Page 28

2005-04-27

när det gäller patienter med behov av utredning och arbetsplatsinriktad rehabilitering. I uppdraget ingick bl a att omhändertagandet av en patient ska underlätta arbetsrehabiliteringsprocessen och minimera sjukskrivningstider. Parterna konstaterade bl a att det fanns en stor kunskapsbrist om varandras uppdrag och verksamhet. Detta kommer senare att åtgärdas genom att parterna fortsätter sina kontakter och fördjupar sitt samarbete. I sjukskrivningsärenden innebär samarbetet med företagshälsovården att så snart en patient söker för arbetsrelaterade besvär vid en vårdcentral kontaktar distriktsläkaren patientens chef för att snabbt få igång ett samarbete med såväl arbetsledningen som företagshälsovården. Även i Värmland finns avtal mellan landstingets hälso- och sjukvård och företagshälsovården. Företagshälsovårdens åtagande kan också omfatta arbetsslösa personer. Samverkan mellan Försäkringskassans huvudkontor och Arbetsmarknadsstyrelsen I ett dokument daterat i januari 2005 ger generaldirektörerna för Försäkringskassan respektive Arbetsmarknadsstyrelsen försäkringsdelegationerna och länsarbetsnämnderna i uppdrag att träffa överenskommelse om fortsatta insatser i samverkan för arbetslösa sjukskrivna personer. Det övergripande målet för de gemensamma insatserna uttrycks bl a enligt följande: • Den nationella överenskommelsen för 2005 mellan Försäkringskassan och Arbetsmarknadsstyrelsen innebär att fler arbetslösa sjukskrivna erbjuds arbetslivsinriktad rehabilitering. • Verksamhetens inriktning är att personer som är arbetslösa sjukskrivna eller uppbär tidsbegränsad sjuk- eller aktivitetsersättning så snabbt som möjligt ska återfå arbetsförmågan och få ett arbete eller börja en utbildning. Enligt det nationella dokumentet ska det lokalt finnas en beredningsgrupp med representanter för Försäkringskassans länsorganisation och Arbetsförmedlingen. Gruppens uppgift är att bedöma vilka som ska erbjudas insatser. Försäkringskassan initierar och föreslår personer som bedöms ha behov av arbetslivsinriktade åtgärder. Samverkan med arbetsförmedlingen Många som är sjukskrivna är dessutom arbetslösa och därmed också anmälda till arbetsförmedlingen. Det rör sig om drygt 30 tusen personer. Det finns också många människor som efter sin sjukskrivning inte vill eller kan återgå till sin tidi-

24 (36)

7164-039-8  
7164-039-8  

http://webbutik.skl.se/bilder/artiklar/pdf/7164-039-8.pdf