Page 1

t

so m 채r g

i ve

I

finns t s ing kon et


LÅT DIG INSPIRERAS ATT SÖKA KUNSKAP! KONSTBILDNING SKAPAR NYTÄNKANDE! Sveriges Konstföreningar är riksförbundet för landets konstföreningar. Till alla våra konstintresserade medlemmar tillhandahåller vi konstbildning och konstförståelse. Våra konstföreningar finns överallt - i storstäderna liksom i de små landsortsbyarna. Vi stödjer svenska konstnärer och bejakar en levande svensk konstscen. Välkommen till konstföreningarnas makalösa konstvärld! www.sverigeskonstforeningar.nu

lk Fo bi

ldn

ing: utve

n i l ck

k , g

at e r

i

, vi dga vy t e t er vi

Åsa Larsson - Stilleben med renskalle och kanin Olja på duk , 81 x 100 cm , 2007 Foto: konstnären . © Åsa Larsson /BUS 2010


Ingela Svensson - Rum 944. Gympa. Blyertsteckning, 20x29 cm, 2005 Foto: Konstnären. ©Ingela Svensson/BUS 2010

MED GLÄDJE OCH LUST Konstföreningsrörelsen har växt upp och utvecklats för att fördjupa intresset och kunskapen om konst. Konstbildning är ett centralt begrepp för konstföreningsrörelsen. Konstföreningarna, oavsett om de finns på arbetsplatser eller om de organiserar sin verksamhet lokalt, regionalt eller på riksplanet, står för en väsentlig del av spridningen av konst och konstbildning i landet. Många allmänna konstföreningar står för sina respektive orters hela konstutbud. De är de enda som ordnar utställningar och som har ett konstbildningsprogram. En klar tendens under 2000-talet är att kommunala bidrag som tidigare utdelats i form av pengar, lokaler och visst administrativt stöd i allt högre utsträckning dragits in. Detta påverkar både kvalitén på konstföreningarnas verksamhet och tillgängligheten till konst i olika orter. Med den nya koffertmodellen för regional fördelning av statliga kulturpengar och dess beskrivning av föreningarnas roll vid framtagandet av de regionala kulturplanerna finns dock stora möjligheter för konstföreningsrörelsen att ändra på denna trend. Sveriges Konstföreningars styrelse och kansli har en viktig uppgift i att stödja distrikten och konstföreningarna i sina arbeten. KonstföreningsGUIDEN tillsammans med Handboken 2011 är tänkta som en del i detta stöd och är framtagna i samarbete med förbundets distrikt och konstföreningar. Ett stort tack till alla som bidragit med råd och synpunkter! Vi hoppas att KonstföreningsGUIDEN ska stärka er alla i arbetet inom konstföreningsrörelsen och i den glädje och lust som vi känner att hela organisationen genomsyras av! Ann-Christin Nykvist Ordförande

Kalli Klement Förbundschef


ÖVERBLICK En förbundsstyrelse Ett kansli

SVERIGES KONSTFÖRENINGAR – EN VIKTIG DEL AV LANDETS KONSTSCEN

FÖRBUND

KONST DISTRIKT *

FÖRENINGAR

Allmänna konstföreningar Arbetsplatskonstföreningar

* 24 distrikt: Blekinge, Bohuslän, Dalarna, Gotland, Gävleborg, Göteborg, Halland, Jämtland-Härjedalen, Jönköpings län, Kalmar län, Kronoberg, Norrbotten, Skaraborg, Skåne, Stockholms län, Sörmland, Uppsala län, Värmland, Västerbotten, Västernorrland, Västmanland, Älvsborg, Örebro län & Östergötland.

Vår konstföreningsrörelse är unik. För nytänkande och framåtsträvande inom konst är konstbildning A och O. Vi genomför en mängd olika konstaktiviteter tillsammans med samarbetspartners över hela Sverige; konstnärer, museer, konsthallar, folkhögskolor och konstaktörer. Samtliga aktiviteter har konstbildning som slutmål.

Inom Sveriges Konstföreningar finns många konstresurser: •

Konstföreningarna arrangerar utställningar och konstaktiviteter.

Distrikten arrangerar kurser, seminarier och resor. För att se vad ditt konst-

föreningsdistrikt har på gång, läs mer på www.sverigeskonstforeningar.nu

Förbundet arrangerar utbildningar om nya konstnärliga uttrycksformer.

På förbundskansliet finns konstbildningsmaterial att låna; filmer, bilder och utställningar.

Dessutom finns inspirationsmaterial om olika konstformer som konsthantverk och grafik.

Läs mer på www.sverigeskonstforeningar.nu


Filippa Arrias, In Between, olja på duk, 120x140 cm, 2005. Foto: Jesper Nordahl. ©Filippa Arrias/BUS 2010


FÖR KONSTAKTIVISTEN ATT TÄNKA PÅ Den som ska syssla med konstbildning gör enligt min mening klokt i att fundera över inte bara konst utan folkbildning i stort. Vad är det egentligen? Folkbildningsbegreppet vill jag beskriva i två perspektiv, den enskildes och samhällets. För den enskilde är det viktigt att ha ett förhållningssätt till studierna och kunskapssökandet som utgår från respekt och ödmjukhet; insikt om att det finns kunskaper utanför honom själv som är värda att söka, respekt för dessa kunskapers värde och medvetenhet om att kunskaperna inte utan möda kan tillägnas. Var och en behöver också ett visst mått av självtillit och självrespekt, men denna tillit måste framförallt gälla den egna förmågan att lära sig det nya, inte en föreställning att man redan kan allt. Den självtilliten vinner man genom att vidga sina vyer, genom att betrakta en större del av världen än den som täcks av de egna skosulorna. Att inse hur lite jag vet, men våga tro att jag kan lära mig mera och att det jag inte vet är värt att söka – det kan sägas vara folkbildningsbegreppet beskrivet i den enskilda människans perspektiv. I det generella, samhälleliga perspektivet innehåller folkbildningsbegreppet strävanden efter delaktighet och jämlikhet. Ett samhälle där alla har samma rättigheter blir inte jämlikt om inte medborgarna gemensamt strävar efter att göra alla delaktiga. Det jag själv funnit värt att söka bör jag söka dela med mig av. Folkbildningssträvandena blir därför i hög grad missionerande. Bengt Göransson

Fredrik Wretman, 0 + 0 = 8, glasfiber, betong och rostfritt stål, 4 m inkl. spegling, Halmstad 2008. Foto: Konstnären. ©Fredrik Wretman/BUS 2010


Magnus Dahl, Nest, papier-maché i olika storlekar, Wanås skulpturpark 2010. Foto: Konstnären. ©Magnus Dahl/BUS 2010

BLI MEDLEM! Sveriges Konstföreningars medlemsförmåner till anslutna konstföreningar är generösa, ger mervärde och mycket tillbaka till konstföreningen: •

Utställningsersättning. Möjlighet att söka ersättning till utställande konstnärer.

Förmånligt avtal med BUS – Bildkonst Upphovsrätt i Sverige.

Tidskriften Konstperspektiv. 7 nummer per konstförening.

Annonsera i Konstperspektivs kalendarium.

En egen hemsida på Konstföreningsportalen.

Förmånliga försäkringar för bland annat utställningar och resor.

Kurser och utbildningar i samtidskonst och föreningsarbete.

Lån av filmer och utställningar ur Konstbildningsbanken.

Månadsvis uppmärksammas en konstförening med ett grafiskt blad.

Bra grafik till bra pris.

Råd, stöd och hjälp i konstföreningsarbetet genom Sveriges Konstföreningars kansli.

Läs mer om alla medlemsmöjligheter på www.sverigeskonstforeningar.nu


Inom Sveriges Konstföreningar förs en ständig diskussion om visionen och målen med förbundets verksamhet. Vi kan med stolthet slå fast att vår vision i högsta grad är levande: Sveriges Konstföreningar ska vara landets ledande konstbildningsrörelse.

De mål som vi uppställt för att hålla visionen levande är följande: SVERIGES KONSTFÖRENINGAR ARBETAR FÖR: – – – – – – – –

att kunskap om konst och konstliv ökar hos konstföreningarnas medlemmar genom förbundets kunskapsförmedling, att genom spridning och visning av konst öka förståelsen för nya konstnärliga uttrycksformer, ett vidgat konstbegrepp och mångkulturella dimensioner, att konstföreningar och styrelsemedlemmar ges kunskap om föreningsarbete som behövs för verksamheten, att det finns en god kommunikation mellan medlemsföreningar, distrikt och kansli, att konstföreningar bildas och ansluter sig till Sveriges Konstföreningar, att alla konstföreningar i Sverige är medlemmar i Sveriges Konstföreningar, att aktivt delta i det offentliga samtalet om konst och därigenom påverka kulturpolitiken till stöd för konstföreningar, konstnärer och konstnärlig yttrandefrihet samt att främja nationella och internationella kontakter inom konstbildningsrörelsen.

HANDLINGSPLANEN FINNS PÅ www.sverigeskonstforeningar.nu

Michael Johansson, Packa Pappas Kappsäck, mixed media, 1x1,2x1 m, 2006. Foto: Konstnären. ©Michael Johansson/BUS 2010

SVERIGES KONSTFÖRENINGAR: Vision och Mål


UTSTÄLLNINGAR

BRINNANDE VISIONER OCH HÖJDA AMBITIONER

Vad är en utställning mer än ett antal konstverk i ett rum som kan besökas och betraktas?

I syfte att göra oss mer hörda har vi tillsammans med andra arrangörer och utövare, kommersiella

Jag skulle säga att det är ett samtal mellan konstnären och publiken där också en utställningsarrangör

och ideella, amatörer och yrkesverksamma, med det gemensamma målet att göra kulturen till en

är en part. Det är även ett möte mellan alla dessa som kan ge upphov till upplevelser och tankar som

valfråga, slagit oss samman i Koalition för kulturdebatt. Vi har samlats därför att vi vill se brinnande

kanske annars aldrig skulle ha uppstått. Varje utställning är absolut unik i sitt slag. Nya rum fylls med

visioner och höjda ambitioner. Vi vill att våra politiker ska tävla i att ha de mest utmanande idéerna

nya konstverk, och leder till att nya betraktare kommer in i samtalet.

på kulturpolitikens område. Inom ramen för detta samarbete genomfördes bland annat en kultur-

Det är det här som är så viktigt i konstlivet, det är också en form av pedagogik där konstföreningarna har en alldeles särskild roll som förmedlare samtidigt som de deltar i dessa unika samtal. Att få vara med och hänga en utställning, att stödja konstnärerna som visar sina verk och att sedan kunna hjälpa till att förmedla budskapet till publiken betyder att man får tillgång till en kunskap man annars aldrig skulle ha fått. En utställning är som en bok, Du har privilegiet att få ta del av en helt ny värld som Du sedan bär med Dig. Det är ett sätt att skapa historia. Beate Sydhoff

fin Det

ns

kon

å st som g

manifestation under Almedalsveckan 2010. Då släpptes också en bok med visioner för framtidens kulturpolitik signerad Koalition för kulturdebatt. Vår förhoppning är att texterna i boken Att vara eller att vara en vara ska inspirera er i ert arbete och ge er styrka att driva konstföreningsrörelsen framåt. Läs mer: www.kulturdebatt.nu

SVERIGES KONSTFÖRENINGAR KRÄVER: En stark nationell konstpolitik.

a rr

ih n i kt

jä rtat

Större inflytande lokalt, regionalt och nationellt för den ideella sektorn. Stärkt stöd till konstföreningsrörelsen i Sverige. Utbyggd utställningsersättning för konstnärer som ställer ut på landets konstföreningar. Stärkt ställning för Sveriges Konstföreningar som riksförbund för landets konstföreningar.


FAKTARUTA: Sveriges Konstföreningar är ett riksförbund för landets konstföreningar och har som ändamål att tillvarata konstföreningarnas intressen. Sveriges Konstföreningar arbetar med fortbildning av konstföreningsledare, producerar utställningar och utbildningsmaterial, ger stöd och hjälp i det dagliga föreningslivet och verkar för att konstföreningarna ska få bättre förutsättningar för sin verksamhet. De cirka 1 000 konstföreningar som är anslutna till Sveriges Konstföreningar ordnar sammanlagt 3 000 utställningar och 4 000 kulturprogram – föreläsningar, ateljébesök, konstresor och studiecirklar - om året. Konstföreningarnas verksamhet riktar sig inte enbart till de totalt 300 000 medlemmarna. Många utställningar och programpunkter står öppna för alla. Enligt en försiktig beräkning köper de konstföreningar som är anslutna till Sveriges

: r e m .sver igesko s ns Lä ww tfo w r Handboken 2011, en handbok om allt konstföreningar behöver. Finns att ladda ner på www.sverigeskonstforeningar.nu

Att vara eller vara en vara, red. Stina Oscarsson, utgiven av Koalition för kulturdebatt och Premiss förlag, 2010. Beställ utan kostnad från Sveriges Konstföreningars kansli.

Konstföreningar sammanlagt in konst för mellan 200 och 300 miljoner kronor om året. Konstföreningarna, oavsett om de finns på arbetsplatser eller om de organiserar sin verksamhet lokalt, regionalt eller på riksplanet, står för en väsentlig del av spridningen av konst och konstbildningen i landet.

en inga r.n u

© Sveriges Konstföreningar/BUS 2010 Grafisk form: Malin Helgesson på ADorABLE.nu Tryck: Tryckfolket, 2010


TegnĂŠrgatan 60A, 216 12 Limhamn Tel: 040-36 26 60 I Fax: 040-16 26 07 Hemsida: www.sverigeskonstforeningar.nu E-post: info@sverigeskonstforeningar.nu

Konstföreningsguiden  

Ny folder om Sveriges Konstföreningar