Page 33

2005-04-27

biliteringsplan”, en plan som framförallt är framtagen tillsammans med den enskilde och utifrån dennes individuella behov men också tillsammans med alla berörda aktörer. Det är särskilt viktigt att på ett tidigt stadium involvera arbetsgivaren. Vad krävs för att en rehabilitering med målet snar återgång i arbete ska komma till stånd? Eftersom rehabilitering är en mångfacetterad verksamhet som flera olika aktörer har ansvar för och som dessutom rymmer en rad kompetensområden finns ett absolut krav på samarbete mellan dessa. Erfarenheten visar att det finns två olika sätt, givetvis med variationer, att arrangera detta nödvändiga samarbete. Det ena sättet är finansiell och politisk samverkan, tidigare enligt försökslagstiftningen för Socsam, numera enligt den permanenta lagen om finansiell samordning. Inom ramen för denna formella samordning samverkar hälso- och sjukvården, socialtjänsten, försäkringskassan och arbetsmarknadsmyndigheterna omkring människor i behov av rehabilitering från flera aktörer. Många i målgruppen för finansiell samordning är långtidssjukskrivna. På det viset blir finansiell samordning ett kraftfullt instrument i arbetet med att stävja långtidssjukskrivningar. Resultaten är också mycket goda visar refererade exempel på annat ställe i rapporten. En variant på finansiell samordning är Frisam som står för frivillig samverkan i rehabiliteringsfrågor mellan de fyra samverkande aktörerna enligt finansiell samordning. Det andra sättet att framgångsrikt samverka är när rehabiliteringen samordnas vid en vårdcentral och av dess personal. Försäkringskassan deltar i allmänhet i det gemensamma arbetet. Vårdcentralen har en stor fördel genom att först komma i kontakt med den som blir sjukskriven och kan snabbt sätta in rehabiliteringsåtgärder. Resultaten blir därför erfarenhetsmässigt goda d v s långtidssjukskrivningar kan förhindras. Framgångskonceptet är tidiga insatser i samverkan mellan olika aktörer och kompetensområden. Multiprofessionella team Enligt den samlade erfarenheten är ett multiprofessionellt team mycket värdefullt i vårdcentralernas arbete med sjukskrivningar och rehabilitering. Finns det dessutom någon i teamet som har ett uttalat ansvar för att driva processen och överbrygga ansvarsväxlingarna ökar möjligheterna till ett gott resultat. Detta gäller särskilt patienter med diffusa diagnoser som har inslag av smärta och eller psykisk ohälsa.

29 (36)

7164-039-8  
7164-039-8  

http://webbutik.skl.se/bilder/artiklar/pdf/7164-039-8.pdf