Page 17

2005-04-27

försäkrades arbetsförmåga fortfarande är nedsatt p g a sjukdom samt om rehabilitering eller ytterligare utredningsåtgärder är nödvändiga begära att han eller hon genomgår utredning eller deltar i ett avstämningsmöte för bedömning av hans eller hennes medicinska tillstånd, arbetsförmåga och behov av och möjligheter till rehabilitering. Regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer, meddelar närmare föreskrifter om avstämningsmötet.” (3 kap .8 a § AFL). Enligt betänkandet Utveckling av god företagshälsovård (SOU 2004:113) är reglerna oklara när det gäller arbetsgivarens rehabiliteringsansvar. Den samlade regleringen i Arbetsmiljölagen (AML) och lagen om allmän försäkrings (AFL) är inte fullständigt klar i fråga om arbetsgivarens och andra aktörers, främst försäkringskassan, ansvar för rehabilitering. Enligt uppgift från regeringskansliet kommer inom kort en utredning att tillsättas med uppgift att ge svar på frågan vad som händer när arbetsgivaren inte tar sitt rehabiliteringsansvar. Rehabiliteringsansvaret är således fördelat mellan ett antal aktörer på ett inte helt klargörande sätt. Dessutom finns oklarheter när det gäller rollfördelningen aktörerna emellan. Kanske fungerade tidigare denna splittring av ansvaret när den gängse handlingsmodellen var att t ex först ge och avsluta den medicinska rehabiliteringen och först därefter kunde den arbetslivsinriktade rehabiliteringen vidta. I dag visar all tillgänglig erfarenhet att rehabilitering snarare handlar om en komplex process där de berörda aktörerna agerar tillsammans och där samordningen mellan de olika rehabiliteringsinsatserna under hela förloppet har blivit helt nödvändig d v s från första sjukskrivningsdagen till återgång i arbete.

Handlingsplaner Vid nätverkets för sjukskrivnings- och rehabiliteringsfrågor första sammankomst fick kontaktpersonerna såsom beskrivits ovan i uppdrag att upprätta handlingsplaner för försäkringskassans och hälso- och sjukvårdens samverkansarbete med det övergripande målet att halvera sjukskrivningarna fram till 2008. I alla län finns nu ett aktivt samarbete mellan landstingets hälso- och sjukvård samt länets försäkringskassa. I nästan alla län har samarbetet formaliserats genom en gemensamt upprättad handlingsplan. Arbetet leds i allmänhet av en styrgrupp som består av cheferna för respektive verksamhet. I vissa landsting har man gått ett steg vidare och brutit ner den regionala hand-

13 (36)

7164-039-8  

http://webbutik.skl.se/bilder/artiklar/pdf/7164-039-8.pdf

7164-039-8  

http://webbutik.skl.se/bilder/artiklar/pdf/7164-039-8.pdf