Page 13

2005-04-27

Utredningsuppdraget I uppdragsbeskrivningen Sjukvårdshuvudmännens roll i uppdraget att nedbringa sjukskrivningarna daterad den 30 september 2004 gav ledningen för avdelningen för Hälso- och sjukvårdspolitik utredare Margareta Liljeqvist i uppdrag att genomföra denna utredning. Uppdraget formulerades sålunda: Uppdraget ska fokusera landstingens roll som sjukvårdshuvudmän och vårdgivare ur ett befolkningsperspektiv och ta upp frågeställningar som berör det övergripande uppdraget att nedbringa sjukskrivningarna i linje med det nationella målet. Underlag till utredningen har samlats genom samtal med företrädare för landstingens hälso- och sjukvårdsorganisation, såsom hälso- och sjukvårdschefer, primärvårdschefer/motsvarande, distriktsläkare/motsvarande samt andra företrädare för främst primärvården. De av landstingen och försäkringskassorna gemensamt upprättade handlingsplanerna har utgjort ett viktigt underlag i kontakterna med landstingen. (Se sidan 13.) I referensmaterialet för utredningen har ingått forskningsstudier, rapporter m m som är adekvata för utredningen samt en stor mängd artiklar i både dags- och fackpress. Rapporterna Problem inom hälso- och sjukvården kring handläggning av patienters sjukskrivning, Karolinska Institutet, januari 2005 och Sjukskrivningsprocessen i primärvården, Återföring av tillsynsbesök 2004, Socialstyrelsen har särskilt beaktats. Ett antal studiebesök har också genomförts. Intervjuer har också gjorts med företrädare för några försäkringskassor för att spegla det insamlade landstingsmaterialet mot försäkringskassan som är den främste samarbetspartnern i sjukskrivningsfrågan. Intervjuer har också gjorts med företrädare för Arbetsmarknadsstyrelsen och Försäkringskassans huvudkontor. Tyngdpunkten i utredningens arbete och redovisning ligger i primärvården. Termer Primärvårdens lokala vårdenheter har i landstingen en rad olika benämningar som vårdcentral, husläkarmottagning, hälsocentral etc. I rapporten kommer genomgående begreppet vårdcentral att användas. På samma sätt har läkaren som arbetar vid vårdcentralen några olika benämningar.

9 (36)

7164-039-8  
7164-039-8  

http://webbutik.skl.se/bilder/artiklar/pdf/7164-039-8.pdf