Page 1

L채nsstyrelsernas handl채ggningstider skl granskar


Förord Den 2 maj 2011 fick Sverige en ny plan- och bygglag. Målet var att regler­ na för bygglov och planering skulle förenklas. Man ville snabba upp bygglovsprocessen och skapa förutsebarhet och rättsäkerhet. Det är mål som SKL ställer sig bakom. Kommunerna är angelägna om att förenkla för både medborgare och näringsliv och de vill inte fördröja viktiga byggprojekt. Men kommunens beslut i plan- och byggärenden kan överklagas till länsstyrelsen och sedan vidare till domstol. Alla som är det minsta berörda har rätt att överklaga. Hur lång tid behöver då länsstyrelser och domstolar för att handlägga dessa överklaganden? SKL har gjort en granskning utifrån myndigheternas egna uppgifter. Vi kan konstatera att handläggningstiderna har ökat markant de senaste åren och att det är en trend som verkar hålla i sig. Den nya plan- och bygglagen innebär att kommunernas handläggningstid av bygglov har förkortats. Men eftersom det tar allt längre tid för länsstyrelser och domstolar att handlägga överklaganden, så får den som vill bygga i realiteten vänta längre än tidigare på besked. Denna utveckling går emot syftet med lagändringarna. Det är inte acceptabelt. Stockholm i maj 2011

Håkan Sörman VD Sveriges Kommuner och Landsting


2 L채nsstyrelsernas handl채ggningstider


Nya PBL missar målet Den 2 maj 2011 fick Sverige en ny plan- och bygglag som skärper krav­ en på kommunerna. Den tid kommunen har på sig att handlägga en an­ sökan om bygglov har kortats och ska nu hanteras inom tio veckor. Endast i undan­tagsfall är det tillåtet att förlänga tiden med ytterligare tio veckor. För större byggprojekt krävs ofta en detaljplan, något som kommun­ en beslutar om. I detaljplanen kan kommunen förverkliga lokala politisk­a ställningstaganden om hur mark och vatten ska användas och hur bebygg­ else ska utformas och förvaltas. Proceduren för hur planen ska tas fram regleras i plan- och bygglagen. Detaljplanen är också juridiskt bind­ande. Hur lång tid det tar att ta fram en detaljplan går att förutse. Lagen reglerar vilka moment som ingår i processen och hur lång tid berörda har på sig för att komma med synpunkter. Den nya plan- och bygglagen ger inte kommunerna några utökade möjligheter att korta sina ledtider. Den som vill bygga får räkna med att planprocessen kan ta upp till ett år, från det första förslaget till dess att kommunen beslutat om en detaljplan som ger byggrätter. När kommunen har fattat sitt beslut om bygglov eller detaljplan finns det möjlighet för berörda att överklaga till länsstyrelsen och sedan vidare till domstol. Antalet överklaganden på beslut om detaljplaner har under de senaste åren varit relativt konstant, medan antalet överklagade bygglov har blivit något färre1. Ändå har länsstyrelsernas handläggningstider för dessa ärenden ökat markant. Det verkar vara en trend som håller i sig.

Länsstyrelsernas handläggningstider har ökat markant. Det verkar vara en trend som håller i sig.

Not. 1. Boverkets uppsiktsrapport, planering och byggande under 2010.

Länsstyrelsernas handläggningstider

3


figur 1. Handläggningstiderna (dagar) i genomsnitt för bygglov och detaljplaner, alla länsstyrelser åren 2006–2010. Bygglov Detaljplan 200

150

100

50

2006

2007

2008

2009

2010

Länsstyrelsernas handläggningstider är för långa Den genomsnittliga handläggningstiden har ökat med nästan två månader under åren 2006 till 2010.

4 Länsstyrelsernas handläggningstider

SKL har granskat länsstyrelsernas egna uppgifter för år 2010 och kan konstatera att handläggningen av överklagade ärenden enligt plan- och bygglagen tar mycket lång tid hos flera länsstyrelser. Den genomsnittliga handläggningstiden har ökat med nästan två månader (57 dagar) under åren 2006 till 2010. I vissa län tar prövningen flera gånger längre tid än de tio veckor som kommunerna nu enligt lag har på sig för att handlägga ansökningar om bygglov. Den genomsnittliga handläggningstiden för alla länsstyrelser är 169 dagar, det vill säga 24 veckor. Endast tre län har en genomsnittlig handläggningstid under tio veckor för bygglovsärenden. Några län har extremt långa handläggningstider. I Norrbotten får den som fått sitt bygglov överklagat vara beredd på en handläggningstid på i


genomsnitt 452 dagar, det vill säga 65 veckor eller över ett år. I Västmanland är det inte mycket bättre. Där får den som vill bygga vara beredd på att ett överklagat bygglov tar 443 dagar, alltså 63 veckor. I Norrbotten och i Västmanland behöver länsstyrelserna alltså nästan sju gånger längre tid på sig att hantera ett ärende än vad som är tillåtet för kommunerna. Gävleborg, som handlägger ärenden snabbast av alla länsstyrelser, gör det sju gånger effektivare än kollegorna i Norrbotten. Det är inte rättsäkert att handläggningstiderna i länsstyrelserna skiljer sig så mycket åt.

Länsstyrelsernas handläggningstider

5


6 L채nsstyrelsernas handl채ggningstider


figur 2. Handläggningstid (dagar) för överklagade bygglov år 2010. Den röda linjen markerar 10 veckor d.v.s. den nya tidsgränsen för kommunens handläggning.

Norrbotten Västmanland Västra Götaland Stockholm Västernorrland Skåne Gotland Uppsala Jönköping Kalmar Örebro Östergötland Dalarna Halland Södermanland Kronoberg Jämtland Västerbotten Blekinge Värmland Gävleborg 0

100

200

300

400

500

I praktiken kan länsstyrelsernas handläggningstider vara ännu längre. En andel av överklagade bygglovsärenden avvisas av länsstyrelsen en kort tid efter diarieföring. Anledningen kan vara att de formella kraven inte är uppfyllda, att den som klagar är obehörig eller att tiden för överklagande har gått ut. För de ärenden som verkligen prövas är alltså den genomsnittliga handläggningstiden längre än vad statistiken visar.

I praktiken kan länsstyrelsernas handläggningstider vara ännu längre.

Länsstyrelsernas handläggningstider

7


Oacceptabelt långa tider även för detaljplaner Detaljplanen är kommunens verktyg för att reglera bebyggelsen inom ett avgränsat område. Lagen kräver att en detaljplan ska ligga till grund för bygglovprövningen när det gäller nya exploateringar med sammanhållen bebyggelse. Initiativ till detaljplanering tas ofta av en exploatör som också bekostar planen. I områden med ett högt bebyggelsetryck överklagas en stor andel av de detaljplaner som antas av kommunerna. Det leder till osäkerhet och ekonomiska risker för den som investerar. Tiden det tar för länsstyrelsen att handlägga överklagade detaljplaner har ökat de senaste åren. Men det är ofta kommunerna som utpekats som ansvariga för bostadsbristen.

figur 3. Handläggningstid (dagar) för överklagade detaljplaner 20102.

Norrbotten Västmanland Värmland Västra Götaland Kronoberg Skåne Jönköping Uppsala Örebro Södermanland Östergötland Dalarna Västernorrland Blekinge Stockholm Halland Gävleborg Västerbotten Jämtland Kalmar Not. 2. För Gotlands län saknas uppgift om handläggningstid för detaljplaner.

8 Länsstyrelsernas handläggningstider

0

100

200

300

400

500


Handläggningstiden i domstolarna har ökat med 25 procent Efter att länsstyrelsen har fattat beslut om ett bygglov finns ytterligare en möjlighet att få ärendet prövat, utan att det krävs prövningstillstånd. Tidigare var denna instans förvaltningsrätten. Även där har tendensen mot längre handläggningstider varit tydlig. Mellan åren 2008 och 2010 ökade den genomsnittliga handläggningstiden från 6,5 månader till 8,2 månader, eller från 195 dagar 2008 till 246 dagar 2010. Detta innebär en ökning av den genomsnittliga handläggningstiden med 25 procent. Ändringarna i plan- och bygglagen den 2 maj 2011 innebar att domstolsprövning av överklagade beslut flyttade från förvaltningsrätten till mark- och miljödomstolar. Det är stor risk att genomloppstiderna inom några år kommer att vara lika långa i mark- och miljödomstolarna som i förvaltningsrätten. Staten måste kraftsamla för att snabba upp sin ärendehantering.

Statens handläggning måste effektiviseras För att den nya plan- och bygglagen ska få avsedd effekt måste läns­ styrelserna och domstolarna ha samma tidsgränser för sin handläggning som kommunerna. Om detta ska fungera behöver arbetssättet i läns­ styrelserna ses över och effektiviseras. Staten måste dessutom modern­ isera sin styrning av länsstyrelserna genom att mäta och följa upp resultat. Inom kommunsektorn har man under lång tid arbetat med service­ garantier, utveckling och styrning av verksamheten. Syftet har varit att uppnå rättsäkerhet och god service till medborgare och näringsliv. Nu måste staten ta sin del av ansvaret och göra en kraftfull insats för att vända utvecklingen med de ökande handläggningstiderna hos länsstyrelserna.

Nu måste staten ta sin del av ansvaret och göra en insats för att vända utvecklingen med ökande handläggningstider.

Länsstyrelsernas handläggningstider

9


SKL:s förslag på åtgärder Om den nya plan- och bygglagen ska få avsedd effekt, krävs följande åtgärder: >> De tidsgränser för handläggning av byggärenden som gäller för kommunerna bör även gälla länsstyrelser och domstolar som hanterar överklaganden. >> Se över och effektivisera arbetssättet i länsstyrelserna. Inför enhetliga arbetssätt för att öka förutsebarheten. >> Modernisera styrningen av länsstyrelserna. Mät resultaten och följ upp dessa.

10 Länsstyrelsernas handläggningstider


figur 4. Förteckning över länsstyrelsernas handläggningstider i dagar för detaljplan- resp. bygglovsärenden 2006–2010. Län

Plan Plan Plan Plan Plan Bygg Bygg Bygg Bygg Bygg 2006 2007 2008 2009 2010 2006 2007 2008 2009 2010

Gävleborg

X

48

43

55

106

37

13

22

35

68

64

Värmland

S

91

15

32

232

8

37

43

55

67

Blekinge

K

114

69

49

169

65

37

91

26

39

69

AC

65

48

29

80

34

48

48

48

66

83

Jämtland

Z

21

10

16

23

25

76

62

52

96

103

Kronoberg

G

40

217

145

236

210

325

205

116

Södermanland

D

124

108

50

97

157

100

130

114

122

Västerbotten

Halland

N

77

78

76

76

55

79

98

120

122

125

Dalarna

W

104

120

248

116

76

127

179

214

221

129

Östergötland

E

151

175

100

66

78

151

116

133

131

Örebro

T

98

132

119

64

108

109

143

156

142

135

Kalmar

H

83

56

50

63

12

50

62

106

157

138

Jönköping

F

35

48

36

81

130

87

84

89

94

139

Uppsala

C

92

163

154

117

137

231

227

141

I

12

108

80

81

108

88

124

144

Skåne

Gotland

M

149

114

131

181

132

199

167

236

249

178

Västernorrland

Y

64

37

27

67

175

222

73

193

Stockholm

AB

57

45

77

57

195

200

245

219

Västra Götaland

O

227

247

212

299

218

261

244

256

290

276

Västmanland

U

126

69

62

54

301

126

207

39

289

443

Norrbotten

BD

52

214

119

418

113

178

483

452

91

95

103

101

119

112

130

120

169

169

Genomsnitt

Det är anmärkningsvärt att några län visar tydligt negativa trender, både över tid och i förhållande till genomsnittet.

Figur 4 visar en sammanställning av de uppgifter som länsstyrelserna publicerat i sina respektive årsredovisningar. Handläggningstiderna skiljer sig väsentligt åt. Det är anmärkningsvärt att några län visar tydligt negativa trender, både över tid och i förhållande till genomsnittet.

Länsstyrelsernas handläggningstider

11


figur 5. Antal ärenden om bygglov som överklagats till respektive länsstyrelse och utfall av prövningen 2010.

Ej godkända Godkända Jämtland Västernorrland Gävleborg Dalarna Västmanland Örebro Värmland Västra Götaland Halland Skåne Blekinge Gotland Kalmar Kronoberg Jönköping Östergötland Södermanland Uppsala Norrbotten Västerbotten Stockholm 0

100

200

300

400

500

600

Tabell 5 redogör för antalet överklagade bygglovsärenden och utfall i respektive län år 2010. De län som har längst handläggningstider har haft förhållandevis få ärenden att pröva. Norrbotten hade 67 inkommande ärenden under 2010 och Västmanland endast 30 ärenden.

12 Länsstyrelsernas handläggningstider


Upplysningar om innehållet: Anna Eklund, anna.eklund@skl.se, 08–452 75 84 © Sveriges Kommuner och Landsting, 2011 Bestnr: 5246 Text: Anna Eklund Foto: Thomas Henrikson Produktion: ETC Kommunikation Tryck: Modintryckoffset, december 2011


När den nya plan- och bygglagen trädde i kraft den 2 maj 2011 var tanken att reglerna för bygglov och planering skulle förenklas. Alla som ansöker om bygglov skulle få besked inom tio veckor och några små justeringar i detaljplaneprocessen gjordes också. Målet var att snabba upp bygglovsprocessen och skapa förutsebarhet och rättsäkerhet. Denna rapport visar att länsstyrelsernas genomsnittliga handläggningstid för bygglovsärenden har ökat med nästan två månader (57 dagar) under åren 2006 till 2010. Den tid länsstyrelser och domstolar tar på sig för att handlägga ett överklagande enligt plan- och bygglagen har i realiteten blivit allt längre under de senaste åren. Det betyder att kommunernas kortare handläggningstider äts upp av längre handläggningstider hos högre instanser. Den som vill bygga får vänta allt längre på besked i alla de fall där byggplanerna överklagas. Detta är inte acceptabelt och SKL föreslår därför följande åtgärder för att den nya plan- och bygglagen ska få avsedd effekt. >> De tidsgränser för handläggning av byggärenden som gäller för kommunerna bör även gälla länsstyrelser och domstolar som hanterar överklaganden. >> Se över och effektivisera arbetssättet i länsstyrelserna. Inför enhetliga arbetssätt för att öka förutsebarheten. >> Modernisera styrningen av länsstyrelserna. Mät resultaten och följ upp dessa.

Beställ eller ladda ner på www.skl.se/publikationer

Bestnr: 5246

Post: 118 82 Stockholm Besök: Hornsgatan 20 Telefon: 08-452 70 00 www.skl.se

5246  

http://webbutik.skl.se/bilder/artiklar/pdf/5246.pdf