Page 34

2005-04-27

Enligt Socialstyrelsens rapport Sjukskrivningsprocessen i primärvården11 förekommer teamarbete vid 40 procent av landets vårdcentraler. Det finns all anledning att främja en fortsatt utbyggnad av teamen vid samtliga vårdcentraler. Många landsting skulle prioritera en utbyggnad av teamen om resurserna fanns. Kvaliteten i stödet till den enskilde ökar om ett genuint teamarbete bedrivs. Ett sådant karaktäriseras bl a av att teammedlemmarna har en gemensam värdegrund och är överens om målet för sitt arbete i form av ett gemensamt förhållningssätt. För att teamets arbete ska bli effektivt och innebära värdefulla insatser för den enskilde måste varje teammedlem vara trygg i sin yrkesroll så att denne kan hävda sin kompetens likaväl som denne är medveten om sin kompetens gränser. Ett långsiktigt och nära samarbete mellan teammedlemmarna innebär ofta att en värdefull kunskapsöverföring kommer tillstånd som skapar värde för patienterna och berikar de professionella. Det erfarna teamet vid vårdcentralen har i allmänhet utvecklat en god förmåga att bedöma riskerna för en långtidssjukskrivning och kan därför snabbt sätta in åtgärder som t ex fysisk aktivitet, samtalsstöd etc. Vid många vårdcentraler knyter man också företagshälsovårdens kompetens till det fungerande teamet. Samordningsansvaret Enligt AFL har försäkringskassan såsom redovisats ovan ett samordningsansvar för rehabilitering av sjukskrivna. Enligt Riksförsäkringsverkets Vägledning Nr 2004:2 innebär samordningsansvaret att ”Försäkringskassan ska se till och verka för att de olika rehabiliteringsåtgärder som en försäkrad behöver, och som olika myndigheter och arbetsgivare ansvarar för, fogas samman. Samordningen ska syfta till att den som drabbats av sjukdom ska få tillbaka sin arbetsförmåga och kunna försörja sig genom förvärvsarbete. Att samordna är att aktivt arbeta med att foga samman rehabiliteringsåtgärder så att de länkar i varandra, löper parallellt eller på annat sätt bildar en väl fungerande helhet.” Vidare sägs att den försäkrade ska stödjas i kontakterna med andra rehabiliteringsansvariga och att försäkringskassan ska verka för att de andra aktörerna är aktiva i rehabiliteringsprocessen. Enligt anvisningarna ovan ska försäkringskassan aktivt samordna rehabiliteringsprocessen. Enligt all här refererad erfarenhet måste rehabiliteringsprocessen och samordningen av denna starta i princip från första sjukdagen. Däremot dröjer det innan arbetsgivaren inkommer med rehabiliteringsplan eller behovet av rehabilitering är utrett på annat sätt som kan tjäna som underlag för försäkringskassans 11

Sjukskrivningsprocessen i primärvården, Återföring av tillsynsbesök 2004, Socialstryrelsen

30 (36)

7164-039-8  
7164-039-8  

http://webbutik.skl.se/bilder/artiklar/pdf/7164-039-8.pdf