Page 11

2005-04-27

Intern samverkan • Tidiga och samordnade insatser utan onödiga dröjsmål inom hälso- och sjukvården under sjukskrivningsprocessen främjar enligt erfarenheten snar återgång i arbete. •

Ett bättre samarbete mellan primärvård och specialiserad vård kan påverka sjukskrivningsprocessen i positiv riktning.

Sjukskrivningskommittéer är bra forum för information, diskussion och utbildning i sjukskrivningsfrågor

Extern samverkan • Landstingens viktigaste samarbetspartner i sjukskrivningsfrågan är försäkringskassan. Dessa två aktörer bör utöka och förbättra sitt samarbete. •

Ansvaret för bedömning av den sjukes arbetsförmåga ligger både hos läkaren och försäkringskassans handläggare. Bra instrument saknas. Ett gemensamt utvecklingsarbete bör komma till stånd.

Vårdcentralens multiprofessionella team tillsammans med representant för försäkringskassan utgör kärntrupp bland rehabiliteringsaktörerna.

Erfarenheten visar att en koordinator i teamet med ansvar att driva sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen ger goda resultat.

Den sjukskrivnes arbetsgivare måste komma in tidigt i processen och ta sitt lagstadgade ansvar.

Om den sjukskrivne har tillgång till företagshälsovård ger detta ökad kvalitet i sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen

Arbetsförmedlingen måste bli en självskriven part i rehabiliteringsprocessen.

Finansiell samordning mellan kommun, landsting, försäkringskassa och arbetsförmedling är ett kraftfullt instrument för samverkan i sjukskrivningsfrågan.

7 (36)

7164-039-8  
7164-039-8  

http://webbutik.skl.se/bilder/artiklar/pdf/7164-039-8.pdf