Page 22

2005-04-27

I en undersökning av försäkringskassan i Västra Götaland om distriktsläkarens syn på kontakterna med försäkringskassan och sjukskrivning under 20045 framkommer att läkare i varierande grad kan känna press på sig att sjukskriva patienter. ”Det är troligt att pressen till stor del handlar om att tillmötesgå patientens önskemål. Det verkar inte vara så vanligt med hot, men läkarnas arbetsförhållanden och framför allt patientens försörjningsbehov tycks vara mer förekommande som orsaker bakom pressen.” Enligt rapporten Problem inom hälso- och sjukvården kring handläggning av patienters sjukskrivning6kräver läkare ofta av sig själva att de ska klara av att ensamma hantera en patients sjukdomsbild. ”Patienter med en sammansatt symptombild behöver ofta bedömning och behandling med tvärprofessionell inriktning. Genom att inte utnyttja möjligheten till samarbete blir läkare ensamma med ett orimligt stort eget ansvar, samtidigt som patienten inte får optimal behandling.” Enligt rapporten kan det handla om okunskap om vilka andra möjligheter som finns i samhället för personer att få stöd men också om attityder som att ”läkare bör kunna allt” och inte hänvisa till någon annan. Tid för patienten Många läkare poängterar vikten av att tillräckligt med tid avsätts för patientbesök. Många menar t o m att det första besöket är avgörande för hur patientläkarrelationen utvecklas. Gott om tid är nödvändigt för den patient som t ex söker vårdcentralen för diffusa symtom i form av värk ofta parat med tecken på psykisk ohälsa. För att rätt förhålla sig till en patient med dessa symtom vet framförallt den erfarne läkaren att det krävs tid för att förstå de ofta bakomliggande problemen som gett upphov till besvären och ohälsan. På många vårdcentraler försöker man i förväg bedöma behovet av tidsåtgång men det är inte alltid detta är möjligt. Resultatet blir därför ofta att patienten ofta lämnar sitt läkarbesök föga tillfredsställd men med ett intyg om nedsatt arbetsförmåga som sannolikt innebär rätt till sjukpenning. Ett sätt att avsluta samtalet och därmed skjuta problemet framför sig är att remittera den patient som har diffusa smärtor till en ortoped till vilken väntetiden ofta är lång och i avvaktan på konsultationen rekommenderar läkaren sjukskrivning. Enligt rapporten De Nya Diagnoserna”7 ett omhändertagandeprogram som tagits fram i landstinget Västernorrland kräver patientgruppen med neurosomatiska sjukdomar mycket tid. Och i rapporten konstateras att om en patient med dessa 5

Utvärderingsrapport nr 6 Distriktsläkares syn på kontakterna med försäkringskassan och sjukskrivning, Försäkringskassan Västra Götalands län 6 Alexanderson m fl, Karolinska Institutet 7 Landstinget Västernorrland

18 (36)

7164-039-8  
7164-039-8  

http://webbutik.skl.se/bilder/artiklar/pdf/7164-039-8.pdf