Page 1

Verksamhetsberättelse Tjugohundrasjutton


Svenska kyrkan i Gävle Svenska kyrkan i Gävle (Gävle pastorat) består av fyra församlingar, Heliga Trefaldighet, Staffan, Bomhus och Maria församling, en kyrkogårdsenhet, familjerådgivning, samtalsakut, teckenspråksverksamhet, sjukhuspräst, studentpräst på högskolan, administrativ enhet samt förskoleverksamhet. I församlingarna finns ca 72 400 innevånare, av dessa är 44 444 medlemmar i Svenska kyrkan. Här arbetar ca 130 anställda.

Uppdraget

Svenska kyrkan har enats om att alla församlingars grundläggande uppgift är att fira gudstjänst, bedriva undervisning samt utöva diakoni och mission. Syftet är att

människor ska leva i tro på Jesus Kristus och en kristen gemenskap. Församlingen har ansvar för verksamheten för alla som bor och vistas i församlingen. Där finns det alltid möjlighet till dop, konfirmation, vigsel och begravning. Verksamhetsberättelsen för 2017 visar exempel på vad Svenska kyrkan i Gävle gjort för att följa kyrkans uppdrag.

Vision och strategiska vägval

2

Strategiska vägval 2017-2020 Gävle pastorat har det övergripande lokala ansvaret för att församlingarna fullgör sin grundläggande uppgift samt det ekonomiska ansvaret för alla församlingars uppgifter i pastoratet. Församlingarnas grundläggande uppgift är att fira gudstjänst, bedriva undervisning, samt utöva diakoni och mission. Syftet är att människor skall komma till tro på Kristus och leva i tro, en kristen gemenskap skapas

och fördjupas; Guds rike utbredas och skapelsen återupprättas. Allt annat som församlingen utför är stöd för och en konsekvens av denna grundläggande uppgift. (KO 2 kap, inledning). Utifrån ovan och med Vision 2025 som ledstjärna finns 10 stycken strategiska vägval som grund för Gävle pastorats verksamhet under 2017-2020.

Svenska kyrkan i Gävle 1. spelar en viktig roll i barns och ungas liv 2. har ett rikt och varierat gudstjänstliv 3. byggs upp av alla medlemmar och det ideella engagemanget har avgörande betydelse i all verksamhet 4. bidrar med förutsättningar för människor att leva ett värdigt liv, diakonala resurser prioriteras efter mänskliga behov 5. är inkluderande och arbetet genomsyras av ett mångfaldsperspektiv

6. värnar skapelsen till exempel genom ett aktivt rättvise- och hållbarhetsarbete 7. har inre och yttre miljöer som är trivsamma, tillgängliga och ändamålsenliga 8. rymmer, som en del av den världsvida kyrkan, olika former av samtal om tro och liv 9. är engagerad i samhället genom samarbeten/ partnerskap och aktivt deltagande i samhällsdebatten 10. är en attraktiv arbetsgivare


Vision 2025 Möter människor

Kyrkan är tillgänglig och öppen. Kyrkan möter oss där vi lever och verkar. Där längtan efter sammanhang och gemenskap finns. Där önskan om reflektion över livsfrågor finns. Där behov av att bli sedd och lyssnad på finns. Där finns kyrkan!

Djärvt diakonal

Kyrkan är en modig och aktiv samhällsaktör med Jesus som förebild. Kyrkan i Gävle hörs, syns och agerar och gör det gärna tillsammans med andra. Där mänsklig nöd och utsatthet finns. Där behov av rättvisa och trygghet finns. Där längtan efter kärlek finns. Där finns kyrkan!

Tro tillsammans

Kyrkan är en mötesplats genom hela livet. Kyrkan ger tron näring genom bön, samtal, gudstjänst och medmänsklighet. Där önskan om att bli mött som den jag är finns. Där längtan efter att växa och mogna finns. Där längtan efter att möta Gud finns. Där finns kyrkan!

3


Innehüll Verksamhetsberättelse

142 personer i 12 grupper talade kristen tro 2017

4


80

skolklasser har besökt Svenska kyrkan i Gävle 2017 (varav 27 besökte barnfattigdomsuställningen)

4 612

personer besökte de "öppna" mötesplatserna 2017

5

"öppna körer" fanns det 2017

5

2 2 3 6 8 9 10 11 11 11 12 13 13 14 15 15 15 15

Svenska kyrkan i Gävle Strategiska vägval 2017–2020 Vision 2025 Allt gott arbete som vi gör tillsammans Dags att lägga 2017 till handlingarna Karin Sarja välkomnades som ny kyrkoherde Miniorerna i Tomaskyrkan Det rika utbudet av barnaktiviteter Höstlovet 2017 bjöd på "prova på" Superpyssel i Andersberg Konfirmation Ungkväll Högskolekyrkan Diakoni handlar om möte med människor Ute på det hela tillsammans Verksamhet i stadsdelen Öster Jul i gemenskap Nu finns familjerådgivare även i Bomhus

15 16 16 16 16 16 17 18 19 19 19 20 20 22 22 23

Samlingsplats för teckenspråkiga Gävle Pride En dag i Hemlingby med Somaliska föräldraföreningen i Andersberg Ny och nyammal samverkan med organisationer Samarbete med IK Sätra Samtal och möten kring frågor gällande extremism och nazism Kommunikation hela tiden Fastighet under 2017 Skog på rulle Svenska kyrkan i Gävle ska minska sin miljöpåverkan Många sa "tack och hej" till Olofsgården En demokratisk folkkyrka Svenska kyrkans organisation Året då vi uppmärksammade reformationen lite extra Vad betyder reformation? Martin Luther för barn – en bok och ett sångspel

23 24 24 24 25 25 25 25 25 26 27

Kantat för reformationens 500-årsjubileum Drop-in Föreläsningar Brännpunkt Heliga – en eftermiddag full av möten! Sången öppnar dörren Arbeta för en god sak Du är värdefull, och du, och du… Dansglädjen blir aldrig gammal Kyrkkaffe på stan Anställda Resultaträkning

Där inget annat anges är bilderna tagna av medarbetare i Svenska kyrkan i Gävle, IKON eller från Shutterstock eller Unsplash.com.


Allt gott arbete som vi gör tillsammans 6

”Tidevarv komma, tidevarv försvinna, släkten följa släktens gång” är ord från psalmen Härlig är jorden. De orden stämmer till eftertanke, om tidens gång, om år som går. I vår vardag, med många bollar i luften, är det lätt att dagarna flyter ihop. Vi minns därför inte alltid det goda arbete som vi gör tillsammans. Kanske vi ibland behöver stanna upp och påminna oss själva om vårt syfte, varför vi är kyrka. Vårt uppdrag är att arbeta för att människor ska komma till tro på Kristus och leva i tro, en kristen gemenskap skapas och fördjupas, Guds rike utbredas och skapelsen återupprättas.

Karin Sarja, kyrkoherde som tur är en verksamhetsberättelse som summerar året som gått. Nu är det alltså dags att lägga 2017 till handlingarna. Titta i backspegeln och utvärdera. Många år är sig lika och svåra att skilja ut, med gudstjänster, dop, verksamheter, möten med människor – allt detta och mer därtill återkommer, och det är viktigt. Men varje år finns det nästan alltid något som sticker ut. Förra året var det uppmärksammandet av reformationen som gjorde året lite speciellt. För 500 år sedan inledde Martin Luther reformationen genom att framföra sina 95 teser. I samband med det har Svenska kyrkan i Gävle haft en rad föreläsningar, konserter, en lutherkantat och en barnmusikal. Vid några tillfällen har det funnits möjligheter för människor att skriva sina egna teser om sådant de tycker är viktigt. Här är några exempel: ”Alla är lika mycket värda”, ”Kyrkan ska vara öppen för alla”, ”Var snäll mot alla barn”, ”Var hjälpsam mot andra”, ”Tänk själv och ifrågasätt” och ”Ät popcorn varje fredag”.

för at t m i n nas h a r v i

Andra händelser som stuckit ut under året är bland annat kyrkovalet, att kyrkoherdebostaden och Olofsgården såldes, att konfirmandgrupperna hade flera spännande inriktningar. Dessutom – ”Brännpunkt Heliga” uppmärksammade ungdomars situation i Gävle, ”Gud håller ställningarna” löd banderollen när Staffans kyrka renoverades och utställningen om barnfattigdom gjorde turné i församlingarna i Gävle. Det är inte möjligt att i den här inledningstexten uppmärksamma allt det arbete som gjorts i Svenska kyrkan i Gävle. Min förhoppning är att läsningen av själva verksamhetsberättelsen ska ge en god inblick i det som gjorts, ytterst för att ”tonen från himlen i själens glada pilgrimssång aldrig ska förstummas”.


44 444 personer var medlemmar i Svenska kyrkan i Gävle 2017

30 094 personer besökte gudstjänsterna 2017

7

Kyrkoherde Karin Sarja. Kyrkkaffe under evenemanget GDGIF på Gunder Hägg-stadion


342

252

vuxna sjöng i 12 vuxenkörer 2017

församlingsbor döptes (varav 9 drop in) under 2017

Dags att lägga 2017 till handlingarna 2017 var ett år fyllt av aktiviteter och verksamhet. 2017 har varit det fjärde året för Gävle pastorat och därmed det sista i mandatperioden för oss förtroende­ valda som tillträdde efter kyrkovalet 2013.

8

Roberth Krantz (S), kyrkorådets ordförande

2017 har innehållit det mesta. I början av året installerades en ny kyrkoherde, Karin Sarja. Hon togs emot i Heliga Trefaldighets kyrka och på plats fanns ett stort antal människor som ville uppmärksamma att Karin börjat som kyrkoherde. Särskilt glädjande var att det också fanns många representanter från kommunen, högskolan och andra delar av det ”offentliga”. Verksamhetsåret 2017 har också präglats av det faktum att det gått 500 år sedan Martin Luther i Wittenberg påbörjade det som skulle komma att bli den stora reformationen av kyrkan som lagt grunden för Svenska kyrkan av idag. Året bjöd på många Lutherrelaterade evenemang. Under senare delen av verksamhetsåret var det kyrkoval, glädjande med ett ökat valdeltagande i hela landet och så också hos oss i Gävle. På många ställen var det köer för att komma in i vallokalerna. Vi har under året bedrivit många verksamheter och glädjande är att i flera av dessa har deltagarantalet ökat. Inte minst kan vi se en ökning av antalet aktiviteter när det gäller verksamhet riktad till barn och unga. Staffans kyrka har under 2017 fått en välbehövlig upputsning av fasad och tak, ett omfattande arbete som också krävt stora ekonomiska resurser. Arbetet löper vidare med att planera för invändig renovering av Staffans kyrka samt ut- och invändig renovering av Heliga Trefaldighets kyrka. Även dessa arbeten kommer att kräva stora ekonomiska resurser. v er ksa m h etså r et

För att klara av de stora framtida kostnaderna i pastoratet, bland annat för renovering av övriga byggnader, såldes kyrkoherdebostaden under året. Det gav ett viktigt tillskott till ekonomin. Antalet aktiva inträden ökade från föregående år vilket är glädjande. Kyrkorådet har under året tecknat samverkansavtal med fritidsgården Legenden, Hela Människan Gävle, Asylkommittén Gävleborg och IK Sätra. Ett sätt för Svenska kyrkan i Gävle att knyta viktiga kontakter och få hjälp med att bedriva viktig verksamhet. Som sagt … 2017 blev ett innehållsrikt år med många glädjeämnen.

47 324 kr samlades in av syföreningarna och "arbetskretsarna" 2017


2

1

Karin Sarja välkomnades som ny kyrkoherde

3

Den 12 februari var det högmässa med välkomnande av nya kyrkoherden Karin Sarja, i en välfylld Heliga Trefaldighets kyrka. Biskop Ragnar Persenius höll i mässan tillsammans med medarbetare inom Svenska kyrkan i Gävle.

4

9

Foto Magnus Aronson 5

6

1. Bomhus barnkörer under ledning av Anna Sara Berenkreutz sjöng bland annat ”Du har något ingen annan har” 2. Kyrkorådets ordförande Roberth Krantz, tillträdande kyrkoherde Karin Sarja, biskop Ragnar Persenius, Karins tidigare kollega, docent Gunilla Gunner lyssnar när en flicka från barnkören läser bibeltexten om Jesus och barnen 3. En dag i glädjens tecken för Svenska kyrkan i Gävle. En applåd av Karin. 4. Karin Sarja i samspråk med biskop Ragnar Persenius 5. I väntan på att börja 6. Förskolorna inom Svenska kyrkan i Gävle välkomnade Karin Sarja som kyrkoherde med fina teckningar


Miniorerna i Tomaskyrkan När löven var som vackrast i höstas fick Tomas­ kyrkans Miniorer höra bibelberättelsen om Jesus och Sackaios. Guds vackra skapelse kan hjälpa oss människor med många olika saker. Sackaios tog hjälp av ett träd, så att han skulle se bättre när Jesus kom till Jeriko. Miniorerna tog i höstas hjälp av trädens vackra löv för att skapa fina keramikskålar och fat. bladen på väg från skolan till Tomas­ kyrkan. Sedan kavlade de löven ovanpå leran så att bladens ådring fastnade som ett mönster på lerans yta. Därefter formade barnen fat och skålar i olika former. När leran torkat målades sakerna i många härliga färger. Miniorgruppen får ofta skapa något som har en anknytning till den bibeltext som läses på samlingen. Medan barnen målar, klipper och klistrar får alla chans att prata vidare om berättelsen. Det som skapas, visas sen upp på en utställning. Ibland spelar barnen teater och klär ut sig som Jesus och hans lärjungar. Tillsammans fantiserar alla om hur det såg ut där berättelsen utspelade sig. Barnen som är mellan 6 och 9 år, får också lära sig många sånger som hör ihop med bibelns berättelser. Ibland är barnen med och sjunger eller dramatiserar i gudstjänsten. På så vis får fler ta del av vad miniorerna gör och lär sig under terminen. barnen samlade

1 677

barn 0-3 år besökte öppna förskolorna 2017

10

Freya och Emma målar sina keramikfat Mattias Larsson med pilgrimsbarn

128

föräldrar lärde sig spädbarnsmassage

51 659 kr

till Barn hjälper barn varav kollekt 3935 kr, övriga insamlingar och lämnade bidrag 37 724 kr under 2017


Det rika utbudet av barnaktiviteter

har valt att satsa på verksamheter för barn och föräldrar. Några exempel i det rika utbudet är spädbarnsmassage, öppen verksamhet för barn tillsammans med vuxen, musiklek, Pilgrimsbarn, Bibeläventyret, Trygghetscirkeln, körsång för barn och Miniorer.

svenska kyrkan i gävle

35

barn provade att spela orgel på höstlovet

Höstlovet 2017 bjöd på ”prova på”

på höstlovet kunde barnen prova på att spela orgel i Staffans kyrka. Några frågor som barnen fick besvarade var: Hur spelar man på en orgel? Hur fungerar den? Hur kan en orgel låta så starkt och nästa sekund så svagt? Och kan man verkligen spela med både händer och fötter? 35 barn kom och provade.

I Andersberg fanns ett cirkustält fullt med aktiviteter under höstlovet.

Barnen fick prova att vara cirkusartist och åka en­ hjuling, jonglera, stå på händer med mera. Återbruksskapande var populärt, t ex bygga en drömfångare. För de minsta barnen fanns dans med Ackes dansskola, ansiktsmålning med mera. Ungefär 500 barn besökte tältet under tre dagar.

11

Spännande att undersöka Staffans kyrkas orgel

77 barn i 6 barnkörer 2017

Superpyssel i Andersberg

2017 ordnade Svenska kyrkan i Gävle och Edgekollektivet, under några veckor, pyssel för barn mellan sju och tolv år i Andreas­salen i Andersberg. Varje vecka fick barnen prova på en ny teknik och nytt material. Det blev många skratt, samtal och skapande. våren

102

barn fick hjälp i projektet ”Barn hjälper barn” Presentkort för 375 kr i snitt delades ut 2017


27

volontärer (”unga ledare”) har engagerat sig i konfirmandverksamheten

12

Konfirmation 2017 har konfirmandarbetet i Gävle fått riktig medvind för första gången på några år. Vi hoppas alla att det vi fått vara med om är början på ett trendbrott, när de som under september tackade ja till att bli konfirmander var 80 % fler än året före. Liksom tidigare årgångar är de som konfirmerades under våren 2017 mycket nöjda med sin konfirmandtid. De uppskattar att möta nya vänner i en miljö där var och en får vara sig själv. Att ha kul, ta det lugnt och därtill prata om viktiga saker i livet är en bra kombination. Och att Gud och tro har med mitt vanliga liv att göra. För andra året i rad prövades en fest på försommaren för att bjuda in till konfirmation, men liksom året före var det svårt att få stadens sjundeklassare att komma till evenemanget. I stället är det upprepade utskick, goda besök på skolorna, och att vi kommit till tals i media och på kyrkans egna sidor, som gör att fler ungdomar anmäler sig som konfirmander. Säkert har även Dreamhack och

under

utlandsresor bidragit till att konfirmation har fått en god klang för många ungdomar. Under hösten påbörjades konfirmandgrupper med data/LAN, pilgrimsvandringar, samt resor till Köpenhamn, Berlin och Wales. Därtill inbjöds till konfirmation ”I min egen takt” för särskolan, ”Andra chansen konfirmation” för åldern 16-19 år samt vuxenkonfirmation och anmälningar kom in till alla grupper. Det har också varit möten kring strategi och långsiktig planering av pastoratets konfirmandarbete. I planerna ingår ytterligare satsningar på skolkontakter i årskurs 4-7 genom att fler pedagoger utbildas i ”Bibeläventyr” samt i ”Mångfald och dialog”. Därtill planeras närvaro och inbjudan till konfirmation under stadens evenemang som ”Stolt och nykter”, ”Stadsfesten”, ”Pride” och ”Ådraget”. Allt för att 2017 års goda konfirmandsiffror inte ska bli en engångsföreteelse utan vara början på en stadigt uppåtgående trend.


7 av 11 högstadieskolor fick konfirmationsinformation via besök av Svenska kyrkan i Gävle 2017

ungdomar i konfirmandläsning under hösten

70

konfirmander under våren

688 13 besök vid konfirmationsgudstjänst 2017

Högskolekyrkan är en del av högskolans studiesociala verksamhet och arbetar nära studenthälsan. Högskolekyrkan vänder sig till både studenter och anställda oavsett tro, sexuell orientering eller nationalitet. Dialog med människor av skilda trosuppfattningar, traditioner och religioner är en självklarhet. Högskolekyrkan ordnar samtalsgrupper, studiecirklar, föreläsningar, gudstjänster, meditation och pilgrimsvandringar. högskolekyrkan

Ungkväll hade Ungkvällar i centrum, Sätra och Bomhus under 2017. Dessutom ungdomskväll i Staffans kyrka en fredag i månaden. Alla ska känna att man kan komma precis som den man är och träffa nya och gamla kompisar, från 15 år till ca 22 år. Ungkvällarna var en plats för goda samtal, fika, lek, sång, skratt och gråt. Ibland träffades alla från de olika stadsdelarna i gemenskap. Kvällarna avslutades alltid med en kvällsbön eller med att fira mässa tillsammans. Det är alltid gratis att komma på dessa kvällar. svenska kyrkan

Högskolekyrkan fick under hösten ytterligare en studentpräst, Rickard Borgenback. Foto Magnus Aronson.


196 personer fick stöd i 846 samtal hos familjerådgivningen 2017

206

personer fick stöd i 784 samtal hos samtalsakuten 2017

Så här tror Mira 8 år att det såg ut i stallet där Jesus föddes.

14

Diakoni handlar om möte med människor Svenska kyrkan i Gävle vill tillsammans med många verka för ett samhälle där människor blir tagna på allvar. Ett samhälle där vi tillsammans får reflektera kring tro och livsfrågor, växa och skapa förutsättningar för att leva värdiga liv. Ibland är det du, ibland är det jag, är en viktig princip inom diakonin. Därför är just ordet tillsammans avgörande. samarbetar med en rad ideella organisationer, offentliga och privata aktörer. Församlingspedagoger och förskolepersonal verkar tillsammans med skolornas personal och föräldrar för att skapa goda uppväxtvillkor för våra barn. Utifrån lokal kännedom om människor som bor, lever och verkar i stadsdelarna utförs både förebyggande socialt arbete och akuta insatser. Svenska kyrkan i Gävle satsar på det diakonala arbetet. Det pågår satsningar på Öster och i Andersberg och arbetet med att ta barns och ungas röster på allvar stärks, bl a i form av att ett barn- och ungdomsråd inrättas 2018. Det har tillsatts en diakonisamordnare och en volontärsamordnare vars uppgifter är att lyssna in och tillsammans med goda krafter vidareutveckla det ideella och diakonala arbete som redan sker. De ska också kunna sammanföra olika aktörer som i sin tur stärker varandra. Diakoni handlar om möte med människor. Inte möte med problem. Livssituationer växlar för alla. Att vara en församling handlar om att tillsammans dela glädje och finnas när sorg och kriser uppstår. svenska kyrkan i gävle

Trygghetscirkeln, en föräldrautbildning, erbjuds till föräldrar i samband med dopsamtal. Konfirmationstiden är en möjlighet att skaffa nya kompisar och få prata om det som verkligen berör. Högskolekyrkan erbjuder en motvikt under en tid av livet när prestationskraven ofta är höga. Samtalsakuten är till för den som hamnat i en livskris. När någon nära avlider kan det finnas behov av att möta fler i liknande livsituation i sorgegrupper. För den som är ensamstående med barn finns Enastående som är en träffpunkt där man äter middag tillsammans, pratar och delar erfarenheter. På vård och omsorgsboendena firas andakter och högläsning. Soppluncher och dagledigträffar blir ljuspunkter i vardagen för många människor. På sjukhuskyrkan kan tankar formuleras fritt utan att journaler skrivs. På Migrationsverkets förvar finns det möjlighet att tala med själavårdare. Inom kriminalvården verkar ideella medarbetare i besöksgrupper tillsammans med präster. För att få påfyllnad, sortera alla vardagens intryck och uppleva kyrkoårets skiftningar förbereds och firas vardagsandakter, sinnesrogudstjänster, högmässor, musikgudstjänster och mycket mer.


Nu finns familjerådgivare även i Bomhus

under hösten placerades en familjerådgivare i Bomhus, Björsjökyrkan, för att det ska finnas familjerådgivning tillgänglig på fler platser än i Kyrkans hus i centrum.

Gänget som åkte skridskor på Gavlerinken dagen innan de gick på en Brynäsmatch tillsammans.

Familjerådgivning innebär: – att i lugn och ro få samtala med varandra om det som känns svårt – att öppna låsta positioner – att tillsammans med familje rådgivaren finna vägar till förändring – en möjlighet att öka förståelsen för egna/andras värderingar och livsåskådning

Ute på det hala tillsammans

bidrar på olika sätt till integrationen i Gävle. Det sker dels genom egna verksamheter, dels genom stöd och samarbete med olika organisationer och aktörer. Allt för att skapa möten mellan människor. Ett samarbete är det mellan projektet ”En bra start”, som Brynäs IF driver och Somaliska föräldraföreningen i Andersberg. På sportlovet 2017 passade kyrkoherde Karin Sarja och fastighetsskötare Micke Nordström på att åka skridskor på Gavlerinken tillsammans med barn från Andersberg.

svenska kyrkan i gävle

Verksamhet i stadsdelen Öster

av en önskan att nå nya målgrupper och att Olofsgården avyttrades, startades barnverksamhet och språkcafé i stadsdelen Öster, på Kanalen, under våren 2017. En gång i veckan var det öppet hus för vuxna med små barn på förmiddagen och på eftermiddagen, språkcafé. Under hösten blev det ett uppehåll med aktiviteterna men förhoppningsvis startar det upp igen under 2018. Fler och fler hittade till Kanalen under våren. Det var uppskattat med fika, sångstund och gemenskap för de som kom med barn. Till språkcaféet kom personer med olika bakgrund som ville öva på svenska. Bland annat utländska studenter från högskolan och det blev många spännande möten och intressanta samtal över en kopp kaffe. som en följd

Jul i gemenskap

svenska kyrkan i gävle har under flera år, på julafton, bjudit in till Jul i gemenskap. Hit är alla välkomna för att fira en alternativ jul. Orsakerna till att människor vill fira på det här sättet är många. Man kanske vill tillbringa julen på annat sätt än man brukar, tillsammans med andra. En del känner att julen har blivit för kommersiell eller familjesituationen har förändrats. Någon kanske är ensam och söker gemenskap. Tack vare att det finns volontärer har arbetet flutit på och människor har på julafton mötts av både mat, kaka, musik, sång och tomte med julklappar. På julafton 2017 var det sex stycken volontärer och några från personalen som såg till att de närmare 70 personerna, varav ett 10-tal barn som kom till Mariakyrkan i Sätra, fick en fin julafton tillsammans. Förutom de volontärer som var på plats hade ytterligare en handfull frivilliga bakat, skänkt choklad och julklappar som räckte åt alla.

Samlingsplats för teckenspråkiga

hösten 2017 flyttade Teckenfyran från Olofsgården till Mariakyrkan. I inledningsskedet rådde oro hos besökarna över att behöva lämna den uppskattade Olofsgården. Mariakyrkan visade sig dock ha många fördelar: lättare att hitta parkeringsplats, hiss i lokalerna, fler toaletter, ljusa och öppna ytor som är fördelaktigt för det visuella språket. Initialt var Teckenfyrans syfte att skapa en miljö med högt i tak och låg tröskel i det första mötet med Svenska kyrkan. Tanken var också att där skulle olika kunskapsnivåer i teckenspråk kunna mötas. Utbudet av sammanhang, där teckenspråket är första språket, är inte stort i vårt samhälle. Barndomsdöva, vuxendöva, bärare av Cochlea implantat, gravt hörselskadade, döva med mångfunktionsnedsättningar och elever på teckenspråkskurser är människor som har hittat sitt hemma i denna del av Svenska kyrkan i Gävle. Ytterst värdefullt för Teckenfyran är de sex volontärer som ger kraft och tid för planering, förberedelse och genomförande. Teckenfyran – en samlingsplats för teckenspråkiga. För många är den mer än så. Teckenfyran bryter isolering, ger möjlighet till kontaktskapande och kunskapsdelande.

15


Ny och nygammal samverkan med organisationer

379tkr samlades in i kollekt 2017

2017 skrevs fyra nya samverkansavtal mellan Svenska kyrkan i Gävle och andra organisationer. Ett är med en ny samarbetspartner, IK Sätra. De tre andra är med organisationer som kyrkan har arbetat tillsammans med i många år, men som nu tar en ny form, RIA – Hela Människan, Asylkommittén i Gävleborg och Fritidsgården Legenden. Svenska kyrkan i Gävle samarbetar tillsammans med olika organisationer som ideella, offentliga och privata företag. Ibland handlar det om tillfälliga utbyten, andra gånger arbetar kyrkan tillsammans med andra under längre tid. Några gånger bestämmer sig kyrkan och organisationen att samarbetet ska vara mer formaliserat, då skrivs ett samverkansavtal. Svenska kyrkan i Gävle stödjer då organisationen bland annat med resurser i form av pengar, men även andra resurser som lokaler, kunskapsutbyte och att kyrkans egen personal medverkar i samarbetet. Anledningen till att Gävle pastorat skriver avtal kan bland annat vara att det är en verksamhet som våra förtroendevalda har beslutat att det är angeläget att stödja. Andra gånger handlar det om att organisationen har specialistkompetens inom områden som Svenska kyrkan i Gävle saknar.

under

Gävle Pride

Gävle Pride var Svenska kyrkan i Gävle med i många av programpunkterna. Bland annat ”Preaching Pride och Nådens gåvor”(workshop och föreläsning), en temamässa och en regnbågsnatt i Heliga Trefaldighets kyrka, regnbågsmässa i Mariakyrkan och mat och framtidsmingel i Maria. Svenska kyrkan var också med i prideparaden under parollen ”Var inte rädd 365!”. En vecka innan paraden ordnades plakattillverkning med fika. under

16

En dag i Hemlingby med Somaliska föräldraföreningen i Andersberg har Staffans församling och Somaliska föreningen i Andersberg samarbetat och gjort saker tillsammans. En solig sommardag åkte 21 barn från Andersberg och några vuxna från Somaliska föreningen till Hemlingby där hästen Berta bjöd på en åktur. Det blev också korvgrillning, lek, titta på djuren, löpning uppför skidbacken. Alla verkade mycket nöjda efter en riktig äventyrsdag. under året

Samarbete med IK Sätra

förutom idrottsverksamhet också, med bland annat kommunala bidrag, en fritidsgård och en omfattande social verksamhet i Sätra. Utifrån befolkningsstrukturen i Sätra inkluderar detta frågor om integration och genus. Nu finns ett samverkansavtal mellan Gävle pastorat och IK Sätra för att stärka integrationen, inte minst för flickor. ik sätra bedriver

Författaren och avhopparen Anna-Lena Joners Larsson.

Samtal och möten kring frågor gällande extremism och nazism

och motverka främlingsfientlighet behövs samtal och möten. Fritidsgården Legenden i Bomhus och Svenska kyrkan samarbetar i ett projekt rörande frågor om bland annat extremism. 2017 bjöds Anna-Lena Joners Larsson in för att föreläsa om sin väg in i den högerextrema rörelsen, och framförallt sin väg ut från densamma. Hon berättade utifrån sin självbiografiska bok ”Nazibruden” som sedan lästes på fritidsgården tillsammans med personal från Svenska kyrkan i Gävle. för att förebygga


r

Kommunikation – hela tiden är en grundläggande uppgift för kyrkan. Kommunikationen ska präglas av den människosyn som evangeliet manar oss till. Alla människors lika och unika värde. Genom Svenska kyrkans kommunikation ska människor ges möjlighet att möta en öppen och levande kyrka som är ett tecken på Guds närvaro. Utmaningen för Svenska kyrkan är att höras bland alla andra röster i samhället. Under 2017 var den stora kommunikationsutmaningen kyrkovalet. Att få ut relevant information om kyrkovalet som gör att medlemmarna känner tillhörighet med sin kyrka och att de känner att de kan påverka kyrkans arbete (riktning) genom att gå och rösta.

att kommunicera tro

Att kommunicera kyrkovalet

Svenska kyrkan i Gävle utgick från den nationella nivåns kampanj, som tagits fram för att Svenska kyrkan ska kunna kommunicera med en mycket stor grupp människor. En del av dessa har stor kunskap om och en mycket stark relation till kyrkan medan en del av dem, trots att de är

I dagspress

medlemmar, saknar både kunskap om och relation till kyrkan. För att vara så effektiva som möjligt i kommunikationen behöver den anpassas efter gruppen som saknar kännedom om kyrkan och dess verksamhet. Samtidigt spiller den över på den relationsstarka gruppen som påminns om att det är kyrkoval och som också kan känna stolthet över att vara del av kyrkans verksamhet. Kampanjen fokuserade på att synliggöra det okända och oväntade som Svenska kyrkan gör. Enligt undersökningar vill människor att kyrkan ska satsa på diakoni (t ex stöd vid sorg, stöd till socialt utsatta, stöd till äldre och människor som lever i ensamhet), själavård, barn- och ungdomsverksamhet och kulturarv. Detta var verksamheter som lyftes 2017. Nationella nivån satsade bland annat på stortavlor runt om i Sverige, 70 st i Gävle. Som komplement till detta gjordes lokalanpassade budskap i andra kanaler.

under året har Svenska kyrkan i Gävle förekommit i Gävles dagstidningar, Gefle Dagblad och Arbetarbladet ett flertal gånger. Dessutom har Sveriges Television Gävleborg och Sveriges Radio Gävleborg uppmärksammat Svenska kyrkan i olika sammanhang. 14 pressmeddelanden gick ut 2017 och alla uppmärksammades i Gävles dagstidningar (på webben eller/och i papperstidningen), Sveriges Radio Gävleborg eller i Sveriges Television Gävleborg. Fyra debattartiklar förekom under året i medierna. De handlade om ”En kyrka för alla”, ”Att bli människa i Gävle”, ”Jag hoppas att du röstar i kyrkovalet” och " Svenska myndigheter tror inte på tro".

Målgruppsanpassade budskap skickades bland annat hem till alla förstagångsväljare. ”Ska du låta andra bestämma eller vill du också vara med och påverka? Har alla människor rätt att leva ett värdigt liv? Vill du gifta dig i en kyrka? Spelar det någon roll om människor är ensamma? Är det rätt att barn svälter ihjäl? Din röst kan förändra framtidens kyrka! 17 september är det kyrkoval och du kan vara med och bestämma vad Svenska kyrkan ska arbeta för.” Andra kanaler som användes i kyrkovalskampanjen var svenskakyrkan.se/gavle, intranätet, annonser i Mitt Gävle, bioreklam, flyers, minifoldrar, affischer, pressmeddelanden. Internt inriktades bl a budskapet på ”Ta med en vän och gå och rösta!” Närvaro, öppenhet och hopp är Svenska kyrkans kärnvärden för kommunikation.

17


Fastigheter under 2017

18

en v i kt ig u ppgi f t som Svenska kyrkan i Sverige och Gävle har är att ta hand om alla kyrkobyggnader. Svenska kyrkan i Gävle förvaltar ett antal kyrkor, vissa riktigt gamla. Heliga Trefaldighets kyrka invigdes 1654, men vissa delar härstammar från medeltiden. Böna kapell byggdes 1843 och Strömsbro kyrka 1899. Att äga och förvalta dessa gamla byggnader kräver resurser och det görs ständiga upprustningar. Under 2017 gjorde Svenska kyrkan i Gävle en omfattande upprustning av Staffans kyrka, en kyrka från 1930-talet. Bland annat gjordes en fasadrenovering, där putsen byttes ut och fasaden fick ny färg för att efterlikna en tidigare kulör. Dessutom renoverades kyrktornet, kyrktuppen, stjärnor och andra detaljer förgylldes, korset lagades och tornurets urverk byttes ut. Vi befinner oss just nu i ett utvecklande och spännande läge då vi har många inplanerande projekt och våra stora kyrkor är i fokus för underhåll. Ett antal av pastoratets byggnader omfattas av Kulturmiljölagen, KML.

Vi har … • installerat ett passagesystem i Heliga Trefaldighets kyrka och Strömsbro kyrka. • renoverat ljusarmar i Heliga Trefaldighets kyrka. • installerat ett nytt ljudsystem i Böna kapell. • tillgänglighetsanpassat Hemlingby kyrka. • renoverat mässhakar i Bomhus kyrka. • utfört en stor renovering av Staffans kyrka, den blev klar i november. • projekterat för renovering av murarna runt Staffans kyrka. • påbörjat projektering av den inre renoveringen av Staffans kyrka, denna projektering beräknas vara klar i juni 2018.

• besiktat och gjort underhållsplaner på alla våra byggnader. • bytt belysningsarmatur i Mariakyrkan. • uppdaterat vårt ljudsystem i de flesta byggnaderna så att de anpassats till vilka krav marknaden ställer då det gäller sändningssignaler etc. • flyttat all administrativ personal till Teknikparken. • flyttat all verksamhet samt avvecklat Olofsgården. • arbetat med att se över hur vi kan anpassa Staffans kyrka så att mer verksamhet får plats där. Bland annat sett över möjligheten att använda hela källarvåningen.

Många sa ”tack och hej” till Olofsgården

15 juni var det dags att tacka av Olofsgården. Sedan 1962 har Olofsgården varit ungdomarnas hus men redan tidigare hade kyrkan olika verksamheter där. Nu är huset sålt och det anordnades en fest för gamla och unga som ville säga hej då till gården. Gästerna delade med sig av minnen från tiden i Olofsgården både runt borden, i sina tal och i en minnesbok. I andaktsrummet firades tidstypiska andakter med sånger från 70-tal, 90-tal och nutid. Ungdomarnas nya lokaler blir i Kyrkans hus. den


1089 personer kremerades (varav 618 var Gävlebor)

Skog på rulle

installerades 2000 m2 ny skogsmatta runt den nybyggda ceremoni­ platsen (invigning våren 2018) på Skogskyrkogården. Rullarna med skog är stora 2x5 m och liknar färdig gräsmatta på rulle men skogsmattan innehåller bland annat mossa, lingon, blåbär och ljung. Den skördas i Finland i så kallad produktionsskog som är klar att avverkas. Det är marken som störts i samband med anläggandet av den nya ceremoniplatsen som nu återställdes till skog. Efter att marken har förberetts för att skogsmattan ska trivas lades bitarna på plats av personalen på kyrkogårdenheten. Resultatet blir omedelbart och skogsmattan smälter på ett naturligt sätt ihop med den omgivande skogen på Skogskyrkogården. i höstas

Svenska kyrkan i Gävle ska minska sin miljöpåverkan

personer jordbegravdes (varav 62 var Gävlebor) 2017

19

~6 500

av 2017 arbetar Svenska kyrkan i Gävle för att bli miljödiplomerad. För att uppnå det målet används Svenska kyrkans eget miljöledningssystem. Fördelen med det här sättet är bland annat att det har en teologisk grund, att organisationen börjar arbeta från de nuvarande förutsättningarna och att den är anpassad utifrån kyrkans organisation, frågor och arbetssätt. Samtidigt följer diplomeringen i stort sett de etablerade miljöledningssystemen som används av andra organisationer och företag, ISO 14001 och EMAS. Sedan tidigare fanns en tillsatt miljögrupp inom Svenska kyrkan i Gävle med medarbetare, som har olika funktioner, för att arbeta strategiskt med miljöfrågor inom organisationen. Under året har denna grupp gjort en nulägesbeskrivning utifrån checklistor.

sedan början

77

gravar sköttes av kyrkogårdsenheten 2017

624

personer gravsattes på kyrkogårdarna 2017

Områden som miljögruppen har inventerat är: • byggnader • förvaltning och ekonomi • kemikalier och avfall • kyrkogårdar och markanläggningar • transporter och kommunikation • varor och tjänster • pastoral verksamhet.

Utifrån dessa nulägesbeskrivningar tog gruppen fram övergripande mål och delmål för varje område som organisationen nu ska arbeta vidare med.

25 423 gravar fanns det på kyrkogårdarna 2017


34 ledamöter 14 ersättare i kyrkofullmäktige

En demokratisk folkkyrka

49

personer valde att bli medlemmar och 765 personer gick ur Svenska kyrkan i Gävle 2017

Gävle pastorat styrs av en politisk beslutsorganisation med kyrkofullmäktige, kyrkoråd samt valnämnd. Vart fjärde år är det kyrkoval.

20

Kyrkofullmäktige sammanträder två gånger om året för att godkänna bokslut, upprätta budget, besluta om kyrkoavgiften och ge förslag på begravningsavgiften. Kyrkofullmäktige utser ledamöter till valnämnden och kyrkorådet. Kyrkorådet ansvarar för övergripande mål, riktlinjer och ekonomiska ramar. Församlingarna, kyrkogårdsenheten och förskolorna svarar för verksamheten. Administrationen svarar bland annat för ekonomi, personal, löner, kommunikation och fastigheter. Pastoratet har cirka 130 anställda och här finns präster, diakoner, musiker, församlingspedagoger, administrativ personal, vaktmästare, förskollärare, barnskötare och kyrkogårdspersonal.

Kyrkoval 2017

Valnämnden har under året genomfört valet för mandat­ perioden 2018 - 2022.

Svenska kyrkans organisation

I kyrkoordningen anges att valnämnden har det lokala ansvaret för valets genomförande. Tjänsteman från Gävle pastorat tilldelades 50 % av tjänst till att vara behjälplig valnämnden. De val som genomfördes var val till kyrkomötet (nationell nivå), stiftsfullmäktige (stiftsnivå) och kyrkofullmäktige i Gävle pastorat.

Mandatfördelning i kyrkofullmäktige 2018-2022, Gävle pastorat

14 mandat Arbetarpartiet Socialdemokraterna (S) 11 mandat Politiskt obundna inom Svenska kyrkan (POSK) 4 mandat Sverigedemokraterna (Sd) 3 mandat Centerpartiet (C) 2 mandat Fria Liberaler i Svenska kyrkan (FiSK) 1 mandat Miljöpartister i Svenska kyrkan (MPSK)

Kyrkomötet

Kyrkomötet är Svenska kyrkan högsta beslutande organ med 251 ledamöter. Det beslutar om kyrkans gemensamma och övergripande frågor. Till exempel utbildningsfrågor, ekumeniska relationer, Svenska kyrkan i utlandet, internationell mission och diakoni. Kyrkomötet behandlar också frågor om hur kyrkan ska arbeta med klimatfrågan och vilka psalmer som ska finnas i psalmboken. Svenska kyrkan är indelad i 13 stift. Stiftsfullmäktige är stiftets högsta beslutande organ. Stiftens främsta uppgift är att stödja församlingarna i deras verksamhet och förvaltning genom expertis inom flera områden. De kan till exempel bidra med kunskap Bomhus i kyrkoantikvariska frågor, när en kyrka församlingsråd inom stiftet behöver renoveras. Bomhus församling

Stiftsfullmäktige Kyrkofullmäktige

Svenska kyrkan Gävle (Gävle pastorat)

Valnämnd Kyrkoråd

Enheter och arbetslag

Heliga Trefaldighets församlingsråd

Maria församlingsråd

Staffans församlingsråd

Heliga Trefaldighets församling

Maria församling

Staffans församling


Förtidsröstande nummer 1000, Tommy Uhr.

Familjen Djupenström röstade i Tomaskyrkan på valdagen

21

Utbildning för valförrättare

18,39%

röstade i kyrkovalet 2017 En ökning med 6% från 2013

1 179

personer besökte musikgudstjänsterna 2017

9 818

Anders och Nina är redo att ta emot de röstande.

personer besökte konserterna 2017


Året då vi uppmärksammade reformationen lite extra Svenska kyrkan är en öppen folkkyrka som vilar på en evangelisk-luthersk grund. Vår historia är av stor betydelse när vi talar om den reformatoriska traditionen med teman som fortfarande är levande och aktuella. 2017 var det 500 år sedan Martin Luther spikade upp sina 95 teser på en kyrkport i Wittenberg, en stad i Tyskland. Denna handling skulle leda till den så kallade reformationen. Under 2017 uppmärksammades reformationen på olika sätt i Gävle och runt om i världen. 2017 kunde Svenska kyrkan i Gävle erbjuda många möjligheter till ny kunskap, diskussion och samtal om Martin Luther och reformationen.

under

22

En föreläsningsserie med presentation av Luther med olika utgångspunkter

– Luther och den sjungande församlingen – sång och musik i kyrkbänken. – Kallelsen och vardagslivet – hur skulle Luther ha fått till livspusslet? – Martin Luther – munken som förändrade världen. – Luther och sinnlig närvaro – vad betyder det idag? – Rebell - vad kan vi lära oss av Luther som religionskritiker? – Luther och andligheten – kan vi träna oss i tro?

Vad betyder reformation?

kommer från latinets reformatio som betyder både "återge något dess ursprungliga form" och att omforma. För Martin Luther var det centralt att kyrkan behövde återgå till sitt ursprung och därmed förändra senare påbyggnader som hindrade evangeliets budskap att nå fram till mänskligheten. ordet reformation

Hur har reformationen format det samhälle vi har idag?

Reformationen under 1500-talet påverkade alla kyrkor och hela samhället i västra Europa. För reformatorerna var det viktigt att var och en själv kunde läsa Bibeln. Därför spelade läskunnighet och undervisning en större roll, den enskilde skulle själv ta till sig evangeliet. Upplysningen på 1700-talet innebar en fortsättning på reformationen som uttryck för tro på individens övertygelse. Reformationen har påverkat det svenska samhället när det gäller utbildning, folkrörelser och demokrati.

Luther – död eller levande

En föreställning där skådespelaren Per Ragnar vänder upp och ner på bilden av “Luther-på-våra-axlar”.

Vad ville Martin Luther?

Åtta bordssamtal i Mariakyrkan

Luther som tonsättare

Orgelkonsert med bearbetningar av kända Luthermelodier av bland annat J S Bach och M Reger på orgeln i Heliga Trefaldighets kyrka

Luther i nya kläder

En gudstjänst med Bomhus kyrkokör och kompgrupp där Luthers psalmtexter möter nya melodier i en ny tid.

Reformationskantat – uruppförande

Friheten finns! – ett sångspel

var det premiär för Friheten finns! – ett sångspel. Barn sjöng och berättade om orättvisor, kärlek och frihet. Publiken togs med i otrygghetens kalla mörker, flykt genom åskväder, skor som trampar nya stigar till kärlek och gemenskap. En port öppnades mot framtiden där vi fick vara med att spika upp nya ledord för en ny tid. Barnkörer, miniorer (barngrupper) och musiker medverkade med sånger skapade av Leif Nahnfeldt, manus skrivet av Katarina Bonander, baserat på barnboken "Martinbarnen berättar”. på höstlovet


Joakim Andersson, organist i Staffans församling.

Kantat för reformationens 500-årsjubileum den 30:e september

Barnen i Tomaskyrkans miniorgrupp har fått måla av en klassisk bild av Martin Luther. Några av målningarna har blivit omslagsbild på den färdiga boken.

Martin Luther för barn – en bok och ett sångspel 2017 färdigställdes boken där Martin Luthers barn berättar om sin pappa. Om åskväder, nunnor som flyr i silltunnor, teser som fladdrar ut över världen, om stökiga studenter och uppkäftiga präster. Under 2016 startade ett barnboksprojekt för att skapa en berättelse om Martin Luthers liv och tankar med sikte på mellanstadieåldrarna. Barnboksförfattaren Ulf Nilsson har varit skrivcoach för en grupp medarbetare i kyrkan däribland Leif Nahnfeldt, präst och Anna Forsgren, fritidsledare, från Svenska kyrkan i Gävle. På vägen fram till den färdiga boken har deltagarna fått öva sig i att berätta för barn, att skapa karaktärer och att fånga unga läsares intresse. Man skulle också, på ett för barn

under

begripligt språk, få fram viktiga delar av Luther tankar och livsverk. Författarna har skrivit varsin del men också arbetat mycket tillsammans. Man har även provläst för barn för att få direkt respons och hjälp av deras kloka synpunkter. Vid några skrivträffar har man jobbat med att få alla delarna i boken att hänga samman i en gemensam ramberättelse. Till varje kapitel finns sånger av Leif Nahnfeldt som under hösten 2017 formades till ett sångspel med barn som skådespelare och sångarna från barnkörerna i Björsjökyrkan och Tomaskyrkan. Friheten finns! – ett sångspel!

2017 var det ett uruppförande av kantat* i Staffans kyrka för reformationens 500-årsjubileum. Organisten i Staffans församling, Joakim Andersson, hade fått i uppgift av kyrkoherden att skriva ett Lutherkantat och han tvekade inte att tacka ja då han gillar utmaningar. Kantaten är uppdelad i fyra avdelningar. Den innehåller Luthers liv från moll och ångest, avlater och reformation, kärleken till Gud och människan, till fest och glädje. Förutom körer och musiker har personal från kyrkogårdsenheten varit involverad i ljudeffektsarbetet, de har snickrat en åsklåda till föreställningen. Den röda tråden genom verket är Luthers psalm ”Vår Gud är oss en borg”. Då den är en av hans mest kända psalmmelodier tyckte Joakim att man kan använda den som ett återkommande tema i kantaten. * en komposition för röst och instrument över en sammanhängande, berättande text (källa: Nationalencyklopedin)

23


Föreläsningar

112 par vigdes (varav 19 par vid drop-in-vigsel) 2017

Integration och kulturkrockar I slutet av året kom debattören och författaren Kurdo Baksi och höll föreläsning i Heliga Trefaldighets kyrka. Föreläsningen handlade om hur vi ska förhålla oss till kulturella och samhälleliga rättigheter som krockar med varandra? Var går gränsen mellan individens rättigheter och kollektivets? Kurdo Baksi har arbetat med integrationsfrågan i 30 år. Han berättade om hur debatten har sett ut genom tiderna och vad vi kan ta med oss från tidigare erfarenheter. Men också hur vi kan förhålla oss till dagens utmaningar. Hållbar utveckling – för allt i världen! Tro, hopp och kärlek är lika viktigt som teknik och energi när vi ska möta miljöproblem och klimathot. När tro och vetande möts har livet en möjlighet. Sven Hillert, präst, höll i november en föreläsning på Stadsbiblioteket utifrån sin bok ”Tro i hållbar utveckling, med Gud bortom dualismen”.

9 900

personer firade dopgudstjänst 2017

24

Drop-in

fanns möjlighet till drop-in-dop och vigsel i Staffans kyrka, Heliga Trefaldighets kyrka, Strömsbro kyrka, Björsjökyrkan samt i ett tält i Boulognerskogen under Pridefestivalen. En stor händelse på ett enkelt sätt är tanken bakom drop-in. Präst, musiker och tårta erbjöds och något annat behövde inte förberedas (hindersprövning måste dock beställas i förväg). De som kom valde musik från en färdig lista som musikerna spelade och efteråt bjöds det på tårta, kaffe/ te/festis eller alkoholfri cider. under året

Det är aldrig försent att döpas.

Toward a daily practice of prayer-in-the-body En dag som handlade om hur vi kan bygga upp dagliga rutiner för att läka oss själva i ömsint närvaro, inifrån och ut med Kent Hoffman, en av upphovsmännen till utbildningen Trygghetscirkelns föräldraskap.

Hanna och Malin passade på att drop-in gifta sig i tältet under Pridefestivalen.

Brännpunkt Heliga – en eftermiddag full av möten! 2017 bjöd Svenska kyrkan i Gävle in till ett gemensamt samtal med ungdomar från olika grupper och sammanhang, samt de som arbetar för och tillsammans med unga. Temat för eftermiddagen var Att bli människa i Gävle – uppväxt och framtid. Detta inföll samtidigt som biskopsvisitationen* och biskop Ragnar Persenius utmanade med frågan Vad gör ni för att skapa goda förutsättningar för ungas liv och framtid? i slutet av mars

Gävles ungdomar i fokus när biskopen var på besök.

*Biskopsvisitation är ett tillfälle för en biskop inom Svenska kyrkan att träffa anställda, förtroendevalda och församlingsbor för att ta del av för­ samlingarnas verksamhet och prata om framtiden.


72

Sången öppnar dörren träffades en kör som är öppen för alla i Kyrkans hus. Tillsammans sjöng sångarna lätta texter och pratade om vad orden i texten betyder. Det är både män och kvinnor, barn och ungdomar som dyker upp. Några kan svenska sedan länge, andra har precis börjat ta stapplande steg i det nya språket. Ett jättebra sätt för de som vill lära sig mer svenska och på köpet få nya vänner. Det brukar komma mellan 10 och 35 personer på körövningarna och målet är en fast grupp med 20 personer. Svenska kyrkan i Gävle har i uppdrag att skapa mötesplatser för människor och den här kören är en av dessa mötesplatser. Man behöver inte ha sjungit i kör innan utan det viktigaste är att komma dit, sjunga och mötas! varje måndag

Arbeta för en god sak Strömsbro och i Bomhus finns det föreningar som heter Arbetskretsen. Arbetskretsen är en grupp med människor som brinner för att hjälpa andra. De handarbetar, bakar, fixar auktioner och försäljningar för att sen skänka sina alster eller försäljningsintäkter till människor i världen som har det svårt. Arbetskretsen i Bomhus har funnits i 70 år. Just nu är medlemsantalet 18 stycken. I Strömsbro är medlemsantalet ca 30 stycken. Arbetskretserna träffas varannan vecka. I Björsjökyrkan ordnas Stickcafé vilket är mycket välbesökt. Flera av de stickande kvinnorna har åkt från andra sidan stan för att sticka och umgås. Det är öppet för alla. Alla kläder som skänks stickas inte på stickcaféet utan en del produceras hemma och lämnas in till kyrkan. Det mesta skickas till organisationen Human Bridge. Några gånger under åren har det även skänkts stickat till nyanlända personer som kommit till Gävle. i både

barn inskrivna på förskolorna 2017

Alla ville krama den gröna Draken.

Du är värdefull, och du, och du…

14 februari känner de flesta igen som alla hjärtans dag. På förskolorna i Svenska kyrkan i Gävle är det dock mer än så. Det är Värdefulldagen. Dagen är en del av arbetet med värdegrunden förskolorna har och utgår från att alla är lika mycket värda. Det viktiga budskapet är ”att just du är du” och att du är viktig just därför och inte utifrån prestation samt att man ska vara en snäll kompis. Alla sjunger ”Du vet väl om att du är värdefull” (psalm 791). Barnen på förskolorna Pärlan, Staffanbackens, Smaragden och Stjärnan överraskades av Draken som gav varje barn ett halsband i form av ett hjärta innan den flög vidare till andra barn.

den

25

Dansglädjen blir aldrig gammal är det dans på Träffpunkt för seniorer. ”Danslovers” är ett arrangemang, av Svenska kyrkan i Gävle och Gävle kommun, som vänder sig till dem som är 65 plus. Förutom dans har man även ordnat hattfest och surströmmingsskiva. Besökarna blir fler och fler, de första åren var det runt 30 stycken som kom varje gång men nu är det uppemot 50. Tanken är att uppmuntra till att leva livet hela tiden. en gång i månaden

Maj och Henning i dansens virvlar.

Kaffe och kaka till de som ville prata.

Kyrkkaffe på stan ett litet bord,

stolar och kaffe var allt som behövdes när kyrkoherde Karin Sarja bjöd in till kyrkkaffe på stan under parollen ”Kom och ta en fika med kyrkoherden och prata om livet, Gud eller vädret”. I maj fikade hon tillsammans med besökarna på GD/ GIF-olympiaden på Gunder Hägg stadion och i juni med flanörer på Drottninggatan. Det blev många möten och olika sorters prat. Någon ville prata gamla minnen, en annan om Svenska kyrkans internationella arbete och ytterligare någon tog bara en kopp kaffe. Flera synpunkter på kyrkan kom upp över kopparna.


126

49 personer var engagerade i församlingsråd 2017

årsarbetare anställda 2017 i Svenska kyrkan (kvinnor 65 % , män 35 %)

cirka

120

26

Anställda

ideellt engagerade inom diakonalt arbete 2017

Antalet nyanställda under 2017 uppgick till tretton och ytterligare rekryteringar pågår. Sjutton anställda har slutat och anledningarna har varit pensionsavgångar, flytt till annan ort, prova andra anställningar eller att en tidsbegränsad anställning har upphört.

Friskvårdsarbetet

Kompetensutveckling

Samverkan

Åtta stycken medarbetarsamlingar har genomförts under året, med syfte att ge kompetensutveckling och bidra till en starkare sammanhållning bland de anställda i pastoratet. Utbildning Gävle Vägen avslutades 2017. Det var en grundutbildning inom Svenska kyrkan, som startade under 2016 och avslutades med ett studiebesök vid Domkyrkan i Uppsala och Uppsala Stadsmission. Det anordnades också en utbildningsdag till vilken alla pastoratets medarbetare, anställda, volontärer och förtroendevalda bjudits in. Programmet bjöd på föreläsningar av Ylva Eggehorn och Milad Mohammadi samt egna val av seminarium där man valde två av sju att lyssna på. Dagen inleddes med ”Friheten finns!” – ett sångspel, där barnen leddes av musiker och pedagoger från pastoratet.

För att motivera till friskvård finns en ”Hälsokommitté”. Kommittén består av ett antal anställda som planerar och genomför friskvårdstillfällen under året. Bland annat föreläsningar, deltagande i Vårruset, cykelutflykt till Lerviks källa, promenader, prova på curling med mera.

Inom ramen för facklig samverkan har nio samverkansoch fem skyddskommittémöten genomförts.

Flytt av administrativ personal till Teknikparken

I samband med försäljningen av kyrkoherdebostaden och Olofsgården flyttade all administrativ personal till Teknikparken. Syftet med flytten var att frigöra mer och fler ytor till församlingsverksamhet i våra egna lokaler.


Resultaträkning Svenska kyrkan i Gävle 2017.01.01 – 2017.12.31

2017

2016

Kyrkoavgift

84 644

81 694

Begravningsavgift

24 039

24 503

Ekonomisk utjämning

-9 544

-9 514

Verksamhetens intäkter (tkr)

Verksamhetens intäkter

38 428

24 676

137 567

121 359

Övriga externa kostnader

-37 413

-33 253

Personalkostnader

-70 946

-66 146

Större underhåll

-19 820

-6 732

-5 703

-5 444

-133 882

-111 575

3 686

9 784

839

461

-429

-458

Resultat efter finansiella poster

4 095

9 787

Årets resultat

4 095

9 787

Summa verksamhetens intäkter

Verksamhetens kostnader (tkr)

Av- och nedskrivningar av materiella anläggningstillgångar Summa verksamhetens kostnader Verksamhetens resultat

Resultat från finansiella poster (tkr) Ränteintäkter Räntekostnader

Gudstjänster och kyrkliga handlingar Barn och unga Gemenskap för vuxna Diakoni Specialenheterna*

Så fördelas kyrkoavgiften

Internationellt arbete Musik och kultur Styrning och ledning Stödjande verksamhet Information/kommunikation Fastigheter *Familjerådgivningen, Samtalsakuten, Sjukhuskyrkan, Teckenspråksverksamheten

Nyfiken på fler av 2017 års siffror? Årsredovisningen hittar du på svenskakyrkan.se/gavle

27


Må din väg gå dig till mötes

"Må din väg gå dig till mötes och må vinden vara din vän och må solen värma din kind och må regnet vattna själens jord och tills vi möts igen må Gud hålla dig i sin hand." Psalm 730

Vill du veta mer om eller engagera dig i Svenska kyrkan i Gävle? Läs mer på webben svenskakyrkan.se/gavle

Det går också bra att ringa 026-17 04 00 eller skicka e-post gavle.pastorat@svenskakyrkan.se

Verksamhetsberättelse 2018  
Verksamhetsberättelse 2018  
Advertisement