Page 1

NORDIC GRUNNMURSYSTEMER, TG 2124 MONTERINGSBESKRIVELSE OG DETALJVEILEDNING 1. MOTTAK •

Elementer leveres på bil og eventuelt henger, og er pakket på paller. Elementene må lagres på opprettet underlag.

Pakkene er merket med nummer. Pall nr.1 er merket med tegning, og hva pallene inneholder.

Kontroller ved mottak for synlige skader. Eventuelle skader må anmerkes på fraktbrev og varsles fabrikken straks.

Dekk over elementene, og hold pakkene tildekket til alle elementene er montert.

2. FORBEREDELSE FØR MONTERING •

Såler og ringmurer under elementene støpes med høydeavvik maks +/- 5mm. Det er viktig at sålen pusses glatt slik at elementene kan skyves lett sammen. Skjøtejern i såle settes ned under støping som vist på skjøtjernplan.

Lengde, bredde og diagonaler måles ut og merkes. Det skytes fast eller spikres monteringsbord for elementene på veggens innside. Alternativt støpes gulvet først og det spares ut fortanning til elementene som monteres etter utsparingen. Kontroller at skjøtjern er plassert riktig før monteringen starter.

3. MONTERING AV ELEMENT •

Finn frem montasjetegning med elementplan som følger med leveransen. Tilpasningselementer er merket med nummer i bunn og angitt på tegning, standardelementer er ikke merket, og angitt med S på tegning. Kontroller kanten på elementene for limsøl og eventuelle skader før sammenføyning. Skadet eller løse fjær limes på plass igjen.

Kontroller plassering av skjøtjern før elementet settes på plass. Start monteringen i et hjørne med hjørneelement. Kontroller at veggen er i lodd begge veier på innvendig side, og sikre elementene med stemplinger oppe og nede. Påfør 2 strenger fugemasse i hele vegghøyden som vist på tegning, sett neste element på plass med litt avstand, og skyv sammen. Kontroller lodd i kanten på elementet underveis. Rett opp med kiler i underkant etter behov.

Kontrollmål alltid lengden på veggen før montering av de 2-3 siste elementene mot hjørner, og kontroller at tilpasningselementet gir totalt riktig lengdemål på veggen.

Hvis det blir for langt monteres standardelementene, og tilpasningselementet kappes ned på fjærsiden. Blir det for kort kan man trekke inntil 5 mm i skjøten. Bruk ekstra fugemasse under sammenføyning.

Hvis det er feil på elementer, eller tilpasninger ikke er riktig, kontakt fabrikken FØR arbeidet fortsetter.

4. OPPRETTING / AVSTIVING


Veggene rettes opp og sikres i topp etter hvert med strekkfisk på begge sider ("labankstige"). Foreta sikringen utover slik at innsiden blir mest mulig fri til støpestillas.

Elementene stemples i bunn fra utsiden inntil innvendig monteringsbord/støpekant slik at elementene er fast i bunn. Alternativt trekkes ståltråd gjennom skjøten med spiker på tvers av skjøten ute og spikerfeste for stramming inntil bord inne. Frie ender sikres med støtte begge veier. VIKTIG! Det må settes på innvendig mothold i bunn av element på skjøt mellom gips/sementplate.

Stemplinger og sikringer i topp og bunn fjernes når betongen har tilstrekkelig herding.

Hvis tilbakefylling skjer før bjelkelag pålegges må det stemples midlertidig. Det bør planlegges med bolt i gulv og vegg før støping, se konstruksjonsdetaljer, tegn.13b.

5. ARMERING •

Skjøtejern til søyler i veggelementer settes ned ved støping av såle/ringmur etter skjøtjernsplan fra fabrikken.

Gitterarmering i veggelementer påsettes 3 avstandsringer oppe og nede, og settes ned i hver søyle med "spissen" mot jordfyllingssiden. NB! Merk av utsparinger og ikke sett ned armering i søyler som kommer i utsparingen. NB! Forsterking av armeringen i toppdrager over utsparinger og ved trappevekslinger, se konstruksjonsdetaljer, tegn.13c.

Legg i 4 stk, 10 mm lengdearmeringer i murkrone. Bruk vinkler som skjøtarmering i hjørner. De 2 øverste henges midlertidig opp i labankene ut mot kanten av utsparing i toppen på elementet og ordnes på plass ved pussing av murkrone. (Letter betongfyllingen i søyler.) De 2 i bunnen kan settes på armeringsstoler, eller avstandsringer som i søyle.

Skjøtearmering fra toppdrager til søyler settes ned som 12 mm bøyler i murkrone sammen med de 2 øverste lengdearmeringene før murkrone pusses. Se forøvrig konstruksjonsdetaljer, tegn.3a.

6. STØPING •

Veggene støpes med betong B30/M60, 50% redusert finpukk, synk 180 – 200 mm. Betongen tilsettes retarderende stoff slik at den er bearbeidelig i 4-6 timer etter støpestart. 2 Støpetiden er på ca 2 t/100 m vegg. Det kan brukes pumpe, bånd eller tobb til utstøpingen. NB! Bruk ikke vibrator.

Søylene fylles først helt opp, hold pumpeslangen/tobben på kanten av isolasjonen, og unngå direkte fylling ned i søylene. Det er meget viktig at støpingen foregår forsiktig. Kontroller fyllingen ved å banke på innvendig plate. Følg med på hjørner og steng, og kontroller at stemplinger holder.

Innstøpingsdetaljer settes ned i murkrone etter hvert som denne pusses av. Etter støping renskes elementene for betongsøl.

Dekk over murkrone med plast etter at muren er ferdig støpt. Da unngår man for hurtig uttørring i tørt vær, og man unngår unødig nedfukting av plater og isolasjon i regnvær. Plasten må fjernes før legging av svill. Se for øvrig om tildekking.

Støpeutslag i søyler kan forekomme. Ha derfor litt stemplings- og hjelpemateriell tilgjengelig. Kfr. fabrikk ved utslag.

7. UTSPARINGER


Utsparinger leveres ferdig fra fabrikk med overdekning som er H=300 mm, og tilpasset brystningselement for vindu. Åpningen, BxH= 40 mm mer enn netto karmbredde, ): 9M=930 mm. Overdekningen monteres inn og stemples opp i åpningen. For innfesting av vindu mot EPS, pålimes kryssfiner eller tregipsplate på isolasjon i utsparingshøyden. For dørutsparinger vil det som regel være tilpasset så det kommer betongsøyler på hver side for innfesting. For vinduer vil det variere om det prosjekteres med betongsøyle eller EPS for innfesting i sidekarmene.

Ventiler merkes og skjæres ut utenfor betongkonstruksjonene etter støping. Uttak i elementer kan skjæres med hardmetallblad.

8. INNVENDIGE VEGGER MED ELEMENT •

Elementer til innvendige vegger monteres og behandles på samme måte som yttervegger. Innvendige vegger som er isolert skal plasseres med isoleringen mot kaldt rom. Vedr. tilslutningsdetaljer mot yttervegger, se konstruksjonsdetaljer, tegn.10.

9. UTVENDIG BEHANDLING OG FESTING •

Utvendig er elementene belagt med sementbasert fasadeplate i 8 mm tykkelse.

Det skal pålegges 50 mm drensplater med filtrerende duk utenpå elementene der det tilbakefylles. Denne føres helst hel forbi skjøt mellom element og såle/bankett. Se konstruksjonsdetaljer, tegn.5a/b. I overkant påsettes overgangslist som skrus fast med fuging på baksiden.

På synlige deler av muren som ikke pålegges drensplate skal fasadeplatene behandles. Overflatebehandling vil bidra til at fasadeplaten tilføres mindre fuktighet, og dermed være mer stabil, og svinn og tørkesprekker reduseres. Om behandling, se nedenfor.

I værharde strøk skal elementskjøten over drensplate etterfuges fra utvendig side. Skjøten skjæres opp til ca. 5 mm fuge, og bunnfylles med medfølgende fugemasse eller tilsvarende. Deretter sparkles skjøten med sementbasert overflatebehandlingsmasse før veggen påføres en heldekkende behandling med kost eller rull.

Påvirkning av fuktighet vil bidra til at veggen etter hvert får en "hår" sprekk i skjøtene, og noe vedlikehold av overflatebehandlingen må påregnes.

Innfesting i platene med spikring er ikke egnet. Platene har meget begrenset skrufeste, og egner seg ikke til festing av annet enn lettere komponenter. Taknedløp, dekkbord, hjørnekasser ol., bruk gjerne lim i tilegg.

Festing av tyngre gjenstander, terrasseopplegg eller innfesting av annet opplegg må skje inn i betongsøyler eller toppdrager gjennom plate/isolasjonssjikt med gjengebolt med skive og mutter, hvis monteringen gjøres før en støper. Se egen veiledning i Nordic Ringmursystem! Evt. med ekspansjonsbolter hvis innfesting skjer etter støp.

Skader på utvendig plate repareres ved at løse deler fjernes, og sårene pusses i med reparasjonsmørtel. Glatt over med stålbrett for å få så lik overflate som mulig. Ved skader på plater og isolasjon i større omfang kontaktes fabrikken.

10. INNVENDIG •

Elementene er innvendig kledd med glassfiberarmerte 13 mm gipsplater type "Robust", 8 mm sementbasert fasadeplate eller 12 mm spongipsplate. NB! DET ER VIKTIG Å HOLDE VEGGENE MED GIPSPLATER TILDEKKET MOT FUKTIGHET TIL HUSET KOMMER UNDER TAK. SØRG FOR SNAREST MULIG UTTØRKING, OG GOD LUFTING FOR Å UNNGÅ SOPPDANNELSE PÅ GIPSPLATENE. BRUK AVFUKTER! På innvendig side renskes betongsøl av platene straks etter støping. Skjøter som har over 5 mm sprekk anbefales å fuges eller skummes med fugeskum før sparkling.


Skjøter forsparkles, for deretter å sparkles på vanlig måte. Sår og skader i plater repareres med mørtel eller sparkelmasse. (Avhengig av størrelse på skade). Konferer forøvrig plateleverandørenes anvisninger om behandling av aktuelle plater.

Det gjøres oppmerksom på at elementskjøter kan ha bevegelse med påfølgende gjennomfilming på innvendig side.

På våtrom anbefaler vi å legge et nytt lag gips eller sementbasert plate. Disse legges med skjøter i forbandt til elementskjøter og limes med sett lim eller flis lim. Spikerslag kan legges inn i elementets innside for festing av servanter, vaskekummer ol. Alternativt kan leveres spongipsplate som er skrue og spikerfast.

Skjult el-anlegg løses primært med utlekting. Kfr. fabrikk.

11. TILBAKEFYLLING •

Normalt kan muren fylles inntil ca. en uke etter støping, avhengig av temperatur. Før fylling skal gulvet i kjeller være støpt minst 50 mm opp på vegger i bunn, eller tilsvarende mothold må være etablert. Fortanning kan lages i bunn av element etter avtale med fabrikken.

Der skivestivt plattformgolv ikke er pålagt før utvendig inntilfylling, må midlertidige stemplinger av muren innvendig oppsettes på minst hver 2,4 m utenom ferdige støttevegger. Stemplingene må plasseres på betongstendere eller murkrone i veggen. Disse må ikke fjernes før svill og bjelkelag/plattformgolv er pålagt og forankret i murkrone, evt. dekke ferdig støpt eller dekkeelement ferdig fugestøpt. Se konstruksjonsdetaljer, tegn.13b. Kfr. punkt 4.

Inntil muren skal det fylles et drenerende sjikt på minst 200 mm med masser av grus eller pukk. Stedlige masser i fyllingen skal ikke ha jordtrykkskoeffisient større enn 0,6 inkl. 50% tillegg. (Ikke mye silt/leire) Fyllingen skal legges ned med gravemaskin, og ikke tippes ned til muren. Påse at drensplaten utvendig ikke blir skadet under tilbakefylling.

NB! Transport med tunge maskiner og utstyr langs muren må ikke finne sted.

12. OVERGANGSDETALJER TIL BJELKELAG/DEKKE •

Det er en forutsetning at jordtrykksbelastningen i murkrone overføres til skivestiv plattform. Opptredende horisontallaster fra tilbakefylling over innvendig støpt gulv som må overføres plattformkonstruksjonen er: - For tilbakefylling med løse masser (inntil 2200 mm) - For tilbakefylling med sprengstein (inntil 2700 mm)

= =

14,4 kN/lm 18,8 kN/lm

Forankring av bjelke og svill utføres med vinkelbeslag og spikring av nedlekting i uk. bjelker. Se konstruksjonsdetaljer, tegn.13a. NB! Boltepunkt skal alltid være minst 250 mm fra svilleskjøt. NB! Våre detaljtegninger må tildeles ansvarlig for dette arbeidet.

13. PUNKTLASTER OG DRAGEROPPLEGG PÅ MUR •

Ved større søylelaster må disse målsettes slik at det kan anordnes søyle i element under punktlast. Søyle i element har maks. kapasitet 150 KN punktlast. Evt. forsterkning med gitterdrager i toppdrager som fordeler last til 2 søyler.

Generelt skal opplegg for dragere være oppå murkrone, eller ha opplegg på egen søyle utenpå elementveggen. Se konstruksjonsdetaljer, tegn.16a/b/c.

Ved behov for innfelling av drageropplegg i element, kontakt fabrikken. Se konstruksjonsdetaljer, tegn.16b.


14. KOMPLETTERING-, MATERIAL- OG TIDSFORBRUK Armering: - Skjøtarmering såle - søyler, bøyle 400/70/400 mm 12 mm c/c 600 mm + ekstra i hjørner - Lengdearmering i toppdrager, 4 stk 10 mm inkl. - Skjøtarmering murkrone - søyler, bøyle 500/600/500 mm 12 mm. 1 stk. i hver c/c 600 mm.

1,04 kg / m. 2,94 kg / m.

Sum kapp og bøy (Tilsvarer: 6,35 kg pr m : 2,5 m høyde

6,35 kg / m 2,54 kg / m²)

Gitterarmering levert fra fabrikk SB 12.6.12 -110 mm c/c 600 mm + ekstra i hjørner, be om pris. (8,1 kg pr. 2,4 m søyle)

5,63 kg / m²

Avstandsringer til armering leveres fra fabrikk.

Betong: - Betong B30/M60 med 50% redusert finpukk/shingeltilslag, slump 180 - 200 mm (flytende)

2,37 kg / m.

0,045 m³/m²

Arbeid: - Tidsforbruk på montering, armering og støping av vegger avhenger av om det er en enkelt mur eller prosjekt med flere murer. Antall hjørner, vinduer og dører samt tomtas beskaffenhet vil også påvirke timeforbruk, men vi har følgende erfaringstall: - Enkelt mur ca.0,5 - 0,7 tv pr m² - Prosjekt ca. 0,3 - 0,5 tv pr m² Gjennomsnitt montering, armering og støping

0,6 tv / m²

Arbeider med utmåling ,salinger og andre tilhørende arbeider utenom elementene er ikke medtatt ovenfor. Framkommelighet i tomta er viktig, og sørg for at elementene kan heises rett på støpt plate eller på planert drenslag. •

Materiell: - Til stempling og sikring av elementer må medregnes noe trematrialer til labankstige og sikring, se illustrasjon i veiledning. I tillegg må det beregnes noe til sikring av evt. støpeutslag.

Støping: - Til støping brukes pumpe, båndbil eller kran med tobb. Støpetid må regnes til ca. 2 timer for murer inntil ca. 100 m². NB! IKKE VIBRATOR!!

Forankringsmateriell: - Tilbehør til forankring av svill og bjelker kan leveres fra fabrikk, i h.h.t. konstruksjonsdetaljer, tegn.13a.

SE FOR ØVRIG, SINTEF Byggforsk Teknisk Godkjenning nr.2124

Biri, januar 2008

Monteringsbeskrivelse_Grunnmur  

4. OPPRETTING / AVSTIVING • Kontroller ved mottak for synlige skader. Eventuelle skader må anmerkes på fraktbrev og varsles fabrikken straks...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you