verksamhet

Huvudman 2

Tabell E 5.1

–1

7

–8

–13

–6

–1

–23

Ökning (–)/ minskning (+) förråd och exploatering

26

35

40

762

45

1

1 282

208

196

342

3 012

1 405

225

4 716

Ökning (+)/ LÖPANDE minskVERKSAMHET ning (–) TOTALT kortfristiga skulder

56 Statistik om hälso- och sjukvård... 2007


–285

–105

–268

Jämtland

Norrbotten

4

2

22

42

2

0

42

0

–255

0

–20

–5

–151

–35

0

146

0

0

0

2

0

3

0

0

0

0

0

517

Ekonomi

–261

–212

–264

–1 780

–722

–390

–4 545

Erhållna Investeinvest. ringsbidrag, övr. verksaminvest. heten inkomster(+) totalt

1 I koncernen ingår landstingets samtliga förvaltningsenheter och bolag. 2 För övriga huvudmän sammanfaller koncernens finansieringsanalys med landstingets, se tabell 6.2.

–1 802

Östergötland

Västernorrland

–241

–719

Sörmland

Västra Götaland

–5 069

BruttoFörsäljnings- Investering Försäljning investering i pris i av materiella/ materiella/ finansiella finansiella immateriella immateriella anläggn. anläggn. anläggn.tillg.(–) anläggn.tillg.(+) tillg.(–) tillg.(+)

0

8

0

62

0

0

0

Nyupptagna lån (+)

0

–4

–7

0

–5

0

–1 810

Amortering av skuld (–)

0

0

–1

–85

2

0

902

Ökning/ minskning av långfristiga fordringar

Finansieringsanalys för koncern 1 2007 (mnkr), investeringsverksamhet, finansieringsverksamhet

Stockholm

Huvudman 2

Tabell E 5.2

0

4

–8

–23

–3

0

–908

Finansieringsverksamheten totalt

–53

–12

70

1 209

132

–165

–737

ÅRETS KASSAFLÖDE

784

114

1 172

3 105

4 883

361

2 124

731

102

1 242

4 314

5 015

197

1 387

Likvida Likvida medel vid medel vid årets årets början slut

Ekonomi 57


..

Östergötland*

15

Västerbotten

Norrbotten

71

174

6 273

225

265

91

195

164

191

163

201

223

972

201

727

149

223

178

245

..

214

326

1 004

Justering för avskrivningar (+)

28

–469

0

0

0

0

8

3

2

82

0

26

0

29

9

53

17

0

..

0

2

–716

61

317

17

0

1 010

62

6 179

110

191

40

155

149

87

164

309

112

1 009

124

942

125

95

111

157

..

83

324

1 691

–13

0

–137

–8

0

0

0

–62

0

0

–25

–7

0

0

0

–22

0

0

0

..

0

0

0

0

0

–1 073

–72

148

0

0

–7

1

6

0

0

6

0

0

–2

–88

0

0

..

–11

4

–1 058

–71

39

–3 179

–68

–26

1 I landstinget ingår samtliga förvaltningsenheter. 2 Summan beräknad enligt blandmodellen för samtliga.

–4

–95

–118

–131

–400

–64

–183

–417

–182

–1 170

–232

–92

–110

–80

..

–92

–92

449

Landstinget i Östergötland använder i sin redovisning den s k fullfonderingsmodellen för beräkning av kostnaderna för personalens pensioner.

Östergötland

–49

–623

0

–17

–7

–20

–53

0

–5

–9

–1

–6

0

–342

0

7

–9

–4

..

0

–67

–90

–13

3

–29

–1

–2

7

–8

3

2

2

3

1

–12

–6

2

–1

0

0

0

..

1

–1

–6

43

35

4 195

25

–53

35

44

–10

34

12

–19

83

755

93

479

43

62

48

76

..

34

71

2 341

1 351

363

15 140

226

490

204

341

205

213

154

629

246

3 317

461

1 141

123

322

235

750

..

222

749

4 310

Justering RealisationsJustering Justering för Övr ej likvidi- Ökning (–)/ Ökning (–)/ Ökning (–)/ LÖPANDE för nedskrivvinst/ för gjorda ianspråktetspåverk- minskning (+) minskning (+) minskning(+) VERKSAMHET ningar (+) realisations- avsättningar tagna ande poster, kortfristiga förråd och kortfristiga TOTALT förlust (+) avsättningar ökning (+)/ fordringar exploatering skulder (–) minskning (–)

*Pensionskostnader beräknade enligt fullfonderingsmodell

Gotland

4 002

–16

Jämtland

Summa 2

70

42

Västernorrland

26

131

Gävleborg

Västmanland

Dalarna

151

210

Örebro

18

984

Västra Götaland

Värmland

475

231

Halland

Blekinge

Skåne

62

54

Kalmar

1

–6

Sörmland

356

182

Uppsala

Kronoberg

695

Stockholm

Jönköping

Årets resultat

Finansieringsanalys för landsting 1 2007 (mnkr), löpande verksamhet

Huvudman

Tabell E 6.1

58 Statistik om hälso- och sjukvård... 2007


–231

–189

–238

–2 999

–419

Kronoberg

Kalmar

Blekinge

Skåne

Halland

–353

215

1 051

3

18

2

22

66

1

6

0

6

16

0

703

23

6

1

9

0

0

93

76

1 I landstinget ingår samtliga förvaltningsenheter.

–11 345

Gotland

–269

Norrbotten

Summa

–357

Västerbotten

–169

Gävleborg

–283

–254

Dalarna

–101

–262

Västmanland

Jämtland

–217

Örebro

Västernorrland

–301

Värmland

–1 726

–266

Jönköping

Västra Götaland

–238

–672

Östergötland

–544

Sörmland

–1 610

Sörmland

–10

–2 668

0

0

–255

0

–1 244

–3

0

–20

0

–17

0

–14

0

0

0

0

–5

–151

–3

–956

0

1 235

0

0

146

0

979

0

76

13

0

0

0

14

0

0

0

0

4

2

1

0

BruttoFörsäljnings- Investering Försäljning investering i pris i av materiella/ materiella/ finansiella finansiella immateriella immateriella anläggn. anläggn. anläggn.tillg.(–) anläggn.tillg.(+) tillg.(–) tillg.(+)

Ekonomi

61

42

4

0

0

0

0

0

0

2

0

0

0

35

1

0

0

0

0

0

0

0

–87

–11 685

–262

–339

–208

–262

–368

–256

–180

–222

–295

–1 727

–419

–2 261

–213

–183

–230

–258

–673

–386

–453

–2 490

Erhållna Investeinvest. ringsbidrag, övr. verksaminvest. heten inkomster(+) totalt

0

775

0

0

0

0

0

0

4

2

0

57

0

712

0

0

0

0

0

0

0

0

Nyupptagna lån (+)

–23

–2 367

0

–4

–4

–7

0

–2

–4

–236

0

0

0

–200

–1

0

0

0

0

0

0

–1 909

Amortering av skuld (–)

0

–605

0

–9

0

–1

–12

0

0

–135

0

–492

4

92

0

0

–2

0

0

0

–41

–9

Ökning/ minskning av långfristiga fordringar

Finansieringsanalys för landsting 1 2007 (mnkr), investeringsverksamhet, finansieringsverksamhet

Stockholm

Huvudman

Tabell E 6.2

–23

–2 197

0

–13

–4

–8

–12

–2

0

–369

0

–435

4

604

–1

0

–2

0

0

0

–41

–1 918

Finansieringsverksamheten totalt

8

1 260

–36

138

–7

71

–175

–45

–27

38

–49

1 155

46

–515

–92

139

3

492

129

–164

256

–98

ÅRETS KASSAFLÖDE

38

20 146

745

1 881

88

1 122

411

486

36

490

70

3 015

2 080

584

329

375

153

2 418

4 764

351

645

105

46

21 406

709

2 019

81

1 193

236

441

9

528

21

4 170

2 126

68

237

514

156

2 910

4 893

187

901

7

Likvida Likvida medel vid medel vid årets årets början slut

Ekonomi 59


1 913

Värmland

1 808

2 117

77 495

2 951

Västerbotten

Norrbotten

Summa1

Gotland

431

47 229

2 472

2 627

673

1 744

801

1 253

1 582

1 195

1 015

7 919

2 720

3 555

1 603

1 495

1 041

3 417

..

723

1 793

3 848

3 382

124 723

4 589

4 435

2 007

3 701

3 770

2 768

3 165

3 775

2 928

17 876

5 075

13 635

2 957

3 176

2 336

6 083

0

3 368

5 269

25 028

3 030

5 752

1 Summan beräknad enligt blandmodellen för samtliga.

Östergötland

8 782

*Pensionskostnader beräknade enligt fullfonderingsmodell

1 957

1 334

Jämtland

Gävleborg

Västernorrland

1 515

2 969

Dalarna

2 580

9 957

Västra Götaland

1 583

2 355

Halland

Västmanland

10 080

Skåne

Örebro

1 681

1 354

Blekinge

1 295

Kronoberg

Kalmar

2 666

Jönköping

..

2 645

Sörmland

Östergötland

3 476

21 180

Anläggnings- OmsättningsSUMMA tillgångar tillgångar TILLGÅNGAR

Uppsala

Stockholm

Huvudman

1 645

711

44 687

1 245

1 288

529

1 043

1 227

1 143

1 075

1 290

1 218

7 538

1 094

6 704

671

880

743

1 266

0

1 161

1 825

11 103

Kortfristiga skulder

8 730

333

38 514

915

1 141

526

917

1 053

1 098

974

1 346

888

6 214

790

4 507

727

830

591

1 313

0

958

1 508

10 575

Avsättningar

Tillgångar och skulder 2007 (mnkr), sammanfattning

För uppgifter om koncern se EkonomiNytt 6/08.

Tabell E 7

0

796

7 830

2

30

1

0

0

7

10

0

40

89

44

3 492

30

0

0

0

0

0

3

4 082

10 375

1 840

91 031

2 162

2 458

1 056

1 960

2 280

2 248

2 058

2 636

2 146

13 841

1 928

14 703

1 429

1 710

1 334

2 579

0

2 119

3 336

25 759

Långfristiga SUMMA skulder AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER

–1 593

1 542

33 693

2 427

1 977

951

1 741

1 490

520

1 107

1 139

782

4 035

3 147

–1 067

1 528

1 466

1 002

3 504

0

1 250

1 933

–731

EGET KAPITAL

60 Statistik om hälso- och sjukvård... 2007


0

0

3

0

44

0

0

0

0

Kronoberg

Kalmar

Blekinge

Skåne

Halland

Västra Götaland

Värmland

Örebro

327

16

0

Norrbotten

Gotland

1

Västerbotten

Summa

0

1

Jämtland

Gävleborg

Västernorrland

0

4

Dalarna

31

34

Jönköping

Västmanland

57

5

147

Östergötland

Sörmland

Uppsala

Stockholm

2 532

47 818

1 730

1 250

642

1 613

1 117

1 053

981

2 090

1 567

6 867

1 878

6 146

1 055

1 235

936

2 052

1 885

1 162

2 609

9 949

55

2 365

35

6

2

0

0

11

14

207

13

84

26

41

0

0

0

7

55

43

286

1 535

266

16 369

375

544

189

331

241

436

356

309

343

2 378

418

3 724

296

425

330

559

1 070

374

654

3 019

Maskiner och inventarier

ImByggnader materiella och anläggnings- mark tillgångar

Huvudman

därav mark

Anläggningstillgångar 2007 (mnkr)

Tabell E 8

0

1 124

0

0

0

0

0

0

13

0

0

0

0

1 049

0

0

0

0

0

-

11

50

Ekonomi

136

12 980

12

13

502

12

1 607

26

215

181

3

712

59

165

3

18

29

21

18

1 105

66

8 213

därav Finanleasingsiella avtal anläggningstillgångar

76

6 404

7

11

103

0

38

26

15

24

3

207

46

104

2

6

8

22

16

486

14

5 265

därav aktier och andelar

52

5 662

7

11

0

0

17

21

12

21

0

190

46

22

0

5

0

11

16

17

5

5 261

48

2 795

4

0

394

0

1 564

0

199

0

0

0

0

19

0

0

0

0

0

615

0

0

12

3 820

1

1

4

0

12

1

1

157

0

505

13

82

1

12

21

2

2

4

55

2 947

0

3 499

0

0

0

0

12

0

1

150

0

500

3

0

0

0

21

0

0

4

0

2 808

2 951

77 495

2 117

1 808

1 334

1 957

2 969

1 515

1 583

2 580

1 913

9 957

2 355

10 080

1 354

1 681

1 295

2 666

3 030

2 645

3 476

21 180

varav därav därav varav SUMMA hos obligationer långfristiga hos ANLÄGGkoncern- och andra fordringar koncernNINGSföretagen värdepapper företagen TILLGÅNGAR

Ekonomi 61


25

98

Halland

Gävleborg

1 602

21

30

Norrbotten

Gotland

24

Västerbotten

Summa

15

Jämtland

111

27

47

Dalarna

Västernorrland

27

133

17

Västmanland

Örebro

Värmland

332

258

Skåne

Västra Götaland

23

59

Blekinge

36

Kronoberg

Kalmar

30

Jönköping

110

Sörmland

Östergötland

65

133

Stockholm

Uppsala

Förråd/ Lager

69

4 219

61

228

36

65

75

91

45

161

64

521

78

1 255

66

54

72

73

167

112

374

622

41

6 779

307

43

75

181

206

299

152

193

67

991

36

642

142

118

116

167

261

59

252

2 474

6

3 351

0

1

61

142

172

259

120

137

34

626

28

208

108

91

92

135

173

6

135

822

0

548

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

0

0

0

-

0

546

249

7 321

86

313

84

194

237

35

168

180

331

1 905

382

1 333

99

125

139

237

321

341

201

611

5

22 953

1 279

1 927

382

763

40

360

1 181

251

515

4 134

1 838

0

1 001

661

523

2 562

4 807

30

700

0

0

4 241

258

1 650

0

246

0

0

282

0

173

0

311

0

143

336

237

606

0

-

0

0

5

13 224

1 021

276

382

517

40

360

899

251

342

4 134

1 527

0

858

325

286

1 976

0

30

0

0

46

4 354

709

92

81

430

196

441

9

277

21

36

288

68

237

514

156

348

86

157

201

7

KundÖvriga därav därav Förutbetalda Kortdärav därav Kassa fordringar kortfristiga fordringar fordringar kostnader fristiga aktier och obligationer och bank fordringar hos staten hos och placeringar andelar och andra koncernupplupna värdeföretagen intäkter papper

Omsättningstillgångar 2007 (mnkr)

Huvudman

Tabell E 9

1

20

1

0

0

0

0

1

1

1

1

0

0

6

0

0

2

1

0

1

1

3

därav kassa

45

3 617

708

92

4

416

1

440

8

276

20

36

288

60

237

514

154

3

0

156

200

4

431

47 229

2 472

2 627

673

1 744

801

1 253

1 582

1 195

1 015

7 919

2 720

3 555

1 603

1 495

1 041

3 417

5 752

723

1 793

3 848

därav SUMMA bank OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR

62 Statistik om hälso- och sjukvård... 2007


307

3 651

343

Blekinge

Skåne

Halland

25 118

215

643

Norrbotten

Gotland

453

Västerbotten

Summa

463

Gävleborg

188

710

Dalarna

Jämtland

639

Västmanland

Västernorrland

576

519

Örebro

658

Värmland

3 111

285

Kalmar

Västra Götaland

573

362

Kronoberg

Östergötland

Jönköping

618

785

Sörmland

901

9 334

Uppsala

123

13 927

434

295

132

336

530

315

338

428

457

1 991

310

2 130

147

213

279

382

640

526

618

3 427

10

526

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

526

0

0

0

59

0

0

0

0

0

0

4

0

0

0

0

37

0

0

0

0

0

0

0

18

5

2 600

33

0

0

7

0

0

36

12

121

0

0

497

0

0

83

0

0

0

0

1 810

Ekonomi

0

1 127

33

0

0

0

0

0

36

12

0

0

0

28

0

0

0

0

0

0

0

1 018

därav därav varav kortfristig kortfristiga till del av låneskulder koncernleasingföretag skuld

Stockholm

därav avräkning, factoring

KORTFRISTIGA SKULDER

Huvudman

därav leverantörsskulder

Kortfristiga skulder 2007 (mnkr)

Tabell E 10

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

därav kortfristiga lån i utländsk valuta

77

784

129

0

2

0

160

173

0

54

0

0

4

2

37

6

83

86

0

0

8

39

därav skulder till staten

496

19 569

602

834

341

580

517

504

557

714

560

4 427

751

3 053

365

595

381

693

860

543

924

1 768

192

6 017

334

345

82

316

165

167

188

185

218

882

163

717

168

219

175

177

250

193

252

821

UPPLUPNA därav KOSTNADER upplupna OCH FÖR- semester UTBETALDA löner INTÄKTER

78

3 029

95

119

48

93

90

130

80

110

84

571

79

414

59

80

60

123

146

87

145

415

711

44 687

1 245

1 288

529

1 043

1 227

1 143

1 075

1 290

1 218

7 538

1 094

6 704

671

880

743

1 266

1 645

1 161

1 825

11 103

därav SUMMA upplupna KORTFRISTIGA pensions- SKULDER OCH kostnader UPPLUPNA ind. delen KOSTNADER

Ekonomi 63


790

Halland

333

232

31 121

769

962

448

776

873

938

829

1 054

728

4 470

622

3 707

401

695

487

1 121

..

805

1 293

8 762

därav avsättningar för pensioner intjänade fr.o.m. 1998

796

7 830

2

30

1

0

0

7

10

0

40

89

44

3 492

30

0

0

0

..

0

3

4 082

LÅNGFRISTIGA SKULDER

8 730

8 466

1 Summan beräknad enligt blandmodellen för samtliga.

Östergötland

0

*Pensionskostnader beräknade enligt fullfonderingsmodell

Gotland

38 514

915

Norrbotten

Summa 1

1 141

Västerbotten

917

526

Jämtland

1 053

Västernorrland

1 098

Gävleborg

974

1 346

888

Dalarna

Västmanland

Örebro

Värmland

6 214

4 507

Skåne

Västra Götaland

830

727

Blekinge

591

Kronoberg

Kalmar

1 313

Jönköping

..

958

Sörmland

Östergötland*

1 508

10 575

Stockholm

Uppsala

AVSÄTTNINGAR

0

0

83

0

0

0

0

0

0

0

0

0

83

0

0

0

0

0

0

..

0

0

0

därav checkräkningskredit

Avsättning och långfristiga skulder 2007 (mnkr)

Huvudman

Tabell E 11

0

796

5 853

0

0

1

0

0

0

0

0

0

6

0

1 796

0

0

0

0

..

0

0

4 050

därav lån i banker och kreditinstitut

0

0

73

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

43

0

30

0

0

0

..

0

0

0

därav skulder till närstående företag

0

0

1 738

0

0

0

0

0

0

10

0

0

0

0

1 696

0

0

0

0

..

0

0

32

därav långfristig leasingskuld

0

0

30

0

30

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

..

0

0

0

därav långfristiga lån i utländsk valuta

0

2 226

134 607

4 853

5 094

2 238

4 396

4 894

4 717

3 803

5 150

5 020

22 358

3 395

16 463

2 737

3 713

2 799

4 745

..

3 804

4 839

22 504

PENSIONSSKULD INOM LINJEN

0

435

26 281

947

995

437

858

956

921

742

1 005

981

4 365

663

3 214

534

725

546

926

..

743

945

4 394

därav löneskatt

64 Statistik om hälso- och sjukvård... 2007


1 946

1 438

9 795

1 945

Kalmar

Blekinge

Skåne

Halland

2 504

2 167

2 193

1 176

2 916

2 262

Västmanland

Dalarna

Gävleborg

Västernorrland

Jämtland

Västerbotten

Norrbotten

71 680

1 917

Örebro

Summa

2 036

2 651

Värmland

13 272

1 496

Kronoberg

Västra Götaland

3 521

2 888

Jönköping

2 127

Sörmland

Östergötland

3 284

Uppsala

10 146

35 524

1 072

1 442

501

1 059

1 003

1 158

994

1 329

993

6 625

959

5 187

667

949

756

1 395

1 702

999

1 701

5 034

4 043

143

129

78

149

175

125

119

150

143

644

101

540

83

112

94

151

191

111

137

667

31 635

520

286

311

617

957

503

850

431

848

2 249

1 207

4 286

351

481

474

644

675

687

523

14 736

Köp av verksamhet

Stockholm

Utbetalda pensioner inkl löneskatt

Löner, exkl skattefri ersättning

Huvudman

Övriga kostnader personal

Verksamhetens externa kostnader 2007 (mnkr)

Tabell E 12

39 842

1 215

1 370

535

1 200

1 240

1 275

1 063

1 320

1 207

6 729

1 239

5 818

692

1 025

747

1 444

1 973

1 158

1 640

6 954

26 071

835

910

437

689

743

865

505

650

670

4 574

553

2 831

400

520

350

699

1 224

780

1 103

6 734

Material inkl Tjänster läkemedel inom läkemedelsförmånen

Ekonomi

14 179

150

297

124

160

185

276

137

351

309

2 255

97

832

119

183

126

222

458

189

291

7 419

Lämnade bidrag

6 479

226

266

91

198

167

191

165

284

223

998

202

738

157

283

178

244

329

196

330

1 014

229 451

6 422

7 615

3 254

6 264

6 636

6 896

5 750

7 165

6 429

37 347

6 301

30 027

3 906

5 499

4 219

7 688

10 072

6 248

9 008

52 705

Nedskrivning, TOTALA förlust vid av- EXTERNA yttring och KOSTNADER avskrivning

Ekonomi 65


Halland

147

Västerbotten

Norrbotten

6 701

206

Jämtland

Summa

139

114

Västernorrland

188

220

Gävleborg

Västmanland

Dalarna

107

128

Örebro

184

Värmland

1 285

465

107

Skåne

Västra Götaland

71

Kronoberg

126

63

Jönköping

Blekinge

127

Östergötland

Kalmar

322

270

Sörmland

204

2 227

31 422

865

1 158

386

898

977

949

794

983

978

4 993

961

4 714

527

781

614

1 081

1 478

883

1 348

6 055

19 974

601

611

266

583

615

647

532

538

658

3 252

635

2 814

337

482

406

750

827

560

688

4 172

5 207

137

226

43

139

152

145

122

166

153

866

117

813

54

128

96

164

281

169

273

963

6 242

127

322

77

176

210

157

139

279

167

875

209

1 087

136

171

112

168

370

154

387

920

4 526

229

93

98

155

135

208

162

150

125

1 087

103

452

94

115

61

225

257

125

93

559

Verksam- Läkemedel, därav därav därav Material hetsan- sjukvårds- läkemedel läkemedel sjukvårdsoch knutna artiklar m m inom m m utanför artiklar varor tjänster och mediläkeläkeoch cinskt medelsmedels- medicinskt material förmånen förmånen material

Kostnader för material och tjänster 2007 (mnkr)

Uppsala

Stockholm

Huvudman

Tabell E 13

1 004

48

44

17

35

39

41

25

36

39

128

17

161

18

32

20

39

80

33

28

125

därav livsmedel och övriga råvaror

6 401

190

211

80

137

129

218

65

171

113

1 121

83

747

60

137

77

185

280

153

307

1 937

Lokaloch fastighetskostnader

1 682

76

33

24

83

53

62

54

73

59

294

69

273

43

60

38

79

100

74

120

17

Energi mm

1 921

160

104

55

77

81

96

67

76

76

319

53

23

6

62

34

87

103

72

81

290

Transporter och frakter

635

47

48

20

28

28

24

16

28

13

101

18

74

13

21

13

21

33

15

21

52

Resekostnader

1 145

35

37

16

37

36

36

34

37

35

220

38

173

18

31

31

39

53

39

55

144

Försäkringsavgifter och övriga riskkostnader

11 479

300

390

180

336

323

357

248

346

294

1 883

359

1 728

260

212

165

299

623

253

515

2 408

Övrigt

65 912

2 049

2 280

972

1 888

1 982

2 140

1 567

1 970

1 877

11 303

1 791

8 649

1 092

1 545

1 097

2 144

3 196

1 938

2 743

13 688

SUMMA MATERIAL OCH TJÄNSTER

66 Statistik om hälso- och sjukvård... 2007


183

129

774

168

Kalmar

Blekinge

Skåne

Halland

201

109

200

Västmanland

Dalarna

Gävleborg

Västernorrland

244

5 851

Norrbotten

Summa

217

Västerbotten

96

169

Örebro

Jämtland

234

208

Värmland

1 205

127

Kronoberg

Västra Götaland

295

211

Sörmland

275

260

Uppsala

Jönköping

548

Stockholm

Östergötland

Patientavgifter och andra avgifter

11 513

177

815

154

268

141

307

134

579

70

1 318

259

2 603

146

143

289

292

827

366

1 607

1 019

Försäljning av verksamhet

5 517

130

402

28

119

167

187

69

114

139

678

139

543

50

107

48

119

192

169

380

1 736

Försäljning av tjänster

1 187

51

76

45

65

7

17

45

64

89

245

67

98

63

26

11

67

19

53

15

65

Försäljning av material och varor

Verksamhetens externa intäkter 2007 (mnkr)

Huvudman

Tabell E 14

Ekonomi

6 570

135

401

122

139

152

113

107

137

80

1 182

74

1 020

114

92

64

123

333

130

345

1 708

Erhållna bidrag

1 641

20

32

40

10

12

24

25

65

40

381

2

417

6

3

25

23

46

33

147

289

Övriga intäkter

32 280

757

1 943

487

801

588

849

549

1 167

652

5 009

708

5 454

508

554

562

899

1 712

962

2 754

5 366

TOTALA EXTERNA INTÄKTER (exkl intäkter utanför verksamhetsresultatet)

Ekonomi 67


Östergötland

62

Skåne

Halland

88

Västerbotten

Norrbotten

2 264

77

Jämtland

Summa

71

40

Västernorrland

73

74

Gävleborg

Västmanland

Dalarna

79

68

Örebro

74

Värmland

423

328

Blekinge

Västra Götaland

84

46

Kalmar

49

79

92

Sörmland

100

107

Uppsala

Kronoberg

250

Stockholm

Jönköping

Från patienter för öppen vård

539

18

20

8

19

17

19

18

20

14

91

17

77

11

13

13

22

19

20

24

79

Från patienter för sluten vård

2 627

138

117

42

97

0

104

79

93

125

662

76

360

60

85

46

149

150

108

128

6

Från patienter för tandvård

134

0

0

2

7

10

1

3

8

19

43

13

7

1

0

17

3

0

0

0

0

Från patienter för hemsjukvård mm

Patientavgifter och andra avgifter 2007 (mnkr)

Huvudman

Tabell E 15

288

0

3

3

5

8

3

0

10

2

-14

0

1

11

0

2

0

34

5

1

213

Övriga avgifter

5 850

244

217

96

200

109

201

169

208

234

1 205

168

774

129

182

127

275

295

211

260

548

SUMMA PATIENTAVGIFTER OCH ANDRA AVGIFTER

68 Statistik om hälso- och sjukvård... 2007


265

268

293

312

299

351

248

Gävleborg

Västernorrland

Jämtland

Västerbotten

Norrbotten

Summa

59

71

76

65

79

61

68

72

72

51

59

58

64

73

56

73

65

45

74

74

40

Från patienter för sluten vård

288

552

453

334

397

0

378

319

337

456

428

261

300

394

364

256

448

357

407

396

3

Från patienter för tandvård

15

0

0

15

29

36

5

13

27

69

28

45

6

7

0

93

9

0

0

0

0

Från patienter för hemsjukvård mm

32

0

13

27

21

30

12

0

34

7

-9

0

1

69

0

11

0

82

18

3

109

Övriga avgifter

Ekonomi

641

974

840

753

820

394

728

677

755

855

779

577

645

847

778

701

823

701

797

805

281

SUMMA PATIENTAVGIFTER OCH ANDRA AVGIFTER

1 Stockholms läns landstings låga siffror beror på att stor del av verksamheten är bolagiserad/privatiserad.

273

274

Västra Götaland

Dalarna

213

Halland

Västmanland

274

Skåne

270

304

Blekinge

284

359

Kalmar

Örebro

268

Kronoberg

Värmland

218

300

298

Sörmland

Jönköping

331

Uppsala

Östergötland

128

Från patienter för öppen vård

Patientavgifter och andra avgifter 2007 (kr/inv)

Stockholm 1

Huvudman

Tabell E 16

Ekonomi 69


84

Sörmland

28

Halland

Västernorrland

Jämtland

Summa

4 023

75

97

71

Gävleborg

300

85

Dalarna

Norrbotten

76

Västmanland

Västerbotten

80

50

Örebro

35

Värmland

883

582

Skåne

Västra Götaland

73

63

Blekinge

18

Kronoberg

Kalmar

84

Jönköping

255

299

Uppsala

Östergötland

787

Stockholm

338

27

19

10

20

4

7

14

14

9

83

5

39

22

1

5

13

23

8

6

8

1 506

17

19

8

16

41

17

28

15

29

148

31

123

7

12

12

12

37

29

20

886

6-procentig ersättn. vid upphandling

80

0

21

13

0

0

3

2

1

0

23

0

0

0

1

0

7

2

4

0

5

EUbidrag

624

16

41

21

7

21

10

14

28

7

46

10

275

24

5

29

7

16

6

19

21

Övriga bidrag

6 570

135

401

122

139

152

113

107

137

80

1 182

74

1 020

114

92

64

123

333

130

345

1 708

SUMMA BIDRAG

Specialdestinerade statsbidrag

Huvudman

Personalanknutna statsbidrag

Specialdestinerade statsbidrag samt övriga bidrag 2007 (mnkr)

Tabell E 17

70 Statistik om hälso- och sjukvård... 2007


96

Halland

298

441

Summa

559

Jämtland

Norrbotten

397

Västernorrland

1 166

309

Gävleborg

Västerbotten

200

274

Dalarna

Örebro

Västmanland

128

288

Värmland

571

485

Skåne

Västra Götaland

411

Blekinge

98

312

Kronoberg

Kalmar

605

251

318

Sörmland

Jönköping

925

Uppsala

Östergötland

404

Stockholm

37

109

75

78

80

16

27

56

50

33

54

17

33

142

4

26

40

54

29

19

4

165

68

75

63

65

147

62

112

54

106

95

106

103

45

51

65

37

87

107

63

455

6-procentig ersättn. vid upphandling

9

0

80

100

0

1

11

6

2

0

15

0

0

0

4

0

20

5

13

0

3

EUbidrag

Ekonomi

68

63

159

165

28

77

38

56

103

26

30

34

230

155

21

162

21

39

23

59

11

Övriga bidrag

720

538

1 555

964

571

551

412

431

496

292

764

254

850

753

393

351

369

791

490

1 067

876

SUMMA BIDRAG

Specialdestinerade statsbidrag

Huvudman

Personalanknutna statsbidrag

Specialdestinerade statsbidrag samt övriga bidrag 2007 (kr/inv)

Tabell E 18

Ekonomi 71


85

Övrig hälso- och sjukvård

17

5 346

0

32

80

0

Allmän regional utveckling

0

6

5 292

82

657

4

4 475

74

Landstingsägda företag inom egen KCR

Totalt (exkl pol verksamhet) 6 769

0

Trafik och infrastruktur

Serviceverksamheter

1

13

Kultur

Utbildning

6 676

15

525

Tandvård

Spec psykiatrisk vård

278

Landsting/ regioner

5 773

Summa

34

0

0

0

0

21

13

0

0

7

1

4

Kommunalförbund

863

–2

0

454

33

12

365

37

12

13

197

106

Privata företag/ vårdgivare

565

13

0

126

6

9

411

11

1

25

111

262

Kommuner inkl Gotland

125

1

17

0

52

29

26

8

0

0

0

17

Kommunalförbund

17 997

285

0

2 681

16

21

14 994

995

609

1 085

5 696

6 609

Privata företag/ vårdgivare

Köp av verksamhet, verksamhetsindelat (konto 50–54) 2007 (mnkr)

Spec somatisk vård

Primärvård

Område

Tabell E 19.2

1 464

17

0

318

13

566

550

161

0

30

322

38

Kommuner inkl Gotland

1 För området Tandvård ingår ersättning från Försäkringskassan.

97

Totalt (exkl pol verksamhet) 6 861

0

4

0

0

0

0

94

2

1

22

67

2

Landstingsägda företag inom egen KCR

80

Allmän regional utveckling

Serviceverksamheter

0

1

Trafik och infrastruktur

24

Kultur

Utbildning

6 755

69

Summa

18

Övrig hälso- och sjukvård

721

Tandvård

5 721

Spec psykiatrisk vård

227

Landsting/ regioner

1

38

18

0

0

0

3

16

4

38

1

–28

Stat

1 134

34

0

8

9

9

1 074

59

680

42

246

47

Stat 1

Försäljning av verksamhet, verksamhetsindelat (konto 31–33) 2007 (mnkr)

Spec somatisk vård

Primärvård

Område

Tabell E 19.1

740

210

0

0

3

14

513

19

0

86

346

61

Ideella föreningar och stiftelser

9

2

0

0

4

2

1

1

0

1

0

0

Ideella föreningar och stiftelser

27

1

0

2

0

16

8

0

3

1

1

3

Hushåll och individer

1 147

3

0

971

2

22

148

3

12

21

65

47

Hushåll och individer

12

0

0

0

0

0

11

0

0

0

9

2

Länder inom EU

-95

0

0

–97

0

0

2

0

0

0

2

0

Länder inom EU

2

0

0

0

0

0

2

0

0

0

1

0

Länder utanför EU

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Länder utanför EU

31 626

624

17

2 841

78

111

27 955

1 207

1 324

1 727

16 384

7 313

TOTALT BELOPP

11 513

138

1

1 655

63

656

9 001

332

725

855

6 618

471

TOTALT BELOPP

72 Statistik om hälso- och sjukvård... 2007


843

Halland

Västra Götaland

70

97

0

0

0

0

1

2

0

0

0

13

0

0

0

0

0

0

0

0

0

81

1 Här ingår Försäkringskassans ersättning för Tandvård.

6 861

42

Summa

Norrbotten

72

712

Västerbotten

Jämtland

155

Gävleborg

Västernorrland

177

78

410

Dalarna

Västmanland

Örebro

26

149

Skåne

Värmland

110

715

Blekinge

94

218

Kronoberg

Kalmar

606

137

Jönköping

199

Östergötland

1 463

Sörmland

586

Uppsala

Stockholm

1 464

72

44

28

65

20

76

8

79

4

188

6

372

3

5

19

77

133

121

39

105

Kommuner inkl Gotland

34

0

0

22

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

11

0

0

0

Kommunalförbund

Ekonomi

863

16

5

7

4

43

3

22

4

4

32

70

485

4

1

16

10

1

11

63

65

Privata företag/ vårdgivare

Landsting/ regioner

Område

Landstingsägda företag inom egen KCR

Försäljning av verksamhet (konto 31–33) 2007 (mnkr)

Tabell E 20.1

1 135

46

52

24

34

4

46

25

66

35

231

32

151

28

43

35

62

56

33

38

93

Stat 1

9

0

0

0

0

1

0

0

0

0

1

0

1

0

0

0

2

0

1

0

2

Ideella föreningar och stiftelser

1 146

1

2

2

10

1

3

1

19

1

10

1

977

1

1

0

5

19

2

3

87

Hushåll och individer

-95

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

-97

0

0

2

0

0

0

0

0

Länder inom EU

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Länder utanför EU

11 512

177

815

154

268

141

307

134

579

70

1 318

259

2 603

146

143

288

292

827

366

1 607

1 019

TOTALT BELOPP

Ekonomi 73


Summa

6 770

99

Jämtland

360

Västernorrland

Norrbotten

356

217

Gävleborg

Västerbotten

363

457

Dalarna

182

Värmland

365

409

Västra Götaland

Västmanland

322

Halland

Örebro

241

605

Skåne

342

225

Blekinge

Kronoberg

Kalmar

445

302

Jönköping

428

223

Östergötland

224

Uppsala

Sörmland

604

Stockholm

5 346

0

0

0

0

145

0

0

0

125

0

0

0

10

0

0

0

0

4

0

5 062

565

21

1

7

2

22

5

32

1

1

120

10

134

9

7

9

2

5

14

6

158

Kommuner inkl Gotland

125

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5

114

0

0

0

0

0

6

0

0

0

Kommunalförbund

Landsting/ regioner

Område

Landstingsägda företag inom egen KCR

Köp av verksamhet (konto 50–54) 2007 (mnkr)

Tabell E 20.2

17 997

138

181

83

258

325

127

444

248

298

1 766

459

3 892

73

129

161

187

433

236

289

8 273

Privata företag/ vårdgivare

38

0

0

0

0

0

0

1

0

1

1

11

10

25

0

0

0

1

0

1

–15

Stat

748

1

4

4

0

6

8

5

0

11

20

5

1

0

3

3

9

6

5

4

654

Ideella föreningar och stiftelser

29

0

0

1

0

0

0

2

0

0

11

0

4

8

0

0

0

1

0

0

1

Hushåll och individer

12

0

0

0

0

1

0

1

0

2

4

0

2

0

0

0

2

0

0

0

0

Länder inom EU

2

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Länder utanför EU

31 635

520

286

311

617

957

503

850

431

848

2 249

1 207

4 286

351

481

474

644

675

687

523

14 736

TOTALT BELOPP

74 Statistik om hälso- och sjukvård... 2007


2

Norrbotten

91

0

Västerbotten

Summa

4

Jämtland

25

2

Västernorrland

Gävleborg

2

11

Västmanland

Dalarna

0

9

0

Västra Götaland

Örebro

1

Halland

Värmland

1

3

0

Kalmar

Skåne

0

Kronoberg

Blekinge

4

Jönköping

12

0

Östergötland

2

Sörmland

12

Uppsala

Stockholm

9 111

74

66

83

97

104

168

90

98

13

1 398

78

203

71

110

0

140

207

142

244

5 725

1 366

7

4

7

2

2

4

1

7

0

186

0

230

0

1

1

4

3

0

1

906

Kommuner inkl Gotland

650

0

123

2

2

4

9

3

43

149

17

0

3

0

60

89

9

131

0

8

0

Kommunalförbund

Landsting/ regioner

Område

Landstingsägda företag inom egen KCR

Lämnade bidrag (konto 58) 2007 (mnkr)

Tabell E 21

Ekonomi

1 171

26

63

5

25

9

36

3

9

119

363

3

235

43

2

2

5

30

14

1

179

Privata företag/ vårdgivare

428

4

2

0

3

0

3

6

106

14

34

0

44

0

0

1

0

54

1

1

155

Stat

1 322

35

38

20

6

61

44

31

79

13

256

15

96

2

10

31

60

17

30

34

441

Ideella föreningar och stiftelser

34

2

1

1

0

2

0

1

0

1

1

1

16

0

0

2

0

4

1

1

0

Hushåll och individer

6

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

3

0

0

0

0

0

2

0

0

Länder inom EU

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Länder utanför EU

14 179

150

297

124

160

185

276

137

351

309

2 255

97

832

119

183

126

222

458

189

291

7 419

TOTALT BELOPP

Ekonomi 75


Halland

63

Dalarna

Gävleborg

4 935

126

Summa

187

Norrbotten

52

Västerbotten

Jämtland

191

131

Västmanland

Västernorrland

132

113

Örebro

184

Värmland

1 017

565

260

Skåne

Västra Götaland

56

148

124

Kronoberg

Blekinge

107

Jönköping

Kalmar

101

279

Östergötland

301

Uppsala

Sörmland

798

Stockholm

6 374

143

170

48

93

103

124

149

83

117

708

159

2 403

89

134

101

160

398

137

243

812

2 663

0

0

255

0

1 244

3

0

20

0

17

0

14

0

0

0

0

0

151

3

956

Inköp av finansiella anläggningstillgångar

13 971

269

357

355

284

1 409

258

262

235

301

1 742

419

2 982

237

190

225

267

677

388

547

2 566

TOTALA INVESTERINGSUTGIFTER

748

0

0

0

0

0

0

4

0

0

0

0

733

0

0

0

0

0

10

0

0

varav leasing

1 051

3

18

2

22

66

1

6

0

6

16

0

703

23

6

1

9

0

0

93

76

1 235

0

0

146

0

979

0

76

13

0

0

0

14

0

0

0

0

4

2

1

0

42

4

0

0

0

0

0

0

2

0

0

0

35

1

0

0

0

0

0

0

0

Försäljningspris Försäljning Erhållna materiella / av finansiella investeringsimmateriella anläggnings- bidrag, övr anläggningstillgångar investeringstillgångar inkomster

Mark och byggnader

Huvudman

Inventarier

Investeringsutgifter och investeringsinkomster 2007 (mnkr)

Tabell E 22

2 328

7

18

148

22

1 045

1

82

15

6

16

0

752

24

6

1

9

4

2

94

76

TOTALA INVESTERINGSINKOMSTER

76 Statistik om hälso- och sjukvård... 2007


56

76

2 405

2

0

4

2

1

9

1

5

0

32

0

1 860

0

4

2

10

28

19

3

422

1 Exklusive inköp av finansiella anläggningstillgångar.

4 523

93

Summa

Norrbotten

69

230

Västerbotten

Jämtland

143

Gävleborg

Västernorrland

52

115

Dalarna

Västmanland

54

174

Örebro

Värmland

1 186

Halland

Västra Götaland

20

244

95

Kalmar

Skåne

37

Kronoberg

Blekinge

53

Jönköping

153

88

Sörmland

Östergötland

416

Uppsala

1 171

Stockholm

4 378

174

127

28

139

88

193

146

37

247

507

363

864

217

90

186

204

496

131

125

17

Serviceverksamheter

Hälso- och sjukvård

Huvudman

Regional utveckling

Totala investeringsutgifter 2007 (mnkr)

Tabell E 23

Ekonomi

11 307

269

357

100

284

165

254

262

215

301

1 726

419

2 968

237

189

225

267

677

238

544

1 610

TOTALA INVESTERINGSUTGIFTER 1

Ekonomi 77


74

Halland

74

Norrbotten

2 237

82

Västerbotten

Summa

40

36

Jämtland

35

Västernorrland

132

Västmanland

Gävleborg

41

95

Örebro

Dalarna

55

Värmland

351

214

Skåne

Västra Götaland

59

Kronoberg

22

47

Jönköping

Blekinge

32

Östergötland

Kalmar

65

70

Sörmland

84

632

Stockholm

Uppsala

Hälsooch sjukvård

2 093

65

75

34

36

35

132

91

34

49

310

68

201

18

51

42

24

64

61

78

626

Hälso- och sjukvård exkl tandvård

247

2

1

3

3

1

9

1

0

0

12

0

115

0

3

2

7

18

4

0

65

Regional utveckling

6 245

251

86

90

231

129

115

123

371

235

842

221

812

193

241

192

324

266

174

460

891

Serviceverksamheter

Kapitaltjänstkostnader 2007 (mnkr)

Huvudman

Tabell E 24

8 729

327

169

129

274

164

257

219

412

290

1 204

295

1 141

215

303

240

363

354

243

545

1 587

SUMMA VERKSAMHETER

78 Statistik om hälso- och sjukvård... 2007


1 392

1 776

1 621

1 584

Västmanland

Dalarna

Gävleborg

Västernorrland

1 774

55 687

Norrbotten

Summa

2 078

Västerbotten

823

1 695

Örebro

Jämtland

1 520

1 929

Värmland

11 145

Halland

Västra Götaland

986

7 898

1 395

Kalmar

Skåne

1 065

Kronoberg

Blekinge

2 776

1 993

1 365

Sörmland

Jönköping

2 667

Uppsala

Östergötland

8 205

26 065

877

973

361

744

764

687

882

942

812

5 100

687

3 860

439

682

522

963

1 288

639

1 377

3 467

27 961

518

282

297

596

948

503

846

430

848

2 220

1 109

2 214

264

475

465

639

671

678

493

13 466

1 317

15

140

18

13

24

45

17

49

56

213

19

94

15

11

13

17

108

18

19

414

Lämnade bidrag

Stockholm

Köp av verksamhet

Löner, exkl skattefri ersättning

Huvudman

Övriga kostnader personal

Driftkostnader hälso- och sjukvård 2007 (mnkr)

Tabell E 25

Ekonomi

32 192

880

1 098

392

970

1 015

1 041

870

927

1 002

5 331

991

4 847

513

771

607

1 121

1 584

935

1 300

5 998

Material

14 355

459

576

213

358

512

456

347

280

382

2 573

350

1 440

201

312

204

299

697

463

442

3 792

Tjänster

1 688

63

42

31

37

35

56

85

111

48

344

65

179

20

105

40

9

74

54

94

196

Nedskrivning, förlust vid avyttring och avskrivning

74 847

1 714

1 859

747

1 922

1 376

3 215

1 236

2 525

1 590

8 486

1 832

8 925

1 246

1 882

1 152

2 223

3 172

1 636

2 067

26 042

Interna kostnader

234 111

6 300

7 047

2 882

6 226

6 294

7 779

5 977

7 193

6 258

35 411

6 444

29 456

3 684

5 633

4 067

7 264

10 370

5 788

8 459

61 580

SUMMA KOSTNADER

Ekonomi 79


Halland

5 572

239

Norrbotten

Summa

217

Västerbotten

87

195

Västernorrland

Jämtland

191

104

Gävleborg

Västmanland

Dalarna

203

165

Örebro

219

Värmland

1 195

762

158

Skåne

Västra Götaland

180

125

126

Kronoberg

Blekinge

263

Jönköping

Kalmar

192

292

Östergötland

254

Uppsala

Sörmland

406

Stockholm

932

9 001

107

781

107

203

133

246

131

570

70

1 137

244

945

139

133

279

204

716

315

1 610

1 545

22

251

14

44

45

42

20

47

24

330

21

247

8

31

7

49

34

74

72

164

Försäljning av tjänster

376

20

59

24

15

3

10

16

26

40

32

37

29

2

5

2

32

4

7

9

9

Försäljning av material och varor

Patientavgifter och andra avgifter

Huvudman

Försäljning av verksamhet

Driftintäkter hälso- och sjukvård 2007 (mnkr)

Tabell E 26

4 785

72

336

30

45

87

52

69

90

77

908

65

699

38

23

51

62

307

42

251

1 480

Erhållna bidrag

605

10

14

4

4

3

14

16

33

34

209

1

0

2

1

8

19

35

14

57

127

Övriga intäkter

31 741

389

0

56

541

180

1 514

593

572

351

2 118

517

3 864

107

564

100

141

1 046

154

160

18 777

Interna intäkter

53 626

858

1 658

322

1 045

555

2 070

1 011

1 540

815

5 928

1 043

6 545

420

937

573

769

2 433

797

2 413

21 894

SUMMA INTÄKTER

80 Statistik om hälso- och sjukvård... 2007


Nettokostnad hälso- och sjukvård 2007 (mnkr)

946

94 482

701

93 781

2 785

2 796

1 260

2 716

2 847

2 907

2 598

2 922

2 876

14 809

2 865

12 737

1 727

2 373

1 851

3 239

4 281

2 766

3 245

20 182

Specialiserad somatisk vård1

16 957

111

16 846

379

496

183

363

460

451

455

537

432

3 030

400

2 081

314

369

365

559

564

429

590

4 389

Specialiserad psykiatrisk vård1

4 852

37

4 815

149

156

68