Page 1

¯½À²©°½ìò©ª½²ñ- §¾ªí´-Õ§½-ò©ªÈ¾¤Å

¯½À²©°½ìò©ª½²ñ- §¾ªí´-Õ§½-ò©ªÈ¾¤Å

§¾²ø¦ñ- ¡ñ®Ä´É¯Èº¤

§¾¢¼¸ ¡½ªò®´óªó-

§¾¢¼¸ ¡½ªò®®Ò´óªó-

Phousanh Green tea

Traditional Green tea

§¾¢¼¸ ´ð콡ö©

¢½Î¾©®ñ-¥÷ : 40 g

¢½Î¾©®ñ-¥÷ : 100 g

Traditional Green tea ¢½Î¾©®ñ-¥÷ : 100 g

Emerald Green Tea

Àì¡êó : T 001

Àì¡êó : T 002

Àì¡êó : T 003

Àì¡êó : T 031

§¾©¿ ¡ñ®Ä´É¢º®°É¾ÃÏ

§¾©¿ ¡ñ®Ä´É¢º®°É¾ÃÏ

Black Tea Silk box ¢½Î¾©®ñ-¥÷ : 50 g

Black Tea Silk box

Àì¡êó : T 004

Àì¡êó : T 005

¢½Î¾©®ñ-¥÷ : 100 g

§¾¢¼¸ ´ð콡ö©

¢½Î¾©®ñ-¥÷ : 50 g

Emerald Green Tea ¢½Î¾©®ñ-¥÷ : 200 g Àì¡êó : T 032

¡½§Éº- ªº¤§¾

®ðìò¦ñ© °½ìò©ª½²ñ-¡½¦ò¡º-쾸 À¯ñ-®ðìò¦ñ©¯÷¤ÁªÈ¤ °ö-°½ìò©¢º¤

Bamboo Strainer ¢½Î¾©®ñ-¥÷ : g Àì¡êó : T 011

§¾¸¡½¦ò¡º- ´¾À¯ñ-°½ìò©ª½²ñ- À²ˆº¥¿ÎȾ¨µøȲ¾¨Ã- Áì½ ªÈ¾¤¯½Àê© À¯ñ-®ð¦ñ©ê†Ä©É»ñ®¡¾­µ˜¤µõ- ¡½¦ò¡¿ ºò-§ó ¥¾¡¡ö´¯ø¡±ñ¤¢º¤ ¡½§¸¤¡½¦ò¡¿ Áì½ ¯È¾Ä´É ¦¾´¾©§œÃ©É ꆻɾ­£É¾¥¿ÎȾ¨ °½ìò©ª½²ñ- ¢º¤®ðìò¦ñ©°½ìò©ª½²ñ-¡½¦ò¡º-쾸

Black Tea Paper box ¢½Î¾©®ñ-¥÷ : 50 g Àì¡êó : T 056

Áì½ »É¾-´ò-ò´¾¡ªÈ¾¤Å

¦ö­Ã¥­¿Ä¯¥¿ÎȾ¨ ªò©ªÒéÉê†

§¾¢¼¸ ¡ñ®À¥É¨¯ð¦¾ Traditional Green Tea Paper Paosa ¢½Î¾©®ñ-¥÷ : 50 g

®ðìò¦ñ©°½ìò©ª½²ñ-¡½¦ò¡º-쾸 «½Îö-´ò©ª½²¾® 쾸 - Äê À»õº-ÀìÀêó 158 ®É¾Â²-¯È¾À¯í¾, À´õº¤ ¦ó¦ñ©ª½-¾¡, -½£º-¹ì¸¤¸¼¤¥ñ-

Àì¡êó : T 018

Black Tea ¢½Î¾©®ñ-¥÷ : 40 g Àì¡êó : T 021

. . .

.

TEL : (856-021) 31 39 76 (856-020 ) 22 88 87 26 (856-020) 98 87 52 33 FAX : (856-021) 31 44 25

www.laofarmersproducts.com

Traditional Green Tea + Lemon Grass ¢½Î¾©®ñ-¥÷ : 40 g Àì¡êó : T 052

§¾©¿

§¾¢¼¸ ´ð콡ö©

§¾ºø ¹ìö¤

Black Tea ¢½Î¾©®ñ-¥÷ : 1 kg

Emerald Green Tea ¢½Î¾©®ñ-¥÷ : 1 kg

Oolong Tea ¢½Î¾©®ñ-¥÷ : 1 kg

Àì¡êó : T 063

Àì¡êó : T 062

Àì¡êó : T 059

Lao Farmers’ Products,158 mittaphab Lao – Thai Road Ban Ponepapao,Sisattanack district, Vientiane Lao P.D.R

§¾©¿ §º¤

§¾¢¼¸ + ¦óÄ£

§¾©¿ ¡ñ®À¥É¨

§¾¢¼¸ + Ͼ¡ÁÎȤ Traditional Green Tea + Cardamom ¢½Î¾©®ñ-¥÷ : 40 g Àì¡êó : T 051

À©†­®¾­ »¤»¼­ §ñ®²½¸ò§¾ «½Îö­ ´ò©ª½²¾® 쾸 Œ Äê «½Îö- ²-¯È¾À¯í¾

»É¾-£É¾¥¿ÎȾ¨ °½ìò©ª½²ñ- ¢º¤ ®ðìò¦ñ© °½ìò©ª½²ñ- ¡½¦ò¡º-쾸

»¤Ïð 103


¯½À²©°½ìò©ª½²ñ- -Õ´ñ-¤¾

¯½À²©°½ìò©ª½²ñ- ¡¸-Ͼ¡Ä´É

¯½À²©°½ìò©ª½²ñ- ¢½Îö´Ï¾¡Ä´É ¢½Îö´Ï¾¡¢¾´ +Ͼ¡À°ñ© Tamarind + Chili paste Fruit ¢½Î¾©®ñ-¥÷ : 225 g Àì¡êó : P 002

¢½Îö´Ï¾¡¢¾´ +Ͼ¡À°ñ© Tamarind + Chili paste Fruit ¢½Î¾©®ñ-¥÷ : 450 g

¡¸-Ͼ¡¢¾´ + Ͼ¡²É¾¸

¡¸-Ͼ¡¢¾´

Tamarind + Coconut Jam ¢½Î¾©®ñ-¥÷ : 400 g

Tamarind ¢½Î¾©®ñ-¥÷ : 400 g

Àì¡êó : C 008

Àì¡êó : C 009

Àì¡êó : P 003

¢½Îö´Ï¾¡¢¾´ +Ͼ¡À°ñ©

¡¸-Ͼ¡¡É¼¤

Tamarind paste Fruit ¢½Î¾©®ñ-¥÷ : 450 g

Orang marmalade ¢½Î¾©®ñ-¥÷ : 400 g

Àì¡êó : P 004

Àì¡êó : C 011

¯½À²©°½ìò©ª½²ñ- À¢í¾¦¾-

À¢í¾¦¾-Ä¡È-ɺ¨¢ñ©¢¾¸

¯½À²©°½ìò©ª½²ñ- -ÕϾ¡Ä´É

Polish Chicken Rice ¢½Î¾©®ñ-¥÷ : 1 kg

-ÕϾ¡-ñ©

-ÕϾ¡-ñ©

-ÕϾ¡¦í´Âº

Pineapple Juice ¢½Î¾©®ñ-¥÷ : 75 cl

Pineapple Juice ¢½Î¾©®ñ-¥÷ : 30 cl

Grape Fruit Juice ¢½Î¾©®ñ-¥÷ : 75 cl

Àì¡êó : J 001

Àì¡êó : J 002

Àì¡êó : J 003

Àì¡êó : R 002

¡¸-Ͼ¡¡É¼¤ Orang marmalade ¢½Î¾©®ñ-¥÷ : 28 g

-ÕϾ¡¦í´Âº

À¹ìí¾Ï¾¡¡É¸¨

Grape Fruit Juice ¢½Î¾©®ñ-¥÷ : 30 cl

Banana Liqueur ¢½Î¾©®ñ-¥÷ : 70 cl

Àì¡êó : J 004

Àì¡êó : J 005

Àì¡êó : C 020

À¹ìí¾Ï¾¡¢¾´¯Éº´

§óÂìɧ¾¢¼¸

Phyllanthus emblica Liqueur ¢½Î¾©®ñ-¥÷ : 70 cl

Green Tea Sirup ¢½Î¾©®ñ-¥÷ : 700 ml

Àì¡êó : J 008

Àì¡êó : J 017

§óÂìÉϾ¡Îº©

¡¸-Ͼ¡¦í´Âº

¡¸-Ͼ¡-¾¸

Grape Fruit Jam ¢½Î¾©®ñ-¥÷ : 28 g

Lemon marmalade ¢½Î¾©®ñ-¥÷ : 28 g

Àì¡êó : C 021

Àì¡êó : C 022

¡¸-¦¾´µÈ¾¤(-¾¸+-ñ©+κ©)

¡¸-Ͼ¡-¾¸

Assortment ¢½Î¾©®ñ-¥÷ : 135*3g

Lemon marmalade ¢½Î¾©®ñ-¥÷ : 1 kg

Àì¡êó : C 023

Àì¡êó : C 025

Passion Fruit Sirup ¢½Î¾©®ñ-¥÷ : 700 ml Àì¡êó : J 018

¯½À²©°½ìò©ª½²ñ- ¡¸-Ͼ¡Ä´É

¡¸-Ͼ¡¡É¼¤

¡¸-Ͼ¡-ñ©

Orang marmalade ¢½Î¾©®ñ-¥÷ : 1 kg

Pineapple Jam ¢½Î¾©®ñ-¥÷ : 1 kg

Àì¡êó : C 026

Àì¡êó : C 028

¯½À²©°½ìò©ª½²ñ­ ­ÕÀ°™¤ ­ÕÀ°™¤À©õº­¹É¾ Wild Honey ¢½Î¾©®ñ-¥÷ : 340 g Àì¡êó : J 013

¡¸-©º¡¦í´`²ð©ó Hibiscus Jam ¢½Î¾©®ñ-¥÷ : 400 g

À¢í¾¦¾-¥É¾¸

À¢í¾¦¾-¥É¾¸¡Éº¤

Jusmine Rice ¢½Î¾©®ñ-¥÷ : 1 kg

Half Polish mandarin Rice ¢½Î¾©®ñ-¥÷ : 1 kg Àì¡êó : R 005

Àì¡êó : R 004

Lfp brochure  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you