Page 20

BYGG & BO

20

KHaktuellt #9 2019

D E T TA Ä R E N A N N O N S F RÅ N SVÄ R D H FAST I G H E T E R D E T TA Ä R E N A N N O N S F RÅ N SVÄ R D H FAST I G H E T E R

ANNONS ANNONS

A NNONS A NNONS

PASSA PASSA PÅ PÅ ATT ATT NYTTJA NYTTJA RUTAVDRAGET RUTAVDRAGET PÅ PÅ 50% 50% Om ni har något som ni önskar hjälp med i er trädgård eller med er fastighet, ring oss så berättar vi mer, hälsar Göran och Janne. Om ni har något som ni önskar hjälp med i er trädgård eller med er fastighet, ring oss så berättar vi mer, hälsar Göran och Janne.

VI TAR HAND OM DITT HUS OCH DIN TRÄDGÅRD Vi Vi på på Svärdh Svärdh Fastigheter Fastigheter har har många års samlad erfarenhet många års samlad erfarenhet om om vad vad som som behöver behöver göras göras och och kan det mesta inom underhåll kan det mesta inom underhåll av av trädgård trädgård och och fastighet. fastighet. – Vi vet att många husägare behöver hjälp – Vi vet att många husägare behöver hjälp med sin trädgård, då det ibland både sakmed sin trädgård, då det ibland både saknas tid och kunskap att göra det själv. Svärdh nas tid och kunskap att göra det själv. Svärdh Fastigheter har flera års samlad kunskap om Fastigheter har flera års samlad kunskap om trädgårdsskötsel och enklare fastighetsunträdgårdsskötsel och enklare fastighetsunderhåll. Trädgårdsmästarna Janne och Göderhåll. Trädgårdsmästarna Janne och Göran klipper och anlägger nya gräsmattor, fixran klipper och anlägger nya gräsmattor, fix-

Häckklippning Häckklippning

ar rabatter, planterar och beskär häckar. Efter ar rabatter, planterar och beskär häckar. Efter slutfört arbete transporteras även trädgårdsslutfört arbete transporteras även trädgårdsavfallet bort. Det ska vara enkelt och effekavfallet bort. Det ska vara enkelt och effektivt att anlita våra tjänster, förklarar Jantivt att anlita våra tjänster, förklarar Janne och Göran. Många husägare anlitar våra ne och Göran. Många husägare anlitar våra tjänster återkommande och kan på så vis förtjänster återkommande och kan på så vis förvänta sig en välskött trädgård året runt. vänta sig en välskött trädgård året runt. – Vi hjälper även våra kunder med att jus– Vi hjälper även våra kunder med att justera befintliga stenläggningar och tvättar tera befintliga stenläggningar och tvättar marksten som blivit svarta av påväxt. marksten som blivit svarta av påväxt. Många fastighetsägare har också problem Många fastighetsägare har också problem med mossa i grönytorna, vi använder mossmed mossa i grönytorna, vi använder mossbekämpning och vertikalskärare som effekbekämpning och vertikalskärare som effektivt tar bort mossan för ett varaktigt resultat. tivt tar bort mossan för ett varaktigt resultat. Vi ser alltid till att kunden är helt nöjd, berätVi ser alltid till att kunden är helt nöjd, berät-

tar Janne och Göran. tar Janne och Göran. Svärdh Fastigheter samarbetar med ett anSvärdh Fastigheter samarbetar med ett antal lokala handelsträdgårdar och med samlad tal lokala handelsträdgårdar och med samlad kunskap så kan vi alltid ge förslag på nyplankunskap så kan vi alltid ge förslag på nyplantering av växter som är anpassade till den tering av växter som är anpassade till den egna trädgården. egna trädgården. – Vi gör även enklare reparationer och un– Vi gör även enklare reparationer och underhåll av fastigheten såsom målning och derhåll av fastigheten såsom målning och mindre snickeriarbeten. mindre snickeriarbeten. Att anlita Svärdh fastigheter till det man vill Att anlita Svärdh fastigheter till det man vill få gjort i trädgården är väldigt fördelaktigt få gjort i trädgården är väldigt fördelaktigt eftersom tjänsterna som erbjuds kan göras eftersom tjänsterna som erbjuds kan göras med Rut- eller Rotavdrag. med Rut- eller Rotavdrag. Nu erbjuder vi även tillsyn av fritidshus, Nu erbjuder vi även tillsyn av fritidshus, ring oss så berättar vi mer! ring oss så berättar vi mer!

Plantering Plantering av av buskar buskar

Glöm inte att besöka oss på Facebook! ♥

ETT SÄKERT KORT FÖR DIN ELDSTAD

Vård Vård av av grönytor grönytor

ANLITA ANLITA OSS OSS FÖR FÖR DIN DIN TRÄDGÅRD TRÄDGÅRD ▪ ▪ Städning Städning av av trädgård trädgård ▪ Gräsklippning ▪ Gräsklippning && trimmning trimmning ▪ ▪ Häckklippning Häckklippning && kantskärning kantskärning ▪ Rensning & plantering ▪ Rensning & plantering ii rabatter rabatter && övrig övrig trädgård trädgård ▪ Kalkning och Gödning av gräsytor ▪ Kalkning och Gödning av gräsytor ▪ ▪ Beskärning Beskärning av av träd träd && buskar buskar ▪ Justering av befintlig ▪ Justering av befintlig stensättning stensättning ii trädgård trädgård ▪ Bortforsling av trädgårdsavfall ▪ Bortforsling av trädgårdsavfall ▪ ▪ Enklare Enklare utvändiga utvändiga snickerisnickeri- && målningsarbeten målningsarbeten ▪ Tillsyn av fritidshus ▪ Tillsyn av fritidshus

RING OSS FÖR MER INFO: RING OSS FÖR MER INFO:

072-019 072-019 51 51 10 10 eller eller 070-091 070-091 17 17 75 75

• VENTILATION • PROJEKTERING • SERVICE BETEN • EL- OCH STYRAR AR • OVK-BESIKTNING KARLSTAD, KARLSKOGA & SUNNE 054-85 05 06 • air4you.se

Varje installation måste besiktigas efter att den utförts, även om den gjorts av fackmän. Sotning & VentIiation arbetar enligt konceptet SSR-Godkänd besiktning. Det är en modern metod som tagits fram av Sveriges Skorstensfejaremästares riksförbund. Med en SSR-godkänd besiktning kan du känna dig trygg med din nya eldstad!

054-21 16 36 SOTOVENT.NU

RENT VATTEN? Tryckluft

Birm®

Grus

Har du problem med järn, mangan, smak, lukt, färg, radon, kalk, PH-värdet eller bakterier i ditt hushållsvatten?

LUFTNING OCH OXIDERING Detta järn- & manganfilter behandlar vattnet med en beprövad, effektiv, ekonomisk och miljövänlig metod. Med Oxydizer behövs ingen extra syresättning av vattnet, vilket förenklar installation och underhåll! Passar både till hydropress och hydrofor. exkl. moms

15.600:Gräsdalsgatan, Karlstad Kontor 054-56 11 00

Per Hansson: 070-97 68 481 Emil: 070-966 13 70

info@vvab.se www.vvab.se

Profile for KHaktuellt/Fastighetsmarknaden

KHaktuellt 2019 #9  

KHaktuellt -Tidningen för alla - är södra Värmlands största reklamfinansierade lokaltidning. KHaktuellt publiceras i 12 nummer varje år. Hål...

KHaktuellt 2019 #9  

KHaktuellt -Tidningen för alla - är södra Värmlands största reklamfinansierade lokaltidning. KHaktuellt publiceras i 12 nummer varje år. Hål...