Page 1

NUMMER 1 - 2008

NYTT AVTAL I HAMN? KUSTBEVAKNINGEN MODERNISERAR

MARIA NYGREN VAD HÄNDE SEN?

SM I YRKESSKICKLIGHET

WAYNE TROR PÅ FRAMTIDEN

14 MILJARDER SKA INVESTERAS


Dräger X-am 5000

Den minsta gasdetektorn för upp till fem gaser. Dräger X-am 5000 hör till en ny generation gasdetektorer, som har utvecklats speciellt för personskydd. Denna gasdetektor för en till fem gaser mäter tillförlitligt brännbara gaser och ångor samt syrgas och skadliga koncentrationer av CO, H2S, CO2, Cl2, HCN, NH3, NO2, PH3 och SO2. En mångfald av specialkalibreringar den katalytiska Ex-sensorn möjliggör Dräger PSSför 7000 än högre känslighet vid detektering av specifika brännbara gaser och ångor. Utrustad med långlivad XXS sensorteknologi erbjuder Dräger X-am 5000 maximal säkerhet. För mer information kontakta oss på tel: 031-340 90 90 eller besök Dräger X-am 5000 Drägerwww.draeger.se FPS 7000

www.draeger.se

PIOneerIng SOluTIOnS >> Detection Personal Protection Diving Technology System Technology Services


NUMMER 1 - 2008 SVENSK HAMNTIDNING ÄGS OCH GES UT AV Sveriges Hamnar Box 5384 102 49 Stockholm Tfn 08-762 71 00 www.sverigeshamnar.se ISSN 0346 - 2110

PRODUKTION Hot Coffee Kreativitetsbyrå AB Box 422 651 10 Karlstad Tfn 0771-999 666 sverigeshamnar@hotcoffee.se ANNONSFÖRSÄLJNING Fronthill Media AB Annika Olsson annika@fronthillmedia.se Tfn 08-545 517 30 REDAKTÖRER Arman Teimouri Joacim Lundin Frank Eriksson Zenny Jönsson LAYOUT Arman Teimouri KORREKTUR Left is Right AB OMSLAGSBILD Stockholms Hamnar Redaktionen ansvarar ej för obeställt material. Citera oss gärna, men ange källan. TRYCK Tryckeri AB Knappen, Karlstad 2008 UPPLAGA 6000 ex PRENUMERATIONER Christina Gisselberg christina.gisselberg@transportgruppen.se Tfn 08-762 71 51

Svensk Hamntidning är tryckt på ett miljövänligt papper

DE SVENSKA HAMNARNA GÅR BRA! De senaste tio åren har godsvolymerna, antalet resande och omsättningen ökat konstant. Det är ett gott betyg åt oss, som verkar på en stenhårt konkurrensutsatt internationell marknad. Vi har gjort väl ifrån oss under lång tid.

I den ambitionen pågår nu ett utvecklingsarbete där också översynen av kollektivavtalen på området är central. Vår ambition är att svenska hamnarbetare ska känna stolthet över att arbeta i en modern och serviceorienterad bransch, som dessutom kan fortsätta att växa de kommande åren. Ökad flexibilitet för att kunna tillgodose kraven på dygnetruntservice, vidareutbildning för en än mer professionell hantering och resultatorientering i all verksamhet är nödvändiga inslag i den utvecklingen.

Men det betyder inte att hamnföretag, fackförbund eller politiker nu kan luta sig tillbaka och konstatera att ”allt är väl”. De svenska hamnarnas framgångar är ett resultat av medvetna ansträngningar och fortsatt framgång kommer inte utan ett intensivt utvecklingsarbete. Runt om i Europa och världen fattas dagligen avgörande beslut som berör hamnarna. Våra konkurrenter investerar idag stora pengar ibland annat ökad automatisering och den dygnetruntöppna hamnen är redan nu en självklarhet i de flesta länder - en utveckling som leder till ökad kapacitet, förbättrad service och lägre kostnader bland våra konkurrerande hamnar.

Vi har i den pågående avtalsrörelsen valt att sträcka ut en hand för att inleda ett samtal om framtidens hamnar och hur hamnarbetarens yrkesroll ska utvecklas. Men för att parternas diskussioner också ska kunna leda till konkreta resultat som tryggar framtida konkurrenskraft krävs gemensamma mål och intentioner för samtliga inblandade parter.

Sveriges Hamnar har inlett ett omfattande arbete med att förbereda svenska hamnar för framtida krav och ökande internationell konkurrens. Tillsammans med våra anställda arbetar vi för att ytterligare höja servicenivån och för att öka produktiviteten. Svenska hamnar ska tillhöra de främsta i världen ifråga om effektivitet, säkerhet och miljöhänsyn. 3

Per-Olof Jansson Ordförande Sveriges Hamnar

foto STockholms hamnar

ANSVARIG UTGIVARE Mikael Castanius mikael.castanius@transportgruppen.se Tfn 08-762 71 90


GÄVLE HAMN UPPNÅR DRÖMGRÄNSEN

Ökningen beror bland annat på 2006 års startade flygbränslehantering, som har gått för fullt sedan förra hösten. Utöver det har även en ökning registrerats i övriga export- och importprodukter. Gävle Hamns nästa drömgräns, som uppgår till 6 miljoner ton gods, skall uppnås inom två år, bland annat med hjälp av utnämningen till en av Sveriges 10 strategiska hamnar i Sverige, en ny jättekran, som monteras innan året är slut, och att en rad nya rederier inleder trafik via Gävle Hamn.

Byggnadsarbete inlett på fartyget Viking ADCC I slutet av december förra året inleddes byggnadsarbetet på Viking ADCC. Det är ett nytt miljövänligt fartyg som beräknas vara klart sommaren 2009. Fartyget skräddarsys för ruttens specifika behov. Viking ADCC kommer att köra kortruttstrafik över Ålands hav och kommer att ha en kapacitet för 1500 passagerare och 320 personbilar. Dessutom kan fartyget även betjäna ett växande varuflöde mellan Åland och Sverige, då fraktkapaciteten är stor. Viking Line har även satsat på miljöarbete. Exempel på detta är att fartyget utrustas med katalysatorer på samtliga maskiner, sorteringsanläggningar för avfall och miljöcertifiering.

Ny bogserbåt till Halmstad Hamn

Halmstad hamn & Stuveri AB har köpt en ny bogserbåt. Priset på den nya båten, som är på 3500 hk, var cirka 25 miljoner kronor. Investeringen gjordes främst för att den gamla trotjänaren ”Stig” inte hade den kapacitet som ibland krävdes, varför hamnen var tvungen att hyra in andra bogserbåtar, vilket nu ”Yathreb 10” fixar.

foto Kustbevakningen

Gävle Hamn har växt. Under år 2007 gav hamnen en volymökning på 11 %, vilket med råge sprängde drömgränsen på 5 miljoner ton hanterat gods.

KUSTBEVAKNINGEN MODERNISERAR! Kustbevakningen har sjösatt sitt modernaste fartyg någonsin, kombinationsfartyget KBV 001. Fartyget är en del av Kustbevakningens satsning för att möta alla de krav som ställs på myndigheten. Det är de ständigt ökande transporterna av olja och kemikalier på Östersjön som har gjort behovet av KBV 001 och hennes två efterföljande systerfartyg viktiga. Tillsammans ska de nya kombinationsfartygen bli kraftfulla plattformar för att ta hand om olja, nödbogseringar och brandbekämpning till havs. KBV 001 har en bogseringskapacitet på 100 ton, vilket

räcker för att hålla ett tankfartyg på 150 000 ton i storm. Ombordfaciliteter är bland annat tre däcksbåtar, ledningscentral, sjukhytt, förhörsrum och ett laboratorium.

gränsöverskridande brottslighet och större miljöolyckor, säger Hans Lindqvist, myndighetens vikarierande generaldirektör.

KBV 001 är inte bara ett nytt och kraftfullt fartyg för Kustbevakningen, utan också ett uttryck för regeringens höjda ambitioner när det gäller miljöskydd, miljöövervakning och internationell samverkan. Detta fartyg svarar, tillsammans med övriga nytillskott av fartyg och flygplan, mot den riskbild som vuxit fram i Sveriges maritima intresseområde, både vad gäller

KBV 001 I SIFFROR: LÄNGD ÖVER ALLT: 81,2 M BREDD: 16 M DJUPGÅENDE NORMALT: 5,5 M DJUPGÅENDE FULLT LASTAD: 6,5 M DEPLACEMENT NORMALT: 3 800 TON DEPLACEMENT FULLT LASTAD: 4 900 TON FART, MAX: 16 KNOP DRAGKRAFT: 100 TON BESÄTTNING NORMALT: CA 15 PERSONER BESÄTTNING MAXIMALT: 44 PERSONER

STARK KRITIK EFTER STOPPADE ALKOTESTER Efter en anonym anmälan gjorde Länsstyrelsen en utredning och då hamnade frågan även hos Rikspolisstyrelsen som skrev: “Att utföra alkoholutandningsprov på trafikanter är en åtgärd som åligger polisen. Då ett sådant prov är en kroppsbesiktning krävs det stöd i lag för att polisen ska ha rätt att utföra sådan kontroll.” Besvikelsen är nu påtaglig hos både vaktbolaget och hos Vägverket. Även den lokala polisen är kritisk till de stoppade testerna då de nu får omfördela resurser från nykterhetskon-

Ystads hamn hade fram till den 1 november ett samarbete med vaktbolaget Högestad Security, vilket innebar att vaktbolaget, som redan fanns på plats för andra arbetsuppgifter, även skulle ansvara för nykterhetskontrollen. Beslutet om detta togs i våras då det hade framkommit att rattfylleriet på färjorna kraftigt hade ökat. Sex månader, 24.304 kontroller och 133 överlämnade onyktra förare till polisen senare kom beslutet att nykterhetskontrollen förbjuds av Rikspolisstyrelsen. 4

troller på vägarna och anser att det över lag saknas resurser för att nykterhetskontrollen ska kunna fungera tillfredsställande på båda ställena.


FEM GÅNGER FLER LYXKRYSSARE I GÖTEBORG

foto skysail

För den som vill se riktigt stora lyxkryssare är Göteborg staden man ska besöka! Vid millennieskiftet tog Göteborgs Hamn emot ungefär fem kryssningsfartyg per år, idag har den siffran stigit till hisnande 25, och det handlar om fartyg från många olika länder. De stora skeppen är inte bara magnifika att titta på, utan de drar även in intäkter till Göteborgs stad via hamntaxor, gästnätter och spenderande turister.

NYTT KOSTNADSEFFEKTIVT FRAKTFARTYG GÖR SITT INTÅG Världens första fraktfartyg som drivs av ett draksegel heter MS Beluga SkySails och är en speciell kreation. Vad som gör fartyget så unikt är ett nytt vindsystem som består av ett enormt segel som ger ytterligare fart ute på havet. Det är en exceptionellt bra lösning i fråga om både ekonomi och miljöaspekter. Beroende på vindstyrka kan fraktkostnaderna minska med mellan 10 och 35 procent, för att inte tala om minskningen av såväl bränslekonsumtion som markant reducerade utsläpp. Konceptet är enkelt. Vind är billigare än olja och det mest miljövänliga energialternativet på havet.Vindsystemet, som för första gången används på ett fartyg, har ett segel som mäter

Göteborgs Hamn deltar i det internationella organet Cruise Baltic där Göteborg bland andra hamnstäder i Skandinavien medverkar. I Cruise Baltic deltar 10 länder runt Östersjön samt Norge. Syftet är att få fler kryssningsfartyg att besöka regionen. Inom de närmaste åren är det inte omöjligt att dagens anlöpssiffror fyrdubblas.

upp till 320 kvadratmeter. Just det här fartyget fraktar delar åt DHL, som under flera år har arbetat med att ta fram hållbara transportlösningar. - Beluga SkySails är ett bra exempel på hur sjöfrakttransporter kan minska sina utsläpp dramatiskt. Den minimala miljöpåverkan som det nya Sky-Sails-systemet har var en stor anledning till vårt beslut att chartra det här fartyget, säger Claus Krüger, chef för industriprojekt på DHL Global Forwarding i Tyskland. Fartyget startade sin seglats i slutet av januari och transporterar under åtta delsändningar sammanlagt en last på 10 000 ton.

- Vi ser att Södertälje blir allt intressantare som hamn i Stockholmsregionen.Vi har ett bra geografiskt läge i regionen och kan erbjuda snabba ledtider till bra priser. Och fler intressanta affärer är på väg

Under året kommer några av världens största passagerarfartyg att lägga till i Göteborg. Ett exempel är det helt nya fartyget Independence of the Seas, det största fartyg som någonsin kryssat i Europa. Independence of the Seas besöker Göteborg på sin jungfrufärd den 19-20 april. Fartyget är hela tre fotbollsplaner stort, det vill säga 340 meter, och kan ta ombord uppemot 3 600 passagerare. - Det är mycket roligt att se att Göteborg som destination har hamnat på kartan även för de allra största fartygen, säger Åsa Burman.

TallyCard tar kontroll över elkostnaderna!

SÖDERTÄLJE HAMN VÄXER Södertälje Hamn har blivit större. Jämfört med 2006 har hamnen vuxit med 50 % både genom containrar ankommande med fartyg och genom järnväg. Ökningen beror främst på de nya kunderna OOCL och Containerships

- Flera fartyg har redan nu aviserat sin ankomst, vilket tyder på ännu fler kryssningspassagerare nästa år, säger Åsa Burman,ansvarig för kryssning i Göteborgs Hamn.

Med TallyCard får Du: Miljövänligt system som reducerar elförbrukningen

in, säger Erik Froste, VD för Södertälje Hamn. Södertälje Hamn har även skrivit kontrakt med ytterligare tre containerrederier - ACL, NYK Line och MSC. Dessutom kommer vissa Stockholmsvolymer att överföras till Södertälje under 2008. Detta gör att Södertälje nu stärker sin position som importhamn för Stockholmsregionen.

Hög driftsäkerhet och enkel hantering En/tre- fas < 400A Redan i drift i 5 svenska hamnar

www.tallykey.se 5


SVERIGES HAMNAR − så funkar det! Sveriges Hamnar är hamnföretagens bransch- och arbetsgivarorganisation och förhandlar om löner och andra anställningsvillkor. De arbetar även med angelägna branschfrågor som miljö- och säkerhetsfrågor samt infrastruktur. Arbetet med branschens kärnfrågor sträcker sig ofta över flera år. De två kategorier som kan konkretiseras utifrån dessa kärnfrågor är: Miljö, Arbetsmiljö och Transportpolitik/Infrastruktur samt Säkerhet/skydd. Branschdelegationen och miljökommittén är styrelsens två arbetsutskott. Under 90-talet utvecklades förbundets

FYRA FRÅGOR

branschverksamhet mot ett bredare område. Kontaktnätet spänner över ett antal organisationer och branschförbund inom Sverige, till riksdagsledamöter och beslutsfattare inom verk, myndigheter och departement. Via våra EU-baserade samarbetsorganisationer ESPO och FEPORT arbetar vi pådrivande i EU. Ett hamnföretag definieras på Sveriges Hamnars hemsida som ”ett serviceföretag inom transport- och logistiknäringen med koppling till både land och sjö. Hamnföretagen verkar i hamnen som är en terminal vid vatten där gods, människor

1. Vad arbetar du med? 2. Vad har du för bakgrund?

och transportslag möts och logistiklösningar utvecklas”. Målet för arbete med förbundets branschfrågor är att medlemsföretagen skall anse att Sveriges Hamnar driver branschens väsentliga frågor och påverkar utvecklingen samt har ett gott anseende hos myndigheter och organisationer. Det är viktigt för Sveriges Hamnar att dess medlemmar känner sig informerade och involverade.

3. Vad har du för intressen? 4. Ditt bästa minne i och med ditt arbete på Sveriges Hamnar?

Marie Jansson

Mikael Castanius

Christina Gisselberg

1. Jag jobbar som assistent på Sveriges Hamnar åt Patrik Eidfelt. Jag är med och arrangerar Sveriges Hamnars olika konferenser och jag sköter det administrativa kring vårt arbetsgivarråd, vid avtalsförhandlingar samt det löpande arbetet Jag publicerar även information på hemsidan.

1. Jag är branschchef och det innebär i stort att jag arbetar mycket med vad som i folkmun kallas “lobbying”. Det handlar således om kontakter med myndigheter, politiker, opinionsbildare m.m. Dessutom ingår det en hel del internationella kontakter. Sist men inte minst ska även sägas att det ingår en hel del medlemsservice.

1. Jag arbetar som assistent på Sveriges Hamnar. Jag bevakar nyheter från bland annat regering, riksdag och EU som kan vara av intresse för förbundet och medlemsföretagen. Jag lägger ut information på hemsidorna,samlar in diverse statistik,deltar i redaktionsrådet och har hand om prenumerationsregistret för Svensk Hamntidning.

2. Jag är uppvuxen i metropolen Gånghester och utbildad statsvetare vid Göteborgs Universitet. Tidigare har jag arbetat bland annat som PR-konsult och som pressekreterare för partiordförande Maud Olofsson.

2. Jag började på Sveriges Hamnar 1999. Tidigare har jag arbetat som konsult på bland annat Proffice och som vårdare inom omsorgen.

marie.jansson@transportgruppen.se Tfn 08 762 71 54

2. Jag är uppvuxen i Karlskoga och har arbetat för TransportGruppen sedan snart 18 år tillbaka. Jag började på Biltrafikens Arbetsgivareförbund. Under 2004 började jag även arbeta för Sveriges Hamnar. 3. Jag tränar en hel del: stavgång, kanske töntigt men ack så effektivt, samt styrkeoch konditionsträning. Jag älskar att resa, se nya platser och träffa nya människor. Jag är också väldigt matlagningsintresserad. 4. Bästa minnet är definitivt vårt 100-jubileum! Det var mycket arbete innan - men det var det värt. Det blev en helt fantastisk dag!

mikael.castanius@transportgruppen.se Tfn 08 762 71 90

3. Som småbarnspappa vet man knappt vad egen fritid innebär, men som gammal hockeyspelare uppskattar jag en match med Frölunda. Praktiserar även lite golf men är tyvärr relativt talanglös. 4. Besöken vid hamnarna i Singapore och Shanghai kommer jag aldrig att glömma.

christina.gisselberg@transportgruppen.se Tfn 08 762 71 51

3. Mitt största fritidsintresse är veteranbilar och tillsammans med min man äger jag en Ford Galaxie cabriolet från 1962 och en Pontiac Trans Am från 1975. Vintertid blir det många timmar i garaget och sommartid blir det många timmar i bilarna. Ett annat stort fritidsintresse är att läsa böcker och att lyssna på musik. Att gå på konserter och teater är också roligt. 4. Kontakten med alla trevliga medlemmar!


Anders Klingström

Peter Jeppsson

Patrik Eidfelt

1. Jag arbetar med miljö och säkerhet.

1. Jag är VD för TransportGruppen och de sju ingående förbunden, varav Sveriges Hamnar är ett.

1. Jag är förhandlingschef för Sveriges Hamnar.

anders.klingstrom@transportgruppen.se Tfn 08 762 71 25

2. Jag är ingenjör och har tidigare arbetat på Scania och 19 år på Shell, Gulf och Q8. På TransportGruppen har jag snart arbetat i åtta år. 3. Friluftsliv och familj. 4. Implementeringen av ISPS-koden.

peter.jeppsson@transportgruppen.se Tfn 08 762 71 01

2. Jag är jurist och tidigare domare bland annat på Hovrätten i Jönköping. 1986 började jag jobba för arbetsgivarorganisationer och innan jag kom till TransportGruppen 1997 var jag VD för Svensk Handel. 3. Jag tycker om segling och motorsport. Jag har själv en Harley-Davidsson, närmare bestämt en Dyna Wild Glide. På sommaren seglar jag gärna i Stockholms skärgård och runt Gotland.

patrik.eidfelt@transportgruppen.se Tfn 08 762 71 31

2. Jag är jurist med tingstjänstgöring i Haparanda. Jag började på TransportGruppen som central förhandlare för Biltrafikens Arbetsgivareförbund. 3. Umgås med familj och vänner. Ibland får jag tid att spela lite golf. 4. Det var jubileumslunchen vid när vi firade 100 år. Det var en otroligt trevlig och rolig tillställning där i stort sett alla i och runt Hamnsverige deltog.

4. Att upptäcka den roll som hamnar har och vilken spännvidd det är på hamnverksamheten. Dessutom alla spännande människor man träffar.

Katarina Mannerbrink (föräldraledig) katarina.mannerbrink@transportgruppen.se Tfn 08 762 71 44

Dag Gustavsson

1. Jag arbetar med förhandlingar och arbetsrättslig rådgivning samt håller kurser.

1. Jag arbetar som pressekreterare med att ytterligare förstärka det arbete som påbörjats när det gäller att jobba med frågor inom närings- och transportpolitiken.

2. Jag är Göteborgare och har studerat juridik i Uppsala. Har bland annat arbetat på Arbetsdomstolen och varit arbetsrättsjurist på Säpo. Jag kommer närmast från Motorbranschens arbetsgivarförbund som också tillhör TransportGruppen. Således har jag sysslat med arbetsrätt i ca 6 år. 3. Jag konsumerar kultur. Jag gillar att gå på konstutställningar men också att promenera och vara ute i naturen samt att pyssla i vår trädgård. 4. Sveriges Hamnars 100-årsjubileum var väldigt trevligt även om jag tyvärr inte kunde vara med på middagen på kvällen.

2. Jag kommer från Centerpartiets riksdagskansli där jag jobbade som pressekreterare. Innan dess har jag haft jobb med olika kopplingar till information och dessutom en tid som projektledare för ett internationellt ungdomsutbyte med Thailand. 3. Främsta intresset är trädgård, sedan skulle jag säga musik, dans och film. Skulle nog nästan också kunna kalla fika ett fritidsintresse. 4. Jag hoppas att det minnet återstår att få eftersom jag hittills bara jobbat i drygt två månader för TransportGruppen.

KARTA HITTA.SE

dag.gustavsson@transportgruppen.se Tfn 08 762 71 69

Här finns vi! Växel 08-7627100 Fax 08-6111218 Besöksadress Utdelningsadress Storgatan 19 Box 5384 STOCKHOLM 102 49 STOCKHOLM Hemsida www.sverigeshamnar.se


TEXT JOACIM LUNDIN foto Neil Sullivan

SM I YRKESSKICKLIGHET Under några dagar i mitten av maj kommer Jönköping och arenan Elmia att invaderas av yrkesskickliga ungdomar på upp till 22 år. Mellan den 15 och 17 maj tävlas det i 40 olika yrkesgrenar och det är tredje gången yrkes-SM går av stapeln. Att tävla i yrkesskicklighet är en krävande prestation, jämförbar med vilken idrottsgren som helst. De tävlande som vinner en medalj i SM har även chans att få representera Svenska Yrkeslandslaget vid nästa Yrkes-VM i Calgary, i Kanada, 2009. - Hur ser då Sveriges internationella chanser ut 2009? Vi har säkert goda chanser i frisör- och floristgrenarna där vi nästan alltid har tagit medalj. Kan vi upprepa 14 hedersmedaljer 2009 vore det mycket bra, säger Claes Frankhammar, kanslichef på Youth Skills Sweden. Inblick i olika yrken Eleverna som deltar iYrkes-SM får en stor möjlighet till inblick i olika yrken. Det kan bli deras framtida inkomstkälla och

sysselsättning. Tävlingsområdet är överskådligt och gör att du som besökare på nära håll kan följa kampen mellan de tävlande. Dessutom kan du som besökare ställa frågor till alla representanter från skolor, yrkesnämnder och branschorganisationer.

tjejer och killar. Genom deltagandet i världsmästerskapen får vi ett tydligt test av hur svenska ungdomar mäter sig mot övriga världen i yrkesskicklighet. Utanför tävlingarna träffas varje medlemslands representanter varje år för uppdateringar av yrkesutbildningsfrågor, yrkesbeskrivningar och vidareutbildning. Kunskaper och erfarenheter som utbyts mellan länderna är viktiga för fortsatta internationella samarbeten och utveckling för ungdomars kommande arbetsliv.

Succén som växer 2004 anordnades det första svenska mästerskapet i yrkesskicklighet i Piteå. Ett tjugotal yrken deltog, många besökande var skolklasser, och tävlingen blev en succé. 2006 var det dags för Göteborg att husera yrkes-SM; ett SM som växt till dubbel storlek, med 300 tävlande ungdomar i 40 olika yrkesgrenar och fantastiska 17 000 besökare.

Wild card EuroSkills arrangeras för första gången i höst i Rotterdam. Varje deltagande land får ett wild card. Den som ska försvara Sve-

riges färger är Victor Svensson 20 år. Victor är utbildad automationselektriker från Österängsgymnasiet i Kristianstad. - Mina förhoppningar är välbesökta tävlingar, helst fler än 17 000 personer som senast i Göteborg, och bra genomslag i media samt många bra tävlande till EuroSkills 2008 och WorldSkills 2009, avslutar Claes Frankhammar. Youth Skills Sweden (YSS) är en organisation som främjar yrkesutbildning i Sverige. YSS arrangerar yrkes-SM, ansvarar för Yrkeslandslaget och Sveriges deltagande i yrkes-VM. YSS är ett samarbetsprojekt mellan Svenskt Näringsliv, LO och svenska staten.

DELTAGANDE YRKEN

Internationellt utbyte Vartannat ojämnt år arrangeras Yrkes-VM. Där tävlar ungdomar under 23 år mot varandra från hela världen, även här i 40 olika yrkesgrenar. Grenarna som är representerade är servicebranscher, teknik och industri. Sammanlagt tävlar 800

Anläggningsdykare, Bagare, Billackerare, Bilmekaniker, Bilskadereparatör, Byggnadsplåtslagare, CNC-fräsare, CNC-svarvare, Elinstallatör, Florist, Frisör, Grafisk Designer, Guldsmed, Hamnkranförare, Industrielektriker, Kyltekniker, Lastbilsmekaniker, Mekatroniker, Murare, Målare, Möbelsnickare, Offsettryckare, Omvår-

8

dare, PC-nätverkstekniker, Plattsättare, Skogsmaskinförare, Svetsare, Teknisk isolerare, Telekommunikatör, Trädgårdsanläggare, VVS-montör, Webbdesigner och Yrkesförare.


HAMN OCH STUVERISKOLAN TROR PÅ FRAMTIDEN

TEXT JOACIM LUNDIN foto TYA

Hamn- & stuveriskolan bildades 1998 tack vare avtalsrörelsen 1996, eftersom medelåldern i kåren var mycket hög och statusen för stuveriyrket låg. Behovet av en ökad och allsidig kompetens hos hamnarbetarna samt avsaknaden av ensammanhållen utbildning för stuveriarbetare medförde att parterna, Svenska Transportarbetareförbundet och dåvarande Sveriges Hamn- och Stuveriförbund (numera Sveriges Hamnar) beslutade att inrätta en skola. Den skolan blev Hamn- & stuveriskolan och är en del i TYA med finansiering baserad på kollektivets lönesumma genom en procentuell avgift.

- Genom en överenskommelse mellan Sveriges Hamnar och Svenska Transportarbetarförbundet har branschen skapat förutsättningar att utbilda en yrkeskår som aldrig tidigare haft möjlighet att, på ett samordnat sätt, få en anpassad yrkesutbildning. De första fyra åren var skolans huvudsakliga fokus att ge en bred, allsidig 16 veckor lång skolförlagd grundutbildning. Dessa 16 veckor varvades med lika lång praktik i den egna hemmahamnen; allt som allt pågick utbildningen från september till maj. Efter de första fyra åren har skolan, på grund av uteblivna elevanmälningar, tvingats förändra servicen till företagen och de kollektivanställda. Företagen beställer utbildningar genom skolan och skolan ser till att utbildningen sker lokalt hos företagen, säger Wayne Svensson, skolchef för Hamn& stuveriskolan. Första skolstarten 1998 På Transporttekniskt utbildningscentrum i Bråvalla, strax

utanför Norrköping, hyrde Hamn- & stuveriskolan in sig, eftersom det fanns utbildningslokaler, en del av lärarna, elevboende, maskiner och fina möjligheter till friluftsliv. Dåvarande skolchefen Bill Rehn kallade i september 1998 till den första skolstarten, med 15 elever, varav två var kvinnor. Den första kullen utexaminerades i maj 1999. Bill Rehn tillträdde posten som ny VD för TYA i juni 2000 och då anställdes Wayne Svensson som Hamn- & stuveriskolans skolchef. När det var dags för den fjärde skolstarten, våren 2001, hade endast tre elever anmält sig, vilket medförde att starten ställdes in. Ett nytt försök genomfördes våren 2002 men även denna gång fick starten ställas in. En elev hade anmält sig.

Vi ligger i framkant när det gäller att utveckla simulatorer och eLearning, anpassade till branschen, fortsätter Wayne Svensson. Kortare och mer lokalt Skolchefen fick i uppdrag av skolans styrelsegrupp att besöka hamn- och stuveriföretag för att få en bild av hur företag och dess anställda såg på Hamn- & stuveriskolan. Ville de ha en fortsättning? Under perioden från den första inställda kursen till rundresan genomförde Hamn- & stuveriskolan regionala och lokala insatser med gott resultat. Således levde skolan i allra högsta grad, men utbildningarna genomfördes på ett nytt vis. Hamnoch stuveriföretagen ville ha kortare utbildningar, så lokalt som möjligt, eftersom de ville komma ifrån långa resor och övernattningar samt erbjudas ett smörgåsbord av kurser.

- Under de första fyra åren genomgick totalt 45 elever utbildningen. Under de efterkommande åren fram till och med 2007 har cirka 2 400 elever fått någon form av utbildning.

Utbildning efter önskemål Nu bedriver Hamn- & stuveriskolan utbildningarna enligt 9

önskemålen som ett resultat av marknadsundersökningen. Detta har man gjort sedan senhösten 2002. Innehållet har bestämts av företagen själva, enskilda idésprutor och branschföreträdare. Hamn- & stuveriskolans utbud täcker normalt inte de kurser som erbjuds via TYA. - Vi fortsätter med företagsförlagda utbildningsinsatser, utveckling av simulatorer och eLearningskurser. Vi kommer också, för första gången, att delta i yrkes-SM som går av stapeln i Jönköping i maj. Förvisso är det enbart som ett uppvisningsyrke, men vi vill gärna visa upp yrket och att det krävs mer än bara muskler, för att arbeta i en hamn. Min förhoppning är att företagen, i större utsträckning än nu, ska utnyttja Hamn- & stuveriskolans resurser och möjligheter, avslutar Wayne Svensson.


DELTA TERMINAL BYGGER UT En utbyggnad av kajen och en djupare hamn står på agendan för Delta Terminal i Söråkers industriområde.Tanken är att större fartyg ska kunna anlöpa hamnen. Dessutom planeras nya lagringsytor för bulklaster, timmer och stolpar för den kraftigt ökade mängden av gods till hamnen. Till detta hoppas man kunna använda sig utav den bangård som byggdes för Gullfibers räkning för flera år sedan.

VÄRLDENS STÖRSTA SJÖKORT

foto Volvo ocean race

Ett 350 kvadratmeter stort sjökort över Stockholms skärgård välkomnade besökarna till Allt för sjön på Stockholmsmässan i mars. Det 350 kvadratmeter stora sjökortet fanns till allmän beskådan precis under besökarnas fötter vid ingången i form av en matta, som täckte stora delar av entréhallen. Målet med sjökortsmattan var att uppmärksamma Stockholms stora skärgård som destination och inom två år förlänga säsongen med full beläggning i ytterligare en vecka.

REDERIER I TRELLEBORG BYTER BRÄNSLE Mätningar i våras visade att halterna av svaveloxid hade ökat i luften i Trelleborgs hamn. Som en reaktion på detta ska rederiet TTline byta bränsle för hjälpmotorerna som används när rederiets färjor ligger i hamn. Från och med årsskiftet drivs motorerna med dieselolja istället för tjockolja som har högre en svavelhalt. Sedan tidigare är det även klart att Unity-line går över till dieseldrift.

VOLVO OCEAN RACE TILL GÖTEBORG OCH STOCKHOLM De två sista etapperna innan målgång i S:t Petersburg blir helsvenska i nästa upplaga av Volvo Ocean Race. Den spektakulära världsomseglingstävlingen tar sin början i Alicante den 4 oktober och planeras att avslutas i St Petersburg den 27 juni nästa år. Men, dessförinnan är det dags för Göteborg och Stockholm, etapp nio och tio. Mellan 300 000 och 500 000 besökare är väntade till eventet vid varje hamnstopp och Stockholm förväntas få uppemot en halv miljon besökare

när Ocean Race gör sitt sista stopp runt den 15 juni 2009.

PÅ NYA POSTER

Från Stockholm går färden sedan vidare mot slutdestinationen S:t Petersburg, preliminärt den 25 juni. Vill man titta på de drygt 21 meter långa tävlingsbåtarna, i skrivandets stund sju till antalet, är det bara att boka in Stockholm i juni nästa år och besöka Skeppsbron i Gamla Stan. Budgeten för Stockholms hamn ligger på 50 miljoner kronor för evenemanget, så man får förvänta sig en riktig braktillställning!

Rikard Sahl har efterträtt Christer Candal som hamnchef i Kapellskär. Rikard har tidigare varit produktionsledare i hamnens stuveri. Han började sin karriär som ljungman 1975 och 1982 blev han färdigutbildad sjökapten. Robert Rydén är ny driftschef på Uddevalla Hamnterminal AB. Han har efterträtt Göran Andreasson som har gått i pension. Robert var tidigare trafikchef. Bill Andersson är Robert Rydéns efterträdare på Uddevalla Hamnterminal AB. Bill kommer närmast från Transatlantic som sjökapten.

VÄRLDENS TYNGSTA ORKESTER UPPTRÄDDE I TRELLEBORG Under 2007 års sista dag avslutade Trelleborg sitt 750-årsjubileum med en något annorlunda orkester, rent av en unik orkester, eller världens tyngsta orkester om man så vill. En ensemble på tio slagverkare, dirigerad av Jörgen Flink, använde hamnen som instrument. Tunnor, oljefat och rälsdelar blev slagverk och samplade

hamnljud såsom motorljud och kedjerassel blev till ljuvliga melodier. Slagverkare i all ära, men kvällens riktiga stjärnor var solisterna – fyra Tysklandsfärjor, en sjöräddningsbåt och ett diesellok. Vi har egentligen bara en fråga:Vem är största primadonnan? Dieselloket eller Tysklandsfärjan?

Mats Eriksson är Bertil Klintboms efterträdare som ny hamnchef på Gotlands Hamnar. Mats är officer och har tidigare arbetat som som utbildningschef på Försvarsmaktens Tekniska skola i Halmstad.

TIPSA OSS! Maila till sverigeshamnar@hotcoffee.se 10


VÄNERHAMN MINSKAR SIN MILJÖPÅVERKAN Bakgrunden till ECO-driving är att Sveriges Hamnar, Sjöfartsverket och Redarföreningen 1996 träffade en principöverenskommelse kring ett regelverk för att vidta kraftfulla åtgärder, i syfte att minska luftföroreningar från handelssjöfarten främst avseende utsläpp av svaveldioxid och kväveoxid. Instrumentet för hamnarna blev ett rabattsystem på hamnvaruavgifterna för fartyg som orsakar mindre utsläpp. Vänerhamn har tillämpat detta systemsedan start, men ställde sig frågan hur de själva skulle kunna minska sin miljöpåverkan. Deras största tillskott till miljön kommer från våra maskiner, truckar, lastmaskiner och mobilkranar. Beslut fattades sommaren 2007 om att genomföra projekt ECO-driving.

ECO-DRIVING

TEXT JOACIM LUNDIN foto HIDESY

Välkänt instrument inom transportsektorn med historiskt sett start på personbilar, lastbilar och numera också uppstartat inom entreprenadmaskinbranschen. Ej genomfört totalt, dvs omfattande alla maskiner/maskintyper, i någon svensk handelshamn ännu.

- Det är fantastiskt att se vilka resultat vi uppnått, säger Charlie Skoghäll, Miljö- och arbetsmiljösamordnare vid Vänerhamn AB.

Syftet är att minskaVänerhamns påverkan på den regionala och globala miljön genom mindre tillskott till växthuseffekten, att skapa bättre arbetsförhållanden med bland annat mindre stress, att genom teknik och körsätt påverka bränsleförbrukningen. Utbildning för alla Vänerhamn har av GoGreen upphandlat utbildning i ECOdriving för samtliga anställda maskinförare i alla hamnar, det vill säga i Karlstad, Kristinehamn, Otterbäcken, Lidköping och Vänersborg. Utbildningen är genomförd i Karlstad och Kristinehamn. Den fortsätter i Lidköping innefattande deras södra hamnar med start under mars 2008. Utbildningen omfattar en heldag på ordinarie arbetsplats och under ordinarie arbetsuppgifter i egna maskiner. Den är uppbyggd av teori varvat med praktisk körning samt en teoretisk uppföljning i grupp vid ett senare tillfälle.

PROJEKT ECO-DRIVING INNEFATTAR BLAND ANNAT FÖLJANDE DELMÅL: ARBETSMILJÖ Minskad bullernivå i maskinerna och omgivningen blir en naturlig följd av lugnare körning på lägre varvtal. Egna mätningar kan utvisa detta. Vibrationsmätningar kommer att genomföras under 2008. Det kan innebära att referenser för jämförelser ej blir tillgängliga. Stressuppfattning är subjektiv och kan sannolikt bara undersökas med hjälp av enkäter inom

EKONOMI Bränsleåtgång mäts och bokförs kontinuerligt över tiden i alla våra hamnar. Säker jämförelse kan bara göras på årsbasis. En kraftig nedgång bedöms omedelbart efter genomförd utbildning. Slitage på maskiner och däck bedöms som marginell, men är dock mätbar. Kostnaderna för framförallt korttidssjukskrivningar är i nuvarande samhällsmodell kostbar

företaget. Sjuktalet, eller frisknärvaron, mäts varje år. Anledningar till utfallet kan vara svårbedömt. Trafiksituationen i våra hamnområden är påtaglig och påverkas även av andra logistiska faktorer. En förhoppning är dock att lugnare körning bidrar till minskade risker för kollisioner och personskador.

11

för företagen. Eventuell effekt kan bli svår att verifiera. Utfallet av försäkringspremier för fordon och anläggningar är direkt kopplat till utnyttjandet av våra avtal med försäkringsgivarna.


TEXT JOACIM LUNDIN foto YSTAD HAMN

YSTAD HAMN LOGISTIK AB vs. BORNHOLMSTRAFIKKEN Ystad tingsrätt 2002. Ystad Hamn stäms av BornholmsTrafikken då de anser att Ystad Hamns hamnavgifter varit alltför höga. Den 19 februari 2008 förkunnas domslut i målet av Högsta Domstolen. Var Ystad Hamn Logistik AB bundna till den kommunala självkostnadsprincipen och fick således inte ta ut högre avgifter än vad som svarar mot kostnaderna för de tjänster eller nyttigheter som kommuner och landsting tillhandahåller? I Högsta Domstolens dom i mål T 2808-05 beskrivs det på sidan 6 vad den Kommunala Självkostnadsprincipen innebär: ”Enligt 8 kap. 3 c § kommunallagen (1991:900) får kommuner och landsting inte ta ut högre avgifter än som svarar mot kostnaderna för de tjänster eller nyttigheter som kommunen eller landstinget tillhandahåller (självkostnaden). Någon motsvarande skyldighet föreskrivs inte för kommunägda aktiebolag. I förarbetena till bestämmelsen finns också uttalanden av innebörd att den inte är tillämplig på kommunala angelägenheter som överlämnats till privaträttsliga juridiska personer. Då blir det i stället kommunens sak att genom avtal, bolagsordningar eller andra liknande instrument införliva självkostnadsprincipens tillämpning i de juridiska personernas verksamhet. (Se prop. 1993/94:188 s. 82 och Ds 1993:16 s. 48; jfr kommunalbesvärsmålet RÅ 1992 ref. 52.)” Här har man fastslagit att

Ystad Hamn Logistik AB inte är bunden till den kommunala självkostnadsprincipen.

mellan parterna, som reglerar ersättning för kapitalkostnader till följd av investeringar som Hamnen verkställt och som godkänts och därmed betalas av BornholmsTrafikken för att möjliggöra trafik med katamaran på leden Ystad–Rönne. Ersättningen skall beräknas på i avtalet angivet sätt och erläggas genom tillägg på passageraravgifter för resande med katamaranen. ”

Skiljeklausul i avtal Vidare har målsäganden hävdat att överenskommelsen parterna emellan omfattade den investering som krävdes av BornholmsTrafikken i samband med snabbfärjeläge, terminal, uppmarschområde med mera, ska prövas av domstol. Skiljeklausulen i investeringsavtalet har följande lydelse: ”Ev. tvist skall avgöras i Skiljedomstol enligt svensk lag.” Följande meddelar Högsta Domstolen på sidan 4:

Dominerande ställning? Den tredje delen som föreligger i tvisten är huruvida Ystad Hamn Logistik AB har en dominerande ställning på marknaden och därmed har möjlighet att ta ut oskäliga kostnader såsom BornholmsTraffikken hävdat. På sida 7 i Högsta Domstolens dom står följande att läsa:

”Av 1 § första stycket lagen (1999:116) om skiljeförfarande framgår att tvister i dispositiva frågor får lämnas till avgörande av skiljemän. I paragrafens tredje stycke sägs att skiljemän får pröva konkurrensrättens civilrättsliga verkningar mellan parterna. Vidare föreskrivs i 4 § första stycket att en domstol inte mot en parts bestridande får pröva en fråga som enligt ett skiljeavtal skall prövas av skiljemän. Skiljeklausulen ingår i ett avtal

”I 19 § första stycket konkurrenslagen (1993:20) föreskrivs att missbruk från ett eller flera företags sida av en dominerande ställning på marknaden är förbjudet. Bestämmelsen har sin förebild i artikel 82 i EGfördraget, vars första stycke har följande lydelse: Ett eller 12

fler företags missbruk av en dominerande ställning på den gemensamma marknaden eller inom en väsentlig del av denna är, i den mån det kan påverka handeln mellan medlemsstater, oförenligt med den gemensamma marknaden och förbjudet.” Tingsrätten i Ystad kommer nu att ta målet, om huruvida Ystad Hamn Logistik AB:s uttagande av avgifter enligt sina taxor i konkurrensrättslig mening utgör ett missbruk av en dominerande ställning, till prövning. På Ystad Kommuns hemsida kommenterar Lars Börjesson, VD för Ystads Hamn, det hela: - Avslutningsvis förtjänar det att nämnas att det dagliga samarbetet mellan Ystad Hamn Logistik AB och BornholmsTrafikken fungerar alldeles utmärkt. Domen kan läsas i sin helhet på: www.sverigeshamnar.se


GB-S_Ann.OurExp.185x116_02

06/09/07

13:48

Side 1

Our Experience – Your Advantage VDL Spreaders Systems

B&W Bulk Handling

MRS Greifer

E-Crane

Gottwald Port Technology

Your Partner in Scandinavia

Also for used equipment www.port-trade.com

Tel.: +45 7628 0102

VILL DU TESTA VÅR HAMNKRANSIMULATOR? Hamn & Stuveriskolan erbjuder nu hamn- och stuveriföretag att låna Vikarmskransimulatorn för utbildning av nya förare samt för utvärdering av simulatorn. Utvecklingen av en simulator för vikarmskran har pågått under ett par år och är nu inne i slutfasen. En simulator erbjuder utbildning: • under säkra förhållanden • ingenting kan köras sönder • med protokollförda elevprestationer som kan skrivas ut • oberoende av väder • dygnet runt • som kortar utbildningstiden, jämfört med traditionell klassrumsutbildning

Välj mellan följande scenrier: • timmerhantering med grip • lossa timmer från fartyg till lastbil • sortera timmer från fartyg till släp • lasta linerrullar från kaj till fartyg med automatok • lasta virkespaket från kaj till fartyg med automatok • spakövningsscenario (2 st) • släcka ”ploppar” med kranbommen

Kontakta Wayne Svensson på 08-734 52 28 för mer information och för överenskommelse om utlåning. Skolan har, i dagsläget, tillgång till en vikarmskransimulator, vilket innebär att det kan dröja innan simulatorn kommer till just dig men först till kvarn…


TEXT Zenny jönsson foto Grimaldi Group

FREIGHTER CRUISING – Ett nytt sätt att resa Att resa med fraktfartyg är inget nytt påhitt. Under 50och 60-talet var det tvärtemot ett vanligt sätt att förflytta sig på. Nu har det återigen blivit ett populärt, om än inte särskilt känt, sätt att resa. Under en resa med ett fraktfartyg får man uppleva exotiska hamnar som man kanske aldrig hört

talas om och får på ett avkopplat, lugnt och informellt sätt njuta av havet och en genuin gemenskap med skeppets besättning. Ett intimt resande Fraktfartyg som tillåter privata resenärer tar med upp till 12 stycken, så det är ett intimt sätt

att resa till skillnad från de vanliga kryssningsfartygen, som har flera tusen gäster och nästan lika många besättningsmän. Det finns en uppsjö av fraktfartyg som tar med passagerare. Finns det en hamn så finns det antagligen ett fartyg som kan ta med dig som resenär. Några av platserna man kan besöka

är Fjärran östern, Indien, Karibien och Afrika. Eller varför inte en 124 dagars jordenruntsegling? Spektakulära äventyr För mellan 500 och 950 kr per dygn kan man uppleva världen med havet som sin utgångspunkt. Då får man dessutom

Det bästa blir bara bättre (och tunnare med) Den nya armprofilen på vår nya H-serie rull aggregat från Cascade

14 Besök vår hemsida www.cascorp.com för mer information


tre mål mat om dagen och en chans till spektakulära äventyr i kända och mindre kända hamnar. Det finns inga direkta aktiviteter på fraktfartygen, men de flesta skepp har ändå motions- och hobbyrum. swimmingpool och även tv/video med ett litet utbud av filmer. Annars kan man studera delfiner, valar och fåglar direkt från däck och njuta av en fantastisk avkoppling. Bäst är att se till att ta med böcker, korsord och annat smått för att fördriva tiden mellan hamnarna. Kocken håller koll Kocken på skeppet tillhandahåller dricka, vin och andra godsaker som kan behövas, allt för en mindre kostnad och till begränsad tillgänglighet. Det är viktigt att själv planera vad man kan tänkas behöva mellan de olika stoppen. Att resa med ett fraktfartyg är ett avkopplande äventyr och

man glider egentligen bara med på ett helt annat sätt än vanliga kryssningar. Så, om du är villig att försaka lyx och tusentals kryssningsgrannar så väntar ett fraktfartyg med besättning i en hamn inte allt för långt borta från dig.

ANNONSERA I SVENSK HAMNTIDNING Svensk Hamntidning distribueras till ca 6 000 prenumeranter, drygt 4 000 finns i den svenska hamnnäringen, från styrelseledamöter och ledning till hamnarbetare. Övriga 2 000 är externa beslutsfattare av olika slag.

Nyfiken på mer? travelbyfreighter.com grimaldi-freightercruises.com/

FÖR BOKNING ELLER INFORMATION: Annika Olsson annika@fronthillmedia.se 08 - 545 517 38 Fronthill Media AB Box 22103 104 22 Stockholm

Maskinvikt: ca. 14,5 ton - Skopa: 2,6 m³

Nya maskiner för ljusare tider!

Nyawww.maskinia.se Nyckelgatan 2-6, 589 41 Linköping, Sweden • Tel: +46 (0)13 163000, Fax: +46 (0)13 163005 • info@maskinia.se • www.maskinia.se Återförsäljare; Göteborgs Ent maskiner AB, Kungälv, 0705-532205. LGL Maskin i Gnarp AB, Gnarp/Sundsvall 0652-20067. Mariestads Maskin & Energi AB, Mariestad 0501-65090 Egna säljare i15 övriga Sverige; Stockholm: 08-35 08 20, Jan Vellner 0708-16 30 47 • Staffanstorp: 046-25 30 50, Olle Malmqvist 0706-71 44 80, Jan Offesson 0702-97 37 02


TEXT JOACIM LUNDIN foto TOMML

14 MILJARDER

Så mycket kommer att investeras i svensk hamnverksamhet mellan 2008 och 2012.

Sjöfartsverket gör tillsammans med branschorganisationen Sveriges Hamnar årligen en inventering/enkät av hamnföretagens/hamnförvaltningarnas planeradeinvesteringar för de kommande fem åren i infrastruktur och suprastruktur (i huvudsak lasthanteringsutrustning). Denna typ av rullande planering kan aldrig eftersträva någon större exakthet, men materialet bedöms likväl ha ett värde i den allmänna transportpolitiska diskussionen när det gäller framtida investeringar inom transportsektorn. Inte minst är det viktigt att uppmärksamma hamnarnas strategiska roll som naturliga knutpunkter/terminaler där gods, människor och transportslag möts och effektiva logistiklösningar uppstår. Hamnen är med andra ord av gemensamt intresse för flera aktörer i transportkedjan där den totala funktionen är det viktigaste.

1400 1300 1200 1100 1000 900 800 700 600 500 400 300 200 100 0

Huvuddelen kommer att läggas på nya hamndelar, lasthanteringsutrustning, utbyggnad, förbättring och uppgradering. Under den nämnda tidsperioden kommer det på Västkusten att investeras 4 072 miljoner, på Sydkusten 4 283 miljoner, på Ostkusten 3 991 miljoner och i Norrland 1 501 miljoner. Inbördes ser investeringsgraden olik ut men Göteborg sticker ut genom att investera mest.

I VÄSTKUSTEN INGÅR Karlstad, Kristinehamn, Lidköping, Vänersborg, Göteborg, Wallhamn, Lysekil, Strömstad, Uddevalla, Varberg, Falkenberg och Halmstad. I SYDKUSTEN INGÅR Helsingborg, Landskrona, Malmö, Trelleborg, Ystad, Åhus, Karlshamn, Sölvesborg, Karlskrona och Simrishamn. I OSTKUSTEN INGÅR Slite, Visby, Bergkvara, Kalmar, Oskarshamn, Mönsterås, Norrköping, Oxelösund, Södertälje, Västerås, Stockholm, Norrtälje och Harg. I NORRLAND INGÅR Gävle, Söderhamn, Skärnäs, Hudiksvall, Sundsvall, Söråker, Örnsköldsvik, Härnösand, Umeå, Skellefteå, Piteå och Luleå.

16


Möt oss i monter B01:40 på Logistik & Transport Svenska Mässan, Göteborg 20-22 maj 2008

IT-lösningar för operation och administration av containers • Passage gate

• Resursplanering

• Depåhantering • Elektroniska meddelanden

• Integration terminaler och tågskyttlar

• Integrering av mobila enheter i realtid

• ”One Stop”- bokning länkar elektroniskt logistikaktörer

• ”Tracking” av enheter via Internet

• Avtals- och faktureringsrutiner anpassade för containerbranschen

Intelligent Port Systems AB Box 636, 651 14 Karlstad, Sverige 054-22 27 70 Intelligent Port Systems A/S Javavej 1, 8000 Århus C, Danmark +45 8730 8020 info@inport.com www.inport.com

TVÅ VIKTIGA ADR-NYHETER Vägtransport av farligt gods och TYAs ADR cd-rom Utbildningsprogram finns nu i uppdaterad version enligt ADR 2006:7. Priset på handboken är oförändrat och den kostar även detta år 250 kr exkl moms. För att köpa eller skaffa mer information om cd-skivan, kontaktar du TYA på nedanstående telefonnummer eller e-post. Ansvarig: Wayne Svensson, 08-734 52 28, wayne.svensson@tya.se


foto STockholms hamnar

NYTT


AVTAL I HAMN? Sveriges Hamnar och Transportarbetarförbundet har inlett årets avtalsförhandlingar, men de är ännu inte överens. Arbetsgivarens krav på en modernisering av avtalet står mot fackets krav på att behålla de skrivningar som har sitt ursprung i det avtal som tecknades redan 1974. Parterna står i dagsläget långt ifrån varandra, varför det är oklart när förhandlingarna kommer att återupptas. Det gällande kollektivavtalet löper dock ut den 31 mars

avtalet och det faktum att skrivningarna inte speglar dagens situation med en allt skarpare internationell konkurrens, säger Patrik Eidfelt, förhandlingschef för Sveriges Hamnar. Vi vill teckna ett avtal som säkerställer att den svenska hamnnäringen är konkurrenskraftig även i framtiden och tryggar jobben. Fungerar hamnarna effektivt tryggas tiotusentals jobb i hela det svenska näringslivet. Dessutom öppnas stora möjligheter för nyrekrytering. Den stora nyheten i de rådande förhandlingarna är att Svenska Hamnarbetarförbundet för första gången deltar i Transportarbetarförbundets förhandlingsdelegation.

Sveriges Hamnar, Transportarbetarförbundet och Svenska Hamnarbetarförbundet har vid två tillfällen träffats för att diskutera kollektivavtalet som går ut den 31 mars. Dagens kollektivavtal ingicks så tidigt som 1974 och har i princip sett likadant ut fram till dagens datum. - Vi har påtalat bristerna i det gällande

- Trots att Hamnarbetarförbundet inte är part i förhandlingarna, är det mycket positivt att de deltar, anser Patrik Eidfelt. Att Hamnarbetarförbundet ska delta i förhandlingarna har varit ett önskemål från förbundet under en tid och vi ser positivt på att så nu är fallet. Med detta hoppas vi att parterna kan fortsätta en process som leder till att vi uppnår reell arbetsfred för hela branschen. I avtalsförhandlingarna förs diskussioner om Hamn- och Stuveriavtalets behov 19

av reformering. Företagen upplever det nuvarande avtalet som hämmande för tillväxt. Effektivare regler i ett nytt avtal skulle möjliggöra att branschen kunde kvarstå som en attraktiv arbetsgivare, som även kan stå sig i ett globalt och nationellt perspektiv. Patrik Eidfelt poängterar att Transportarbetarförbundet ser behovet av förändringar. Samtidigt har Transport svårt att ta steget fullt ut eftersom dagens avtal förutsätter lokala överenskommelser, vilket leder till ständiga förhandlingar rörande exempelvis arbetstider. - Det är vår absoluta förhoppning att vi inom kort ska kunna återuppta förhandlingarna, och att vi snabbt ska kunna nå fram till ett konstruktivt avtal. Medan de svenska hamnarna väntar på besked ångar konkurrenterna utomlands på. Inte minst gäller det våra närmaste konkurrenter inom EU, som satsar stort. Även om viss import och export av nödvändighet går via svenska hamnar ser vi en uppenbar risk att alltmer gods flyttar utomlands, inte minst därför att kunderna är extremt lättrörliga på en marknad som domineras av mycket korta avtal. Kunderna måste vinnas på nytt, varje månad, avslutar Patrik Eidfelt.


foto STockholms hamnar

foto Mattias Håkansson

foto svenska hamnarbetarförbundet

Hej Per Winberg, förbundsordförande Transport och Björn A. Borg, förbundsordförande Svenska Hamnarbetarförbundet

Hur har ni upplevt förhandlingsprocessen?

Hur har ni upplevt förhandlingsprocessen?

Vi har upplevt förhandlingarna som tröga och vi står långt ifrån varandra.Vi vill ha ett korttidsavtal och frågor som rör arbetstidsutlägg är också viktiga knäckfrågor som vi måste lösa.

Det är något nytt för oss.Vi sitter idag med som observatörer under förhandlingarna. Tyvärr har vi en låsning i dem, främst kring frågan om avtalets längd. Jag tror att förhandlingar inte bara är bra för arbetarna, utan även för hela branschen. Det är viktigt att vi hittar en lösning.

Hur kommer det sig att Hamnarbetarförbundet är med i förhandlingarna? Vi har bekrigat varandra i 30 år och det har inte gett något resultat för vare sig dem, oss eller branschen. Mina förhoppningar är att detta är ett första steg till att vi i framtiden blir ett förbund igen. Främst för våra hamnarbetare.

Hur fungerar samarbetet med Transport? Vi och Transport har sedan ett par år tillbaka inlett ett samarbete och mina förhoppningar är att vi hittar en bra lösning mellan oss. Det är viktigt att vi i framtiden gemensamt skriver avtal.

Vad tycker du om dagens avtal? Vad är bra och dåligt? Maila oss dina funderingar: sverigeshamnar@hotcoffee.se

VAD TYCKER DU?

Du kan självklart vara anonym! 20


FÖRHANDLINGSPROCESSEN - så går den till!

GEMENSAMMA AVTALSKONFERENSER

MEDLARNAS UPPGIFTER

Lagstiftning om medling i arbetstvister har funnits sedan 1906. Den tidigare myndigheten, Statens förlikningsmannaexpedition, ersattes år 2000 av Medlingsinstitutet som fick utökade befogenheter. Institutet har tre huvuduppgifter:

Innan förhandlingar påbörjas träffas parterna för en gemensam avtalskonferens. Dels diskuterar man aktuella branschfrågor, dels har parterna möjlighet att redan nu framlägga de olika önskemål de har inför förhandlingarna. Parterna har även möjlighet att ställa frågor till varandra.

- att medla i arbetstvister - att verka för en väl fungerande lönebildning - att ansvara för den officiella lönestatistiken.

Till denna hearing kommer en större delegation från varje part. Delegationen består oftast av den arbetsgrupp som internt kommer att arbeta med förhandlingen.

Medlarna är inte anställda av institutet utan utses i varje enskild tvist. Många medlare har tidigare varit förhandlare hos någon av arbetsmarknadens parter. Institutet utser två medlare per medling och kan även utse dessa utan parternas samtycke när institutet bedömer att det finns risk för stridsåtgärder eller om stridsåtgärder redan har påbörjats.

FÖRHANDLINGAR

Medlarnas huvudsakliga uppgift är att hitta en lösning mellan parterna.

Parterna träffas flera gånger. Under det första mötet går man igenom de olika krav som parterna har.Vid dessa förhandlingar medverkar parternas avtalsdelegationer. Delegationerna träff as flera gånger för att slutligen komma fram till ett gemensamt avtal.

Institutet har även rätt att skjuta på en stridsåtgärd i upp till 14 dagar om medlarna anser att det finns möjlighet att hitta en lösning.

STRIDSÅTGÄRDER

I Sverige har vi en kollektiv strejkrätt som är knuten till förbunden. Sverige har således ingen individuell strejkrätt.

AVTAL

När ett avtal har gått ut har parterna möjlighet att tillämpa stridsåtgärder men under en pågående avtalsperiod får parterna ej tillämpa stridsåtgärder - då råder fredsplikt.

Efter att förhandlingarna är avslutade och parterna är överens om innehållet så skrivs avtalet under.

Det finns olika typer av stridsåtgärder, men det finns ingen lagreglering om hur en åtgärd ska se ut. Exempel på vanliga stridsåtgärder är strejk, blockad, övertidsblockad etc. Även arbetsgivaren har rätt till stridsåtgärd, dock är det mycket ovanligt i Sverige. Exempel på stridsåtgärd som arbetsgivaren kan tillämpa är en så kallad lockout där arbetsgivaren skickar hem anställda utan lön.

MEDLARE

Den part som varslar om stridsåtgärd måste lägga varslet minst sju arbetsdagar i förväg. Varslet ska ges till motparten samt Medlingsinstitutet.

Ibland kommer man inte överens. Innan parten använder sig av konfliktåtgärd tillsätts en medlare via Medlingsinstitutet. Medlarens uppgift är att hitta en lösning mellan parterna. 21


TEXT Zenny jönsson foto STEFAN BOHLIN

MARIA NYGREN ARBETAR FÖR ETT MILJÖVÄNLIGARE TRANSPORTSVERIGE EFTER 17 ÅR INOM SVERIGES HAMNAR LÄMNADE MARIA NYGREN FÖRRA ÅRET SIN POSITION OCH TOG SIG AN UPPDRAGET ATT SOM VICE VD FÖR TRANSPORTGRUPPEN ANSVARA FÖR DEN NYA FUNKTIONEN KOMMUNIKATION OCH NÄRINGSPOLITIK. HENNES NYA PRIMÄRUPPGIFT ÄR ATT GÖRA TRANSPORTNÄRINGENS BETYDELSE KÄND I SVERIGE. TransportGruppen är en samarbetsorganisation för arbetsgivar- och branschförbund inom transportnäringen. Gruppen består av åtta förbund med ungefär 15 000 medlemsföretag, med nästan 170 000 anställda. Därmed är TransportGruppen den främsta samlingspunkten för företagen inom transportnäringen i Sverige och en röst att räkna med. Med detta som utgångspunkt verkar gruppen som talesman inom näringspolitiska frågor, som rör transport. Kunskap om Sveriges transportnäring Maria Nygrens, vice VD i TransportGruppen, huvuduppgift är att föra ut kunskapen om Sveriges transportnäring.Transporterna är av högsta vikt för vår svenska tillväxt och det är kanske där kunskaperna hos gemene man brister. - Det finns mycket okunskap om transportnäringen, lite skämtsamt brukar jag säga att vi folkbildar, berättar Maria Nygren. Men det finns ett allvar bakom detta också, och det är att sambandet mel-

lan transporterna och vår välfärd är förvånansvärt okänt. Transporterna är blodomloppet i samhället; utan dem skulle allt stanna.Vi skulle inte få mat på bordet och ingen skulle komma till jobbet, om man spetsar till det lite grann. Folkbildningen behövs för att lyfta fram detta. En av de frågor TransportGruppen arbetar med är den högst aktuella klimatfrågan, där just transportnäringen står i fokus för en stor del av diskussionen. En fråga som ofta ställs är vad transportföretagen gör för miljön. - Klimatfrågan är självklart jätteviktig för transportsektorn. Men det är ju de skadliga effekterna av transporter som behöver åtgärdas. Transportföretagen måste ha råd att t.ex. ersätta gamla bilar, fartyg eller flygplan med nya och mer miljövänliga fordon. Det innebär att politikerna behöver hitta sätt att stimulera företagen så att de klarar av förändringarna mot mer miljövänliga transporter.Vad det handlar om ska

vi hjälpa dem med, säger Maria Nygren. Vad händer just nu? - Den 2 april arrangerar vi tillsammans med ett antal andra organisationer en stor konferens, Stora Transportdagen, där vi ska ta upp de utmaningar gällande infrastruktur, rekrytering, miljö och lönsamhet, som transportföretagen står inför. Samma dag kommer även en tematidning, Från Hong Kong till Hallstahammar, ut i Metro, som kommer att visa att transportnäringen är både lokal och global. Tidningen är tänkt att nå potentiella medarbetare. Det behövs mycket folk inomtransportnäringen både nu och i framtiden. De senaste åren har TransportGruppen även varit aktiv i Visby under Almedalsveckan, Sveriges främsta mötesplats för politiker och företrädare för myndigheter, företag och organisationer. Även i år kommer TransportGruppen med partner att ha arrangemang, huvudsakligen den 7 och 8 juli.

TransportGruppen består av Biltrafikens Arbetsgivareförbund, Bussarbetsgivarna, Flygarbetsgivarna, Motorbranschens Arbetsgivareförbund, Petroleumbranschens Arbetsgivareförbund, Sjöfartens Arbetsgivareförbund, Sveriges Hamnar och Sveriges Transportindustriförbund

22


POSTTIDNING B SVENSK HAMNTIDNING BOX 5384 102 49 STOCKHOLM

London Tel +44 (0)20 7204 2626 New Jersey Tel +1 201 557 7300 Singapore Tel +65 6323 6577 Hong Kong Tel +852 2832 9301 marketing@ttclub.com www.ttclub.com

TT Club är ledande när det gäller att förse transport och logistik industrierna med försäkrings och riskförvaltnings tjänster. Den försäkring TT Club erbjuder är utformad för att ge ett omfattande paket försäkringprodukter som klarar att hantera den kombination av kommersiella och miljörelaterade risker hamnoperatörer ställs inför i sin verksamhet. Ingen operatör ställs inför exakt samma uppsättning risker, varför det är viktigt att skräddarsy försäkringen efter den enskilda situationen. Risken för glapp eller överlappning är minimal, då det försäkringsskydd som erbjuds är utformat för att fungera paralellt med andra försäkringar. Om ni vill ha mer information kontakta er försäkringsmäklare.

transport insurance plus

2008 #1  

Svensk Hamntidning 2008 #1

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you