Page 36

2005-04-27

för läkaren att tillsammans med det övriga teamet att allvarligt i varje situation överväga behovet av sjukskrivning. Detta är en viktig metodfråga som skulle kunna höra hemma på sjukskrivningskommitténs agenda. Remiss till ortoped för en patient som egentligen har psykosomatiska besvär är det ett sätt att skjuta problemen framför sig? I stället borde läkaren ta sig tid med att på ett respektfullt sätt förklara för patienten att inget tyder på att denne skulle lida av något ortopediskt. Men detta kräver tid och en stor dos pedagogik. Inom ramen för f d Landstingsförbundets väntetidsprojekt har man i en nationell studie undersökt vilka administrativa rutiner och prioriteringsprinciper som ti lämpas och vilken betydelse detta har för väntetiderna. Resultatet av studien redovisas i skriften Vad händer med remissen till Ortopeden?13 I studien ”Dalarygg" vid ortopedkliniken i Falun, som redovisas i skriften, har man genom att kombinera utbildningsinsatser med remissförfrågningar och dialog per telefax och telefon kunnat avstyra att närmare 50 procent av de presumtiva ryggremisserna sattes upp på väntelista på kliniken. Slutsatsen är att det går att göra mycket för att effektivisera remisshanteringen. Sveriges Kommuner och landsting driver f n projektet ”Vårdgaranti 2005” för att förbereda införande av en utvidgad reell vårdgaranti från november detta år. Utveckling av e-remisser ingår som en del i detta projekt. Genom att strukturera informationen och underlätta kommunikationen mellan vårdgivare kan e-remissen skapa förutsättningar för bättre bedömningar av remisser och för säkrare och snabbare besked till patienten. Det finns således anledning att hoppas att utvecklingen av e-remisser i hela landet ska fortgå och därmed inverka gynnsamt även på sjukskrivningarnas längd. Bedömning av arbetsförmågan När en person i yrkesverksam ålder söker läkare p g a sjukdom ska läkaren ta ställning till om sjukdomen medför nedsatt arbetsförmåga i relation till det arbete patienten har. Denna bedömning anser många läkare är svår att göra då läkaren omöjligt kan känna till patientens arbetssituation, arbetsmiljö etc. När så är möjligt löses frågan genom kontakt med arbetsgivare och företagshälsovård. Då ett multidisciplinärt team finns vid vårdcentralen ses detta som en viktig tillgång. Läkarens bedömning ligger sedan till grund för försäkringskassans beslut om sjukpenning. Båda dessa åtgärder, bedömning respektive beslut, synes vila på otillräcklig grund eftersom inte heller försäkringskassan kan ha uttömmande kunskaper om arbetsuppgifter och arbetsmiljö. Blir försäkringskassans beslut därför 13

Vad händer med remissen till Ortopeden? 2001

32 (36)

7164-039-8  

http://webbutik.skl.se/bilder/artiklar/pdf/7164-039-8.pdf

7164-039-8  

http://webbutik.skl.se/bilder/artiklar/pdf/7164-039-8.pdf