Page 8

2005-04-27

Samverkan med arbetsgivaren Avstämningsmöte Samverkan med företagshälsovården Samverkan mellan Försäkringskassans huvudkontor och Arbetsmarknadsstyrelsen Samverkan med arbetsförmedlingen Finansiell samordning Bred länssamverkan

Sammanfattande analys och diskussion Olika uppdrag Samma mål på individnivå Multiprofessionella team Samordningsansvaret Det interna vårdflödet Bedömning av arbetsförmågan Arbetslösa sjukskrivna Samverkan mellan försäkringskassan och arbetsförmedlingen Sjukskrivningskommittén ett viktigt diskussionsforum

Referenslista

4 (36)

7164-039-8  

http://webbutik.skl.se/bilder/artiklar/pdf/7164-039-8.pdf

7164-039-8  

http://webbutik.skl.se/bilder/artiklar/pdf/7164-039-8.pdf