__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

2020


Innehåll Förord 2 I hela jazz-Sveriges tjänst 3

Ett år i pandemins tecken Våra medlemmar Förtroendevalda Förbundets kansli

Nationell verksamhet

3 3 5 6

9

Kulturpolitiskt arbete Krisfonden för jazzmusiker Svensk premiär för International Jazz Day Blue House Youth Jazz Festival Jazzfesten i Västerås Nätverket Jazzapparat Regionala arrangörsmöten Medlemskap och samarbeten Utmärkelser och priser

9 10 12 12 12 12 13 13 15

Internationell verksamhet 18

Europe Jazz Network De nordiska jazzförbunden Nordic Jazz Comets

18 18 18

Flerårsöversikt Resultatdisposition Resultaträkning Balansräkning Noter

19 19 20 21

Årsredovisning 19

22 Styrelsens underskrifter 25 Revisionsberättelse 26

Omslagsbilden Post-Sun-Vision, årets svenska grupp i Nordic Jazz Comets. Foto: Christofer Nilsson


Förord År 2020 har varit ett exceptionellt år. En pandemi har satt en hel värld i skräck och hela samhällen har fått stänga ner i väntan på vaccin. Kampen mot smittspridning har förts på olika sätt och alla samhällssektorer har försökt att bidra till att spridningen avtar. Kulturbranschen har tagit ett stort ansvar genom att följa de restriktioner som regering, Folkhälsomyndigheten och regioner utfärdat. Detta har medfört att jazzklubbar, teatrar, konserthus, museer m.fl. har haft stängt. Väldigt hastigt stod frilansade musiker utan engagemang och därmed utan inkomster. I denna extrema situation fick Svensk Jazz förslag om att starta en insamling till en krisfond. Insamlingen gjordes snabbt och på några veckor samlades 470 000 kronor in och vi kunde under våren betala stöd till 105 jazzmusiker. Detta gjorde vi innan statens olika stöd var på plats. Vi kan tillsammans känna oss stolta över denna insats. Statens olika stöd till kulturbranschen har under året varit väldigt viktiga, men det är bara att konstatera att behoven av stöd är betydligt större än vad staten hittills har bidragit med. Debatten om stödformer och restriktioner har varit intensiv och många har framfört åsikten att kulturbranschen fått ta ett väldigt stort ansvar i jämförelse med andra branscher som köpcentrum. Detta bör därför medföra att staten måste tillföra ytterligare stöd till hela kulturområdet. Samtidigt ställer detta krav på oss musikorganisationer att vara synliga och tydliga i vårt arbete med att berätta om den kris som pågår och som medför arbetslöshet, konkurser och personliga kriser. Vårt opinionsarbete som vi bedriver tillsammans med andra musikorganisationer får inte avta inför den nystart som vi alla ser framemot. Under pandemiåret har flera klubbar gjort stora och viktiga insatser för att hålla musiken igång genom streamingsända konserter. Så bra gjort. Förhoppningar om att återstarta och komma igång med våra klubbar och jazzkonserter finns. Publiken längtar efter att åter få träffas och lyssna till livemusik och våra musiker vill inget hellre än att få komma ut och spela. Därför ska vi i Svensk Jazz vara beredda på att öppna våra klubbar och tillsammans med musikerna skapa dessa magiska stunder av musik som gör livet värt att leva. Gunno Sandahl, Ordförande

Foto: Roger Pedersen

2


I hela jazz-Sveriges tjänst Ett år i pandemins tecken År 2020 började i vanlig ordning med många inplanerade aktiviteter för förbundet. I mitten av mars gjorde året plötsligt en tvärnit i och med coronapandemins intåg i Europa och Sverige. På några få veckor hade kalendern i stort sett tömts. Borta var den stora Jazzfesten i Västerås, där i stort sett allt var planerat och klart, arrangörsträffen i Trollhättan, Jazzahead-mässan i Bremen, ungdomsjazzfestivalen och flera andra mindre bokningar på andra konferenser och sammankomster. Till följd av coronapandemin har förbundet under året ställt om och ställt in delar av den publika verksamheten och de fysiska möten som varit planerade. Delvis har planerade insatser kunnat skjutas fram till kommande verksamhetsår, och delar av verksamheten har under året genomförts digitalt. Dessutom har förbundet gjort särskilda satsningar för att möta upp de behov som uppstått under pandemin, där frågorna berört digitalisering, avtalsrätt och rådgivning kring de olika regelverk och ersättningsmodeller som presenterats under året. Kansliet skapade tidigt en artikel för senaste nytt till följd av coronapandemins utveckling. Här meddelades löpande under året myndighetsbeslut som berörde jazzlivets aktörer samt information och nyheter om hur arrangörer och musiker agerade i krisen. Under verksamhetsåret har förbundet arbetat med olika aktiviteter i syfte att stärka jazzlivets infrastruktur och aktörer samt stärka jazzens plats i svenskt kulturliv. Verksamhetens aktiviteter finns presenterade under egna rubriker längre fram i verksamhetsberättelsen. Allt som förbundet gör ska genomsyras av nedanstående sex fokusområden som presenterats vid Jazzriksdagen, dvs. förbundets årsstämma:

- - - - - -

En ökad professionalisering Skapa och utveckla mötesplatser Producera nationella turnéer Fler arenor för jazz Ökad jämlikhet Internationellt utbyte

Våra medlemmar Svensk Jazz samlar olika aktörer inom jazzen. Medlemmarna var 382 stycken i slutet av 2020 och består av arrangörer och arrangörssammanslutningar, musiker och storband, skivbolag, intresseföreningar och privatpersoner. Den stora ökningen i medlemsantal under 2020 är till följd av att årsstämman 2020 beslutade om nya stadgar för ett förenklat medlemskap för musikermedlemmar där enskilt medlemskap i Föreningen Sveriges Jazzmusiker per automatik innebär ett enskilt medlemskap i Svensk Jazz. Styrelsen har under året valt in sex stycken nya medlemmar som ansökt om medlemskap, samtidigt som tio medlemmar valt att gå ur förbundet. De som valt att gå ur är främst enskilda musikermedlemmar som i praktiken avslutat ett av två medlemskap i Svensk Jazz – till följd av stadgeändringen som antogs vid jazzriksdagen 2020. Bland de avslutade medlemskapen återfinns också arrangörer som avslutat sin verksamhet före 2020, men först under året avslutat medlemskapet

3


i förbundet. Av det totala antalet medlemmar i slutet av 2020 var 107 stycken ordinarie medlemmar och 275 stycken enskilda medlemmar. Samtliga ordinarie medlemmar vid slutet av 2020 finns namngivna på sista sidan av verksamhetsberättelsen.

Medlemmar i Svensk Jazz 2020 Arrangörer Musiker/musikerbolag Storband Regionala sammanslutningar Intresseorganisationer Privata stödmedlemmar Totalt antal medlemmar

87 282* 3 2 6 2 382

*Antalet musikermedlemmar inkluderar enskilda medlemmar i Föreningen Sveriges Jazzmusiker som sedan stadgeändring vid jazzriksdagen 2020 erhåller enskilt medlemskap i Svensk Jazz genom medlemskapet i Föreningen Sveriges Jazzmusiker.

Styrelsen har under året tillsatt en arbetsgrupp för att kommande år se över medlemsavgifterna i relation till förbundets syfte, enskilda medlemskap och medlemsförmåner i syfte att skapa ett system som är transparent, ekonomiskt hållbart och lättbegripligt.

Årets jazzriksdag genomfördes digitalt i maj. Foto: Svensk Jazz


Förtroendevalda Förbundsstyrelsen

Gunno Sandahl, ordförande

Almaz Yebio, vice ordförande

Christer Eklund, kassör

Lisa Frangeur Wingren, sekreterare

Hans Olding, ledamot

Helena Lindvall, ledamot

Iréne Nord Engdahl, ledamot

Kenneth Johnson, ledamot

Lars-Göran Ulander, ledamot

Vanessa Liftig, ledamot

Sten Elmgart, ledamot

Lina Nyberg, suppleant

Ulrika Edsmalm, suppleant

Marie Hanssen Sjåvik, suppleant

Styrelsen har under året haft fem möten via telefon och videolänk på grund av pandemin. Planerna på att förlägga styrelsens möten på olika platser i landet återupptas när omständigheterna tillåter.

5


Arrangörsrådet

Arrangörsrådet har under året haft fyra möten via telefon och videolänk. Storregionala ansvarsområden är fortsatt en viktig funktion inom arrangörsrådet. Under pandemitiden har de storregionala ansvaren utgjort forum för arrangörsmedlemmar att kunna lyfta frågor som uppstått med anledning av den begränsade möjligheten att arrangera konserter. Kenneth Johnson, ordförande Johan Björklund, ledamot Ulrika Edsmalm, ledamot Per-Mikael Henriksson, ledamot Kjell Lövbom, ledamot Margaretha Sjölander, ledamot Qlaez Wennberg, ledamot Åsa Westling, ledamot

Valberedning

Bengt Bronson Månsson, sammankallande Kjell Robertsson Silvia Sardeira

Revisorer

Mikael Jennel, auktoriserad revisor Hans Lehto, förtroendevald revisor Christer Werner, förtroendevald revisorssuppleant

Förbundets kansli Förbundets kansli har under 2020 bestått av verksamhetsledare Karin Inde (100% till och med maj), verksamhetsledare Louise Nordgren (100% från augusti), administratör Alba Gómez (60% till och med mars), producent Lisa Löfgren (100%, tillförordnad verksamhetsledare juni-juli) och projektledare Fredrik Norén (20%). Kansliet är förbundets verkställande organ. Utöver att kansliet under året bytt skepnad i personalsammansättning flyttade kontoret efter sju år i Stimhuset i Stockholm till Musikerförbundets lokaler på Kungsholmen i Stockholm i juni. Där har förbundet ett litet kontor med två skrivbord samt tillgång till gemensamma utrymmen och mötesrum. (Not 4, Lokalhyror & Not 5) Jazzkontorets vardag består till stor del av att stå till tjänst för medlemmarna. Här ges tips och råd kring finansiering, feedback på ansökningstexter, det bollas idéer gällande planering av sin verksamhet som medlem med mera. Under coronapandemin har kansliet arbetat med att kommunicera ut alla nationella krisbidrag, restriktioner och riktlinjer, gett råd till medlemmar som haft frågor om uppskjutna konserter, avtalsrätt samt de omfattande lagförändringar som påverkat konsertverksamheterna under året.

6


Centrala avtal

Svensk Jazz medlemmar kan kostnadsfritt administrera sina egna medlemsregister i MyClub. Under året har vi fortsatt utveckla våra förmåner inom medlemsregistertjänsten som erbjuder tilläggstjänster såsom SMS-utskick och automatiserad fakturering via både mail och post. Allt fler medlemmar väljer att automatisera sin medlemshantering och fakturering i systemet. Som medlem har du också möjlighet att nyttja det centrala avtal som förbundet tecknat med Elite Hotels. Avtalet berättigar till rabatterade rumspriser och ytterligare rabatt vid onlinebokning. Förbundet har även ett centralt avtal med biljettbokningstjänsten Tickster som innebär att medlemmarna genom avtalet har lägre kostnader för Ticksters tjänster.

Kommunikationsvägar

Förbundets huvudsakliga kommunikation sker per e-post och via hemsidan svenskjazz.se. Kommunikationen via e-post är beroende av att medlemmarna själva ansvarar för att hålla sina kontaktuppgifter uppdaterade. Svensk Jazz månatliga nyhetsbrev går att anmäla sig till via vår hemsida svenskjazz.se. Nyhetsbrevet samlar senaste nytt från förbundet och svenskt jazzliv med fokus på de större händelserna under året och kompletteras med mer specifika mailutskick till medlemmar. I förbundets nyhetsbrev presenteras aktuella ansökningsdatum till olika kulturstöd. Vi uppmanar också medlemmarna att höra av sig med frågor - om vad som helst. Ofta kan svar ges direkt, men kansliet gör också efterforskningar åt medlemmarna. Vi arbetar aktivt med att sprida våra egna och även mer allmänna jazznyheter via sociala medier, främst via vår Facebooksida som under året haft över 3800 följare.

Webbinarier och digitala medlemsmöten

Inför ansökan om verksamhetsbidrag för musikarrangörer från Kulturrådet för 2021 var det med anledning av då rådande begränsning om 50 personer i publiken många funderingar kring planering för kommande år. Kansliet bjöd in Kulturrådet som höll ett webbinarium om bidraget för Svensk Jazz medlemmar. Webbinariet var välbesökt och många medlemmar ställde frågor och fick direkt svar från myndigheten. Under året har såväl Kulturrådet som Kontnärsnämnden hållit flertalet webbinarier i anslutning till de olika krisbidrag som funnits att söka. Dessa har Svensk Jazz informerat om. Under hösten genomförde förbundet några digitala medlemsmöten i syfte att skapa mötesplatser för att prata om situationen och utbyta tankar och erfarenheter under pandemin. Det ordnades en jazzfrukost i september samt ett jazzmys (kvällstid) i november. Ett femtontal medlemmar deltog varje gång och många uppskattade att få mötas digitalt, prata och ventilera. Tillsammans med Kulturens bildningsverksamhet kunde förbundet även erbjuda medlemmarna gratis fortbildning inom avtalsrätt, streamingverksamhet och flera andra ämnen med relevans för jazzaktörer under slutet av året.

Ny webb med bättre funktioner för medlemmar

Under verksamhetsåret som i stor utsträckning genomförts digitalt har det blivit kännbart att förbundet behöver en hemsida där det också går att dela information om digitalt sända konserter på ett enkelt och tillgängligt sätt. Under hösten påbörjades arbetet med att bygga en ny hemsida för förbundet, med tydligare medlemsfunktioner och större möjlighet att som arrangör kunna dela sina konserter med andra. Hemsidan planeras vara lanserad på svenskjazz.se till sommaren under kommande verksamhetsår. (Not 4, Telefon, porto & IT)

7


Peter Danemo, årets mottagare av Jazzkannan. Foto: Miki Anagrius

8


Nationell verksamhet Kulturpolitiskt arbete Arbetet för ett mer rättvist regelverk

I de kontinuerliga dialoger med myndigheter och politiker som Svensk Jazz haft genom Musikarrangörer i Samverkan (läs mer under Medlemskap och sammarbeten) under året har fokus varit att arbeta för ett mer rättvist regelverk för konsertverksamhet i relation till övriga samhället och att driva på frågan om ekonomisk ersättning till alla aktörer inom jazzfältet. Musikarrangörer i Samverkan har ingått i regeringens utsedda publikråd och därmed varit i direkt dialog med kulturdepartementet, socialdepartementet, näringslivsdepartementet, Folkhälsomyndigheten och kulturmyndigheterna under den krissituation som musiklivet befunnit sig i. I publikrådet har Musikarrangörer i Samverkan främst representerats av organisationens ordförande Johan Redin, men även Louise Nordgren från Svensk Jazz har medverkat vid flertalet möten med departement och myndigheter under hösten. Arbetet har dels handlat om att driva på arbetet för en mer anpassningsbar lagstiftning, dels att försöka navigera regler och rekommendationer utifrån de olika situationer som gäller för olika städer, olika lokaler och olika publikmängd. Att politikerna inte haft bättre lagtekniska verktyg för att bekämpa pandemin än att begränsa allmänna sammankomster har inneburit stora orättvisor och blivit det i särklass största hindret för att bedriva konsertverksamhet under verksamhetsåret. På grund av den juridiska situationen som påverkat alla inom musiklivet har Svensk Jazz och de andra arrangörsförbunden parallellt arbetat för att säkra ekonomisk ersättning vid tillfällen när ytterligare restriktioner tillkommit och när tidigare restriktioner förlängts. När arbetet intensifierades under hösten började en mer träffsäker reglering verka möjlig, och trots att pandemilagen som presenterades i slutet av året först gällde kommande verksamhetsår finns efter årets slut ett mer anpassat regelverk på plats, och dialogen om ytterligare justeringar kommer att fortsätta.

Dialog med politiker och kulturmyndigheter

I mars träffade Gunno Sandahl och Karin Inde den enda miljöpartisten i riksdagens kulturutskott, Anna Sibinska, som initierade mötet. Intresset från hennes sida kändes gediget och hon lovade att fortsätta jobba för en utredning av musiklivet, något som förbundet även fått indikationer på är aktuellt vid möten under hösten med kulturdepartementet och politiker i kulturutskottet. Vid den kulturpolitiska arenan Folk och Kultur i Eskilstuna i februari var Svensk Jazz på plats vid delar av årets upplaga. Gunno Sandahl närvarade under två dagar och fick bland annat en första pratstund med den nytillträdda styrelseordföranden för Kulturrådet, Svante Weyler. Karin Inde deltog också i en panel som Ideell Kulturallians (läs mer under Medlemskap och samarbeten) bjöd in till, med fokus på att kulturinstitutionerna har svårt att nå upp till delaktighetsmålen och att det fria kulturlivet ska ses som en resurs för detta. Svensk Jazz har tillsammans med flera andra arrangörsförbund lyft frågan om ett separat bidrag för arrangörsfrämjande organisationer – för att förbunden och dess medlemmar inte ska konkurrera om samma bidragsmedel vid ansökan hos Kulturrådet. Tillsammans med de andra förbunden i paraplyorganisationen Musikarrangörer i Samverkan är det en fråga som följs upp i dialogen med myndigheten. Vidare fick Kulturrådet innan pandemins utbrott ett regeringsuppdrag om att kartlägga arrangörsledet inom hela kulturområdet, som ska redovisas under kommande år. Kartläggningen

9


påbörjades 2020 och Svensk Jazz har under året medverkat vid möten med de handläggare som ansvarar för informationsinhämtning inom ramen för uppdraget. Under hösten har Louise Nordgren representerat Musikarrangörer i Samverkan vid dialogsamtal om Musikverkets bidragsgivande och koordinerande avdelning Musikplattformen, som initierades av Kulturdepartementet. Vid mötet medverkade alla kulturmyndigheter och många organisationer inom det fria och regionala musiklivet för att samtala om de effekter som Rikskonserters nedläggning och skapandet av Musikverket haft för det fria musiklivet i Sverige. Mötet initierades med anledning av att det under året gått tio år sedan Musikverket grundades.

Krisfonden för jazzmusiker Tidigt under pandemins framfart sattes sikte på att starta en krisfond för jazzmusiker, den grupp inom jazzen där det akuta läget direkt påverkade privatekonomier. Initiativet kom från flera håll, men först på bollen var Qlaez Wennberg i Lerum och Jonny Åman i Malmö som båda såg Svensk Jazz som en tänkbar samordnare. Fonden upprättades och under en månads tid hade runt 350 givare skänkt sammanlagt 470 000 kronor. Den 21 april fördelade en kommitté i samförstånd dessa medel till 105 behövande musiker. Bland givarna fanns både privatpersoner och organisationer. Det framkom tydligt att många jazzklubbar oroade sig för och månade om musikerna i denna svåra tid och flera jazzföreningar donerade ur egen kassa. Extra nämnvärt var att Monica Zetterlund Sällskapet valde att donera 50 000 kronor.

Karin Inde vid intervju med SVT om krisfonden. Foto: Oskar Idin SVT


Emil Brandqvist Trio och Anna Högberg var några av akterna som medverkade under International Jazz Day. Foto Emil Brandqvist Trio: Steven Haberland. Foto Anna Högberg: Petra Cvelbar.


Svensk premiär för International Jazz Day I april skapades tillsammans med Maria Rylander på Knutpunkt Nefertiti idén om ett alternativt firande av International Jazz Day den 30 april. Tillsammans med 14 organisationer sydde samordnarna Svensk Jazz och Knutpunkt Nefertiti under endast en vecka ihop ett stort videoprojekt med tio jazzakter i sju olika städer. Alla konserter arrangerades lokalt och varje arrangör bekostade gager enligt minimitariff eller högre samt enklare (eller i vissa fall mer avancerad) videoproduktion. Streamingföretaget Jaws i Göteborg ansvarade för tekniken och samordningen mellan de olika arrangörerna och städerna. Sändningen på hela fyra timmar var lite av en nervkittlare. Trots en del tekniskt strul på vägen tog vi oss i mål till slut. Många fick ta del av en stor bredd av jazzmusik och livechatten bjöd på många glada tillrop. Livesändningen på Facebook nådde hela 7887 personer. Anmärkningsvärt var att vårt firande spred sig till flera svenska ambassader som också delade vår sändning, bland annat från London, Washington och Ankara. Sändningen fick också en recension i DN dagen efter. (Not 3)

Blue House Youth Jazz Festival Ungdomsfestivalen Blue House Youth Jazz Festival som Stockholms Konserthus arrangerar tillsammans med Svensk Jazz blev inställd 2020. Då festivalen skulle ägt rum i april fanns det inte tid att hitta en digital lösning med så kort varsel. För 2020 års upplaga hade festivalen drygt 400 anmälda deltagare från hela Sverige - och även från Norge. En rad musiker och lärare var inbokade: Brazz Brothers (NO), James Morrison Quartet (AUS) från Australien, Katie Thiroux trio (USA) samt flera välkända svenska jazzmusiker som bland andra Lina Nyberg, Lina Lövstrand, Agnes Persson och Linnea Jonsson. I ett tidigt skede bestämde sig projektgruppen att satsa på ett festivalprogram för 2021 med i stort sett samma artister som var planerade för 2020. Stockholms Konserthus är huvudarrangör tillika projektägare för Blue House Youth Jazz Festival och Svensk Jazz bidrar med Fredrik Noréns tjänst som projektledare. (Not 3)

Jazzfesten i Västerås Jazzfesten skulle arrangerats i Västerås den 8–10 maj i nära samarbete med Västmanlandsmusiken och Jazzens Vänner. Helgen skulle bjudit på konserter, showcases, seminarier, årsmöte och umgänge. Planeringen var nästan helt klar då Svensk Jazz styrelse och arbetsgruppen för Jazzfesten i början av mars beslutade att ställa in evenemanget och flytta det ett år framåt med sikte på maj 2021. Jazzriksdagen, Svensk Jazz årsmöte, genomfördes digitalt den 9 maj 2020. (Not 3)

Nätverket Jazzapparat Jazzapparat är Svensk Jazz nätverk av musikerägda skivbolag. Nätverket startade med externt stöd från Musikverket 2017. Vid nätverkets uppstart låg fokus på att hitta smart samordning bolagen emellan. Efter att projektet gick i mål har Svensk Jazz valt att fortsätta vara samordnare för ett månatligt gemensamt nyhetsbrev som går ut till både nationell och internationell press.

12


Regionala arrangörsmöten Riksförbunden hade inför året delat upp ansvaret för de olika regionala arrangörsmöten som låg planerade. Agendan för de regionala arrangörsträffarna innehåller aktuell information från förbundet, kunskapsutbyte arrangörer emellan och tid för mingel och mer informella samtal. Mötena har arrangerats i nära samarbete mellan riksförbunden, Kulturens bildningsverksamhet och regionala musikorganisationer. Under 2020 genomfördes två arrangörsmöten i Malmö och Bollnäs under februari. Svensk Jazz var ansvariga för mötet i västra Sverige, närmare bestämt i Trollhättan i slutet av mars. Mötet i Trollhättan är på grund av pandemin uppskjutet till kommande verksamhetsår och även en planerad träff i norra Sverige planeras genomföras när omständigheterna tillåter. De två första träffarna har varit väldigt lyckade utifrån utvärderingar från de som deltagit och förbundens samarbete kring träffarna fungerar bra.

Medlemskap och samarbeten Musikarrangörer i Samverkan (MAIS)

Svensk Jazz är medlem i paraplyorganisationen Musikarrangörer i Samverkan som förkortas MAIS. Övriga medlemmar är Kammarmusikförbundet, Kontaktnätet, Svensk Live - Unga arrangörsnätverket, Riksförbundet Arrangörer av Nutida Konstmusik (RANK), Riksförbundet för Folkmusik och Dans (RFoD), Sveriges Körförbund, Sveriges Orkesterförbund, Visan i Sverige och Sweden Festivals. Den övergripande idén med organisationen är att samverka kring politiska frågor som rör Sveriges konsertarrangörer genom att samordna och effektivisera bevakningarna av fältet. Samarbetet inom MAIS har under de senaste åren intensifierats i form av flera projekt. Under 2020 har vikten av paraplyorganisationen synliggjorts då MAIS blivit en naturlig part för att föra dialog med beslutsfattare och tjänstemän om musikarrangörsfrågor under pandemin utifrån en samlad bild av musikarrangörer i landet. Organisationen har under året genomfört två enkätundersökningar med olika fokus. Den första sammanställdes i april och samlade antalet inställda konsertarrangemang. 1700 arrangemang hade i april ställts in med ett inkomstbortfall på drygt 28 miljoner kronor. Den andra enkäten sammanställdes i september och visade vad som skulle ha ägt rum under hösten. Cirka 2200 arrangemang med drygt 3000 anlitade kulturaktörer och gager/arvoden på närmre 36 miljoner kronor hade uteblivit. Enkäten för hösten visade även att ett sammanlagt uppskattat publikantal om 500 000 personer skulle ha nåtts av konserterna som arrangörerna inom MAIS förbund planerat att arrangera. Som nämnts tidigare har MAIS under året ingått i regeringens utsedda publikråd och bjudits in till dialogmöten med Folkhälsomyndigheten, kulturdepartementet, kulturministern och varit remissinstans för de lagförslag som regeringen presenterat gällande allmänna sammankomster och offentliga tillställningar under året. Tilläggas bör att MAIS inte haft någon anställd – det är de respektive förbunden som gemensamt arbetar med arrangörsöverskridande frågor.

Ideell Kulturallians (IKA)

Ideell Kulturallians är en samarbetsorganisation för det civila samhällets organisationer inom kulturområdet. IKA företräder 20 medlemsorganisationer som i sin tur företräder över en miljon medlemmar, där verksamheten till stor del drivs ideellt. En av medlemsorganisationerna är Musikarrangörer i Samverkan, som samlar tio musikriksförbund, däribland Svensk Jazz.

13


IKA samordnar och driver gemensamma frågor. Detta görs bland annat genom att driva projekt, omvärldsbevaka, skriva remisser, göra egna undersökningar och försöka påverka politiker och tjänstemän. Under 2020 har Karin Inde och senare Louise Nordgren representerat MAIS i Ideell Kulturallians styrelse. I slutet av året beviljades Ideell Kulturallians ett stort projektbidrag från Postkodstiftelsen att fördela till ideella föreningar som är anslutna till IKA. Medlen avsåg smittsäkra konserter och digitala produktioner och fördelningen ska ske bland sökande föreningar under kommande verksamhetsår.

Kulturens Bildningsverksamhet

Som medlemsorganisation gör Svensk Jazz varje år ett samarbetsavtal med Kulturens. Här redogörs för riktlinjer och målbilder för vårt samarbete. I årets avtal har ingått att Svensk Jazz arbetat aktivt med att öka antalet studiecirklar, framförallt genom kontakt med medlemmar i Föreningen Sveriges Jazzmusiker. Karin Inde har under året varit vice ordförande i studieförbundets styrelse. Svensk Jazz medlemmar som driver musikgrupper har under året drivit studiecirklar genom Kulturens i något mindre omfattning än tidigare år. Minskningen beror på att coronapandemin medfört att musikgruppernas verksamhet inte varit lika omfattande som tidigare. Studiecirkelverksamheten går under namnet Musikerservice, där jazzgrupper som inte har egen förening kan driva studiecirkel, kulturprogram eller annan folkbildning. Från och med hösten 2020 rapporteras all folkbildningsverksamhet digitalt via Kulturens e-tjänst. (Not 2, Övriga lämnade bidrag)

Nationella turnéstrukturer – På turné

Regional Musik i Sverige (RMS) driver med finansiering från Kulturrådet projektet På turné där Musikarrangörer i Samverkan (MAIS) är samarbetspart. På turné ska, med institutionerna som bas, tillsammans med det fria musiklivet bygga ett hållbart system för nationella turnéstrukturer. Projektet ska öka kompetens, nätverk och lokalt ägande med syfte att stärka arrangörsleden och på det sättet stärka musikens väg till publiken. På turné är ett utvecklingsprojekt som på sikt ska omfatta fler konserter, genrer och regioner än som är med under pilotåret. Projektet leds av en styrgrupp där MAIS finns representerade. Projektet har även en partnergrupp med representanter från flera olika underförbund inom MAIS, där Louise Nordgren representerar Svensk Jazz. För att utse grupper inom turnéprojektet har jazz, folk- och världsmusik och kammarmusik var sitt programråd. Svensk Jazz nominerade för 2020 Lisa Löfgren (Svensk Jazz), Kenneth Johnson (Svensk Jazz arrangörsråd) och Maria Rylander (Knutpunkt Nefertiti) som representanter för det fria jazzlivet. Tillsammans med representanter från de regionala musikorganisationerna har de utgjort programrådet för jazz under året. Programråden fattar beslut om en internationell och en nationell akt som ska turnéra i landet och turnésamordningen sker genom Förvaltningen för kulturutveckling i Västra Götalandsregionen i samarbete med övriga regionala musikorganisationer. Till följd av pandemin är turnéerna för de utvalda grupperna Elaria Orchestra (Sverige) och Thandi Ntuli (Sydafrika) uppskjutna till hösten 2021 respektive våren 2022 och förbundet uppmanar intresserade arrangörer att kontakta sin regionala musikorganisation för att ta del av turnéutbudet.

Tidningen JAZZ

Svensk Jazz är en av stiftarorganisationerna till stiftelsen Orkester Journalen. Genom stiftelsens tidning JAZZ sprids kunskap om aktuell jazz och dess historia och Svensk Jazz deltar därför i det pågående utvecklingsarbetet av tidningen. Under året har Gunno Sandahl varit ordförande för stiftelsen och Magnus Nygren varit chefredaktör för tidningen. Svensk Jazz ansvarar för innehåll och utformning av uppslaget Klubbnytt i tidningen JAZZ.

14


Utmärkelser och priser Svensk Jazz har sedan många år delat ut utmärkelser som ofta röner stor uppmärksamhet. Priserna är symboliska och innebär inga större omkostnader för förbundet, men effekterna för de som utses är ofta positiva. Utmärkelserna delas sedan ett par år ut i samband med branschträffen Jazzfesten. I år blev prisutdelningen annorlunda då Jazzfesten ställdes in på grund av coronapandemin.

Årets Jazzklubb

Den prestigefyllda utmärkelsen Årets Jazzklubb tilldelades år 2020 Jazzklubben Sundsvall. I motiveringen framgår bland annat att klubben är ständigt nyfiken, varmt välkomnande och har en gedigen konsertverksamhet samt att de år efter år lyckas hålla ångan uppe – med både hjärta och hjärna.

Jazzkannan

Svensk Jazz pris för nydanande insatser inom svenskt jazzliv tilldelades 2020 trumslagaren och kompositören Peter Danemo med motiveringen att Peter Danemo är en sällsynt lyhörd trumslagare och begåvad kompositör. Priset som består av en alldeles egen jazzkanna delades ut hemma hos pristagaren den 4 december.

Lifetime Achievement

Hederpriset för livslång insats inom jazzen tilldelades 2020 den norska vokalissan Karin Krog. Karin Krog fick utmärkelsen för att ha medverkat till att sätta vår del av världen på jazzkartan och för en imponerande katalog. Priset delades ut med hjälp av Norsk Jazzforum i Oslo den 8 december.

Basisten

Årets eldsjälspris Basisten är Svensk Jazz utmärkelse för personer som gjort jazzen stora tjänster utan att spela. I år tilldelades utmärkelsen Göran Olson för sitt mångåriga engagemang som jazzskribent, initiativtagare och kursledare för Gävle jazzgymnasium, engagemang i Gävle JazzClub, Skeppsholmsfestivalen och Bangenfestivalen. Utmärkelsen delades ut hemma hos pristagaren den 1 december med hjälp Kultur Gävleborg. Priset är en skulptur av konstnären Göran Hazelius.

Karin Krog, årets mottagare av Lifetime Achievement. Foto: Maria Gossé

15


Det nordiska arrangörsnätverkets uppstartsmöte i Helsingfors. På övre bilden syns Ulrika Edsmalm längst till höger (Örebro Jazz & Bluesklubb) och på den nedre bilden Thomas Wingren (Fasching). Foto: Erika Luoto

- 17 -


Internationell verksamhet Europe Jazz Network (EJN) Under 2020 har vårt deltagande varit lågt i den internationella nätverksorganisationen på grund av bristande resurser. Louise Nordgren representerade Svensk Jazz vid organisationens digitala årsmöte och medverkade under hösten vid ett fåtal digitala samtalsforum med nationella jazzorganisationer från andra europeiska länder i Europe Jazz Networks regi.

De nordiska jazzförbunden Svensk Jazz har bra samarbeten med de nordiska jazzriksförbunden i Norge, Danmark och Finland. Även Island, som saknar ett riksförbund, är med i samarbetet genom FÍH Music School i Reykjavik. På den årliga Jazzmässan Jazzahead i Bremen samarbetar de nordiska förbunden vanligtvis kring ett gemensamt nordiskt monterområde, men 2020 års upplaga av Jazzahead blev tyvärr inställd och det erbjöds inget digitalt alternativ. Det projekt som de nordiska jazzriksförbunden samarbetat längst kring är Nordic Jazz Comets.

Nordic Jazz Comets (NJC) Nordic Jazz Comets är sedan 20 år tillbaka en årligt återkommande showcase- och festivalkväll för unga talanger på den nordiska jazzscenen. Fokus ligger på att främja unga nordiska band och artister genom att erbjuda dem plats i en internationell och professionell musikmiljö. Projektet är ett samarbete mellan de nordiska jazzorganisationerna Jazz Danmark, Jazz Finland, Norsk jazzforum, FÍH Music School i Reykjavik och Svensk Jazz. 2020 arrangerades Nordic Jazz Comets tillsammans med WeJazz Festival i Helsingfors. Svensk Jazz nationella samarbetspart i årets upplaga var Musik i Syd och Sverige representerades av gruppen Post-Sun-Vision. På grund av coronapandemin ägde hela eventet rum digitalt där konserterna förinspelades och sändes som en digital festivalkväll. Utöver festivalkvällen deltog de unga nordiska musikerna på eventets digitala branschseminarium. Under året har de nordiska jazzförbunden också startat upp ett nordiskt arrangörsnätverk. Nätverket, som inledningsvis har ett par representanter från varje nordiskt land, träffades för uppstart i Helsingfors den i januari 2020. Vid nätverkets inledande möte i Helsingfors deltog från Sverige Lisa Löfgren (Svensk Jazz), Kenneth Johnson (Jazz i Sörmland/Svensk Jazz arrangörsråd), Ulrika Edsmalm (Örebro Jazz & Bluesklubb) och Thomas Wingren (Fasching). Nätverket fungerade under året som referensgrupp i urvalet av musikgrupper till Nordic Jazz Comets. Ambitionen är att nätverket ska utgöra en grund för nordiska turnéer för grupper från Nordic Jazz Comets under en turné hösten 2021. (Not 3)

18


Årsredovisning Styrelsen för Svensk Jazz, 826500-2496, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2020.

Flerårsöversikt (tkr) Belopp i tkr 2020 2019 2018 2017 KUR-bidrag till klubbar KUR-bidrag centralt Erhållna projektmedel Årets resultat Balansomslutning Eget kapital Soliditet (%)

1650 642 17 3 506 1 976 55

1 750 1 128 -219 2 836 1 956 69

4 362 1 750 3 065 -17 3 411 2 175 64

4 362 1 750 3 242 -62 4 497 2 192 49

Resultatdisposition Styrelsen förslår att till förfogande stående vinstmedel (kr)

Belopp i kr

balanserat resultat årets resultat Totalt

1 958 887 17 115 1 976 002

disponeras för balanseras i ny räkning Summa

1 976 002 1  976  002

19


Resultaträkning Belopp i kr Not 2020-01-01- 2019-01-01 2020-12-31 2019-12-31 Rörelseintäkter, lagerförändring m.m. Nettoomsättning 1 Övriga rörelseintäkter 2 Summa rörelseintäkter, lagerförändring m.m.

945 691 1 522 842 2 468 533

1 062 756 2 393 469 3 456 225

Rörelsekostnader Projektkostnader 3 Övriga externa kostnader 4 Personalkostnader 5 Övriga rörelsekostnader Summa rörelsekostnader

-197 031 -803 761 -1 465 150 -795 -2 466 737

-648 482 -919 287 -2 117 261 -3 685 030

Rörelseresultat

1 796

-228 805

Finansiella poster Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Summa finansiella poster

15 319 15 319

10 294 -448 9 846

Resultat efter finansiella poster

17 115

-218 959

Bokslutsdispositioner Resultat före skatt

17 115

-218 959

17 115

-218 959

Skatter Årets resultat

20


Balansräkning Belopp i kr Not 2020-12-31 2019-12-31

TILLGÅNGAR Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Kundfordringar Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Summa kortfristiga fordringar

27 970 4 904 5 132 38 006

192 626 38 345 40 146 271 117

Kassa och bank 6,7 Kassa och bank Summa kassa och bank

3 467 858 3 467 858

2 564 408 2 564 408

Summa omsättningstillgångar

3 505 864

2 835 525

SUMMA TILLGÅNGAR

3 505 864

2 835 525

Eget Kapital Fritt eget kapital Balanserat resultat Årets resultat

1 958 887 17 115

2 175 245 -218 959

Summa fritt eget kapital

1 976 002

1 956 286

Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Skatteskulder Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 8

77 265 103 703 1 348 894

198 749 43 280 107 986 529 224

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

3 505 864

2 835 525

EGET KAPITAL OCH SKULDER

21


Noter Belopp i kr om inget annat anges.

Redovisningsprinciper Årsredovisningen har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2016:10 Årsredovisning i mindre företag, samt god redovisningssed för ideella föreningar i Sverige.

Not 1 Intäkter

2020-01-01- 2019-01-01 2020-12-31 2019-12-31 Medlemsavgifter Intäkter projekt Övriga intäkter Summa

229 600 620 596 95 495 945  691

265 900 314 255 482 601 1 062 756

Erhållna statliga bidrag 1 671 474 Använda avsatta projektmedel Lönebidrag 194 288 Övriga lämnade bidrag -342 920 Övriga erhållna bidrag Summa 1 522  842

1 750 000 814 266 192 706 -371 043 7 540 2 393 469

Not 2 Erhållna och lämnade bidrag

Not 3 Projektkostnader Young Nordic Jazz Comets Blue house Youth Jazz Festival Jazzfesten Jazzday Showcase Jazzfesten -

16 863 2 700 133 379 23 950 20 139 197  031

* det finns även kostnader under not 5 personalkostnader som härrör projektkostnader

22

75 713 13 370 559 399 648 482


Not 4 Övriga externa kostnader 2020-01-01- 2019-01-01 2020-12-31 2019-12-31 Lokalhyror Reparation & hyra maskiner Resor & kost & logi Marknadsföring & information &mässor Telefon & porto & IT Fakturerade arvoden Övriga kostnader Summa

119 948 29 379 23 974 31 508 253 832 260 353 84 767 803 761

150 914 95 473 266 887 30 282 108 808 167 434 99 489 919 287

Not 5 Personal Löner och andra ersättningar samt sociala kostnader inklusive pensionskostnader. 2020-01-01- 2019-01-01 2020-12-31 2019-12-31 Löner och andra ersättningar: 1 101 228 Sociala kostnader 360 280 Övriga Personalkostnader 3 642 Summa:* 1  465  150

1 419 765 643 884 53 612 2 117 261

* Varav styrelsearvoden inklusive sociala avgifter 2020 var 42 050 kr.

Personal 2020-01-01 2020-12-31 3 Medelantalet anställda 3 Summa

23


Not 6 Bank

2020-12-31 Kassa 430 Plusgiro Företagskonto 280 725 Sparkonto 3 186 703 Övriga bankkonton Valutaobligation Summa 3  467  858

2019-12-31 430 342 160 2 221 818 2 564 408

Not 7 Kassaflöde Ingående saldo Inbetalningar Utbetalningar Utgående saldo Årets kassaflöde

Not 8 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

2 564 408 10 431 861 -9 528 410 3 467 858 903 450

3 182 351 8 144 329 -8 762 272 2 564 408 -617 943

2020-12-31

Upplupna kostnader Förutbetalda intäkter Jazzfesten Regionala träffar Showcase Jazzfesten KUR krisstöd Covid -19 Summa

217 868 10 000 60 0000 166 361 894 665 1  348  894

Not 9 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut Förbundet planerar för digitalt genomförande av de delar av verksamheten som inte går att genomföra fysiskt under rådande restriktioner av allmänna sammankomster och offentliga tillställningar till följd av coronapandemin.

24


Styrelsens underskrifter Styrelsen för Svensk Jazz, 826500-2496, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2020.

Gunno Sandahl, ordförande

Almaz Yebio, vice ordförande

Christer Eklund, kassör

Lisa Frangeur Wingren, sekreterare

Hans Olding, ledamot

Helena Lindvall, ledamot

Iréne Nord Engdahl, ledamot

Kenneth Johnson, ledamot

Lars-Göran Ulander, ledamot

Vanessa Liftig, ledamot

Sten Elmgart, ledamot

25


Revisionsberättelse Till föreningsstämman i Riksförbundet Svensk Jazz Org.nr 826500-2496

Rapport om årsredovisningen Uttalanden

Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Riksförbundet Svensk Jazz för räkenskapsåret 2020. Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av föreningens finansiella ställning per den 2020-1231 och av dess finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar. Vi tillstyrker därför att föreningsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för föreningen.

Grund för uttalanden

Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till föreningen enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Styrelsens ansvar

Det är styrelsen som har ansvaret för att årsredovisningen upprättas och att den ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen. Styrelsen ansvarar även för den interna kontroll som de bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen för bedömningen av föreningens förmåga att fortsätta verksamheten. De upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka förmågan att fortsätta verksamheten och att använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om styrelsen avser att likvidera föreningen, upphöra med verksamheten eller inte har något realistiskt alternativ till att göra något av detta.

26


Revisorns ansvar

Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen som helhet inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel, och att lämna en revisionsberättelse som innehåller våra uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för att en revision som utförs enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller fel och anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med grund i årsredovisningen. Som del av en revision enligt ISA använder vi professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Dessutom: - identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel, utformar och utför granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och ändamålsenliga för att utgöra en grund för våra uttalanden. Risken för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av oegentligheter är högre än för en väsentlig felaktighet som beror på fel, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig information eller åsidosättande av intern kontroll. - skaffar vi oss en förståelse av den del av föreningens interna kontroll som har betydelse för vår revision för att utforma granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till omständigheterna, men inte för att uttala oss om effektiviteten i den interna kontrollen. - utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som används och rimligheten i styrelsens uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar. - drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen använder antagandet om fortsatt drift vid upprättandet av årsredovisningen. Vi drar också en slutsats, med grund i de inhämtade revisionsbevisen, om huruvida det finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser eller förhållanden som kan leda till betydande tvivel om föreningens förmåga att fortsätta verksamheten. Om vi drar slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste vi i revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på upplysningarna i årsredovisningen om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är otillräckliga, modifiera uttalandet om årsredovisningen. Våra slutsatser baseras på de revisionsbevis som inhämtas fram till datumet för revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser eller förhållanden göra att en förening inte längre kan fortsätta verksamheten. - utvärderar vi den övergripande presentationen, strukturen och innehållet i årsredovisningen, däribland upplysningarna, och om årsredovisningen återger de underliggande transaktionerna och händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild. Vi måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. Vi måste också informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland de eventuella betydande brister i den interna kontrollen som vi identifierat.

27


Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar Uttalanden

Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens förvaltning för Riksförbundet Svensk Jazz för räkenskapsåret 2020 samt av förslaget till dispositioner beträffande föreningens vinst eller förlust. Vi tillstyrker att föreningsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Grund för uttalanden

Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till föreningen enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Styrelsens ansvar

Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträffande föreningens vinst eller förlust. Vid förslag till utdelning innefattar detta bland annat en bedömning av om utdelningen är försvarlig med hänsyn till de krav som föreningens verksamhetsart, omfattning och risker ställer på storleken av föreningens egna kapital, konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt. Styrelsen ansvarar för föreningens organisation och förvaltningen av föreningens angelägenheter. Detta innefattar bland annat att fortlöpande bedöma föreningens ekonomiska situation och att tillse att föreningens organisation är utformad så att bokföringen, medelsförvaltningen och föreningens ekonomiska angelägenheter i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt.

Revisorns ansvar

Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis för att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot i något väsentligt avseende: - företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot föreningen, eller - på något annat sätt handlat i strid med lagen om ekonomiska föreningar, årsredovisningslagen eller stadgarna. Vårt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av föreningens vinst eller förlust, och därmed vårt uttalande om detta, är att med rimlig grad av säkerhet bedöma om förslaget är förenligt med lagen om ekonomiska föreningar.

28


Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda ersättningsskyldighet mot föreningen, eller att ett förslag till dispositioner av föreningens vinst eller förlust inte är förenligt med lagen om ekonomiska föreningar. Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder vi professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Granskningen av förvaltningen och förslaget till dispositioner av föreningens vinst eller förlust grundar sig främst på revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkommande granskningsåtgärder som utförs baseras på vår professionella bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär att vi fokuserar granskningen på sådana åtgärder, områden och förhållanden som är väsentliga för verksamheten och där avsteg och överträdelser skulle ha särskild betydelse för föreningens situation. Vi går igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra förhållanden som är relevanta för vårt uttalande om ansvarsfrihet. Som underlag för vårt uttalande om styrelsens förslag till dispositioner beträffande föreningens vinst eller förlust har vi granskat om förslaget är förenligt med lagen om ekonomiska föreningar. Stockholm ___________________________ Mikael Jennel Auktoriserad revisor

___________________________ Hans Lehto Förtroendevald revisor

Revisionsberättelsen avser årsredovisningen på sidorna 19-25.

29


MEDLEMMAR I SVENSK JAZZ

7P Machine · Alvesta Jazz & Blues · Aneby Jazzklubb · Arvika Jazz & Blues Club · Balkan Art Music · Bellevue Jazz · Björkö Music Society · Blue Bird Jazz Club · BluesParty i Kristianstad · Bollnäs Jazz Club · Boogiepost Recordings · Borlänge Jazzklubb · Bullret Jazzklubb · Carlstad Jazz · Dalarnas Ungdoms Big Band (DUBB) · Enköpings MusikKlubb · Eskilstuna Jazzklubb · Espri · Falkenbergs jazz- och bluesförening · Falsterbo Jazzklubb · Falu Jazzklubb · Fasching · Faschings Vänner · Feminsula Production · Föreningen Sveriges Jazzmusiker (FSJ) · Groove i Gnesta (GiG) · Gävle JazzClub · Göteborg Classic Jazz · Hallsbergs Jazz- och bluesklubb · Haninge Jazzklubb · Havtorn Records · High Coast Jazz Orchestra · Hot House · Huddinge Jazzförening · Humlebackens Ung Jazz Bäsinge (HUJB) · Hässleholms Jazzklubb · IMPRA · Jazz & Blues i Kungsbacka · Jazz Corner Varberg · Jazz i Alingsås · Jazz i Dalarna · Jazz i Halmstad · Jazz i Helsingborg · Jazz i Hällevik · Jazz i Jemtland · Jazz i Karlskrona · Jazz i Lusasken · Jazz i Malmö · Jazz i Mariefred · Jazz i Nynäshamn (JIN) · Jazz i Piteå · Jazz i Sörmland · Jazz i Växjö · Jazzakademi Södra Öland · Jazzens Vänner Västerås · Jazzföreningen Munthe · Jazzföreningen Nefertiti · Jazzhouse Landskrona · Jazzklubb Nordost · Jazzklubb Syd · Jazzklubben Boston · Jazzklubben Sundsvall · Jazzligan Fagersta · Jönköpings Jazzklubb · Kartong Inn · Kastanjegårdens Vänner · Kopasetic Productions · Kristianstad/Åhus Jazzfestival · Kultur i Grövelsjön · Kulturaktiebolaget Det Blir Kul · Kulturföreningen Roxy · Kälarne Jazzklubb · L´Jazz i Ljungskile · Lars Gullin sällskapet · Latinamerikanska kulturhuset · Live Jazz Emmaboda · Ludvika Jazzklubb · Lynx performance · Midnimo Förening i Trollhättan · Monica Zetterlund Sällskapet · Motala Jazz & Blues · Musica Viva · Musik i Lerum · Musik i Ljusdal · Musikföreningen Crescendo · Musikföreningen Plektrum · Olofströms Jazzklubb · PACAYA records · Perdido Jazz & Blues Club · Sala Jazzklubb · Sandvikens Jazzclub · Seffle Jazz Club · Semente cultural productions · Stenungsunds Jazzförening · Stiftelsen OrkesterJournalen · Stockholm Blues Society · Trollhättans Jazzförening · Tyresö Jazz & Blues Club · Umeå jazzstudio · Underground Lund · Uppsala Jazz club · Vänersborgs Musikförening · XL Big Band · Ystad Sweden Jazz Festival · Öbacka Jazz & Blues · Örebro Jazz & Blues Club · Östergren Backman och 275 enskilda medlemmar

EN RÖST FÖR SVENSK JAZZ

08-407 17 40 info@svenskjazz.se www.svenskjazz.se

Profile for Svensk Jazz

Verksamhetsberättelse 2020  

Riksförbundet Svensk Jazz verksamhetsberättelse 2020.

Verksamhetsberättelse 2020  

Riksförbundet Svensk Jazz verksamhetsberättelse 2020.

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded