__MAIN_TEXT__

Page 13

13

Fastighetsmarknaden #6 2020

Karlstads militärhistoriska fastigheter i kulturmiljöprogram Nyligen publicerades inventeringen av nio nya områden i Karlstad kommuns kulturmiljöprogram och därav finns nu hela tätorten med. Flera områden visar på en pågående utveckling, inte minst Sandbäcken och Kasernhöjden. Där präglas byggnadshistoriken av återbruk och förädling. Dessutom består området av gamla byggnader med nyare och potentiella kommande fastigheter. Kasernerna stod klara 1913.

GAMLA-NYA. Karlstad är en stad i ständig utveckling – där gamla historiska byggnader blandas med nyproduktion. Ett tydligt exempel är Sandbäcken och Kasernhöjden. Fastighetsägare vill nu utveckla området med nya bostäder och verksamheter. Den 17 november vann dessutom detaljplanen för området laga kraft. Patrik Söderman är stadsbyggnadsantikvarie på Karlstads kommun och är den som ansvarar för kulturmiljöprogrammet som nyligen uppdaterat inventeringen för tätorten. – Kasernhöjden är ett spännande område som har utvecklats över tid, säger han. Innan kasernerna kom dit var kullen troligtvis täckt med växtligheter och ingen bebyggelse. På området Sandbäcken, som sträcker sig mot älven, ligger dock en av stadens äldsta bebyggelser. Det är Sandbäckens gård, som ska ha omnämnts i skriftliga källor första gången år 1581, då som ett nybildat torp. Gårdens nuvarande bebyggelse tog form i samband med att den köptes av överjägmästare Georg Swederus. Han lät uppföra mangårdsbyggnaden mellan år 1793 och 1795, men flyglarna är uppförda ännu tidigare. reform År 1901 reformerade försvarsväsendet och allmän värnpliktighet infördes. Med värnplikt och betydligt längre utbildningstider behövdes också en större mängd kasernbyggnader uppföras runt om

Foto: Anna Nordsröm

Här gick en marschväg till militärens matsalsbyggnad.

Gammal musikpaviljong som flyttats från Trossnäs.

Brigadmuseumet ligger i ett gammalt förråd byggt 1860.

Sandbäckens gård togs över av regementet.

i landet. Därför flyttades regementsområdet som tidigare hade legat i Trossnäs till just Sandbäcken. Då flyttade man några träbyggnader, som byggda någon gång på senare halvan av 1800-talet, från Trossnäs och Sandbäckens gård togs över av regementet för att bli officersbostäder. –  Det var ganska mycket sånt som var förråd som flyttats. Brigadmuseet var ett förråd som byggdes 1860. Hem-

värnsgården som ligger vid Infanterigatan i utkanten av kasernområdet är också ett förråd från Trossnäs. En byggnad till vänster om vägen på norra sidan, där har det varit en gammal musikpaviljong. kasernerna Kasernerna däremot byggdes mellan 1909 och 1913. Arméns chefsarkitekt som ritat dem var Victor Bodin. Han tros även ha varit arkitekten vid kasernbyggen i Uddevalla, Öre-

bro, Skövde och Vänersborg. – Det var ju en höjd där och det var viktigt att ett sånt här område var monumentalt för att manifestera Försvarsmakten. Sedan så finns det modernare byggnader från 60-70-talet. – Men även de är en del av regementets historia då de uppfördes under den tiden. Det var en officersmäss och en matsal, där som det i dag är Klara gymnasium, och det

finns också ett modernare vakthus. Mellan Brigadmuseet och Sandbäckens gård har det varit övningsfält tidigare. En marschväg gick då upp mot kasernområdet och in mellan de två nordliga byggnaderna, rakt mot matsalen. Idag har den brutits upp för E18. Även Norra fältet och I2-skogen var plats för exercis. År 1994 flyttades regementet till Kristinehamn. – Det var efter 2000 som de

stora kasernerna blev till bostäder, förklarar Patrik. Stora delar av området är Q-märkt vilket är en markanvändningsbestämmelse. Sedan är varje enskild byggnad markerad med lilla q vilket betyder att byggnaden inte får rivas och förvanskas.

erik lundh

070-422 89 16 erik@svenskmediakonsult.se

Profile for KHaktuellt/Fastighetsmarknaden

Fastighetsmarknaden 2020 #6  

Fastighetsmarknaden 2020 #6  

Advertisement