{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 27

7

VÄRMLAND VÄXER

Fastighetsmarknaden #1 2019

Bergvik

7

Jakobsberg, ny stadsdel i Karlstad?

Flera andra butiker har fått nya lokaler för att ge plats åt H&M, bland annat Naked Juicebar som flyttas ut i gången samt Albrekts Guld som hamnar i lokalen bakom.

På Karlstads före detta flygplats finns nu en detaljplan från kommunen om att bygga en ny stadsdel i Karlstad, Jakobsberg. Planen möjlig-

gör bland annat 40 stadskvarter, 30003500 nya bostäder, parker, centrumverksamheter, skolor och förskolor samt rekreationsområden. En-

ligt detaljplanen ska området utrustas med effektiv kollektivtrafik och en ny trafikkoppling söder om Karlstads centrum.

FOTO: ANNA NORDSTRÖM

Haga entré godkänns I området mellan Hagaleden och Klarälven planerar kommunen för 250 nya bostäder med bland annat en park och strandpromenad. Detaljplanen, som kal�las Haga entré, god-

kändes i somras av kommunfullmäktige, ett beslut som senare upphävdes av länsstyrelsen. De hade bland annat synpunkter på att den förskola som fanns med i planen inte levde upp

till Boverkets krav på bullerskydd för skolmiljöer. I kommunens omarbetade plan har förskolan nu tagits bort och planen är uppe till beslut igen.

Bygglov för LSS-boende norr om Väse Stadsbyggnadsnämnden har beviljat bygglov för nybyggnad av flerbostadshus på fastigheten Väse Klockargård 1:2. Det är

personalytorna och lagret. Själva inredningen gör butiken själva, säger Per Ericsson. Butiken kommer dock bli betydlig större än den idag befintliga på Bergvik och kommer ha H&Ms helhetskoncept vilket inkluderar alla H&Ms klädavdel-

ningar samt H&M Home. Öppningen av den nya butiken är planerad någon gång under våren. – Våran del i projektet ska vara klart den 1 april, säger per Högberg. – Sedan vet vi inte när de ska öppna, då de ska sköta

den sista biten själva, inflikar Per Ericsson.

ANNA NORDSTRÖM anna@svenskmediakonsult.se

Emrahus AB som vill bygga ett flerbostadshus med LSS-boende, det vill säga ett boende med särskild service för vuxna. Huset

kommer innehålla sex lägenheter och ska ligga längs med väg 240.

Detaljplan vid Kronoparkens villaområde Stadsbyggnadsnämnden har beslutat att anta detaljplanen för fastigheten Sufflören 1 vid Kronoparkens villaområde. Fastigheten har använts som livsmedelsbutik fram till

början av 2000-talet. Nu ska platsen kunna användas till bostäder, handel eller kontor. Den nya detaljplanen tillåter lite olika användningsområden men bestämmer att

den största byggnadsarean inte får vara större än 30 procent av hela fastigheten och huset får inte vara högre än två våningar.

Nytt flerbostadshus på Herrhagen Pelletsgatan 3, Karlstad • 054-85 06 70, 070-565 70 90 • byggakustik.se

Stadsbyggnadsnämnden har beslutat att anta detaljplanen för Glasberget 23 på Herrhagen. Den innebär att på befintlig parkering blir det nu möjligt att istället bygga ett nytt fyravåningshus i vinkel mot

Karlagatan. Träden närmast gatan kan behöva tas ner för att bygga det nya huset. Träden närmast gatan bedöms må sämre än de på insidan av parkering så därför ha de träd som mår bättre fått ett särskilt skydd

i detaljplanen. En ny parkeringsplats kommer att anordnas norr om det nya huset. Det kommer även finnas parkeringsplatser under mark. Det blir totalt 138 parkeringsplatser.

Certifierad enl. EN1090-1

Stålstommar och byggsmide • Robotsvetsning • Plåt- och svetsarbeten Industrivägen 1, Molkom • 0553-315 30 • weldtec.se

Vi utför luftbehandlingsinstallationerna Karlstad 054-85 30 85 Kil 0554-108 98 • www.flaktteknik.se

Fler bostäder vid Tullholmsviken Lecab fastigheter AB vill bygga bostäder vid korsningen Hammarleden och Packhusallén men eftersom dagens detaljplan endast tillåter parkering och kontor ska detaljplanen nu ses över. Efter att den nya

buller förordningen trädde i kraft 2017 är det möjligt att detta kvarter nu kan innehålla bostäder. Att Lecab ska bygga på den här platsen beror på så kallad dubbel markanvisning. För att få bygga

på denna tomt vid Tullholmviken har Lecab först fått bygga i Väse. Stadsbyggnadsnämnden har beslutat att ge stadsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att ta fram en ny detaljplan.

Profile for KHaktuellt/Fastighetsmarknaden

Fastighetsmarknaden 2019 #1  

Bostadsmarknaden i allmänhet och inredning i synnerhet är alltid lika aktuellt och spännande. Tidningen Fastighetsmarknaden fokuserar på det...

Fastighetsmarknaden 2019 #1  

Bostadsmarknaden i allmänhet och inredning i synnerhet är alltid lika aktuellt och spännande. Tidningen Fastighetsmarknaden fokuserar på det...