Page 1

Bellmansgatan 5 SE-118 20 Stockholm Sweden Te l . + 4 6 ( 0 ) 8 . 5 4 5 2 2 2 9 0 Fa x . + 4 6 ( 0 ) 8 . 5 4 5 2 2 2 9 1 E - m a il . i n fo @ ko n s t h a n t v e r k s c e n t r u m . s e

w w w. ko n s t h a n t v e r k . i n fo

w w w. s w e d i s h c r a f t s . e u

KO N S T H A N T V E R K S C E N T R U M

Cover: Eva Hild Photo: Anna Sigge • Graphic Design: Ingrid Bärndal • Translation: Rolli Fölsch

KO N S T H A N T V E R K S C E N T R U M

.K.H. .V.C.


KONSTHANTVERKET Åsa Lockner Photo: Mats Håkansson

UPPTÄCK

Allt om konsthantverk – se, lär och köp Konsthantverkscentrum (KHVC) är en länk till det främsta inom svenskt konsthantverk. Vi representerar cirka 800 professionella konsthantverkare från hela Sverige. Vår uppgift är att ge råd, informera och skapa kontakter. Vi har representanter i Stockholm, Göteborg, Malmö och Örebro. Verksamhetens nav är www.konsthantverk.info Konsthantverkarna presenteras med bilder på produkter och genomförda uppdrag. Där finns adresser till deras ateljéer, webbutiker och utställningar. Aktuell information om våra egna och andras arrangemang som marknader, mässor, kurser och utbildningar finns också att tillgå.

DISCOVER

SWEDISH CRAFTS

All about Swedish crafts – see, learn and buy Konsthantverkscentrum (The Crafts Center – KHVC) is a link to the finest in Swedish crafts. We represent about 800 professional craft artists from all Sweden. Through our representatives in Stockholm, Gothenburg, Malmö and Örebro we provide advice and information, as well as establish contacts. Our hub is www.konsthantverk.info where the craft artists are presented with pictures of their products and commissions. There are addresses to their studios, web shops and exhibitions. You will also find current information about our (own) and others arrangements like fairs, exhibitions, workshops, courses and educational programmes. Ellen Ehk Photo: Fredrik Henning

Pipivång Photo: Maté Kokay

Carina Sohl Photo: Johanna Battaroff


CRAFTS

A FAR-RANGING WORLD

Konsthantverkets röda tråd är materialet, dess förvandling och förädling; att ett och samma material kan resultera i så fullständigt olika slutresultat. För vissa utövare spelar materialet en huvudroll i skapandet, för andra är det enbart ett hjälpmedel att berätta en historia. Som konsthantverkare är man ofta sin egen i skapandets alla beslut; från idé till genomförande, tillverkning och försäljning. Exklusivt och unikt!

Central to crafts is the material, its shaping and refining, as well as the fact that the same material can give such different final results. For some (artists) the material plays a main part in the process of creation and to others it is only the means for telling a story. Craft artists are often the ones who make all decisions during the creation process; from idea to implementation, manufacturing to sales - exclusive and unique!

KHVC – en resurs att räkna med Vi förmedlar lämpliga kontakter med konsthantverkare. Arkitekter, inredare, butiker, inköpare och privatpersoner kan få råd och tips om konsthantverkare som passar deras behov. Företag, skolor, konstföreningar och gallerier kan genom oss hitta utställare, föredragshållare och ateljéer som är intressanta att besöka. I samarbete med Arvinius förlag publicerades guideboken 247 svenska konsthantverkare. Där presenteras konsthantverkare från hela landet i ord och bild.

KHVC – a resource you can count on We mediate useful contacts with craft artists. KHVC provides advice and information to architects, decorators, stores, purchasers and private persons about craft artists who suit their needs. Through us companies, schools, art societies and galleries can find exhibitors, lecturers and studios that are interesting to visit. We have published the book 247 Swedish Craft Artists in collaboration with the publisher Arvinius. In this book we present craft artists from the whole country in word and picture.

Irina My Lindqvist Photo: Caroline Persson

Anna Bauer Photo: Anna Bauer

Hanna Hedman Photo: Sanna Lindberg

KONST HANTVERK EN VÄRLD MED SPÄNNVIDD

Kina Björklund Photo: Per Ranung

Wolfgang Gessl Photo: Hans Bjurling

Maria Kristofersson Photo: Maria Kristofersson


VI SKAPAR

OCH MEDVERKAR I UTSTÄLLNINGAR

KHVC har genomfört många utställningar, ofta i samarbete med andra arrangörer. Vår kunskap och erfarenhet finns till förfogande både vad gäller innehåll och program. Vi medverkade i Sakernas tillstånd, Kulturhuset i Stockholm 2009 där KHVC producerade katalogen och stod för programverksamhet under hela utställningsperioden. 100 tankar om konsthantverk, som hade premiär under Designåret 2005 och sedan turnerade över hela Sverige, visade 150 jurybedömda verk av 100 konsthantverkare. Den gjordes i samarbete mellan Riksutställningar, KHVC, och KIF för att visa konsthantverkets mångfald. Utvalt - svenskt konsthantverk var en jurybedömd mönstring av svenskt konsthantverk som gjordes i samarbete med Svensk Form. Urvalet visades i utställningsform på flera platser i landet.

Pernilla Sylwan Photo: Petter Mörk

Kennet Williamsson Photo: Judit Martin

UpMarket Gunnel Skugghall Photo: Bibbi Forsman

Josefine Wiel Fredén Photo: Robin Harnesk

Ulla Carlsson Photo: Louise Billgert

Eva Davidsson Photo: Anna Molander

Inger Södergren Photo: Inger Södergren


WE ARRANGE

AND PARTICIPATE IN EXHIBITIONS

Anna Atterling Photo: Anders Freudendahl

Elin Basander Photo: Danish Crafts 2003/ Jeppe Gudmundsen Holmgren

KHVC has produced several exhibitions, often in collaboration with other arrangers, putting our knowledge and experience regarding both contents and program to work. We participated in Sakernas tillstånd (The State of Things), Kulturhuset in Stockholm 2009, where KHVC produced the catalogue and the programme during the entire duration of the exhibition. In 100 Thoughts about Craft, which made its first appearance during the Design Year 2005 and later toured all over Sweden. 150 works produced by 100 craft artists were shown and judged by a jury. The exhibition was arranged in collaboration with Swedish Travelling Exhibitions, KIF (the Craftsmen and Designers' Organisation) and KHVC and aimed at showing the great diversity of craft. Utvalt – svenskt konsthantverk (Selected – Swedish Crafts) was a scrutiny of Swedish craft judged by a jury and done in collaboration with Svensk Form (the Swedish Society of Crafts and Design). The selection was shown at many locations in Sweden.

Anna Berglund Photo: Linus Hallgren

David Taylor Photo: Mats Håkansson

Chris Vicini Photo: Thomas D Johansson

Eva Österberg Ericsson Photo: Eva Österberg Ericsson


ÅRLIGA

EVENEMANG

Stockholm Furniture Fair, Åsa Berndtsson, Catarina Larsson, Fredrika Linder, Åsa Maria Hedberg Photo: Per Björn

Galleri KHVC I Örebro driver vi en utställningslokal där vi visar såväl separata som tema och konceptuella utställningar med våra medlemmars arbeten. Minst åtta utställningar per år produceras. Mässor, marknader och evenemang Vår och höst erbjuds KHVCs medlemmar plats på designoch presentmässan Formex i Stockholm och en gång om året deltar vi i Stockholm Furniture Fair och EUNIQUE i Karlsruhe. Vi arrangerar också årliga marknader med högklassigt konsthantverk, bl a UNIK FORM i Skåne och UPMARKET under Kulturkalaset i Göteborg.

ANNUAL

EVENTS

Gallery KHVC We run an exhibition hall in Örebro where we arrange solo exhibitions, as well as thematic and conceptual ones showing the works of our members. We arrange at least eight exhibitions a year.

“Mycket snack och mycket verkstad” Krapperups Konsthall Photo: Agnieszka Knap

Exhibitions, fairs and events Every spring and autumn we offer our members a place at the Formex design and gift fair in Stockholm and we participate each year in the Stockholm Furniture Fair, as well as in EUNIQUE in Karlsruhe, Germany. Furthermore we arrange annual fairs with high-class crafts. Some examples are UNIK FORM in Skåne and UPMARKET during the Gothenburg Culture Festival. Esmé Alexander Photo: Esmé Alexander

Elisabeth Henriksson Photo: Hans Thorwid

UpMarket Göteborg Photo: Bibbi Forsman

Gunilla Hallberg Photo: Tomislav Stjepic


BAKGRUND OCH FAKTA OM KHVC

Stiftelsen Konsthantverkscentrum grundades 1990 av KIF (Föreningen Sveriges Konsthantverkare och Industriformgivare). Verksamhetens mål är att bredda marknaden för det högkvalitativa konsthantverket och därmed förbättra konsthantverkarnas ekonomiska villkor. Verksamheten finansieras i huvudsak via ett årligt bidrag från Statens Kulturråd. KHVC är Sveriges representant i WCC - World Crafts Council och ingår i såväl europeiskt som nordiskt nätverk kring området. Medlemskap Idag är cirka 800 professionella konsthantverkare anslutna till KHVC. Kandidatexamen från någon av högskolorna inom området eller motsvarande utländsk utbildning ger rätt till omedelbart inträde. Det gör även medlemskap i någon av branschens etablerade yrkesorganisationer. De som inte har denna bakgrund kan ansöka via en jury. Kontakta oss gärna! Vi står gärna till tjänst med information och rådgivning och är alltid öppna för idéer och nya möjligheter för det svenska konsthantverket!

AnnaSofia Mååg Photo: AnnaSofia Mååg

Jan Kruse Photo: Ivar Sviestins

Signe Persson Melin Photo: scandinaviandesign.com

Ann Britt Haglund Photo: scandinaviandesign.com

Annika Svensson Photo: Per Björn

Eva Zethraeus Photo: Thomas D Johansson


BACKGROUND

AND FACTS ABOUT KHVC

Konsthantverkscentrum (The Crafts Center) was founded in 1990 by KIF (the Craftsmen and Designers' Organisation). Its goal is to broaden the market for high-class crafts, thereby improving the economic situation for the craft artists. The operation is mainly financed by an annual grant from the Swedish Arts Council. KHVC represents Sweden in the World Crafts Council (WCC) and is part of the European, as well as the Nordic network in this area. Membership About 800 professional craft artists are currently associated with KHVC. A Bachelor of Arts degree from any of the schools in this field or equivalent education from abroad gives immediate eligibility, but you can also join if you are a member of any of the established professional organisations in the field. Those who have other backgrounds can apply to a special jury for admission.

Caroline Lindholm Photo: Fredrik Wahlberg

Anna Sjons Photo: Staffan Bjรถrklund

Tore Svensson Photo: Franz Karl

Joanna Eriksson Photo: Per Larsson

Please get in touch! We are glad to provide you with information and advice and we are always open to ideas and new possibilities when promoting Swedish crafts!

Konsthantverkscentrum folder  

Stiftelsen Konsthantverkscentrum (KHVC) bildades i november 1990 av Föreningen Sveriges Konsthantverkare och Industriformgivare (KIF/KRO) fö...

Advertisement