Page 32

2005-04-27

skrivning. I ett nära och prestigelöst samarbete uppstår i allmänhet ömsesidig respekt som underlättar bearbetningen av gemensamma problem. Finns det då enbart fördelar med ett närmare samarbete mellan hälso- och sjukvården och försäkringskassan? Ryms här en försäkringsetisk aspekt? Finns risk att försäkringskassan skulle brista i sin försäkringssmässiga objektivitet vid nära kontakt med patientens läkare som i denna situation enbart ser sig som patientens företrädare och kanske försvarare? Generella svar på dessa frågor finns förmodligen inte men det finns all anledning att ägna dessa uppmärksamhet i t ex utbildnings- och diskussionssammanhang. Landstingens uppdrag enligt hälso- och sjukvårdslagen är att bereda medborgarna hälso- och sjukvård på lika villkor. Rehabilitering är en del av hälso- och sjukvården. Enligt betänkandet Försäkringskassan (SOU 2004:127) har Försäkringskassan i uppdrag att säkerställa att • medborgarna snabbt och rättssäkert får beslut om det ekonomiska stöd de har rätt till, • medborgarna får information så de förstår sina rättigheter och skyldigheter, • medborgare genom Försäkringskassans samordning får ett effektivt stöd för rehabilitering, • regeringen får de underlag den behöver för beslut som gäller myndighetens verksamhetsområde. Uppdragen för de två verksamheterna skiljer sig såsom beskrivits ovan mycket åt men fokuseras i det gemensamma ansvaret för rehabilitering och därmed behovet av ett gemensamt kunnande om rehabilitering och försäkringsmedicinska frågor. Samma mål på individnivå Även om aktörernas övergripande mål skiljer sig åt måste man vara överens om målet på individnivå. Vid samarbete omkring en individs rehabilitering är det viktigt att utifrån en helhetssyn på den enskilde vara överens om att målet för den enskilde individen är återgång i arbete. Det är också angeläget att aktörerna i det enskilda fallet är överens om hur målet ska nås. Budskapet från alla som är involverade i rehabiliteringsprocessen måste vara likalydande gentemot den enskilde för att ett gott resultat ska vara möjligt att nå. Det är viktigt att se och stärka de friska sidorna hos individen. Mål och medel kan lämpligen formaliseras i en för alla aktörer gemensam ”reha-

28 (36)

7164-039-8  

http://webbutik.skl.se/bilder/artiklar/pdf/7164-039-8.pdf

7164-039-8  

http://webbutik.skl.se/bilder/artiklar/pdf/7164-039-8.pdf