Page 26

2005-04-27

av landstingets rehabiliteringsmedicinska kliniker när det gäller försäkringsmedicinska utredningar och aktiva rehabiliteringsinsatser.

Extern samverkan Samverkan mellan hälso- och sjukvården och försäkringskassan För en optimalt effektiv sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocess krävs nära samverkan mellan försäkringskassan samt hälso- och sjukvården. Dessa två aktörer är såsom påpekas på en rad ställen i denna rapport helt beroende av varandra. För att den enskilde ska få snabb hjälp med rehabilitering och återgång i arbete är ett nära samarbete mellan de två aktörerna helt nödvändigt. På chefsnivå finns samarbete mellan försäkringskassan och hälso- och sjukvården i alla län/landsting. Konkret tar sig detta bl a uttryck i engagemang i och undertecknade av de upprättade ovan redovisade gemensamma handlingsplanerna för hälso- och sjukvården och försäkringskassan. Det är också viktigt att det på handläggarnivå angelägna samarbetet legitimeras av respektive högsta chef. Den viktigaste konkreta samverkan sker mellan läkaren som lämnar det medicinska underlaget för sjukskrivning och försäkringskassans handläggare. Det finns olika metoder att underlätta denna samverkan t ex direkttelefonlinje mellan vårdcentralen och försäkringskassan. Mycket uppskattat av distriktsläkarna är rutinen att försäkringskassans handläggare regelbundet besöker vårdcentralen för att diskutera enskilda ärenden men också ge svar på försäkringstekniska frågor. Ett annat forum för samverkan och möjlighet att lära av varandra är deltagande i samma försäkringsmedicinska utbildning. Även om det finns ett stort intresse av och behov från båda aktörerna att få ett nära och bra samarbete återstår stora insatser innan det har funnit sina former i hela landet och fungerar optimalt. Samverkan med arbetsgivaren Ett stort bekymmer för läkaren som ofta tas upp är att bedöma den sjuke personens arbetsförmåga eftersom både arbetsuppgifterna och arbetsplatsens utformning i allmänhet är okända för den bedömande läkaren. Det finns exempel på att kontakt med arbetsgivaren tas på ett tidigt stadium för att denne tillsammans med den sjuke ska hjälpa till att bedöma arbetsuppgifterna i relation till den sjukes besvär. Det är viktigt att redan i ett inledande skede av en sjukperiod, som riskerar att bli långdragen, involvera arbetsgivaren. Denne har enligt lagstiftningen skyldighet att påbörja en rehabiliteringsutredning när arbetstagaren har varit frånvarande från sitt arbete längre tid än fyra veckor (22 kap. 3 § AFL). Arbetsgivaren har också

22 (36)

7164-039-8  

http://webbutik.skl.se/bilder/artiklar/pdf/7164-039-8.pdf

7164-039-8  

http://webbutik.skl.se/bilder/artiklar/pdf/7164-039-8.pdf