Issuu on Google+

Årsbok

2013

Svenska Alliansmissionens verksamhetsberättelse för 2012

Stafettpinnen går vidare sid 7

Guds sydafrikanska verkstad 50 år sid 9

SAM:s internationella arbete, land för land sid 10-12


LEDARE

Om möjligt vänd! Med mycket bestämd stämma ger damen i min GPS order att vända om eftersom jag enligt hennes mening är på fel väg. ”Om möjligt vänd!” Ibland hamnar vi alla i läget där vi är på väg åt fel håll. Det kan gälla livet i stort eller enstaka felaktiga vägval. Gud har genom Jesus Kristus klivit in i både tid och rum för att möjliggöra omvänd else. Han blev människa och banade vägen fram till Faderns hjärta och en återupprättad försonad relation. Hans budskap är: ”Tiden är inne, Guds rike är nära. Omvänd er och tro på budskapet.” (Mark 1:15) Han sa inte: ”Om möjligt vänd”. Snarare sa han: ”Nu är det möjligt att vända om”. Svenska Alliansmissionen har under många år hört orden: ”Om möjligt vänd”. Dock utan riktig kraft att göra omvändelsen. Viljan har funnits medan kraften saknats. Det har främst handlat om ekonomi vilket hindrat oss att hitta kursen och riktning en igen. Under 2012 har dock ekonomin stabiliserats något även om det är skört ännu. Samtidi gt har en processgrupp utifrån framtidsutredningens tankar (som antogs i konferensen 2011) format både vision och målsättningar*. Visionen att vi som Guds folk tillsamm ans med Jesus verkar i den värld Gud kallat oss att leva ut vår tro i. ”Tillsammans med Jesus i världen” blir visionen. Målsättningen är att mission på ett ännu tydligare sätt blir vår ledstjärn a. Det känns riktigt gott att vi under 2012 påbörjat omvändelsen. Att vi kunnat hitta färdriktningen, och att vi sakta men säkert återhämtar oss ekonomiskt. Tillsamm ans, som enskilda kristna, som församlingar och samfund tar vi omvändelsens utmanin g på allvar. Vända till vår Herre frågar vi oss hur vi kan fullfölja missionsutmaningen. Året 2012 blev det möjligt att vända och ta ut riktningen framåt. Jag tror att år som ligger framför blir år då vi går framåt; planterar nya församlingar, rekryterar fler missionärer, och att vi enskilt och som församling tar Guds ord på ett djupare allvar och låter bönens kraft genomsyra våra liv. Så låt oss medvetet, med Guds vind i ryggen, gå framåt också år som ligger framför. Tillsammans med Jesus verka i världen så att vår medmänniska får höra om Jesus och ges möjligheten att bejaka orden: Om möjligt vänd om – för det är helt klart möjligt att vända om. Så låt oss anta utmaningen och fullfölja uppdraget Herren gett, tillsammans med Jesus i världen.

Kjell Larsson, missionsföreståndare *På SAM:s ombudsmöte vid årskonferensen, 9-12/5 på Gullbrannagården, presenteras processgruppens förslag till vision och målsättningar.

Svenska Alliansmissionen Västra Storgatan 14 553 15 Jönköping Svenska Alliansmissionen har cirka 13 600 medlemmar i 167 svenska församlingar. Vi sänder ut 20 internationella medarbetare och bedriver arbete i ett 15-tal länder.

2

tel 036-30 61 50 info@alliansmissionen.se www.alliansmissionen.se Plusgiro 1 42 86-9 Bankgiro 1 40-07 53

Ansvarig utgivare: Kjell Larsson Redaktör: Sofie Rotstedt Grafisk form: Carolina Olofsgård Utgivning: 5 gånger/år Nästa nummer av Aktuellt finns i brevlådan till midsommarhelgen Omslag: Clownen Molly på årskonferensen 2012 Foto: Sofie Rotstedt Tryck: ArkTryckaren www.ark-tryckaren.se


ÅRSBOK 2013 • SAM-STYRELSEN

Vi ser framåt

Ä

ntligen har vi i SAM-styrelsen kunnat se, tänka och jobba lite mer framåt. Styrelsemötena har inte bara ägnats åt ekonomi, kris och ”brandkårsutryckningar”. Äntligen har vi hittat både glädjen och möjligheten att visionera och sätta upp fullt möjliga mål. Vad vill vi som samfund? Vad ska känneteckna SAM? Vad ska vara våra prioriteringar, praktiskt, konkret och ekonomiskt? Under året har tre olika grupper jobbat parallellt med styrelsen med olika framtidsfrågor, mål och visioner. En teologisk reflektionsgrupp, en processgrupp (fortsättning av framtidsutredningens arbete) och en miljö- och förvaltarskapsgrupp. De två sistnämnda

grupperna presentar sitt arbete på årskonferensen och du kan också läsa om arbetet i Aktuellt nr 1. Ett uttryck som formats under det gångna året är: SAM vill mission! Då tänker vi både lokalt och globalt. Hand i hand med offerviljan kan vi utföra vårt uppdrag. Ekonomiskt är vi fortfarande mycket sårbara, men vi följer budgeten väl. Personalmässigt har vi fantastiska arbetare som lägger ner mycket hjärta i sitt/vårt SAM-arbete. I styrelsen och VU är engagemanget och ansvarstagandet stort. Det är riktigt roligt och inspirerande att mötas till sammanträde. I församlingarna märks delaktighet, samhörighet och offervilja. Tillsammans är vi ett samfund som ser framåt!

text:

karin hultberg

ordförande i SAM-styrelsen foto:

andreas joakimsson

SAM:s & SAU:s gemensamma årskonferens på Gullbrannagården 9-12 maj

JESUS årskonferens 2013:

möte med mästaren

ÅKE SAMUELSSON

SAMUEL LJUNGBLAHD

lina skoghäll

3


ÅRSBOK 2013 • I SVERIGE

Glimtar från SAM:s arrangemang 2012

Årskonferensen på Gullbrannagården gick under temat Rörelse. De fyra dagarna innehöll olika former av gudstjänster och andakter, konsert, seminarier och aktiviteter. Barnen hade parallella samlingar. En inte helt ovidkommande faktor var att vädret var förhållandevis bra och att samlingarna kunde genomföras som planerat.

text:

Missionsråd och Ge för livet-grupper I april arrangerades två träffar med församlingarnas missionsråd och Ge för livet-grupper för att uppmuntra och inspirera till fortsatt arbete i församlingens regi. I båda samlingarna fick represent4

en

Årets konferens

Under året har det även genomförts en fortbildning för församlingsanställda (läs mer på sid 6), och höstens regionala samlingar i Stockholm, Hillerstorp, Taberg, Malmbäck och Göteborg handlade om hur 2000-talets församling kan hitta vägar att nå ut i samhället på ett tydligare sätt än idag.

kon fere ns

I mars träffades församlingsstyrelser för en utbildningsdag på Mullsjö folkhögskola. Arbetsgivarfrågor, krisarbete och informationspublicering på församlingars hemsidor, var några av dagens punkter.

I mitten av augusti samlades de hemmavarande aktiva utlandsarbetarna samt pionjärarbetarna till en kurs från torsdag till söndag på Mullsjö Folkhögskola. En viktig komponent är att pionjärarbetarna, som jobbar i Sverige, och utlandsarbetarna får ta del av varandras arbete och dela glädjeämnen men också svårigheter.

års

Utbildning för styrelser

Pionjär-/utlandsarbetarkurs

från

Under bön- och offerhelgerna besökte centralt anställda och pensionerade pastorer och utlandsarbetare ett 70-tal platser och informerade om vårt gemensamma arbete.

er

och Vetlanda.

anter från missionsråd och utlandsarbetare berätta om det idealiska förhållandet mellan ett missionsråd/församling och en utlandsarbetare.

Bild

Å

ret inleddes traditionsenligt med Trettondagsmöten. Samlingarna hölls i Bankeryd, Värnamo

sofie rotstedt

kommunikationsenheten foto:

sam


ÅRSBOK 2013 • I SVERIGE

Sammanfattning av matrikeln

V

id årsskiftet hade Svenska Alliansmissionen 13 686 medlemmar. Det innebär att samfundet ökade med 80 medlemmar under 2012. Vi konstaterar också att siffrorna visar att 229 personer gick in i våra församlingar på bekännelse. Under flera år har vi kunnat glädjas åt att så många kommer till tro i församlingarnas verksamhet och blivit medlemmar i församlingen.

ling, Kölaby missionsförsamling, Högamålens missionsförening, Strömslunds missionsförsamling, Mörteryds Missionsförsamling och Hjälshammar-Nöbbeleds missionsförsamling. Antal församlingar minskade alltså med sju stycken och samfundet hade vid årsskiftet 167 församlingar. Vid årskonferensen 2012 mottogs Nässjö Alliansoch Baptistförsamling som medlem i Svenska Alliansmissionen.

Siffrorna visar också att det är stor rörlighet i församlingarna i form av att många går med på flyttningsbetyg men också att många lämnar församlingar på grund av flyttning eller på annat sätt. 2012 var också ett år då många små församlingar valde att avsluta sin verksamhet. Medlemmarna i församlingarna var redan med eller valde att gå med i andra församlingar. Följande församlingar/föreningar avslutade sin verksamhet: Sörby missionsförsamling, Asaryds missionsförsam-

text: lars-gunnar

jonsson

missionssekreterare, Sverige

Antal SAM:are de senaste 10 åren

År

Antal

2012

13 686

2011

13 606

13800

2010

13 687

13600

2009

13 448

13200

2008

13 109

13000

2007

12 729

2006

12 794

12400

2005

12 825

12200

2004

12 689

2003

12 750

14000

13400

12800 12600

12000

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

5


ÅRSBOK 2013 • I SVERIGE

Församlingar anslutna till flera samfund Samfund

Församlingar Medlemmar

Endast SAM

129

8 097

SAM + Gemensam Framtid (GF)

18

2 154

SAM + Evangeliska Frikyrkan (EFK)

3

636

SAM + Pingst - fria församlingar i samverkan (P)

9

1 383

SAM + EFS

1

16

SAM + EFK + GF

2

212

SAM + GF + P

2

309

SAM + EFK + P

2

672

SAM + EFK + GF + P

1

157

Enskilda medlemmar

50

SUMMA

13 686

167

Uppskattad fördjupning

U

nder 2012 genomförde SAM en fortbildning för församlingsanställda i samarbete med SAM:s personalförbund. Fortbildningen fick god respons och över 40 av SAM:s församlingsanställda deltog. Utbildningen var upplagd i fyra moduler som bestod av tre föreläsningsdagar och ett dygn. Mellan dessa möttes man i mindre grupper. Första föreläsningsdagen var lovsångsledaren och sångförfattaren Bengt Johansson på besök. Temat var Tillbedjan och lovsång. Bengt lotsade genom musikens betydelse i historien och man delade gemenskap i en bönoch lovsångsgudstjänst. Den andra modulen hade temat Dela evangeliet. Det var John Van Dinther

6

som delade sina erfarenheter. Han är grundare och pastor i New Life i Stockholm. I oktober månad möttes deltagarna på Gullbrannagården i ett reflektionsdygn tillsammans med Magnus Malm. Den sista föreläsningsdagen medverkade Birgitta Sjöström Aasa. Birgitta är EFS-präst. Utbildningen var ett samarbete med Mullsjö folkhögskola, där också föreläsningsdagarna var förlagda. Utvärderingen av fortbildningen visar att det var mycket uppskattat. Man fick gedigen undervisning och möjlighet att bearbeta sina tankar och dela gemenskap med andra församlingsanställda. Som pastor kan man ofta känna sig ensam i arbetsuppgiften.

text:

lars-gunnar jonsson

missionssekreterare, Sverige foto: tobias

fischer (b. johansson), kenneth petersson (m. malm)

Bengt Johansson föreläste om tillbedjan och lovsång

under ett Magnus Malm fanns med nagården reflektionsdygn på Gullbran


ÅRSBOK 2013 • I SVERIGE

Stafettpinnen går vidare

Ett par i Fyrens Församling i Båstad, har brutit upp från sin tidigare bostadsort och flyttat till Förslöv, för att leda det nya arbetet på ideell basis

S

AM satsar på pionjärarbete. Målet är att plantera nya församlingar på platser där det kristna vittnesbördet är svagt. Under 2012 har vi stöttat pionjärarbete i Sickla och Kärrtorp i Stockholm, i Hjällbo i Göteborg, i Båstad samt i Södertälje. Under 2012 lämnade Bengt Axelsson sin tjänst som pionjärkonsulent och efterträddes av Jonas Melin. En av hans viktigaste uppgifter är att tänka strategiskt om pionjärarbetet i framtiden. SAM vill gå vidare till nya platser. Vi vill grunda församlingar som grundar församlingar. Här presenterar vi ett exempel på hur det kan gå till. I Halland började det med Gullbranna Frikyrkoförsamling, som grundades i slutet av 70-talet, men är kommen ur Simlångsdalens Mis-

sionsförening, som startade redan på 1950-talet. Utifrån församlingen i Gullbranna startades på 90-talet en församling i Laholm, som ligger ca 15 km söder om Gullbranna. Laholms församlingsgemenskap tog sedan initiativ till en ny plantering i grannkommunen Båstad i nordvästra Skåne. Arbetet i Båstad inleddes 1999, det har växt långsamt, men 2009 kunde en liten församling bildas och den har namnet Fyrens Församling, eftersom den har sina gudstjänster i en lokal som kallas Fyren och är kombinerad kyrka och second handbutik. Båstads kommun har ca 15 000 invånare och det här är den enda frikyrkoförsamlingen så behoven och utmaningarna är stora för de femton medlemmarna. Församlingens vision är att plantera en ny gemenskap i varje tätort i kommunen och under 2012 har man tagit initiativ till ett nytt

Församlingens vision är att plantera en ny gemenskap i varje tätort i kommunen.” arbete i Förslöv. Ett par i församlingen har brutit upp från sin tidigare bostadsort och flyttat till Förslöv, för att leda det nya arbetet på ideell basis. Alliansmissionen stöder arbetet i Båstad genom att ha två halvtidsanställda pionjärpastorer där. Det är sådana rörelser av församlingar som grundar församlingar, som vi vill se på hela vårt arbetsfält. text:

jonas melin

pionjärkonsulent foto: kerstin

larsson

7


ÅRSBOK 2013 • I SVERIGE

Pastorns hälsostatus

B

ernth Antonsson jobbar som församlingskonsulent i SAM sedan augusti 2011. En av hans uppgifter är att ha årliga samtal med pastorerna och fungera som ett bollplank. – Jag tycker att hälsoläget bland samfundets pastorer i stort sett är riktigt bra, säger Bernth. Så långt jag vet är det mycket få som är sjukskrivna just nu. För tio, femton år sen såg det helt annorlunda ut. Då var en rad pastorer sjukskrivna till följd av överbelastning. För att förbättra arbetsförhållandena tog Svenska Alliansmissionens styrelse, Svenska Alliansmissionens Personalförbunds (SAMP) styrelse

och Sverigeavdelningen på SAM:s kansli en rad initiativ som nu, i 2012 års perspektiv, har fått goda resultat. SAM tillsatte en församlingskonsulent, vars främsta uppgift är att ha omsorg om och vara en coach för pastorerna. SAMP tillsatte en ombudsman på deltid som bland annat bistod pastorerna i anställningsfrågor. Avtal om ”företagshälsovård” slöts och en terapiresurs inrättades för att ge möjlighet till exempelvis samtal för anställda som behöver det. De allmänna riktlinjer för anställningar som fanns ersattes med ett avtal mellan SAM:s och SAMP:s styrelser som tilläm-

pades i församlingsanställningar. Sedan ett par år tillbaka gäller nu det kollektivavtal som sluts mellan Arbetsgivaralliansen och Vision Ekumeniska. – En bra sak som en arbetsgivande församling eller krets kan göra för sina anställda är att införa arbetstidsredovisning. Det hjälper de anställda att planera sin arbetstid och prioritera bland uppgifter. Det hjälper också församlingarna att tänka klarare på vad man vill att de anställda ska göra, menar Bernth Antonsson. text:

sofie rotstedt

kommunikationsenheten ÅRSBOK 2013 • I VÄRLDEN

Gåvor för livet I slutet av 2012 inledde Svenska Alliansmissionen en helt ny kampanj, Gåvor för livet; virtuella gåvor som blir till nytta för dem som verkligen behöver. Gåvor som förändrar, förbättrar eller till och med räddar människoliv är kanske den bästa present man kan ge. Responsen lät inte vänta på sig, det var många som bytte ut sin mer traditionella julklapp till en klapp från Svenska Alliansmissionen.

8

Sammanlagt gav klapparna drygt 120 000 kronor till vårt internationella arbete.

Inte bara julklappar För dig som ännu inte provat våra Gåvor för livet finns möjligheten kvar. På vår webbplats hittar du gåvobevis som passar för alla tillfällen. Efterhand kommer vi även att utöka med ytterligare presenter. Så, ska du köpa en present, kolla först på www.alliansmissionen.se.


ÅRSBOK 2013 • I VÄRLDEN

Guds sydafrikanska verkstad 50 år

E

n dag år 1961 samlades en handfull utlandsarbetare i Sydafrika under ett stort träd, böjde sina knän och bad Gud välsigna platsen där Phumelela Bible College ligger idag. Då var det bara bush där och i det närgränsande området. Apartheidlagarna tillät bara att en institution för svarta förlades i ett så kallat hemland, långt från de vitas städer. 50 år senare kan vi konstatera att bibelskolan gör skäl för sitt namn. Phumelela betyder ”att lyckas”. Från en ringa start, då de första byggnaderna uppfördes av initiativtagarna Evert och Lisa Nilsson till idag, då 15-talet byggnader nu ryms inom Phumelelas gränser. Här sprudlar det av liv. När skolan den 25 februari 2012 firade 50-årsjubileum var elevantalet rekordhöga 85 stycken på den

Moses och Eivor Jele tillsammans med Lennart Karlsson

treåriga pastorsutbildningen. Samtidigt bedrivs kvällskurser på tre olika platser med ett 50-tal elever, samt korrespondenskurser.

Elever som utbildats på Phumelela har gjort stor skillnad i hela södra Afrika.” Under årens lopp har mer än 1000 elever utbildats på Phumelela. Många av dessa har gått in i pastorstjänst i Sydafrika och i angränsande länder. Elever som utbildats på Phumelela har gjort stor skillnad i hela södra Afrika.

en erkänd institution 2011 och arbetet fortgår nu för att skolan ska bli ackrediterad. Det betyder att skolans examina är godkända och likställda med andra teologiska institutioners examina. I 50 år har Gud arbetat med människor i sin verkstad PBC. Elever, rektorer och lärare har kommit och gått. Under alla dessa växlingar har Gud utrustat män och kvinnor på Phumelela för tjänst i sitt rike. PHUMELELA – ett missionsprojekt som SAM och TACSA (Allianskyrkan i Sydafrika) har all orsak att vara stolta över och tacksamma för. text:

Under de senaste åren har skolan genomgått en del stora förändringar. Phumelela blev registrerad som

moses jele

rektor 2010-2012 foto:

kerstin johansson

9


ÅRSBOK 2013 • I VÄRLDEN

Land för land Botswana I februari besökte Gerd Pettersson och Kerstin Johansson SAM:s systerkyrka i Botswana för att förnya kontakten och stärka relationerna. Kyrkan har 807 medlemmar fördelade på sju församlingar. Under påskkonferensen döptes 38 personer. De lokala församlingarna har mycket goda kontakter i samhället och regelbundna andakter har hållits på olika statliga institutioner. Aidsarbetet har omfattat stöd till föräldralösa barn och till hemsjukvårdare. Under året har en ny konstitution utarbetats.

Centralasien Arbetet bland nomadfolket har fortsatt med full fart. I slutet av 2012 fanns 38 mobila skolor med ca 460 elever. Lars har arbetat på distans med översättning till nomadspråket, och under året har han gjort två resor till området för mer handfasta insatser och för att uppehålla relationer och kontakter. I samma land har SAM också stött en flickskola som vid 2012 års början hade 276 inskrivna elever, varav 109 bodde på skolans internat.

10

Ingvor har under året påbörjat arbete i ett nytt land i regionen. Hon reste ut på sin första arbetsperiod i september. Hon kommer att arbeta med engelskaundervisning och kontaktskapande verksamhet. Monica har fortsatt sin tjänst i Sverige på deltid och besökt gudstjänster och andra samlingar.

Egypten Den arabiska våren i Egypten har övergått till politiska spänningar och oroligheter mellan islamistiska och mer sekulära politiska grupperingar. SAM fortsätter stödja Fairhavens skola för barn med olika funktionshinder. Skolan har 135 elever och ett litet internat. Under 2012 har en tvåårig kapacitetsutvecklingsinsats med stöd från Sida startat. Hösten 2012 till våren 2014 ska konsulterna Lena Backstig och Margareta Jonsson bidra till att barnen och ungdomarna på Fairhavens skola ska kunna uttrycka sig med hjälp av visuella hjälpmedel, som t ex bilder. Projektet syftar till att lära barn, lärare och föräldrar att arbeta med dessa metoder och att projektet ska spridas till andra skolor för barn med intellektuella funktionshinder.

Indien SAM:s systerkyrka i Indien har drygt 3600 medlemmar i 21 församlingar. 120 personer döptes under året. Kyrkan driver 15 skolor och förskolor med ca 6850 elever. Ca 1450 barn bor på de sju internaten. SAM stöder den här verksamheten genom bland annat faddrar och Ge för livet-insamlingar. Stöd har även utgått till kyrkans bibelskola, Franklin Institute. Denna har lagts ner under året och man skickar nu studenter till andra bibelskolor i landet. Tidigare har kyrkans verksamhet varit uppdelad i en evangelisk och en social gren. Under året har dessa slagits samman under den sociala grenen – SAM Trust. I början av året gjordes en självutvärdering i kyrkan. Gerd Pettersson och Roland Oscarsson besökte dem i samband med detta. Vid besöket gick man också igenom ekonomihanteringen i det Sidastödda hivoch aidsprogrammet som avlutades dec 2011. Detta ledde till ett avtal med SAM Trust om att betala tillbaka en hel del pengar. Under året har man satt upp nya system för att säkerställa rätt hantering av pengar.


ÅRSBOK 2013 • I VÄRLDEN

Japan Vid årskonferensen i den japanska Allianskyrkan, Doumei, avskildes 11 nya pastorer och 15 ”lärlingspastorer”. Man avskilde också pastor Hamada som missionär för Brasilien. Hamada är en frukt av SAM:s arbete i den lokala församlingen Anjo Christ Church.

och Diane har i Pemba-området. Under våren stod de till förfogande för församlingsbesök i Sverige. Utdelning av skolmaterial, Moçambique

Kina Under året anordnade Eskil Albertsson en resa till Inre Mongoliet i Kina. Flera SAM:are deltog och fick möta en enorm tacksamhet från kineserna för allt det de svenska missionärerna gjort för dem genom åren. Besök i ett flertal församlingar, bibelskola, äldreboende m.m. ingick i resan.

Malawi Kontakten med Allianskyrkan i Malawi har förstärkts och fördjupats genom besök från SAM i början av året. SAM ger stöd till Allianskyrkans aidsarbete och under besöket undertecknades bl.a. ett nytt samarbetsavtal. SAM stöder också Allianskyrkans församlingsoch pionjärarbete. Fem lekmän har påbörjat en pastorsutbildning med tvåveckorskurser som ges tre gånger/år. I södra delarna finns de 27 församlingarna som utgör Allianskyrkan, med ca 3000 medlemmar.

Moçambique I augusti 2012 reste Diane och Asante Manu tillbaka till norra Moçambique. Diane fortsatte arbetet med aidsorganisationen Lamukani och Asante förnyade kontakten med Pemba Theological College och det stora kontaktnät med pastorer och lekmän som han

Göran och Eva-Marie Cider har fortsatt sitt arbete på SIL:s center i Nampula som föreståndare och konferensvärd. Översättningsarbetet av Nya Testamentet till tre språk har slutförts under året och översättningarna ska tryckas framöver. Carina och Lars-Åke Winberg återvände till Sverige under sommaren 2012. Carina har stått till förfogande för församlingsbesök under hösten men också uppehållit kontakten med aidsorganisationen Kubatsirana. Hon har gjort ett besök i Moçambique under hösten. Lars-Åke Winberg har sedan hemkomsten varit tjänstledig. Allianskyrkan i Moçambique har fortsatt sitt församlingsarbete i södra Moçambique. Under året har 375 nya medlemmar tillkommit. Genom kyrkans sociala gren Fambidzanai har ett omfattande stöd

getts till byutveckling i mellersta Moçambique, bl.a. har en klinik invigts.

Norra Mellanöstern Ingela och Ulrik har under första halvåret knutit många kontakter över en kopp te, men också genom att ge hjälp till människor på flykt från ett jordbävningsdrabbat område. Tid har spenderats på handikappskolor – för blinda, hörselskadade och barn med autism. De sistnämnda har också fått hjälp med skolbänkar. Under påsken inbjöd församlingen till en påskvandring där deltagarna fick uppleva påskbudskapet på ett konkret sätt. Flera av dem var sökare och fick en ny förståelse för vad påsken innebär. Andra halvan av året har Ingela och Ulrik tillbringat i Sverige med besök i många församlingar.

Papua Nya Guinea Lisbeth Fritzell kom tillbaka till Sverige under sommaren för en ettårig hemmavistelse. Under hösten har hon stått till förfogande för församlingsbesök. Under våren jobbade Lisbeth bl.a. med fanamaketspråket. 50 % av Nya Testamentet är översatt till fanamaket. Stellan och Eivor Lindrud har fortsatt arbetet med att revidera översättningen av Nya Testamentet till kolspråket. De är mycket glada för sina nationella medarbetare Phillip och Alois. Britt och Sune Ceder har varit engagerade i dedua-projektet och i november hade man en stor invigningshögtid eftersom Nya Testamentet nu finns inspelat som

11


ÅRSBOK 2013 • I VÄRLDEN

att studenter från Volontärlinjen Global åker till Swaziland 2013, och att kyrkan utöver aidsprogrammet, även startar ett inkomstgenererande projekt.

Sydafrika Deduaungdomar (Papua Nya Guinea) på bibellärarkurs

ljudbibel. Man har också haft bibellärarkurser och jobbat med översättning av Gamla Testamentet. Leif och Helena Engkvist har under året varit fortsatt tjänstlediga.

Ryssland Under året har Sture Nordquist fortsatt sitt arbete inom media tillsammans med HCJB. Han har jobbat med flera olika studioprojekt i bl.a. Ryssland samt deltagit i radiokurser och radiokonferenser. SAM:s samarbetspartners i Tjuvasjien har besökt Sverige under året. De gästade då flera församlingar. Arbetet med radioproduktion, rehabarbete och församlingsplantering går vidare utifrån missionscentrat i Lapsary, Tjuvasjien.

Swaziland Eric Dlamini valdes till generalsekreterare 2012. Kyrkan har fortsatt sitt aidsprogram med stöd från SAM. Det är glädjande att kyrkan kan bära en allt större del av kostnaderna själva. Under 2012 har Marcus Bernström och Marianne Claesson varit i Swaziland för att undersöka möjligheterna till ökat samarbete. Resultatet blev

12

Phumelela Bible College firade 50-årsjubileum i slutet av februari med alla de rektorer närvarande som innehaft den positionen sedan starten 1962. Skolan har under året haft 85 studenter, vilket är ett rekord. Arbetet med att nå ackreditering är nästan slutfört. Moses Jele slutade i och med höstterminen sin treåriga tjänst som rektor på skolan och återvände till Sverige strax före jul. Förskoleprogrammet har också 2012 fått stöd från SAM. 20 lärare genomgår en tvåårig förskollärarutbildning.

Arbetet med att förebygga hiv och aids, speciellt bland ungdomar, har också pågått under året. Emma och MartinVilhelmsson avskiljdes som nya utlandsarbetare till Tchad under årskonferensen 2012.

Zimbabwe Allianskyrkan i Zimbabwe har ca 4500 medlemmar. De fick en ny nationell ledare i David Hobyani vid årskonferensen i början av året. I januari 2012 startade kyrkan en egen bibelskola som kallas ”Solid Foundation Bible College”. Det är kvällsstudier där man samlas varje vardag en vecka varje månad. Efter två år får man en examen, medan man strävar efter att erbjuda ett tredje år för de som vill bli pastorer. Scoutkår i Zimbabwe

Tchad Arbetet bland buduma-folket har pågått också under 2012 genom Margareta Karlsson både vad gäller bibelöversättning och alfabetisering. Hela Ordspråksboken är nu inspelad i mp3-format, så att budumafolket kan lyssna till Guds ord via sin mobil. Sammanlagt 40 lärare har haft läskurser under året och genom dessa kurser har många budumas lärt sig läsa. I södra Tchad forsätter SAM att ge stöd till byhälsovårdsprojektet, bl.a. till barn- och mödravård. Glädjande nog överlever fler gravida kvinnor och små barn i den delen av södra Tchad som fått stöd från SAM än i övriga delen av landet.

Under 2012 började två nya Sidafinansierade program. Ett byutvecklingsprogram som syftar till att befolkningen i Lupane, ett av Zimbabwes fattigaste områden, ska få tillgång till toaletter och rent vatten. Där har man studiecirklar i sanitet och utveckling. En samlingslokal för befolkningen har byggts. Man har också startat ett nytt hälsoprogram med bredare inriktning än tidigare, då fokus främst var hiv/ aids. Av säkerhetsskäl benämns vissa personer enbart med förnamn.


ÅRSBOK 2013 • I VÄRLDEN

Projekt med Sidamedel 2012 Följande insatser har drivits med Sidamedel under 2012. Summorna nedan är projektets budget under hela projektperioden.

År

Health and Care Outreach Programme, Zimbabwe

Bidrag från Sida

Total budget

2012-2013

683 488

759 431

Community Empowerment for Development Programme, Zimbabwe

2012-2014

1 029 365

1 143 739

Fairhaven- Project for Visual tools and methods, Egypten

2012-2014

175 500

195 000

Inga insatser har avslutats under 2012.

SAM-hjälp lindrar nöden

S

AM-hjälps intensiva arbete för människor i nöd har pågått från årets första dag till dess sista. För många i jönköpingstrakten är SAM-hjälp känt som en secondhandaffär med hög kvalité, som med sitt varuutbud tillgodoser många kunders önskemål. Men för SAM-hjälp som organisation är affären endast ett medel för att förvalta de gåvor vi fått. Vårt fokus är att ge humanitär hjälp till de människor i Östeuropa

som inte lever under samma villkor som vi.Under året har det tagit sig uttryck på många olika sätt:

• • •

lastbilar har lastats och villiga chaufförer har kört tusentals mil på dåliga vägar fem sjukhus har fått var sin ambulans från Sverige skolor har fått skolbänkar och annan utrustning sjukhus har kunnat byta ut gamla sängar mot höj- och sänkbara bäddar

• •

familjer har kunnat skicka sina barn till skolan analfabeter har fått språkundervisning varm mat har dagligen serverats till utsatta barn och vuxna barnhemsbarn har fått en acceptabel nivå på sin levnadsstandard människor har fått lära känna Gud och påbörjat ett nytt liv ett stort antal familjer och ensamstående har överlevt tack vare hjälp med mat och kläder

Många frivilligarbetare och ett starkt engagemang för SAM-hjälps arbete i församlingar, företag och bland enskilda här hemma i Sverige gör det möjligt för SAM-hjälp att fortsätta ge humanitär och andlig hjälp till människor i nöd. text:

marianne sandqvist

SAM-hjälp foto: sam-hjälp

SAM-hjälps chaufförer får

davien

mat i ett familjehem i Mol

13


ÅRSBOK 2013 • SKOLOR

ALT - en församlingsbaserad ledarutbildning

I

augusti 2011 startades Akademi för Ledarskap och Teologi, som en gemensam pastors- och ledarutbildning inom Alliansmissionen, EFK och Pingst. I denna utbildning samverkar fem folkhögskolor (Hyllie Park, June, Mullsjö, Kaggeholm och Dalkarlså), två högskolor (Høyskolen for Ledelse og Teologi och Örebro Teologiska Högskola) och de tre samfunden. Till detta kommer ett stort antal samverkande församlingar. Utbildningen bedrivs som en sammanhållen 3-4-årig utbildning på flera studiecenter spridda över landet (Malmö, Göteborg, Jönköping, Stockholm/Uppsala och Umeå). Under läsåret 12/13 har ALT drygt 90 studenter och fullt utbyggd är planen att ha ca 150 studenter. Det som kännetecknar ALT är att utbildningen är församlingsbaserad. Alla studenter är knutna till en utbildningsförsamling där de har en mentor. Målet är att hålla samman teori och praktik, reflektion och andligt formande. Just därför är det så viktigt att utbildningen formas i skärningspunkten mellan församling, folkhögskola och högskola. På detta sätt kan utbildningen kombinera det bästa från olika lärsammanhang. Här finns högskolans akademiska noggrannhet,

14

folkhögskolans processorienterade personutveckling och församlingens praktiska andlighet. Ledare i församling behöver kunna kombinera många olika kompetenser och vara så kallade reflekterande praktiker. Utbildningen fungerar rent praktiskt på flera plan, dels på det lokala planet i studenternas utbildningsförsamlingar, dels på det regionala planet vid utbildningens fem studiecentran men också på nationell nivå där en hel del av själva undervisningen genomförs i ett avancerat videokonferensALT-studenter i Göteborg

system. ALT är nyligen startat men har redan fått gott mottagande. Under de närmaste åren fortsätter utbildningen att utvecklas med fler årskurser och andra utvecklingsområden som internationella kontakter och regionala bibliotek. Detta är en spännande utbildningsresa med fokus på att träna ledare för att bygga Guds rike. text:

ulrik josefsson

utbildningsföreståndare, Akademi för Ledarskap och Teologi foto:

erik holke


ÅRSBOK 2013 • SKOLOR

Mullsjö folkhögskola står stadigt på åtta ben

N

är jag ska berätta om vår folkhögskola, brukar jag säga att skolan står på åtta ben.

1. Att Mullsjö folkhögskola har flera utbildningar inom det estetiska området är känt. Bild, foto, keramik och textil är de av skolans profiler som kanske oftast syns utåt i form av olika utställningar. 2. Allmän linje är basen i skolan, då utbildningen är ett krav för att få statsbidrag. 3. Kurs- och konferensverksamheten är viktig eftersom den ger oss ett stort ekonomiskt tillskott, vid sidan av bidrag från stat och landsting. 4. Genom många kurser för dövblinda har vi i Mullsjö positionerat oss som den ledande folkhögskolan i landet för

denna grupp. 5. Vi har flera kurser för 55+; datorkunskap, släktforskning, läs och res, och numera även seniorvolontärutbildning. Genom den sistnämnda kommer vi in på de största förändringarna som skett i kursutbudet under 2012. Seniorvolontärutbildningen är ny för året och i skrivande stund är några av deltagarna på väg ut till exempelvis Palestina och Indien. 6. Ungdomsvarianten av denna är volontärlinjen Global, som kördes första gången läsåret 2011/2012 och nu är inne på andra året. SAM-profilens deltagare befinner sig i skrivande stund i Sydafrika och skall andra halvan av sin volontärperiod vara i Swaziland. 7. Bibellinjen Ung Tro genomgick under året en stor förändring, genom att vi lade en profildag i

veckan där man kan välja foto, bibel och församling eller miljö och rättvisa. Deltagarmässigt väntar vi på det stora lyftet för utbildningen. Innehållsmässigt är de signaler jag får från deltagarna positiva. Det är en väldigt bra utbildning och man trivs i Mullsjö. 8. Från och med hösten 2012 är vi en aktiv part i Akademi för ledarskap och teologi med ansvar för studiecentret i Göteborg. Sammanfattningsvis kan vi säga att de stora förändringarna på Mullsjö folkhögskola under 2012 har rört kurser som är riktade mot SAM och SAU. text: tell-inge

leandersson

rektor på Mullsjö Folkhögskola foto:

anna sandin

15


ÅRSBOK 2013 • SKOLOR

Glädje och inspiration på Korteboskolan

P

å Korteboskolan kan vi med tacksamhet se tillbaka på år 2012. Då flera verksamheter säkert rapporterar om tillväxt i form av antal människor, kan vi på skolan säga att vi förstår de bibliska berättelserna bättre eftersom dessa talar om trons folk som en minoritet. Vi har under 2012 sett studentgruppen decimeras till 25 stycken, samtidigt som vi har sett en oerhörd glädje och inspiration som samtliga studenter har utstrålat. En god atmosfär har genomsyrat gemenskapen i såväl klassrum, café, gudstjänster som andakter.

Året har varit fyllt med många föreläsningar med många olika lärare, särskilt på själavårdslinjen. SL-studenterna hade många samtal med konfidenter, och behovet av samtal är stort hos många i dagens samhälle. Korteboskolans avgångsklasser 2012 bestod av ambitiösa och mogna människor som kommer att betjäna många människor framöver. Från att ha varit ett 40-tal studenter våren 2012, var antalet drygt 25 under hösten 2012. bruno frandell och richard lindberg text:

Korteboskolan

ÅRSBOK 2013 • SAU

SAU 2012 Varje år arrangerar SAU tillsammans med olika aktörer en mängd olika arrangemang. Här får du i bildform ta del av lite ur vårt enorma utbud. Vi tackar Gud för 2012 och ser med spänning och förväntan fram emot vad vi kommer att få vara med om under 2013!

Ungdomsledardagar

Storläger MEDVIND

Ledarkvällar med regionårsmöten

Familjeläger Konfirmationsläger

Växtverk

Tonårsläger KOM 2012 Gullbrannagården

Utbildningsdagar Barnkörläger Tre Dagar Årskonferens

Sammanställning över SAU:s arrangemang 2012

Konfirmationshelg Naturdag Barnkonferens GF@home

16

Gullbrannafestivalen

Lovsångsledardag med Bengt Johansson

Tonårsläger Böda Ledardraget UVanatta Scoutinvest T-centralen Measure MOVE12 Nyårsläger


ÅRSBOK 2013 • SKOLOR

Bödalägret

Hansam spelade under påskkonferensen Tre Dagar

Konfaläger

Barnkörläger

Switchfoot på Gullbrannafestivalen

foto: sau

T-centralen

UV-scoutlägret ”Medvind”

17


ÅRSBOK 2013 • GÅRDAR

Glimtar från västkusten

G

ullbrannagården är en plats för möten. Möten mellan människor och möten mellan människor och Gud. Det är vår programförklaring och det vi vill jobba för.

Möten med grupper Vi har många olika grupper under ett år. Vi har haft ca 50 konfirmandläger från knappt 40 olika församlingar inom Svenska kyrkan. Körhelger för barn och vuxna, församlingsläger, musikskolor, idrottsföreningar, olika ideella föreningar, AA och NA och Svenska Landroverklubben är andra exempel på förra årets gäster. Katolska kyrkan har också blivit en trogen gäst och EFS och Frälsningsarmén har haft stora konferenser hos oss under året.

18

Vi har haft SAM:s årskonferens här och SAU har haft nyårs-, konfirmand- och tonårsläger. Gullbrannafestivalen som är det största arrangemang vi har under året är en fantastisk upplevelse i sig. Vi önskar att Gullbrannagården ska få fortsätta vara en viktig plats för samfundet.

glada när vi ser husvagnar rulla in, tält som reses, barn som hoppar ur bilarna och rusar till lekplatsen och vi känner förväntningarna som finns när nyckeln till boendet hämtas ut. Vi vill att ni ska få en stund som värmer länge i själ och hjärta när ni besöker Gullbrannagården.

Möten med alla er som på olika sätt gör en insats

Möten med sommarens gäster Vi möter många människor under sommaren på Gullbrannagården. Kanske du är en av dem. Vi blir

Vi har många duktiga sommarjobbare, entusiastiska frivilligjobbare och flitiga årsanställda. Vi har många artister, gårdsgäng och gårdspastorer som planerar och jobbar för att leverera ett så bra program som möjligt när ni är här. Vi är oerhört tacksamma och glada för er allihop. Tillsammans gör vi det möjligt! text: lisbeth

gustafsson

Gullbrannagården foto:

gullbrannagården


ÅRSBOK 2013 • GÅRDAR

Fler campingnätter på Bödagården

D

enna sommar innehöll både sol, bad och regn. Då övriga Sverige hade väldigt mycket regn fick vi ändå förmånen att uppleva en hel del soltimmar.

Rånarligan stod för partymusiken. Detta drog många ungdomar som dansade runt och umgicks på Bödagårdens härliga strand.

Sommarens program Sommaren på Bödagården bjöd på ett varierande program. Många kom och dansade kring midsommarstången och midsommarafton avslutades med en konsert av Soundtrack Soul. Trollkarlen Jimmy Karlsson gjorde ett uppskattat besök och fick många att förundras och skratta samtidigt som han berättade om Jesus. Den årliga sommarbarnkören var ett uppskattat inslag och barnmötestältet var fullt när de gjorde sitt uppträdande. Vi hade också strandparty med våfflor där

SAM-hjälp besökte oss även detta år. Beach Aid blev tyvärr en blöt historia. Men det var ändå många som trotsade regnet och var med på volleybollturneringarna. Michael Johnsson fyllde konserttältet och Hördegårds fyra, Emilijazz, AnnaMaria Bergqvist och Josef Tingbratt var också mycket uppskattade. Föreläsaren Alf B Svensson gästade oss och Isabell Arnfjells föreläsning handlade om att leva sina drömmar.

Campingen År 2012 utökades campingen med ytterligare campingplatser, vilka snabbt fylldes. Bödagården är en av få campingar som ökar antalet campingnätter för varje år. Under året köptes det även in två nya fastigheter, Gullabo och Paradiset som blev föreståndarbostäder. Vi känner tacksamhet över sommaren 2012 och riktar vårt tack till gårdspastorer, gårdsgäng, personal och alla våra besökare. Ett stort tack till alla frivilligarbetare som lägger ner både tid, kraft och pengar på vår camping. Nu ser vi fram emot sommaren 2013 då Bödagården fyller 40 år. Detta skall vi givetvis fira! text:

elsmarie kopparsjö alfredsson

vice föreståndare på Bödagårdens Camping foto:

privat

19


ÅRSBOK 2013 • EKONOMI

Stadgar för Svenska Alliansmissionen Svenska Alliansmissionen är ett resultat av den andliga väckelsen i Sverige på 1800-talet. De väcktas iver att förkunna evangelium om Jesus Kristus gestaltade arbetsformer allt efter uppgifternas art, arbetsformer som samtidigt befrämjade den inbördes gemenskapen och målsättningen. Så kunde samma grupper av kristna inom ett bestämt geografıskt område under olika namn arbeta för mission såväl i Sverige som i främmande länder och för att genom ett speciellt organ vinna ungdom för Gud. /--/ Med arbetets utveckling under de två första decennierna av 1900-talet växte emellertid behovet av en bättre samordning fram. Denna fıck sin utformning i nya gemensamma stadgar år 1919, då man också enades om ett gemensamt namn, Svenska Alliansmissionen. Svenska Alliansmissionen bedriver barn och ungdomsverksamhet genom Svenska Alliansmissionens Ungdom. Svenska Alliansmissionen tror, att den Heliga Skrift är Guds Ord. Åt församlingar, föreningar, grupper och enskilda medlemmar som delar denna tro, vill samfundet tjäna som redskap i en gemensam strävan att förverkliga Jesu missionsbefallning.

Trossamfund § 1 Namnregistrering, ändamål Svenska Alliansmissionen, förkortat SAM, med organisationsnummer 82 60 00-4372, är ett kristet trossamfund som är registrerat enligt lagen om trossamfund. Ändamålet är att på församlingarnas uppdrag samordna resurser och göra Jesus Kristus känd och trodd och verka för Guds rikes tillväxt i Sverige och i andra länder.

MEDLEMSKAP § 2 Medlemskap SAM utgörs av självständiga församlingar, föreningar och enskilda medlemmar som verkar för trossamfundets ändamål. Ansökan om medlemskap görs skriftligen

20

till styrelsen. För församling och förening gäller att ansökan skall innehålla stadgar, verksamhetsförklaring, medlemsantal, namn på församlingsföreståndare och ordförande. Beslut om medlemskap fattas av årskonferensen efter styrelsens yttrande. Enskilda kristna kan ansöka om medlemskap hos styrelsen som beslutar i frågan.

§ 3 Fınansiering SAM:s verksamhet fınansieras huvudsakligen genom gåvor, anslag och frivillig kyrkoavgift.

UNGDOMSORGANISATION § 4 Svenska Alliansmissionens Ungdom Svenska Alliansmissionens Ungdom, SAU, är trossamfundets ungdomsorganisation, vilken stöder SAM-församlingarnas och föreningarnas arbete bland barn och ungdom.

ÅRSKONFERENS § 5 Beslutande organ SAM:s högsta beslutande organ är årskonferensen. Årskonferens hålls årligen före juni månads utgång på tid och plats som styrelsen beslutar. Kallelse till årskonferensen och tillhörande handlingar sänds till medlemsgrupperna senast en månad före årskonferensen.

§ 6 Ombud Representationsrätt vid årskonferensen har varje medlemsgrupp enligt följande: för upp till 25 medlemmar ett ombud, för 26-50 medlemmar två ombud, för 51-100 medlemmar tre ombud, för 101-200 medlemmar fyra ombud, för 201-300 medlemmar fem ombud, för 301-400 medlemmar sex ombud, för 401 -500 medlemmar sju ombud och för över 500 medlemmar åtta ombud.

§ 7 Rösträtt, yttrande- och förslagsrätt Yttranderätt vid årskonferensen har varje medlem av trossamfundet och anslutna grupper. Rösträtt och förslagsrätt har närvarande ombud, styrelsen och missionsföreståndaren. Styrelsen och missionsföreståndaren har dock inte rösträtt i fråga om ansvarsfrihet eller vid val av revisorer.

§ 8 Motion Motions- och förslagsrätt till årskonferensen har medlemsgruppernas medlemmar, församlingar, föreningar, SAU-styrelsen och dess årskonferens samt enskilda medlemmar. Motion till årskonferensen ska vara styrelsen tillhanda senast tionde februari.

§ 9 Ärenden vid årskonferensen Vid ordinarie årskonferens skall följande ärenden behandlas: Val av funktionärer vid årskonferensen: ordförande, vice ordförande, föredragande sekreterare, protokollsekreterare, två personer att jämte ordförande justeraprotokollet samt rösträknare. Fastställande av föredragningslista och arbetsordning Godkännande av kallelse. Fastställande av röstlängd, verksamhetsberättelse och ekonomisk redogörelse för föregående år. Revisionsberättelse. Fastsällande av resultat och balansräkning. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen. Antagande av nya församlingar och föreningar. Val av missionsföreståndare i förekommande fall. Val av styrelsens ordförande och ledamöter. Styrelsen väljs med slutna sedlar Val av ledamöter till de olika råden Val av valberedningens ordförande och ledamöter. Val av revisorer och ersättare. Fastställande av rambudget för följande verksamhetsår. Antagande av nya pastorer och missionärer, behandling av inkomna förslag/motioner enligt § 8. Vid lika röstetal vid omröstning har förhandlingsordförande utslagsröst utom i personfrågor då lottning tillämpas.

§ 10 Missionsföreståndarval Genom årskonferensens beslut tillsätts, för en av årskonferensen beslutad tidsperiod,


ÅRSBOK 2013 • EKONOMI

missionsföreståndare. Förslag utarbetas av styrelsen.

§ 11 Valberedning Årskonferensen utser en valberedning bestående av tolv ledamöter vilka väljs för tre år med en tredjedel varje år. Förslag till ledamöter i valberedningen nomineras av SAM:s medlemsgrupper och bör representera olika geografıska områden. Valberedningen ska föreslå styrelseordförande, ledamöter till styrelsen, ledamöter till råd samt revisorer.

§ 12 Räkenskaper och revision Räkenskapsår är kalenderår. Styrelsens åtgärder och förvaltning granskas årligen av tre revisorer varav en auktoriserad revisor. Dessa och tre ersättare utses av årskonferensen.

§ 13 Extra årskonferens Styrelsen kan kalla till extra årskonferens mellan ordinarie årskonferenser. Extra årskonferens skall även hållas när minst en tredjedel av SAM:s församlingar/föreningar så begär. Kallelse till sådan årskonferens utfärdas senast två månader före konferensen. I kallelsen meddelas vilka ärenden som ska behandlas.

STYRELSEN § 14 Styrelseval och beslutsmässighet Styrelsen består av 21 ledamöter. Årskonferensen väljer ordförande för ett år. 18 ledamöter väljs av årskonferensen för tre år med en tredjedel varje år. Valbar är den som enligt §2 tillhör trossamfundet. SAU:s styrelse utser två ledamöter. Styrelsen sammanträder minst fyra gånger per år på kallelse av styrelsens ordförande eller när minst en tredjedel av antalet ledamöter så begär. Styrelsen är beslutsmässig då minst halva antalet ledamöter är närvarande vid sammanträdet. Vid köp och avyttring av fast och lös egendom till ett värde överstigande 15 prisbasbelopp samt vid beslut om anställning och entledigande av avdelningschefer skall minst 2/3 av ledamöterna vara närvarande.

§ 15 Styrelsens uppgifter I styrelsens uppgifter ingår: att inom sig utse vice ordförande och verkställande utskott och i mån av behov andra funktionärer, att utse fırmatecknare, att verkställa årskonferensens beslut, att leda och ansvara för trossamfundets verksamhet och ekonomiska förvaltning, med rätt att köpa, avyttra, inteckna och belåna fast och lös egendom. Styrelsen kan besluta om att ge och ta emot gåvor och donationer, överlåta som gåva fast och lös egendom i Sverige och utomlands, att anställa och entlediga personal, att leda arbetet med framtidsfrågor, visioner och policyfrågor, att delegera ansvar och befogenheter till verkställande utskott, att inom sig utse två ledamöter till respektive råd samt till SAU-styrelsen, att utse huvudmän till stiftelser och ledamöter i aktiebolag, att fastställa budgetramar för råden, att förbereda de ärenden som ska behandlas vid årskonferensen.

§ 16 Verkställande utskott Verkställande utskott, VU, består av sex ledamöter från styrelsen och styrelsens ordförande som tillika är utskottets ordförande. Missionsföreståndaren och administrative chefen är adjungerade ledamöter. VU beslutar om löpande driftsfrågor och förbereder ärenden som skall behandlas i styrelsen.

§ 17 Råden Ett råd består av nio ledamöter, varav två ska vara ledamot av styrelsen, en ska väljas av SAU-styrelsen, sex ledamöter väljs av årskonferensen från medlemsgrupperna för tre år med en tredjedel av antalet varje år. Råd utser inom sig ordförande. Råden har ett självständigt ansvar att inom ett från styrelsen delegerat verksamhetsområde och med fastställd budgetram styra verksamheten. Råden utser projektgrupper och fastställer deras arbetsuppgifter. Ansvarig tjänsteman är adjungerad i rådet.

§ 18 Missionsföreståndarens ställning Missionsföreståndaren är trossamfundets främste representant. Missionsföreståndaren leder arbetet i organisationen, förbereder

och verkställer styrelsens beslut samt i övrigt verkar enligt styrelsens anvisningar och riktlinjer.

FÖRÄNDRING AV MEDLEMSSKAP § 19 Utträde, uteslutning Medlemsgrupper eller enskild medlem har rätt att efter eget beslut begära utträde. Om församling eller förening driver verksamhet som inte stämmer med SAM:s ändamål kan styrelsen föreslå årskonferensen att församling/förening utesluts ur trossamfundet. Det tillkommer styrelsen att tillse att avvecklingen sker i ordnade former. Vid skiljande av enskild medlem beslutar styrelsen.

UPPLÖSNING § 20 Upplösning av trossamfund Beslut om upplösning av Svenska Alliansmissionen skall för att äga giltighet fattas med två tredjedels majoritet av två på varandra följande ordinarie årskonferenser. Vid beslut om upplösning skall eventuell behållning gå till missions och/eller hjälpprojekt varom årskonferensen beslutar.

STADGEBESLUT § 21 Stadgeändring Ändring av dessa stadgar ska ske genom årskonferensens beslut med två tredjedels majoritet sedan församlingarna minst en månad före årskonferensen fått förslaget på remiss tillsammans med styrelsens yttrande däröver. Avser förslaget ändring av §20 i dessa stadgar erfordras beslut med två tredjedels majoritet av två på varandra följande ordinarie årskonferenser. Förslag på stadgar för församlingskretsar, församlingar och lokalt ungdomsarbete kan beställas från expeditionen, telefon 036-30 61 50.

21


ÅRSBOK 2013 • EKONOMI

Resultaträkning

Moderföreningen (SAM)

belopp i kkr

Intäkter

2011

2012

3 821 3 414

Gåvor/insamlade medel Missionärs- och pionjärunderhåll m.m.

8 350 8 596 1 733

Testamentsmedel

4 4 722 4 750

Kyrkoavgift Verksamhetsbidrag exkl. Sida

3 867 3 862 518 831

Sida

6 930

Hyror

7 813

4 047 4 190

Övriga intäkter 0

2000

4000

6000

Kostnader

8000

2011

10000

2012

7 601 7 849

Anslag 3 108 3 364

Fastighetskostnader Kontor, förvaltning, resor, reklam m.m.

4 201 4 174 13 552 13 545

Personalkostnader 2 119 2 005

Avskrivningar m.m.

2 468

Räntor och finansiellt

2 229

0

22

3000

6000

9000

12000

15000


ÅRSBOK 2013 • EKONOMI

Resultaträkning budgetjämförelse Resultat

Moderföreningen (SAM)

belopp i kkr

Resultat 2011

Årsmötets rambudget 2012

Styrelsens budget 2012

Resultat 2012

Insamlade medel

12 171

12 124

12 056

12 010

Testamentsmedel

1 733

0

0

4

Kyrkoavgift

4 722

5 036

4 844

4 750

Övriga intäkter

15 158

14 301

15 148

16 696

Summa intäkter

33 784

31 461

32 048

33 460

Kostnader

32 847

31 461

32 002

33 167

937

0

46

293

Resultat

Balansräkning Tillgångar Lån till församlingar 785 Andelar i bolag 4 885

Moderföreningen (SAM)

belopp i kkr

Skulder och eget kapital Kortfristiga fordringar 2 223 Likvida medel 331

Kortfristiga skulder 8 403 Eget kapital 3 801

Lån 42 334

Totalt 54 538

Totalt 54 538

Fastigheter och inventarier 46 314

23


ÅRSBOK 2012 • EKONOMI

Insamlingar

belopp i kkr

2012

2011

Julgåvan

220

224

Missionsgåvan

422

306

SAM:s bön- och offerhelg

374

288

Ge för livet

869

695

68

551

122

-

2 075

2 064

Extrainsamling ”Dagens” Gåvor för livet Summa

Insamlingarna har skett både genom SAM, SAU och SAM:s Insamlingsstiftelse

Gullbrannagården 2012

2011

17 546

16 887

Kostnader

-17 011

-15 864

Finansiellt

-363

-356

172

667

Intäkter

Resultat

Balansomslutning 2012-12-31 Tillgångar Eget kapital Skulder

16 741 6 073 10 668

Bödagården Intäkter Kostnader Finansiellt och skatt Resultat

2012

2011

5 582

5 298

-4 753

-4 658

-403

-338

426

302

Balansomslutning 2012-12-31 Tillgångar

9 729

Eget kapital

3 580

Skulder

6 149

24


ÅRSBOK 2012 • EKONOMI

Långserums fritidsgård Intäkter

belopp i kkr

2012

2011

413

518

Kostnader

-333

-360

Finansiellt

3

1

83

159

Resultat

Balansomslutning 2012-12-31 Tillgångar

1 276

Eget kapital

1 222

Skulder

54

Mullsjö folkhögskola 2012

2011

26 449

26 137

Kostnader

-26 802

-26 977

Finansiellt

-135

-157

Resultat

-488

-997

Intäkter

Balansomslutning 2012-12-31 Tillgångar

9 920

Eget kapital

3 548

Skulder

6 372

Pensionsstiftelsen 2012

2011

17

21

Förvaltning

920

159

Kostnader

-802

-763

135

-583

Premier

Resultat

Balansomslutning 2012-12-31 Tillgångar

28 686

Eget kapital

28 509

Skulder Beräknad pensionsskuld

177 26 298 kkr 25


ÅRSBOK 2013 • EKONOMI OCH PERSONALFÖRÄNDRINGAR

Gåvomedel håller budget Även för 2012 gläder vi oss åt att kunna redovisa ett positivt ekonomiskt resultat för Svenska Alliansmissionen. På sista raden står det +293 kkr, vilket är 247 kkr bättre än budget. Det finns mycket att kommentera när det gäller bokslutet. Det som är roligast är att vi kunnat hålla vår budget när det gäller gåvomedel. Det finns många trogna givare både bland församlingarna och enskilda medlemmar. Bland de saker som bidragit till det positiva resultatet finns också att vi under 2012 sålt en tidigare missionärsbostad. Det gav en större vinst än vi räknat med. När det gäller fastigheterna har vi under året haft några vakanser i samband med byten av hyresgäster. Vi noterar också ökande kostnader för värme och el. Samtidigt gav skogsfastigheterna högre avkast-

ning än beräknat. Vi kan därför konstatera att fastigheterna ger ett tillskott till samfundets ekonomi. På kostnadssidan gör vi inga enskilda stora avvikelser mot vår budget. Vi har under flera år försökt att kvalitetssäkra vårt budgetarbete, vilket innebär att vi har betydligt bättre kontroll av de avvikelser som alltid uppstår. Under flera år har vi periodvis kämpat med en svag likviditet. Det gällde också delar av 2012. Vi har därför under året arbetat aktivt med att kartlägga flödet i våra transaktioner och motverka svackorna i likviditeten. Vi har under året haft ett positivt kassaflöde.

Nya medarbetare

Inför framtiden fortsätter vi arbetet på den inslagna vägen. Kostnadskontroll och ökade intäkter är grunden för ekonomiarbetet. Samfundet har idag ett resultat som är något sånär i balans, men fortfarande har vi en hel del att återhämta i balansräkningen. text:

janolof svensson

administrationsansvarig

Pensioneringar

Marita Good

kommunikatör

Jonas Melin

pionjärkonsulent SAM

Inge Gustafsson

vaktmästare

Medarbetare som slutat Bengt Axelsson

pionjärkonsulent SAM

Veronica Åsebrant

pionjärarbetare i Sickla

Anna Sandin

handläggare för praktikantprogrammet Global

Gösta Georgsson

vaktmästare

26

Under 2012 har vi stärkt arbetet med insamling genom att utöka kommunikationsenheten med ytterligare en tjänst. Det är ett långsiktigt arbete, men vi kan redan nu se att vissa insamlingskampanjer gett ett bättre resultat.

Carl-Christer Stiernenskiöld

sjukhuspastor emeritus

Hembud Harald Jonsson

pastor

Sune Sandström

pastor

Arne Sundwall

pastor

Irene Wernerhag

utlandsarbetare i Centralasien

Mary Axelson

utlandsarbetare i Japan

Irene Staiger

utlandsarbetare i HongkongMacau/Ecuador


ÅRSBOK 2013 • TESTAMENTEN OCH ANNONSER

Testamenterade gåvor är mycket välkomna bidrag till SAM och SAU Under 2012 fick Svenska Alliansmissionen ett testamente på 4 174 kronor. Vi uttrycker vår tacksamhet över denna gåva. Varje år brukar Svenska Alliansmissionen få medel testamenterade till sig. Det är ett mycket viktigt ekonomiskt bidrag som betyder oerhört mycket för vår verksamhet. Medel som gör att vi kan sprida budskapet om Jesus Kristus i såväl Sverige som utöver vår värld. Om du har frågor kring upprättande av testamente kontakta SAM:s expedition på tel 036-30 61 50. Här kan du ladda ned en testamentesmall: www.mallbanken.se/mall-testamente

n y h e t e r f r å n t vå vä r l d a r

En månad

gratis

Följ oss på Facebook!

Me jl a

www.facebook.com/SvenskaAlliansmissionen

info@dagen.se

Gäller för hushåll som inte prenumererat på Dagen senaste halvåret. Endast inom Sverige. Kundcenter 08-619 24 20

27


VI STÖDER ALLIANSMISSIONENS ARBETE

Trygg och personlig hjälp med allt i samband med dödsfall. Barnarpsgatan 31 • 553 16 Jönköping Tel 036-71 04 15

www.begravningstjanst.com

Karlssons Begravningsbyrå Börje, Birgit, Göran & Peter Tel: 0370-101 22, 122 22 Rydaholm tel: 0472-57 50 16

www.ltemballage.se

036 - 30 10 00

G:a Hjälmserydsvägen 5 • 570 02 Stockaryd Tel: 0382 - 259 95 • Fax: 0382 - 259 90 E-post: info@eltk.net

TILLVERKARE AV ELCENTRALER

www.karl-andersson.se

www.ankarbergs.se

28

www.alliansmissionen.se

Jönköping 036-35 41 80 Värnamo 0370-17 200 www.svenskfast.se


Årsbok 2013