Page 1

Leder: HPRD venter ikke Reserveentitet tager hul på fremtiden To dage for sundhedspersonel af reserven Status på konstabel- og sergentgruppen HPRD fødselsdag den 25. april

Maj Nr. 2/2014

HPRD efter generalforsamlingen

To unge løjtnanters rejseberetning

From Russia with love

Nyt fra HPRD kredse


HPRD venter ikke Den 10. april indgik forligskredsen bag forsvarsforliget en omfattende aftale om organiseringen af ledelsen af Forsvaret, styrket veteranindsats og tillæg til aftale på forsvarsområdet 2013-2017. Dette miniforlig har været længe ventet og indeholdt en række tiltag, herunder nedlæggelsen af Forsvarskommandoen og en markant omfordeling af ansvarsområderne mellem den militære og civile ledelse af Forsvaret. For Reserven er dette miniforlig forudsætningsdannende for at processen omkring HR-delstrategien for Hjemmeværnets frivillige og Reserven (DS9) kan fortsætte. Den nye organisation vil skulle huse den drivende ledelseskraft, tværgående konsistens-sikring og støtte til Forsvarets myndigheder i deres arbejde med at ressourceeffektivt tiltrække, udvikle og udnytte en kompetent og relevant Reserve.

Delstrategien ligger klar på Forsvarschefens og Chefen for Hjemmeværnets skriveborde og afventer at blive forelagt forligskredsen til godkendelse. Denne godkendelse forudsætter, at man i kredsen ser delstrategien som levende op til ånden i forsvarsforliget af den 30. november 2012: Reserveofficerer og øvrigt personel af reserven udgør både en vigtig personelreserve for Forsvaret og Hjemmeværnet – herunder i forbindelse med Forsvarets internationale engagement – og en værdifuld kapacitet, der kan være med til at styrke tilknytningen mellem Forsvaret og det øvrige samfund. Anvendelse af reserveofficerer og andet personel af reserven fortsættes derfor i den kommende forligsperiode … Der iværksættes en analyse af den fremtidige anvendelse af

personel af reserven i dansk forsvar. Analysen skal inddrage erfaringer fra internationale missioner, og der skal tages udgangspunkt i en effektiv ressourceudnyttelse. Analysens resultater forelægges forligskredsen i foråret 2014. HPRD har været meget involveret i at skabe den foreliggende strategi og kan anbefale forligskredsen at sige god for rapporten. Samtidigt anbefaler HPRD, at man sikrer, at der på centralt hold sker en kraftsamling af ressourcer og indsatser til at støtte implementeringen. HPRD bidrager naturligvis gerne. Hvornår går Forsvaret i gang? Beslutningen om ledelsen af Forsvaret var en forudsætning, en anden er den forestående færdiggørelse af Hjemmeværnets budgetanalyse og lige pludselig er det sommerferie og så går valgkampen i gang.

INFORMATION Hovedorganisationen for Personel af Reserven i Danmark Protektor Hans Kongelige Højhed Prins Joachim Sekretariat Hovedorganisationen for Personel af Reserven i Danmark Rigensgade 9 1316 Købehavn K Tlf. 3314 1601 – Fax 3314 3667 mail@hprd.dk www.hprd.dk Sekretariatet har åbent dagligt mandag til fredag fra kl. 09.00 til 14.00. Sekretariatschef Peter Henrik Lynard e-mail phl@hprd.dk Forsidefoto Kranselægning i forbindelse med foreningens fødselsdag den 25. april. Læs mere inde i bladet.

2 RESERVEN/2/2014

Foto: Leif Ernst RESERVEN Ansvarshavende redaktør oberstløjtnant-R Peter Henrik Lynard Redaktion Kaptajnløjtnant-R Maria Vang Knudsen Artikler Forslag til artikler sendes til: Hovedorganisationen for Personel af Reserven i Danmark Rigensgade 9 1316 København K e-mail mail@hprd.dk Manuskripter sendes i Word eller et kompatibelt format

HPRD venter ikke. Vi tror på, at der er skabt en fornuftig og fremadrettet strategi, der i sig selv udgør en milepæl ved for første gang i mange år tage formelt stilling til hvorfor, hvornår, hvordan Forsvaret bruger Reserven. Vi handler i henhold til ånden og visionen i dokumentet og hjælper efter evne vore medlemmer og Forsvaret med at realisere visionerne, til gavn for Samfundet, Forsvaret og Reserven. Jan Hjortshøj

RESERVEN

som vedhæftet fil til en e-mail. Fotos sendes i et af formaterne JPEG, EPS eller TIFF som en selvstændig fil.

som ikke nødvendigvis deles af HPRD. Rettigheder til fotos uden credit tilhører forfatteren af pågældende artikel eller HPRD.

Redaktionen forbeholder sig ret til at korrekturlæse samt forkorte og redigere manuskripter.

Abonnement Reserven tilsendes gratis medlemmer af HPRD. Institutioner og biblioteker kan tegne abonnement til en pris af kr. 410 årligt (momsfrit). Adresseændring eller udeblevet blad meddeles HPRD’s sekretariat.

Layout og tryk KLS Grafisk Hus A/S Oplag: 3.000 ISSN 1902-5750 Ophavsret og presseansvar Bladets artikler må kopieres og eftertrykkes, når kilden angives. Artikler med forfatterangivelse udtrykker forfatterens mening,

Kommende udgivelser Nr. 3 / 2014 den 11. september (stoffrist den 26. august). Nr. 4 / 2014 den 27. november (stoffrist den 11. november).


INDHOLD/ MAJ NR 2/2014 2 HPRD VENTER IKKE 4

HPRD fødselsdag fredag den 25. april 2014

6

Reserveentitet har taget hul på fremtiden

7 Status på konstabel- og sergentgruppen 8 To dage for sundhedspersonel af reserven 9 Sundhedsfagligt personel – medlemmer i HPRD? 4: HPRD fødselsdag fredag den 25. april 2014

10 Veteraner får ny landsformand 10 CIMIC SEMINAR/CIMEX 11 HPRD prioriteter og opgaveansvar i 2014/15 12 Bestyrelsens konstituering og organisering 12 From Russia with love? - Vist ikke så meget længere! 13 Gå hjem møde “Introduktion til Folkeretten” 13 www.hprd.dk

6: Reserveentitet har taget hul på fremtiden

14 Young Reserve Officers outreach seminar 16 Ledelseskursus for unge officerer i Fulda, Tyskland 17 Nyt om Reservens uddannelser i 2014 17 UDNÆVNELSER 18 Netværksarrangementet ”Kend din kreds” 19 NYT FRA HPRD KREDSE 23 Aflysning af grund- og videreuddannelser for reserveofficerer i 2014

14: Young Reserve Officers outreach seminar – YROS 2014

RESERVEN/2/2014 3


HPRD fødselsdag fredag den 25. april 2014 – og Tildeling af Reserveofficersforeningen i Danmarks Hæderstegn.

I tilknytning til festligholdelsen af foreningens fødselsdag og tildeling af Reserveofficersforeningen i Danmarks Hæderstegn indledtes dagen med kranselægning ved Monumentet for Danmarks Internationale Indsats i Kastellet. Her deltog Hæderstegnmodtagere og foreningens øvrige gæster. Efter en gudstjeneste i Kastelskirken blev Hæderstegnene overrakt af HPRD protektor Hans Kongelige Højhed Prins Joachim. hvor danske mænd og kvinder har sat livet på spil. Selvom vi er samlet for at fejre vores forenings fødselsdag bør dette ikke ske uden at vi sender en tanke til alle de danske mænd og kvinder, der

Generalmajor Stig Østergaard Nielsen

Generalmajor Stig Østergaard Nielsen blev indkaldt til Flyvevåbnet (FLV) i 1977 og pilotuddannet på Flyveskolen og i USA. I FLV er generalmajoren kendt under pilotnavnet SØL. SØL gjorde tjeneste i Karup som Draken pilot til 1991, hvor han, nu som chef for ESK 729 blev sendt til Forsvarskommandoen i planlægningsstaben, lidt vemodigt med opgaven at nedlægge Draken flyene i Danmark. SØL havde herefter chefstillinger i Skrydstrup og Flyvertaktisk Kommando og oplevede at blive den sidste chef for Flyvestation Værløse, som lukkede i 2004. Fra 2005 til 2009 var SØL chef for Flyvertaktisk Kommando. Selv om Forsvaret havde standset uddannelserne til officer af reserven, oplevede Flyvevåbnets reserve at blive betroet nye opgaver, både med opbygningen af Generel Militær Efteruddannelse for samtlige militære ansatte i Flyvevåbnet og med stigende anvendelse af reservister i operative og andre specialist funktioner. Denne tro på Flyvevåbnets reserves kompetencer og fleksibilitet i en tid, hvor reserven andre steder i Forsvaret blev mindre anvendt, var et lyspunkt, som gav gode oplevelser til reservisterne og effektiv opgaveløsning til Flyvevåbnet. I denne periode blev skabt ikke mindre end fem Wing Reserves som skygge Wings til moderwings. I hele perioden frem til i dag, hvor SØL i 2012 blev den første Chef for Arktisk Kommando, har SØL forstået reservens relevans for Forsvaret. Det er for denne særlige forståelse, og vilje til at bruge reserven, at SØL tildeles Reserveofficersforeningen i Danmarks Hæderstegn.

4 RESERVEN/2/2014

Foto: Leif Ernst

Foto: Leif Ernst

Forud for kranselægningen talte formanden, oberstløjtnant af reserven Jan Hjortshøj: På væggen står der En Tid, Et sted, Et menneske. 2014 er et overgangens år og et år, hvor vi mindes mange historiske krige,

mødte deres tid på et sted fjernt fra Danmark. Disse mennesker betalte den højeste pris. Vi vil med denne krans vise vores dybe respekt for det offer de har bragt og den smerte og det savn deres pårørende stadig føler – tak.

Oberstløjtnant af reserven Kim Donslund

Oberstløjtnant af reserven Kim Donslund blev indkaldt til Flyvevåbnet i 1980 og udnævnt til sekondløjtnant af reserven i 1981. Straks efter denne udnævnelse kom Kim Donslund til Flyvestation Aalborg som delingsfører i Nærforsvaret, og Kim Donslund har nu været designeret ved samme base i 33 år, afbrudt af udsendelser til krigene på Balkan og i Afghanistan, samt senest som FN–observatør i Jerusalem. Kim Donslund er ikke så kendt som aktiv i HPRD, men har i stedet lagt kræfterne i en solid, energifyldt og professionel tjeneste, som har aftvunget meget stor respekt på hans hjembase, både i Flyvestationens stab og blandt hans reservister, som han i mange år har været den naturlige chef for. Flyvestation Aalborg er således et eftertragtet tjenestested for personel af reserven i Flyvevåbnet, og mange nye ideer til afvikling af Videregående Militær Efteruddannelse er skabt og afprøvet i oberstløjtnantens tjenestetid. Også Flyvertaktisk Kommando har i en årrække anvendt oberstløjtnanten som Chairman for NATO CBRN Working Group, en stilling, som roterer blandt NATO– landene, og som oberstløjtnanten har vartet ved siden af sin tjeneste som chef for ATW AAL WRES. I de seneste år er oberstløjtnanten civilt flyttet til Ungarn, men fortsætter ufortrødent sin engagerede tjeneste ved ATW AAL, ved NATO og i PARU/FLV, hvor oberstløjtnanten har repræsenteret ATW AAL i omkring 20 år. Oberstløjtnanten er et sjældent eksempel på en dygtig officer af reserven, en rollemodel og en god kammerat. Det er for denne vedvarende indsats oberstløjtnanten tildeles Reserveofficersforeningen i Danmarks Hæderstegn.


Foto: Leif Ernst

Oberstløjtnanten har gennemgået reserveofficersuddannelsen og har siden gjort tjeneste ved Gardehusarregimentet. I reservesammenhæng har oberstløjtnanten forrettet en meget varieret tjeneste. Her skal særlig fremhæves virket som chef for et lokalforsvarsafsnit på Sjælland og en udsendelse til Afghanistan. Ligeledes spillede oberstløjtnanten en central rolle i det militære sikkerhedsarbejde omkring klimatopmødet COP-15. Oberstløjtnanten er oprindeligt uddannet som cand. jur. og har anvendt dette til en markant karriere i dansk erhvervsliv. Aktuelt står han således i spidsen for det spændende arbejde med at udvikle Refshaleøen til et attraktivt område i københavnsk by- og erhvervsliv. Det er derfor ikke overraskende i broslagningen mellem den militære og den civile verden, at oberstløjtnanten i særlig grad har gjort en bemærkelsesværdig indsats. Som Præsident for Mars & Merkur og som særdeles aktiv i Interforce har Reserven en engageret, vidende og passioneret ambassadør i oberstløjtnanten. Det er for denne vedvarende og anerkendelsesværdige indsats at Christian Herskind tildeles Reserveofficersforeningen i Danmarks Hæderstegn.

Oberstløjtnant af reserven Torben Brændgaard

Foto: Leif Ernst

Foto: Leif Ernst

Oberstløjtnant af reserven Christian Herskind

Oberstløjtnanten har gennemgået reserveofficersuddannelsen og har siden gjort tjeneste ved Jydske Dragonregiment. I reservesammenhæng har oberstløjtnanten forrettet tjeneste i den regionale føringsstruktur, både som chef et lokalforsvarsafsnit og som bannerfører i kompetencecentret. Oberstløjtnanten er oprindeligt uddannet som ingeniør og har anvendt dette til en markant karriere i dansk erhvervsliv. Aktuelt er han ansvarlig for pumpeproducenten Grundfoss’s aktiviteter i Frankrig, og har ved flere lejligheder benyttet platformen i Bjerringbro til at styrke forståelse og erfaringsdeling mellem de civile og militære ledelsesdiscipliner. I HPRD sammenhæng har Torben Brændgaard i mange år været formand for Midtjyske Kreds, der som landets næststørste kreds gentagne gange har udmærket sig ved et varieret aktivitetsudbud og en aktiv tilgang til rekruttering og fastholdelse af medlemmerne. Ligeledes har oberstløjtnanten også i en årrække været aktiv i PARU-strukturen, f.eks. i PARU for Totalforsvarsregion Nord-Midt. Det er for denne vedvarende og anerkendelsesværdige indsats at Torben Brændgaard tildeles Reserveofficersforeningen i Danmarks Hæderstegn.

Premierløjtnant af reserven Claus Christian Svangren Brünger

Premierløjtnanten blev udnævnt til sekondløjtnant i 2004 og har allerede haft en varieret og aktiv karriere i Søværnet. Denne har omfattet opgaver som vagtofficer på inspektionsskibet Triton. Desuden har premierløjtnanten arbejdet med både fiskeriinspektion og farvandsovervågning. Civilt har premierløjtnanten sejlet med containerskibe fra Mærsk. Civilt beskæftiger Claus Brünger sig med store maskiner, hvor ingeniør uddannelse bringes i spil i arbejdet hos MAN Diesel. Han fungerer desuden som lærer på Danmarks Tekniske Universitet. Med hæderstegnet anerkendes i særlig grad den indsats som Claus Brünger har gjort gennem sine 6 år i HPRDs bestyrelse, hvor han men energi, konstruktiv holdning og gode ideer har bidraget til at navigere foreningen igennem perioder med mange udfordringer og omstillinger. Ligeledes har Claus spillet en central rolle som medlem af Søværnets PARU. Det er for denne anerkendelsesværdige indsats at Claus Brünger tildeles Reserveofficersforeningen i Danmarks Hæderstegn.

FAKTA Reserveofficersforeningen i Danmarks Hæderstegn er indstiftet den 27. april 1950 efter at have opnået Hans Majestæt Kong Frederik den IX’s approbation den 22. februar 1950. Reserveofficersforeningen i Danmark (ROID) er i dag et binavn til Hovedorganisationen for Personel af Reserven i Danmark – eller HPRD. Binavnet korresponderer således med hæderstegnets benævnelse. Hæderstegnet kan af foreningen, efter enstemmig vedtagelse i bestyrelsen, tildeles personer, såvel aktive militære som afskediget, og i ganske særlige tilfælde civile, som bestyrelsen finder i særlig grad bør hædres for deres indsats for reserveofficerskorpset som helhed og for foreningen i særdeleshed.

RESERVEN/2/2014 5


Reserveentitet har taget hul på fremtiden Af oversergent af reserven, journalist Mads Rolf Ahrenskjær

Reserveentiteten 2. Brigade har en klar målsætning; Den skal være den skarpeste reserveentitet i Forsvaret. Målet skal opfyldes gennem at bidrage med kompetent reservepersonel, der stiller op, når enhederne kalder og støtter med både civile og militære kompetencer. Da Reserveentiteten ved 2. Brigade (RE2B) gennemførte årets første samlede funktionsuddannelse for på Antvorskov kaserne, var en af oplægsholderne HPRDs formand, OL-R Jan Hjortshøj. Formanden løftede en flig af sløret for det input, som HPRD har givet Forsvaret omkring reservepersonellets fremtidige anvendelse. I det input udgør en mere formaliseret registrering af reservepersonellets civile uddannelser og kompetencer et væsentligt punkt. Hjortshøj afslørede noget af det,

som RE2B længe har haft som et vigtigt element i nyttiggørelsen af entiteten: En højere grad af integration mellem reservepersonellets civile og militære kompetencer. Netop summen af reservepersonellets samlede kompetencer og erfaringer betyder ifølge Reserveentitetens chef, OL-R Peter Heering, at reservepersonellet fortsat kan yde et værdifuldt bidrag til Forsvarets enheder. ”Jeg oplever i stigende grad et behov for netop kombinationen af civile og militære kompetencer i vores virke. Reservepersonel-

lets baggrund med solid militær faglighed kombineret med civile kompetencer og erfaringer styrker Forsvaret i den type af operationer, som man umiddelbart kan øjne i horisonten. Naturen i konfliktområderne er ofte stabiliseringsprægede og (kapacitets-) opbyggende operationer i regi af NATO eller FN i mindre udviklede områder i verden. Også hér kan reservepersonellet bidrage med kompetencer inden for jura, kommunikation, infrastruktur, offentlig forvaltning eller landbrugsudvikling i militære rammer”, forklarer oberstløjtnanten. Heering var selv udsendt som chef for Police Operational Mentoring Liaison Team (POMLT) på ISAF 10 i Afghanistan. Tjenesten her, der omfattede civilt politi og militære enheder fra flere lande, bekræftede Heering i sin overbevisning om, at såvel civile som militære erfaringer og viden i kombination har en stærk plads i et tidssvarende og effektivt forsvar.

Kan ikke stå alene

De militære færdigheder er fundamentet. I Reserveentiteten har omkring 2/3 af personellet en uddannelse på bachelor eller kandidat-niveau.

6 RESERVEN/2/2014

Med mere end 1200 indkommanderingsdage om året yder RE2B et væsentligt bidrag til såvel 2 Brigade som de kampbataljoner, brigaden har underlagt. ”Når jeg taler med reservepersonellet i entiteten og de chefer, vi støtter, så er tilbagemeldingerne positive. Men de siger også, at civile uddannelser ikke kan stå alene i en militær ramme. De civile kompe-

tencer skal bakkes op af en solid militær faglighed, hvis de for alvor skal fungere. Vores civile kompetencer skal være komplementerende til de militære færdigheder, som er forudsætningen for vores virke som soldater såvel under øvelser som i en skarp situation. Jeg kan fornemme, at specielt G2/S2 og G9/ S9 (Efterretnings- og Info-operationssektionerne – de sektioner, der har mest kontakt til de civile organisationer og befolkningsgrupper i indsatsområdet) til stadighed har fået mere travlt under øvelserne” fortsætter Heering. Derfor vægter Reserveentiteten også højt, at entitetens personel bliver uddannet i såvel grundlæggende militære færdigheder som i stabsprocedurer og –metodik, når Reserveentiteten samles på de to årlige funktionsuddannelseskurser.

Godt karriereforløb I Reserveentiteten vægter ledelsen, at der skal være et godt og sammenhængende karriereforløb, der sikrer en udviklingsmulighed for den enkelte i fremtiden. ”Når vi får tilgang af yngre personel af reserven, vil de typisk begynde med at være tilknyttet en bataljonsentitet i specifikke funktioner eller som støttepersonel. Når de når kaptajns-niveauet og normalt også har taget deres civile uddannelser, så begynder vi at se på, hvor de kan anvendes på en måde i strukturen, der giver mening


Reserven er den fleksible knap Langt det meste af Reserveentitetens indkommandering benyttes på deltagelse i øvelser, men personel af reserven yder også støtte til enhedernes dagligdag med skydeperioder og omskolinger. ”Jeg ser reservepersonellet som den fleksible knap, som cheferne kan skrue op og ned på. Når kampbataljonerne og brigaden er spændt for med mange øvelser, afgivelser med kort varsel og uddannelser, så er det værdifuldt at have en pulje af veluddannet fleksibelt personel, som brigaden kan benytte til omkostningseffektivt at levere sine produktions- og kvalitetsmål inden for fastsatte økonomiske rammer”, slutter Heering.

Af korporal af reserven René Søe Pedersen / Foto: Peter Jonassen

i forhold til deres samlede kompetenceniveau. F.eks. på brigadeniveau. Udgangspunktet forbliver, at personel af reserven skal kunne forrette grøn tjeneste jf. de røde reglementer. Militære enheder skal ledes og agere efter militærfaglige principper”, forklarer Heering. Direkte adspurgt mener han ikke, at man kan stille spørgsmålstegn ved, hvad en civil uddannelse kan bruges til ved eksempelvis en bataljonstab. ”Som nævnt er udgangspunktet militært, men det civile islæt skal kunne supplere dette. I min optik giver det både en fleksibilitet og en mangfoldighed, der styrker hærens enheder. Forsvarets nye officersuddannelser lægger vel op til samme. Der vil blive en større vandring ud og ind af Forsvaret på flere niveauer, så der samlet bliver en større mængde af civile og militære uddannelser, kompetencer og erfaringer til rådighed. Dermed vil man – efter min vurdering – få et bredere udsyn og en større mangfoldighed af kompetencer og erfaringer, der giver mere mening i vor tid end hvad der var tilfældet under den Kolde Krig”, siger oberstløjtnanten.

Status på konstabelog sergentgruppen I 2006 besluttede Forsvarets ledelse, at Reserven skulle genoplives. Dette mener jeg selvfølgelig var en rigtig og nødvendig beslutning. Til gengæld er jeg også af den opfattelse, at det kun delvist er lykkedes. Det er lykkedes, at genskabe muligheden for tjeneste, uddannelse og karriere for officererne af reserven, alt imens dele af Forsvaret er ved at spare konstabler og stregbefalingsmænd af reserven væk. Der er gennem årene blevet skabt en ny struktur for Reserven, herunder blev den regionale føringsstruktur skabt under Hjemmeværnets ledelse, ligesom der hen ad vejen blevet oprettet entiteter i alle tre værn. Så strukturen for Reserven er til stede. Jeg ved godt, at officererne af reserven til tider påpeger, at de ikke har den samme adgang til uddannelse mere, at der ind imellem bliver sat stop for avancementer og de bliver skåret i indkommanderingsdage, men alt andet lige, så har de muligheden for at have noget tjeneste og vedligeholde, måske endda udvikle, deres kompetencer. Når snakken derimod falder på konstabel- og sergentgruppen er der ikke sket ret meget siden 2006. VUT I og II for sergentgruppen er ikke kommet tilbage, hvorfor der reelt ikke er mulighed for avancement. Der er så godt som lukket for alle uddannelsesmuligheder for gruppen i Hæren, og der er ikke megen tjeneste tilbage. De fleste i konstabel- og sergentgruppen resignerer, pakker grejet i sækkene og venter på at kontrakten udløber. Gruppen bliver mindre og mindre, og der er reelt ved at være flere officerer af reserven, end der er i konstabel- og sergentgruppen af reserven tilsammen. De dele af Forsvaret, som stadig gør brug af deres konstabler og stregbefalingsmænd af reserven, har forstået, at de her har en ressource med masser af erfaring og kampgejst, som de kan hente ind til at gennemføre øvelser, træning, gennemførelse af GME for det faste personel eller lignende. Herunder vedligeholder de deres færdigheder og kan derved til stadighed stille deres kompetencer til rådighed for enheden og Forsvaret som helhed. Dette er i høj grad lykkedes blandt andet i Søværnet, Flyvevåbnet, Hjemmeværnet og i nogle af Hærens specialafdelinger. Det er dog ved at vise sig flere steder, at når Forsvaret i øjeblikket bruger mange penge på omstilling og omstruktureringer, er tjenesten for Reserven noget af det første der bliver beskåret. Herved sikrer man sig, at det faste personels tjeneste ikke bliver berørt i så stort et omfang. Når Reservens muligheder for tjeneste i det enkelte værn bliver beskåret, bliver stabsarbejde og stabsøvelser prioriteret, hvilket igen gør konstabler og sergentgruppen til de store tabere, som der ikke er råd til at uddanne eller indkommandere. Jeg har også tegnet en kontrakt. Jeg har gjort mit bedste for at vedligeholde mine kompetencer og mødt op, når der er blevet kaldt på mig de sidste 18 år. Men efterhånden synes der ikke at være plads til mig i Forsvaret. De sidste 7-8 år har jeg ikke haft adgang til uddannelse, tjenesten er i bedste fald på 5-10 dage om året, hvilket er for lidt til at kunne følge med i Forsvarets udvikling. I år har jeg fået at vide, at konstabler og sergentgruppen ikke skal regne med nogen former for indkommandering indtil 2015 på grund af besparelser. Jeg opfylder min del af kontrakten, gør Forsvaret også det? Forsvaret bliver nødt til at indse, at en kontrakt mellem en ansat (af reserven) og Forsvaret som arbejdsgiver forpligtiger begge veje. Reservisten forpligtiger sig til at stille sine kompetencer til rådighed for Forsvaret og Forsvaret forpligtiger sig til at finde passende tjeneste og vedligeholde reservistens uddannelse. Sidstnævnte sker ikke i øjeblikket for konstabel- og sergentgruppen. På grund af dette har Forsvaret en opgave med enten at afvikle kontrakterne eller komme med en plan som omhandler tjeneste, uddannelse og karriere også for konstabler og sergentgruppen af reserven.

RESERVEN/2/2014 7


To dage for sundhedspersonel af reserven Af journalist Martha Madsen, Forsvarets Sundhedstjeneste

Nyt navn – men samme vigtighed Som personel af reserven er man per definition lidt uden for systemet. Derfor holder Forsvarets Sundhedstjeneste (FSU) fire møder om året i Personel Af Reserven Udvalg (PARU), og en gang om året lægger Flyvestation Skalstrup i to dage hus til et seminar for sundhedspersonellet af reserven. Den 11-12. marts 2014 tilhørte bioanalytikkere, medico teknikere, radiografer og sygeplejersker. Det såkaldte PARU-seminar (Personel Af Reserven Udvalg) er netop en måde at holde reservepersonellet orienteret om, hvad der sker i Forsvaret generelt og i FSU i særdeleshed. Derfor indledtes det årlige seminar med en orientering fra generallæge Søren Worm-Petersen, der informerede om den nye struktur i FSU med fem infirmerier i stedet for 18 samt om fremtidens muligheder og udfordringer, blandt andet den sandsynligvis kommende sammenlægning med Forsvarets Personeltjeneste (FPT), Veterancenteret (VETC) og Forsvarets Center for Arbejdsmiljø (FCA). Oversygeplejerske Michael Wiberg fortalte sammen med Bjarne Johansen fra FPT om, hvordan den nye HR-portal fungerer, og hvad sundhedspersonellet kan bruge den til. Konklusionen var, at sundhedspersonellet selv skal styre deres karriereforløb, for der er ikke særlig meget hjælp af få til det. Dernæst fik deltagerne en opdatering på, hvordan sanitets- og sundhedstjeneste vil udvikle sig de næste år af chef for FSU’s Rådgivningsdivision Hans Ole Jørgensen. For eksempel det nye sundheds- og sanitetskoncept, som vil få indflydelse på, hvordan det danske Forsvar bidrager sund-

8 RESERVEN/2/2014

hedsfagligt til NATO’s missioner. Førstedage sluttede med en gennemgang af den kommende HR strategi for personel af reserven ved formanden for HPRD Jan Hjortshøj. Generallægen og Jan Hjortshøj ledte herefter diskussion af hvad Forsvaret vil med reserven og hvad kan reserven give Forsvaret. Dagen sluttede med en hyggelig middag og erfaringsudveksling. Seminarets dag to var mindre formel og begyndte med nogle timers faglig leg. Blandt andet samlede deltagerne pistoler på tid, arbejdede med simulationsdukker og fik oplæg om en ny type kanyle, der kan stikkes direkte ind i knogle, hvilket skulle være en fordel, hvis det ikke er til at ramme en blodåre. Dagen blev rundet af med to oplæg. Det første stod sygeplejerske Jesper Kjærgaard for. Han fortalte om sin oplevelse som mentor for sundhedsklinikken i Shorabak, den afghanske lejr i Camp Bastion. Sygeplejerske Christian Kummerfeldt stod for det sidste oplæg, der blandt andet handlede om, at udsendt sundhedspersonel – ligesom soldaterne – kommer ændrede hjem. Oplevelsen har konsekvenser, både positive og negative, og det er vigtigt at huske, at man ikke er immun over for fysiske og psykiske efterveer, selvom man har en sundhedsfaglig uddannelse. Alt i alt to dage, hvor rådighedssygeplejerskerne fik føling med, hvad der sker i Forsvaret, hvad der rører sig inden for det militære sundhedsfaglige område, og – ikke mindst – to hyggelige dage med deres kollegaer.

Af oberstløjtnant af reserven E.P. Hansen. Folk og Forsvar har for at tydeliggøre sigtet og bredden i organisationens arbejde skiftet navn til Folk og Sikkerhed. Jeg har tidligere som amtsformand henledt opmærksomheden på organisationen i bladet. Nu eksisterer amterne ikke mere og jeg er blandt andet derfor ikke længere amtsformand, men jeg er stadig individuelt medlem og jeg finder stadig at det, der tidligere hed Folk og Forsvar og som nu er Folk og Sikkerhed, er særdeles vigtigt. Folk og Sikkerheds vision kan udtrykkes i fem ”pinde”, nemlig • F olk og Sikkerhed arbejder for, at Danmark har et robust forsvarskrise- og katastrofeberedskab. • Folk og Sikkerhed arbejder for at skabe sikkerhedspolitisk forståelse i befolkningen for Danmarks engagement nationalt og internationalt. • Folk og Sikkerhed arbejder for at fremme samarbejdet mellem alle involverede, der bidrager til Danmarks sikkerhed. • Folk og Sikkerhed arbejder for at skabe opbakning til personel, der er indsat i arbejdet, og deres pårørende. • Folk og Sikkerhed arbejder for at synliggøre og skabe dialog om den holdning, der samler medlemmerne i organisationen. Jeg vil opfordre til, at man går ind på www.folkogsikkerhed.dk – og søger nærmere oplysninger.


Sundhedsfagligt personel – medlemmer i HPRD? Sygeplejerske af reserven Rie Krowicki er blevet bedt om, at fortælle lidt om det sundhedsfaglige personel i Forsvaret. Af løjtnant af reserven Svend M. Holst

”Findes der sundhedsfagligt personel i HPRD?” Ja det gør der – faktisk har der f.eks. været tilknyttet sygeplejersker til foreningen siden 1987 – tænk lige – det forrige årtusinde – nogle af de yngre reservister var knap født da sygeplejerskerne kom med i Reserveofficersforeningen i Danmark. Sygeplejerskerne kom med som associerede medlemmer, og det er de stadig. Historisk valgte man dette, da foreningen ikke på nogen måde havde forhandlingsret for sygeplejerskerne. Dette er stadig den dag i dag forbeholdt Dansk Sygeplejeråd, som er den faglige repræsentant, både for den civile og den militærfaglige ansatte. Sygeplejerskerne har ikke stemmeret i foreningen.

Hvis du er læge, tandlæge, dyrlæge, sygeplejerske, radiograf, bioanalytiker, farmaceut eller medikotekniker i et af de tre værn i Forsvaret, og endnu ikke medlem af HPRD – så kontakt sekretariatet på 3314 1601 eller via hprd@hprd.dk, og hør hvad HPRD kan gøre for dig.

Hos GF er det kunderne, der deler årets overskud.

”Jamen hvad kan den der snart 100–årige forening så tilbyde det sundhedsfaglige personel? Kan HPRD fortælle noget der ikke findes på enhver hjemmeside eller ethvert gadehjørne? Kan man ikke bare Google det samme, som man kan få for det lave kontingent?” Nu skal I bare høre. Før i tiden var der rigtig mange muligheder for reservister til at mødes på kurser og seminarer - der var indkommanderingsdage og der var et noget større økonomisk råderum end der er i dag. Historisk set har der også været et par svære år for reservepersonel hist og her – de ikke fastansatte sygeplejersker tilhører sammen med andet civilt sundhedspersonel denne kategori. Så en del opsagde eller gentegnede ikke deres kontrakt, og sagde farvel til Forsvaret. I dag baseres HPRD arbejde hovedsageligt på de kontingentindtægter, der kommer fra alle medlemmerne – men der er stadig masser af aktivitet, f.eks. ude i de lokale kredse rundt om i landet. HPRD arbejder konstant for, at Danmark har en reserve – og ikke mindst en brugbar reserve – af alle grader. Det og meget mere kan blandt andet læses på www.hprd.dk og på HPRD LinkedIn gruppe.

Hvert år gør Forsikringsklubben for Officerer i Forsvaret bilskaderegnskabet op og sender overskuddet retur til bilkunderne. Vil du også have et tilbud på en fleksibel bilforsikring med overskudsdeling – så kontakt os.

Forsikringsklubben for Officerer i Forsvaret Vestergade 20, 1. sal, sidebygningen 4600 Køge . Tlf. 49 17 01 94

RESERVEN/2/2014 9


Veteraner får ny landsformand Af chefsergent Per Amnitzbøl Rasmussen

Bjarne Hesselberg (tv) modtager diplomet til sin hædersmedalje af den nye landsformand Niels Hartvig Andersen (th).

Oberst Niels Hartvig Andersen, Næstved er ny landsformand for De Blå Baretter – Danmarks Internationale Veteran Organisation og afløser hermed Bjarne Hesselberg. På De Blå Baretters repræsentantskabsmøde den 25. og 26. april i Vordingborg, trådte den mangeårige landsformand oberst Bjarne Hesselberg tilbage som veteranernes formand. I stedet blev den netop pensionerede oberst Niels Hartvig Andersen, Næstved valgt som hans afløser. Bjarne Hesselberg har gennem de sidste 11 år været landsformand for De Blå Baretter, og han har fået sat Veteranerne på dagsordenen. Bjarne Hesselberg kan om nogen, med rette, tage æren for at Danmarks Veteraner er et naturligt begreb i vores hverdag. Han har brugt sit formandskab til utrætteligt at arbejde for særligt de soldater som har fået sår på sjæl og legeme, at de har fået den anerkendelse som

de rettelig fortjener, bl.a. ved at udvikle og lede Kammeratstøtteordningen (KSO) til den respekterede organisation det er i dag. På den baggrund modtog Bjarne Hesselberg De Blå Baretters fornemmeste hæder, Fortjensttegnet i Guld, som den første modtager nogensinde. Som ny landsformand blev oberst Niels Hartvig Andersen, Næstved valgt med akklamation. ”Det er en stor arv at løfte efter Bjarne, men veteranerne fortjener en stærk organisation, som De Blå Baretter, til at tale deres sag og her vil jeg gøre mit bedste. Jeg glæder mig til opgaven”, sagde Niels Hartvig Andersen da han takkede for valget. Niels Hartvig Andersen er selv veteran fra Cypern, Kosovo, Irak, Afghanistan og kommer lige fra en stilling i Stettin, Polen, så han kender om nogen veteranernes betingelser og vilkår.

CIMIC SEMINAR/ CIMEX Indbydelse til deltagelse i CIMIC/SEMINAR/ EXERCISE 31. juli – 4. august 2014 Infanterieschule in Hammelburg, Tyskland. Her er en indestående chance for at deltage i dette års CIMEX. Dette er tredje gang CIOR afholder dette kursus i forbindelse med kongressen for CIMIC officer eller andre relevante, som arbejder med dette område. Selve kurset og øvelse afholdes af MSSG (UK) og der vil være et større antal foredragsholdere fra NGO’er, organisationer, NATO m.m.

10 RESERVEN/2/2014

Sidste års kursus i Brno

, Tjekkiet.

Afgang er kl. 09.00 31. juli fra Haderslev kaserne. Forventet hjemkost er 4. august kl. 23.00. Transport er militær køretøj. Seminariet afholdes på infanteriskolen i HAMMELBURG, Bayern

Tilmelding: MJ-R A. Sørensen 21 28 89 60 / allan@advokathb.dk Økonomi: Egen enhed betaler indkommandering og kursusafgift (€ 220) Tilmeldingsfrist: 20. maj eller efter aftale.


HPRD prioriteter og opgaveansvar i 2014/15 Af oberstløjtnant af reserven Jan Hjortshøj 29 marts 2014 – 7 dage efter generalforsamlingen – gennemførte bestyrelsen et konstituerende møde og seminar. Vores mål var at definere de væsentligste prioriter for vores arbejde frem til næsten generalforsamling samt uddelegere ansvar for opgaver til de enkelte medlemmer af bestyrelsen, samt formænd og repræsentanter for diverse udvalg m.m. Den formelle konstituering, hvem er HPRD’s point of contact etc. fremgår af artiklen på side 12, hvor vi også forklarer hvordan vi, belært af erfaringerne fra sidste år, vil effektivisere bestyrelsens arbejde fremover. Bestyrelsen fastholder foreningens fire strategiske fokusområder:

1. Indflydelse- nationalt og internationalt • H PRD skal være en naturlig stemme i den forsvars- og sikkerhedspolitiske debat. • HPRD skal gennem dialog nationalt og internationalt påvirke relevante beslutningstagere for at understøtte foreningens arbejde med at varetage medlemmernes interesser. • HPRD skal fastholde og udvikle samarbejdet med myndigheder, styrelser, råd og udvalg, arbejdsgivere, uddannelsesinstitutioner og andre relevante organisationer både nationalt og internationalt

2. Kommunikation og identitet • H PRD skal synligøre, at foreningens medlemmer skaber løsninger på samfundets sikkerhedspolitiske udfordringer og for Forsvaret. • HPRD skal skabe en fortælling om Reserven med en identitet, der er bredt anerkendt i befolkningen, arbejdsmarkedet og Forsvaret. • HPRD skal synliggøre og profilere Reserven i forhold til samfundet generelt, Forsvarsministeriets områder og foreningens medlemmer.

3. Kompetencer • H PRD skal sikre, at Reserven er en fleksibel ressource, der til stadighed har et højt kompetenceniveau, som imødekommer Forsvarets behov. • HPRD skal sikre udvikling og gennemførelse af militær efter- og videreuddannelsesmuligheder for hele Reserven. • HPRD skal aktivt deltage i arbejdet med at opretholde og udvikle uddannelse til personel af reserven. • HPRD skal for Forsvaret sikre, at medlemmer på rådighedskontrakt udgør en fleksibel og fysisk robust styrke. • HPRD skal facilitere relevante militære træningsaktiviteter for Reserven.

4. Kerneydelser I tilgift til den strategiske positionering og udvikling af Reserven leverer HPRD følgende kerneydelser: • H PRD skal gennem kombinationen af fysiske og virtuelle midler sikre medlemmer fortræffelig service med adgang til viden, information og rådgivning uafhængigt af tid og sted. • HPRDs services, ydelser og støtte skal udvikles på baggrund af medlemmernes ønsker og behov så det sikres, at alle medlemsgrupper opnår et stort personligt udbytte af deres medlemskab • HPRD skal understøtte og udbygge en aktiv og frivillig videndeling blandt medlemmerne så deres faglige relationer styrkes. I lyset af Forsvarets aktuelle situation og vores forventninger til de næste 12 måneder besluttede bestyrelsen at prioritere følgende emneområder: 1. DS9 implementering. 2. Nye samarbejdsrelationer. 3. Medlemsrekruttering. 4. Delegering og effektivisering. DS9 implementeringen er en naturlig del af vores fokus på at opretholde indflydelse i henhold til vores arbejde for et stærkt Forsvar og en relevant og kompetent Reserve. I praksis betyder det, at HPRD skal være i samspil med og støtte på alle niveauer, når den nye strategi skal forstås og implementeres. Nye samarbejdsrelationer er en bred betegnelse for de potentielle forandringer i HPRD’s rolle og opgaver som kan følge af at Forsvaret ændrer sig og af at vi ønsker at være i tæt og god samklang med de øvrige faglige organisationer. Vi har igennem de seneste år haft et stabilt medlemsantal. Nu ser vi muligheden for at styrke rekrutteringen af nye medlemmer, og samtidig sikre fastholdelse af de eksisterende på tværs af de mange forskellige profiler og interesser, som medlemsskaren omfatter. HPRD har et meget dygtigt og erfarent sekretariat, der på smukkeste vis sørger for kontinuitet, historisk bevidsthed og medlemsbetjening – samt et par tusinde andre ting. Men selv da vil foreningen ikke kunne fungere og levere uden en markant indsats af frivillig arbejdskraft i og uden for bestyrelsen. Vi vil fortsætte vores arbejde med at effektivisere og delegere således, at vi ikke bliver sårbare. Alt i alt ser bestyrelsen frem til et spændende år, hvor det forhåbentligt vil dreje sig mere om produktion end politik. Og vi står alle til rådighed til at uddybe og forklare ovenstående, hvis ønsket.

RESERVEN/2/2014 11


Bestyrelsens konstituering og organisering Af major af reserven Jeppe P. Trautner Reservens interesser over for Forsvarets øverste led og det politiske niveau og varetages af formanden samt bestyrelsens øvrige otte medlemmer. Hermed kort om hvordan bestyrelsen organiserer arbejdet det kommende år. Bestyrelsesarbejdet er ulønnet, og det varierer hvor megen tid de enkelte kan lægge. For at sikre at alles kræfter anvendes bedst, anvender vi en tovholder-model, hvor det enkelte bestyrelsesmedlem får ansvar for en eller flere sagsområder. Tovholderen gives opgaver og rammer af bestyrelsen, og løser opgaven med støtte fra andre bestyrelsesmedlemmer og frivillige medlemmer. Derudover har bestyrelsen konstitueret sig med repræsentanter til de af Forsvarets møderækker og arbejdsgrupper, hvor Reservens bidrag er nødvendige (se faktaboks).   Kontinuiteten i bestyrelsens arbejde understøttes af kredsene, der kigger ind over referater og bidrager til Midtvejsmødet i det sene efterår og til generalforsamlingen i foråret, og af HPRDs sekretariat. Endelig består netværket af tidligere formænd til den siddende formands rådighed.  

FAKTA Arbejdsgrupper Ansvar Formand OL-R Jan Hjortshøj Næstformand MJ-R Jeppe P. Trautner KG/RF OL-R Jan Hjortshøj, MJ-R Jeppe P. Trautner PARU HRN MJ-R Klaus Munch Kjøller (OL-R Jan Hjortshøj) PARU SVN PL-R Claus Chr. Brünger PARU FTK LT-R Oscar Cosman Brøndum (MJ-R Jeppe P. Trautner) HJV KP-R Rene Søe Pedersen (OL-R Birger Kjer Hansen) Beredskabsstyrelse SKL-R Peter Fristrup FAK/ISP/SPE MJ-R Klaus Munch Kjøller FPT Peter H. Lynard AG SIKPOLSEM LT-R Oscar Brøndum, MJ-R Tomas Legart, SSG-R Thomas H. Andersen CIOMR Peter Juel Thiis Knudsen / Christopher Clemmensen (efter CIOR kongres 2014) CIOR MJ-R Martin Simonsen CISOR SSG-R Bjarne Askholm Nordisk Præsidium OL-R Jan Hjortshøj Baltic Sea Cooperation MJ-R Tomas Legarth (MJ-R Jeppe P. Trautner) Feltsport MJ-R Kim Aage Birkerød Nielsen

From Russia with love? - Vist ikke så meget længere! Af løjtnant af reserven Oscar Cosman Brøndum

Sikkerhedspolitisk Seminar 2014 De euforiske år efter sammenbruddet af Warszawa-pagten og afslutningen af den kolde krig er efterhånden blevet afløst af et mere anstrengt forhold mellem Vesten og Rusland. Vi er endnu ikke vendt tilbage til den kolde krig, de fleste er dog enige om at ”hvedebrødsdagene” er forbi, hvilket situationen i Ukraine med alt tydelighed viser. Derfor stiller dette års Sikkerhedspolitiske Seminar skarpt på netop Rusland. Seminaret vil således forsøge at give deltagerne en dybere liggende forståelse for Ruslands geopolitiske interesser, bagved

12 RESERVEN/2/2014

liggende motiver og militære styrke ved at lade interessante indlægsholdere belyse emnet hhv. kulturelt, økonomisk, politisk og ikke mindst militært med fokus på bl.a. kapaciteter, doktriner og styrkeforhold. Seminaret afholdes i år Fredag den 26. og lørdag den 27. september på Vordingborg kaserne. De to indkommanderingsdage (IKD) som det kræver for at deltage i seminaret, skal igen i år bevilges af egen enhed/entitet - det kan

derfor være en god idé at ansøge om disse i god tid! Seminaret ansøges via www.hprd.dk og der vil i år blive tildelt 120 pladser til reservister og fast personel efter ”først til mølle” princippet. Dokumentation for tildeling af IKD, påtegnet af enhedens chef, skal medbringes ved fremmøde. Vi glæder os meget til at kunne byde jer velkommen til endnu et spændende Sikkerhedspolitisk Seminar i Vordingborg! Ordrenummer for arrangementet: 270661 (oplyses til egen enhed ved rekvirering af IKD) Eventuelle spørgsmål kan sendes til LT-R Oscar Cosman Brøndum på ocb@hprd.dk


Gå hjem møde “Introduktion til Folkeretten” Af arbejdsgruppe Humanitær Folkeret Arbejdsgruppen for Humanitær Folkeret (AG HUMFOL) i HPRD afholder ”Gå hjem møde” på Forsvarsakademiet (FAK) onsdag den 11. juni 2014 kl. 17 – 19.30 i forbindelse med at FAK har udgivet bogen “Introduktion til Folkeretten”. Adjunkt Heidi Güntelberg fra FAK, der har stået for redaktionen af bogen, vil holde et oplæg om bogen og emnet for alle interesserede medlemmer og tjenestegørende i Forsvaret. Folkeretten har i dag en dimensionerende rolle for militære operationer, og indsigt i og evnen til at anvende denne er et essentielt element i nutidens militære engagementer. Indarbejdelsen af folkeretten i både planlægnings- og udførelsesfasen har direkte indflydelse på udfaldet af håndteringen af en konflikt - og på omverdenens modtagelse af udfaldet. Derfor kan viden om og forståelse for folkerettens regulering af væbnede konflikter og afledte aspekter bidrage væsentligt til konflikters håndtering i et internationalt perspektiv. Bogen giver en introduktion til folkerettens grundlæggende behandling af staters ret til magtanvendelse og regler for krigsførelse, behandler folkerettens rolle på det strategiske og operative niveau, diskuterer den internationale straffedomstols rolle og betydning for militære operationer og tager endeligt aktuelle emner som autonome våben og influence operationer op til behandling. Bogen er tænkt som en introduktions-

tekst til emner af særlig relevans for militært personel, der kan anvendes i undervisningen eller til opslag - uden at der behøves en juridisk baggrund. Alle kan deltage, hvad enten det er af interesse eller fordi man står overfor en udsendelse. Foreningens medlemmer og tjenestegørende kan gratis deltage – tilmelding er dog nødvendig og sker efter princippet “først til mølle”. Tilmelding til hprd@hprd.dk senest torsdag den 5. juni 2014 Sted: Forsvarsakademiet, Svanemøllens Kaserne, Auditorium, Ryvangs Allé 1, 2100 København Ø, Bygning 38, første sal. Påklædning: Uniform eller civilt efter eget valg. Kort over FAK: http://forsvaret.dk/FAK/OM/KORT/Pages/default.aspx   Kommer man med tog, kan man stå af på Svanemøllen station. Kommer man med bil, vil der være mulighed for parkering på kasernen, men kom i god tid, da der er en del vejarbejde i området.   Der vil blive serveret en forfriskning efter mødet.

Annoncering HPRD søger annoncører til RESERVEN, f.eks. vedr. supplerende udstyr m.m. til RESERVENs læsere. RESERVEN bliver trykt i et oplag på 3.000 eksemplarer 4 gange om året. Kontakt phl@hprd.dk for priser og yderligere info.

www.hprd.dk Af løjtnant af reserven Svend M. Holst HPRD har i den seneste tid set en opgave i at videreudvikle foreningens hjemmeside. Hjemmesiden har allerede fået et kæmpe løft blandt andet med en ny grafisk profil, men der har været enkelte ting, der ikke var kørt helt i mål. Derfor vil hjemmesiden inden for en kort periode bliver optimeret på flere områder. Først og fremmest får kalenderfunktionen et løft, således den bliver mere overskuelig og så der bliver mulighed for at søge i bestemte tidsperioder og bestemte kredse efter begivenheder, ligesom der vil komme et “arkiv” til tidligere begivenheder. Derudover vil kredsene få udvidet deres lokale sider og får således selv mulighed for at lægge billeder, nyhedsbreve, referater og andet op på hjemmesiden samt ajourføre denne. Derudover får kredsene nu også selv adgang til at lægge begivenheder ind i den nye kalender – på den måde vil kalenderen i fremtiden være endnu mere opdateret og aktuel. Under fanebladet ”Information” har der i det sidste stykke tid været en underside med ”Entiteter i Forsvaret”. Denne er lavet for at give et bedre overblik over hvad den danske reserve er for en størrelse, og hvilke entiteter der findes rundt om i landet. Siden har indledningsvist ikke været helt fyldestgørende, men også her bliver der optimeret, således at næsten 30 entiteter bliver skrevet ind og præsenteres i et flot design. HPRD får ligeledes sin egen Facebook-side. Denne side skal indledningsvis ikke bruges til diskussioner eller koordinering, men som et ekstra nyhedsmedie, hvor der løbende vil blive skrevet nyheder og kommentarer. Her har hovedbestyrelsen ligeledes mulighed for kort at skrive, hvad der er blevet brugt tid på – f.eks. når HPRD har været til møde med Forsvarschefen, FPT, Forsvarsakademiet, afholdt et arrangement eller søger viden og/ eller arbejdskraft fra andre reservister. Gå ind og ”like” den nye side på www.facebook.dk/ forsvaretsreserve På www.hprd.dk vil der ligeledes på forsiden komme en Facebook-boks indeholdende de sidste 3 opslag der har været på Facebook. På den måde vil man kunne følge med i de ting der bliver skrevet på Facebook, også selvom man ikke har en profil der. Se i øvrigt også undersiden ”Internationalt” under fanebladet ”HPRD”. Denne er netop blevet opdateret med de nyeste informationer. Har du kommentarer eller nye idéer og forslag til hjemmesiden, er du meget velkommen til at skrive til smh@hprd.dk

RESERVEN/2/2014 13


To unge løjtnanters rejseberetning Deltagerne i dette års YROS var fra Finland, Tyskland, Schweiz, Frankrig, Tjekkiet, USA, Sydafrika og Danmark.

Young Reserve Officers outreach seminar – YROS 2014 Af løjtnant af reserven M.S. Kruse To håbefulde unge og en anelse kække gardehusarløjtnanter drog den 2. april fra hver deres ende af kongeriget mod Kastrup lufthavn for at stige ombord i et fly mod Wien. Denne hovedstad, som er berømt for Mozart og floden Donau, var dog ikke målet for rejsen. Turen gik videre med busselskabet Student Agency gennem de smukke Niederösterreiche og Moravinske landskaber med bløde grønne bakker og et fremskredent forår, som ledte tankerne hen på den danske forsommer. Efter et par timer med et udmærket udvalg af film i bussens underholdningsapparater og en noget begrænset iagttagelse af landskabet, ankom vi til byen Brno og vores tjekkiske allieredes University of Defense. Den manglende interesse for det scenariske landskab skyldes nok, at unge løjtnanter er blottet for kultur og historie, hvilket der sikkert er flere ældre officerer som vil give mig ret i. For de historie og våben interesserede kan det dog nævnes, at det var i netop Brno at det originale tjekkisk LMG ZB vz. 26 blev produceret. Det britiske LMG Bren Gun var en kopi af dette våben og navnet

14 RESERVEN/2/2014

kommer netop af bogstaverne Brno og Enfield (den britiske producent). I Brno blev vi indkvarteret i den tjekkiske udgave af ”hotel lignende standard”, hvilket bedst af alt kan sammenlignes med en barak, hvis møblement får ordet spartansk til at rime på overflod. De tjekkiske værter skal derimod roses for at indkvarteringen var rent og velholdt. Der skal heller ikke høres brok fra de danske kursusdeltagere. Forsvaret har jo udleveret en teltflage og en sovepose, som kan anvendes i tilfælde af fine fornemmelser. Forplejningen havde samme standard, men den var robust og der var mere end rigeligt.

Cross-cultural communication Årsagen til denne rejse mod øst, til et land der i 1993 blev skilt fra Slovakiet og dermed blev en selvstændig stat, skal findes i den internationale sammenslutning af reserveofficerer CIOR. Denne organisation, som de fleste af RESERVENS læsere allerede kender (www.cior.net for de der ikke

gør), afholder hvert år et kursus i april for unge reserveofficerer. Officielt er det et seminar, men det kan jo diskuteres alt efter hvad der lægges af betydning i dette begreb. Kurset hedder YROS og Danmark har været repræsenteret ved denne begivenhed flere gange. I år var det løjtnant M.C. Larsen og undertegnede, der fik lov at deltage. Emnet var cross-cultural communication. Den primære underviser var kaptajn Jimmy Madie fra USA. Han underviser i emnet hos den amerikanske enhed TRAY-DOG. Det er min overbevisning, at dette navn er en forkortelse for enhedens rigtige navn. Det er dog ikke lykkes mig, at kommer nærmere den uforkortede udgave og jeg vil ikke indlade mig på spekulationer. Kort fortalt er enhedens primære opgave, at undervise amerikanske soldater og især officerer i kulturforståelse og forhandlingsteknik, når de er i den missionsforbedrende fase. Sekundært underviser de kursister fra andre lande, især lande fra Mellemøsten, når disse er i USA, for at forhindre negative kulturelle op-


Her ses en øvelse i at skabe fælles værdier og derved kontakt. Det var en fornøjelse at kaptajn Jimmy Madi havde taget højde for de pædagogiske principper og havde fokus på elevaktivitet og et konstruktivistisk tilgang til indlæring.

Sidst fase i forhandlingsøvelsen. Det endte med at NATO officeren ved navn Schmidt, blev overladt i NATO’s varetægt mod at blive stillet for en lokal domstol. levelser skal hæmme udbyttet og samarbejdet under deres ophold. Kurset blev som nævnt afholdt på det tjekkiske University of Defense. Det tjekkiske reserveofficerskorps stod for de praktiske udfordringer, godt hjulpet af universitets elever. Jeg vil endda sige, at den rettidige omhu og energi som disse opgaver blev løst med, kan inspirere den danske reserve, især i forhold til fremmødet ved HPRD generalforsamling, som i år var ret beskeden. Seancen var opdelt i tre dele, som havde hvert deres tema. Først var der en indføring i hvad amerikanerne kalder VBBN’s (værdier, overbevisningen, normer, opførsel). Dette gik i hovedtræk ud på at lære deltagerne, at forskellige kulturer og subkulturer har hver deres sæt af VBBN’s og, at disse har betydning for måden at kommunikere på. Herfra overgik vi til selve kommunikationen og hvorledes

de førnævnte VBBN’s kan bruges til at skabe kontakt og kan tilpasses til en given situation. Den sidste fase omhandlede møde og forhandlingsstrategi, hvor deltagerne blev grundig indført i hvilke taktiske overvejelser, der skal gøres forud for en forhandlingssituation og hvilke strategier, der kan følges. Denne del sluttede med en større forhandlingsøvelse, som var bygget omkring en case. En NATO officer er involveret i et trafikuheld og er blevet tilbageholdt i et udviklingsland, hvor den lokale regering ønsker at udnytte sagen til deres egen fordel ved en skueproces. Opgaven blev løst til UG.

Relevans for reserven og hvad får vi for pengene Ovenstående spørgsmål har det med at dukke op med lynets hast i disse tider, når en aktivitet tilbydes og med god grund. 15 % er forholdsvis meget,

når det gælder milliarder. Derfor vil jeg i dette afsnit redegøre for min egen kontante opfattelse af brugbarheden af dette kursus. Omtalte kursus er efter min mening yderst relevant for officerer af reserven, især for yngre løjtnanter, som er på vej frem i geledderne. Dette skal ses i forhold til udbyttet af seminariet, helt åbenlyst, kan det indlærte bruges i forhold til en udsendelse i en CIMIC/PIO/ kapacitet-opbygnings funktion. Her vil den udsendte officer få brug for de omtalte færdigheder. Denne type udsendelse er et område, hvor reserven har været meget aktiv og formentligt også vil være det fremadrettet. Seminariet er derudover også relevant for officerer i den nationale struktur. Her ser jeg de indlærte færdigheder anvendt i forbindelse med daglig tjeneste, hvor planlægningsmøder er en del af hverdagen, og hvor evnen til at forhandle kan optimere beslutningsprocesser. Det kan både være i REFØ strukturen, hvor en aftale med f.eks. HJV skal indgås, eller på højere niveau, hvor bestyrelsesmedlemmer fra HPRD skal forhandle med HOD eller FPT. Derudover ser jeg også færdighederne anvendt operativt i den hjemlige struktur, især i forbindelse med REFØ, da der f.eks. ved bevogtning af samfundsvigtige installationer vil være en stor interaktion med civile, hvoraf en del har anden kultur end ansatte i Forsvaret. En forståelse for dette kan være med til at minimere gnidninger. Det er oplagt, at officerer som har deltaget i omtalte seminar uddanner egne enheder i emnet. Til slut skal relevansens af dette kursus også ses i lyset af NATO’s udvikling og implementering af Smart Defense Initiative. NATO arbejder hen imod mere international orientering som allerede udmønter sig på f.eks. bataljonsstabsniveau, hvor befalingerne udgives på engelsk. Derfor skal et seminar, som beskrevet i denne rapport, ses som en god mulighed for at træne unge officerers militære engelskkundskaber og give dem mulighed for at stifte bekendtskab med samarbejde i et JOINT miljø. Sidst men ikke mindst får officererne mulighed for at stifte et professionelt netværk på internationalt niveau.

Hvornår er næste kursus? Jeg håber, at læsere af RESERVEN har fået lyst til at deltage i lignende kurser og hvis nogle af læserne ønsker at udvikle deres ledelsesevner, militær engelsk eller kendskab til NATO, så vil jeg endnu en gang benytte lejligheden til at reklamere for YROW 2014 i Fulda, Tyskland. Kurset afholdes fra den 1. til den 9. august og kan søges af alle fra sekondløjtnant til kaptajn, såfremt de er medlem af HPRD. Se kursusannoncen andetsteds her i bladet.

RESERVEN/2/2014 15


Ledelseskursus for unge officerer i Fulda, Tyskland Af løjtnant af reserven M.S. Kruse

YROW 2014 (Young Reserve Officers workshop) bliver afholdt fra den 1.til den 9. august i byen Fulda i Tyskland. Danmark skal igen i år stille med en delegation af yngre officer fra graden SL til KN. Hvis du har mod på en spændende uge i selskab med unge officer fra NATO og PfP lande, så er det nu du skal sende din ansøgning. Programmet vil indeholde forskellige workshops, herunder foredrag i ledelse, mødestrategier og kunsten at skabe et netværk, samt kulturforståelse og forhandlingsstrategi. Muligheden for at tage det tyske sportsmærke i forbindelse med opholdet i Fulda har været omtalt ved flere lejligheder. Hele herligheden afsluttes med en gallamiddag som absolut er oplevelsen værd, og hvor der er rig mulighed for at fører sig frem i ægte løjtnantsstil. For at kunne deltage skal du opfylde følgende krav: • Medlem af HPRD • Rådighedskontrakt med forsvaret • Grad af sekondløjtnant, løjtnant, premierløjtnant eller kaptajn • Din enhed er villig til at indkommandere dig til aktiviteten.

16 RESERVEN/2/2014

Da det kan være en udfordring at overtale din enhed til at indkommandere dig til aktiviteten så er det værd at nævne, at HPRD betaler kursusgebyr, rejseudgifter og time- og dagpenge. Din egen enhed skal kun afholde den egentlige lønudgift til indkommanderingsdagene. Jeg håber meget, at de enkelte chefer vil se positivt på mulige ansøgninger herunder naturligvis godkende indkommandering til dette kursus. Ansøgningsfristen er 1 juni 2014. Du udarbejder selv ansøgningen, men husk at anføre MA og CPR nummer. Ansøgninger sendes til delegationsleder løjtnant-R. M.S. Kruse på krusemorten1@gmail.com, hvor du også kan henvende dig såfremt der skulle være nogle spørgsmål. Du kan læse mere om YROW og den overordnede organisation CIOR på www.cior.net og mere om YROW 2014 på http://www.cior2014.de/en hvor også det foreløbige program findes.


Nyt om Reservens uddannelser i 2014 Af major af reserven Jeppe P. Trautner Forsvarskommandoen (FKO) har underrettet HPRD om at grunduddannelsen af løjtnanter-R ved Hærens Kamp- og Ildstøttecenter (HKIC, tidligere Hærens Kampskole) aflyses også i 2014 (se endvidere på s. 23). Årsagen er, at der ikke er behov for LT-R og uddannelsespladser til dem i Hærens og Flyvevåbnets strukturer. Dette dels på grund af det reducerede antal værnepligtige, dels fordi et stort antal premierløjtnanter af linjen tilgår værnene i disse år. FKO meddeler samtidig, at de særlige VUT I for PL-R og VUT II for KN-R aflyses i 2014. HPRD ser også dette som rimelige tiltag, idet afløserne for de to videreuddannelser kaldet Videreuddannelseskurser(VUK ) og Master of Military Stu-

dies (MSS) er ved at blive igangsat, og fra og med i år optager reserveofficerer på lige fod med linjeofficerer. Når FKO vælger at aflyse snarere end at afskaffe de to særlige VUT, er det i øvrigt effektiv personelstrategi, idet man fastholder muligheden for hurtigt at reaktivere disse kurser, hvis behovet opstår. Samlet set gives reserveofficerer i 2014 følgende videreuddannelser: Hæren gennemfører Taktisk Kursus for LT-R ved HKIC, Flyvevåbnet gennemfører videreuddannelse af LT-R i Skolereserven ved Air Force Training Centre, og alle tre værn gennemfører VUK og MSS hvor PL-R og KN-R optages på lige vilkår med linjeofficerer. I en situation hvor Forsvaret er klemt, er det ikke dårligt. Dertil kommer, at reserveof-

ficerer fortsat videreuddannes i Frankrig og Canada, og at alt reservepersonel kan videreuddannes på kurser nationalt og internationalt når der er et, med FKO ord, ”reelt og aktuelt operativt behov”. Den enkeltes regiment og Wing mv. prioriterer og indstiller til respektive operative kommando herom, idet også kommandoerne er tildelt begrænsede midler hertil. Desværre er situationen for stampersonellet af reserven fortsat uafklaret. Flyvevåbnet gennemfører snart på fjerde år videreuddannelse af de yngre SG-R til OS-R, men andre tilbud er der endnu ikke. HPRD arbejder for at konstabelgruppen får mulighed for dels korporalskurser, dels uddannelser med henblik på udnævnelse til befalingsmand.

Det er desuden HPRDs ønske, at styrke sergentgruppen bredt med videreuddannelse. De bør kunne gives ligeværdig adgang til de nyligt etablerede VUT-uddannelser for fastansatte på en måde så de som reservister får realistisk mulighed for at gennemføre dem. Der er fortsat betydelige udfordringer hvad angår økonomien der skal til for at sende reservepersonel på kursus. Dertil kommer at formatet for videreuddannelserne og meriteringerne bredt skal tilpasses Reservens vilkår, så deltagelse bliver mulig i praksis for reservister med et civilt arbejde. Der er tale om nye principper og uddannelser, hvilket medfører en del friktion, men HPRD oplever positiv vilje til at adressere dette ved FKO og Forsvarsakademiet.

UDNÆVNELSER Udnævnelse til major af reserven pr. 1. februar 2014 Kaptajn-R Allan Sørensen

Udnævnelse til kaptajnløjtnant af reserven pr. 1. marts 2014 kaptajn-R Thorbjørn Hein kaptajn-R Klaus Grue Østergaard Foreningen til lykke og til de to sidstnævnte held og lykke med de nye udfordringer i det blå værn.

Kongelig hofleverendør

Danske og udenlandske

Ordensbaand Miniatureordner medaljer sløjfer . rosetter Peder Skrams gade 3 . 1054 København K Tel. & fax: 33 12 82 53 e-mail: mwm@mwmorch.dk www.ordensbaand.dk

RESERVEN/2/2014 17


Netværksarrangementet

”Kend din kreds” Nordjyske kreds

Som tidligere annonceret i nyhedsbrev og i RESERVEN, arrangerer HPRD, i samarbejde med de lokale kredse, netværksarrangementer rundt om i landet under navnet ”Kend din Kreds”. Arrangementerne foregår ved lokale virksomheder, og der vil ud over en repræsentant fra virksomheden og en repræsentant fra HPRD være en aktuel indlægsholder. Formålet med arrangementerne er at tilbyde eksisterende medlemmer flere relevante arrangementer, og for at reservister kan få mulighed for at netværke og trække på hinandens kompetencer og kontakter fra egen – og evt. nabokreds – både de civile og de militære. Derudover er dette også muligheden for at tage nogle af de kollegaer fra Reserven du kender som ikke er medlem af HPRD – gerne de unge – med til et spændende arrangement, hvor de vil se nogle af fordelene og mulighederne ved at være medlem af HPRD. Det første arrangement vil løbe af stablen ved Telenor, Skelagervej 9, 9000 Aalborg, torsdag den 22. maj 2014 kl. 17.30 til ca. 21.00 Arrangementet er gratis, og HPRD vil være vært ved en sandwich og en vand.

18 RESERVEN/2/2014

Inden redaktionens afslutning lægges sidste hånd på det endelige program, som i skrivende stund ser således ud: 1730: Ankomst 1745: Velkomst ved HPRD 1750:  Oplæg fra Telenor, ved Niels Ponsaing Hvad arbejder han med, hvilke kompetencer benytter han i sit arbejde og hvordan bruger han sit HPRD-netværk Hvad laver Telenor i Aalborg 1815: Oplæg ved Nordjyske Kreds’ formand Lars Knudsen Hvad sker der i kredsen? 1830:  Oplæg fra Henrik von Holck Hvilke positive tiltag sker der for reserven i Skive 1845: Sandwich + vand 1915: Oplæg ved HPRD formand Jan Hjortshøj Hvad laver bestyrelsen lige nu, og hvad har vi opnået det sidste år Hvorfor skal du melde dig ind? 1945: Pause 2000: Oplæg ved ekstern foredragsholder 2030:  Afrunding ved HPRD – der er efterfølgende mulighed for at blive og drikke en vand 2100: Tak for i aften

Hvis du ønsker at tilmelde dig, så send en mail til smh@ hprd.dk med dit fulde navn, fødselsdato samt lokalkreds, og skriv ”Kend din kreds, Telenor” i emnefeltet. Alternativt gå ind på www.hprd. dk og tilmeld dig arrangementet. Giv gerne HPRD en hånd, ved at ringe rundt til de reservister du kender – især de unge og dem som ikke er medlemmer – og få dem med til arrangementet torsdag den 22. maj 2014. I efteråret er planlagt yderligere arrangementer i København og Aarhus – det kan f.eks. nu nævnes, at der planlægges på et arrangement ved en større virksomhed i København i september samt, at der torsdag den 11. september 2014 vil være et arrangement ved Terma A/S, Hovmarken 4, 8520 Lystrup nord for Aarhus. HPRD glæder sig meget til at byde alle velkommen.


Nyt fra HPRD kredse Formand: Major-R Lars Reuther Regnbuen 20 8400 Ebeltoft Tlf.: 8635 05 58/Mobil: 2040 0213 E-mail: lar@terma.com

Midtjyske Kreds Ny webmaster KN-R Lars Husted, som for nyligt er indtrådt i kredsbestyrelsen, er udpeget til ny webmasteer for Midtjyske kreds’ hjemmeside under www. hprd.dk. Lars vil sikre, at al relevant information lægges ud på hjemmesiden og man kan ligeledes kontakte Lars, hvis noget ønskes offentliggjort (larshusted@hotmail.com).

Feltsport E-mail liste for feltsport i Midtjyske Kreds Alle feltsportsaktiviteter annonceres via e-mail i Midtjyske Kreds. Du kan komme på e-mail-listen ved at tilmelde dig til feltsport i Midtjyske Kreds på www.feltsport.dk samt skrive en e-mail til feltsportsleder KN-R Rune Erichsen (r.erichsen@mail.dk). Har du

i øvrigt spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os.

ser vi fortsat ikke nogen praktisk mulighed for at begynde skydning i Urlev under Anneks Horsens.

Retning A

AKOS 2014, Midtjyske Kreds

Næste o-løb er den 14. juni og vil foregå i nærheden af Horsens. Yderligere information vil tilgå via e-mail. Se i øvrigt nedenstående AKOS for datoer for o-løb i 2014. Vi mangler fortsat en regelret retning-A leder – skulle du have lyst til at påtage dig dette arbejde, må du meget gerne tage kontakt til feltsportslederen (KN-R Rune Erichsen (r.erichsen@mail.dk).

Skydning i 2014

13/5 Familieskydning på Vestereng 14/6 Månedens løb i Horsens 3/7 Månedens løb, Kobskov ved Silkeborg 31/7 Familie o-løb ved Sønderskov, Silkeborg 30/8 Månedens løb, Husby Klitplantage 13/9 Månedens løb i Hvidding Krat. 4/10 Månedens løb, Silkeborg Vesterskov 1/11 Månedens løb, Hårup Sande 29/11 Månedens løb, Silkeborg Østerskov 4/12 Julebanko

Vi skyder hver tirsdag fra kl. 17.00 på Vestereng i Aarhus. Har du spørgsmål til skydning kontakt KN-R Peter Hald (ph@chem.au.dk). Desværre

Tirsdagsskydning på Vestereng i sommerhalvåret (fra 2/4 til 21/10)

Formand: Major-R Hans Henrik Algreen-Ussing Tirsbækvej 133 7120 Vejle Ø Tlf.: 7581 5105 (P) / 2033 1260 hhau@tirsbaekgods.dk

Lillebæltskredsen Kredsens aktiviteter er primært udvalgte datoer annonceres i efteråret på HPRD koncentreret omkring feltsporten. hjemmeside og mailes til de tilmeldte. Retning A: Feltsport Retningsleder: KN-R Søren Vestergaard, tlf. 7552 7692. O-løb arrangeres primært i forbindelse med skydninger. Kredsens primære O-løb er ved sommerstævne i juni, hvor øvrige HPRD kredse og Marinehjemmeværnet inviteres med.

Der er til alle skydninger mulighed for at låne pistol.

Tilmelding til feltsport sker via www.feltsport.dk og til mailliste via feltsportsleder KN-R Henning Bossen, mail: h.bossen@stofanet.dk

Pause i arbejdet. Indendørs pistolbane er klar til brug i efteråret 2014.

AKOS 2014 Retning B: Skydning Retningsleder: KN-R Jesper B. Ladefoged, tlf. 7555 6555 Udendørs skydning med pistol afvikles på banen i Tirsbæk ved Vejle på udvalgte datoer. Se AKOS for 2014. Der udsendes mails med tilmeldingsmulighed til de enkelte arrangementer. I vinterhalvåret arrangeres skydning med 9 mm pistol indendørs også på Tirsbæk gods. De

Dato / Tid

Sted

Aktivitet

Torsdag 20. maj, kl. 18.00

Tirsbæk

Pistolskydning (Duelighedsprogrammet)

Torsdag 13. juni, kl. 17.00

Aabenraa havn

Sejltur og LMG Skydning med Marinehjemmeværnet

Torsdag 26. juni, kl. 18.00

Tirsbæk

Sommerstævne med øvrige HPRD kredse og MHV. Pistolskydning, Øksekast, O-løb, Bueskydning

Onsdag 27. august kl. 18.00

Tirsbæk

Pistolskydning

Onsdag 10. sept. kl. 18.00

Tirsbæk

Pistolskydning (Duelighedsprogrammet)

Tirsdag 21. oktober, kl. 18.00

Tirsbæk

Pistolskydning

Torsdag 20. nov., kl. 18.00

Staldgården, Kolding

Feltsportsafslutning og skydning med GV

Torsdag 29. jan. 2014

Tirsbæk

Generalforsamling

RESERVEN/2/2014 19


Formand: Oberstløjtnant-R Peder Jon Andersen Gartnerhaven 8 2800 Kongens Lyngby Tlf.: 4585 7733/4074 5334 (M) peajay@pc.dk

Københavnskredsen Er du på kredsens e-mail-liste? Flere end 700 af kredsens medlemmer er i dag på kredsens e-mail-liste og modtager ”Nyt fra Københavnskredsen”. Har vi ikke din e-mail-adresse, så send den til Peder Jon Andersen, Københavnskredsens bestyrelse - peajay@pc.dk Flere arrangementer når kun at blive annonceret gennem ”Nyt fra Københavnskredsen”. Ved redaktionens afslutning var Kredsens arrangementer i foråret og sensommeren ikke klar.

Derfor en opfordring til at komme på Kredsens e-mail-liste - så du løbende modtager du ”Nyt fra Københavnskredsen”.

Feltsportskursus Se også www.feltsport.dk

Der skydes kl. 17:00-19:00 med sidste fremmøde kl. 18.15. Pistol og ammunition er til rådighed på skydebanen. Nærmere oplysninger hos retningsleder PL-R Erik Bruun Lorentzen, telefon 4086 5575 / 3251 5575.

Orienteringsløb Sæson er godt i gang og der er orienteringsløb hver tirsdag aften - se program her på www. feltsport.dk

Fysisk Træning - hver mandag kl. 16.00-17.00 på Center for Idræt, Svanemøllens Kaserne, Ryvangs Allé 1, København Ø.

Skydning Arrangementerne annonceres gennem ”Nyt fra Københavnskredsen” og under Kredsaktiviteter på HPRD hjemmeside.

Sommerskydningen er nu godt i gang, og der skydes hver torsdag frem til 26. september. (pause i perioden 1. juli - 10. august)

Dermed sluttedes en lang historie for Sønderborg som garnisonsby og for Hæren en del af den militære historie og for Hærens Sergentskole en epoke. Mange senere officerer og befalingsmænd har engang været tjenestegørende her som elever. Her har de udviklet sig fra et niveau til et andet og her har de oplevet et lokalsamfund, som var venligtsindet også dengang, hvor dette bestemt ikke var tilfældet omkring mange andre kaserner. Det har givet eleverne en kulturel påvirkning. Dette har sat billeder på en del af Danmark og Danmarks historie. At eleverne har været her på sergentskolen har også medvirket til at nogle af dem senere har valgt at bosætte sig i området. Den kaserne som nu er lukket har haft meget stor betydning for lokalsamfundet, for byens selvforståelse, den nationale følelse og for den danske identitet her i området. Ingen anden kaserne i landet har haft så positivt et samspil med sin garnisonsby i så lang tid som Sønderborg og ingen anden kaserne har haft mere end 25.000 underskrifter i ryggen. Dette viser den særlige betydning kasernen har haft i dette grænsenære område. Det er ved sådan en kasernelukning som

20 RESERVEN/2/2014

Kontakt MJ-R Peter Aa. Henriksen - telefon 3332 4247 / 2030 5977. Formand: Major-R Thorbjørn von Alm Philippsen H.P. Hansensvej 8 6400 Sønderborg Tlf.: 3026 3603 (M) tp@advokatcentret.dk

Sønderjyske Kreds Flaget blev strøget for sidste gang på Sønderborg Kaserne ved en afslutningsparade den 4. april 2014.

Gymnastik, atletik og volleyball

denne, at national politik og lokalpolitik støder sammen. Dette viser, at der er lidt længere fra København til Sønderborg, end der er fra Sønderborg til København. Der har været mange forskellige enheder på denne kaserne foruden sergentskolen. Tyske marine og infanterienheder, franske alpejægere, forskellige danske regimenter og bataljoner samt forskellige skoler og institutioner. I de senere år har der også været indkvartering af Gardere på vagt i Gråsten, Husarer og fremmede orkestre til ringriderfest og meget mere. Mange af det sidste hold elever på skolen havde også deltaget i marchen fra Dannevirke til Dybbøl, hvilket fremgik af de marchmedaljer der blev båret ved denne parade. Den 28. april 2014 klokken 09.00 var der så flaghejsning på Varde kaserne, som er den nye garnison for Hærens Sergentskole.

Den Danske Soldat til Ære for trofast indsats……. Sættes denne sten.

GSU og fast personel marcherer for allersidste gang ud af kasernen.

Flaget stryges. Fotos: SSG Michael Ipsen


Formand: Major-R Martin Dam Magnussen Gulløkken 20 5471 Søndersø. Tlf.: 2566 5935 (M) mm@kmd.dk

Fynskredsen AKOS 2014 Fynskredsen www.hprdfyn.dk Aktivitet

Dato

Tid

Sted

Bemærkninger

Ansvarlig

Pistolskydning (P) udendørs Geværskydning (G) udendørs

Hver onsdag fra 1. april til medio oktober (1. gang 2. april)

P 17-19 G 16-17 se Bem.

Skallebølle Skyttecenter

Pistolskydning med M49. Pistol kan lånes på banen. Geværskydning med biathlon gevær 7. maj og 6. august. Skydning med 7,62 mm gevær 4. juni og 3. september

Gert Schultz

Pistolskydning Terræn

Lørdag den 17. maj

Gives efter tilmeld

Skallebjerg ved Haarby

Civil terrænskydning kal 5,6 og 9 mm. Ammo udleveres

Tilmelding Gert Schultz.

O-løb

Tirsdag den 10. juni

18

Skibhusskoven Mødested: kommer

O-løb af forskellig sværhedsgrad. E-mit brikker kan lånes hos Per Søgaard. Medlemmer af Odense Orienteringsklub tilmelder sig selv.

Per Søgaard. Tilmelding (ikke-OO medlemmer) nødvendig senest en uge før

Midsommerstævne

Onsdag den 11. juni

1700

Skallebølle Skyttecenter

Præmieskydning efterfulgt af grill-mad. Ægtefæller/-kærester yderst velkomne. Pris 130 kr. per person

Per Søgaard. Tilmelding senest onsdag den 4. juni

O-løb

Torsdag den 12. juni

18

Søparken Mødested: Kommer

O-løb af forskellig sværhedsgrad. E-mit brikker kan lånes hos Per Søgaard. Medlemmer af Odense Orienteringsklub tilmelder sig selv.

Per Søgaard. Tilmelding (ikke-OO medlemmer) nødvendig senest en uge før

O-løb

Tirsdag den 17. juni

18

Hollufgård Mødested: kommer

O-løb af forskellig sværhedsgrad. E-mit brikker kan lånes hos Per Søgaard. Medlemmer af Odense Orienteringsklub tilmelder sig selv.

Per Søgaard. Tilmelding (ikke-OO medlemmer) nødvendig senest en uge før

O-løb

Torsdag den 19. juni

18

Bogense Mødested: Kommer Sprint: reduceret længde

O-løb af forskellig sværhedsgrad. E-mit brikker kan lånes hos Per Søgaard. Medlemmer af Odense Orienteringsklub tilmelder sig selv.

Per Søgaard. Tilmelding (ikke-OO medlemmer) nødvendig senest en uge før

O-løb

Tirsdag den 24. juni

18

Åløkkeskoven Mødested: Jægerhuset, ved Odense Havn, Gammelsø

O-løb af forskellig sværhedsgrad. E-mit brikker kan lånes hos Per Søgaard. Medlemmer af Odense Orienteringsklub tilmelder sig selv.

Per Søgaard. Tilmelding (ikke-OO medlemmer) nødvendig senest en uge før

Formand Martin Dam Magnussen mm@kmd.dk tlf. 2566 5935

Næstformand/Leder Terrænsport Per Søgaard per.sogaard@dadlnet.dk tlf. 2177 9334 / 6615 0207

Feltsportskursusleder Martin Kaasgaard martin@fam-kaasgaard.dk tlf. 6612 6215 / 2231 7940

Formand: Kaptajn-R Ole Overgaard Olsen Bøgens Kvarter 99, Gullestrup 7400 Herning Tlf. 97 21 13 86 o.olsen@vip.cybercity.dk

Nordvestjyske Kreds Sommertur til Stauning Kredsen arrangerer søndag den 15. juni en sommertur til Stauning, hvor vi dels skal på Flymuseet og dels besøge Stauning Whisky. Vi begynder med en rundvisning på Danmarks Flymuseum, som har et stort udvalg af danske og udenlandske fly fra perioden 1911 – 2000. Efter rundvisningen er der kaffe i lufthavnen, hvorefter turen går videre til det lokale whiskydestilleri, som er kendt langt uden for landets

Leder Skydning Gert Schultz elgert@schultz.mail.dk tlf. 6480 1161 / 4042 4479

grænser. Også her får vi en rundvisning. For de, der har tid og lyst, vil der være mulighed for at slutte dagen med spisning på Stauning havn. Prisen for arrangementet (excl. eventuel spisning) er 50 kr. Mødested: Stauning Lufthavn, Lufthavnsvej 6, Stauning, 6900 Skjern

Mødetid: Søndag den 15. juni klokken 13.30. Tilmelding til KN-R O.O.Olsen på 9721 1386 eller o.olsen@vip.cybercity.dk senest fredag den 6. juni 2014.

Mailadresser For at kredsen hurtigst og billigst muligt kan sende meddelelser til medlemmerne, bedes I sende opdaterede mailadresser til o.olsen@vip. cybercity.dk

RESERVEN/2/2014 21


Formand Major-R Lars H. Knudsen Morelvej 19 9000 Aalborg tlf.: 2010 3090 larshknudsen@hotmail.com

Nordjyske Kreds De udendørs pistolskydninger på Lindholm Høje er genoptaget hver tirsdag aften fra 17-19. Tilmelding ikke nødvendig. Pistol M/49 kan lånes på banen.

Tilmelding til LT- R Svend Martin Holst på mail smh@hprd.dk med dit fulde navn, alder samt lokalkreds, og skriv ”Kend din kreds, Telenor” i emnefeltet.

”Kend din Kreds” 22 MAJ 17.30 til ca.21.00

4. juni

Sted: Skelagervej 9, 9000 Aalborg (Telenor): Der vil ud over en repræsentant fra virksomheden og en repræsentant fra HPRD være en aktuel indlægsholder. Formålet er at tilbyde eksisterende medlemmer flere relevante arrangementer, og for at reservister kan møde kolleger fra egen- og nabokreds. Derudover er dette også muligheden for at tage nogle af de kollegaer fra Reserven du kender, som ikke er medlem af HPRD, med til et spændende arrangement, hvor de vil se nogle af fordelene og mulighederne ved at være medlem af HPRD. Arrangementet er gratis, og HPRD vil være vært ved en sandwich og en vand.

9. oktober

O-løb Tversted. Tilmelding til MJ Poul Guldbæk, sms 2182 9875 eller poul@guldbaek.net

Udendørs feltsportsafslutning i messen Nr. Uttrup Kaserne. Tilmelding til PL-R Niels P. Knudsen via nlsptr@stofanet.dk ugen før. Egenbetaling for spisning 75 kr.

17. juni

11. december

Kaukasisk Horn. Skydekonkurrence på Lindholm Høje. Tilmelding til PL-R Niels P. Knudsen via nlsptr@stofanet.dk ugen før. Egenbetaling 50 kr. for efterfølgende spisning.

Juleafslutning i ROID-stuen i kælderen under messen på Nr. Uttrup. Gløgg, knas og æbleskiver. Tilmelding til OL-R Jørgen Rasmussen på 4078 9816 ugen før.

3. juli i tiden 10.00-16.00 Familieudflugt til Lundby 150-års mindehøjtideligheden. Vi medbringer selv mad og drikke og overværer arrangementet. Tilmelding til 4078 9816.

15. august

Skydebanens åbning den 22. april 2014.

Ålegilde på Restaurant Kronborg på Egholm. Mødested ved færgelejet kl. 18. Gratis for årets aktive medlemmer. Egenbetaling for evt. ledsager.

Send os en mail (aasted@stofanet.dk) for at blive holdt ajour. Formand: Major-R Tomas Bo Legarth Bækkeskov Stræde 5, Engelstrup 4733 Tappernøje Tlf. 55 56 44 50 malecastre@gmail.com

Storstrømskredsen

Formand: Major-R Carl Christian Høy Brokærvej 6 6771 Gredstedbro Tlf.: 7643 1042 (P) / 6083 2278 (M) cchoey@mail.dk

Sydvestjyske Kreds Som en del af kredsens program til generalforsamlingen, orienterede PL Kasper Wiese om Varde Kasernes fremtid som hjemsted for Hærens Efterretnings Center (HEC). Efterretninger får fremover høj prioritering. Erfaringer fra Afghanistan har vist, at rettidige efterretninger sparer menneskeliv og materiel og øger muligheden for en målrettet og effektiv indsættelse. Alt sammen en kendt viden, men nu sat i relief af krigshandlingerne i Afghanistan.

Tilmelding til PL-R Niels P. Knudsen via nlsptr@stofanet.dk ugen før.

Samtidig flytter Sergentskolen også ind på kasernen og Danske Artilleriregiment forskyder til Oksbøllejren. Kredsen kan muligvis senere arrangere en dag/ aften med besøg på kasernen og Oksbøllejren, når rokeringerne er endeligt på plads.

samtidig en rundvisning på stationen. • I løbet af sommeren besøger vi Vejen kunstmuseum. • Sønderskov Slot har en spændende juleudstilling i slutning af november og starten af december. • Der udsendes indbydelser til arrangementerne.

Følgende arrangementer planlægges. • Medio maj planlægger kredsen en tur til Bunkermuseet på nedlagte Flyvestation Vandel og

Bemærk, at den første weekend i august er der Tall Ships Race i Esbjerg med mange sejlskibe fra store dele af verdenen.

HPRD arrangerer i 2014, som noget nyt, løbende netværksarrangementer i de forskellige kredse rundt om i landet. Hold dig orienteret på www.hprd.dk og HPRD’s LinkedIn gruppe for yderligere info.

22 RESERVEN/2/2014


HPRD Formand: Oberstløjtnant-R Jan Hjortshøj Boesvej 16 8660 Skanderborg Tlf.: 2011 2377 (M) jh@hprd.dk Næstformand: Major-R Jeppe Plenge Trautner Østrevej 26 8210 Aarhus V Tlf.: 8618 7067 (P) jpt@hprd.dk Bestyrelsesmedlem: Major-R Klaus Munch Kjøller Gersonsvej 27 2900 Hellerup Tlf.: 3964 9394 (P) kmk@hprd.dk

Bestyrelsesmedlem: Kaptajnløjtnant-R Maria Vang Knudsen Tagensvej 116 2200 København N Tlf.: 4071 0932 (M) mvk@hprd.dk

Bestyrelsesmedlem: Sektionsleder-R Peter Fristrup Linkøbingvej 53 Himmelev 4000 Roskilde Tlf.: 3154 3641 (M) pf@hprd.dk

Bestyrelsesmedlem: Løjtnant-R Oscar Cosmann Brøndum Kjeld Langes Gade 8, 3. tv. 1367 København K Tlf.: 3122 8802 (M) ocb@hprd.dk

Bestyrelsesmedlem: Seniorsergent-R Bjarne Askholm Wagnersvej 178 7500 Holstebro Tlf.: 7258 2854 (M) ba@hprd.dk

Bestyrelsesmedlem: Løjtnant-R Svend Martin Holst Åbenrå 35, 3. tv. 1124 København K Tlf.: 6065 8533 smh@hprd.dk

Bestyrelsesmedlem: Korporal-R René Søe Pedersen Merianhaven 7 4330 Hvalsø Tlf.: 4095 5132 (M) rsp@hprd.dk

Af Forsvarskommandoen

Aflysning af grund- og videreuddannelser for reserveofficerer i 2014 Forsvarskommandoen har ved skrivelse af 2. maj 2014 meddelt de operative kommandoer og Forsvarets Personeltjeneste med efterretning til bl.a. HPRD følgende: Forsvarskommandoen skal hermed meddele, at grund- og videreuddannelsesforløb for reserveofficerer i 2014 aflyses. Aflysningen skal ses som en konsekvens af, at Forsvaret som følge af strukturelle tilpasninger med mere ikke har behov for gennemførelsen af de nævnte uddannelser i 2014. Aflysningen medfører konkret, at: · Grunduddannelsen for reserveofficerer i Hæren og Flyvevåbnet aflyses i 2014. · Videreuddannelses trin I for officerer af reserven aflyses i 2014. · Videreuddannelses trin II for officerer af reserven aflyses i 2014. Den igangværende implementering af taktisk kursus for reserveofficerer ved Hærens Kamp- og Ildstøtteskole fortsættes i 2014, idet uddannelsen betragtes som en nødvendig forudsætning for geledudnævnelse af løjtnanter af reserven til premierløjtnanter af reserven.

Forsvarskommandoen skal understrege, at der er tale om en midlertidig foranstaltning begrundet i manglende strukturelt behov, samt at uddannelserne for reserven på sigt vil blive indtænkt i uddannelserne for de fastansatte. Hvad angår videreuddannelsestrin I og II for reserveofficerer, er det Forsvarskommandoens hensigt, at disse uddannelser på sigt vil blive nedlagt og i stedet erstattet af Forsvarets nye videreuddannelseskoncept, der omfatter alle kategorier af officerer. Den endelige beslutning herom afventer anbefalingerne i den igangværende analyse af Forsvarets fremtidige anvendelse af personel af reserven. Det er dog allerede nu muligt for officerer af reserven at søge om optagelse på Forsvarets nye Videreuddannelseskurser og Master i Militære Studier på lige vilkår med Forsvarets øvrige ansatte. Læs endvidere major af reserven Jeppe P. Trautners notits andetsteds i bladet. Du kan finde mere om uddannelse, karriere og stillingsskift på HR-portalen via Forsvaret.dk og dette link http://medarbejder. forsvaret.dk/Pages/default.aspx

RESERVEN/2/2014 23


Afsender: Hovedorganisationen for Personel af Reserven i Danmark, Rigensgade 9 1316 Købehavn K

Invitation

Reserveofficers Golf Cup 2014 Kære Golfende Reserveofficerer, Vi vil gerne via Stensballegaard Golf invitere til regimentsturnering lørdag d. 16. August fra kl. 13.30 18 hullers turneringen er åben for alle reserveofficerer og man er som sidste år velkommen til at tage sin golfende partner eller en gæst med, som så spiller for samme regiment (ved deltagelse på tværs af værn tilpasses turneringen).Vi kårer bedste regiment, bedste spiller og bedst spillende reserveofficer. Efter endt dyst kåres årets vindere af reserveofficerernes uofficielle golf mesterskaber 2014 med præmieoverrækkelse og drinks på terrassen (alt efter vejr). Der vil derefter være mulighed for middag i restauranten og hyggeligt samvær i baren og loungen.

Program for dagen: • • • • • • • • • •

 ulighed for frokost inden turneringen (www.stensballegaardgolf.dk/restaurant/)* M Velkomst i klubhuset samt udlevering af scorekort og baneguide (kl. 13.00) 18 hullers golfturnering i flot natur tæt ved Horsens Fjord på en bane som, var vært for Ecco Tour 2012 og 2013 og European Challenge Tour 2012, blev kåret som “Development of the Year 2010“ af Golf.Inc Magazine, er med i “The Rolex World´s Top 1000 Golf Courses” Konkurrencer på banen og efter turneringen (afstandsbedømmelse, GOLK og mere) Præmieoverrækkelse Spisning i restauranten efter turneringen (mulighed for bad og omklædning) * Vi laver et godt tilbud på middagen, ca. 150kr, dette vil blive kommunikeret ud tættere på dagen

Pris kr. 350,- pr. person (* ikke indkluderet) Det ville glæde os at se dig/jer til en sjov og hyggelig dag Med venlig hilsen Jannik og Niklas Ahlefeldt-Laurvig (PL-R) Tilmelding til arrangementet via: www.stensballegaardgolf.dk/gaest/reserveofficer-golf-2014/

Reserven 2014 nr. 2  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you