Page 1

www.grunnmur.com

Den enkle dekkeløsningen fra Nordic N o r d i c Isoelemente r A S , F a u t v e g e n 7 , N - 2 8 3 6 B i r i , P o s t a d r e s s e : P B 1 3 3 , N - 2 8 3 2 B i r i Te l e f o n: +47-61 13 0 4 5 0 , Te l e f a x : + 4 7 - 6 1 1 3 0 4 6 0 , E - p o s t : f i r m a p o s t @ n o r d i c - i s o . n o

S k r e d d e rs y d d e fu n d ame n te rin g s løsninger levert et t er t egning pü bygge p lass


www.grunnmur.com

Understøttede c/c 800mm, ikke strø eller plater/lemmer.

Standardelementer 1200x2400mm, ferdig tilpasset til kanter. Enkle håndmonterte elementer, ingen kran.

Utvendig kantisolering med fasadeplate som forskaling ferdig fra fabrikk.

Bøyler Ø8mm c/c 300mm, 2stk Ø16mm bunnarmering. Overarmering standard K189 armeringsnett.

N o r d i c Isoelemente r A S , F a u t v e g e n 7 , N - 2 8 3 6 B i r i , P o s t a d r e s s e : P B 1 3 3 , N - 2 8 3 2 B i r i Te l e f o n: +47-61 13 0 4 5 0 , Te l e f a x : + 4 7 - 6 1 1 3 0 4 6 0 , E - p o s t : f i r m a p o s t @ n o r d i c - i s o . n o

S k r e d d e rs y d d e fu n d ame n te rin g s løsninger levert et t er t egning på bygge p lass


www.grunnmur.com

Ferdig prosjektert elementplan.

Himling og kantisolering tilpasset på mål.

Klar til støping.

Kan leveres med utkraging og karnapper.

N o r d i c Isoelemente r A S , F a u t v e g e n 7 , N - 2 8 3 6 B i r i , P o s t a d r e s s e : P B 1 3 3 , N - 2 8 3 2 B i r i Te l e f o n: +47-61 13 0 4 5 0 , Te l e f a x : + 4 7 - 6 1 1 3 0 4 6 0 , E - p o s t : f i r m a p o s t @ n o r d i c - i s o . n o

S k r e d d e rs y d d e fu n d ame n te rin g s løsninger levert et t er t egning på bygge p lass


www.grunnmur.com

Nordic Isoelementer tilbyr individuelt beregnende ribbedekker. Dokumenterte beregninger utføres av Rambøll Norge AS. Her tas hensyn til spennvidder, belastning og nedbøyningskrav. Tabell med tekniske data: 2.0 – 4.0 – 6.0 kN/m2

U-verdi: U-verdier kan tilpasses stedlige krav. Veiledende U-verdier for EPS S150, 50–150mm i nedre sjikt. Lyd: Stiller ikke krav til leilighetsskille uten ekstra tiltak.

Brannmotstand: Betongkonstruksjonen har brannmotstand R60

Fautvegen 7, N-28 3 6 Bi r i , P o s t a d r e s s e : P B 1 3 3 , N - 2 8 3 2 B i r i Telefon: +47-61 13 0 4 5 0 , Te l e f a x : + 4 7 - 6 1 1 3 0 4 6 0 , E - p o s t : f i r m a p o s t @ n o r d i c - i s o . n o

S kredd ersyd de f undam ent eri ngsl ø s n in g e r le v e r t e t t e r t e g n i n g p å b y g geplass

Ribbedekke den enkle dekkelosningen fra Nordic  

www.grunnmur.com Skreddersydde fundamenteringsløsninger levert etter tegning på byggeplass N o r d i c Isoelemente r A S , F a u t v e g e n...

Advertisement