Page 9

2005-04-27

Sammanfattning Hälso- och sjukvården och dess huvudmän landstingen har inget uttalat ansvar för sjukskrivningsfrågan som sådan i bemärkelsen av att den t ex skulle vara styrande vid prioriteringar. Inte heller finns incitament för hälso- och sjukvården att ägna kraft åt att rent allmänt begränsa sjukskrivningarna. Men hälso- och sjukvården är naturligtvis nära involverad i sjukskrivningsfrågan genom läkarnas diagnostisering och behandling av den sjuke och utfärdande av olika intyg till socialförsäkringen. Däremot har hälso- och sjukvården ett stort ansvar för den sjukskrivnes rehabilitering enligt HSL. Ledningarna för landstingens hälso- och sjukvård är medvetna om och bejakar det nationella målet om halvering av sjukskrivningarna fram till 2008. Landstingen är i sina åtaganden när det gäller sjukskrivnings- och rehabiliteringsfrågorna beroende av att övriga aktörer fullgör sina respektive uppdrag. I dag finns vissa oklarheter när det gäller ansvarsfördelningen och därför måste de legala förutsättningar blir klara och etydiga. Hälso- och sjukvårdens närmaste samarbetspartner när det gäller sjukskrivningsfrågan är försäkringskassan. Dessa två aktörer har olika uppdrag enligt lagar och andra direktiv men är beroende av varandra på en rad olika sätt. En bättre samverkan mellan hälso- och sjukvården och försäkringskassan har enligt erfarenheten goda effekter när det gäller begränsning av sjukskrivningstiderna och återgång i arbete. På primärvårdsnivå finns många goda exempel på hur tidiga och samordnade insatser påskyndar rehabiliteringsprocessen och därmed avsätter positiva spår i statistiken. Oftast initieras ett sådant systematiskt arbete vid vårdcentralen och dess team. Vid allt fler vårdcentraler ingår personer med beteendevetenskaplig kompetens i arbetslaget. Handläggare från försäkringskassan är en viktig resurs i sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen. Då tillgång finns knyts allt oftare företagshälsovården till rehabiliteringsteamet. Handläggare från arbetsförmedlingen skulle betydligt oftare än vad som är fallet behövas knytas till det samlade rehabiliteringsteamet då många arbetslösa sjukskrivna behöver hjälp att söka nytt arbete.

5 (36)

7164-039-8  

http://webbutik.skl.se/bilder/artiklar/pdf/7164-039-8.pdf

7164-039-8  

http://webbutik.skl.se/bilder/artiklar/pdf/7164-039-8.pdf