Page 27

2005-04-27

23 (36)

enligt arbetsmiljölagen skyldighet att anpassa arbetsplatsen vid t ex deltidssjukskrivning eller om behov finns då den tidigare sjukskrivne återgår i arbete. Enligt 3 kap. 2 a §, tredje stycket Arbetsmiljölagen ska arbetsgivaren ha en på lämpligt sätt organiserad arbetsanpassnings- och rehabiliteringsverksamhet för att fullgöra dessa skyldigheter mot anställda som drabbas av skada eller sjukdom. Erfarenhetsmässigt etableras i allmänhet kontakt mellan arbetsgivare och behandlande läkare sent under en sjukperiod vilket är olyckligt eftersom det inte sällan medför onödig fördröjning av den sjukes återgång i arbete. Avstämingsmöte Såsom angetts ovan är försäkringskassan enligt AFL skyldig att i vissa situationer kalla till avstämningsmöte. Enligt majoriteten av landsting har avstämningsmöte ännu inte funnit sin form och blivit en naturlig del av vardagsarbetet vid en vårdcentral. En orsak till detta kan vara att det finns vissa formella oklarheter. En synpunkt som framkommit är att om försäkringskassan inte gjort en formell kallelse utan i stället representant för vårdcentralen, vilket i en nära samarbetsrelation borde falla sig helt naturligt, kan inte arvode utgå. Ett annat formellt hinder handlar om att läkaren inte kan delegera närvaro vid avstämningsmötet till medlem i vårdcentralens team som har en annan yrkesroll. Detta torde vara ett helt naturligt led i ett fungerande teamarbete i vissa situationer. och borde justeras så att arvode kan utgå. Samverkan med företagshälsovården Om den sjuke har en anställning och arbetsgivaren är anknuten till en företagshälsovård ser många vårdcentraler denna verksamhet som en naturlig samverkanspartner. Företagshälsovårdens kunskap om den sjukes arbetsuppgifter och arbetsmiljö är värdefullt för vårdcentralens läkare då denne ska ta ställning till arbetsförmågan. På ett övergripande plan har det i några län/landsting slutits avtal mellan företrädare för företagshälsovården och hälso- och sjukvården. I Blekinge har samverkansavtal slutits mellan företagshälsovården samt hälso- och sjukvården. Av avtalet framgår bl a att parterna är överens om att samverkan ska utvecklas såväl omkring enskilda patientärenden som på ett mer generellt plan. Detta ska ske genom utarbetandet av en gemensam plattform för parternas verksamhet och utvecklande av gemensamma program och riktlinjer. I Östergötland har en grupp bestående av representanter för landstingets närsjukvård och Föreningen Svensk Företagshälsovård haft i uppdrag att ta fram rutiner mellan närsjukvård och företagshälsovård för att tydliggöra riktlinjer och ansvar

7164-039-8  
7164-039-8  

http://webbutik.skl.se/bilder/artiklar/pdf/7164-039-8.pdf