Page 31

2005-04-27

et och länsarbetsnämnden.

Sammanfattande analys och diskussion Olika uppdrag Hälso- och sjukvården och dess huvudmän landstingen har inget uttalat ansvar för sjukskrivningsfrågan som sådan i bemärkelsen av att den t ex skulle vara styrande vid prioriteringar. Inte heller finns incitament för hälso- och sjukvården att ägna kraft åt att rent allmänt begränsa sjukskrivningarna. Men hälso- och sjukvården är naturligtvis nära involverad i sjukskrivningsfrågan genom läkarnas diagnostisering och behandling av den sjuke och utfärdande av olika intyg till socialförsäkringen. Däremot har hälso- och sjukvården ett stort ansvar för den sjukskrivnes rehabilitering enligt HSL. Ledningarna för landstingens hälso- och sjukvård är medvetna om och bejakar det nationella målet om halvering av sjukskrivningarna fram till 2008. Det är viktigt att poängtera att landstingen i sina åtaganden när det gäller sjukskrivnings- och rehabiliteringsfrågorna är helt beroende av att övriga aktörer fullgör sina respektive uppdrag. Hälso- och sjukvårdens närmaste samarbetspartner när det gäller sjukskrivningsfrågan är försäkringskassan. Dessa två aktörer har olika uppdrag enligt lagar och andra direktiv men är beroende av varandra på en rad olika sätt. Det är viktigt att i en samarbetsrelation tydliggöra respektive verksamhets uppdrag samt att informera varandra om vilka tillgängliga resurser respektive verksamhet förfogar över. Ett hinder i allt samarbete är att olika verksamheter har skilda mål som i hög grad ger upphov till olika kultur. Försäkringskassan har att fatta regelstyrda beslut om förmåner på strikt försäkringsmässiga grunder utan så mycket kontakt med den enskilde försäkringstagaren. Hälso- och sjukvården däremot arbetar med att bota och lindra den enskildes besvär i nära kontakt med denne och enbart med den enskildes bästa för ögonen. Försäkringskassan och hälso- och sjukvården måste samarbeta mycket närmare varandra än vad som hittills skett för att få tillstånd en snabb och professionellt genomförd sjukskrivningsprocess med god överlappning vid ansvarsväxlingar. Detta måste iakttas för att den enskilde så tidigt som möjligt ska få stöd i sin rehabilitering med sikte på snabb återgång i arbete. En gemensam uppgift för de båda huvudaktörerna borde vara att tillsammans analysera sjukskrivningsprocessen och åtgärda alla rutiner som leder till onödiga fördröjningar och därmed förlängd sjuk-

27 (36)

7164-039-8  

http://webbutik.skl.se/bilder/artiklar/pdf/7164-039-8.pdf

7164-039-8  

http://webbutik.skl.se/bilder/artiklar/pdf/7164-039-8.pdf