Page 12

2005-04-27

8 (36)

Bakgrund Sjukskrivningsfrågan i landstingen Sedan början av 2003 arbetar Sveriges Kommuner och Landsting (Landstingsförbundet) aktivt med sjukskrivningsfrågan utifrån ett hälso- och sjukvårdsperspektiv med syftet att stödja det statligt uppsatta målet att frånvaron från arbetslivet p g a sjukskrivning ska halveras fram till 2008 jämfört med år 2002. Under 2003 gjordes inom avdelningen för hälso- och sjukvårdspolitik en inventering av landstingens arbete med sjukskrivningsproblematiken utifrån ett hälso- och sjukvårdsperspektiv. Inventeringen resulterade i en rapport i december 2003. Inventeringen visade att inte alla landsting hade en samlad överblick när det gäller sjukskrivningsproblematiken utifrån ett hälso- och sjukvårdsperspektiv och därmed inte heller en handlingsplan för åtgärder. Ungefär hälften av landstingen hade någon form av övergripande arbete på regional nivå med bäring på sjukskrivningsområdet, oftast i samarbete med andra aktörer främst försäkringskassan. Det föreföll som om det fanns en oklarhet om var ansvaret inom landstinget låg eller borde ligga och en osäkerhet om hur problemen skulle hanteras. Nationellt Försäkringsmedicinskt Forum Nationellt Försäkringsmedicinskt Forum bildades i början av 2004. Målet för detta forum är att bidra till minskningen av ohälsa och sjukskrivningar genom att stödja utvecklingen av försäkringsmedicinsk kompetens för en mer ändamålsenlig sjukskrivningspraxis. Medlemmar i Forum är representanter för Försäkringskassans huvudkontor, SBU, Socialstyrelsen, Sveriges Kommuner och Landsting, Svenska Läkaresällskapet och Sveriges Läkarförbund. Nätverket för sjukskrivnings- och rehabiliteringsfrågor I slutet av 2003 tillskrev Landstingsförbundet landstingen/regionerna med begäran att de skulle utse kontaktpersoner till ett nätverk för sjukskrivnings- och rehabiliteringsfrågor. Riksförsäkringsverket tillskrev försäkringskassorna med motsvarande begäran. Nätverket för rehabiliterings- och sjukskrivningsfrågor som består av en representant för vardera landsting/regioner och försäkringskassor bildades i början av 2004 och har under 2004 haft två sammankomster.

7164-039-8  

http://webbutik.skl.se/bilder/artiklar/pdf/7164-039-8.pdf

7164-039-8  

http://webbutik.skl.se/bilder/artiklar/pdf/7164-039-8.pdf