Page 1

3 nu

nytt hamn- & stuveriavtal S.14

I DETTA NUMMER: PEGASUSPRISET TILL VARBERGS HAMN S.4 • BILDER FRÅN ALMEDALEN S.6 • STEFAN REIMERS S.8 • HAMN I FOKUS: LULEÅ HAMN S.10 • WALLHAMN AB S.24 • OCH MYCKET MER

mmer

2012


svensk hamntidning ägs och ges ut av

Sveriges Hamnar Box 5384, 102 49 Stockholm Tel. 08–762 71 00 www.svenskhamntidning.se issn

0346-2110 ansvarig utgivare

Mikael Castanius mikael.castanius@transportgruppen.se Tel. 08-762 71 90 produktion

Clara Tel. 054-7000 500 redaktion@svenskhamntidning.se annonsförsäljning

Fronthill Media AB Annika Olsson annika@fronthillmedia.se Tel. 0709-58 48 02 redaktörer

Arman Teimouri Ingela Larsson Zenny Jönsson Kristofer Brüngel grafisk form

Jon Skoglund

korrektur

Anders E Lundin omslagsfoto

Maria Åsén

prenumerationer

Christina Gisselberg christina.gisselberg@transportgruppen.se Tel. 08-762 71 51 Redaktionen ansvarar ej för obeställt material. Citera oss gärna, men ange källan. Ev. vinstskatt i våra tävlingar betalas av vinnarna. tryck

Linderoths tryckeri AB/AWJ-tryck 2012 Svanenmärkt tryckeri, lic nr: 341810 upplaga

6 000 ex

2


Arbetet med att modernisera avtalet upphör inte! Den 28 september tvingades Sveriges Hamnar acceptera Transports villkor i 2012 års förhandlingar om ett nytt Hamn- och Stuveriavtal. Transports agerande hotar svensk ekonomi. Det är skrämmande att Transport själva inte inser det allvarliga läge som hamnarna befinner sig i. Hamn- och Stuveriavtalet blev en utdragen process med strandade förhandlingar, varsel, konflikt och medling. Förhandlingarna började redan i somras men återupptogs i början av september. Sveriges Hamnar var beredda att gå långt den här gången för att få till stånd förändringar i det otidsenliga avtalet. En dryg månad senare tvingades hamnarna acceptera Transportarbetareförbundets ultima villkor om lönehöjning utan förändringar i avtalet. Arbetsgivarsidan hade hamnat i ett låst läge, där industrin snabbt tog alltför stor skada av Transports varsel. Sveriges Hamnar har under många år försökt att få till stånd ett moderniserat avtal för hamn- och stuveriverksamheten. Hamnarna måste kunna möta de nya krav branschen idag ställs inför, utan att övertidsarbete vid varje tillfälle ska behöva förhandlas med den lokala

fackklubben eller åtminstone, att dagarbetstiden förlängs till klockan 18:00. Transport gick under de kritiska dagarna, då avtalet strandat och varsel utlysts, ut i media med att det handlade om ideologiska principer – att hamnarbetarna själva måste kunna bestämma över sina arbetstider. Ingen har talat om att hamnarbetarna ska behöva jobba längre dagar. Det handlar om att reglera övertidsarbetet. Att hamnarbetare är en av LO-kollektivets högst betalda grupper, var det däremot ingen från Transport som berättade i media. Om förändringar i avtalet inte blir möjliga kommer hamnarna, Sveriges viktigaste transportnav, att ha svårt att agera på den internationella marknaden. Dagens omoderna avtal riskerar att allt fler drar godset på järnväg utomlands för vidare transport landvägen. Detta innebär att flera hamnar till slut kommer riskera nedläggning. Det tråkiga slutläget blev att förhandlingarna enbart handlade om lön i kronor och ören och inte om en modernisering av avtalet. Detta ledde debatten i fel riktning. Sveriges Hamnar var dock öppna för en dialog och accepterade det bud som medlarna la. Budet

3

innehöll inga förändringar av allmänna villkor, som medlarna ansåg det meningslöst att ta upp. Trots detta agerade facket stridslystet och ett konfliktvarsel i fyra punkter trädde i kraft. Det är oansvarigt av Transport att agera som de gjort. De måste vara medvetna om hamnarnas utsatta situation och om behovet av nya regler för att möte tidens krav. För det gamla avtalet, tecknades 1974 och har i dagsläget samlat närapå 40 års damm. Svensk export kommer kunna stärkas, fler arbetstillfällen skapas och utsläppen kommer att minska med ett nytt avtal. Mer på köl är bra för miljön. Därför arbetar Sveriges Hamnar fortsatt med att få till stånd ett nytt Hamn- och Stuveriavtal trots utgången av 2012 års förhandlingar. Björn Alvengrip, ordförande för Sveriges Hamnar och TransportGruppen


Finanskrisen födde prisat miljöarbete i Varbergs Hamn Man brukar säga att man inte kan bromsa sig ur en kris. Fråga Varbergs Hamn. När finanskrisen var som värst 2009 tvingades många företag att dra ner på sina verksamheter. Varbergs Hamn gjorde precis tvärtom. text: kristofer brüngel foto: transportgruppen

Tillsammans med skeppsmäklaren Magnusson Shipping och impregneringsföretaget Woodtec Varberg beslutade man att istället satsa på att upprätthålla verksamheten och på så sätt ta marknadsandelar inom sin största produktkategori, sågade trävaror. Det kunde ha slutat med en katastrof, men blev istället en ekonomisk och, skulle det visa sig, även miljömässig succé. I början av juli tilldelades Varbergs Hamn Pegasuspriset vid en ceremoni i Almedalen. Priset är instiftat för att

premiera de företag inom transportnäringen som arbetar framgångsrikt med att minska sin negativa miljöpåverkan. Varbergs Hamn tog hem priset i hård konkurrens med jätteföretagen Ragn-Sells och Jetpak. När vi når Antti Laakso, vd för Varbergs Hamn, har han hunnit få lite distans till utmärkelsen, men är fortfarande stolt. – I förhållande till Ragn-Sells och Jetpak är vi ett litet företag, så det är fantastiskt kul att vi kunde hävda oss 4

i det sällskapet. Vi var även nominerade till Schenkers Logistikpris 2012 och tilldelades EMC Varbergs Energioch Miljöpris 2011, så det är kul att vårt arbete uppskattas, säger Antti. Finanskrisen födde koncept

När krisen var som värst satt alltså Varbergs Hamn i valet och kvalet mellan att bromsa eller gasa. Just miljöfrågan var i det läget inte högst upp på prioriteringslistan, utan fokus låg på att få fart på verksamheten. Men den arbetsmodell


man då lade grunden till gjorde att krisåret 2009 blev ett väldigt bra år för Varbergs Hamn och man har i förlängningen även fått mycket goda effekter på företagets miljöpåverkan. – Utgångspunkten för vår nya arbetsmodell var ökad kundnytta. Men resultatet visar att det går att erbjuda ökad kundnytta, göra bra affärer samtidigt som man gör bra saker för miljön. Ett effektivt miljöarbete behöver inte alltid kosta pengar, påpekar Antti. Arbetsmodellen döptes senare till Timberbridge och tanken bakom är lika enkel som effektiv. Processen från ax till limpa, eller i det här fallet från skog till färdigt virke lastat på båt, ska vara så kort och effektiv som möjligt. Istället för att virket ska transporteras runt i landet för att förädlas och förvaras har man samlat så många moment som möjligt på en och samma plats. Ledtiderna kortas och logistikkostnaderna sänks, vilket alla tjänar på, inte minst miljön. – Det är ju egentligen väldigt logiskt, säger Antti. Timberbridge är ett koncept

som bygger på samverkan. Vad vi har gjort är egentligen att sammanföra alla parter i logistikkedjan, satt oss ner vid samma bord och tittat på hur vi kan effektivisera vårt arbete tillsammans. De riktigt stora effekterna kommer när man hittar ett samarbete inom hela branschen. Vi mot dem

I dag har man vidareutvecklat konceptet och nästa steg blir att erbjuda legohyvling. – Jag tror att man måste se sin bransch, i det här fallet sågade trävaror, som ett enda stort företag. Vi som bransch i Sverige konkurrerar mot motsvarande branscher i andra länder. Och om vi kan göra vårt arbete bättre och effektivare än våra konkurrenter så kommer vi också att ta hem fler affärer och få möjlighet att ta oss in på nya marknader. Kina är framtiden

I framtiden sneglar Varbergs Hamn mot Kina, som kommer att behöva öka sin

peter jeppsson, vd transportgruppen och antti laakso i almedalen.

5

import av sågade trävaror kraftigt de kommande 5-10 åren. – Här finns en jättepotential för svenska företag. Vi är dåliga på att marknadsföra oss och göra affärer i Kina. Sverige är världsledande på trä-varor och Kina är en av världens största förbrukare av sågade trävaror, men ändå exporterar vi i princip ingenting dit idag. Det måste anses vara ett underbetyg för Sverige, menar Antti. Antti tror att även andra branscher kan lära av det tankesätt och arbete som man har genomfört i Timberbridge. Som exempel använder Antti pappersoch kartongbranschen, som han menar skulle bli ännu mer konkurrenskraftig om man samarbetade bättre genom hela logistikkedjan. Och varför inte? Varbergs Hamn har visat att man måste våga för att lyckas och att en effektiv arbetsmodell kan generera positiva spin-off-effekter som man kanske inte riktigt hade räknat med. Som ett Pegasuspris till exempel.


almedalen 2012

paneldiskussion med flera starka företrädare för för en ökad dom var karolina boholm , skogsindustrierna och kenny reinh sjöfart. två av old, seko sjöfolk.

rening genomförde och sveriges redarefö när sveriges hamnar satt. redningen var det full tsut cite kapa om ium ett seminar

carl-johan hagman ny vd på stena talade engagerat under sjöfartspube n.

årets sjöfartspub var mycket välbesökt! nytt för i år var den maritima mötesplatsen i gotlandsbolagets trädgård

.

scen för att alvengrip på . säter-svärd ars vd björn catharina elm sveriges hamn r ste ini rm uktu str ra inf a er present

f mikael castanius sveriges hamnars branschche vd anna hammarrums rtsfo sjöfa e lerad gratu e med att stärka gren för ett framgångsrikt arbet . et klustr ima marit det

infrastrukturminister catharina elmsäter-svärd talade sig varm för en stärkt sjöfart under sveriges hamnar och redareföre ningens gemensamma seminarium.

6

umeå hamns vd cur t kristoffersson fick publiken att inse det orimlig a med dubbla far ledsavgifter för trafiken mellan finland och sverige .


En Enpartner partner––många mångatjänster tjänster Säkrare, Säkrare,enklare enklareoch ochlönsammare lönsammare Dagens Dagenstuffa tuffautmaningar utmaningarmed medoptimering optimeringavavproduktion, produktion, kostnadseffektivitet kostnadseffektivitetoch ochsäkerhet säkerhetkräver kräversin sinpartner. partner. Vår Vårbreda bredaerfarenhet erfarenhetavavbesiktning, besiktning,provning, provning,teknisk teknisk konsultation, konsultation,certifiering certifieringoch ochutbildning utbildningärärkraftfulla kraftfulla verktyg verktygsom somäräravgörande avgörandeför fördin dinsäkerhet, säkerhet,tillgänglighet tillgänglighet och ochkunskap. kunskap.Tre Treviktiga viktigaaspekter aspekteravavattattvara varalönsam. lönsam.

ViVierbjuder erbjudervår vårexpertis expertisoch ochhela helabredd breddavavtjänster tjänsteri ett i ett paket. paket.För Förattattduduska skakunna kunnaundvika undvikaovälkomna ovälkomnaoch och kostsamma kostsammadriftstopp. driftstopp.

Läs Läsmer merpå påwww.inspecta.com www.inspecta.com

Anmäl Anmäldig digtill till

Växjö VäxjöKrandagar Krandagar2012 2012 Seminarium Seminariumoch ochlyftmässa lyftmässaden den7–7– 8 8november november2012 2012

Inspecta, Inspecta,Box Box30100, 30100,104 1042525Stockholm,Tel Stockholm,Tel08085011 50113000 3000 7


Hallå där

Stefan Reimers

nytillträdd skolchef för Hamn- och Stuveriskolan Grattis till det nya jobbet, har du hunnit bli varm i kläderna ännu? – Nej, inte ett dugg. Jag har suttit på kontoret ungefär fyra dagar, men det känns alldeles utmärkt så här långt. När Wayne Svensson gick i pension fanns det några möjliga kandidater till posten som skolchef, varför blev det just du som landade jobbet? – De vet nog inte riktigt vad de gjort… Skämt åsido jobbade jag redan på TYA, så de visste mycket väl vem jag är och hur jag arbetar, jag förmodar att beslutet delvis bygger på det. Vilka styrkor tar du med dig in i ditt nya arbete? – Jag tror att jag tar med mig ganska mycket kreativitet och idogt arbete. Mina kunskaper och specialämnen tangerar det här jobbet och sammantaget blir det nog en bra helhet. Efter många år på TYA som projektledare mot åkeri är jag bekant med branschen och har jobbat mot hamnsidan förut. Hur kommer det sig att du satte sikte på Hamn- och Stuveriskolan? – Efter många år med åkeribranschen

är det skönt med nya utmaningar. Jag har alltid trivts bra i hamnmiljö, både med arbetet och med människorna. Det är ett spännande steg att gå från att arbeta med åkerifrågor till att bli skolchef. – Övergången kan tyckas stor, men båda branscherna har många gemensamma punkter och jag har jobbat mot hamnarna i frågor gällande farligt gods- och lastsäkringsfrågor tidigare. Många av de frågor jag ställdes inför som branschansvarig för åkeri är frågor som även Hamn- och Stuveriskolan aktivt arbetar med. Vad ser du som dina största utmaningar? – Den första utmaningen är att känna av vad branschen egentligen vill och hur behovet ser ut. Sen är den största utmaningen att sy ihop ett paket som passar behovet och att göra så mycket som möjligt av de medel som finns. När du inte är skolchef, vad ägnar du då din tid åt? – Allt möjligt, förutom det är jag en entusiastisk utförsåkare vintertid, och sommartid tillbringar jag gärna på sjön. Jag har en segelbåt i Stockholms skärgård och trots en regning sommar har det blivit ett par veckor till havs. När man lämnar fastlandet är det av någon anledning oftast fint väder.

stefan reimers

ålder: 53 familj: fru och två barn senast på bio: minns faktiskt

inte, så antagligen något icke engagerande.

senast lästa bok: del fyra av

conn igguldens serie om djingis

khan, silvrets rike, som jag starkt rekommenderar.

motto: om man aldrig ljuger

behöver man inte komma ihåg vad man sagt.

text: zenny jönsson

Halmstads Hamn höjs med en halvmeter I preventivt syfte har beslutet tagits att höja Halmstads Hamn med ungefär en halvmeter. Bakom beslutet ligger behovet av en långsiktig lösning på det problem som stormen Gudrun bar med sig. När Gudrun svepte in över landet 2005 var det mer än skog som förstördes. I Halmstads Hamn dränkte Gudrun 1 600 splitternya 8

bilar i vatten när vattenmassorna vräkte in över Skandiatransports uppställningsplats för nya importbilar. Bilarnas elektronik skadades av saltvattnet och samtliga tvingades till skrotning. Nu har beslutet tagits att höja hamnen med en halvmeter för att undvika liknande situationer i framtiden.


Kan kranar vara intelligenta? Produktivitet, hållbarhet och tillgänglighet är nyckelord när något ska lyftas eller flyttas. Detta gäller i lika hög grad containerterminaler och bulkhamnar som tung industri. ABB erbjuder el- och automationslösningar för styrning av rörelser av alla krantyper som används i dessa miljöer. Våra lösningar gör kranarna intelligenta – de kan arbeta smartare och utföra fler uppgifter på egen hand. Resurser och tid i en anläggning kan används effektivt, vilket ökar produktiviteten och sparar energi. Välkommen till det hållbara samhället! www.abb.com/cranes

9

Absolut.


hamn i fokus

Mot nya tider I Luleå Hamn sjuder det av aktivitet. Svensk Hamntidning har pratat med hamnchef Roger Danell om några av de många spännande projekt som är på gång och om hamnens framtid. text: zenny jönsson foto: maria åsén

10


11


core-hamn

Luleå Hamn är Sveriges största bulkhamn och där hanteras i princip uteslutande torrbulk med betoning på malm, koks och bentonit. Hamnen omsätter mellan 70 och 80 miljoner kronor per år och drivs som en förvaltning som en del Luleå kommun. Det är inte bara den nordligaste av Sveriges allmänna hamnar, den största bulkhamnen och rankad trea när det kommer till godsvolym, utan den är även utnämnd till en prioriterad knutpunk i det transeuropeiska transportnätverket av EUkommissionen, d.v.s. en Core-hamn. – Givetvis är det värdefullt att man har identifierat oss som en viktig del i Core-nätverket. Det uttalar ändå att vi utifrån ett europeiskt perspektiv har en viktig roll att spela, utifrån ett långsiktigt politiskt och investeringsperspektiv. Utöver det kan nog ingen i nuläget exakt säga vad det konkret betyder, säger Roger Danell. ett gynnsamt alternativ

Medan framtiden får utvisa hur påverkan av att vara en Core-hamn blir har Roger Danell och Luleå Hamn fullt upp. Exploateringen av malm i regionen har ökat avsevärt de senaste åren och nya fyndigheter söks ideligen. När malmen har brutits måste hamntillgången säkras och det är där Luleå Hamn kommer in i bilden.

– Vår fördel idag ligger i att vi är ett gynnsamt alternativ med en kortare startsträcka rent logistiskt. Vi kan snabbt skeppa iväg ett antal miljoner ton med begränsade investeringar för de nya spelarna. Mycket är fortfarande på konceptstadiet och handlar om att säkerställa kapacitet. Det vi ser är ökat tryck av nya aktörer som kommer in och vill börja bryta malm och där för vi dialoger.

Sjöfartsverket och Trafikverket diskuterar hur det ska se ut och vilken omfattning det ska ha. Det har gjorts förberedande arbete med dumpningstillstånd och miljökonsekvensbeskrivning, så vi är en bra bit in i processen. Det handlar om ganska stora muddervolymer, så det vi pratar om är en startpunkt där vi siktar på år 2016. Behovet kommer att finnas inom de närmaste åren och det är en viktig del i att nå Luleå 2.0-visionen.

luleå 2.0

investerar för framtiden

Nya aktörer på marknaden betyder potentiellt nya kunder för hamnen och i ett led för att bereda väg för nya kunder har Luleå Hamn arbetat fram konceptet Luleå 2.0, där målet är att nå upp i en årlig godsvolym på 20 miljoner ton år 2020, en fördubbling mot idag. För att säkerställa målet arbetar man med diverse infrastrukturinvesteringar för att bereda väg för Luleå 2.0. – Vi uppgraderar och förstärker de järnvägar vi har på hamnområdet, som idag är kopplade till malmbanan. Där vill vi bygga ihop så att vi får en slinga mot malmbanan som inte finns i nuläget. Samtidigt planeras ett enormt muddringsprojekt för att kunna ta emot de större fartygen som branschen kräver. – Allt som går in i Östersjön ska kunna gå hela vägen till Luleå. Vi har kommit så långt att vi tillsammans med

Marknaden finns och med nya malmfyndigheter och många nya och gamla aktörer på marknaden gäller det att förbereda inför framtida behov så att hamnen står redo. – I hamnbranschen är det ofta så att vi måste bygga infrastrukturen innan det finns en färdig kund. De här satsningarna ska syfta till att förbereda hamnen för nya aktörer inom torrbulk och högvolymgods och på sikt öka volymerna i hamnen, berättar Roger Danell och fortsätter: – I dagsläget är det inte orimligt att inom en 7–8-årsperiod ha infrastruktur på plats som kan hantera 20 miljoner ton gods per år. Som sagt, om mineralvärlden fortsätter i samma takt betyder det nya aktörer på marknaden och Luleå Hamn kan agera som en självklar starthamn, så det är spännande tider på alla sidor, avslutar Roger Danell.

roger danell, hamnchef luleå hamn

12


”i hamnbranschen är det ofta så

att vi måste bygga infrastrukturen innan det finns en färdig kund”

13


avtalsförhandlingarna

Ännu ett år m Hamn- och Stuveriavtalet har i princip varit oförändrat sedan 1974. Därför vill vi få till stånd ett nytt, modernt avtal framförallt avseende arbetstid och övertid. Då vi i juni träffade Transportarbetareförbundet för förhandlingar av Hamn- och Stuveriavtalet framförde vi våra yrkanden och argument för dessa. modernt avtal behövs Både branschen och yrket i sig har förändrats avsevärt sedan 1974 och behovet av ett modernt avtal är stort. I grunden handlar det om att vi vill vidga ramen för när dagarbetstiden ska kunna förläggas, för att få till stånd

vettiga arbetstidslösningar för våra kunder. Detta skulle inte innebära längre arbetsdagar. Vi måste även kunna beordra övertid i anslutning till alla arbetstidsförläggningar. Idag går det i princip bara att beordra övertid i samband med dagarbetstiden och all annan övertid måste i realiteten förhandlas med den lokala fackklubben. Ett nytt avtal skulle enligt oss stärka svensk export, bidra till minskade utsläpp och samtidigt skapa fler arbetstillfällen. Avtalet från -74 riskerar att hamnar tvingas stänga då allt fler väljer att skeppa sitt gods till hamnar utomlands för att sedan köra det landvägen 14

till Sverige. Vi ser allvarligt på den verklighet hamnarna befinner sig i och på den framtid de går till mötes genom ett 40 år gammalt avtal. transport sa nej Då vi ej kom överens med Transport vid förhandlingarna i juni bestämdes nytt mötesdatum. När de återupptogs den 3 september erbjöd vi en rejäl lönehöjning på 4,7 procent i utbyte mot en modernisering av Hamn- och Stuveriavtalet. Men Transport var inte överens med oss och förhandlingarna strandade den 3 september. Transports viktigaste invändning var att OB-tillägget mellan


ed modell -74 16:30–18:00 skulle försvinna, något de skrev på sin egen hemsida. Vad som bör noteras är att hamnarbetare redan är en av LO-kollektivets högst betalda grupper. Två veckor senare, den 17 september, varslade Transport om konflikt och senare samma dag gick även Hamnarbetarförbundet ut med ett konfliktvarsel. Medlingsinstitutet kopplades in och den 25 september erbjöd de tillsatta medlarna parterna ett bud om 3 procents lönehöjning över 14 månader utan några förändringar i avtalet. Vi tog vårt ansvar och accepterade budet trots att det inte innebar några ändringar avseende

arbetstiderna, men Transport sa nej. In i det sista hoppades vi på dialog framför konflikt och maktspel men torsdagen den 27 september bröt konflikten i hamnarna ut. Den innebar blockad mot övertidsarbete, mertidsarbete, nyanställning och inhyrning av personal i samtliga hamnar anslutna till oss. Konflikten blev genast en riksnyhet och representanter från båda sidor fick uttala sig både i riksmedia, radio och TV. industrin uttryckte oro Stridsåtgärderna blev märkbar direkt och redan fredagen den 28 september uttrycktes mycket stor oro från industrin 15

över hur industrin skulle klara helgen. Vi beslutade därför att acceptera Transports ultimativa krav för att konflikten skulle avbrytas. Konflikten avblåstes därmed med omedelbar verkan. Transports krav som innebar 3 procents lönehöjning på 12 månader accepterades med andra ord sent fredag eftermiddag men några förändringar i avtalet blev det inte. Vi är besvikna på utgången som innebär ännu ett år med modell -74. Men arbetet med att tidsanpassa det 40 år gamla avtalet kommer att fortsätta. Per Helgesson, förhandlingsschef Sveriges Hamnar


notiser

Nytt samarbetsavtal för Helsingborgs Hamn

Helsingborgs Hamns ambition att utveckla järnvägssegmentet har burit frukt. Deras satsning på tågtransport har resulterat i ett nytt samarbetsavtal med företaget VIIA som har inlett trafik som på årsbasis ökar hamnens järnvägsvolym

med cirka 15 procent. VIIA är baserat i Luxemburg och transporterar containrar och trailrar mellan Helsingborg och Bettembourg. Transporterna sker uteslutande på tåg och lossas och lastas på Kombiterminalen. Samarbetet börjar

med tre järnvägspendlar, men ambitionen är att under hösten nå fem pendlar i vardera riktningen per vecka. Det kommer på sikt att betyda uppskattningsvis en årlig hantering på 12 000–13 000 enheter.

Ystad investerar för en grönare hamn

foto: helene ohsbeck / ystad hamn

Världens största anläggning för landström till fartyg ligger i Ystads Hamn. Satsningen är ett led i hamnens ambition att skapa en grönare hamn och cirka 35 miljoner kronor har gått in i projektet. Resultatet är fyra nya kajplatser där färjorna som trafikerar Ystad kan koppla sig mot elnätet via HVSC – High Voltage Shore Connection. I förlängningen betyder det både minskad bullernivå och minskade avgaser från de dieseldrivna kraftverk som annars försörjer

fartygen med elkraft vid uppehåll i hamnen. Anläggningen är dimensionerad att leverera cirka 5 megawatt i en spänning på 11 000 volt. Det motsvarar elbehovet för ett litet villasamhälle på cirka 500 hus, eller produktionen från två vindkraftverk. Unikt för anläggningen är också att den klarar av såväl 50 som 60 hz spänning, vilket innebär att rederierna slipper investera i frekvensomriktare när de anpassar sina fartyg.

Our Experience – Your Advantage Grenaa Havn

Umeå Hamn

MRS Greifer Norske Skog

Your Partner in Scandinavia

Port of Kokkola

Also for used equipment

www.port-trade.com

Tel.: +45 7628 0102 16


Om en vikarie är inne och arbetar skift, ska han eller hon däremot få samma betalning som hade utgått till den frånvarande skiftarbetaren. Det innebär att en vikarie på ett skift kan få en högre timersättning än en blixt.

Arbetsgivaretips Katarina Hellner och Per Helgesson på Sveriges Hamnar svarar på dina frågor Hur ska jag som arbetsgivare avlöna mina visstidsanställda arbetstagare? Det beror på vilken form av visstidsanställning det rör sig om. Enligt

Hamn- och Stuveriavtalets lönebilaga 2 ska visstidsanställda, t.ex. blixtar, få aktuell månadslön på företaget, delat på 173 minus 75 öre per timme som de arbetar. Om ackordskompensation eller rörliga tillägg utgår ska de även få den ersättningen. Detta gäller om inte annan överenskommelse har träffats.

Testpiloter sökes till unik containertvätt

text: zenny jönsson

Framtiden för containertvätt är signerad IBC Robotics AB som utvecklat ett effektivt och miljömedvetet system för tvätt av containrar. Med hjälp av kolis, koldioxid som gjorts om till torris, blästras containern ren helt utan vare sig rengörningsmedel eller vatten, och när tvätten är klar krävs inga dryga torktider

utan containern kan omgående tas ut i produktionen igen. – Systemet är automatiserat och utförs av en robot. Det tar bort bakterier, mögel, oljespill och liknande ämnen. Vid blästringen faller smutsen till marken och roboten suger upp den. Systemet är helt slutet och när tvätten 17

Jag har en kille som vill vara ledig för att starta en egen firma – får han det? Ja. Lagen ger en arbetstagare rätt till tjänstledighet under högst sex månader för att starta och driva eget företag. Arbetstagaren får naturligtvis inte konkurrera med arbetsgivarens verksamhet och ledigheten får inte heller ställa till med ”väsentlig olägenhet” för arbetsgivaren. En förutsättning för ledighet är att arbetstagaren har varit anställd antingen under de senaste sex månaderna eller tolv månader under de senaste två åren.

är klar krävs varken torkning eller separering av avfall, berättar IBC Robotics vd Johan Beskow. Idag finns en demonstrationsanläggning i Eskilstuna där IBC Robotics samarbetar med Eskilstuna Logistik. – Anläggningen i Eskilstuna är uppställd för 20-fotscontainrar och vi tittar nu på att bygga om anläggningen för att även kunna köra 40-fotscontainrar i den. Samtidigt hoppas vi finna ytterligare partners som vill testa tekniken så att vi kan utveckla produkten tillsammans med potentiella kunder. Johan Beskow har märkt ett intresse för produkten från några större operatörer ute i världen, men vill gärna se ytterligare installationer i Sverige. – Önskan är ett samarbete med en hamnoperatör, logistikcenter eller en större svensk importör för att utförligare testa tekniken innan vi kör fullskaligt och tar ut produkten på marknaden. Tekniken för containertvätten är utvecklad i samarbete med Robotdalen i Västerås och är ett högst miljövänligt och effektivt tvättalternativ till dagens rengörningsmedelsbaserade tvätt. För mer information: ibcrobotics.se


f ilmtips

daniel craig tar på sig james bondkostymen för ett nytt äventyr daniel craig som james bond i skyfall. stillbildsfoto: françois duhamel. skyfall ©2011 danjaq, llc, united artists corporation, columbia pictures industries, inc. all rights reserved.

En åldrande Richard Gere, småstadstjejer, hårdkokta agenter och pojkar på jakt efter Stålmannen är lite av vad biohösten har att bjuda på

Skyfall

action, 26 oktober

Vår favoritagent med rätt att döda är tillbaka. Återigen drar Daniel Craig på sig kostymen och bjuder på ett nytt James Bond-äventyr. Nu blir det åka av när M:s förflutna gör sig påmint, å det plågsammaste. Bonds lojalitet sätts på prov och MI6 utsätts för en attack som kan kosta agent 007 precis allt. Vår svenska stjärna Ola Rapace spelar bondskurk och de obligatoriska bondbrudarna spelas denna gång av Bérénice Marloche och Naomi Harris.

Bekas

Bitchkram

dramakomedi, 30 november

dramakomedi, 19 oktober

Det är tidigt 90-tal och Saddam Husseins regim har satt stor press på den kurdiska delen av Irak. Två hemlösa kurdiska pojkar ser Superman på stadens första biograf och bestämmer sig för att ta sig till Amerika för att bo med mannen av stål. För att komma dit behöver de pass, pengar och en hel del tur, tyvärr något som ingen av dem har… Trots det påbörjar de en lång och farlig resa som ska ta dem mot drömmarnas Amerika och Superman.

Kristin är trött på småstaden, sin manipulativa syster och längtar efter sina drömmars New York. Biljetten är bokad och ortens tidning ska publicera krönikor om Kristins äventyr. Efter en blöt avskedsfest missar Kristin planet till New York och för att slippa möta den totala förnedringen över att inte komma iväg gömmer hon sig hemma hos vännen Andrea långt ute i skogen och påbörjar en virtuell resa som alla ”där hemma” får följa i hennes artiklar. Men så börjar verkligheten tränga sig på… 18

Bedragaren

dramathriller, 9 november

Richard Gere spelar den mäktige finansmannen Robert Miller som är i en farligt nedåtgående spiral. För att driva upp värdet på sitt bolag inför en försäljning investerar han i hemlighet pengar, men hans dotter börjar fatta misstankar. Samtidigt smiter Robert från en bilolycka där hans älskarinna omkommer och snaran dras åt ytterligare. Livet som han känner det är på väg att rämna och snart tvingas Robert be om hjälp från ett oväntat håll.


Vi hjälper er att lyckas nå miljömålen. Det är inte alltid lätt att infria visionerna. Ett sätt att lyckas kan vara att flytta fler transporter från lastbil till tåg, och att jobba bättre med lager och logistik. Läs mer om hållbara transporter och vårt nätverk av kombiterminaler på jernhusen.se/kombi, det kan spara både miljö, tid och pengar.

19


pausunderhållning

kan vi göra av höstens bär

leasa ç rätt sak på rätt

1

ç

plats

÷

fram här är bagdad huvu dstad

kvinna taube besjöng tunn

÷ hä lsa på

÷

tillfälle

brukar prutare få rabatt på

Ç

european sea sports organ isation

Ç

10

tar posten hand om

Ç

utslag

packar i hamn krydda metsak

2

tän ker mycket på moralen

filmco nnery inte beröm vå rt utan omvägar som dom

4

8

jobba i hushå llet

hörs rop i dalen

3

frisör

3

ska visst syndarn vakna

7

har listig bakom örat

2�

fatta

mugghandtag

brukar

1

riktigt

kyla töm ma bå ten

smörgå smat

byxor lysgas

färska

betar på äng faller hösttid

⁄laga

9

tar väl hand om

n icke

stycken kort

antal underverk hjälm

äldre sprider be- värme tyg

sa

6

tillhör faunan

var det på det viset

5

Ç

religiös grupp fylls på på bilen

tid för ç börjar räkvila n ing ç

välja

förslagna

4

5

6

© svenska korsord ab

8

kommer ej i tid

säljer kläder vara upprest göra ängslig

svart flygande varelse

stark känsla

Ç

ÇL

vill väl elev ha långt

Ç

hej och ... mjuka och släta

Ö

dras efter häst

hursa?

är en mulen och tråkig dag

Å R obehagligt ljud

Ç

stor fest med dans

›O

V A A

R A V E

L Å T hittas på fot

K

antal liv katt sägs ha ungern

ges till kalv

mage

kan man brödet

G R Å

växt med sura bär

U

sänder p3 grusbank

flicka lira

täcker golv

÷

använda tråden

÷

S

madagaskar

›Ö

S T Ö N

R Y A

är petig ofta

ges vid inspelning

växa handling i roman

I

›R

det är något viktigt

D

I

L

är kapabel till

brukar vara varm

kyla ner

är i vägen framåtanda

stirra ytmått

I

liten mängd

räcka virke

bildas på rep

helig bild hälsa fint

stor fin fågel

›S

N Åç tjuvaktig fågel samhälle

långsträckt naturrygg

görs olja av genom

I

kol i kemin sjungs det i kan vara god

Cç M I är utan kläder

D R

föra framför sig

påstående

är kall i drink

ç

R A P S

S K A T A

utses

C K antik hälsning

O

B A R I

V A

T E S

G L O

okokt full med fart

lång fisk

R Å

T kan vara ett problem

Ö G L A träblåsinstrument

K

I K O N

N G

fråga iväg

B E

är igång

åkte iväg

sticker ut i vattnet

÷

G Ö T E B O R G

fart

S O

A S A

litet kryp

skickligt spel lever man i

F

O R

sätts på vid brott

I säga nej till

ÇB

musikstil

ÇB

kommer först

G Ä V L E

P Å

L

bondgårdsdjur

naturgodis

kommer från varmt vatten

I

dra söderut

talang

V A N

E G

N O G A

Åç

A B E R

G R O O

K A N

S S E

S E N A

T Ö S

S R

N O R R K Ö P stånka

sätta i jorden

÷

H Å

H A N

pronomen

T A B U

är förbjudet

N

vinterbo

M I

S T O C K H O L M fyller vi alla

liter

ç ‹ O X9 E L 10Ö S U N D

vanligt smeknamn för katt

ÇH

behöver man ej vara särskilt rädd om

7

N L fosfor volt

I

R

P

satte tänderna i

‹ A V S P

vill instängd gör honung

U T

B E T I

S A

Lösning på förra numrets sudoku och korsord

Lös och vinn!

I potten denna gång ligger två deckare från Norstedts. I Springfloden av Cilla och Rolf Börjlind förs vi till 1987, där en ung pojke blir vittne till ett sadistisk mord som förblir olöst i femton år tills en elev på polisakademin börjar nysta i fallet. Och i Den kalla elden av Arnaldur Indriðason befinner sig Erlandur i sitt barndomshem när det förflutna hinner ikapp honom och ett gammalt fall med försvunna personer åter blir aktuellt. tack och grattis! Vi vill passa på att tacka för alla bidrag vi får till våra tävlingar. Vi vill också skicka ett stort grattis till våra vinnare från förra numret. Ett extra stort grattis ger vi till Göran Berglund i Oxelösund som tog hem förstapriset. Bokpaket, biobiljetter och resväskeset är på väg till dig. 20


I KÖKET MED KRÖGARNA MATHIAS OCH KARL FRÅN 3KÖK Kantarellsoppa 4p

1,5 l kantareller 1 st finhackad gullök ½ st vitlök (king solo) 1 st palsternacka (hackad i mindre bitar) 2 dl vitt vin 1 dl torr sherry 2 dl buljong (gärna oxsvans) 5 dl grädde

Tvätta kantarellerna noga och fräs dem sedan i ganska rikligt med smör tillsammans med löken, vitlöken och palsternackan samt en nypa socker. När det fått färg slår du på vinet och buljongen och låter det koka några minuter innan det är dags för grädden att gå i. Låt det småputtra ytterligare

ca 10 min och mixa sedan lätt och sila genom en finmaskig sil så du får en slät soppa. Smaka av med sherryn, salt, peppar och socker. Servera gärna med lite smörfrästa kantareller i botten av tallriken och ett gott surdegsbröd med smör och västerbottensost. Smaklig spis!

Om du befinner dig här, är vi snart där.

Vi har 1800 frivilliga sjöräddare beredda att rycka ut inom 15 minuter – i alla väder. Och våra moderna räddningsbåtar klarar att gå i hög fart även i mycket grov sjö. Ge en gåva eller bli medlem, så bidrar du till att rädda liv till sjöss – vi får nämligen inga bidrag från staten. Som tack för ditt stöd hjälper vi dig om du t.ex. får roderhaveri eller motorstopp – även när sjön ligger spegelblank. Läs mer på sjöräddning.se eller ring 077 -579 00 90.


på nya poster Gordan Schmidt

Gordan Schmidt som tidigare varit marknadsstrateg på Revolution Kommunikation är ny produktchef för M/S Viking Cinderella. Steve Harley

Steve Harley har anställts som ny terminalchef vid Interforest Terminal London. Steve kommer närmast från en befattning som hamndriftschef vid Great Yarmouth Port Company, men har också tidigare erfarenheter inom terminaldrift och personaluthyrning. Charlotte Scherlin

Charlotte Scherlin har tillträtt tjänsten som personalchef i Oxelösunds Hamn från den 1 september. Charlotte kommer närmast från en befattning som chef för HR-partnerfunktionen vid SSAB EMEA Produktion Oxelösund.

Tapani Kauhanen

Tapani Kauhanen tillträder tjänsten som Sales Manager International på Viking Line. Han har tidigare arbetat på Tallink och senare Tallink Silja som marknadsoch försäljningsdirektör. Han har dessutom haft tjänsten Marketing Director Scandinavia på St. Peter Line. Kristin Olofsson

Kristin Olofsson har anställts som resursplanerare till Interforest Terminal Sundsvall. Kristin ingår i det traineeprogram som startade den 15 augusti inom SCA Forest Products. Hon kommer närmast från skolan där hon har läst en högskoleingenjörsexamen i industriell organisation och ekonomi med inriktning logistik och ledning på högskolan i Jönköping, och just nu håller hon på att avsluta ett mastersprogram i produktionsledning på universitetet i Linköping.

Komponenter för hamnkranar - special- std.växlar för lyft och åk - skiv- och trumbromsar - lintrummekopplingar - bågtandkopplingar - elastiska kopplingar - krokblock även motoriserade

Jacob Lundberg

Jacob Lundberg blir ny COO för Inspecta i Sverige och tillträder den 1 oktober. Inspectas Sverigechef Nils-Olof Hagberg har beslutat sig för att lämna sin plats. Hagberg fortsätter att arbeta för Inspecta, men i en annan roll. Jacob Lundberg kommer närmast från Vattenfall där han är Head of Business Area Nuclear Power Engineering. Foto: Bo Johansson Jonas Arkestad

Jonas Arkestad tillträdde tjänsten som CFO för Copenhagen Malmö Port AB den 15 augusti. Jonas har bland annat lång erfarenhet av motsvarande befattning och andra chefsbefattningar i företag och koncerner som PartnerTech AB och Trelleborg AB. Karin Remmerfelt

Karin Remmerfelt har tillträtt tjänsten som HRansvarig vid Norrköpings Hamn och Stuveri AB. Karin kommer närmast från liknande arbetsuppgifter vid Siemens. Rekryteringen är ett steg i att ytterligare öka bolagets satsning på personalfrågor. Magnus Wikström

Magnus Wikström har utsetts till ny chef för SCA Transforest Shipping och kommer också att ingå i SCA Transforests ledningsgrupp. Magnus kommer närmast från SCA Skog där han har arbetat som produktionschef och marknadschef inom Medelpads skogsförvaltning. Han tillträder sin nya befattning den 10 september.

JR1007A

Bebben Lindgren

Genom rekryteringen av Bebben Lindgren har Norrköpings Hamn och Stuveri AB förstärkt sin marknads- och säljorganisation. Bebben har en lång bakgrund inom transportoch speditionsbranschen, och kommer att arbeta med utveckling av bolagets marknader och kunder.

www.bronco.se, tel. 018-512000 22


notiser

Sveriges renaste terminaltraktor

I slutet av juli fick Trelleborgs Hamn ett tillskott till maskinparken i och med Sveriges renaste terminaltraktor. Traktorn är den första i sitt slag och ska användas till godshantering i hamnen. Vad som gör traktorn så speciell är den så kallade AdBlue-katalysatorn samt ett

partikelfilter som innebär att endast väldigt små mängder föroreningar kommer att släppas ut. Rent konkret betyder det att utsläppen minskar markant och att alla sotpartiklar tas bort. Terminaltraktorn är den första som har utrustats med denna avance-

rade typ av rening och efter att projektet har utvärderats är det meningen att ytterligare fyra maskiner ska utrustas på samma sätt. Målsättningen är att hamnens samtliga maskiner inom några år ska vara utrustade med denna typ av rening.

Gunnebo Lifting är agent i Sverige för en av Europas största och främsta producenter av specialstållinor.

Ökad flexibilitet och tidsbesparing.

Färre kättingredskap

Ökad säkerhet

Tidsbesparande

Minskade kostnader

Super 8 C

Hoist S / C

Compac 35

Flameshield 8

Gunnebo Industrier AB • Box 1046 • 405 22 Göteborg Tel. 031-764 37 00 • Fax 031-764 37 99 • gbg@gunnebolifting.com

23

Exempel på urvalet

FlexiLeg

3:e generationens kättingredskap

Vårt multifunktionella GrabiQ system med dess unika och starka egenskaper har utvecklats ytterligare.

Genom sin mångsidighet i konstruktioner samt gedigna kvalitet levereras Python-linor idag till de stora användarna inom t.ex. mobilkranar, industri, gruvindustri, hamnar och sjöfart.


24


Wallhamn AB – en öbo som har lärt sig gilla läget Att driva en kommersiell hamn på en ö borde inte gå. Men på Tjörn strax norr om Göteborg finns ett hamnbolag som inte riktigt vill lyssna på det örat. Under de nästan femtio åren som gått sedan det första anlöpet har Wallhamn AB insett att deras överlevnad hänger på förmågan att vara mångsidig och flexibel. Idag rullar verksamheten bokstavligt talat på fyra hjul. text: kristofer brüngel foto: anders kämpe

Rullar var ordet. Att bedriva hamnverksamhet på en ö med en bro som enda landförbindelse skapar en del logistiska begränsningar. Godset måste helt enkelt kunna rullas ut från hamnen. Wallhamns lösning blev bilar. Idag driver Wallhamn AB en bilhamn som uteslutande sysslar med roro. Med 159 årsanställda är man Tjörns största privata arbetsgivare och bolaget har utvecklat ett mycket nära samarbete med bilbranschen, berättar Torbjörn Wedebrand, vd i Wallhamn AB. – På grund av det geografiska läget har det historiskt sett varit svårt att hålla hamnen livskraftig över tid. Därför har vi varit tvungna att erbjuda något mer än renodlad hamnverksamhet. Dels för att vara konkurrenskraftiga och skapa mervärde för våra kunder, men också för att säkra sysselsättningen även när hamnen har stått stilla. Man har fått lära sig att klara sig själv i stor utsträckning här ute, menar Torbjörn. Inte bara hamn

Detta har skapat en verksamhet som står stadigt på fyra ben (läs: hjul). Hamnverksamheten som består av bilimport, -export och transit samt rorohantering, står endast för 25 procent av den totala omsättningen. Förutom detta sysslar man med bilhantering i tre olika skepnader; PDI (Pre-Delivery Inspection), PDS (Pre-Delivery Service) och

Bilbyggarna. PDI och PDS är enheter som arbetar direkt mot importörer och återförsäljare. Enkelt förklarat går det till så att slutkunden går till bilförsäljaren och beställer en ny bil. Bilen skeppas från tillverkande land till Wallhamn AB som iordningställer bilen efter svenska lag- och marknadskrav samt monterar de tillval som kunden gjort hos återförsäljaren, t.ex. dragkrok, motorvärmare eller handsfree. Bilen rullar sedan till återförsäljaren som i princip bara behöver torka av dammet från bilen innan kunden hämtar den. – Detta ger väldigt fin logistik. Vi skapar mervärde för våra kunder och ur miljösynpunkt är hanteringen väldigt skonsam. Att vi har alla dessa moment i samma bolag, innanför samma stängsel, gör oss så vitt jag vet unika i landet, säger Torbjörn. Bilbyggarna är en enhet som modifierar entreprenörsbilar åt kunder med speciella behov. Kraft- och vattenbolag är en stor kund, men man hjälper även åkaren som vill ha en enda bil ombyggd för ett specifikt ändamål. Man inreder och modifierar t.ex. pickuper, lätta lastbilar och bussar efter kundens önskemål. Förra året byggde enheten drygt 650 bilar. Missvisande statistik

Även om man har gjort sig ett namn inom sitt skrå så är bilhantering i det 25

stora hela en relativt smal nisch. Och i den officiella statistiken hamnar man långt ner på listan över landets hamnar. – Bland de kommersiella hamnarna tillhör vi de minsta i Sverige, mätt i ton över kaj. I kombination med vår geografiska placering har detta gjort att vi har fått verka en aning i skuggan av de större hamnarna, säger Torbjörn lite uppgivet. Men om man istället tittar på godsvärde hanterar Wallhamn AB ungefär 3 procent av Sveriges BNP. Bland bilhamnarna är man tillsammans med Göteborg och Malmö bland de tre största och sett till omsättning är man ett av de större hamnbolagen i landet. Ur den synvinkeln kan man kanske hålla med om att Wallhamn AB får oförtjänt lite uppmärksamhet. Hänger inte läpp

Men ute på Tjörn har man inte tid att hänga läpp. Man har fullt upp med att expandera ytterligare. Stora investeringar ska göras inom alla delar av verksamheten och närmast i tiden ligger en tillståndsansökan om muddring. Hamnen har växt ur sina kläder och farleder och svängningsbassäng behöver muddras för att klara av att ta emot de allt större fartygen. Dessutom finns planer på en ny stor roro-ramp. Wallhamn AB ger helt enkelt uttrycket ”gilla läget” en ny tänkvärd betydelse.


hamntidningen tipsar

Förläng sommaren och välkomna hösten Radiopärlor

varar långt in på nästa år. Ett tips är att krossa torkade trattkantareller och använda som krydda i den vardagliga matlagningen.

Hade du inte radion med dig på stranden så har du några pärlor kvar. Då kanske du missade P1:s pratglada sommarvärdar. Gå till arkivet och hitta din favorit. Vi på redaktionen tipsar gärna om armbryterskan Heidi Andersson, legendariske musikern Yngwie Malmsteen och underhållande komikern Henrik Dorsin.

Klipp och klistra

Semesterbilder, köpta vykort som aldrig skickats iväg, kvitton, biljetter, snäckor eller vad som helst som för tankarna till lata dagar kan bli ett roligt höstprojekt. Skapa album, tittlådor och konstverk av semesterbilderna som inte bara fungerar som vackra dekorationer, utan också som en påminnelse om vad sommaren bjöd på. Safta, sylta och bevara

Om trädgården är full med bär, frukter och grönsaker, så är det dags att ta vara på dem nu. Skala och frys in äpplen för pajer hela vintern, vinbär gör sig bra som gelé och sommarens primörer blir älskade tillbehör till grytor och långkok ända fram till vårkanten.

Svamptider

Torka, förväll, lägg i ostpajen och gör smarrig soppa – det är svamptider, vänner. Det gula guldet sjunger på sista versen, men bereder plats för sin ännu godare kusin trattkantarellen. Torka några liter och lägg upp ett förråd som 26

Möbelpyssel

Man behöver inte vara särskilt händig för att ge de slitna utemöblerna ett nytt liv. Inventera vad du har och se saker ur ett nytt perspektiv, det kan till och med bli ett projekt för mörka vinterkvällar. Kanske är en burk färg och sommarens snäcksamling allt som behövs för att rusta upp de sönderregnade utemöblerna. text: zenny jönsson

foto: shutterstock, göran engström


nto place… When everything When fallseverything into place… falls

… we know we’ve done a good job. … we know we’ve done a good job. Logistics is our core business – and our results Logistics showis our core business – and our results show that we’re incredibly good at it. In fact, wethat increased we’re incredibly good at it. In fact, we increased the amount of goods that we handled by the a solid amount 10 of goods that we handled by a solid 10 percent in 2009 and by another 18 percent percent in 2010. in 2009 and by another 18 percent in 2010. Even in 2011 we had an increase of 9 percent. Even in 2011 we had an increase of 9 percent. However, we would be nothing without ourHowever, partners.we would be nothing without our partners. So thank you to all the shipping lines, forwarders, So thank you to all the shipping lines, forwarders, transport companies and infrastructure owners. transport companies and infrastructure owners.

It is fantastic to be able to call the Port It ofisYstad: fantastic to be able to call the Port of Ystad:

YOUR PORT AND MINE. YOUR PORT ANDwww.port.ystad.se MINE. www.port.ystad.se 27


POSTTIDNING B Svensk Hamntidning Box 5384 102 49 Stockholm

iNNOvATiON is MAkiNg 6100 horses as quiet As A BuMBlEBEE

As part of SVITZER’s overall strategy to minimise emissions, we have built and delivered the world’s first environmentally friendly ECOtug®. Modelled on the renowned M-class, the ECOtug is an example of our environmental focus, which is anchored in a fuel efficiency programme, new tug design initiatives and research on alternative fuels. The new-built ECOtug reduces fuel consumption by up to 10 % compared to traditional tugs and emission of NOX up to 80 %. Custom-made 40 dBA silencers for the gensets reduce noise emission, making it very suitable for operations in sensitive areas with much wildlife.

For further information please visit svitzer-ecotug.com

28

2012 #3  

Svensk Hamntidning 2012 #3

2012 #3  

Svensk Hamntidning 2012 #3

Advertisement