Page 19

2005-04-27

informell samverkan mellan försäkringskassan och landstinget som parterna anser väl ersätter den mer formella sjukskrivningskommittén. I allmänhet finns en sjukskrivningskommitté inrättad i länet/landstinget. I några landsting finns en kommitté på länsnivå och några lokala kommittéer därunder. I region Skåne finns exempel på en sådan konstruktion. En sjukskrivningskommittés uppdrag omfattar bl a att arbeta med utbildning samt policy- och attitydfrågor. Frågor om läkarrollen i samband med sjukskrivningsfrågan och den frustration detta ger upphov till är exempel på frågor som kan höra hemma för diskussioner inom ramen för sjukskrivningskommittén.

Etiska frågor i relation till ekonomiska drivkrafter I diskussioner om de höga sjukskrivningstalen påpekas ofta att det i hälso- och sjukvården inte finns ekonomiska incitament som kan verka återhållande då läkaren bedömer en patients behov av att vara befriad från arbete. Försäkringskassan, Sveriges Läkarförbund samt Sveriges Kommuner och Landsting har föreslagit regeringen att någon form av ekonomiskt incitament ska inrättas för hälso- och sjukvården som en drivkraft att nedbringa sjukskrivningarna. Syftet är att frågan ska fokuseras på ledningsnivå i landstingen. I sammanhanget finns givetvis implikationer som det gäller att vara uppmärksam på. Om ett sådant system skulle införas finns det anledning att iaktta största varsamhet så att det i alla situationer lämnas helt utan tvivel att den enskilde patienten inte skulle få ett rättmätigt behov av intyg om nedsatt arbetsförmåga. Däremot kan ett system med ekonomiska drivkrafter verka i riktning mot att hela processen mot återgång i arbete skärps och att rutiner skapas som motverkar onödiga fördröjningar när det gäller t ex väntetider till olika insatser. En annan adekvat fråga i sammanhanget som tagit upp av flera landsting är att risk finns att den av riksdagen fastställda prioriteringsprincipen för hälso- och sjukvården frångås genom att ett alltför starkt fokus hamnar på gruppen långtidssjukskrivna. Orsaken är naturligtvis att många i denna grupp inte hamnar högt i prioriteringsordningen. Ett system med ekonomiska drivkrafter kunde medföra att personer med lång sjukskrivning bakom sig eller risk för sådan i vissa sammanhang skulle prioriteras högre än prioriteringsprincipen medger. Om systemet skulle införas måste detta följas med största uppmärksamhet i främst hälso- och sjukvården. Den nu av många inrättade sjukskrivningskommittén är ett bra organ att anordna etiska och metodiska diskussioner då tid kan ges för reflektion och eftertanke och kritisk granskning av det egna handlandet.

15 (36)

7164-039-8  
7164-039-8  

http://webbutik.skl.se/bilder/artiklar/pdf/7164-039-8.pdf