Page 14

2005-04-27

I rapporten används genomgående distriktsläkare. I rapporten används genomgående beteckningen landsting även för de sjukvårdshuvudmän som är regioner.

Grundläggande utgångspunkter för utredningsuppdraget Följande utgångspunkter har varit grundläggande i utredningsuppdraget. Det nationella målet för sjukskrivningsområdet Regeringen har satt upp målet att halvera frånvaron från arbetslivet p g a sjukskrivningar fram till 2008 jämfört med 2002. Detta utgör det övergripande målet även för här redovisat utredningsarbete. Hälso- och sjukvården en del av samhällets välfärdssystem Landstingen med sitt ansvar att tillgodose medborgarnas behov av hälso- och sjukvård är en viktig aktör inom samhällets välfärdssystem. Många medborgare har också behov av insatser från andra aktörer. Insatserna från de olika aktörerna inom välfärden måste samspela på ett för individen optimalt sätt. Det är därför viktigt att de samlade insatserna ges utifrån en helhetssyn på individen. Samverkan mellan välfärdens aktörer är därför ett nödvändigt och oeftergivligt krav. Hälso- och sjukvården är således helt beroende av övriga aktörers handlande för att resultat ska nås. Rehabilitering är en process Rehabilitering är en process som i princip startar den första sjukdagen och som fortgår så länge den enskilde har behov av rehabiliteringsinsatser och upphör ibland först när den sjuke återgår i arbete. Såsom redovisas nedan i denna rapport har flera aktörer ett rehabiliteringsansvar. De olika rehabiliteringsinsatserna måste vara anpassade utifrån den enskildes behov och kan ofta ges från flera verksamheter samtidigt under förutsättning att de olika aktörerna samarbetar. Ett tidigare tänkesätt att först avsluta den medicinska rehabiliteringen och sedan sätta in arbetslivsinriktad rehabilitering förefaller förlegat. Lokala behov och förutsättningar styr utformningen och vägarna mot målet Landstingen är suveräna huvudmän som inom ramarna för gällande lagstiftning i huvudsak är fria att välja vägarna mot uppsatta mål. Lokala behov och förutsättningar styr utformningen av de verktyg som används. Här skiljer sig t ex den roll Sveriges Kommuner och Landsting har som intresseorganisation gentemot Försäkringskassans huvudkontor som med olika förelägganden kan direktstyra de regionala och lokala försäkringskassorna.

10 (36)

7164-039-8  

http://webbutik.skl.se/bilder/artiklar/pdf/7164-039-8.pdf

7164-039-8  

http://webbutik.skl.se/bilder/artiklar/pdf/7164-039-8.pdf