Page 1

GNISTAN Fosie SDF Verksamhetsplan 2011


INNEHÅLL SYFTET MED VERKSAMHETSPLANEN ............................................................................ 2 GNISTAN.............................................................................................................................. 2 BAKGRUND 2 VERKSAMHETSIDÉ 2 VERKSAMHETENS UPPDRAG 2 VERKSAMHETSBESKRIVNING OCH MÅL........................................................................ 3 BARN OCH UNGDOMARS LIVSVILLKOR 4 KULTUR OCH FRITID 4 TRYGGHET, DELAKTIGHET OCH DEMOKRATI 5 EKOLOGISKT HÅLLBAR STAD 6 UPPFÖLJNING OCH UTVÄRDERING ................................................................................ 6 MEDARBETARSAMTAL OCH INDIVIDUELL UTVECKLINGSPLAN 6 VERKSAMHETSPLANENS UPPFÖLJNING OCH UTVÄRDERING 6

Verksamhetsplan 2011 1


SYFTET MED VERKSAMHETSPLANEN Verksamhetsplanen för 2011 anger uppdraget, samt inriktning och mål, för verksamheten och är det viktigaste, interna styrdokument för den dagliga verksamheten. Gnistans verksamhetsplan utgår från stadsdelsförvaltningens vision ”Fosie – möjligheternas stadsdel!”, och Malmö stads budgetmål.

GNISTAN BAKGRUND Gnistan (Gör något i stan) har successivt utvecklats genom åren. Verksamheten startade 1997 med ideellt arbete och studiecirklar (Rötter och Vingar) där föräldrar till ungdomar träffades. Det fanns ett behov av en verksamhet för barn och ungdomar för att föräldrarna skulle kunna studera eller arbeta. Detta ledde till att en föreningsdriven öppen fritidsverksamhet etablerades med stöd av Allmänna arvsfonden. Verksamheten har sedan successivt byggt upp och utvecklats med stöd av storstadssatsningen, det kommunala bostadsbolaget MKB och Fosie stadsdelsförvaltning. Från 2002 är Gnistan en permanent verksamhet inom Fosie stadsdelsförvaltning.

VERKSAMHETSIDÉ Genom att erbjuda öppen fritidsverksamhet, utanför ordinarie kommunala öppettider, för barn och ungdomar i Augustenborgsområdet skapa bättre möjligheter för deras föräldrar att få och behålla ett arbete. VERKSAMHETENS UPPDRAG Gnistans uppdrag är att erbjuda verksamhet (Fritidsklubb) för barn och ungdomar i Augustenborgsområdet samt tillsammans med sina samarbetspartners bl.a. MKB och Augustenborgsskolan vara en resurs i utvecklingen av Augustenborgsområdet och Ekostaden.

Verksamhetsplan 2011 2


VERKSAMHETSBESKRIVNING OCH MÅL Gnistan är en öppen fritidsverksamhet som erbjuder kvalitetstid för barn i förskolålder och upp till 13 års ålder i Augustenborg. Aktiviteter som anordnas är lek, läxhjälp, danskurser, tonårskvällar, bordtennis, föräldragrupper och andra aktiviteter. Gnistan fungerar även som länk till studier och arbetsmarknaden och främjar på så sätt integrationen i området. Gnistan ska erbjuda möjlighet för Prao-elever och praktikanter såväl som för ungdomar från kommunens satsning Ung i Sommar. Arbetet med det ekologiska och hållbara har länge varit en uttalad profil för Gnistan och dess verksamhet. I detta arbete har barn och ungdomar som deltar i verksamheten fått en ökad förståelse för ekologisk, ekonomisk och hållbar utveckling. I detta arbete har samarbetet med MKB och utvecklingen av Eko – staden Augustenborg varit en stor tillgång. Verksamhetens målsättning är att fortsätta sitt pedagogiska arbete både inom- och utomhus. Utomhuspedagogiken ger stora möjligheter att lära sig genom handlande, genom direkt kontakt med närområdet där barn och ungdomar får kontakt med natur, kultur och det omgivande samhället. Det finns ekologiska odlingar runt om Gnistan och Kaninhotellet med dessa odlingar ges inte bara barnen på Gnistan stora möjligheter till lärande utan odlingarna kan också bli en naturlig del i samarbetet med Augustenborgsskolan, det teoretiska lärande inom skolan kan här kopplas till praktisk användningen och på så sätt skapas en helhet i lärandet för barnen och ungdomarna. Genom att erbjuda denna del i verksamheten får barnen möjlighet att både ta ansvar för den närmiljö de själva direkt kan påverka och skaffa sig ett förhållningssätt till mer övergripande och globala miljöfrågor. Gnistan erbjuder barn och ungdomar fritidssysselsättning och omsorg så har deras föräldrar i större utsträckning ges möjlighet och tid att arbeta med sin egen utveckling mot sysselsättning. Jobbar de dagen så kan de studera kvällen eller tvärtom.

Verksamhetsplan 2011 3


BARN OCH UNGDOMARS LIVSVILLKOR Skapa strukturer för möten mellan skolan och den närmiljö skolan verkar i. Gnistan ska aktivt söka samarbete med Augustenborgsskolan och visa på olika möjligheter för skolan att använda närmiljön i undervisningen. Samverkan bör bl.a. kunna ske kring stadsodlingar och återvinning/återbruk. Effektmål

Målindikator

Handlingsplan

Utveckla samarbetet med Augustenborgsskolan

(Målet är uppnått när:) Augustenborgsskolan vid minst två tillfällen per termin samarbetar med Gnistan

(Målet nås genom att:) Etablera ett samarbete mellan personalen på skolan och personalen på Gnistan för att utveckla arbetsområden som kan integreras mellan Gnistan och skolan. Gnistan erbjuder skolan olika aktiviteter. Ex. kaninhotellet, odlingar och kretsloppsteman.

Verksamheter på Augustenborgsskolan erbjuds barnen på Gnistan

Etablera ett samarbete med personal på Augustenborgsskolan kring olika specifika teman/ämnen.

KULTUR OCH FRITID Alla barn och ungdomar ska ha tillgång till meningsfull fritidssysselsättning, denna tillgång är en viktig del i en bra uppväxtmiljö. Gnistan ska bidra till att ge barnen upplevelser, levande barnkultur och ta vara på deras ungdomliga spontanitet. Under året kommer barnen på Gnistan att delta i Augustenborgsdagen och hålla i olika aktiviteter så som dans, ansiktsmålning och grillning. Med sin placering mitt i Augustenborg med parken runt hörnet finns utmärkta möjligheter för Gnistan att utveckla verksamheten än mer i riktning mot utepedagogik, att utnyttja parken som ett extra rum. Parken och närmiljön blir en plats där barnen genom sina upplevelser lär sig mer om naturen och livet i parken, men också om vår roll som vårdare av vår gemensamma miljö. Den kommande spontanidrottsplatsen skapar ytterligare förutsättningar både för de spontana och planerade fritidsaktiviteterna i området. Effektmål

Målindikator

Handlingsplan

Antalet barn som är inskrivna på Gnistan ska öka

(Målet är uppnått när:) Antalet inskrivna barn har ökat med 50%

(Målet nås genom att:) Marknadsföra och profilera Gnistan och dess verksamhet. Annordna minst 2 föräldramöten I samarbete med MKB arrangera gemensamma aktiviteter för barn och föräldrar

Verksamhetsplan 2011 4


TRYGGHET, DELAKTIGHET OCH DEMOKRATI Genom att visa en särskild lyhördhet för idéer, behov och önskemål från barnen som deltar i verksamheten ska verksamheten på Gnistan formas och utvecklas. Att i den dagliga verksamheten hålla dialogen med barnen och andra samarbetspartners levande skapar Gnistan bästa möjliga förutsättningar för att genom praktisk handling ska en trygg miljö som bygger på demokratiska värden och skapar stor delaktighet för barnen och deras föräldrar att vara delaktiga i det utbud av aktiviteter som Gnistan erbjuder. Effektmål Öka barnen och föräldrarnas möjlighet att påverka verksamhetens innehåll

Målindikator

Handlingsplan

(Målet är uppnått när:) Minst fyra förslag på nya inslag i verksamheten genomförts

(Målet nås genom att:) I samband med att föräldrarna skriver in sina barn fråga efter förslag på innehåll i verksamheten Låta barnen i en önskebok lämna sina förslag på innehåll till verksamheten Två gånger per år lämna ut en enkät till föräldrar och barn med frågor kring verksamhetens innehåll.

ARBETE OCH TILLVÄXT Gnistan ska både direkt och indirekt vara delaktig i att skapa bättre förutsättningar för arbete och tillväxt inom Augustenborgsområdet. Detta sker genom samarbete med bl.a. arbetsförmedlingen och Glokala Folkhögskolan och att verksamheten skapar bättre förutsättningar för föräldrar i området att utbilda sig, få ett arbete eller praktik. Effektmål Underlätta för föräldrar i området att få ett arbete, utbilda sig och få praktik

Målindikator

Handlingsplan

(Målet är uppnått när:) Den årliga enkäten till föräldrarna visar att den omsorg som Gnistan erbjuder underlättat för föräldrarna att få ett arbete, utbilda sig eller få praktik

(Målet nås genom att:) Erbjuda omsorg på tider som underlättar för föräldrarna att få ett arbete, utbilda sig och få praktik

Ge ungdomar i området möjlighet att komma i kontakt med arbetslivet

Minst 4 ungdomar per period gjort Gnistan varje år erbjuder Ung i sommar praktik på Gnistan praktikplatser till ungdomar i området

Vara delaktiga i att öka utbildningsnivån i området

När minst en SFI –kurs genomför i samarbete med Gnistan

Samarbeta med Glokala Folkhögskolan kring både innehåll och lokaler för SFI-undervisning.

Verksamhetsplan 2011 5


EKOLOGISKT HÅLLBAR STAD Gnistan fokuserar på att verksamheten bidrar till målsättningen att öka användningen av ekologiska och etiskt certifierade produkter. I samarbete med MKB genomförs vår, sommar, höst och vinter plantering av olika blommor. Under året ska odlingsverksamheten ytterligare utvecklas, i detta arbete bör en samverkan med andra stadsodlingsprojekt i staden bli en naturlig del. Gnistan kommer under året aktivt delta i den fortsatta utvecklingen av Ekostaden - Augustenborg Effektmål

Målindikator

Handlingsplan

Ytterligare utveckla verksamhetens ekologiska profil

(Målet är uppnått när:) Minst två olika evenemang har genomförts kopplade till odlingarna

(Målet nås genom att:) Kontinuerligt arbeta med plantering och skötsel samt planera och genomföra skördefester.

Barnen på Gnistan är involverade i Ekostadens 10 års jubileum

Samarbeta med MKB och Augustenborgsskolan kring Ekostadens 10 års jubileum.

UPPFÖLJNING OCH UTVÄRDERING Kontinuerlig studentnärvaro är ett viktigt verktyg i såväl uppföljning, som vidareutveckling, av Gnistans verksamhet. Målsättningen är att varje år ta emot minst en student för praktik eller annat samarbete. MEDARBETARSAMTAL OCH INDIVIDUELL UTVECKLINGSPLAN Medarbetarsamtalen genomförs i januari/februari och utgår från verksamhetsplanen. I samtalet formas varje enskild medarbetares uppdrag utifrån verksamhetens mål. Under medarbetarsamtalet upprättas en individuell utvecklingsplan som beskriver vilken kompetensutveckling medarbetaren behöver för att kunna fullgöra sitt uppdrag. Den individuella utvecklingsplanen följs upp och revideras under juni månad. VERKSAMHETSPLANENS UPPFÖLJNING OCH UTVÄRDERING Verksamhetsplanen kommer att följas upp och utvärderas i samband med delårs- och årsbokslut .

Verksamhetsplan 2011 6

Verksamhetsplan Gnistan  

Gnistans första verksamhetsplan. Beskriver verksamhetens inriktning och målsättningar för 2011.

Advertisement