Page 1

nationell satsning för ökad patientsäkerhet

Patientmedverkan i riskanalyser

Patientmedverkan i riskanalyser

Tips till analysledare, teamledare och uppdragsgivare Patientsäkerhetslagen kräver att vården arbetar förebyggande. Risk­analys är en metod för att kartlägga och analysera risker och hitta åtgärder som minskar riskerna. Riskanalyser är en pusselbit i arbetet med patientsäkerhet som ska leda till en säkrare vård. I dag är det för det mesta vårdpersonalen som förmedlar patienters och närståendes synpunkter i riskanalyser. Patienter och närstående kan tillföra helt nya perspektiv och djupare kunskaper om de ges möjligheter att delta i riskanalyser. Patienterna har en helhetssyn utifrån sina egna upplevelser och erfarenheter som vården bör ta tillvara. Denna vägledning ger råd och tips om vad man ska tänka på innan man bjuder in patienter och närstående till en riskanalys.

Beställ eller ladda ner på www.skl.se/publikationer.

Best. nr 5235

Post: 118 82 Stockholm Besök: Hornsgatan 20 Telefon: 08-452 70 00 www.skl.se

Tips till analysledare, teamledare och uppdragsgivare


Patientmedverkan i riskanalyser Tips till analysledare, teamledare och uppdragsgivare


Upplysningar om innehållet: Agneta Andersson, agneta.andersson@skl.se © Sveriges Kommuner och Landsting, 2011 Bestnr: 5235 Text: Informationen är framtagen på uppdrag av Sveriges Kommuner och Landsting. Arbetsgrupp: Carin Ericsson,(projektledare) verksamhetsutvecklare, Landstinget i Östergötland Graciela Carlsson utvecklingsledare NU-sjukvården, Västra Götaland Sara Hjalmarsson, ombudsman Astma och Allergiföreningen i Östergötland Anna Lundin, kvalitetscontroller Capio S:t Görans Sjukhus AB Åsa Ollerstam Lundh, enhetschef Malmö kommun Illustrationer: Emma Virke Produktion: ETC Kommunikation Tryck: Modintryckoffset, augusti 2011


Förord Idag när riskanalyser utförs förmedlas patienters och närståendes synpunk­ ter för det mesta indirekt av vårdpersonalen. Genom att involvera patienter och närstående i analysarbetet tillförs nya perspektiv och ytterligare kunska­ per som är viktiga för riskanalysens resultat. Patienterna har en helhetssyn utifrån sina upplevelser och erfarenheter av vården som bör tillvaratas. Den här informationen är framtagen för att stödja och underlätta utveck­ lingen mot ökad patientmedverkan. Med patientmedverkan avses här med­ verkan av patienter, brukare, vårdtagare, anhöriga, närstående eller andra personer som är eller företräder någon som är mottagare av vård eller omsorg. Informationen vänder sig till dig som är förtrogen med metodiken risk­ analys som redovisas i handboken Riskanalys & Händelseanalys Handbok för patientsäkerhetsarbete som är framtagen för hälso- och sjukvården. Handboken kan laddas ner eller köpas från Sveriges Kommuner och Lands­ ting. (www.skl.se/publikationer)


Innehåll 7 9 11

Överväg patientmedverkan tidigt i planeringen Välj den form av patientmedverkan som passar bäst Innan patienter och närstående bjuds in till riskanalys


KAPIT EL

1

Överväg patientmedverkan tidigt i planeringen Det är viktigt att tidigt, redan när uppdraget till riskanalys formuleras, över­ väga för- och nackdelar med patientmedverkan i riskanalysen. Du bör reflek­ tera över hur patientmedverkan kan påverka analysens process och resultat. Patientmedverkan kan utformas på olika sätt. Hur medverkan sker måste avgöras från fall till fall. Patienter och närstående kan intervjuas innan eller under analysarbetet, enskilt eller i grupp. Ett annat alternativ är att patienter och närstående deltar i analysteamet på samma sätt som övriga medverkande eller deltar endast i några av analysteamets möten. Erfarenheterna är begränsade varför det finns anledning att prova olika former av patientmedverkan.

Reflektera över: >> Rör riskanalysen fakta och frågeställningar som inte är lämpliga att analysera med patientmedverkan. Sekretess gäller vanligtvis inte i riskanalyser. >> Kan analysarbetet väcka oro och obehag hos de patienter och närstå­ ende som medverkar? Vem ska i så fall ge stöd? >> Hur mycket av sin egen sjukhistoria patienten och närstående för­ väntas berätta om vid analysen. >> Vem ansvarar för kontakten med patienter och närstående innan och under analysen? Särskilda krav ställs på information om analys­ arbetet, inbjudan, introduktion m.m. >> Vem ansvarar för att informera patienter och närstående om riskana­ lysens resultat och vilka åtgärder som genomfördes efter riskanalysen? >> Kan deltagarna få ersättning eller kompensation för sin medverkan?

Patientmedverkan i riskanalyser. Tips till analysledare, teamledare och uppdragsgivare. 7


KAPIT EL

2

Välj den form av patient­ medverkan som passar bäst Det är viktigt att ta ställning till vilken form av patientmedverkan som passar bäst i den aktuella riskanalysen. Här redovisas olika aspekter som kan över­ vägas vid beslutet. Intervjuer kan vara att föredra, då diskussionerna fokuseras på områden som är mest relevanta för patienter och närstående. Att ha patienter och när­ stående med i analysteamet ställer stora krav på analysledaren, att leda dis­ kussionerna så att alla blir delaktiga på likvärdiga villkor.

När patienters och närståendes erfarenheter inhämtas vid samtal eller intervjuer Reflektera över: >> Det kan kännas lättare för patienter och närstående att framföra sina synpunkter enskilt eller tillsammans med andra patienter i en mindre grupp. >> Det är alltid patienten själv som avgör vilka erfarenheter hon/han vill dela med sig av. >> Intervjuer ger oftast möjlighet att inhämta synpunkter från flera patienter än om de deltar i analysteamet. >> Det är bra om flera personer ur analysteamet kan medverka vid intervjuerna. >> Bedöm vilken form av intervjuer som är lämplig, enskild eller i grupp. >> Finns det någon som har erfarenhet av patientmedverkan, t ex fokusgruppsintervjuer, som kan konsulteras vid val av metod och genomförande?

Patientmedverkan i riskanalyser. Tips till analysledare, teamledare och uppdragsgivare. 9


Kapitel 2. Hur kan patientmedverkan genomföras?

När patienter och närstående ingår i analysteamet och medverkar på samma villkor som övriga i teamet under hela eller delar av analysarbetet Reflektera över: >> Diskussionerna blir mer kreativa med deltagare som har ett ”utifrånperspektiv ”. >> Patienter och närståendes synpunkter kan få mer genomslag om de finns med under större del av analysarbetet. >> Det kan vara svårt för patienter och närstående att hävda avvikande uppfattningar i gruppen. >> Analysteamet kan behöva mer tid då det är en mer heterogen grupp. >> Det finns en risk att patientmedverkan begränsar öppenheten i diskussionerna. >> Vissa moment är svårare för patienter att medverka i, till exempel risk­bedömning och framtagande av åtgärdsförslag. >> Det finns vanligtvis inte hemliga eller sekretessbelagda uppgifter i en riskanalys. Hur är det här? >> Deltagarna förväntas inte redovisa sin egen sjukhistoria utan delge sina erfarenheter på ett mer generellt plan.

informationsblad till deltagare i riskanalys

Det finns ett informationsblad Att delta i riskanalys – information till inbjudna deltagare i riskanalys inom vård och omsorg. Bladet är tänkt att ges till patienter och närstående när de tillfrågats om deltagande i riskanalys. Informationsbladet ska vara ett komplement till den muntliga information som ges vid en första kontakt. I informations­ bladet anges vem som är kontaktperson för riskanalysen. Där finns även förslag på punkter som kontaktpersonen för riskanalysen bör informera patienter och närstående om. Informationsbladet kan lad­ das ner från www.skl.se/patientsakerhet

10 Patientmedverkan i riskanalyser. Tips till analysledare, teamledare och uppdragsgivare.


KAPIT EL

3

Innan patienter och när­ stående bjuds in till riskanalys Analysteamets sammansättning är en betydelsefull faktor för riskanalysens resultat. Det är därför viktigt att noga överväga vilka patienter och närståen­ de som ska bjudas in att delta.

Reflektera över: >> Vilka erfarenheter är det önskvärt att patienter och närstående har från det område som ska analyseras? >> Hur kan urvalet av deltagare gå till? Vilka ska tillfrågas? >> Hur kan patienter och närstående tillfrågas att delta i riskanalysen inom ramen för sekretessreglerna? >> Finns det någon patientförening som kan hjälpa till eller medverka?

Patienter och närstående som ska medverka i en riskanalys bör tidigt informeras om: >> Vad som ska anlayseras och varför. >> Hur en riskanalys går till. >> Vad som förväntas av dem, hur de ska medverka. >> Hur mycket tid det kommer att ta. >> Hur de kan få information om resultatet efter riskanalysen. >> Hur mycket av sina personliga erfarenheter från vården de förväntas berätta om. >> Vem de kan vända sig till om det uppstår frågor eller svårigheter.

Patientmedverkan i riskanalyser. Tips till analysledare, teamledare och uppdragsgivare. 11


”Det var värdefullt att få vara med i riskanalysen och få bidra med förbättringar. Första mötet var det lite svårt att förstå arbetssättet men sedan kom man in i det. Analysledaren gav ofta oss patienter ordet först i diskussionerna. Det var bra för ibland blev det livliga diskussioner. Jag tycker att de lyssnade på mina synpunkter. Det kändes bra när jag läste i rapporten, från analysen, att mina idéer fanns med där.” Patient som deltog i en riskanalys vid Universitetssjukhuset i Linköping, 2011.


nationell satsning för ökad patientsäkerhet

Patientmedverkan i riskanalyser

Patientmedverkan i riskanalyser

Tips till analysledare, teamledare och uppdragsgivare Patientsäkerhetslagen kräver att vården arbetar förebyggande. Risk­analys är en metod för att kartlägga och analysera risker och hitta åtgärder som minskar riskerna. Riskanalyser är en pusselbit i arbetet med patientsäkerhet som ska leda till en säkrare vård. I dag är det för det mesta vårdpersonalen som förmedlar patienters och närståendes synpunkter i riskanalyser. Patienter och närstående kan tillföra helt nya perspektiv och djupare kunskaper om de ges möjligheter att delta i riskanalyser. Patienterna har en helhetssyn utifrån sina egna upplevelser och erfarenheter som vården bör ta tillvara. Denna vägledning ger råd och tips om vad man ska tänka på innan man bjuder in patienter och närstående till en riskanalys.

Beställ eller ladda ner på www.skl.se/publikationer.

Best. nr 5235

Post: 118 82 Stockholm Besök: Hornsgatan 20 Telefon: 08-452 70 00 www.skl.se

Tips till analysledare, teamledare och uppdragsgivare

5235  

http://webbutik.skl.se/bilder/artiklar/pdf/5235.pdf

5235  

http://webbutik.skl.se/bilder/artiklar/pdf/5235.pdf