Page 1

ÅRSBOK Svenska Alliansmissionens verksamhetsberättelse för 2017

ATT SÄNDA PASTORN I MISSION SID 6

1

VISION VÄXTKRAFT SID 11

2018


2017 ÅRET I KORTHET

I

syfte att inspirera, utbilda och fördjupa, arrangerar SAM ett stort antal gemensamma arrangemang varje år. Trettondagsmötena inleder året, följt av ett antal helger då vi lägger extra stor vikt vid att presentera vårt gemensamma arbete i samband med Be & Ge-satsningen. Vi gläds åt att allt fler upptäcker årskonferensen som en källa till såväl fördjupning som gemenskap. Våra arabisktalande församlingar börjar också göra avtryck på konferensen, vilket vi är mycket glada för. Under förra årskonferensen hölls exempelvis ett av bibelstudierna på arabiska och tolkades till svenska. I slutet av sommaren samlas våra pionjärer och de utlandsarbetare som är på hemmaplan, för några dagar av undervisning och gemenskap. Trots att de finns i vitt skilda kulturella kontexter finns många gemensamma beröringspunkter och därmed möjligheter att lära av varandra.

Bilder från årskonferensen

2

Angeläget ämne

SAM, SAU och Sam-Hjälp stöttar ett arbete för att förebygga människohandel i Rumänien. Under tonårslägren på Gullbrannagården och Bödagården belystes denna fråga och det gjordes rekordstora insamlingar till förmån för arbetet. Frågan kring människohandel har levt vidare i flera församlingar och kommer att fortsätta diskuteras även på 2018 års tonårsläger.

Ny vision SAM har jobbat mycket med att utforma en tydlig vision för arbetet, vilket har präglat såväl arbetet i diverse arbetsgrupper, som offentliga samlingar. På årskonferensen i maj presenteras arbetsgruppens förslag till vision.

Vardagshjältar Vi har ett antal konstellationer som sjunger, musicerar och talar, som har SAM:s arbete lite extra nära hjärtat. Vid sina konserter/föredrag berättar de om något specifikt arbete och samlar

in pengar till det aktuella ändamålet. De får genom rapporter en unik insyn i verksamheten, vilket föder stort engagemang. Vi är så tacksamma till dessa vardagshjältar som bidrar till att vårt gemensamma arbete kan växa och utvecklas.

Samtal om attityder

Under föregående år har vi också arrangerat ett antal PRATA-samlingar tillsammans med SAU och Hela Människan. Det är träffar där vi samtalar kring synen på alkohol och alkoholbruk är och eventuellt har förändrats i våra församlingar och föreningar. Nämnda samlingar är ett axplock av det som hänt under året. Men oavsett samling finns en glädje i att församlingar kommer samman, det bekräftar faktumet att det är vi alla tillsammans om utgör Alliansmissionen. TEXT:

sofie rotstedt

jobbar med kommunikation FOTO:

mikael good, sam


ÅRSBOK 2017 • I SVERIGE

KRAFTIG ÖKNING PLANAR UT

D

et är alltid lika spännande att ta del av församlingarnas statistik över matrikelförda medlemmar. Inte bara för att det är intressant att se antalet medlemmar, utan också utvecklingen i våra församlingar. Flera församlingar kan glädjas åt nya medlemmar. Det är speciellt roligt att se att antalet medlemmar som kommer in i församlingarna på bekännelse, är stort (244 st). För den enskilda församlingen betyder det också mycket när personer kommer från andra församlingar och förnyar och påverkar församlingens arbete genom sitt deltagande (221 st). Många församlingar får erfara att medlemmar lämnar församlingen genom att flytta från orten (186 st). Det blir speciellt kännbart för församlingar med många ungdomar, då det är dags för högre studier eller att söka arbete som kanske finns på annan ort.

Ca 35 församlingar visar att man växer i antal. Framförallt är det några av våra arabisktalande församlingar som har en stor tillströmning av människor som kommer till tro och blir medlemmar i församlingen. Men också några av våra mer etablerade församlingar ser en ökning år från år och kan glädjas åt detta. Men det är fler än 60 av våra församlingar som visar att man minskar i antal medlemmar. Några församlingar visar ganska stora siffror på utflyttning, då många yngre väljer att flytta till storstäder. Men vi ber och hoppas att dessa medlemmar hittar en församlingsförankring på den nya boendeorten.

Alliansmissionen 13 750 matrikelförda medlemmar. Även om det är 29 medlemmar färre än föregående år det den näst högsta antalet medlemmar under den senaste 40-årsperioden. Vid vårt senaste ombudsmöte tog vi emot Stocksbergskyrkan i Korsberga, Centrumkyrkan i Lammhult och Allianskyrkan i Sollentuna som medlemmar i SAM. Under de senaste åren har vi haft glädjen att ta emot flera arabisktalande församlingar. Två församlingar har avslutats, Sjöaryds missionsförsamling och Fröderyds missionsförsamling. SAM består av 161 församlingar. TEXT:

När statistiken sammanställs för 2017 konstaterar vi att den kraftiga ökning av medlemmar som skedde under 2016 planar ut. Vid årsskiftet hade Svenska

lars-gunnar jonsson

nationell missionsledare

ANTAL MEDLEMMAR

3

2017

13 750

2016

13 779

2015

13 511

2014

13 562

2013

13 580

2012

13 686

2011

13 606

2010

13 687

2009

13 448

2008

13 109

2007

12 729

14 000

13 000 2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017


ÅRSBOK 2017 • I SVERIGE

VÅRA FÖRSAMLINGSPLANTERINGAR BÅSTAD Under 2017 har arbetet fortsatt utifrån lokalen Fyren, där man har gudstjänster, samlingar, café och Secondhand. I juli fick man besök av en dansgrupp som dansade på torget och bjöd in till en grillkväll som hade ett 50-tal deltagare. Under hösten genomfördes en Al Massira-kurs om kristen tro. I september ansvarade församlingen för ett välbesökt bröllop för det par som döptes i slutet av 2016.

FÖRSLÖV Under året har man haft gudstjänster varannan vecka och en stark betoning på bön. Man har sökt Guds ledning, för hur man skall nå fler människor

med evangeliet. Det blir en hel del samtal med människor i Förslöv. En del nya kontakter fås genom Secondhand och café. Tillsammans med Båstad arrangerade man SAM:s pionjärdygn i april och man har även haft samlingar med livsberättelser då många besökare kommit.

GNESTA I augusti 2017 flyttade Josefin Lennartsson till Mölnbo för att bli pionjärpastor och leda en nystart i Ådalskyrkan i Gnesta och Missionskyrkan i Mölnbo. Esgrim Rommel är utsänd från Aneby för att delta i arbetet på 20 % av sin pastorstjänst. Under hösten startades bloggen ”En

tro på landet” med syftet att predika på ett nytt sätt. Man träffades också till måltidsgemenskap med bibelläsning varannan vecka och har börjat samtalet om hur nystarten ska se ut.

KÄRRTORP Under 2017 har Kärrtorpskyrkan fått se ytterligare några personer söka sig till gemenskapen. Caféet Elvakaffe är en naturlig mötesplats där man kan lära känna varandra och bjuda in till gudstjänster och hemgrupper. Samtalen kring borden handlar ofta om livet och tron. Under hösten bytte man gudstjänstlokal från Elvakaffe till en större lokal. Man har även haft samlingar några lördagar för att inbjuda vänner och intresserade till knytkalas och gemenskap.

MALMÖ Malmö huskyrka har arbetat i Malmö i tio år och är tacksamma för att på senare tid ha blivit en del av SAM:s pionjärarbete. Församlingen samlar ett femtontal personer. Under hösten startade man en Alphakurs med personer i sitt nätverk. Alphakursen är något av det bästa man varit med om på länge och nu ber man om att deltagarna ska få möta Guds kärlek och få förvandlade liv. Josefin Lennartsson, Gnesta

4


ÅRSBOK 2017 • I SVERIGE

NORRKÖPING Allianskyrkan i Norrköping togs emot som medlemmar i SAM 2016. Församlingen hyr in sig i Immanuelskyrkan i Norrköping, där man firar gudstjänst och möts till andra samlingar. Församlingen har 96 medlemmar och har även startat ett fotbollslag, IK Derek, för att bredda kontaktytan utåt. Deras mål med detta arbete är att sprida evangeliet om Jesus Kristus.

SICKLA Arbetet i Sickla har under 2017 baserats på en hemgrupp på åtta personer som träffats för samtal, bön och kvällsmat. Under våren bjöd man in till en gudstjänst en gång i månaden, kallad A place to be. Detta var ett försök att samla människor med ett andligt intresse till ett lättillgängligt insteg till kristen tro. Café Existens – samtalskvällar på ett kulturhus – har arrangerats varannan tisdagskväll.

har idag 35 medlemmar. Det var en stor glädje att välkomna dessa vänner vid årskonferensen 2017.

SÖDERTÄLJE I Södertälje finns en av våra arabiska församlingar, och den har ca 20 medlemmar. Under året som gått har man arbetat med att få ny lokal. Det var stor glädje i församlingen när man fick flytta in i den nya lokalen vid årsskiftet. Med en ändamålsenligt lokal arbetar man med att mötas till bibelgrupper, studiemöten och språkundervisning. Man evangeliserar också frimodigt på gator och torg och antalet gudstjänstbesökare ökar.

VÄSTERÅS Allianskyrkan i Västerås är den mest växande församlingen i SAM. Idag har församlingen 190 medlemmar. Man hyr Korskyrkan och firar gudstjänsterna där och har annan verksamhet i andra lokaler. Man är i stort behov av en lokal där man kan ha all sin verksamhet. Under åren har man haft en öppen och varm andlig gemenskap som lett till att människor funnit en tro på Jesus Kristus. TEXT: Jonas

Melin

pionjärkonsulent FOTO: Sofie

Rotstedt, Marita Good

SOLLENTUNA Den senaste av arabisktalande församlingar som mottagits i SAM är Allianskyrkan i Sollentuna. Pastor är Adel Guirguis och man möts regelbundet till gudstjänst och är frimodiga i sin förkunnelse. Församlingen växer och

Södertälje Pator George Issa med fru, Norrköping

FÖRSAMLINGAR ANSLUTNA TILL FLERA SAMFUND

5

SAMFUND

FÖRSAMLINGAR

MEDLEMMAR

Endast SAM

126

8 738

SAM + Equmeniakyrkan

14

1 783

SAM + Pingst fria församlingar i samverkan

10

1 472

SAM + Evangeliska Frikyrkan, EFK

4

692

SAM + EFS

1

21

SAM + Equmeniakyrkan + Pingst

2

323

SAM + EFK + Pingst

2

468

SAM + EFK + Equmeniakyrkan

2

193

Enskilda medlemmar

60

Totalt

161

13 750


ÅRSBOK 2017 • I SVERIGE

ANEBYMODELLEN – ATT SÄNDA PASTORN I MISSION

M

en ni ska få kraft när den helige anden kommer över er och ni ska vittna om mig i Jerusalem och i hela Judeen och Samarien och till jordens yttersta gräns.” Apg 1:8

skulle sända iväg ett par de viktigaste ledarna; Barnabas och Saul (Paulus). Tänk om Gud säger samma sak till oss. Tänk om det är pastorn vi ska sända iväg.

En församling bör vara engagerad i mission på olika plan: lokalt, nationellt och internationellt. Varje församling har sitt Jerusalem, sitt Judeen och Samarien, och sitt ”jordens yttersta gräns”. Men vem ska man då sända iväg i mission?

Allianskyrkan i Aneby anställde Esgrim Rommel som ny pastor från augusti 2017, och samtidigt upplevde man Guds ledning att sända iväg honom på 20 % av hans arbetstid för att vara missionär i Gnesta i Sörmland, där han tidigare varit pastor. Under hösten har Esgrim alltså använt en del av sin tid till att stötta pionjärpastor Josefin Lennartsson i Gnesta/Mölnbo och hjälpa till i arbetet att nå nya människor och hitta nya former för evangelisation och försam-

”Medan de en gång höll gudstjänst och fastade sa den helige anden till dem: Avdela Barnabas och Saul för den uppgift som jag har kallat dem till.” (Apg 13:2) I Antiokia sa den helige ande att de

lingsliv. Vi kallar nu detta för Anebymodellen, och den har gett mycket välsignelse både för de små församlingarna i Gnesta/Mölnbo och för Allianskyrkan i Aneby. Församlingen har fått ny energi och inspiration av att vara aktivt engagerad i mission och församlingsplantering på en ny plats. Tänk om Gud vill leda fler församlingar att ta till sig Anebymodellen och sända iväg sin pastor en dag i veckan för att stötta en församlingsplantering i Sverige. TEXT: Jonas

Melin

pionjärkonsulent FOTO:

Paolo campailla free images

Veckorna i Zimbabwe gav vänner för livet. Här är Jakob Svensson tillsammans med Previleges dotter Princess, hans fru Rachel och Rachels syster Leiah.

6


ÅRSBOK 2017 • I VÄRLDEN

VÅRT INTERNATIONELLA ARBETE BOTSWANA Våra kontakter med Allianskyrkan i Botswana, SAM:s minsta systerkyrka, har varit sporadiska under året. De har god uppbackning av Allianskyrkan i Sydafrika.

CENTRALASIEN Vi arbetar oförtrutet vidare med att ge Herdefolket Bibelordet på sitt eget språk. Lars arbetar på distans med två inplanerade resor till landet per år. Även om det blivit svårare för utlandsarbetare att få visum till landet och detta försvårar arbetet, fortsätter den troende skaran av Herdar att växa. Under våren firades påsk i femton byar i bergen av ett folk som inte tidigare har bekänt Jesus som Herre och Frälsare. Idag räknas de i hundratal.

Karin som sjukgymnast. Hon undervisar socialarbetare och föräldrar till barn med funktionsnedsättning. Under året har Karin och teamet bland annat arrangerat en undervisningsserie på 20 tillfällen för två olika grupper med socialarbetare. Syftet är att utbilda deltagarna att möta och utveckla livssituationen för barn med funktionshinder genom hembesök i de familjer där de finns. Under hösten har de dessutom undervisat UNICEF:s lokala personal i en annan del av landet som gör hembesök till barn med funktionshinder. I undervisningen varvas teorier med praktisk kunskap. Deltagarna tar snabbt till sig kunskapen och tillämpar den, vilket är mycket uppmuntrande och gör stor skillnad för många barn som lever i marginalen av samhället.

Hannes och Tanja finns också i detta land. Under 2017 har Hannes fortsatt att hjälpa till med försörjning för en handikapporganisation. Tanja har träffat kvinnor för bibelundervisning och själavård.

EGYPTEN SAM stöder Fairhaven, en skola i Alexandria för barn med funktionsnedsättningar. Under hösten har en uppföljning till den tidigare Sida-stödda insatsen, rörande alternativa kommunikationsmetoder för barn som saknar förmåga att lära sig tala, påbörjats. I samarbete med DART, en institution vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg, har en insats påbörjats, riktad mot talpedagoger och specialpedagoger vid ett flertal center för intellektuellt funktionshindrade barn

I samma land finns också en flickskola för den kristna minoriteten som SAM stöder via ”Ge för livet”. Flickskolan kommer framöver att byggas ut och även pojkar kommer i framtiden att få gå i alla årskurser till och med årkurs 10. Det är en stor och nödvändig investering för de kristnas framtid i området. I landet har också två kvinnor fått stöd till högre utbildning genom Sveriges Ekumeniska Kvinnoråd. Egypten

I ett annat land i Centralasien jobbar

7


ÅRSBOK 2017 • I VÄRLDEN

i Alexandria. 32 pedagoger erbjuds en kursledarutbildning för att kunna arbeta vidare med studiecirklar på sina respektive center. Projektet finansieras av SAM och privata gåvogivare, och pågår 2017-2019.

i maj och hans svärson, Rajesh Valvi, är nu ledare för kyrkan.

HONGKONG/MACAU

JAPAN

Den första församlingen som SAM planterade i Hongkong firade 50-årsjubileum i februari. De andra fem församlingarna som har rötter i SAM:s mission var också med i friandet, liksom församlingen i Macau. Församlingarna har full frihet trots Kinas överhöghet. Materialism och sekularisering är de stora utmaningarna.

I Japan finns vår systerkyrka Japanska Allianskyrkan. Ett 20-tal av de 250 församlingarna har grundats av SAM. Japan har beskrivits som det ”mest religiösa bland ateistiska länder”. Religionsblandning är stor. Enligt statistiken för 2017 är 79% shintoister, 67% buddhister 1,5% kristna och 7% tillhör andra religioner. I denna situation arbetar Japanska Allianskyrkan målmedvetet vidare.

INDIEN Vår systerkyrka driver två förskolor, sex grundskolor och ett gymnasium där undervisningen sker på lokalspråket marathi. Kyrkan driver också sex grundskolor och tre förskolor där undervisningen sker på engelska. För de elever som kommer från byarna har man sju skolhem för marathitalande och två för engelsktalande elever. Totalt är det över 10 000 elever i skolorna, varav 2 500 i de engelska skolorna, och mer än 2 000 på skolhemmen. I slutet av året firades 50-årsjubileet för engelska skolan med pompa och ståt. Grundaren Sigurd Ohlssons två äldsta barn var närvarande och blev mottagna som kungar. Idag finns elever som gått på engelska skolan spridda i 40 länder runt jorden, och många finns i höga positioner i Indien. Systerkyrkan, Suvarta Alliance Churches, har fått döpa ett stort antal inte minst i byarna, där stamfolket bhilerna bor. Trots att förföljelsen växer i Indien har vår systerkyrka förskonats i hög grad, mycket p.g.a den goodwill som skolorna och skolhemmen ger. Den förre ledaren, Premdas Kalu, avled

8

Tre kvinnor har fått stöd till högre utbildning genom Sveriges Ekumeniska Kvinnoråd.

KINA Församlingarna fortsätter att växa och det byggs nya kyrkor. Bibelskolan i Hohhot, som startade 1987 med tvåårig utbildning, har uppgraderats till fyrårig pastorsutbildning. Skolan har under året flyttat till den plats där SAM:s största missionsstation i Hohhot låg. I Baotou har tvååriga utbildningen med ca 150 studenter utökats med en kurs för pionjärarbetare. Från 1 februari 2018 skärptes de statliga regler som gäller för kyrkorna.

MALAWI Under 2017 har kyrkan i Malawi haft

sin första examenhögtid för sin bibelskola, Solid Foundation Bible College, som man drivit i två år i samarbete med Allianskyrkan i Zimbabwe. 15 studenter fick olika diplom, beroende på om man studerat i ett eller två år. Kjell Larsson och Gerd Pettersson från SAM deltog. SAM stöder tre projekt, ett förskoleprojekt, ett hiv/aidsprojekt och ett projekt för församlingsplantering. Bland annat bedriver kyrkan yrkesutbildningar, vilket har gett kyrkan ett stort förtroende i det omkringliggande samhället. Tre kvinnor har fått stöd till högre utbildning genom Sveriges Ekumeniska Kvinnoråd.

MOÇAMBIQUE Både Diane och Asante Manu undervisar vid Pemba Theological College. Asante har ett stort administrativt ansvar för skolan, bland annat som vikarierande rektor. Han har också stöttat församlingar och dess ledarskap i provinsen med teologisk undervisning och själavård. Diane har tillsammans med föreningen Lamukani arbetat förebyggande för att minska spridningen av hiv och aids. Föreningen håller hälso- och aidsutbildningar i olika byar i regionen. Ett antal barn har fått hjälp med skolmaterial samt läxläsning.

Dop i en flod i Malawi. Dopförättare är Laiton Ncube, pastor i Allianskyrkan Zimbabwe


ÅRSBOK 2017 • I VÄRLDEN

Diane och Asante har haft hemmaperiod under hösten 2017 och besökt många församlingar. Under året har SAM beviljats medel från J V och Elin Lundgrens stiftelse vid Lunds universitet för att utveckla Pemba Theological Colleges arbete i strävan mot en högre ackreditering som teologisk institution i Moçambique. Moçambiques Allianskyrka har fått stöd till sitt pionjärarbete och allmänna arbete. Fambidzanai, kyrkans sociala gren, har hållit kurser om våld i hemmet, gett hjälp till föräldralösa barn och de som lever med hiv. Eva-Marie Cider har tillbringat året i Sverige och varit tjänstledig. Hon har stått till förfogande för mötesbesök. Carina Hjelmstam Winberg har varit tjänstledig under året.

NORDAFRIKA Eva och Richard bygger relationer i Nordafrika genom bland annat ett utbildningsprogram som fokuserar på personlig utveckling, livskunskap och karriärutveckling. De har också påbörjat ett arbete bland barn.

MELLANÖSTERN Samtal har förts om hur SAM bäst kan hjälpa de få troende som finns i ett av länderna i området. Under året har SAM gett en gåva till SAT7 Academy för att ge barn i flyktingläger möjlighet till grundskolestudier genom digital distansundervisning. SAM har under året stöttat den kristna TV-kanalen SAT7 som sänder över Mellanöstern. De når 22 miljoner tittare på den arabiska kanalen och sänder dessutom på farsi och turkiska. Under året har projekt Växtkraft startats i ett församlingsgrundande

9

sammanhang i Mellanöstern, där SAM har verkat en längre tid i samverkan med vår partner OM. Utgångsläget är en liten församling, där medlemmar och ledare har stora svårigheter att försörja sig själva. Under året inköptes en åker med tillhörande växthus som nu håller på att vidareutvecklas till ett så kallat aquaponic odlingssystem. Det är en odlingsmetod som kombinerar grönsaks- och fiskodling. SAM:s uppgift under 2017 var att börja skapa ekonomiska förutsättningar, samt att handleda och stödja vännerna på plats, att lära sig en ny odlingsteknik och att sälja det som produceras. Målet är att de ska kunna starta och driva inkomstgenererande företag och grunda nya församlingar där behoven är som störst.

PAPUA NYA GUINEA Under våren jobbade Lisbeth Fritzell vidare tillsammans med språket fanamakets översättningsteam. Hela Nya Testamentet är nu översatt. Nu återstår genomläsning och revidering. Lisbeth jobbade tidigare med språket ramoaaina, och här är nu 1 Mosebok och en sångbok klar. Den har dock inte kunnat tryckas än p.g.a frågor kring copyright. NT är inspelat, och Lisbeth åkte tillbaka till Sverige under sommaren 2017. Under sin tid i Sverige lyssnar hon igenom NT.

projektet är att stärka barnens självbild och ge dem ökat självförtroende samt motivation till fortsatta studier. En stor andel av barnen kommer från romska miljöer, och möter mycket diskriminering i samhället. SAM har fortsatt samarbetet med Valoare Plus i ett projekt för att förebygga människohandel. Projektet heter Stay Free och vänder sig till gymnasieelever som får undervisning om människohandel och dess risker. Dessutom bildas supportgrupper på skolorna så att eleverna kan sprida informationen vidare. I maj besökte Internationella avdelningen, medlemmar från Internationella rådet samt SAM-hjälp, Valoare Plus första stora konferens om trafficking. Konferensen blev en succé och nådde över 400 personer. I juni åkte en grupp från SAM, SAU samt insamlingsansvariga för tonårslägren till Rumänien för att samla information inför insamlingen på tonårslägren. De tog fram ett bra material, och insamlingarna från lägren blev stora.

Kunskap är förutsättning för förändring. Här får ungdomar kunskap om farorna med människohandel

En svårighet i arbetet är att ramoaainaförsamlingen i den by där Lisbeth och hennes medarbetare har bott, har haft en splittring. Översättningen till Kol, den språkgrupp Lindruds arbetade bland, fortsätter genom en amerikansk missionär och en lokal medarbetare, Alois.

RUMÄNIEN Genom ett samarbete med Sam-Hjälp har SAM stöttat ett skolprojekt i norra Rumänien. Det vänder sig till barn mellan 10 och 14 år. Ett syfte med

RYSSLAND Under året har Sture Nordquist fortsatt sitt arbete inom media tillsammans med Reach Beyond. Han har jobbat med flera olika studioprojekt i flera länder. De studior som byggts används


ÅRSBOK 2017 • I VÄRLDEN

bl.a. för att producera radioprogram, spela in sång och musik på lokala språk eller dubba kristna filmer till lokala språk. Sture har också tränat lokala radiotekniker. Sture har besökt våra samarbetspartners i Tjuvasjien med vilka han har regelbunden kontakt. De jobbar vidare med att producera radioprogram på tjuvasjiska varje vecka. Radiolyssnandet i Tjuvasjien ökar och det medför också fler lyssnare till programmen. Utöver radioproduktion är man även engagerade i rehabarbete och församlingsplantering m.m. Arbetet sker utifrån missionscentrat i Lapsary. Sture är missionsledare för Reach Beyond Sverige.

SWAZILAND SAM har gett stöd till kyrkans sociala arbete som innefattar inkomstgenererande projekt, spargrupper samt ett hiv-/aidsprogram. Kyrkan har en fortsatt god församlingstillväxt. Två kvinnor har fått stöd till högre utbildning genom Sveriges Ekumeniska Kvinnoråd.

SYDAFRIKA Stöd har getts till Phumelela Bible College som bedriver en treårig teologisk utbildning. Förskoleprogrammet som har stöttats av SAM i många år fortsätter sitt arbete med att stödja förskolor att utvecklas kvalitetsmässigt. Under året har programmet fått en ny anställd och ett samtal förs om hur programmet ska fortsätta utvecklas. Tre kvinnor har fått stöd till högre utbildning genom Sveriges Ekumeniska Kvinnoråd.

SYDOSTASIEN Anna och Sven, som arbetar under Folk & Språks paraply, var hemma i Sverige på kort besök under sommaren. Anna kommer från ett lokalt stamfolk i landet. Stamfolket har låg självkänsla och endast Lukasevangeliet översatt till sitt språk. Eftersom det inte finns någon politisk vilja inom landet att utveckla lokalspråken komplicerar detta både alfabetiserings- och bibelöversättningsarbetet bland folket. Anna och Sven arbetar mycket med metoden Ethno-arts, som innebär att ta tillvara folkgruppens egen kultur och uttryckssätt. Eftersom många av kvinnorna utnyttjas sexuellt och även man-hustru relationer ofta präglas av utnyttjande, går mycket av Annas tid åt till traumabearbetning. Anna och Svens arbete är starkt processinriktat, och deras ingång i den lokala kulturen gör att de i längden kan påverka den unga och växande kyrkan i detta folk på ett unikt sätt, samtidigt som de hjälper andra internationella medarbetare att vara kulturellt relevanta i sitt arbete.

TCHAD Familjen Emma och Martin Vilhelmsson har delvis varit i Sverige under 2017 och besökt många läger, gudstjänster och andra samlingar. Under hösten var de i Kanada och läste franska på en missionsskola, för att uppnå de nya språkkraven från samarbetsorganisationen i Tchad. Innan årsskiftet kom de hem till Sverige igen, för att förbereda sig för utresa till Tchad under början av 2018. Oroligheterna kring Bol har fortsatt, och familjen arbetar därför i fortsättningen med två andra platser, där det finns stora behov av både stöd och undervisning gällande bl.a. hälso-/sjukvård men också behov av utbildning när det gäller vattenfrågor.

Stöd till barn och ungdomars utbildning har förmedlats både i området kring Bol och i södra Tchad. Barnen som går i skolan är tacksamma och mycket motiverade till att lära sig läsa, skriva och räkna då de vet att det kan göra skillnad för dem i framtiden. Maria Gustafsson har under året antagits som missionärskandidat för Tchad med planerad utresa under hösten 2018. Maria kommer att arbeta genom våra partners SIL med kartläggning av behoven av språkutveckling, läsundervisning och bibelöversättning i landet. Under hösten har hon genomgått förberedande studier i England inför uppdraget.

ZIMBABWE Stöd har getts till pionjärarbetet, kyrkans centrala administration samt deras egen bibelskola Solid Foundation Bible College. Den finns nu på nio platser i landet. Fokus i samarbetet med Zimbabwe har varit att avsluta ett tidigare Sida-finansierat projekt i Lupane på ett gott sätt. Projektet har fokuserat på sanitet och genom åren givit hundratals individer tillgång till en god sanitet. SAM har också samtalat med kyrkan om hur vi ska vidareutveckla och omforma vårt sociala samarbete när vi inte längre söker bidrag från Sida/SMR. Fyra kvinnor har fått stöd till högre utbildning genom Sveriges Ekumeniska Kvinnoråd. internationella avdelningen TEXT & FOTO:

TA GÄRNA MED ARBETET I VÅRA MISSIONSLÄNDER I FÖRBÖN!

Av säkerhetsskäl benämns vissa personer enbart med förnamn.

10


ÅRSBOK 2017• I VÄRLDEN

MELLANÖSTERN

VISION VÄXTKRAFT

P

å södra halvklotet växer kyrkan numerärt på många håll. Samtidigt finns det fortfarande många onådda folkgrupper i världen där kyrkan är svag och utsatt eller inte alls finns ännu. Där behöver vi prioritera våra resurser framöver.

vår partner OM. Utgångsläget är en liten församling i ett land med ytterst få lärjungar där ledare och församlingsmedlemmar har stora svårigheter att försörja sig själva vilket äventyrar församlingens framtid och hindrar dem att starta nya församlingar.

I båda dessa sammanhang är en av de stora frågorna hur lokala troende kan leva ut sin kallelse att göra lärjungar, plantera församlingar och påverka sitt närområde utan att på sikt bli beroende av regelbundna pengar från utlandet.

Under året inköptes en åker med tillhörande växthus som nu håller på att vidareutvecklas till ett så kallat aquaponic odlingssystem. Det är ett sätt att odla som kombinerar grönsaksoch fiskodling. Näring och vatten från fisktanken leds till plantorna, vilka i sin tur renar vattnet som går tillbaka till fiskarna i tanken. Vattnet cirkulerar och återanvänds med stor effektivitet. Systemet är beroende av förhållanden

Under året har projekt Växtkraft startats i ett församlingsgrundande sammanhang i Mellanöstern, där SAM har verkat en längre tid i samverkan med

mellan fisk och växter för att hålla näringsvärden och syrenivåer jämna och efterliknar därmed ett ekosystem. Nu i början av processen är vår uppgift att skapa ekonomiska förutsättningar samt att handleda och stödja vännerna på plats att lära sig en ny odlingsteknik och att sälja det som produceras. På den vägen har vi som mål att utrusta flera att starta och driva inkomstgenererande företag och grunda nya församlingar där behoven är som störst.

TEXT: Martin

Ström

FOTO: OM

 I den nystartade odlingen i Mellanöstern finns än så länge inga fiskar i systemet, men det kommer att bli fisk här så småningom.

11


ÅRSBOK 2017 • I VÄRLDEN

Betydelsefullt skolprojekt. Sam-Hjälp driver ett skolprojekt i norra Rumänien, som ger barn från utsatta familjer möjlighet till extra undervisning i vissa ämnen. SAM finns också med i denna satsning.

ETT GLÄDJEFYLLT ÅR PÅ SAM-HJÄLP

E

ngagemanget på Sam-Hjälp har varit stort under året. Det är ett intensivt arbete med stor mångfald som utförs av ca 160 volontärer och tre anställda här hemma i Sverige. Alla insatser här resulterar i omfattande bistånd i åtta olika länder i Östeuropa. Fokus för Sam-Hjälps arbete är alltid den enskilda individ som är i behov av hjälp när egna resurser är uttömda och samhällets insatser saknas. Behoven finns i barnhem, matbespisningar, skolor, sjukhus, rehab-projekt för drogoch alkoholmissbrukare, förskolor, kyrkor, ungdomsgrupper, hem för

12

funktionshindrade med mera. Under året påbörjades tre nya projekt i Lettland och Moldavien. Två med inriktning mot barn och ett för missbrukare och hemlösa. Det erbjuds stimulerade, utvecklande aktiviteter i varm kristen anda. Såväl barnen som de vuxna finner stor motivation att delta i verksamheterna, inte minst för att det serveras ett mål varm mat i all enkelhet. För många blir det en festmåltid.

familj som drabbats av eldsvåda fått hjälp med ett nytt hus. Två barnhem i Rumänien har fått minibussar i avsikt att bryta isoleringen på institutionen och höja barnens möjlighet till vidgade perspektiv.

Under året har två kyrkor i Bulgarien byggts klart och invigts tack vare gåvor från Klockargårdskyrkan i Malmbäck och Sam-Hjälp. I Rumänien har en

TEXT:

Vi vill fortsätta att vara i tjänst för Gud, både genom arbetet som sker i Sverige samt i andra länder. Vi gläds åt att hjälpen vi förmedlar blir till stor välsignelse. marianne sandqvist FOTO: Sofie Rotstedt


ÅRSBOK 2017 • GÅRDAR

EN KRAFTSTATION PÅ VÄSTKUSTEN

M

ånga av våra gäster förknippar Gullbrannagården med sommar och semester. Vi sammanfattar tio fantastiska sommarveckor med såväl nya som återkommande gäster. Sommaren innehöll ca 400 aktiviteter för alla åldrar. Utöver sommarveckorna har vi verksamhet på gården i stort sett alla dagar året runt.

Bryggan är en tillgång

SAU och SAM har haft sin årskonferens här och SAU har dessutom haft nyårs-, konfirmand- och tonårsläger på gården. Gullbrannafestivalen är det största arrangemang vi har under sommaren och vi önskar att Gullbrannagården ska fortsätta vara en viktig plats för samfundet.

En betydelsefull plats

Under året har flera större grupper valt att lägga sina årliga träffar på Gullbrannagården. Några av dessa är EFK:s medarbetardagar, Svenska Cykelförbundet, LP-verksamheten, Anonyma Alkoholister och Katolska kyrkan.

13

Vårt arbete med dagkonferenser skapar nya och spännande utmaningar. Vi ser en ökad förfrågan på vegetarisk, ekologisk och närproducerad kost. Vi har också fått flera förfrågningar om extra stora konferenser och här är Bryggan en stor tillgång där vi kan ha konferenser för upp till 500 personer.

Gullbrannagården har ett stort socialt engagemang året runt. Vi har boenden via socialtjänsten och personer som via frivården arbetar av sina timmar här. Det finns också ett samarbete med några församlingar där vi ger familjer en semestervecka som inte har möjlighet att själva bekosta en vecka.

Uppdaterade campingstugor Under året fick de tre återstående campingstugorna dusch och toalett och nu är alla sex campingstugorna

nyrenoverade och tillbyggda. I slutet av året påbörjades arbetet med renovering av Lägergårdens boendedel. Elva rum, dagrum och toalettdel genomgår en efterlängtad och välbehövlig helrenovering. Det är med stor tacksamhet vi ser tillbaka på det gånga året och blickar framåt mot ett nytt år. Vi vill att Gullbrannagården ska fortsätta vara en kraftstation. Vi känner oss på många sätt välsignade och vill ge det vidare. Tack alla ni som finns med i bön och engagemang, ger gåvor och tid för att göra Gullbrannagården till den plats den är!

TEXT: Ewa

Bylander

platschef på Gullbrannagården FOTO:

gullbrannagården


ÅRSBOK 2017 • GÅRDAR

TACKSAMHET, GEMENSKAP OCH GLÄDJE PÅ BÖDAGÅRDEN

N

är jag tog över som föreståndare på Bödagården i början av 2017 så hade jag svårt att föreställa mig hur året skulle bli. När jag nu försöker sammanfatta min första sommar så blir det med orden tacksamhet, gemenskap och glädje. Vilken förmån det är att få arbeta på en plats som präglas av en sådan fantastisk atmosfär som Bödagården gör. Frivilliginsatserna är det som utgör grunden på Bödagården och utan alla de timmar som läggs ner av olika kända och okända personer skulle inte gården kunna fungera på det sätt som den nu gör. Jag vill rikta mitt och styrelsens stora tack till alla de som gett av sin tid till att göra gården till det den är. Varje vecka under sommaren har bjudit på olika program och framför allt är Bödagårdens barnmöten något som är väldigt populärt från år till år. Barn och föräldrar fyller tältet till bredden. Det har också varit en fin blandning av konserter, andakter, bibelstudier och föreläsningar. Jag tror att vi kan räkna med att de flesta av våra besökare har

14

fått med sig något mer än bara sol och bad från vistelsen på campingen. Ett stort tack riktas till gårdspastorer, gårdsgäng och gästande artister som finns med och gör programverksamheten till vad den är. Under året har campingen haft ca 45 anställda som alla jobbat olika långa perioder. Den största delen anställda finns naturligt under högsäsongsveckorna och det har varit ett gäng med en härlig inställning och gemenskap. Varje morgon inleds med textläsning och bön för de som orkar upp till frukosten. Ungefär hälften av ungdomarna hade jobbat på gården tidigare och ungefär hälften var nya i uppgiften. Det kändes som en bra kombination och de som var nya hade lätt att komma in i uppgifterna tack vare goda medarbetare som visade hur saker och ting fungerar. Under vecka 33 dök Bödalägret upp som vanligt. Hela campingen invaderas av drygt 200 ungdomar som är på campingen under nästan en vecka. För många är Bödalägret en självklarhet

att vara med på innan skolstarten och det känns som en fantastisk möjlighet att vi kan vara med och erbjuda vår camping till dem. 2017 blev året när vår vice föreståndare, Marie-Louise Alsäter, jobbade sin sista sommar på gården. Hon har parallellt med sin vice föreståndartjänst också dragit ett enormt lass med programverksamheten. Detta, tillsammans med hennes stora kunskaper om Bödagården, gör att vi kommer att sakna henne under den nya säsongen. Vi vill från gårdens sida passa på att tacka Marie-Louise för hennes insatser. Vi ser med stor förväntan fram emot sommaren 2018! TEXT: Per

Henrik ”Peppe” Huss

Föreståndare Bödagårdens Camping FOTO:

marie-louise alsäter
SAU 125 ÅR

ARRANGEMANG 2017: Nyårsläger

I trygga händer-kurser Konfirmationshelg

Teknikdag

T-centralen

Konfirmationsläger

Resa till Alperna för Unga Vuxna

Barnkörläger

Växtverk

GF vinter

Measure

Scoutinvest

Gullbrannafestivalen

Uvanatta

Ungdomsledardagar

UV-scouts ledarhajk

Uv-scoutläger

Regionårsmöte

Tonårsläger på Böda

UV-scouts jubelmarknad

Tre dagar Årskonferens Familjeläger Frukost för söndagsskoleledare

Tonårsläger på Gullbranna

Rickard Thoursie, Hjalmar Vittgård och Joel Persson i samspråk under SAU:s jubileumsfest.

15 15


ÅRSBOK 2017 • SKOLOR

MULLSJÖ FOLKHÖGSKOLA

DET VÅRAS FÖR BIBELKURSER

Å

ret som gått har inneburit nya grepp och kurser på Mullsjö folkhögskola. Vi har bland annat startat upp Småbrukarlinjen, en kurs i självhushållning och hållbar livsstil på Allmogegården i Skärstad. Utbildningen fick stort genomslag i media, vilket vi förstås är tacksamma för. Det som ändå lyser klarast på himlen är den formidabla succé som BibelVinter blev i januari-februari 2017. Det var 20 otroligt nöjda deltagare som satte sin prägel på skolan under fyra veckor och betydde mycket för skollivet. Efter utbildningens slut gjordes en resa till Israel där många av kursdeltagarna var med. Deltagarnas översvallande utvärdering gjorde det enkelt att fatta beslut att köra kursen även 2018.

Några av årets elever vid BibelVinter.

16 16

Under 2017 har vi också utarbetat en helt ny bibellinje tillsammans med SAU, Kungsportskyrkan och Kristen Idrottskontakt (KRIK). Utbildningen gör vi fyra aktörer ihop under namnet ”KRIK-linjen – bibel, träning, hälsa”. Utbildningen blir unik i sitt slag i Europa och vi är helt säkra på att vi kommer att kunna starta en bibellinje med en god tillslutning av deltagare. Det känns enormt inspirerande. Vi gläds också åt att många församlingar och kristna organisationer hittar till oss för församlingsdagar, styrelsedagar med mera. För första gången på många år upplever alla folkhögskolor att det finns möjligheter att expandera, då regeringen skjutit till medel för 8 000 nya platser,

de flesta inom allmän kurs, för att stärka upp människors möjligheter till arbete och högre studier. Nu pågår full aktivitet för att hitta nya kurser även på vår skola, och vi kommer fokusera på allmän kurs för nyanlända. Det händer mycket spännande saker på Mullsjö folkhögskola. Under det gångna året gjorde vi ett plusresultat ekonomiskt och det känns skönt. Samtidigt har vi stora utmaningar framför oss, inte minst på fastighetssidan där bland annat brandskydds- och ventilationsåtgärder måste till för att våra fastigheter skall bli godkända. TEXT:

tell-inge leandersson

rektor FOTO: marita

good


ÅRSBOK 2017 • SKOLOR

AKADEMI FÖR LEDARSKAP OCH TEOLOGI

LEDANDE CENTRUM FÖR FÖRSAMLINGSNÄRA TEOLOGI

A

kademi för ledarskap och teologi, ALT växer och utvecklas. Under året har den nya och sammanslagna utbildningen startats upp. I ALT:s pastors- och ledarprogram har mer är 180 studenter tränats för ledarskap i församling på sex olika studiecentran. Utöver detta har de olika distansprogrammen ca 100 deltagare och ytterligare 30 studenter läser enbart högskolans kurser på Campus Örebro.

praktiskt pastoralt handlag. Under året har stort arbete lagts på administrativa, organisatoriska och juridiska frågor. Detta är viktigt men är bara till för att skapa bästa möjliga förutsättningar för att träna nya generationer av ledare i teologisk förståelse och pastoralt handlag. Nu när den stora organisatoriska omläggningen är genomförd är ALT rustad för fortsatt utveckling. Några av fälten för vidare utveckling är:

ALT ska vara ett ledande centrum för församlingsnära teologi. Det förverkligas dels genom inriktningen på kurserna, dels genom personalen men också genom att utbildningen samarbetar mer över 100 lokala församlingar runt om i landet och att mentorer i dessa församlingar tränar studenterna i

• •

Fortsätta att utveckla utbildningens församlingsbaserade inriktning Arbeta fram en profil inom utbildningen med riktning på socialdiakonala frågor Stärka de internationella kontakterna genom fler samarbets- och utbytesavtal

Fördjupa den teologiska kompetensen genom att ansöka om masterexamen Utveckla ansvaret för teologisk bildning genom att öka den regionala tillgängligheten.

Detta är några av områdena där ALT nu är rustade för vidare utveckling. Samtidigt är och ska huvuduppdraget vara att på Bibelns grund med församlingens missionsuppdrag som fokus träna nya generationer av ledare för tjänst i församling, samhälle och Guds rike. TEXT:

ulrik josefsson

direktor för ALT FOTO:

Mikael Celinder

ALT-studenter i Jönköping

17 17


ÅRSBOK 2016 • SAM-STYRELSEN

VIKTIGT ARBETE I EN OROLIG TID

V

i blickar tillbaka på ett 2017 med glädje och tacksamhet men också med en stundom dålig magkänsla. Vi såg en orolig värld med terror, hat och konflikter. Vår skapelse tar stryk och somliga väljer att blunda för verkligheten istället för att ta sitt ansvar i förvaltarskapet. Vi ser hur främlingsfientliga krafter klär sig i slips och kostym och ges plats i de beslutande salongerna. Men mitt i allt ser vi människor som ber och som tar ansvar. Vi ser de glädjande tecknen genom att kyrkan över världen växer allt mer och inser att vi kristna har en viktig uppgift i vår samtid. För Alliansmissionen har 2017 varit ett år av spännande händelser. Det skapar glädje och ger energi att oförtrutet gå vidare i det uppdrag Jesus Kristus gett, Gå ut i hela världen och gör lärjungar.

18 18

Det har vi gjort på många olika vis under året som gått. I församlingarnas arbete med barn, ungdomar, gudstjänster, Alphakurser och öppna hjärtan för de som lider. Vår styrelse har öppnat för nytänkande inom missionsarbete såväl i Sverige som internationellt. Några exempel på det är projektet tillsammans med SAU och SAM-hjälp kring människohandel i Rumänien samt församlingsplanteringssatsningen i Malmö där nysvenskar går in och betjänar folk från deras egna kulturer och språk. Men också det spännande projektet med Aquaponic, Vision växtkraft i Mellanöstern. Det är ett odlingsprojekt som skapar möjligheter till försörjning och praktisk presentation av evangelium i länder som lever med mycket torka. Ett annat uppdrag som styrelsen gett en arbetsgrupp är Vision 2025. Under

året har gruppen arbetat, mött församlingar, råd och kommittéer, för att formulera SAM:s framtida vision. Det presenteras kommande årskonferens. Styrelsen har fortsatt att bearbeta möjligheterna att på bästa vis förvalta våra fastigheter. Flera viktiga rekryteringar på chefstjänster har också skett. Vi ser tillbaka på ett händelserikt år där SAM fått nåden att finnas med som en pusselbit i Guds rike genom att verka i det som Herren anförtror. Vi vill fortsätta i den andan, med Guds kraft och efter bästa förmåga! För SAM-styrelsen

Kjell Larsson

Missionsföreståndare


ÅRSBOK 2016 • EKONOMI

MÖJLIGHETER OCH UTMANINGAR

V

i gladdes under 2016 åt att vi äntligen kunde rapportera att den ansamlade förlusten för Svenska Alliansmissionen (SAM) eliminerats och det är med stor glädje jag kan rapportera att utvecklingen av ekonomin även år 2017 varit mycket god. Vi känner en stor välsignelse i arbetet och tackar alla som medverkat till att vi summerar det ekonomiska året för SAM så positivt. Detta ger oss möjlighet att vara lite mera offensiva i våra satsningar på olika projekt framöver både i och utanför Sverige.

Positivt resultat I den budget som lades för 2017 var önskemålet att vi skulle nå ett resultat på +300 tkr. I den resultaträkning som nu presenteras för året 2017 har vi ett resultat på 2 239 tkr. Att resultatet skiljer sig så pass mycket i förhållande till budget kan förklaras i huvudsak med att vi har fått testamentsmedel på

19

drygt +800 tkr som vi inte budgeterar för, ökning av kyrkoavgift på +223 tkr, skogsförsäljning motsvarande +330 tkr samt att kostnaderna för missionärer blev lägre än vad som planerades när budgeten lades.

Ändå sårbara Samtidigt som vi gläds åt det mycket goda resultatet så ser vi att samfundsdelen inte bär sig själv utan är beroende av testamentsmedel och intäkter från fastigheterna för att nå ett positivt resultat. Detta gör att vi blir sårbara om vi för en period exempelvis skulle stå med outhyrda lokaler eller större reparationsåtaganden i våra fastigheter samtidigt som nivån på testamentsmedel sjunker. Vi arbetar ständigt med frågan hur vi skall kunna öka våra intäkter och hålla kostnadsökningarna på en acceptabel nivå.

I årsboken här kan du läsa mycket mer om årets resultat för våra olika organisationer och vi kommer också att förklara siffrorna mera i detalj vid årskonferensen där jag hoppas att vi möts. Har du frågor om vår ekonomi, lönetjänster och administration är du välkommen att höra av dig. Jag vill avsluta med ett stort tack för ert engagemang i SAM med gåvor och bidrag, som medför stora positiva skillnader för många människor utöver vår värld. Ser med spänning fram emot vad som väntar oss åren framöver. TEXT: Stefan

Eriksson

administrativ chef


ÅRSBOK 2017 • EKONOMI

RESULTATRÄKNING VERKSAMHETSÅRET 2017

BELOPP I KKR Resultat 2017

Budget 2017

Resultat 2016

Gåvor

20 100

19 082

19 975

Bidrag

3 654

4 554

4 133

11 137

10 857

10 702

686

0

67

Summa intäkter

35 577

34 493

34 877

VERKSAMHETENS KOSTNADER

Resultat 2017

Budget 2017

Resultat 2016

- 7 527

- 7 414

- 6 936

Anslag & förmedlade bidrag

- 10 701

- 10 509

- 11 249

Personalkostnader

- 12 036

- 13 234

- 11 590

Avskrivningar & nedskrivningar

- 1 905

- 1 966

- 1 986

Övriga verksamhetskostnader

-32

0

- 30

– 32 201

– 33 123

– 31 791

3 376

1 370

3 086

Resultat 2017

Budget 2017

Resultat 2016

10

0

8

1

0

13

- 1 054

- 1 070

- 1 031

2 333

300

2 076

- 94

0

0

2 239

300

2 076

VERKSAMHETENS INTÄKTER

Nettoomsättning Övriga verksamhetsintäkter

Verksamhetskostnader

Summa kostnader Verksamhetsresultat

FINANSIELLA POSTER Resultat värdepapper/fordringar Övriga ränteintäkter Räntekostnader Resultat efter finansiella poster Skatt på årets resultat ÅRETS RESULTAT

Resultat 2017

Resultat 2016

Årets resultat enligt resultaträkningen

2 239

2 076

Utnyttjande av ändamålsbestämda medel från tidigare år

1 334

1 265

Reservering av ändamålsbestämda medel som erhållits men inte utnyttjats under året

- 1 042

- 1 716

2 530

1 624

FÖRDELNING AV ÅRETS RESULTAT

Kvarstående belopp för året /balanserat kapital

20


ÅRSBOK 2017 • EKONOMI

BELOPP I KKR

INTÄKTER

2017

2016

KOSTNADER

Gåvor/insamlade medel

3 680

4 043

Anslag

Missionärs- & pionjärunderhåll

8 659

8 535

852

Kyrkoavgift Verksamhetsbidrag exkl Sida

2017

2016

- 10 774

- 11415

Fastighetskostnader

- 2 985

- 2 930

1 073

Kontor, förvaltning, resor m.m.

- 4 502

- 3 871

6 910

6 323

Personalkostnader

-12 035

- 11 589

3 602

3 702

Avskrivningnar

- 1 905

- 1 986

52

431

Räntor och finansiellt

- 1 043

- 1 010

Hyror

8 693

8 598

-94

0

Övriga intäkter

3 129

2 171

- 33 338

- 32 801

35 577

34 877 2 239

2 076

Testamentsmedel

Sida

Skatt på årets resultat

Årets resultat

BALANSRÄKNING TILLGÅNGAR

EGET KAPITAL OCH SKULDER Andelar i bolag 4 285

Kortfristiga skulder 9 585

Lån till församlingar och bolag 1 200 Kortfristiga fordringar 3 068

Eget kapital 11 207

Likvida medel 4 912

TOTALT 51 884

Fastigheter och inventarier 38 419

TOTALT 51 884

Långfristiga skulder 31 092

10-ÅRSÖVERSIKT 2000 0 - 2000 - 4000 BUDGET

RESULTAT

- 6000 2008

21

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017


ÅRSBOK 2017 • EKONOMI

BELOPP I KKR

INSAMLINGAR

PENSIONSSTIFTELSEN

2017

2016

74

36

Förvaltning

3 591

1 287

Kostnader

- 105

- 104

Årets resultat

3 560

1 219

2017

2016

Julgåvan

354

350

Intäkter

Månadsgåvan

790

726

SAM:s bön- och offerhelg

439

410

Ge för livet

884

837

Gåvor för livet Summa Insamlingar

140

121

2 607

2 444

Insamlingarna har skett både genom SAU, SAM och SAM:s insamlingsstiftelse

Styrelsen bedömer pensionsskulden vara mellan 36 och 40 miljoner kr per 2017-12-31

BALANSOMSLUTNING Tillgångar

34 466

31 850

Eget Kapital

34 189

31 609

277

241

2017

2016

8 441

7 701

- 7 768

- 7 109

Finansiella poster

- 85

- 83

Resultat efter finansiella poster

588

509

- 192

- 51

396

458

13 319

12 735

Justerat eget kapital

4 231

4 205

Skulder

9 088

8 530

2017

2016

30 502

28 278

- 30 098

- 28 079

Skulder

GULLBRANNAGÅRDEN

2017

2016

22 652

22 128

- 22 291

- 21 364

- 198

-192

Resultat efter finansiella poster

163

572

Bokslutsdispositioner & skatt

- 45

- 392

Årets resultat

118

180

Intäkter Kostnader Finansiella poster

BALANSOMSLUTNING Tillgångar Justerat eget kapital Skulder

S & W INNOVATE AB Intäkter Kostnader

Intäkter Kostnader

Bokslutsdispositioner & skatt Årets resultat

BALANSOMSLUTNING 22 667

20 726

9 157

9 045

13 510

11 681

2017 258 - 257

Tillgångar

MULLSJÖ FOLKHÖGSKOLA Intäkter Kostnader

Finansiella poster

0

Finansiella poster

- 51

- 44

Årets resultat

1

Årets resultat

353

155

Tillgångar

7 651

7 965

Eget Kapital

2 947

2 601

Skulder

4 704

5 364

BALANSOMSLUTNING

BALANSOMSLUTNING Tillgångar Eget kapital Skulder

22

BÖDAGÅRDEN

551 51 500


ÅRSBOK 2017 • STADGAR

STADGAR FÖR SVENSKA ALLIANSMISSIONEN Svenska Alliansmissionen är ett resultat av den andliga väckelsen i Sverige på 1800-talet. De väcktas iver att förkunna evangelium om Jesus Kristus gestaltade arbetsformer allt efter uppgifternas art, arbetsformer som samtidigt befrämjade den inbördes gemenskapen och målsättningen. Så kunde samma grupper av kristna inom ett bestämt geografiskt område under olika namn arbeta för mission såväl i Sverige som i främmande länder och för att genom ett speciellt organ vinna ungdom för Gud. /--/ Med arbetets utveckling under de två första decennierna av 1900-talet växte emellertid behovet av en bättre samordning fram. Denna fick sin utformning i nya gemensamma stadgar år 1919, då man också enades om ett gemensamt namn, Svenska Alliansmissionen. Svenska Alliansmissionens barn- och ungdomsverksamhet bedrivs av Svenska Alliansmissionens Ungdom. Svenska Alliansmissionen tror, att den Heliga Skrift är Guds Ord. Åt församlingar, föreningar, grupper och enskilda medlemmar som delar denna tro, vill samfundet tjäna som redskap i en gemensam strävan att förverkliga Jesu missionsbefallning.

TROSSAMFUND § 1 Namnregistrering, ändamål Svenska Alliansmissionen, förkortat SAM, med organisationsnummer 82 60 00-4372, är ett kristet trossamfund som är registrerat enligt lagen om trossamfund. Ändamålet är att på församlingarnas uppdrag samordna resurser och göra Jesus Kristus känd och trodd och verka för Guds rikes tillväxt i Sverige och i andra länder.

MEDLEMSKAP § 2 Medlemskap SAM utgörs av självständiga församlingar, föreningar och enskilda medlemmar

23

som verkar för trossamfundets ändamål. Ansökan om medlemskap görs skriftligen till styrelsen. För församling och förening gäller att ansökan skall innehålla stadgar, verksamhetsförklaring, medlemsantal, namn på församlingsföreståndare och ordförande. Beslut om medlemskap fattas av årskonferensen efter styrelsens yttrande. Enskilda kristna kan ansöka om medlem­skap hos styrelsen som beslutar i frågan.

§ 3 Finansiering SAM:s verksamhet finansieras huvudsakligen genom gåvor, anslag och frivillig kyrkoavgift.

UNGDOMSORGANISATION § 4 Svenska Alliansmissionens Ungdom Svenska Alliansmissionens arbete bland barn och unga är anförtrott åt Svenska Alliansmissionens Ungdom. Svenska Alliansmissionens Ungdom är nära knutet till Svenska Alliansmissionen. För Svenska Alliansmissionens Ungdom gäller egna stadgar som antagits av Svenska Alliansmissionens Ungdoms årskonferens.

ÅRSKONFERENS § 5 Beslutande organ SAM:s högsta beslutande organ är årskonf­erensen. Årskonferens hålls årligen före juni månads utgång på tid och plats som styrelsen beslutar. Kallelse till årskonferensen och tillhörande handlingar sänds till medlemsgrupperna senast tre veckor före årskonferensen.

§ 6 Ombud Representationsrätt vid årskonferensen har varje medlemsgrupp enligt följande: för upp till 25 medlemmar ett ombud, för 26-50 medlemmar två ombud, för 51-100 medlemmar tre ombud, för 101-200 med­ lemmar fyra ombud, för 201-300 medlemmar fem ombud, för 301-400 medlemmar

sex ombud, för 401 -500 medlemmar sju ombud och för över 500 medlemmar åtta ombud.

§ 7 Rösträtt, yttrande- och förslagsrätt Yttranderätt vid årskonferensen har varje medlem av trossamfundet och anslutna grupper. Rösträtt och förslagsrätt har närvarande ombud, styrelsen och missionsföreståndaren. Styrelsen och missionsföreståndaren har dock inte rösträtt i fråga om ansvarsfrihet eller vid val av revisorer.

§ 8 Motion Motions- och förslagsrätt till årskonferensen har medlemsgruppernas medlemmar, församlingar, föreningar, SAU-styrelsen och dess årskonferens samt enskilda medlemmar. Motion till årskonferensen ska vara styrelsen tillhanda senast tionde februari.

§ 9 Ärenden vid årskonferensen Vid ord. årskonferens skall följande ärenden behandlas: Val av funktionärer vid årskonferensen: ordförande, vice ordförande, föredragande sekreterare, protokollsekreterare, två personer att jämte ordförande justera protokollet samt rösträknare. Fastställande av föredragnings­lista och arbetsordning, godkännande av kallelse. Fastställande av röstlängd, verksamhetsberättelse och ekonomisk redogörelse för föregående år. Revisionsberättelse. Fastställande av resultat och balansräkning. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen. Antagande av nya församlingar och föreningar. Val av missionsföreståndare i förekommande fall. Val av styrelsens ordförande och ledamöter. Styrelsen väljs med slutna sedlar. Val av ledamöter till de olika råden. Val av valberedningens ordförande och ledamöter. Val av revisorer och ersättare. Fastställande av rambudget för följande verksamhetsår. Antagande av nya pastorer och missionärer, behandling av inkomna förslag/motioner enligt § 8. Vid lika röstetal vid omröstning har för­ handlingsordförande utslagsröst utom i personfrågor då lottning tillämpas.


ÅRSBOK 2017 • STADGAR

§ 10 Missionsföreståndarval

§ 15 Styrelsens uppgifter

Genom årskonferensens beslut tillsätts, för en av årskonferensen beslutad tidsperiod, missionsföreståndare. Förslag utarbetas av styrelsen.

I styrelsens uppgifter ingår: att inom sig utse vice ordförande och verkställande utskott och i mån av behov andra funktionärer, att utse firmatecknare, att verkställa årskonferensens beslut, att leda och ansvara för trossamfundets verksamhet och ekonomiska förvaltning, med rätt att köpa, avyttra, inteckna och belåna fast och lös egendom. Styrelsen kan besluta om att ge och ta emot gåvor och donationer, överlåta som gåva fast och lös egendom i Sverige och utomlands, att anställa och entlediga personal, att leda arbetet med framtidsfrågor, visioner och policyfrågor, att delegera ansvar och befogenheter till verkställande utskott, att inom sig utse två ledamöter till respektive råd, att till SAU:s valberedning nominera två kandidater till SAU:s styrelse, att utse huvudmän till stiftelser och ledamöter i aktiebolag, att fastställa budgetramar för råden, att förbereda de ärenden som ska behandlas vid årskonferensen.

§ 11 Valberedning Årskonferensen utser en valberedning bestående av tolv ledamöter vilka väljs för tre år med en tredjedel varje år. Förslag till ledamöter i valberedningen nomineras av SAM:s medlemsgrupper och bör representera olika geografiska områden. Valberedningen ska föreslå styrelseordförande, ledamöter till styrelsen, ledamöter till råd samt revisorer.

§ 12 Räkenskaper och revision Räkenskapsår är kalenderår. Styrelsens åtgärder och förvaltning granskas årligen av tre revisorer varav en auktoriserad revisor. Dessa och tre ersättare utses av årskonferensen.

§ 13 Extra årskonferens Styrelsen kan kalla till extra årskonferens mellan ordinarie årskonferenser. Extra årskonferens skall även hållas när minst en tredjedel av SAM:s församlingar/föreningar så begär. Kallelse till sådan årskonferens utfärdas senast två månader före konferensen. I kallelsen meddelas vilka ärenden som ska behandlas.

§ 16 Verkställande utskott Verkställande utskott, VU, består av sex ledamöter från styrelsen och styrelsens ordförande som tillika är utskottets ordförande. Missionsföreståndaren och administrative chefen är adjungerade ledamöter. VU beslutar om löpande driftsfrågor och förbereder ärenden som skall behandlas i styrelsen.

STYRELSEN

§ 17 Råden

§ 14 Styrelseval och besluts­mässighet

Ett råd består av nio ledamöter, varav två ska vara ledamot av styrelsen, en ska väljas av SAU-styrelsen, sex ledamöter väljs av årskonferensen från medlemsgrupperna för tre år med en tredjedel av antalet varje år. Råd utser inom sig ordförande. Råden har ett självständigt ansvar att inom ett från styrelsen delegerat verksamhetsområde och med fastställd budgetram styra verksamheten. Råden utser projektgrupper och fastställer deras arbetsuppgifter. Ansvarig tjänsteman är adjungerad i rådet.

Styrelsen består av 21 ledamöter. Årskonferensen väljer ordförande för ett år. 18 ledamöter väljs av årskonferensen för tre år med en tredjedel varje år. Valbar är den som enligt §2 tillhör trossamfundet. SAU:s styrelse utser två ledamöter. Styrelsen sammanträder minst fyra gånger per år på kallelse av styrelsens ordförande eller när minst en tredjedel av antalet ledamöter så begär. Styrelsen är beslutsmässig då minst halva antalet ledamöter är närvarande vid sammanträdet. Vid köp och avyttring av fast och lös egendom till ett värde överstigande 15 prisbasbelopp samt vid beslut om anställning och entledigande av avdelningschefer skall minst 2/3 av ledamöterna vara närvarande.

24

§ 18 Missionsföreståndarens ställning Missionsföreståndaren är trossamfundets främste representant. Missionsföreståndaren leder arbetet i organisationen, förbereder och verkställer styrelsens beslut samt i övrigt verkar enligt styrelsens anvisningar och riktlinjer.

FÖRÄNDRING AV MEDLEMSSKAP § 19 Utträde, uteslutning Medlemsgrupper eller enskild medlem har rätt att efter eget beslut begära utträde. Om församling eller förening driver verksamhet som inte stämmer med SAM:s ändamål kan styrelsen föreslå årskonferensen att församling/förening utesluts ur trossamfundet. Det tillkommer styrelsen att tillse att avvecklingen sker i ordnade former. Vid skiljande av enskild medlem beslutar styrelsen.

UPPLÖSNING § 20 Upplösning av trossamfund Beslut om upplösning av Svenska Alliansmissionen skall för att äga giltighet fattas med två tredjedels majoritet av två på varandra följande ordinarie årskonferenser. Vid beslut om upplösning skall eventuell behållning gå till missions och/ eller hjälpprojekt varom årskonferensen beslutar.

STADGEBESLUT § 21 Stadgeändring Ändring av dessa stadgar ska ske genom årskonferensens beslut med två tredjedels majoritet sedan församlingarna minst en månad före årskonferensen fått förslaget på remiss tillsammans med styrelsens yttrande däröver. Avser förslaget ändring av §20 i dessa stadgar erfordras beslut med två tredjedels majoritet av två på varandra följande ordinarie årskonferenser. Förslag på stadgar för församlingskretsar, församlingar och lokalt ungdomsarbete kan beställas från expeditionen, telefon 036-30 61 50.


ÅRSBOK 2017 • TESTAMENTEN

GÖR AVTRYCK EFTER DIN BORTGÅNG under 2017 fick Svenska Alliansmissionen genom testamenten ta del av drygt 800 000 kronor i testamenten. Pengar som betyder oerhört mycket för vårt samfund, både inom och utom Sveriges gränser. Vi hoppas att även du vill tänka på Svenska Alliansmissionen när du skriver ditt testamente.

Genom ett testamente kan du vara med och ge välsignelse även efter att ditt eget liv upphört. Ett testamente skapar dessutom trygghet både för dig och för dina efterlevande. Det du lämnar efter dig landar där du vill ha det utan att det behöver uppstå oklarheter.

Har du frågor kring testamenten och hur du upprättar ett eget, ring gärna SAM:s expedition, tel. 036-30 61 50. Vi finns också plats under årskonferensen i Gullbranna, då hjälper vi dig gärna.

ÅRSBOK 2017 • PERSONALFÖRÄNDRINGAR

PERSONALFÖRÄNDRINGAR ANTAGEN OCH ORDINERAD VID ÅRSKONFERENSEN

MISSIONSARBETARE SOM PENSIONERATS

Maria Pettersson – pastor i Gnosjö

Japan, diakon

Mark Munro – pastor i Kärda

Arne Wallhäger – pastor

Mikael Celinder – generalsekreterare, SAU

Kerstin Henrysson – pastor och utlandsarbetare i Japan

Niklas Gideskog – pastor i Skillingaryd

Kerstin Johansson – internationell adm. sekreterare, SAM

Sam Olofsgård – pastor Flisby, Anneberg/Solberga, Äng/Äsperyd och Källeryd

Mats Karlsson – pastor

Simon Manfredsson – pastor i Bredaryd

Sune Sjölander – pastor

Ann-Josefine Possebo – musikkonsulent, utlandsarbetare i

Tomas Flood – administrativ chef, SAM MOTTAGEN FRÅN ANNAT SAMFUND VID ÅRSKONFERENSEN

Ulla Fredriksson – pastor

Kerstin Ekblom – pastor i Svenstorp

MISSIONSARBETARE SOM FÅTT HEMBUD Anna-Lisa Berglund – utlandsarbetare i Sydafrika Evert Bjärkhed – pastor Mattias Eskilsson – pastor Stig Bergman – utlandsarbetare i Sydafrika

25


lli .co m/SvenskaA

e issionen.s

@

llia nsm

sionen an sm is

.se

ok

yh An mäl dig till n

en nsmission

bo

w.a llia

www.face

w

123 138 89 82

W

w

et a sm ailet pĂĽ info@

Aktuellt nr 2 2018, Årsbok  

Svenska Alliansmissionens verksamhetsberättelse för 2017.

Aktuellt nr 2 2018, Årsbok  

Svenska Alliansmissionens verksamhetsberättelse för 2017.

Advertisement