Page 35

2005-04-27

samordningsinsatser enligt AFL. Såsom det formella samordningsansvaret är utformat går värdefull tid förlorad eftersom tidiga rehabiliteringsinsatser oftast är förutsättningen för ett framgångsrikt resultat. Däremot i den frivilliga samordningen som vårdcentralen på vissa ställen tagit på sig kan rehabiliteringen snabbt komma igång. Med det stora behov av att hejda inflödet till långtidssjukskrivningar finns det därför anledning att finna en ordning som gör att rehabiliteringsprocessen och samordningen av denna kan komma igång i princip omgående vid ett sjukfall. Viktigt är att det formella samordningsansvaret tydliggörs och att förutsättningar ges så det också kan fullgöras. Tillämpningen måste också ske över hela landet eftersom tidig rehabilitering är en nyckelfråga för snabb återgång i arbete. Vid finansiell samordning tar aktörerna ett gemensamt ansvar för rehabiliteringen genom den formella bildningen av samordningsförbund. Men lagstiftningen om finansiell samordning är frivillig och är därför ett instrument som knappast kommer att tillämpas över hela landet. Det interna vårdflödet Läkarens och övrig vårdpersonals förhållningssätt till och bemötande av den patient som söker för diffusa besvär är särskilt viktigt. Denne måste bli tagen på allvar från första mötet för att en bra behandlingskontakt ska upprättas. I de fall patientens besvär innehåller psykologiska och sociala besvär är det värdefullt för alla parter att patienten kan få sitt huvudsakliga stöd från t ex kurator. Enligt rapporten Problem inom hälso- och sjukvården kring handläggning av patienters sjukskrivning12 finns det mycket i dagens sjukvårdssystem som främjar långa sjukskrivningar. Ett problem som anges i rapporten är att det alltför sällan initieras samtidiga processer i form av t ex remisser till olika typer av undersökningar och andra insatser. Väntetiderna i vården ges i den allmänna debatten ofta skulden för långa sjukskrivningar. Många landsting pekar särskilt ut väntetiderna till konsultation hos ortoped som ett stort bekymmer. Situationen blir naturligtvis inte enklare av att det förefaller finnas en inbyggd samarbetssvårighet mellan öppen och sluten vård. På många ställen löses problemet genom att ortopedkonsult regelbundet besöker vårdcentralen och hinner då med de mest angelägna konsultationerna. På andra ställen är man enbart hänvisad till att remittera och acceptera den väntetid som råder. Under väntetiden är patienten i allmänhet sjukskriven. Man kan ifrågasätta om det vid sådana tillfällen görs en sjukskrivning av slentrian. Det finns anledning 12

Alexanderson m fl, Karolinska Institutet

31 (36)

7164-039-8  
7164-039-8  

http://webbutik.skl.se/bilder/artiklar/pdf/7164-039-8.pdf