Page 5

2005-04-27

Förord Hälso- och sjukvården och dess huvudmän landstingen har i dag inget uttalat ansvar för sjukskrivningsfrågan som sådan vilket gör att den inte är tillräckligt högt prioriterad. Samtidigt är det viktigt att konstatera att hälso- och sjukvården i sitt arbete är starkt beroende av att andra aktörer tar sitt ansvar för nödvändiga förändringar i sjukskrivningsfrågan. För allt för många sjukskrivna personer förlängs handläggningen i onödan vilket fördröjer och försvårar återgång i arbete. För att förbättringar när det gäller sjukskrivningsfrågan ska komma till stånd och genomsyra hälso- och sjukvården i alla landsting krävs kraftfulla drivkrafter, en uppfattning som samfällt framförts till regeringen av Sveriges Kommuner och Landsting, Försäkringskassan och Sveriges Läkarförbund. En överenskommelse åren 2006-2008 mellan staten och landstingen med åtföljande ekonomiska drivkrafter skulle göra sjukskrivningsfrågan högre prioriterad i landstingen. Här presenterad rapport pekar på behovet av ett aktivt förändringsarbete såväl i landstingen som hos samverkande parter samt ett stärkt samarbete alla berörda aktörer emellan. Margareta Liljeqvist, avd för Vård och Omsorg, Sveriges Kommuner och Landsting har genomfört utredningen och skrivit rapporten. Stockholm i april 2005 Roger Molin

2 (36)

7164-039-8  
7164-039-8  

http://webbutik.skl.se/bilder/artiklar/pdf/7164-039-8.pdf