Page 1

Ik ben ziek, wat nu?

Brochure : ik ben ziek, wat nu? september 2010 - revisie 1 -


Ik ben ziek, wat nu?

Arbeiders hebben bij ziekte tijdens de eerste veertien dagen een gewaarborgd loon en bedienden hebben dit gedurende een maand. Gewaarborgd loon is het normale bruto loon met : Ge誰ndexeerd basisloon Ploegenpremies 10% brigadiers Ge誰ndexeerde raffinadeijpremie

Brochure : ik ben ziek, wat nu? september 2010 - revisie 1 -


Ik ben ziek, wat nu? Wat moet je doen bij ziekte ? Als je ziek bent verwittig je onmiddellijk je baas. Wordt je ziek tijdens het werk ga dan langs je baas en hij zal er voor zorgen dat je op de medische dienst terecht kan. Als zij je naar huis sturen wordt je dag gewoon betaald als zijnde gewerkt! Als je dan meerdere dagen ziek bent, moet je nog wel een bezoek aan je huisarts brengen voor een doktersattest. Hetdoktersattest stuur je binnen de twee loon –en weddedienst op het volgende adres :

werkdagen

naar

de

TOTAL raffinaderij Antwerpen Tav loon –en weddedienst Scheldelaan 16 2030 Antwerpen Bestaat de kans dat je langdurig ziek zal zijn, langer dan 14 dagen, verwittig dan ook je ziekenkas. Een goede raad: wacht niet tot het laatste ogenblik! Is de kans aanwezig dat je ziekte langdurig kan zijn ? Dan doe je best aangifte binnen de eerste twee dagen van de ziekte bij je ziekenkas. Eventuele formulieren waarmee deze ziekte moet aangegeven worden, kun je steeds bij je ziekenkas verkrijgen! Neem van al deze documenten een copij, net als alle documenten die tijdens je arbeidsongeschiktheid nog zal krijgen (rekeningen, briefwisseling, afspraken,…)

Brochure : ik ben ziek, wat nu? september 2010 - revisie 1 -


Ik ben ziek, wat nu? Verschil tijdige en laattijdige aangifte! Een tijdige aangifte U verstuurt binnen de 48 uur volgend op de aanvangsdag van de ziekte het origineel ingevuld getuigschrift per post naar uw ziekenfonds, gericht aan de adviserend geneesheer van uw ziekenfonds. De poststempel doet dienst als datum van aangifte. Deponeer het getuigschrift niet in de brievenbus van uw ziekenfonds. Bij hospitalisatie vangt de termijn van 48 uur pas aan de dag nĂĄ ontslag uit het hospitaal. Ook bij een herval dient u binnen de 48 uur uw aangifte op te sturen! als arbeider dient u uiterlijk de veertiende kalenderdag van de ziekte het getuigschrift op te sturen; als bediende dient u uiterlijk de achtentwintigste kalenderdag van de ziekte het getuigschrift op te sturen. In geval van twijfel raden wij u steeds aan een aangifte binnen de 48 uur op te sturen! De poststempel heeft bewijskracht omtrent de datum van aangifte. Wat kan het gevolg zijn van een laattijdige aangifte? Wanneer de aangifte laattijdig is, dan worden uw uitkeringen verminderd met 10% vanaf het begin van uw arbeidsongeschiktheid tot en met de dag van aangifte. U ontvangt opnieuw de volledige uitkering vanaf de eerste werkdag volgend op de datum waarop u aangifte deed. In behartenswaardige situaties (overmacht, moeilijke sociale en financiĂŤle toestand van het gezin) kan het ziekenfonds na onderzoek een aanvraag indienen bij het Rijksinstituut voor ziekte-en invaliditeitsverzekering (riziv) om de sanctie van 10% (indien het verlies minimum 25 euro bedraagt) ongedaan te maken.

Brochure : ik ben ziek, wat nu? september 2010 - revisie 1 -


Ik ben ziek, wat nu? De erkenning van arbeidsongeschiktheid Na ontvangst van uw ziekteaangifte controleert de adviserend geneesheer van het ziekenfonds of u in medisch opzicht beantwoordt aan de voorwaarden om uitkeringen wegens arbeidsongeschiktheid te kunnen ontvangen. U wordt arbeidsongeschikt erkend indien u: alle werkzaamheden heeft stopgezet meer dan 66% ongeschikt bent om te werken Het eerste jaar ziekte noemt men de "primaire arbeidsongeschiktheid". Na erkenning stuurt de dienst van de adviserend geneesheer u een aantal documenten: Erkenning van arbeidsongeschiktheid Inlichtingsblad uitkeringen Inkomensverklaring - formulier 225 Bewijs van arbeidshervatting of van werkloosheid Getuigschrift van arbeidsongeschiktheid Vakantieattest Ongevallendossier

Brochure : ik ben ziek, wat nu? september 2010 - revisie 1 -


Ik ben ziek, wat nu? Gewaarborgd loon arbeider De arbeider met minder dan 1 maand dienst De arbeider die niet gedurende ten minste één maand ononderbroken in dienst van de onderneming is gebleven, heeft geen recht op enig gewaarborgd loon in geval van ongeschiktheid ten laste van de werkgever. Indien de arbeider deze anciënniteit van één maand bereikt gedurende de periode van ongeschiktheid, kan hij aanspraak maken op het loon voor de resterende dagen van de eerste 30 dagen van ongeschiktheid gedurende dewelke de werkgever het loon moet betalen. Mocht de arbeider tijdens zijn arbeidsdag gedurende de eerste maand anciënniteit ziek worden, dan moet de werkgever deze dag vergoeden alsof het een volledig gepresteerde dag was. De arbeider met ten minste één maand dienst De arbeider met ten minste één maand dienst behoudt zijn recht op loon. Gedurende de eerste 30 kalenderdagen van ongeschiktheid, ontvangt de arbeider zijn loon op de volgende wijze:

Brochure : ik ben ziek, wat nu? september 2010 - revisie 1 -


Ik ben ziek, wat nu? Gewaarborgd loon bediende De bediende behoudt het recht op zijn loon gedurende de eerste dertig dagen van arbeidsongeschiktheid. In tegenstelling tot de regeling die van toepassing is op de arbeiders, is er voor de bedienden geen anciënniteitsvoorwaarde. Wat de hervallingen betreft, is er eenzelfde regeling als voor de arbeiders. De ziekte- en invaliditeitsverzekering komt desgevallend vanaf de 31ste dag van ongeschiktheid tussen.

Bediende in proefperiode, aangeworven voor een bepaalde tijd van minder dan 3 maanden of voor een duidelijk omschreven werk waarvan de uitvoering normaal een tewerkstelling van minder dan 3 maanden vereist Wanneer de arbeidsongeschiktheid voorkomt in de loop van de proefperiode, behoudt de bediende slechts het recht op het loon onder dezelfde voorwaarden als deze voorzien voor de arbeiders. Dit is eveneens het geval indien de bediende aangeworven is voor een bepaalde tijd van minder dan 3 maanden of voor een duidelijk omschreven werk waarvan de uitvoering normaal een tewerkstelling van minder dan 3 maanden vereist. In deze gevallen ontvangt de bediende zijn loon dus op volgende wijze: Bediende met minder dan één maand dienst De bediende die niet gedurende ten minste één maand ononderbroken in dienst van de onderneming is gebleven, heeft geen recht op enig gewaarborgd loon in geval van ongeschiktheid ten laste van de werkgever. Indien de bediende deze anciënniteit van één maand bereikt gedurende de periode van ongeschiktheid, kan hij aanspraak maken op het loon voor de resterende dagen van de eerste 30 dagen van ongeschiktheid gedurende dewelke de werkgever het loon moet betalen.

Brochure : ik ben ziek, wat nu? september 2010 - revisie 1 -


Ik ben ziek, wat nu? De bediende moet zich richten tot zijn mutualiteit voor de ziektedagen die vallen in de loop van de eerste maand tewerkstelling. Bediende met ten minste één maand dienst De bediende met ten minste één maand dienst behoudt zijn recht op loon. Gedurende de eerste 30 kalenderdagen van ongeschiktheid, ontvangt de bediende zijn loon op de volgende wijze:

Brochure : ik ben ziek, wat nu? september 2010 - revisie 1 -


Ik ben ziek, wat nu? DE CONTROLEARTS ! Als je ziek bent en niet kan komen werken heb je een doktersbriefje nodig. Dit briefje dient volgens ons arbeidsreglement binnen de 3 dagen op de personeelsdienst toe te komen. Ook dien je binnen de 24u. je baas en/of de personeelsdienst te verwittigen. Nu is het in principe zo dat hier op Total een controlearts wordt gestuurd indien je binnen de 6 maanden een 2de maal ziek wordt. Het zou ook kunnen dat je bazen of de personeelsdienst zelf beslissen een controle te laten uitoefenen omdat ze vragen hebben over jou afwezigheid. Indien zich een controlearts aanbied kan je een onderzoek niet weigeren. Als je van je huisarts de woonst mag verlaten moet je dus niet thuis blijven, maar het is ten zeerste aangeraden om regelmatig je brievenbus te controleren. Ook s’ avonds en in het weekend, zelfs al ben je thuis, want er zijn controleartsen die er rare praktijken op na houden. Indien je op een ander adres verblijft dan gekend op de personeelsdienst, dien je de personeelsdienst hiervan op de hoogte te brengen. De controlearts kan langskomen tussen 05h00 en 21h00, alle dagen ook zon- en feestdagen. De controle bestaat meestal uit een lichamelijk onderzoek. De controledokter mag ook foto’s, labotest enz. vragen die verband houden met zijn onderzoek. Indien de controlearts handelingen stelt die pijnlijk, gevaarlijk of niet noodzakelijk zijn mag je die weigeren. Ook dien je niet op vragen in te gaan die niet relevant zijn. Deze controlearts kan enkel vast stellen of je al dan niet kan werken, hij mag je baas niet vertellen wat je mankeert, dit valt onder het medisch beroepsgeheim. Hij kan ook geen aangepast werk voorstellen, dit valt buiten zijn bevoegdheid en is de taak van de arbeidsgeneesheer. Indien de controlearts vind dat je terug moet gaan werken, dan zal hij dit schriftelijk moeten doen, dus geen smsjes. Teken dit document “voor ontvangst” en niet “voor akkoord”. Indien je het hier niet mee eens bent, vraag dan zijn gegevens en dat hij contact opneemt met je behandelende dokter voor overleg (dit is hen voorgeschreven door de orde van geneesheren). Waarschuw zelf ook je huisarts zodat die contact kan opnemen met de controledokter, want ondanks dat dit voorgeschreven is door de orde, doen zij niet altijd wat ze zouden moeten doen.

Brochure : ik ben ziek, wat nu? september 2010 - revisie 1 -


Ik ben ziek, wat nu? DE CONTROLEARTS ! (vervolg) Als de controlearts en de huisarts tot een vergelijk kunnen komen, raden wij je aan om terug te gaan werken. Als de controlearts en de huisarts niet tot een vergelijk kunnen komen, is er de mogelijkheid om een arts scheidsrechterlijk in te roepen. Op het moment waarop de controlearts zijn vaststellingen aan de werknemer overhandigt heeft de meest gerede partij (de werkgever of de werknemer) twee werkdagen de tijd om met het oog op de beslechting van het geschil een artsscheidsrechter aan te wijzen. Deze arts scheidsrechter voert het medisch onderzoek uit en beslist in het medisch geschil binnen drie werkdagen na zijn aanwijzing. Enkel het medisch geschil kan het voorwerp vormen van de scheidsrechtelijke uitspraak. Alle andere medische vaststellingen blijven onder het beroepsgeheim. De arts scheidsrechter brengt diegene die het geneeskundig getuigschrift heeft afgeleverd en de controlearts op de hoogte van zijn beslissing. De werknemer en de werkgever worden schriftelijk bij een ter post aangetekende brief verwittigd. De kosten van deze procedure en de eventuele verplaatsingskosten vallen ten laste van de verliezende partij. Bij koninklijk besluit kunnen de kosten van de procedure worden bepaald; dit is gebeurd bij koninklijk besluit van 20 september 2002 (Belgisch Staatsblad 3 oktober 2002) waarbij de kosten van het honorarium op 75 EUR zijn vastgesteld en de administratieve kosten op 38 EUR. Een voor de werknemer voordeliger regeling kan eveneens worden overeengekomen. Het gewaarborgd loon zal verschuldigd zijn voor de periode dat de werknemer als arbeidsongeschikt werd erkend en die het voorwerp was van het medisch geschil waarover de artsscheidsrechter uitspraak moet doen.

Brochure : ik ben ziek, wat nu? september 2010 - revisie 1 -


Ik ben ziek, wat nu? DE CONTROLEARTS ! (vervolg) Wanneer een controlearts beslist de ziekteperiode in te korten is dit meestal onterecht. Immers, de periode van ziekte is door uw huisarts vanuit zijn medische kennis, zicht op het volledige plaatje en in overleg met u vastgelegd. Ons uitgangspunt is het volgende, de behandelende arts bepaald in volle onafhankelijkheid uw werkonbekwaamheid, en indien er een vermoeden is dat er ten onrechte een ziekteattest is uitgeschreven dan dient de dokter gecontroleerd te worden en moet niet de patiÍnt opgezadeld worden met de last en de risico’s van loonverlies en zelfs ontslag. Besluit: indien je ziek bent hou je dan aan de regels, kijk regelmatig in je brievenbus en verblijf je op een ander adres, laat dit dan weten aan de personeelsdienst. Zo bespaar je jezelf een hoop last en zever. Indien je echter vind dat de controledokter zijn boekje te buiten gaat, laat dan niet na ons te contacteren. Ook als je nog vragen hebt rond deze materie kan je bij ons terecht.

Brochure : ik ben ziek, wat nu? september 2010 - revisie 1 -


Ik ben ziek, wat nu? Werken tijdens de ziekte Mag u als zieke werknemer nog een activiteit uitoefenen? Ja, maar er zijn bepaalde voorwaarden zoals: de arbeid moet met de gezondheidstoestand verenigbaar zijn vanuit medisch standpunt moet u minstens 50% arbeidsongeschikt blijven de voorafgaande toestemming van de adviserend geneesheer van het ziekenfonds is altijd nodig zowel voor een bezoldigde als voor een onbezoldigde activiteit. Opgelet! Ook voor vrijwilligerswerk of toevallige bezigheden is voorafgaande toestemming van de adviserend geneesheer van het ziekenfonds noodzakelijk. Hoe gaat u best te werk? Vooraleer elke activiteit te herbeginnen neemt u steeds contact op met de dienst van de adviserend geneesheer van uw plaatselijk ziekenfonds om een afspraak te maken. Op de consultatie van de adviserend geneesheer brengt u best alle gegevens i.v.m. de activiteit die u wil hervatten mee, zoals aard van de activiteit, hoeveel uren in de week, op welke dagen, naam en adres van de werkgever en eventueel een recent medisch verslag van uw behandelend geneesheer. Bij goedkeuring van uw aanvraag door de adviserend geneesheer ontvangt u onmiddellijk op de consultatie een schriftelijke toestemming. Dan pas mag u het werk aanvatten. Wat ontvangt u nog aan ziektevergoeding bij het loon uit deze activiteit? Ingeval van betaalde arbeid of een zelfstandige activiteit wordt ziektevergoeding berekend in functie van de inkomsten uit deze arbeid.

de

Bijgevolg maakt u maandelijks een inkomensverklaring ingevuld door uw werkgever (ingeval van een zelfstandige activiteit is dit een persoonlijke verklaring op eer) over aan het ziekenfonds. Een voorraad van dit document kan u bekomen bij uw plaatselijk ziekenfonds.

Brochure : ik ben ziek, wat nu? september 2010 - revisie 1 -


Ik ben ziek, wat nu? Het einde van de arbeidsongeschiktheid Aan de arbeidsongeschiktheid komt een einde wanneer: u het werk spontaan hervat de adviserend geneesheer u arbeidsgeschikt verklaart u met vervroegd pensioen gaat en/of de wettelijke pensioengerechtigde leeftijd bereikt. Samen met de erkenning van arbeidsongeschiktheid hebt u een aantal documenten ontvangen. EĂŠn ervan is het bewijs van arbeidshervatting of van werkloosheid (gele kaart). Met dit document sluit het ziekenfonds officieel uw uitkeringsdossier af. Zonder dit bewijs kan een toekomstige arbeidsongeschiktheid administratief niet verwerkt worden. Scheur dit kaartje daarom los en hou het voorlopig goed bij. Hoe invullen? Laat de datum van de hervatting van de beroepsactiviteit invullen door uw werkgever . Waak erover dat het kaartje ondertekend en afgestempeld wordt! Wanneer terugbezorgen? Onmiddellijk na het einde van de ongeschiktheid.

Brochure : ik ben ziek, wat nu? september 2010 - revisie 1 -


Waarom jezelf lid maken bij het ABVV ? Als ABVV zetten wij ons als ploeg dagdagelijks in om jullie allemaal te vertegenwoordigen. Arbeiders, bedienen en kaders hand in hand is dan ook ons motto. Bovendien staan principes voorop en ook dat vind je in alles wat we doen terug. Langs de andere kant is het ook een blijk van vertrouwen in onze werking en een appreciatie naar het vele werk dat wij voor jullie leveren. Lid worden, jezelf syndiceren zoals dat heet, is geen verplichting maar uiteindelijk kost het bijna niets en je krijgt er enorm veel voor terug !

Wat krijg je terug ? Jaarlijkse syndicale premie Arbeiders : 129â‚Ź Bedienden : 117â‚Ź Andere premies Geboortepremie Rustvergoeding En natuurlijk... Het stakingsgeld

Aarzel dus niet en vul onderstaande bon in en geef hem aan een delegee in je buurt of in het kot aan de draaimolekens. Alvast bedankt voor het vertrouwen, Jullie ABVV team !

1ste week : 25 Euro/dag 2e week : 31 Euro/dag 5e week : 41.5 Euro/dag 9e week : 45.5 Euro/dag

VUL DEZE BON IN EN GEEF HEM AAN JE DELEGEE ! Brochure : ik ben ziek, wat nu? september 2010 - revisie 1 -

dossier ziekte  

Wat moet je doen als je ziek wordt<

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you