Page 18

2005-04-27

lingsplanen på lokal nivå där t ex lokala rehabgrupper svarar för att ett lokalt förankrat arbete bedrivs.

Försäkringsmedicinsk utbildning På uppdrag av regeringen startade dåvarande Riksförsäkringsverket under 2003 en riksomfattande utbildning i försäkringsmedicin. I alla landsting har den första omgången av försäkringsmedicinsk utbildning genomförts d v s i princip har alla läkare i primärvården genomgått utbildningen. Utbildningsansvarig är respektive läns försäkringskassa. Vid utvärderingar har utbildningen genomgående fått mycket höga omdömen. I ett andra steg som nu i allmänhet pågår ges försäkringsmedicinsk utbildning i första hand till ortopeder och psykiatriker. Även AT-läkare, ST-läkare och läkare vid företagshälsovården ingår bland de målgrupper som prioriteras för utbildningen. I många län/landsting ser man det angeläget att även övrig personal vid i första hand vårdcentralerna ges utbildning i försäkringsmedicin. Representanter för framförallt läkarna pekar på vikten av att försäkringsmedicinsk utbildning ges kontinuerligt. Det handlar dels om att uppdatera nyanställd personal dels om att ge erfarna läkare utbildning i nya bestämmelser, ge möjlighet att diskutera uppkomna problem etc.

Sjukskrivningskommittéer Den första sjukskrivningskommittén bildades för några år sedan efter förebild av läkemedelskommittéerna i landstingen. I dag (april 2005) har det bildats sjukskrivningskommittéer eller motsvarande i tio län/landsting. I fyra län/landsting utreds f n bildandet av en kommitté. I sju län/landsting är inrättandet av sjukskrivningskommitté f n inte aktuell men bland dessa finns informella organ som har en liknande funktion som en sjukskrivningskommitté. Utformningen av en sjukskrivningskommitté varierar liksom benämningen. Nästan undantagslöst är en distriktsläkare ordförande i kommittén. Försäkringskassan är alltid representerad i kommittén med minst en person, i allmänhet försäkringsöverläkaren. I bland består kommittén av enbart läkare, som distriktsläkare och försäkringsläkare. I bland ingår även läkare vid företagshälsovården, ortopeder och psykiatriker. I några kommittéer ingår administratörer från landsting och försäkringskassa. Oftast är kommittéerna relativt små, sex till åtta ledamöter men kan vara både större och mindre. Medlemstalet ökar då även representanter för övrig personal vid vårdcentralen ingår som t ex sjukgymnast och kurator. I flera av de län/landsting som f n inte avser att inrätta en sjukskrivningskommitté finns en

14 (36)

7164-039-8  
7164-039-8  

http://webbutik.skl.se/bilder/artiklar/pdf/7164-039-8.pdf