Page 1

Svendborg Folkeuniversitet Foråret 2020

En bred vifte af foredrag inden for en række områder - for alle interesserede. www.svendborgfolkeuniversitet.dk


Foredrag arrangeret af Svendborg Folkeuniversitet i samarbejde med AOF Center Fyn. Arrangementerne afholdes på UCL (Sygeplejerskeuddannelsen), Klostervænget 4. Entré: 70 kr.

Torsdag d. 6. februar19.00-21.00 H.C. Andersen – eventyr og forskning Ved Johs. Nørregaard Frandsen, professor og leder af H.C. Andersen Centret ved SDU. H.C. Andersens kunst og værk rummer temaer og en fortællekraft, som gør det aktuelt til alle tider. Hans eventyr og historier brænder sig ind i livet. Han er stadig lige så moderne, som da han levede og skrev. I sin samtid registrerede Andersen, hvordan dampmaskinen og telegrafen ændrede verden, ligesom han så et nyt Europa blive formet. Han så brud og var selv en mønsterbryder, socialt og kunstnerisk, og skabte en helt ny genre, det andersenske eventyr. H.C. Andersen er en genial digter og den mest kendte dansker ude i verden overhovedet. Foredraget vil fokusere dels på H.C. Andersen som fortæller og på hans enestående status ude i verden, dels handle om den forskning, der udføres i HC Andersens værk og betydning ved H.C. Andersen Centret, SDU.

Onsdag d. 26. februar 19.00-21.00 Øhavet i middelalderen – krone, kirke og kålgårde Ved Poul Baltzer Heide, museumsinspektør, arkæolog, ph.d. Øhavsmuseet. I middelalderen var det Sydfynske Øhav præget af en periode med voldsomme konflikter og samtidig kraftig ekspansion og generel fremdrift. Samtidig var det en periode, der har sat sig store, umiskendelige spor, som alle kan se eller i alt fald let lære at se. Et eksempel er Lyø, hvor Valdemar Sejr og hans søn blev taget til fange i 1223 og bortført af Grev Henrik af Schwerin. Her træder Øhavet for alvor ind i Danmarkshistorien, fordi denne begivenhed rystede hele landet i sin grundvold.


Foredrag arrangeret af Svendborg Folkeuniversitet i samarbejde med AOF Center Fyn. Arrangementerne afholdes på UCL (Sygeplejerskeuddannelsen), Klostervænget 4. Entré: 70 kr.

Torsdag d. 12 marts 19.00-21.00 Fra udsat til værdsat – et projekt fra Forsorgsmuseet Ved Jeppe Wichmann Rasmussen, museumsinspektør på Svendborg Museum. I foredraget fortæller museumsinspektør Jeppe Wichmann Rasmussen om museets arbejde med projektet ”Fra Udsat til Værdsat”. ”Fra Udsat til Værdsat” er et projekt, hvor museet på forskellige måder samarbejder med udsatte borgere, som bruger deres personlige erfaringer til at formidle fattigforsorgens- og deres egne historier. Deltagerne har med deres individuelle erfaring været med til at sætte museets viden om socialt udsatte i et nyt perspektiv. De deltagere, der har været med i projektet, har en ganske særlig evne til at formidle den danmarkshistorie, der har fundet sted på kanten af velfærdsstaten, og de har givet en stemme til de mænd og kvinder, som engang boede på Fattiggården, når de har vist rundt på museet og holdt foredrag i hele landet.

Torsdag d. 19. marts 19.00-21.00 Stormagtsspillet i Arktis – implikationer for Rigsfællesskabet? Ved Camilla T. N. Sørensen, lektor phd. Forsvarsakademiet. Den amerikanske præsident Trump fik ikke lov til at købe Grønland, men det ændrer ikke ved, at USA er i gang med at skrue op for den diplomatiske og militære tilstedeværelse i Grønland og i Arktis. Det kommer som reaktion på den russiske militære opbygning i regionen over det seneste årti samt på en kinesisk diplomatisk og økonomisk offensiv i Arktis. Som isen i Arktis smelter, bliver naturressourcer og sejlruter mere tilgængelige, og vilkårene for økonomisk og militær aktivitet er også under stor forandring i regionen. Det medfører omprioriteringer og tilpasninger i såvel de enkelte stormagters strategier i regionen som i deres indbyrdes relationer. Rigsfællesskabets Arktis-strategi er i øjeblikket ved at blive opdateret. Kernen i den nuværende strategi er at sikre ”et fredeligt og sikkert Arktis”, hvilket givet ikke vil ændre sig fremover. Dette foredrag opridser de aktuelle udviklinger i Arktis og diskuterer implikationerne for Rigsfællesskabet.


Foredrag arrangeret af Svendborg Folkeuniversitet i samarbejde med AOF Center Fyn. Arrangementerne afholdes på UCL (Sygeplejerskeuddannelsen), Klostervænget 4. Entré: 70 kr.

Onsdag d. 25. marts 19.00-21.00 Teknologianvendelse i fremtidens sundhedsvæsen Ved Ved Peder Jest, lægelig direktør, Svendborg Sygehus og OUH. Flere behandlingsmuligheder på hospital og på distancen, nye muligheder med kunstig intelligens, men alligevel mennesket først: Robotter, sensorer, telekonsultationer, maskindoktorer, kunstig intelligens, hurtigdiagnostik - også i hjemmet, avancerede screeningsundersøgelser med kamerapille, dronetransporter etc. er nye muligheder i sundhedsvæsenet. Hvilke fordele har det, og hvor er mennesket, de etiske aspekter, i denne udvikling. Onsdag d. 1. april 19.00-21. Evighedernes by Rom Ved Lektor Jesper Majbom Madsen, SDU. Evighedernes by Rom er titlen på en ny anmelderrost bog om Rom, som aftenens foredragsholder er medforfatter til. Bogen fortæller Roms dybt fascinerende historie, om de historiske og politiske strømninger, der har skabt byen, og hvordan forskellige tiders magthavere har formet og omformet den. Emnet for aftenens forelæsning er Augustus’ og senere romerske kejseres byggeprogrammer og de mange spor, de har efterladt sig, og som stadig er synlige i Rom. I forelæsningen træder vi med Cæsars adoptivsøn Octavian, den senere kejser Augustus, ind i et borgerkrigshærget Rom. Efter sejrene i borgerkrigene stod Octavian tilbage med en ødelagt by, et splittet imperium og resterne af en politiske elite, som på den ene side var krigstræt og urolig for fremtiden, men også stadig umådelig politisk selvbevidst og ambitiøs. Vi skal i løbet af aftenen se på, hvordan Augustus lykkedes med at vinde ikke bare krigen men især freden og hvordan han undergik forvandlingen fra tyran og krigsherre til romernes ubestridte landsfader. Et vigtigt element i den proces var genopbygningen af Roms byrum, hvor Augustus’ selviscenesættelse som romernes befrier ikke mindst fremmanes gennem et ambitiøst byggeprogram, som stadig er synligt den dag i dag. Endelig skal vi til sidst i foredraget se hvordan senere kejsere på forskellig vis har spejlet sig i de idealer, som Augustus introducerede i løbet af de henved 40 år, som han var ved magten.


Livestreamede foredrag med fremtrædende naturvidenskabelige forskere fra Aarhus Universitet. Arrangementerne afholdes i SEF, Fåborgvej 44, 5700 Svendborg (Auditoriet). Som det fremgår nedenfor, begynder foredragene kl. 19, men man bedes være på plads i auditoriet kl. 18.45. Læs om indholdet af de enkelte foredrag: www.svendborgfolkeuniversitet.dk. Entré: gratis


Danske Slægtsforskere Sydfyn i samarbejde med Svendborg Folkeuniversitet. Arrangementerne afholdes i Skallen, Møllergade 99, Svendborg. Entré: 50 kr. Medlemmer af Danske Slægtsforskere Sydfyn: gratis

Torsdag d. 16. januar 19.00-21.30 DNA fra en brugervinkel Ved overassistent, cand.mag. Michael Dupont. Er du blevet DNA-testet eller overvejer du det, men har svært ved at se, hvad det kan bruges til? Foredraget viser, hvad man kan presse ud af sine DNA-resultater, og hvordan man fx kan fastslå et faderskab 140 år efter, at barnet blev født uden for ægteskab. Det bliver også demonstreret, hvordan en DNA-test kan være med til at bevise, at den ane-række, man har stykket sammen ud fra kirkebøger og folketællinger, også er naturvidenskabelig korrekt.

Torsdag d. 12. marts. 19.00-21.30 Pensioner, invalideforsørgelse og støtte til de efterladte Ved Cand.jur. og forfatter Jørgen Green Arkiverne med oplysninger om pensioner, invalideforsørgelse og støtte til de efterladte enker og børn bliver ofte overset af slægtsforskere på trods af, at disse indeholder mange oplysninger om pensionisten, den invalides helbred og enkens økonomiske og sociale situation. Jørgen Green vil gennemgå den historiske baggrund for udvikling af lovgivningen om pensioner, invalideforsørgelse og støtten til de efterladte og give gode råd til, hvordan man finder frem til de relevante arkiver fordelt på de forskellige erhvervsgrupper. Torsdag d. 16. apr. 2020 kl. 19.00-21.30 Portrætsøgning og datering af portrætter Ved kulturhistoriker, cand.mag. Tommy P. Christensen. En guldgrube for slægtsforskeren er gamle fotografier af vore forfædre og formødre. Men desværre sker det hyppigt, at man mødes af dynger med fine, gamle fotografier uden oplysninger om de afbildede. Denne aften kommer vi til at høre om sortering og ordning af de gamle billeder samt om tidsbestemmelse af portrætter, både fotografier og andre typer af billeder. Såvel malerier og danske portrætmalere som fotografiets historie og dateringselementer vil blive behandlet, og der kommer en række gode råd om hjælpemidler og fremgangsmåde.


Andre foredrag, der er arrangeret i samarbejde med Svendborg Folkeuniversitet. Entré / tilmelding: Læs yderligere på hjemmesiden.

Lørdag d. 25. januar 14.00-16.00. Skallen, Møllergade 99, Svendborg. Den glemte grænse – sydfynsk smugleri fra kvægsmugleri til spritfærge. Ved Nils Valdersdorf Jensen, museumsinspektør, Svendborg Museum. Arr. Historisk Samfund for Fyn. Smugleri har været en sydfynsk folkesport i generationer. Museumsinspektør Nils Valdersdorf Jensen har gennem kildestudier og interviews af både smuglere og toldere stykket smugleriets historie sammen fra 1800-tallet til i dag. _____________________________________________________________________ Mandag d. 3. februar 14.00.16.00, Borgerforeningen Hvad kan danskerne lære af det islandske folk? Ved K. Torben Rasmussen, litt.historiker, tidl. direktør for Nordens hus i Reykjavik. Et foredrag om det moderne Island og nogle af landets mange mysterier, bl.a. hvordan en befolkning på 355.500 mennesker, 390.000 får, 65.000 heste og en hel del fisk kan opretholde en fuldt moderne stat med alle dens institutioner og karaktertræk. _____________________________________________________________________ Søndag d. 16. februar 10.00-16.00, Work2gether, Tinghusgade 43 2 foredrag, der indgår i festivalen Dage med Brecht 2020. Ved Claus Christoffersen, underviser i idehistorie. Babylon Berlin Weimarrepublikkens Berlin, som Bertolt Brecht og en lang række andre kunstnere og intellektuelle valgte at flygte fra, da nazisterne kom til magten. At tænke uden gelænder (om Hannah Arendt). Hannah Arendt er en af de største moderne tænkere og af samme generation som Brecht. _____________________________________________________________________ Onsdag d. 11. marts 19.30-21.30, Sognehuset, Glarmestervej 8. Arr. Grænseforeningen Svendborg og Omegn Barn af grænselandet. Ved Hans Jørgen Bonnichsen, tidl. operativ chef for PET. Som barn af grænselandet vil Hans Jørgen Bonnichsen gennem familiens ikke altid lige lykkelige historie fortælle om, hvilken betydning det har, og hvilken konflikter der opstår ved at være en del af to kulturer.


Praktiske oplysninger Pris for deltagelse i de enkelte foredrag fremgår af de foregående sider. Bemærk, at deltagelse i livestreamingerne er gratis. Tilmelding/køb af billet. Find oplysninger herom på www.svendborgfolkeuniversitet.dk (klik på det enkelte foredrags titel på hjemmesiden). Tilmelding til de gratis foredrag er ikke nødvendig - man møder bare op. Hjemmeside: på www.svendborgfolkeuniversitet.dk finder du alle oplysninger om Svendborg Folkeuniversitet om de enkelte arrangementer. Det er muligt på hjemmesiden at tegne abonnement på et nyhedsbrev. Nyhedsbrev: det er en god ide at tegne abonnement på vores nyhedsbrev, der udsendes som e-mail. Hvis der sker ændringer i programmet, vil der blive udsendt en nyhedsmail. Forskningens Døgn i uge 17: Svendborg Folkeuniversitet planlægger i lighed med sidste år at tilbyde (gratis) foredrag i denne uge. Der vil blive udsendt nyhedsbrev herom, og det vil fremgå af vores hjemmeside. Følg os: • Facebook (facebook.com/svendborgfolkeuniversitet) • Sydfynskalenderen • Ugeavisen Svendborg

Folkeuniversitetets egne foredrag foregår her: Professionshøjskolen UCL (Sygeplejerskeuddannelsen), Klostervænget 4

Svendborg Folkeuniversitet har fået støtte fra Fonden for Fynske Bank

Profile for svendborgfolkeuniversitet

Svendborg Folkeuniversitet: forårssemestret 2020  

Svendborg Folkeuniversitet: forårssemestret 2020  

Advertisement