Page 1

Kungsljuset Nummer 2 2013

Ann-Christine Roxberg hur ovanlig fรฅr man vara?

1

Besรถk hos engelska gosskรถren


Karlskrona stadsförsamling Aspö församling Nummer 2 2013 Årgång 93

INNEHÅLL

4-5

Adress: Amiralitetstorget 27 371 31 Karlskrona. Telefon: 33 47 00 Fax: 247 70 karlskrona.stadsforsamling@svenskakyrkan.se Ansvarig utgivare: Pamela Garpefors pamela.garpefors@svenskakyrkan.se Redaktör: Charlotta Bäckström charlotta.backstrom@svenskakyrkan.se Redaktionsgrupp: Inga Wilhelmsson, Ingrid Clausen, Glenn Sjöberg, Peter Barvestedt

ATT RÖSTA I KYRKOVALET

4

LOKALA NOMINERINGSGRUPPER 5 HUR OVANLIG FÅR MAN VARA?

6-8

HOS GOSSKÖREN I ENGLAND

8-9

NY LJUDANLÄGGNING

10

DÖPTA 10 SOMMARMUSIKEN 12

Omslagsbild: Sommar på Aspö Foto: Charlotta Bäckström Tryckeri: Printfabriken Papper: Silverblade Art 130 g.

8-9

Nästa nummer utkommer vecka 37

Ordinarie gudstjänsttider Fredrikskyrkan söndagar 11.00 Kungsmarkskyrkan söndagar 9.30 eller 16.00 Aspö kyrka söndagar 10.30 eller 16.30 Sjukhuskyrkan fredagar 14.30

Kontaktuppgifter präster: Pamela Garpefors 33 47 16 pamela.garpefors@svenskakyrkan.se Helene F Sturefelt 33 47 24 helene.sturefelt@svenskakyrkan.se Peter Barvestedt 33 47 25 peter.barvestedt@svenskakyrkan.se Anna Ekström (föräldraledig) Göran Eckerdal 33 47 31 goran.eckerdal@svenskakyrkan.se Johanna Juhlin 33 47 23 johanna.juhlin@svenskakyrkan.se Anders Olsson 73 66 95 anders.olsson@ltblekinge.se Åsa Modin 33 47 19 asa.modin@ltblekinge.se Glenn Sjöberg 131 38 glenn.sjoberg@telia.com jourhavande präst 112

6-8 Helgmålsbön Varje lördag med start den 29 juni fram till och med den 31 augusti 18.00 Aspö Buss från Kungsmarkskyrkan 15.40 Nordenskjöldska gården 15.55 Hemfärd 19.00. Avgift 20 kronor

Kontaktuppgifter diakoner: Gunnel Grimhammar 33 47 28 gunnel.grimhammar@svenskakyrkan.se Inga Wilhelmsson 33 47 34 inga.wilhelmsson@svenskakyrkan.se Maria Olofsson 33 47 43 maria.d.olofsson@svenskakyrkan.se

Sinnesromässa

Kyrkogårdsförvaltningen tel: 789 90 telefontid 8-15.30. Fax 287 66 Expeditionen öppen måndag - fredag 10-14 Karlskrona.kyrkogardsforvalt@ svenskakyrkan.se

varje onsdag 19.00 i Kungsmarkskyrkan Efteråt fikar vi i församlingsgården

www.svenskakyrkan.se/karlskrona ISSN 1654-0255

2


Gör din röst hörd ”Vi lever i en tid då det talas mer om Gud och religion än på länge. Förväntningarna på kyrkans närvaro är många, stora och olika: gudstjänster och riter som tolkar livets mening från födelse till begravning, diakonalt arbete, stöd i kriser, undervisning och kultur, en fristad som ger andrum... Genom din röst i kyrkovalet är du med om att prioritera och utveckla”.

Den 15 september är det kyrkoval. Då kan du som är medlem i Svenska kyrkan påverka färdriktningen de närmsta fyra åren för Sveriges största medlemsorganisation. Svenska kyrkans grundläggande uppgift är att fira gudstjänst, bedriva undervisning, samt utöva diakoni och mission. Din röst i kyrkovalet ger dig inflytande över hur din hemförsamling sköter sitt liv och sin verksamhet under den kommande mandatperioden. Genom valet till stiftsfullmäktige har du dessutom möjlighet att påverka Svenska kyrkans arbete i hela Skåne och Blekinge, som geografiskt utgör Lunds stift. Förväntningarna är höga på kyrkan: Gudstjänster och riter som tolkar livets mening från födelse till begravning, diakonalt arbete, stöd i kriser, undervisning och kultur, en fristad som ger andrum, osv. Din närmaste kyrka är en av över 500 kyrkor i stiftet, varav merparten är från medeltiden. Kyrkorna utgör det största sammanhängande kulturarvet i vårt land. Hur vi bäst fyller detta arv med liv även i framtiden påverkar du också genom att rösta i kyrkovalet.

Genom att rösta i kyrkovalet engagerar du dig också i arbetet för svaga och utsatta. Du är med och påverkar hur kyrkans arbete bedrivs på alla nivåer – även internationellt. Som medlem i Svenska kyrkan ingår du både i din lokala församlings gemenskap och i en världsvid kyrka. Din röst påverkar inte bara vardagen där du bor, utan till exempel också Lunds stifts engagemang för människor i en av världens yngsta – och fattigaste – nationer, Sydsudan, där vi har ett av våra vänstift. Tveka inte att kontakta dem som nomineras till valet i din församling för mer information om var de står i frågor som känns angelägna för dig. Mer övergripande information om kyrkovalet finner du på Svenska kyrkans webbplats; www.svenskakyrkan.se/kyrkoval Demokrati överlever inte av sig själv. Det krävs att vi som får rösta också använder oss av vår rösträtt. Gör din röst hörd den 15 september.

Svenska kyrkan är en demokratiskt styrd organisation där ledamöterna i beslutande organ utses genom fria val. En viktig skillnad jämfört med exempelvis ett politiskt parti är att kyrkan är en trosgemenskap – inte en åsiktsgemenskap. Hos oss finns utrymme för ett brett spektrum av uppfattningar i olika frågor. Det som förenar oss är dopet och tron. Vår vision i Lunds stift är ”Bottna i nåden, skapa i världen: inspirera lärande och samlas kring hoppet, med dopet som grund, för att möta livets och världens utmaningar.”

FRÅGAN PÅ STAN Tänker du rösta i kyrkovalet den 15 september?

WALTER BERGGREN: - Ja, visst. Det är klart man ska rösta!

JOEL WERNGREN: - Osäker på det. Jag vet inte riktigt vad det innebär.

KERSTIN HOLMBERG: - Nej, det brukar jag inte göra. Det har inte blivit av trots att jag är medlem i Svenska kyrkan.

INGER WESSMAN: - Ja, det har jag tänkt göra. Jag går ju i kyrkan ibland.

AMANDA FRANSSON: - Nej. Jag är inte insatt i det eller intresserad. Antje Jackelén, Biskop i Lunds stift

3


För mer information om kyrkovalet samt strukturutredningens påverkan på kyrkovalet 2013: www.svenskakyrkan.se/kyrkoval

Att rösta i kyrkovalet Alla medlemmar i Svenska kyrkan som senast på valdagen den 15 september 2013 fyller 16 år, har en demokratisk möjlighet att faktiskt påverka hur Svenska kyrkan ska styras. Att gå och rösta på de som du bäst tror kan föra din talan i din församling, i stiften och på nationell nivå är en unik möjlighet att få utrycka din åsikt.

Val till kyrkofullmäktige ditt lokala val - Vita valsedlar

Du väljer till kyrkofullmäktige i din församling eller, om din församling samverkar med andra församlingar, till kyrkofullmäktige i ditt pastorat. Kyrkofullmäktige bestämmer ramarna för den verksamhet som finns nära dig. Till exempel vilken verksamhet för barn och unga som ska finnas i församlingen, eller hur kör- och konsertverksamheten ska se ut.

Val till stiftet regionalt - Rosa valsedlar

Svenska kyrkan är indelad i 13 stift. I Blekinge tillhör vi Lunds stift. Stiftsfullmäktige är stiftets högsta beslutande organ. Stiftens främsta uppgift är att stödja församlingarna i deras verksamhet och förvaltning genom expertis inom flera områden. Till exempel i kyrkoantikvariska frågor när man ska renovera en kyrka.

Val till kyrkomötet nationellt - Gula valsedlar

Kyrkomötet är Svenska kyrkan högsta beslutande organ med 251 ledamöter. Det beslutar om kyrkans gemensamma och övergripande frågor. Kyrkomötet behandlar också frågor om hur kyrkan ska arbeta med klimatfrågan och vilka psalmer som ska finnas i psalmboken.

Strukturutredningens påverkan på kyrkovalet 2013 Kyrkomötet 2012 har beslutat att genomföra en strukturförändring inom Svenska kyrkan där det övergripande syftet är att skapa bästa möjliga organisatoriska förutsättningar för församlingarna att fullgöra sin grundläggande uppgift. Detta innebär en del förändringar för Svenska kyrkans organisation och för valet. Samfälligheter som till exempel Karlskrona – Aspö kommer att benämnas pastorat och varje pastorat ska ha en valnämnd. Det kommer att genomföras nästan tusen färre val eftersom de direkta valen till församlingarna som idag ingår i en samfällighet inte kommer att genomföras. I år kommer det alltså inte att göras ett val till kyrkofullmäktige i Karlskrona stadsförsamling, ett direktval av kyrkoråd i Aspö församling och ett val av samfällda kyrkofullmäktige. Endast val av ledamöter till pastoratets kyrkofullmäktige kommer att göras. Kyrkofullmäktige utser sedan ett kyrkoråd.

Förtidsrösta – Brevrösta Förtidsrösta kan man göra på vilken församlingsexpedition som helst i hela landet, oavsett var man bor. Kom ihåg att ta med röstkortet! Brevröstningspaket kan hämtas på alla expeditioner. Röstkorten skickas ut runt den 28 augusti. Expeditionen på Amiralitetstorget 27 håller öppet för förtidsröstning: 2 t.o.m. 11 september vardagar samt lördagen. Brevröstning sker mellan den 28 augusti t.o.m. 10 september. Särskilt röstmottagningsställe är expeditionen, Amiralitetstorget 27 den 12 t.o.m. 14 september (enbart för församlingsmedlemmar Karlskrona - Aspö.)

4


Lokala nomineringsgrupper

KYRKLIG BORGERLIG SAMLING (KBS)

Socialdemokraterna

Svenska kyrkans uppdrag är att sprida det kristna evangeliet och den skall agera mot varje form av främlingsfientlighet, rasism och homofobi. Svenska kyrkans medlemmar skall vara i centrum. Kyrkan skall vara tillgänglig och ha en positiv inställning till individuella önskemål vad gäller val av begravningstider, tid och plats för dophögtider och val av musik samt så långt möjligt val av präst.

För en öppen folkkyrka med framtidstro.

Söndagens huvudgudstjänst är viktig där alla kan mötas och den skall svara mot besökarnas behov. Liksom i andra former av gudstjänster och musikarrangemang skall man känna gemenskap och glädje. Våra sinnesromässor och middagsböner är viktiga mötesplatser för många av våra medlemmar.

Som en del av den världsvida kyrkan bidrar Svenska kyrkan till internationell solidaritet med demokrati, mänskliga rättigheter och fred som självklara mål.

Socialdemokraterna vill att Svenska kyrkan utvecklas som en öppen och demokratisk folkkyrka. Som landets största ideella organisation med nära 7 miljoner medlemmar och över 20.000 anställda, är Svenska kyrkan en viktig resurs både i enskilda människors liv och för samhällen runt om i Sverige.

Socialdemokraterna fortsätter att bidra med sina ideer och sitt engagemang till Svenska kyrkan genom de tusentals medlemmar som är förtroendevalda i församlingar, stift och kyrkomöte.

Vi skall ta ansvar och stå upp för de utsatta i samhället och i detta arbete bör både anställda och frivilliga engageras. Det är värdefullt att kyrkan finns på sjukhus, på häkten, högskolor och gymnasieskolor. Vi vill prioritera konfirmandarbetet och det pedagogiska arbetet bland barn och ungdomar. Kyrkan bör vara synlig för de organisationer som arbetar för barn och unga och deras intressen till exempel förskolor, fritidsgårdar, skolor och högskolor.

I ett Sverige där klyftorna mellan befolkningsgrupper och landsändar växer, vill vi peka på vägar framåt. Tillsammans med andra goda krafter kan Svenska kyrkan bidra till utveckling och trygghet – ett Sverige där alla kan leva ett bättre liv, känna frihet och framtidstro. Några viktiga punkter för att Svenska kyrkan ska nå framgång som öppen folkkyrka på 2000-talet:

Frivilliga insatser blir nödvändiga i framtiden och skall då hålla en hög kvalitet. Vi bör därför satsa på utbildning och handledning av volontärer. Det internationella arbetet skall ges en hög prioritet även i fortsättningen. Kyrkan skall vara en förebild inom klimatområdet och inom arbetsmiljön.

Svenska kyrkan ska sätta människors behov i centrum! Svenska kyrkan ska stå upp för alla människors lika rätt och värde!

Kyrkomusiken skall lyftas fram och vi skall erbjuda ett rikt och varierat utbud. Vår körverksamhet skall utvecklas och stödjas. Den är en betydelsefull väg in i kyrkans övriga verksamhet. Kyrkobyggnaderna är viktiga bärare av vår kultur och tradition. De har betydelse för många oavsett kyrkotillhörighet. Kyrkogårdarna är en del av vårt kulturarv och en betydelsefull plats för eftertanke. Vi skall hålla kyrkorna öppna i så stor utsträckning som möjligt och de skall kunna besökas utan kostnad.

Svenska kyrkan ska bekämpa de växande klassklyftorna! Svenska kyrkan ska bidra till gemenskap och utveckling!

5


6


Ann-Christine Roxberg hur ovanlig får man vara? Text och bilder: Charlotta Bäckström

Den 2 augusti 2010 klev Ann-Christine Roxberg, 58 år, för första gången ut på en gata i Malmö. Fram tills dess hade hon levt som Åke Roxberg, kyrkoherde i Teleborgs församling i Växjö. Ganska snabbt fick hon erfara att det svåraste inte är att komma ut, utan att komma in. In i gemenskap, sammanhang och det nya livet.

På fotot som är taget den där alldeles speciella dagen i Malmö för snart tre år sedan skiner solen och Ann-Christine bär en blå klänning. -Man kan ju tro att det skulle kännas konstigt och annorlunda, men det var tvärtom. Det kändes väldigt okonstigt och självklart. Jag kände mig som mig själv helt enkelt. Ann-Christine föredrar att man talar och tänker ”hon” om henne. Eftersom hon sedan förra sommaren alltid går klädd som Ann-Christine och eftersom namnet blivit officiellt i körkort och andra handlingar, så känns ”han” konstigt, och det nya ordet ”hen” känner hon sig inte heller riktigt bekväm med. Efter många års funderande vet hon nu att hon är en transperson. -Det betyder att jag först och främst är människa. Längtan efter att vara tjej, att se ut som tjejerna och göra som dem, kände jag mycket tidigt. Första gången jag tog upp det med någon var i elva- tolvårsåldern. Det var min mamma jag pratade med, och detta var i början av 60-talet när HBT (homosexuella, bisexuella, transpersoner) var ett helt okänt begrepp så hon visste ju ingenting. Men jag fick klart för mig att detta var något jag skulle få fortsätta att bära själv, inom mig. Under teologistudierna i Lund träffade Ann-Christine, som ju då levde som Åke, sin nuvarande fru, de gifte sig och fick tre barn som idag är vuxna.

-Innan vi gifte oss berättade jag för henne vad jag bar på insidan. Men det var ju inget som syntes på mig, jag har aldrig haft några tjejkläder gömda som jag tagit på ibland, så hon tyckte nog det var riskfritt att gifta sig med mig. Men varje dag under alla dessa år har jag ju varit medveten om mig själv. -Jag tänkte att jag nog var transvestit. Jag hade förstås aldrig träffat någon, men läst om sådant i tidningar. Och jag kände att usch nej, sådan vill jag inte vara. Tanken att jag skulle gå ut klädd som en kvinnlig person var helt omöjlig, jag var rädd för att se ut som någon från ett billigt tivoli. Jag blev bra på att stoppa undan mina känslor och tankar. Jobbet som präst i Svenska kyrkan blev ytterligare en anledning för Ann-Christine att stoppa undan känslor och tankar. -Jag hade en föreställning om att så ovanliga människor som jag inte finns i kyrkan. De kanske finns någon annanstans, på nattklubbar, på tv eller bland showartister, men inte i kyrkan. Det är det paradigm jag haft med mig. -Jag har tänkt många gånger att det är en synd jag måste bekänna. Och det har jag gjort också. Jag har bett Gud om ett rent hjärta. Men hur kan det vara en synd, det är ju inget jag bett om att få in i mitt liv. Jag har också tänkt att det kanske är en defekt som Gud kan ta hand om och hela. Det tog många år innan jag började våga lita på att

7

jag är älskad som den jag är. Jag predikade mycket om detta, att Gud älskar oss sådana som vi är, inte trots att vi är som vi är. Ann-Christine har tagit stort intryck av Jesus och hans sätt att möta människor. -Jesus var helt makalös i sitt sätt att möta människor och han har betytt oerhört mycket för mig. Till exempel när han mötte en blind tiggare och frågade: Vad vill du att jag ska göra för dig? Tänk om vi som människor kunde fråga varandra detta: Vad vill du att jag ska göra för dig, vad behöver du? Till slut lyckades Ann-Christine hitta en kurator med erfarenhet av transpersoner. Då föll många bitar på plats och den skam och skuld hon känt försvann. -Jag hade varit så rädd tidigare. Jätterädd. Men då förstod jag att detta är jag och det var en oerhört befriande känsla. Och jag visste med en gång att jag inte ville vara hemlig med det här. Jag ville inte göra avkall på mig själv längre.


Hon berättar att hon har en god relation med hela sin familj men att det har varit en resa för var och en av dem. Att ta in, förstå och i sin tur berätta för vänner och bekanta. -Min personlighet har ju inte förändrats. Under hela min uppväxt och mitt liv har jag blivit socialiserad man. Det är inget man bara kastar av sig och blir socialiserad kvinna. En frågeställning som genast dök upp på jobbet var förstås om det var möjligt för Ann-Christine att leda en gudstjänst. En del tyckte det var självklart medan andra menade att det absolut inte gick för sig. -Jag skrev till min biskop och tog time out från gudstjänsterna i väntan på beslut. Biskopen och jag höll den första gudstjänsten tillsammans och kyrkorådet ställde sig också bakom mig. Men det ska också sägas att en grupp människor som brukade fira gudstjänst i Teleborgskyrkan inte gör det längre och de har varit tydliga med att berätta varför. Och det är smärtsamt. Men å andra sidan så har andra hittat dit, som inte var där tidigare. Ann-Christine håller fortfarande på att vänja sig vid sitt nya liv. Det är dagligen små problem att brottas med. -Ska jag gå på herr- eller damtoaletten till exempel? Eller när det ringer och personen i andra änden inte förstår att det är AnnChristine han talar med. Sedan hon kom ut som transperson har Ann-Christine mött många positiva reaktioner och några få negativa. Men störst och svårast har tystnaden varit. -Det har varit mycket tystnad och det är värst av allt, för det är svårt att bemöta och det lämnar så mycket utrymme för tolkningar. I min Rotaryklubb var de väldigt tydligt positiva och jag kände mig välkommen. I kyrkan är vi väldigt bra på att vara tysta. Vi som har som kärnvärden att alla människor är lika mycket värda, att alla är älskade av Gud och att alla är välkomna. Vi behöver fundera över hur vi omsätter det i praktiken. -Yohio sa i TV under Melodifestivalen att han tycker att alla ska få vara som de är. Och det säger vi ju, men jag tror inte riktigt att vi inser vad det innebär. Jag vet att jag vill leva mitt liv såhär. Men om jag säger att jag är helt fri nu så ljuger jag, för så lätt är inte livet. Det är en dröm att alla människor ska få vara som de vill vara och jag önskar att vi alla kunde hjälpas åt med det. Men vi är inte riktigt där ännu.

Besök hos engelska

Gosskörer I Sverige finns endast en handfull gosskörer. Tyvärr verkar många körledare betrakta dessa grupper som en enda anhopning av problem. Pojkar är ju stökiga. Och överenergiska i grupp. De vill inte sjunga. De vill inte sjunga i kör. De vill inte sjunga i kyrkan. Och absolut inte sjunga kyrkomusik med klassisk inriktning!

I Karlskrona Stadsförsamling har man vågat testa och se att detta kan omvandlas! Energin kan kanaliseras in i musiken. Alla barn tycker om att sjunga. Gudstjänstens liturgi bildar ett ramverk som pojkar uppskattar. Och barn är mycket kvalitetsmedvetna. Presentera bra musik och de gillar den, oavsett om det är pop, gospel, metal eller klassiskt. I England finns många enastående gosskörer med månghundraåriga traditioner. De har en självklar plats i gudstjänsten och är väl rotade i såväl musikliv som samhälle. När svenska gosskörledare vill söka inspiration är det därför naturligt att vända blickarna mot England och anglikanska kyrkan. Jag har gjort liknande besök tidigare, men denna resa blev den hittills mest omfattande, då jag besökte tre körer och tillbringade flera dagar med vardera kör. Det var också tveklöst det mest inspirerande besöket jag gjort, efter ett antal års arbete med körkillar och dessutom här i Karlskrona får vara med om uppbyggandet av Fredrikskyrkans Gosskör & Herrkör. WINCHESTER är en liten stad, mindre än Karlskrona. Man är mycket stolta över sin undersköna katedral, vars gosskör räknas som en av de främsta i världen. Här finns en körskola som internat, det vill säga pojkarna bor på skolan ett stenkast från katedralen, sjunger dagliga evensonger samt söndagsmässor. Kören har haft internationellt erkända körledare, för närvarande Andrew Lumsden. Repetitionerna präglas av uppsluppenhet och (ibland för) mycket samtal, men mr Lumsden menar att eftersom man ställer så höga krav på pojkarnas sång och skolarbete, måste man regelbundet också ”släppa på kopplet”. Det är häpnadsväckande att det i Winchester finns ytterligare en gosskör! Vid colleget finns en kör med anor från medeltiden, till vilken jag har en inbjudan nästa gång jag besöker staden. CAMBRIDGE - ST JOHN’S COLLEGE Kören vid St John’s College var den jag kände sedan tidigare. Också här finns en körskola och även denna kör har världsrykte. Medan herrstämmorna i Winchester sjunges

8


Sid. 8: Sopranerna vid Chapel Royal i Hampton Court (Foto: Richard Champness). Sid. 9: Kören vid St John´s College på väg till kapellet samt repetition innan evensong (Foto: Ben Wright). Två korister på väg hem efter gudstjänst (Foto: Joakim Olsson Kruse).

av vuxna, förvärvsarbetande män som extraknäcker som ”lay clerks”, är ”the gentlemen” i St John’s universitetsstuderande. Kören är mån om att inte vara en dussinkör: ”the gents” är stolta över kombinationen av hög musikalisk nivå, studentikos spexighet och social samvaro. Dirigenten Andew Nethsingha har under sina år infört ny musik och släppt ett antal mycket fina inspelningar med kören. Också här är man mycket mån om pojkarnas välbefinnande. CHAPEL ROYAL - HAMPTON COURT Detta var en ny bekantskap för mig, som är mest lik vår egen karlskronakör i storlek och i upplägg. Två repetitioner i veckan och sång främst på söndagar men med strävan att hålla samma nivå som katedralkörerna. Körens admistratör Michele berättade att ledaren Carl Jackson varje vecka måste anstränga sig att liksom ”samla ihop” pojkarna, vilket blev mycket tydligt i repetitionerna. Stämningen här var långt ifrån så trevlig som hos de tidigare körerna, förmaningarna många, men jag förstår pressen att få ihop svår musik på begränsad tid. Körleda-

ren förlitade sig mycket på några äldre och erfarna sångare, som bar upp en yngre och ganska splittrad grupp. Imponerande var dock hur musiken plockades upp vid högmässan och framfördes utan anmärkning! ENGLAND versus SVERIGE Man finner mycket att inspireras av hos de engelska körerna, men mycket är vi också bättre på i Sverige. De engelska körkillarna har enorm gudstjänstvana och stor repertoarkännedom. Men det betyder också att de avverkar gudstjänster mera rutinmässigt. Jag tycker mycket om våra karlskronakillars engagemang vid varje gudstjänst. I Karlskrona är vi mycket måna om att goss- och herrkören ska kännas som en del av församlingen, medan man i England respekterar kören så mycket att den nästan förutsätts vara en sidoverksamhet till församlingsarbetet. Vad tar jag med mig hem till Karlskrona? Det har återigen blivit tydligt för mig att det inte är är några problem att ställa krav på unga sångare. Faktiskt tycker de om att arbeta målmedvetet och med fokus. De

9

kanske knorrar lite i början, det hör till, men när de upptäckt att resultatet blir bra, så vill de jobba på riktigt. Man måste dock vara pedagogisk och förklara för dem varför man ställer krav. Förstår de anledningen, accepterar de den. Ungdomarna, i Karlskrona är det herrkören, lever väldigt aktiva liv. Att frigöra åtskilliga timmar 2-3 gånger per vecka, måste motiveras av en hög kvalitet och tydlig rörelse framåt, annars finns genast annat som tar körens plats. Man möter alltså pojkarna bäst genom att varsamt lyfta dem till en högre nivå: öka tempot, höja kvaliteten och ställa krav. Att göra det omvända, att sänka sig till under deras kapacitet, gör att de tröttnar och känner sig fördummade. I Karlskrona har nu grundats en goss- och herrkör med tydliga engelska influenser. Stöd gärna koristerna i bön och tanke och tveka inte att höra av dig om du har frågor eller idéer. Joakim Olsson Kruse gosskörledare


Ny ljudanläggning i Fredrikskyrkan Anläggningen är komplett med mikrofoner och trådlösa enheter för tal, sång och musik. Från mixerbordet finns möjlighet till inspelning av konserter. Ljudanläggningen är speciellt framtagen för att klara Fredrikskyrkans akustik där efterklangen ligger på sex sekunder.

Vi hälsar följande medlemmar välkomna, som genom dopet har tagits upp i församlingen:

Axel Viktor Eriksson Adrian Gunnar Andrei Lindblom Hellkvist Isac Aron Bernbo Ingrid Karin Elisabeth Andersson Neo Ingemar Linde Charlie Mazetti Elise Kerstin Resebo Noah Karl Magnusson Kjellander Robert Edward Harry Colvin Neo Paul Benny Månsson Skoglöw Eric Joakim Karlsson Ossian Jarl Henrik Holgersson Natalie Freja Koffed Milton Rikard Edvin Fast Karl Arvid Tobias Persson Ella Ainhoa Knoblock Wielanek Arvid Aitor Knoblock Wielanek Axel Fredrik Walter Jonasson Lovisa Anna Ester Hasselberg Abbe Percy Filip Mazetti Anton Fredrik Arvid Walther Teo Hugo August Edelmalm Edvin John Erik Isberg Elsa Linnéa Majken Tigerman Lind Emilia Margit Bäck William Jonathan Jörgen Somehagen Siri Inga Charlotte Wiklund Alicia Angelica Petersson Anton Petersson

-Vi har fått enormt mycket bättre kvalité på ljudet vilket gör att vi kan bredda musikutbudet i kyrkan, säger Ulf Larsson, fastighetsansvarig. Installationen av ljudanläggningen har tagit två veckor och kabeldragningen genom torn, väggar och källare dessförinnan har tagit cirka fyra veckor. På grund av installationsarbetet har kyrkan under vissa perioder under våren varit stängd. Den gamla ljudanläggningen kommer att flyttas över till Trefaldighetskyrkan för att komplettera den befintliga anläggningen där.

Tillgänglighetsanpassning av Trefaldighetskyrkan Nu är Trefaldighetskyrkans trappor inte längre ett hinder för dig med barnvagn, rollator, rullstol eller för dig som har lite svårt att gå i trappor! Den nya hissen ligger nedsprängd i marken till vänster om trappan. Den är speciellt framtagen för kulturhistoriska miljöer och är inte synlig när den inte används. Hissen har kunnat installeras tack vare ett samarbete med Kulturförvaltningen, som har besökscentrum för Världsarvet Karlskrona inne i Trefaldighetskyrkan.

ÖPPEN KYRKA FREDRIKSKYRKANS GOSSKÖR & HERRKÖR Vill du vara med i en unik satsning i svenskt musikliv? Vill du också föra vidare ståtliga musiktraditioner i Karlskronkatedralen? Är du nyfiken och har glimten i ögat? Tycker du om att kämpa lite extra för bra resultat? Vill du träna din röst och musikalitet? TVEKA INTE att boka en tid med körledaren Joakim!

Trefaldighetskyrkan är öppen varje fredag 18.00-21.00 hela sommaren. Kvällsmässa 20.00.

Inför höstterminen 2013 antas ett antal nya sångare. Till delkörerna antas: Juniorkören: 4 pojkar från ca 7 år Diskantkören: 3 pojkar från 8 år Herrkören: 1 countertenor, 2 tenorer, 2 basar mellan 13-25 år

Kom in och slå dig ner en stund, drick en kopp kaffe, samtala med någon eller bara koppla av!

Auditions 5-7 augusti eller efter överenskommelse dessförinnan. Terminsstart 12-13 augusti. För frågor och information, kontakta Joakim Olsson Kruse på 0768-873 175 eller joakim.olssonkruse@svenskakyrkan.se

10


Lövmarknad torsdag 20 juni Café i församlingshemmet Försäljning av kaffe, te, kalla drycker, frallor och nybakade våfflor

MIDSOMMAR

Världsbutiken Öppet 9.00 - 18.00 Rättvisemärkta varor som kaffe, choklad, kläder och presentartiklar

Midsommarafton den 21 juni 15.00-18.00 vid Aspö församlingshem Musik och dans kring midsommarstången medtag egen fikakorg

Fredrikskyrkan öppen hela dagen

Helgmålsbön 18.00

Morgonbön 9.00 Middagsbön 12.00 Kvällsmässa 18.30

För busstider se predikotursannons 14 juni eller www.svenskakyrkan.se/karlskrona

Det handlar om dig

Sommarkyrkan Vi erbjuder ett tema för varje dag, kyrkdetektiven, pyssel, fika och andakt. Ingen anmälan, kom och var med när du kan. Vecka 25 Kungsmarkskyrkan måndag - onsdag 9.30 - 12.00 Vecka 26 Aspö måndag - fredag 9.30 - 12.00 avslutning i Aspö kyrka söndag 30 juni

Konfirmation 2013-2014

Vecka 27 Fredrikskyrkan måndag - fredag 9.30 -12.00

Konfirmation är ett äventyr! Många upplever konfirmationstiden som skön avkoppling från en kravfylld vardag, med möjlighet att tänka kring allt det spännande, underliga och sorgliga i livet. Du får diskutera viktiga saker med andra ungdomar. Det handlar om Gud och just därför handlar det mycket om dig. Till hösten kan vi erbjuda: Veckogrupp Söndagskonfirmander Idrottsgrupp Äventyrsgrupp Sommargrupp För mer information: www.svenskakyrkan.se/karlskrona Frågor: Johanna Fagerberg 33 47 21 johanna.fagerberg@svenskakyrkan.se

För mer information: Johanna Fagerberg 33 47 21

11


SOMMARMUSIKEN Fredrikskyrkan och Trefaldighetskyrkan 10 juli 19.30 Fredrikskyrkan ”Min plats på jorden” med Vokalensemblen Bachspeglarna under ledning av Staffan Sundås 24 juli 19.30 Fredrikskyrkan Orgelafton med Maria Nordström och Thomas Wallin 7 augusti 19.30 Trefaldighetskyrkan Ensemble Mare Baliticum

Aspö kyrka 7 juli 19.15 Aspö kyrkokör med solister under ledning av Anna Jefta 14 juli 19.15 Sara Jefta och Sofia Janninge, fiol, gitarr, slagverk, dragspel 21 juli 19.15 Sång och musik med Eeva Siljamäki, Mari Sundås och Staffan Sundås 28 juli 19.15 ”Klassiska pärlor” Christopher Dury, violin och Joakim Olsson Kruse, piano

Musikcafé i Kungsmarkskyrkan Onsdagar i juli 12.00. Andakt. Kaffe och smörgås till självkostnadspris. 3 juli Wilhelm Peterson Bergers Frösöblomster med Torbjörn Karlsson, piano 10 juli Visor av Evert Taube med Staffan Sundås och Torbjörn Karlsson 17 juli Musik av Evert Taube och Wilhelm Peterson Berger Joakim Olsson Kruse och Torbjörn Karlsson 24 juli Blandad musik av Evert Taube och Wilhelm Peterson Berger Simon Pettersson, sång och Torbjörn Karlsson, piano

Lunchmusik 12.00 varje lördag 1 juni - 31 augusti Fredrikskyrkan jämna veckor Trefaldighetskyrkan udda veckor

12

Kungsljuset1302 issuu  
Kungsljuset1302 issuu  
Advertisement