Issuu on Google+


Svensk  Betong     Branschorganisa�on  för  företag  som   �llverkar  betongprodukter  och  fabriksbetong   samt  företag  som  arbetar  med  montage  eller   pumpning.     E�  drygt  50-­‐tal  medlemmar  +  associerade   medlemmar  


Betong  med  fokus  hållbar   utveckling  och  livscykelperspek�v  


Hållbart  byggande  

Minimera  klimatpåverkan,  klara  morgondagens  klimat  


Klima�örändringar          

Varmare  temperaturer   Fuk�gare     Höjning  av  havsnivån   Hä�igare  stormar  


Minimera  klimatpåverkan     Minimera  konstruk�onens   klimatpåverkan     Konstruk�onen  klarar  av   morgondagens  klimat  


Livscykelperspek�v  

Långsik�gt  hållbart  och  robust     Naturmaterial  –  berg,  grus   och  cement       Huvudråvaran  i  cement  är   kalksten     Frånvaro  från  farliga   kemikalier     Återvinningsbart  �ll  100  %  


Minskade  utsläpp   Betong  

    CO2reducerad  betong  –   alterna�va  bindemedel     Op�mering  betongrecept       Materialsnålare   konstruk�oner     I  dri�skedet  –  utny�ja   betongstommens  energi-­‐ lagrande  förmåga  för  a�   spara  energi  och  utsläpp     Transporter  –  o�a   ”närproducerat”  

   

Cemen�llverkningen    

  Reducera  fossilbränslen  –  ökad   användning  biobränslen     Fortsa�  reducering  av  CO2   utsläpp     Lagring  av  CO2       Vision  ”noll  koldioxidutsläpp”     Transporter  material  -­‐sjöfart  

   


Nollvision  inom  cemen�ndustrin  


CCS  –  koldioxidavskiljning,  -­‐lagring  eller  -­‐återvinning  


Karbona�sering  –  upptag  C02     Betongen  är  som  skogen  och  tar  upp            CO2  ,  vilket  kallas  för   karbona�sering.     Forskning  visar  a�  befintliga   betongkonstruk�oner  tar  upp  cirka            300  000  ton  CO2  per  år.     Minst  lika  stor  poten�al  �ll  a�  öka   karbona�seringen  y�erligare  i   fram�den  genom  utökad   återanvändning  av  krossad  betong.    


Sparar  energi   E�  hus  i  betong  är  som  e�   värmeförråd  –  som  både   värmer  och  kyler     Minska  kylbehov  med   upp  �ll  30  %       Minska  värmebehov  med   upp  �ll  20  %     Jämn  inomhustemperatur   Passivhus  i  betong  


Byggreglernas  krav    

               

U�ormning     Tillgänglighet  och  användbarhet     Hygien,  hälsa  och  miljö   Hushållning  med  va�en  och  avfall   Brandskydd   Bullerskydd   Säkerhet  vid  användning   Energihushållning  

Betongen  klarar  av  alla  krav  –  utan  problem!  


MiIjöcer�fiering   Metod/verktyg   edömning  och  sammanvägning  av  många  detaljer  som    �llsammans  är  efn  ör  bbyggnads   miljöpåverkan     Styr  mot  hållbart  byggande  


Miljöcer�fiering  betong  

Projekt  inom  Svensk  Betongföreningens  hållbarhetsråd   Det  måste  finnas  kunskap  om  hur  olika  lösningar  och   material  bidrar  �ll  a�  uppfylla  de  kraven  i  de  olika   systemen.       Vägledningar  har  tagits  fram  om  hur  betongens   egenskaper  bidrar  �ll  a�  uppfylla  kraven  i   cer�fieringssystemen.       Vägledningarna  vänder  sig  �ll  alla  yrkeskategorier  som   ak�vt  arbetar  i  nybyggnadsprojekt  som  ska  cer�fieras.  

 


Miljöcer�fiering-­‐vägledningar  


Betongforum  2011  


Ekobygg, presentation 2013